First cut at a complete translation for Armenian (thanks Tigran Zargaryan!)
authordbs <dbs@dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4>
Tue, 19 Aug 2008 13:42:18 +0000 (13:42 +0000)
committerdbs <dbs@dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4>
Tue, 19 Aug 2008 13:42:18 +0000 (13:42 +0000)
git-svn-id: svn://svn.open-ils.org/ILS/trunk@10373 dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4

13 files changed:
build/i18n/po/hy-AM/admin.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/auth.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/cat.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/circ.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/common.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/db.seed.po
build/i18n/po/hy-AM/fm_IDL.po
build/i18n/po/hy-AM/ils_events.xml.po
build/i18n/po/hy-AM/lang.dtd.po
build/i18n/po/hy-AM/multiclass_search_help.html.po
build/i18n/po/hy-AM/offline.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/opac.dtd.po
build/i18n/po/hy-AM/patron.properties.po

index 11f8d71..c71bcd0 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-08-01 14:55+0400\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
index a2bc7b7..9540f20 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-08-01 15:35+0400\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
index 592498f..1fdd6c8 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-08-03 15:16+0400\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
index ba3627a..bfdbb6e 100644 (file)
@@ -1,13 +1,12 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-08 22:08+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,37 +16,37 @@ msgstr ""
 
 #: staff.circ.alert
 msgid "Alert"
-msgstr ""
+msgstr "Զգուշացում"
 
 #: staff.circ.item_no_circs
 msgid "Item %1$s has never circulated."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s նյութը երբեք չի սպասարկվել:"
 
 #: staff.circ.invalid_date
 msgctxt "staff.circ.invalid_date"
 msgid "Invalid Date"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.future_date
 msgid "Future Date"
-msgstr ""
+msgstr "Ապագա ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.process_item
 msgid "Check In / Process Item"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունում / Նյութի ակտիվացում"
 
 #: staff.circ.backdated_checkin
 msgid "Backdated %1$s Check In"
-msgstr ""
+msgstr "Հետին թվով %1$s ընդունված"
 
 #: staff.circ.backdate.exception
 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Պրոբլեմ հետին թվով ամսաթիվ դնելիս: %1$s"
 
 #: staff.circ.unimplemented
 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
 msgid "Not Yet Implemented"
-msgstr ""
+msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
 
 #: staff.circ.check_digit.bad
 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
@@ -55,221 +54,224 @@ msgid ""
 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
 "anyway?"
 msgstr ""
+"Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի արդյունք: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդե "
+"(\"%1$s\")"
 
 #: staff.circ.barcode.bad
 msgid "Bad Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Վատ շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.circ.cancel
 msgctxt "staff.circ.cancel"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.circ.barcode.accept
 msgid "Accept Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդունիր շտրիխ կոդը"
 
 #: staff.circ.confirm
 msgid "Check here to confirm this action"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
 
 #: staff.circ.confirm.msg
 msgid "Check here to confirm this message."
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր այստէղ հաղորդումը հաստատելու համար"
 
 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
 #: staff.circ.checkin.exception
 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Ինչ որ բան գնաց սխալ circ.util.checkin: %1$s"
 
 #: staff.circ.checkin2.exception
 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Ինչ որ բան գնաց սխալ circ.util.checkin2: %1$s"
 
 #: staff.circ.checkin.exception.external
 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
 
 #: staff.circ.checkin2.exception.external
 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
 
 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
 
 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.util.checkin2: ոչ արտաքին .on_failure()"
 
 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.util.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
 
 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.util.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
 
 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "սխալ՝ չքարտագրվող նյութերի տեսակավորման ժամանակ: %1$s"
 
 #: staff.circ.checkout.date.exception
 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտագործիր այս ձևաչափը: ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
 
 #: staff.circ.checkout.unimplemented
 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
 msgid "Not Yet Implemented"
-msgstr ""
+msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա սպասարկումների %1$s քանակը:"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
 msgid "Non-cataloged Items"
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված նյութետ'ր"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
-msgstr ""
+msgstr "Փորձել ես սպասարկել %1$d %2$s.  Ամենաշատը 99 գործողության ընթացքում:"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
 msgid "Non-cataloged Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
 
 #: staff.circ.checkout.ok.btn
 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես սպասակել %1$d %2$s"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
 msgid "Non-cataloged Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
 
 #: staff.circ.checkout.yes.btn
 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.circ.checkout.no.btn
 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ չսպասարկվող դուրս տրման հետ: %1$s իրավասու համար չէ:"
 
 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
 msgid "Non-cataloged Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
 
 #: staff.circ.checkout.disable.error
 msgid "Error determining whether to disable checkout."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ որոշելիս երբ արգելել սպասարկումը"
 
 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
 msgid "Due date needs to be after today."
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվը պետք է լինի այսօրվանից հետո:"
 
 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
 msgid "%1$s failed."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s ձախողվեց"
 
 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված տրումը սպասում է:"
 
 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
 msgid "%1$s checkout pending..."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s տրումը սպասում է..."
 
 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
 msgid "Check Out Failed %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Տրումը ձախողվեց %1$s"
 
 #: staff.circ.checkout.override.confirm
 msgid "Override Checkout Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրե՞լ տրման ձախողումը"
 
 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
 msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ սկան կամ չմուտքագրված նյութ: Սպասարկե՞լ որպես քարտագրված նյութ:"
 
 #: staff.circ.pre_cataloged
 msgid "Pre-cataloged"
-msgstr ""
+msgstr "Նախնական քարտագրված"
 
 #: staff.circ.non_cataloged
 msgid "Non-cataloged"
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված"
 
 #: staff.circ.checkout.cancelled
 msgid "Checkout cancelled"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրումը չեղյալ արվեց"
 
 #: staff.circ.checkout.card.inactive
 msgid ""
 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
 "circulate items."
 msgstr ""
+"Այս հաշվից աշխատելու տոմսը ակտիվ չէ, և չի կարող օգտագործվել սպասարկման համար"
 
 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
 msgid "Check Out Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրումը ձախողվեց"
 
 #: staff.circ.checkout.account.inactive
 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
-msgstr ""
+msgstr "Այս հաշիվը պասիվ է և չի կարող նյութ սպասարկել"
 
 #: staff.circ.checkout.account.expired
 msgid "This account has expired and may not circulate items."
-msgstr ""
+msgstr "Այս հաշիվը ժամկետանց է և չի կարող նյութ սպասարկել"
 
 #: staff.circ.checkout.item_due
 msgid "This item was due on %1$s."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը պետք է վերդարձվիn %1$s"
 
 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
 msgid "Normal Checkin then Checkout"
-msgstr ""
+msgstr "Սկզբից ընդունիր ապա դուրս տուր"
 
 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
-msgstr ""
+msgstr "Մարվում ե հանձնումը ապա դուրս տրում"
 
 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
 msgid "Abort Transit then Checkout"
-msgstr ""
+msgstr "Վիժեցրու տրանզիտը ապա դուրս տուր"
 
 #: staff.circ.checkout.network_failure
 msgid "There was a network failure."
-msgstr ""
+msgstr "Աօկա էր ցանցի սխալ"
 
 #: staff.circ.checkout.copy_status
 msgid "Copy status = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի կարգավիճակ = %1$s"
 
 #: staff.circ.checkout.alert_message
 msgid "Alert Message = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Զգուշացնող հաղորդում = %1$s"
 
 #: staff.circ.checkout.permission_denied
 msgid "Permission Denied = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Իրավունքը արգելված է = %1$s"
 
 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
@@ -278,155 +280,159 @@ msgid ""
 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
 msgstr ""
+"Դուրս տրումը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործըլ ոֆլայն միջերեսը, մէնյուի "
+"վերին մսում ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
 
 #: staff.circ.checkout.barcode
 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
 msgid "Barcode:"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրման աշխատակազմի ID = %1$s"
 
 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունման աշխատակազմի ID = %1$s"
 
 #: staff.circ.circ_brief.failure
 msgid "Failure rendering circulation."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում սպասարկում կատարելիս"
 
 #: staff.circ.copy_details.hold
 msgid "Hold ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "պահման ID = %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_details.transit
 msgid "Transit ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի ID = %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_details.circ
 msgid "Circulation ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման ID = %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_details.last_circ
 msgid "Last Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին սպասարկում"
 
 #: staff.circ.copy_details.current_circ
 msgid "Current Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթացիկ սպասարկում"
 
 #: staff.circ.copy_details.no_circ
 msgid "This item has yet to circulate."
-msgstr ""
+msgstr "Այս նյութը դեռ պետք է սպասարկվի"
 
 #: staff.circ.copy_details.not_transit
 msgid "This item is not in transit."
-msgstr ""
+msgstr "Այս նյութը տրանզիտում չէ"
 
 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
 #: staff.circ.copy_details.user_details
 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
 
 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
 msgid ""
 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
 msgstr ""
+"Այս նյութը նախնական պահելու համար չէ, ինչևէ դրա կարգավիճակը սխալմամբ դրվել է "
+"\"Պահումների դարակ\":  Հետ ընդունիր նյութը վիճակը շտկելու համար:"
 
 #: staff.circ.copy_details.no_hold
 msgid "This item is not captured for a hold."
-msgstr ""
+msgstr "Այս նյութը նախնական պահելու համար չէ:"
 
