lp1777675 inventory date support
[working/Evergreen.git] / Open-ILS / src / templates / staff / cat / item / t_circ_list_pane.tt2
1 <div class="col-md-12" ng-show="!isMaxCircHistoryZero && circ_list.length == 0">
2   <div class="alert alert-info">
3     [% l('Item has not circulated.') %]
4   </div>
5 </div>
6 <div class="col-md-12" ng-show="isMaxCircHistoryZero">
7   <div class="alert alert-info">
8     [% l('Circulation History not available for display.') %]
9   </div>
10 </div>
11 <div class="row" ng-show="!isMaxCircHistoryZero && circ_list.length">
12   <div class="flex-row">
13       <div class="flex-cell well">
14           <button class="btn btn-default" ng-click="retrieveAllPatrons()">
15             [% l('Retrieve All These Patrons') %]
16           </button>
17       </div>
18   </div>
19 </div>
20
21
22 <div class="row" ng-show="!isMaxCircHistoryZero" ng-repeat="circ in circ_list">
23   <div class="flex-row">
24     <div class="flex-cell well">
25       <a ng-if="circ.usr()" target="_self"
26         href="./circ/patron/{{circ.usr().id()}}/checkout">
27         [% l('[_1], [_2] [_3] : [_4]', 
28           '{{circ.usr().family_name()}}'
29           '{{circ.usr().first_given_name()}}'
30           '{{circ.usr().second_given_name()}}'
31           '{{circ.usr().card().barcode()}}') %]
32       </a>
33       <span ng-if="!circ.usr()">[% l('<Aged Circulation>') | html %]</span>
34       <span class="pad-horiz">[% l('Circulation ID: [_1]', '{{circ.id()}}') %]</span>
35     </div>
36     <div>
37       <button class="btn btn-default" ng-click="addBilling(circ)" 
38         ng-disabled="!circ.usr()">
39         [% l('Add Billing') %]
40       </button>
41     </div>
42   </div>
43   <div class="flex-row">
44     <div class="flex-cell">[% l('Check Out Date') %]</div>
45     <div class="flex-cell well">{{circ.xact_start() | date:egDateAndTimeFormat}}</div>
46     <div class="flex-cell">[% l('Due Date') %]</div>
47     <div class="flex-cell well">{{circ.due_date() | egDueDate:egDateAndTimeFormat:circ.circ_lib():circ.duration()}}</div>
48     <div class="flex-cell">[% l('Stop Fines Time') %]</div>
49     <div class="flex-cell well">{{circ.stop_fines_time() | date:egDateAndTimeFormat}}</div>
50     <div class="flex-cell">[% l('Checkin Time') %]</div>
51     <div class="flex-cell well">{{circ.checkin_time() | date:egDateAndTimeFormat}}</div>
52   </div>
53   <div class="flex-row">
54     <div class="flex-cell">[% l('Check Out Library') %]</div>
55     <div class="flex-cell well">{{circ.circ_lib().shortname()}}</div>
56     <div class="flex-cell">[% l('Renewal?') %]</div>
57     <div class="flex-cell well">{{
58       circ.phone_renewal() == 't' ||
59       circ.desk_renewal() == 't' ||
60       circ.opac_renewal() == 't'
61     }}</div>
62     <div class="flex-cell">[% l('Stop Fines Reason') %]</div>
63     <div class="flex-cell well">{{circ.stop_fines()}}</div>
64     <div class="flex-cell">[% l('Check In Library') %]</div>
65     <div class="flex-cell well">{{circ.checkin_lib().shortname()}}</div>
66   </div>
67   <hr/>
68 </div>
69