 #: staff.circ.copy_status.tab_name
 msgid "Item Status"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի վիճակ"
 
 #: staff.circ.copy_status.action.complete
 msgid "Action complete."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
 msgid "Checkin did not likely happen."
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունումը չի կայացել:"
 
 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
 
 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդերի փոխարինումները չեն կայացել:"
 
 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
 msgid "with copy editor"
-msgstr ""
+msgstr "օրինակի խմբագրի հետ"
 
 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը այս շտրիխ կոդով %1$s չի սպասսարկվում:"
 
 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
 msgid "Import Barcode File"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծիր ծտրիխ կոդի ֆայլը"
 
 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
 msgid "File uploaded."
-msgstr ""
+msgstr "Ֆայլը բեռնավորվել է:"
 
 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
 msgid "No barcodes found in file."
-msgstr ""
+msgstr "Ֆայլում շտրիխ կոդեր չեն հայտնաբերվել"
 
 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
 msgid "Add Item for record # %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու նյութը # %1$s գրառման համար"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
 msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութերը %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
 msgid "Override Delete Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրել ջնջելու ձախողումը"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
 msgid "Items Deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութեր ջնջված"
 
 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
 msgid "Batch Item Deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Փաթեթով նյութի ջնջում"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր հատորը որպես նպատակակետ և փորձիր նորից"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
 msgid "All copies not likely transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ բոլոր պատճեներն են տեղափոխվել"
 
 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
-msgstr ""
+msgstr "Դու չունես իրավասություն ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանում"
 
 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ գրառման համար # %1$s"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
 msgid "You do not have permission to edit this volume."
-msgstr ""
+msgstr "Դու չունես իրավասություն խմբագրելու այս հատորը"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
 msgid "Volume for record # %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հատոր # %1$s գրառման համար"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
 msgid "Volumes for record # %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորներ # %1$s գրառման համար"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
 msgid ""
@@ -434,124 +440,129 @@ msgid ""
 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
 "desired callnumber instead."
 msgstr ""
+"Խմբագրումը ձախողվեց: Դու փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ ուրիշով, որն արդեն "
+"օգտագործվում է այդ գրադարանում: Դասիչը փոխելու փոխարեն պետք է տեղափոխես այդ "
+"նյութերը:"
 
 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
 msgid "Volumes modified."
-msgstr ""
+msgstr "Հատորները ձևափոխված են"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հատորը"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հատորները"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
 msgid "Delete Volumes?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջե՞լ հատորները"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնչել"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
 msgid "Override Delete Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրե՞լ ջնջելու ձախողումը"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
 msgid ""
 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
 "volume itself."
-msgstr ""
+msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, մինչ հատորը ջնջելը:"
 
 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.success
 msgid "Volumes deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Հատորները ջնջվել են"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորը նշված է որպես Item Transfer Destination"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր պարզապես մեկ հատոր որպեսզի նշես որպես Item Transfer Destination"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
 msgid "Limit Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
 
 #: staff.circ.copy_status.ok
 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_library
 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարանը և գրառումը նշված են որպես Volume Transfer Destination"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
 msgstr ""
+"Ընտրիր պարզապես մեկ գրադարան որպեսզի նշես որպես Volume Transfer Destination"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
 msgid "Limit Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
 msgid ""
 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
 "and then try this again."
 msgstr ""
+"Պահումների կառավարման ճյուղից նշիր գրադարանը որպես նպատակակետ և փորձիր նորից"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s դեպի գրադարան %2$s այս գրառման համար"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
 msgid "Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխում"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
 msgid "Volume Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորի տեղափոխում"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
 msgid "Transfer Aborted"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխումը կասեցված է"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրե՞լ հատորի տեղափոխման ձախողումը"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
 msgid "That destination cannot have volumes."
-msgstr ""
+msgstr "Այդ նպատակակետը չի կարող ունենալ հատորներ"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
 msgid "Volumes transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Հատորները տեղափոխված են"
 
 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
 msgid "All volumes not likely transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ բոլոր հատորներն են տեղափոխվել"
 
 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
@@ -559,120 +570,122 @@ msgid ""
 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
 "anyway?"
 msgstr ""
+"Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի պատճառով: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդը՝ "
+"(\"%1$s\"):"
 
 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
 msgid "Something weird happened.  Result was null."
-msgstr ""
+msgstr "Պատահել է սխալ: Դատարկ արդյունք:"
 
 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s կամ սխալ սկանավորված է և կամ չի քարտագրված:"
 
 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
 msgid "Not Cataloged"
-msgstr ""
+msgstr "Չի քարտագրված:"
 
 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
 msgid "Item is a pre-cataloged item."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը նախնական քարտագրված նյութ է:"
 
 #: staff.circ.copy_status.status.hold
 msgid "Item is captured for a Hold."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը պահման համար է:"
 
 #: staff.circ.copy_status.status.transit
 msgid "Item is in Transit."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը տրանզիտում է:"
 
 #: staff.circ.copy_status.status.circ
 msgid "Item is circulating."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը սպասարկվւոմ է:"
 
 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
 msgid "To Printer"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպի Տպիչ"
 
 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
 msgid "Barcode:"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ:"
 
 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
 #: staff.circ.hold_capture.print.title
 msgid "Title:"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր:"
 
 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
 #: staff.circ.hold_capture.print.author
 msgid "Author:"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ:"
 
 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
 msgid "Route to:"
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկիր դեպի:"
 
 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
 msgid "Patron:"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցող:"
 
 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.hold_capture: կանչում է արտաքին .on_hold_capture()"
 
 #: staff.circ.hold_capture.no_external
 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.hold_capture: Չկա արտաքին .on_hold_capture()"
 
 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
 msgid "Could not capture hold."
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարող որսալ պահումը"
 
 #: staff.circ.hold_capture.error
 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
-msgstr ""
+msgstr "FIXME: կարիք ունի հատուկ զգուշացման և սխալի որսման"
 
 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
 msgid "In-House Use"
-msgstr ""
+msgstr "Ներքին օգտագործման համար"
 
 #: staff.circ.in_house_use.barcode
 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
 msgid "Barcode:"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ:"
 
 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
 msgid "error in noncat sorting:"
-msgstr ""
+msgstr "սխալ ոչ քարտ տեսակավորման ընթացքում"
 
 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
 msgid "Non-Cataloged"
-msgstr ""
+msgstr "Չքարտագրված"
 
 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
 msgid "items ="
-msgstr ""
+msgstr "նյութեր ="
 
 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես ցանկանում ես նշել %1$s որպես օգտագործված %2$s անգամ:"
 
 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
 msgid "In-House Use Verification"
-msgstr ""
+msgstr "Ներքին օգտագործման ստուգում"
 
 #: staff.circ.in_house_use.yes
 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.circ.in_house_use.no
 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
@@ -680,581 +693,585 @@ msgid ""
 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
 msgstr ""
+"Ներքին օգտագործումը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործել օֆլայն միջերեսը, "
+"վերին ընտրացանկից ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
 
 #: staff.circ.in_house_use.failed
 msgid "In House Use Failed"
-msgstr ""
+msgstr "Ներքին օգտագործումը ձախողվեց: "
 
 #: staff.circ.in_house_use.ok
 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.circ.in_house_use.external
 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.in_house_use: կանչում է արտաքին .on_in_house_use()"
 
 #: staff.circ.in_house_use.no_external
 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.in_house_use: Չկա արտաքին.on_in_house_use()"
 
 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.in_house_use: կանչում է արտաքին .on_failure()"
 
 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
-msgstr ""
+msgstr "circ.in_house_use: Չկա արտաքին .on_failure()"
 
 #: staff.circ.print_list_template.window.title
 msgid "Template Macros"
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշի մակրոս"
 
 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
 msgid "General:"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր:"
 
 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
 msgid "For type: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s տէսակի համար"
 
 #: staff.circ.print_list_template.window.close
 msgid "Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "Փակիր պատուհանը"
 
 #: staff.circ.print_list_template.preview
 msgid "preview:"
-msgstr ""
+msgstr "նախնական դիտում:"
 
 #: staff.circ.print_list_template.save
 msgid "Template Saved"
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշը հիշված է"
 
 #: staff.circ.print_list_template.save_as
 msgid "Save Templates File As"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
 
 #: staff.circ.print_list_template.export.error
 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
 msgid "Error exporting templates"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ձևանմուշները արտահանելիս"
 
 #: staff.circ.print_list_template.import
 msgid "Import Templates File"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը"
 
 #: staff.circ.print_list_template.import_results
 msgid "Imported these templates: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծված ձևանմուշներ: %1$"
 
 #: staff.circ.print_list_template.reload
 msgid "Please reload this interface."
-msgstr ""
+msgstr "Վերաբեռնավորիր այս միջերեսը"
 
 #: staff.circ.print_list_template.import.error
 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
 msgid "Error exporting templates"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ձևանմուշները արտահանելիս"
 
 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
 msgid "Receipt Template Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշի խմբագրիչի ստացական"
 
 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ կցանկանաիր վիժեցնել այս օրինակների տեղափոխումը"
 
 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
 msgid "Aborting Transits"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխումների վիժեցում"
 
 #: staff.circ.utils.yes
 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.circ.utils.no
 msgctxt "staff.circ.utils.no"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
 msgid "Copy ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի ID = %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
 msgid ""
 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
 "happened from a stale display?"
 msgstr ""
+"Վիժեցման ժամանակ այս նյութը արդեն տեղափոխման մեջ չեր: Հավանաբար սա պատահել է "
+"սառեցված արտածման արդյունքում:"
 
 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
 msgid "Transit not likely aborted."
-msgstr ""
+msgstr "Ցանկալի չէ դադարեցնել տեխափոխումը"
 
 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
 msgid "Problem retrieving patron."
-msgstr ""
+msgstr "Պրոբլեմ ընթերցողի կանչման ժամանակ"
 
 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
 msgid "Problem retrieving copy details."
-msgstr ""
+msgstr "Պրոբլեմ օրինակի մանրամասների կանչման ժամանակ"
 
 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
 msgid "Problem retrieving circulations."
-msgstr ""
+msgstr "Պրոբլեմ սպասարկման կանչման ժամանակ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
 msgid "Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Ժամանակի կնիք"
 
 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
 msgid "Check Out Time"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրման ժամ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.type
 msgid "Transaction Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի տեսակ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.noncat
 msgid "Non-Cataloged?"
-msgstr ""
+msgstr "Չքարտագրվո՞ղ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
 msgid "Non-Cataloged Type ID"
-msgstr ""
+msgstr "Չքարտագրվող տեսակի ID"
 
 #: staff.circ.utils.offline.count
 msgid "Count"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
 msgid "Patron Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
 msgid "Item Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.due_date
 msgid "Due Date"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.backdate
 msgid "Back Date"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.offline.use_time
 msgid "Use Time"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտագործման ժամ"
 
 #: staff.circ.utils.not_cataloged
 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
 msgid "Not Cataloged"
-msgstr ""
+msgstr "Չի քարտագրված"
 
 #: staff.circ.utils.retrieving
 msgid "Retrieving..."
-msgstr ""
+msgstr "Կանչվում է..."
 
 #: staff.circ.utils.owning_lib
 msgid "Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Սէփականատեր գրադարան"
 
 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
 msgid "Short"
-msgstr ""
+msgstr "Կարճ"
 
 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Նորմալ"
 
 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
 msgid "Long"
-msgstr ""
+msgstr "Երկար"
 
 #: staff.circ.utils.fine_level.low
 msgid "Low"
-msgstr ""
+msgstr "Ցածր"
 
 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Նորմալ"
 
 #: staff.circ.utils.fine_level.high
 msgid "High"
-msgstr ""
+msgstr "Բարձր"
 
 #: staff.circ.utils.circulate
 msgid "Circulate?"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկե՞լ"
 
 #: staff.circ.utils.deleted
 msgid "Deleted?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջվա՞ծ"
 
 #: staff.circ.utils.holdable
 msgid "Holdable?"
-msgstr ""
+msgstr "Պահվո՞խ"
 
 #: staff.circ.utils.opac_visible
 msgid "OPAC Visible?"
-msgstr ""
+msgstr "ՀՈԱՔ-ը տեսանելի է"
 
 #: staff.circ.utils.reference
 msgid "Reference?"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկատու՞"
 
 #: staff.circ.utils.deposit
 msgid "Deposit?"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպոզի՞տ"
 
 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
 #: staff.circ.utils.unset
 msgid "<Unset>"
-msgstr ""
+msgstr "<Unset>"
 
 #: staff.circ.utils.checkout_lib
 msgid "Checkout Library"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրման գրադարան"
 
 #: staff.circ.utils.checkout_timestamp
 msgid "Checkout Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրման ժամանակի կնիք"
 
 #: staff.circ.utils.checkin_timestamp
 msgid "Checkin Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունման ժամանակի կնիք"
 
 #: staff.circ.utils.xact_start
 msgid "Checkout Date"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.checkin_time
 msgid "Checkin Date"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.xact_finish
 msgid "Transaction Finished"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիան ավարտվեց"
 
 #: staff.circ.utils.create_date
 msgid "Date Created"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.edit_date
 msgid "Date Last Edited"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.edition
 msgid "Edition"
-msgstr ""
+msgstr "Հրատարակում"
 
 #: staff.circ.utils.isbn
 msgid "ISBN"
-msgstr ""
+msgstr "ISBN"
 
 #: staff.circ.utils.pubdate
 msgid "Publication Date"
-msgstr ""
+msgstr "Հրատարալման ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.publisher
 msgid "Publisher"
-msgstr ""
+msgstr "Հրատարակիչ"
 
 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
 #: staff.circ.utils.tcn
 msgid "TCN"
-msgstr ""
+msgstr "TCN"
 
 #: staff.circ.utils.stop_fines
 msgid "Fines Stopped"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքները կանգնեցված են"
 
 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
 msgid "Fines Stopped Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքների կանգնեցման ժամ"
 
 #: staff.circ.utils.route_to
 msgid "Route To"
-msgstr ""
+msgstr "Ուղարկիր դեպի"
 
 #: staff.circ.utils.message
 msgid "Message"
-msgstr ""
+msgstr "Հաղորդում"
 
 #: staff.circ.utils.uses
 msgid "# of Uses"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողների քանակ# "
 
 #: staff.circ.utils.alert_message
 msgid "Alert Message"
-msgstr ""
+msgstr "Զգուշացնող հաղորդում"
 
 #: staff.circ.utils.barcode
 msgid "Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.circ.utils.title
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր"
 
 #: staff.circ.utils.author
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ"
 
 #: staff.circ.utils.callnumber
 msgid "Call Number"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչ"
 
 #: staff.circ.utils.transit_id
 msgid "Transit ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի ID"
 
 #: staff.circ.utils.transit_source
 msgid "Transit Source"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի աղբյուր"
 
 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
 msgid "Transit Send Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի առախման ժամ"
 
 #: staff.circ.utils.transit_dest
 msgid "Transit Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի նպատակակետ"
 
 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
 msgid "Transit Completion Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի ավարտի ժամ"
 
 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
 msgid "Transit Copy ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի օրինակի ID"
 
 #: staff.circ.utils.request_lib
 msgid "Request Library (Full Name)"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցրու գրադարան (լրիվ անուն)"
 
 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
 msgid "Request Library"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցրու գրադարան"
 
 #: staff.circ.utils.request_timestamp
 msgid "Request Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցրու ժամանակի կնիք"
 
 #: staff.circ.utils.request_time
 msgid "Request Date"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
 
 #. # Time the hold became available
 #: staff.circ.utils.available_timestamp
 msgid "Available On (Timestamp)"
-msgstr ""
+msgstr "Մատչելի է (ժամանակի կնիք)"
 
 #. # Date the hold became available
 #: staff.circ.utils.available_time
 msgid "Available On"
-msgstr ""
+msgstr "Մատչելի է"
 
 #. # Time the hold was captured
 #: staff.circ.utils.capture_timestamp
 msgid "Capture Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Որսալու ժամանակի կնիք"
 
 #. # Date the hold was captured
 #: staff.circ.utils.capture_time
 msgid "Capture Date"
-msgstr ""
+msgstr "Որսալու ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.hold_status.1
 msgid "Waiting for copy"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասում է օրինակին"
 
 #: staff.circ.utils.hold_status.2
 msgid "Waiting for capture"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասում է որսվելուն"
 
 #: staff.circ.utils.hold_status.3
 msgid "In-Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխման մեջ"
 
 #: staff.circ.utils.hold_status.4
 msgid "Ready for pickup"
-msgstr ""
+msgstr "Պատրաստ վերցվելու համար"
 
 #: staff.circ.utils.frozen
 msgid "Frozen?"
-msgstr ""
+msgstr "Սառեցվա՞ծ"
 
 #: staff.circ.utils.active
 msgid "Active?"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտի՞վ"
 
 #: staff.circ.utils.thaw_date
 msgid "Activation Date"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
 msgid "No Date"
-msgstr ""
+msgstr "Ամսաթիվ շկա"
 
 #: staff.circ.utils.pickup_lib
 msgid "Pickup Library (Full Name)"
-msgstr ""
+msgstr "Ստանալու գրադարան (Լրիվ անուն)"
 
 #: staff.circ.utils.current_copy.none
 msgid "No Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ չկա"
 
 #: staff.circ.utils.title.none
 msgid "No Title?"
-msgstr ""
+msgstr "Անվերնագի՞ր"
 
 #: staff.circ.utils.author.none
 msgid "No Author?"
-msgstr ""
+msgstr "Անհեղճնա՞կ"
 
 #: staff.circ.utils.notify_time
 msgid "Last Notify Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին նշումի ժամանակ"
 
 #: staff.circ.utils.notify_count
 msgid "Notices"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումներ"
 
 #: staff.circ.utils.patron_family_name
 msgid "Patron Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի ազգանուն"
 
 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
 msgid "Patron First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի անուն"
 
 #: staff.circ.utils.checkin.override
 msgid "Override Checkin Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրե՞լ հետ ընդունելու ձախողումը"
 
 #: staff.circ.utils.billable.amount
 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխում համար %1$s գանձվող $%2$s"
 
 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
 msgid "Original hold for transit cancelled."
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխման համար իսկական պահումը չեղյալ ե արված"
 
 #: staff.circ.utils.item_checked_in
 msgid "%1$s was already checked in."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s արդեն ընդունված է:"
 
 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "ITEM_NOT_CATALOGED իրադարձություն, սակայն վիճակն է %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.route_to.msg
 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Այս նյութը հարկ է ուղղորդել դեպի %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.route_item_error
 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
-msgstr ""
+msgstr "Մենք պետք է ստացած լինենք ROUTE_ITEM"
 
 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակն է Պահում Դարակի վրա, բայց իրական պահում չի գտնված"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
 msgid "Barcode: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
 msgid "Title: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր: %1$s"
 
 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
-msgstr ""
+msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s, %2$s %3$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
 msgid "Notify by phone: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշեցում հեռախոսով: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
 msgid "Notify by email: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշեցում էլ փոստով: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
 msgid "Request Date: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
 msgid "Slip Date: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.hold_slip
 msgid "Hold Slip"
-msgstr ""
+msgstr "Պահիր կտրոնը"
 
 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
 msgid "Print"
-msgstr ""
+msgstr "Տպիր"
 
 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
 msgid "Do Not Print"
-msgstr ""
+msgstr "Մի տպիր"
 
 #: staff.circ.utils.capture
 msgid "%1$s has been captured for a hold."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s որսված է պահման համար:"
 
 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
 msgid "%1$s needs to be cataloged."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s հարկավոր է մուտքագրել:"
 
 #: staff.circ.utils.copy_status.error
 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
-msgstr ""
+msgstr "FIXME -- այս դեպքե \"%1$s\" չի ուսումնասիրվում"
 
 #: staff.circ.utils.msg.ok
 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.circ.utils.route_to.destination
 msgid "Destination: %1$s."
-msgstr ""
+msgstr "Նպատակակետ: %1$s."
 
 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
 msgid "We do not have a holds address for this library."
-msgstr ""
+msgstr "Այս գրադարանի համար չունենք պահման հասցէ"
 
 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
 msgid "Unable to retrieve mailing address."
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարողանում կանչել փոստային հասցեն"
 
 #: staff.circ.utils.payload.author
 msgid "Author: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
 msgid "%1$s is in transit."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s տեղափոխման մեջ է:"
 
 #: staff.circ.checkin.hold_capture
 msgid "Hold Capture"
-msgstr ""
+msgstr "Պահումը որսվում է"
 
 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
 msgid "Item Check In"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի հետ ընդունում"
 
 #: staff.circ.checkin.error
 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s):"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունւոմը ձախողվեց (circ.util.checkin) (%1$s):"
 
 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
@@ -1263,110 +1280,119 @@ msgid ""
 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
 msgstr ""
+"Հետ ընդունւոմը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործել օֆլայն միջերեսը, վերին "
+"ընտրացանկից ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
 
 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
 msgid "Renew Failed for %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1$s"
 
 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
 msgid "Override Renew Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրե՞լ թարմացման ձախողումը"
 
 #: staff.circ.renew.barcode
 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
 msgid "Barcode: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
 
 #: staff.circ.renew.barcode.status
 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s Վիճակ: %2$s"
 
 #: staff.circ.renew.barcode.msg
 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s Հաղորդում: %2$s"
 
 #: staff.circ.holds.activate.prompt
 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ակտիվացնել պահումը %1$s"
 
 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ակտիվացնել պահումները %1$s"
 
 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կասեցնել պահումը %1$s"
 
 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կասեցնել պահումները %1$s"
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
 msgid ""
 "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for hold %1$s.  "
 "This will also Suspend the hold."
 msgstr ""
+"Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ թող դատարկ) պահման համար %1$s: Սա նաև "
+"կկասեցնի պահումը:"
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
 msgid ""
 "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for holds %1$s.  "
 "This will also Suspend the holds."
 msgstr ""
+"Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ թող դատարկ) պահումների համար %1$s: Սա նաև "
+"կկասեցնի պահումները:"
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.too_early.error
 msgid ""
 "Activation Date needs to be either unset or set to fall on a future date."
 msgstr ""
+"Ակտիվացման ամսաթիվը կամ պետք է լինի չուղարկված կամ պատկանի ապագա ամսաթվի:"
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.invalid_date
 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.invalid_date"
 msgid "Invalid Date"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.holds.modifying_holds
 msgid "Modifying Holds"
-msgstr ""
+msgstr "Պահումների ձևափոխում"
 
 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.circ.holds.already_activated
 msgid "Hold %1$s was already activated."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումը %1$s արդեն ակտիվացված է:"
 
 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
 msgid "Holds %1$s were already activated."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումները %1$s արդեն ակտիվացված են:"
 
 #: staff.circ.holds.already_suspended
 msgid "Hold %1$s was already suspended."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումը %1$s արդեն կասեցված է:"
 
 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
 msgid "Holds %1$s were already suspended."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումները %1$s արդեն կասեցված են:"
 
 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
 msgid "Holds not likely modified."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումները ձևափոխված չեն:"
 
 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
 msgid "Holds not likely activated."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումները ցանկալի չէ ակտիվացնել:"
 
 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
 msgid "Holds not likely suspended."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումները ցանկալի չէ կասեցնել:"
 
 #: staff.circ.holds.error.may_not_edit_pickup_lib_for_hold_intransit
 msgid ""
 "You may not edit the pickup library for holds that are in-transit or ready "
 "for pickup."
 msgstr ""
+"Այն պահումները որոնք գտնվում են տեղափոխման կամ պատրաստ են տրման դրանց "
+"գրադարանը չեք կարող խմբագրել:"
index fa7f31d..13ba555 100644 (file)
@@ -4,8 +4,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-08-01 18:03+0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-04 17:34+0400\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr "Խմբի ID"
 
 #: staff.au_id_label
 msgid "User ID"
-msgstr ""
+msgstr "Օցտվողի ID"
 
 #: staff.au_name_prefix_label
 msgid "Prefix"
index ea2c510..b5d7c4f 100644 (file)
@@ -1,11 +1,10 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19:45-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34:29-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-09 17:28+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,2884 +13,2914 @@ msgstr ""
 
 #: config.bib_source:3
 msgid "oclc"
-msgstr ""
+msgstr "oclc"
 
 #: config.bib_source:5
 msgid "System Local"
-msgstr ""
+msgstr "System Local"
 
 #: config.bib_source:7
 msgid "Project Gutenberg"
-msgstr ""
+msgstr "Գուտենբերգ նախագիծ"
 
 #: config.standing:9
 msgid "Good"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: config.standing:10
 msgid "Barred"
-msgstr ""
+msgstr "Կասէցված"
 
-#: config.non_cataloged_type:43
+#: config.non_cataloged_type:45
 msgid "Paperback Book"
-msgstr ""
+msgstr "Փափուկ կազմով գիրք"
 
-#: config.identification_type:46
+#: config.identification_type:48
 msgid "Drivers License"
-msgstr ""
+msgstr "Վարորդական իրավունք"
 
-#: config.identification_type:48
+#: config.identification_type:50
 msgid "SSN"
-msgstr ""
+msgstr "SSN"
 
-#: config.identification_type:50
+#: config.identification_type:52
 msgid "Other"
-msgstr ""
+msgstr "Այլ"
 
-#: config.rule_circ_duration:53
+#: config.rule_circ_duration:55
 msgid "7_days_0_renew"
-msgstr ""
+msgstr "7_days_0_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:55
+#: config.rule_circ_duration:57
 msgid "28_days_2_renew"
-msgstr ""
+msgstr "28_days_2_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:57
+#: config.rule_circ_duration:59
 msgid "3_months_0_renew"
-msgstr ""
+msgstr "3_months_0_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:59
+#: config.rule_circ_duration:61
 msgid "3_days_1_renew"
-msgstr ""
+msgstr "3_days_1_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:61
+#: config.rule_circ_duration:63
 msgid "2_months_2_renew"
-msgstr ""
+msgstr "2_months_2_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:63
+#: config.rule_circ_duration:65
 msgid "35_days_1_renew"
-msgstr ""
+msgstr "35_days_1_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:65
+#: config.rule_circ_duration:67
 msgid "7_days_2_renew"
-msgstr ""
+msgstr "7_days_2_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:67
+#: config.rule_circ_duration:69
 msgid "1_hour_2_renew"
-msgstr ""
+msgstr "1_hour_2_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:69
+#: config.rule_circ_duration:71
 msgid "28_days_0_renew"
-msgstr ""
+msgstr "28_days_0_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:71
+#: config.rule_circ_duration:73
 msgid "14_days_2_renew"
-msgstr ""
+msgstr "14_days_2_renew"
 
-#: config.rule_circ_duration:73
+#: config.rule_circ_duration:75
 msgid "default"
-msgstr ""
+msgstr "լռակյաց"
 
-#: config.rule_max_fine:76
+#: config.rule_max_fine:78
 msgid "default"
-msgstr ""
+msgstr "լռակյաց"
 
-#: config.rule_max_fine:78
+#: config.rule_max_fine:80
 msgid "overdue_min"
-msgstr ""
+msgstr "overdue_min"
 
-#: config.rule_max_fine:80
+#: config.rule_max_fine:82
 msgid "overdue_mid"
-msgstr ""
+msgstr "overdue_mid"
 
-#: config.rule_max_fine:82
+#: config.rule_max_fine:84
 msgid "overdue_max"
-msgstr ""
+msgstr "overdue_max"
 
-#: config.rule_max_fine:84
+#: config.rule_max_fine:86
 msgid "overdue_equip_min"
-msgstr ""
+msgstr "overdue_equip_min"
 
-#: config.rule_max_fine:86
+#: config.rule_max_fine:88
 msgid "overdue_equip_mid"
-msgstr ""
+msgstr "overdue_equip_mid"
 
-#: config.rule_max_fine:88
+#: config.rule_max_fine:90
 msgid "overdue_equip_max"
-msgstr ""
+msgstr "overdue_equip_max"
 
-#: config.rule_recuring_fine:91
+#: config.rule_recuring_fine:93
 msgid "default"
-msgstr ""
+msgstr "լռակյաց"
 
-#: config.rule_recuring_fine:93
+#: config.rule_recuring_fine:95
 msgid "10_cent_per_day"
-msgstr ""
+msgstr "10_cent_per_day"
 
-#: config.rule_recuring_fine:95
+#: config.rule_recuring_fine:97
 msgid "50_cent_per_day"
-msgstr ""
+msgstr "50_cent_per_day"
 
-#: config.rule_age_hold_protect:97
+#: config.rule_age_hold_protect:99
 msgid "3month"
-msgstr ""
+msgstr "3ամիս"
 
-#: config.rule_age_hold_protect:98
+#: config.rule_age_hold_protect:100
 msgid "6month"
-msgstr ""
+msgstr "6ամիս"
 
-#: config.copy_status:100
+#: config.copy_status:102
 msgid "Available"
-msgstr ""
+msgstr "Մատչելի"
 
-#: config.copy_status:102
+#: config.copy_status:104
 msgid "Checked out"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկված է"
 
-#: config.copy_status:104
+#: config.copy_status:106
 msgid "Bindery"
-msgstr ""
+msgstr "Կազմատուն"
 
-#: config.copy_status:105
+#: config.copy_status:107
 msgid "Lost"
-msgstr ""
+msgstr "Կորած"
 
-#: config.copy_status:106
+#: config.copy_status:108
 msgid "Missing"
-msgstr ""
+msgstr "Բացակա"
 
-#: config.copy_status:108
+#: config.copy_status:110
 msgid "In process"
-msgstr ""
+msgstr "Գործողության մեջ"
 
-#: config.copy_status:109
+#: config.copy_status:111
 msgid "In transit"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխման մեջ"
 
-#: config.copy_status:110
+#: config.copy_status:112
 msgid "Reshelving"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադասավորում"
 
-#: config.copy_status:111
+#: config.copy_status:113
 msgid "On holds shelf"
-msgstr ""
+msgstr "Պահված դարակի վրա"
 
-#: config.copy_status:112
+#: config.copy_status:114
 msgid "On order"
-msgstr ""
+msgstr "Պատվիրված"
 
-#: config.copy_status:114
+#: config.copy_status:116
 msgid "ILL"
-msgstr ""
+msgstr "ՄԳԲ"
 
-#: config.copy_status:115
+#: config.copy_status:117
 msgid "Cataloging"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտագրում"
 
-#: config.copy_status:116
+#: config.copy_status:118
 msgid "Reserves"
-msgstr ""
+msgstr "Պահեստային"
 
-#: config.copy_status:117
+#: config.copy_status:119
 msgid "Discard/Weed"
-msgstr ""
+msgstr "Discard/Weed"
 
-#: config.copy_status:118
+#: config.copy_status:120
 msgid "Damaged"
-msgstr ""
+msgstr "Վնասված"
 
-#: config.net_access_level:123
+#: config.net_access_level:125
 msgid "Filtered"
-msgstr ""
+msgstr "Զտված"
 
-#: config.net_access_level:125
+#: config.net_access_level:127
 msgid "Unfiltered"
-msgstr ""
+msgstr "Չզտված"
 
-#: config.net_access_level:127
+#: config.net_access_level:129
 msgid "No Access"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ մատչելի"
 
-#: config.audience_map:130
+#: config.audience_map:132
 msgid "Unknown or unspecified"
-msgstr ""
+msgstr "Չիմացված կամ չբնութագրված"
 
-#: config.audience_map:132
+#: config.audience_map:134
 msgid "Preschool"
-msgstr ""
+msgstr "Նախադպրոցական"
 
-#: config.audience_map:134
+#: config.audience_map:136
 msgid "Primary"
-msgstr ""
+msgstr "Նախնական"
 
-#: config.audience_map:136
+#: config.audience_map:138
 msgid "Pre-adolescent"
-msgstr ""
+msgstr "Pre-adolescent"
 
-#: config.audience_map:138
+#: config.audience_map:140
 msgid "Adolescent"
-msgstr ""
+msgstr "Adolescent"
 
-#: config.audience_map:140
+#: config.audience_map:142
 msgid "Adult"
-msgstr ""
+msgstr "Մեծահասակ"
 
-#: config.audience_map:142
+#: config.audience_map:144
 msgid "Specialized"
-msgstr ""
+msgstr "Մասնագիտացված"
 
-#: config.audience_map:144
+#: config.audience_map:146
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր"
 
-#: config.audience_map:146
+#: config.audience_map:148
 msgid "Juvenile"
-msgstr ""
+msgstr "Պատանեկան"
 
-#: config.lit_form_map:149
+#: config.lit_form_map:151
 msgid "Not fiction (not further specified)"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
 
-#: config.lit_form_map:151
+#: config.lit_form_map:153
 msgid "Fiction (not further specified)"
-msgstr ""
+msgstr "Գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
 
-#: config.lit_form_map:153
+#: config.lit_form_map:155
 msgid "Comic strips"
-msgstr ""
+msgstr "Շարժեր"
 
-#: config.lit_form_map:155
+#: config.lit_form_map:157
 msgid "Dramas"
-msgstr ""
+msgstr "Դրամա"
 
-#: config.lit_form_map:157
+#: config.lit_form_map:159
 msgid "Essays"
-msgstr ""
+msgstr "Էսսէներ"
 
-#: config.lit_form_map:159
+#: config.lit_form_map:161
 msgid "Novels"
-msgstr ""
+msgstr "Նովելներ"
 
-#: config.lit_form_map:161
+#: config.lit_form_map:163
 msgid "Humor, satires, etc."
-msgstr ""
+msgstr "Հումոր, սատիրա, այլ"
 
-#: config.lit_form_map:163
+#: config.lit_form_map:165
 msgid "Letters"
-msgstr ""
+msgstr "Նամակներ"
 
-#: config.lit_form_map:165
+#: config.lit_form_map:167
 msgid "Short stories"
-msgstr ""
+msgstr "Կարճ պատմվածքներ"
 
-#: config.lit_form_map:167
+#: config.lit_form_map:169
 msgid "Mixed forms"
-msgstr ""
+msgstr "Խառը ձևաչափեր"
 
-#: config.lit_form_map:169
+#: config.lit_form_map:171
 msgid "Poetry"
-msgstr ""
+msgstr "Պոէզիա"
 
-#: config.lit_form_map:171
+#: config.lit_form_map:173
 msgid "Speeches"
-msgstr ""
+msgstr "Ելույթներ"
 
-#: config.lit_form_map:173
+#: config.lit_form_map:175
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Չճանաչված"
 
-#: config.language_map:177
+#: config.language_map:179
 msgid "Afar"
-msgstr ""
+msgstr "Afar"
 
-#: config.language_map:178
+#: config.language_map:180
 msgid "Abkhaz"
-msgstr ""
+msgstr "Աբխազ"
 
-#: config.language_map:179
+#: config.language_map:181
 msgid "Achinese"
-msgstr ""
+msgstr "Աշկենազի"
 
-#: config.language_map:180
+#: config.language_map:182
 msgid "Acoli"
-msgstr ""
+msgstr "Acoli"
 
-#: config.language_map:181
+#: config.language_map:183
 msgid "Adangme"
-msgstr ""
+msgstr "Adangme"
 
-#: config.language_map:182
+#: config.language_map:184
 msgid "Adygei"
-msgstr ""
+msgstr "Ադիգեյ"
 
-#: config.language_map:183
+#: config.language_map:185
 msgid "Afroasiatic (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Աֆրոասիական (այլ)"
 
-#: config.language_map:184
+#: config.language_map:186
 msgid "Afrihili (Artificial language)"
-msgstr ""
+msgstr "Afrihili (Աֆրիյան լեզու)"
 
-#: config.language_map:185
+#: config.language_map:187
 msgid "Afrikaans"
-msgstr ""
+msgstr "Afrikaans"
 
-#: config.language_map:186
+#: config.language_map:188
 msgid "Aljamía"
-msgstr ""
+msgstr "Aljamía"
 
-#: config.language_map:187
+#: config.language_map:189
 msgid "Akan"
-msgstr ""
+msgstr "Akan"
 
-#: config.language_map:188
+#: config.language_map:190
 msgid "Akkadian"
-msgstr ""
+msgstr "Akkadian"
 
-#: config.language_map:189
+#: config.language_map:191
 msgid "Albanian"
-msgstr ""
+msgstr "Ալբաներեն"
 
-#: config.language_map:190
+#: config.language_map:192
 msgid "Aleut"
-msgstr ""
+msgstr "Ալեուտ"
 
-#: config.language_map:191
+#: config.language_map:193
 msgid "Algonquian (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Algonquian (այլ)"
 
-#: config.language_map:192
+#: config.language_map:194
 msgid "Amharic"
-msgstr ""
+msgstr "Ամհարիկ"
 
-#: config.language_map:193
+#: config.language_map:195
 msgid "English, Old (ca. 450-1100)"
-msgstr ""
+msgstr "Անգլերեն, հին (մոտ. 450-1100)"
 
-#: config.language_map:194
+#: config.language_map:196
 msgid "Apache languages"
-msgstr ""
+msgstr "Ապաչի լեզուներ"
 
-#: config.language_map:195
+#: config.language_map:197
 msgid "Arabic"
-msgstr ""
+msgstr "Արաբերեն"
 
-#: config.language_map:196
+#: config.language_map:198
 msgid "Aramaic"
-msgstr ""
+msgstr "Aramaic"
 
-#: config.language_map:197
+#: config.language_map:199
 msgid "Aragonese Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Aragonese Spanish"
 
-#: config.language_map:198
+#: config.language_map:200
 msgid "Armenian"
-msgstr ""
+msgstr "Հայերեն"
 
-#: config.language_map:199
+#: config.language_map:201
 msgid "Mapuche"
-msgstr ""
+msgstr "Mapuche"
 
-#: config.language_map:200
+#: config.language_map:202
 msgid "Arapaho"
-msgstr ""
+msgstr "Arapaho"
 
-#: config.language_map:201
+#: config.language_map:203
 msgid "Artificial (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Արհեստական (այլ)"
 
-#: config.language_map:202
+#: config.language_map:204
 msgid "Arawak"
-msgstr ""
+msgstr "Arawak"
 
-#: config.language_map:203
+#: config.language_map:205
 msgid "Assamese"
-msgstr ""
+msgstr "Assamese"
 
-#: config.language_map:204
+#: config.language_map:206
 msgid "Bable"
-msgstr ""
+msgstr "Բաբելոնյան"
 
-#: config.language_map:205
+#: config.language_map:207
 msgid "Athapascan (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Athapascan (այլ)"
 
-#: config.language_map:206
+#: config.language_map:208
 msgid "Australian languages"
-msgstr ""
+msgstr "Ավստրալիական լեզուներ"
 
-#: config.language_map:207
+#: config.language_map:209
 msgid "Avaric"
-msgstr ""
+msgstr "Avaric"
 
-#: config.language_map:208
+#: config.language_map:210
 msgid "Avestan"
-msgstr ""
+msgstr "Avestan"
 
-#: config.language_map:209
+#: config.language_map:211
 msgid "Awadhi"
-msgstr ""
+msgstr "Awadhi"
 
-#: config.language_map:210
+#: config.language_map:212
 msgid "Aymara"
-msgstr ""
+msgstr "Aymara"
 
-#: config.language_map:211
+#: config.language_map:213
 msgid "Azerbaijani"
-msgstr ""
+msgstr "Ադրբեջաներեն"
 
-#: config.language_map:212
+#: config.language_map:214
 msgid "Banda"
-msgstr ""
+msgstr "Banda"
 
-#: config.language_map:213
+#: config.language_map:215
 msgid "Bamileke languages"
-msgstr ""
+msgstr "Bamileke languages"
 
-#: config.language_map:214
+#: config.language_map:216
 msgid "Bashkir"
-msgstr ""
+msgstr "Բաշկիրերեն"
 
-#: config.language_map:215
+#: config.language_map:217
 msgid "Baluchi"
-msgstr ""
+msgstr "Baluchi"
 
-#: config.language_map:216
+#: config.language_map:218
 msgid "Bambara"
-msgstr ""
+msgstr "Bambara"
 
-#: config.language_map:217
+#: config.language_map:219
 msgid "Balinese"
-msgstr ""
+msgstr "Balinese"
 
-#: config.language_map:218
+#: config.language_map:220
 msgid "Basque"
-msgstr ""
+msgstr "Բասկերեն"
 
-#: config.language_map:219
+#: config.language_map:221
 msgid "Basa"
-msgstr ""
+msgstr "Basa"
 
-#: config.language_map:220
+#: config.language_map:222
 msgid "Baltic (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Baltic (այլ)"
 
-#: config.language_map:221
+#: config.language_map:223
 msgid "Beja"
-msgstr ""
+msgstr "Beja"
 
-#: config.language_map:222
+#: config.language_map:224
 msgid "Belarusian"
-msgstr ""
+msgstr "Բելառուսերեն"
 
-#: config.language_map:223
+#: config.language_map:225
 msgid "Bemba"
-msgstr ""
+msgstr "Bemba"
 
-#: config.language_map:224
+#: config.language_map:226
 msgid "Bengali"
-msgstr ""
+msgstr "Բենգալերեն"
 
-#: config.language_map:225
+#: config.language_map:227
 msgid "Berber (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Berber (այլ)"
 
-#: config.language_map:226
+#: config.language_map:228
 msgid "Bhojpuri"
-msgstr ""
+msgstr "Bhojpuri"
 
-#: config.language_map:227
+#: config.language_map:229
 msgid "Bihari"
-msgstr ""
+msgstr "Bihari"
 
-#: config.language_map:228
+#: config.language_map:230
 msgid "Bikol"
-msgstr ""
+msgstr "Bikol"
 
-#: config.language_map:229
+#: config.language_map:231
 msgid "Edo"
-msgstr ""
+msgstr "Edo"
 
-#: config.language_map:230
+#: config.language_map:232
 msgid "Bislama"
-msgstr ""
+msgstr "Bislama"
 
-#: config.language_map:231
+#: config.language_map:233
 msgid "Siksika"
-msgstr ""
+msgstr "Siksika"
 
-#: config.language_map:232
+#: config.language_map:234
 msgid "Bantu (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Bantu (այլ)"
 
-#: config.language_map:233
+#: config.language_map:235
 msgid "Bosnian"
-msgstr ""
+msgstr "Բոսներեն"
 
-#: config.language_map:234
+#: config.language_map:236
 msgid "Braj"
-msgstr ""
+msgstr "Braj"
 
-#: config.language_map:235
+#: config.language_map:237
 msgid "Breton"
-msgstr ""
+msgstr "Բրետոներեն"
 
-#: config.language_map:236
+#: config.language_map:238
 msgid "Batak"
-msgstr ""
+msgstr "Batak"
 
-#: config.language_map:237
+#: config.language_map:239
 msgid "Buriat"
-msgstr ""
+msgstr "Բուրյաթերեն"
 
-#: config.language_map:238
+#: config.language_map:240
 msgid "Bugis"
-msgstr ""
+msgstr "Bugis"
 
-#: config.language_map:239
+#: config.language_map:241
 msgid "Bulgarian"
-msgstr ""
+msgstr "Բուլղարերեն"
 
-#: config.language_map:240
+#: config.language_map:242
 msgid "Burmese"
-msgstr ""
+msgstr "Burmese"
 
-#: config.language_map:241
+#: config.language_map:243
 msgid "Caddo"
-msgstr ""
+msgstr "Caddo"
 
-#: config.language_map:242
+#: config.language_map:244
 msgid "Central American Indian (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Central American Indian (այլ)"
 
-#: config.language_map:243
+#: config.language_map:245
 msgid "Khmer"
-msgstr ""
+msgstr "Կխմեր"
 
-#: config.language_map:244
+#: config.language_map:246
 msgid "Carib"
-msgstr ""
+msgstr "Carib"
 
-#: config.language_map:245
+#: config.language_map:247
 msgid "Catalan"
-msgstr ""
+msgstr "Կատալոներեն"
 
-#: config.language_map:246
+#: config.language_map:248
 msgid "Caucasian (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Caucasian (այլ)"
 
-#: config.language_map:247
+#: config.language_map:249
 msgid "Cebuano"
-msgstr ""
+msgstr "Cebuano"
 
-#: config.language_map:248
+#: config.language_map:250
 msgid "Celtic (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Կելտերեն (այլ)"
 
-#: config.language_map:249
+#: config.language_map:251
 msgid "Chamorro"
-msgstr ""
+msgstr "Chamorro"
 
-#: config.language_map:250
+#: config.language_map:252
 msgid "Chibcha"
-msgstr ""
+msgstr "Chibcha"
 
-#: config.language_map:251
+#: config.language_map:253
 msgid "Chechen"
-msgstr ""
+msgstr "Չեչեներեն"
 
-#: config.language_map:252
+#: config.language_map:254
 msgid "Chagatai"
-msgstr ""
+msgstr "Chagatai"
 
-#: config.language_map:253
+#: config.language_map:255
 msgid "Chinese"
-msgstr ""
+msgstr "Չիներեն"
 
-#: config.language_map:254
+#: config.language_map:256
 msgid "Truk"
-msgstr ""
+msgstr "Truk"
 
-#: config.language_map:255
+#: config.language_map:257
 msgid "Mari"
-msgstr ""
+msgstr "Mari"
 
-#: config.language_map:256
+#: config.language_map:258
 msgid "Chinook jargon"
-msgstr ""
+msgstr "Chinook jargon"
 
-#: config.language_map:257
+#: config.language_map:259
 msgid "Choctaw"
-msgstr ""
+msgstr "Choctaw"
 
-#: config.language_map:258
+#: config.language_map:260
 msgid "Chipewyan"
-msgstr ""
+msgstr "Chipewyan"
 
-#: config.language_map:259
+#: config.language_map:261
 msgid "Cherokee"
-msgstr ""
+msgstr "Cherokee"
 
-#: config.language_map:260
+#: config.language_map:262
 msgid "Church Slavic"
-msgstr ""
+msgstr "Church Slavic"
 
-#: config.language_map:261
+#: config.language_map:263
 msgid "Chuvash"
-msgstr ""
+msgstr "Չուվաշերեն"
 
-#: config.language_map:262
+#: config.language_map:264
 msgid "Cheyenne"
-msgstr ""
+msgstr "Cheyenne"
 
-#: config.language_map:263
+#: config.language_map:265
 msgid "Chamic languages"
-msgstr ""
+msgstr "Chamic languages"
 
-#: config.language_map:264
+#: config.language_map:266
 msgid "Coptic"
-msgstr ""
+msgstr "Ղպտերեն"
 
-#: config.language_map:265
+#: config.language_map:267
 msgid "Cornish"
-msgstr ""
+msgstr "Cornish"
 
-#: config.language_map:266
+#: config.language_map:268
 msgid "Corsican"
-msgstr ""
+msgstr "Կորսիկերեն"
 
-#: config.language_map:267
+#: config.language_map:269
 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Creoles and Pidgins, English-based (այլ)"
 
-#: config.language_map:268
+#: config.language_map:270
 msgid "Creoles and Pidgins, French-based (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Creoles and Pidgins, French-based (այլ)"
 
-#: config.language_map:269
+#: config.language_map:271
 msgid "Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Creoles and Pidgins, Portuguese-based (այլ)"
 
-#: config.language_map:270
+#: config.language_map:272
 msgid "Cree"
-msgstr ""
+msgstr "Cree"
 
-#: config.language_map:271
+#: config.language_map:273
 msgid "Crimean Tatar"
-msgstr ""
+msgstr "Crimean Tatar"
 
-#: config.language_map:272
+#: config.language_map:274
 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Creoles and Pidgins (այլ)"
 
-#: config.language_map:273
+#: config.language_map:275
 msgid "Cushitic (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Cushitic (այլ)"
 
-#: config.language_map:274
+#: config.language_map:276
 msgid "Czech"
-msgstr ""
+msgstr "Չեխերեն"
 
-#: config.language_map:275
+#: config.language_map:277
 msgid "Dakota"
-msgstr ""
+msgstr "Dakota"
 
-#: config.language_map:276
+#: config.language_map:278
 msgid "Danish"
-msgstr ""
+msgstr "Դանիերեն"
 
-#: config.language_map:277
+#: config.language_map:279
 msgid "Dargwa"
-msgstr ""
+msgstr "Dargwa"
 
-#: config.language_map:278
+#: config.language_map:280
 msgid "Dayak"
-msgstr ""
+msgstr "Dayak"
 
-#: config.language_map:279
+#: config.language_map:281
 msgid "Delaware"
-msgstr ""
+msgstr "Delaware"
 
-#: config.language_map:280
+#: config.language_map:282
 msgid "Slave"
-msgstr ""
+msgstr "Slave"
 
-#: config.language_map:281
+#: config.language_map:283
 msgid "Dogrib"
-msgstr ""
+msgstr "Dogrib"
 
-#: config.language_map:282
+#: config.language_map:284
 msgid "Dinka"
-msgstr ""
+msgstr "Dinka"
 
-#: config.language_map:283
+#: config.language_map:285
 msgid "Divehi"
-msgstr ""
+msgstr "Divehi"
 
-#: config.language_map:284
+#: config.language_map:286
 msgid "Dogri"
-msgstr ""
+msgstr "Dogri"
 
-#: config.language_map:285
+#: config.language_map:287
 msgid "Dravidian (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Dravidian (այլ)"
 
-#: config.language_map:286
+#: config.language_map:288
 msgid "Duala"
-msgstr ""
+msgstr "Duala"
 
-#: config.language_map:287
+#: config.language_map:289
 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
-msgstr ""
+msgstr "Հոլանդերեն, Միջին (մոտ. 1050-1350)"
 
-#: config.language_map:288
+#: config.language_map:290
 msgid "Dutch"
-msgstr ""
+msgstr "Հոլանդերեն"
 
-#: config.language_map:289
+#: config.language_map:291
 msgid "Dyula"
-msgstr ""
+msgstr "Dyula"
 
-#: config.language_map:290
+#: config.language_map:292
 msgid "Dzongkha"
-msgstr ""
+msgstr "Dzongkha"
 
-#: config.language_map:291
+#: config.language_map:293
 msgid "Efik"
-msgstr ""
+msgstr "Efik"
 
-#: config.language_map:292
+#: config.language_map:294
 msgid "Egyptian"
-msgstr ""
+msgstr "Եգիպտերեն"
 
-#: config.language_map:293
+#: config.language_map:295
 msgid "Ekajuk"
-msgstr ""
+msgstr "Ekajuk"
 
-#: config.language_map:294
+#: config.language_map:296
 msgid "Elamite"
-msgstr ""
+msgstr "Elamite"
 
-#: config.language_map:295
+#: config.language_map:297
 msgid "English"
-msgstr ""
+msgstr "Անգլերեն"
 
-#: config.language_map:296
+#: config.language_map:298
 msgid "English, Middle (1100-1500)"
-msgstr ""
+msgstr "Անգլերեն, Միջին (1100-1500)"
 
-#: config.language_map:297
+#: config.language_map:299
 msgid "Esperanto"
-msgstr ""
+msgstr "Էսպերանտո"
 
-#: config.language_map:298
+#: config.language_map:300
 msgid "Eskimo languages"
-msgstr ""
+msgstr "Eskimo languages"
 
-#: config.language_map:299
+#: config.language_map:301
 msgid "Esperanto"
-msgstr ""
+msgstr "Էսպերանտո"
 
-#: config.language_map:300
+#: config.language_map:302
 msgid "Estonian"
-msgstr ""
+msgstr "Էստոներեն"
 
-#: config.language_map:301
+#: config.language_map:303
 msgid "Ethiopic"
-msgstr ""
+msgstr "Եթովպերեն"
 
-#: config.language_map:302
+#: config.language_map:304
 msgid "Ewe"
-msgstr ""
+msgstr "Ewe"
 
-#: config.language_map:303
+#: config.language_map:305
 msgid "Ewondo"
-msgstr ""
+msgstr "Ewondo"
 
-#: config.language_map:304
+#: config.language_map:306
 msgid "Fang"
-msgstr ""
+msgstr "Fang"
 
-#: config.language_map:305
+#: config.language_map:307
 msgid "Faroese"
-msgstr ""
+msgstr "Faroese"
 
-#: config.language_map:306
+#: config.language_map:308
 msgid "Faroese"
-msgstr ""
+msgstr "Faroese"
 
-#: config.language_map:307
+#: config.language_map:309
 msgid "Fanti"
-msgstr ""
+msgstr "Fanti"
 
-#: config.language_map:308
+#: config.language_map:310
 msgid "Fijian"
-msgstr ""
+msgstr "Fijian"
 
-#: config.language_map:309
+#: config.language_map:311
 msgid "Finnish"
-msgstr ""
+msgstr "Ֆիներեն"
 
-#: config.language_map:310
+#: config.language_map:312
 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Finno-Ugrian (այլ)"
 
-#: config.language_map:311
+#: config.language_map:313
 msgid "Fon"
-msgstr ""
+msgstr "Fon"
 
-#: config.language_map:312
+#: config.language_map:314
 msgid "French"
-msgstr ""
+msgstr "Ֆրանսերեն"
 
-#: config.language_map:313
+#: config.language_map:315
 msgid "Frisian"
-msgstr ""
+msgstr "Frisian"
 
-#: config.language_map:314
+#: config.language_map:316
 msgid "French, Middle (ca. 1400-1600)"
-msgstr ""
+msgstr "Ֆրանսերեն, Միջին (մոտ. 1400-1600)"
 
-#: config.language_map:315
+#: config.language_map:317
 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
-msgstr ""
+msgstr "Ֆրանսերեն, Հին (մոտ. 842-1400)"
 
-#: config.language_map:316
+#: config.language_map:318
 msgid "Frisian"
-msgstr ""
+msgstr "Frisian"
 
-#: config.language_map:317
+#: config.language_map:319
 msgid "Fula"
-msgstr ""
+msgstr "Fula"
 
-#: config.language_map:318
+#: config.language_map:320
 msgid "Friulian"
-msgstr ""
+msgstr "Friulian"
 
-#: config.language_map:319
+#: config.language_map:321
 msgid "Gã"
-msgstr ""
+msgstr ""
 
-#: config.language_map:320
+#: config.language_map:322
 msgid "Scottish Gaelic"
-msgstr ""
+msgstr "Scottish Gaelic"
 
-#: config.language_map:321
+#: config.language_map:323
 msgid "Galician"
-msgstr ""
+msgstr "Գալիցերեն"
 
-#: config.language_map:322
+#: config.language_map:324
 msgid "Oromo"
-msgstr ""
+msgstr "Oromo"
 
-#: config.language_map:323
+#: config.language_map:325
 msgid "Gayo"
-msgstr ""
+msgstr "Gayo"
 
-#: config.language_map:324
+#: config.language_map:326
 msgid "Gbaya"
-msgstr ""
+msgstr "Gbaya"
 
-#: config.language_map:325
+#: config.language_map:327
 msgid "Germanic (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Գերմանական (այլ)"
 
-#: config.language_map:326
+#: config.language_map:328
 msgid "Georgian"
-msgstr ""
+msgstr "Վրացերեն"
 
-#: config.language_map:327
+#: config.language_map:329
 msgid "German"
-msgstr ""
+msgstr "Գերմաներեն"
 
-#: config.language_map:328
+#: config.language_map:330
 msgid "Ethiopic"
-msgstr ""
+msgstr "Եթովպերեն"
 
-#: config.language_map:329
+#: config.language_map:331
 msgid "Gilbertese"
-msgstr ""
+msgstr "Gilbertese"
 
-#: config.language_map:330
+#: config.language_map:332
 msgid "Scottish Gaelic"
-msgstr ""
+msgstr "Scottish Gaelic"
 
-#: config.language_map:331
+#: config.language_map:333
 msgid "Irish"
-msgstr ""
+msgstr "Իռլանդերեն"
 
-#: config.language_map:332
+#: config.language_map:334
 msgid "Galician"
-msgstr ""
+msgstr "Գալիցերեն"
 
-#: config.language_map:333
+#: config.language_map:335
 msgid "Manx"
-msgstr ""
+msgstr "Manx"
 
-#: config.language_map:334
+#: config.language_map:336
 msgid "German, Middle High (ca. 1050-1500)"
-msgstr ""
+msgstr "German, Middle High (ca. 1050-1500)"
 
-#: config.language_map:335
+#: config.language_map:337
 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
-msgstr ""
+msgstr "German, Old High (ca. 750-1050)"
 
-#: config.language_map:336
+#: config.language_map:338
 msgid "Gondi"
-msgstr ""
+msgstr "Gondi"
 
-#: config.language_map:337
+#: config.language_map:339
 msgid "Gorontalo"
-msgstr ""
+msgstr "Gorontalo"
 
-#: config.language_map:338
+#: config.language_map:340
 msgid "Gothic"
-msgstr ""
+msgstr "Գոթերեն"
 
-#: config.language_map:339
+#: config.language_map:341
 msgid "Grebo"
-msgstr ""
+msgstr "Grebo"
 
-#: config.language_map:340
+#: config.language_map:342
 msgid "Greek, Ancient (to 1453)"
-msgstr ""
+msgstr "Greek, Ancient (to 1453)"
 
-#: config.language_map:341
+#: config.language_map:343
 msgid "Greek, Modern (1453- )"
-msgstr ""
+msgstr "Greek, Modern (1453- )"
 
-#: config.language_map:342
+#: config.language_map:344
 msgid "Guarani"
-msgstr ""
+msgstr "Guarani"
 
-#: config.language_map:343
+#: config.language_map:345
 msgid "Guarani"
-msgstr ""
+msgstr "Guarani"
 
-#: config.language_map:344
+#: config.language_map:346
 msgid "Gujarati"
-msgstr ""
+msgstr "Gujarati"
 
-#: config.language_map:345
+#: config.language_map:347
 msgid "Gwich'in"
-msgstr ""
+msgstr "Gwich'in"
 
-#: config.language_map:346
+#: config.language_map:348
 msgid "Haida"
-msgstr ""
+msgstr "Haida"
 
-#: config.language_map:347
+#: config.language_map:349
 msgid "Haitian French Creole"
-msgstr ""
+msgstr "Haitian French Creole"
 
-#: config.language_map:348
+#: config.language_map:350
 msgid "Hausa"
-msgstr ""
+msgstr "Hausa"
 
-#: config.language_map:349
+#: config.language_map:351
 msgid "Hawaiian"
-msgstr ""
+msgstr "Hawaiian"
 
-#: config.language_map:350
+#: config.language_map:352
 msgid "Hebrew"
-msgstr ""
+msgstr "Hebrew"
 
-#: config.language_map:351
+#: config.language_map:353
 msgid "Herero"
-msgstr ""
+msgstr "Herero"
 
-#: config.language_map:352
+#: config.language_map:354
 msgid "Hiligaynon"
-msgstr ""
+msgstr "Hiligaynon"
 
-#: config.language_map:353
+#: config.language_map:355
 msgid "Himachali"
-msgstr ""
+msgstr "Himachali"
 
-#: config.language_map:354
+#: config.language_map:356
 msgid "Hindi"
-msgstr ""
+msgstr "Հինդու"
 
-#: config.language_map:355
+#: config.language_map:357
 msgid "Hittite"
-msgstr ""
+msgstr "Հեթիթերեն"
 
-#: config.language_map:356
+#: config.language_map:358
 msgid "Hmong"
-msgstr ""
+msgstr "Hmong"
 
-#: config.language_map:357
+#: config.language_map:359
 msgid "Hiri Motu"
-msgstr ""
+msgstr "Hiri Motu"
 
-#: config.language_map:358
+#: config.language_map:360
 msgid "Hungarian"
-msgstr ""
+msgstr "Հունգարերեն"
 
-#: config.language_map:359
+#: config.language_map:361
 msgid "Hupa"
-msgstr ""
+msgstr "Hupa"
 
-#: config.language_map:360
+#: config.language_map:362
 msgid "Iban"
-msgstr ""
+msgstr "Iban"
 
-#: config.language_map:361
+#: config.language_map:363
 msgid "Igbo"
-msgstr ""
+msgstr "Igbo"
 
-#: config.language_map:362
+#: config.language_map:364
 msgid "Icelandic"
-msgstr ""
+msgstr "Իսլանդերեն"
 
-#: config.language_map:363
+#: config.language_map:365
 msgid "Ido"
-msgstr ""
+msgstr "Ido"
 
-#: config.language_map:364
+#: config.language_map:366
 msgid "Sichuan Yi"
-msgstr ""
+msgstr "Sichuan Yi"
 
-#: config.language_map:365
+#: config.language_map:367
 msgid "Ijo"
-msgstr ""
+msgstr "Ijo"
 
-#: config.language_map:366
+#: config.language_map:368
 msgid "Inuktitut"
-msgstr ""
+msgstr "Inuktitut"
 
-#: config.language_map:367
+#: config.language_map:369
 msgid "Interlingue"
-msgstr ""
+msgstr "Interlingue"
 
-#: config.language_map:368
+#: config.language_map:370
 msgid "Iloko"
-msgstr ""
+msgstr "Iloko"
 
-#: config.language_map:369
+#: config.language_map:371
 msgid "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
-msgstr ""
+msgstr "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
 
-#: config.language_map:370
+#: config.language_map:372
 msgid "Indic (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Indic (Other)"
 
-#: config.language_map:371
+#: config.language_map:373
 msgid "Indonesian"
-msgstr ""
+msgstr "Ինդոնեզերեն"
 
-#: config.language_map:372
+#: config.language_map:374
 msgid "Indo-European (Other)"
-msgstr ""
+msgstr "Հնդ-եվրոպական (այլ)"
 
-#: config.language_map:373
+#: config.language_map:375
 msgid "Ingush"
-msgstr ""
-
-#: config.language_map:374
-msgid "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
-msgstr ""
-
-#: config.language_map:375
-msgid "Inupiaq"
-msgstr ""
+msgstr "Ingush"
 
 #: config.language_map:376
-msgid "Iranian (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
+msgstr "Interlingua (International Auxiliary Language Association)"
 
 #: config.language_map:377
-msgid "Irish"
-msgstr ""
+msgid "Inupiaq"
+msgstr "Inupiaq"
 
 #: config.language_map:378
-msgid "Iroquoian (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Iranian (Other)"
+msgstr "Իրանական (այլ)"
 
 #: config.language_map:379
-msgid "Italian"
-msgstr ""
+msgid "Irish"
+msgstr "Իռլանդերեն"
 
 #: config.language_map:380
-msgid "Javanese"
-msgstr ""
+msgid "Iroquoian (Other)"
+msgstr "Iroquoian (այլ)"
 
 #: config.language_map:381
-msgid "Japanese"
-msgstr ""
+msgid "Italian"
+msgstr "Իտալերեն"
 
 #: config.language_map:382
-msgid "Judeo-Persian"
-msgstr ""
+msgid "Javanese"
+msgstr "Javanese"
 
 #: config.language_map:383
-msgid "Judeo-Arabic"
-msgstr ""
+msgid "Japanese"
+msgstr "Ճապոներեն"
 
 #: config.language_map:384
-msgid "Kara-Kalpak"
-msgstr ""
+msgid "Judeo-Persian"
+msgstr "Judeo-Persian"
 
 #: config.language_map:385
-msgid "Kabyle"
-msgstr ""
+msgid "Judeo-Arabic"
+msgstr "Judeo-Arabic"
 
 #: config.language_map:386
-msgid "Kachin"
-msgstr ""
+msgid "Kara-Kalpak"
+msgstr "Կարա-կալպակերեն"
 
 #: config.language_map:387
-msgid "Kalâtdlisut"
-msgstr ""
+msgid "Kabyle"
+msgstr "Kabyle"
 
 #: config.language_map:388
-msgid "Kamba"
-msgstr ""
+msgid "Kachin"
+msgstr "Kachin"
 
 #: config.language_map:389
-msgid "Kannada"
-msgstr ""
+msgid "Kalâtdlisut"
+msgstr "Kalâtdlisut"
 
 #: config.language_map:390
-msgid "Karen"
-msgstr ""
+msgid "Kamba"
+msgstr "Kamba"
 
 #: config.language_map:391
-msgid "Kashmiri"
-msgstr ""
+msgid "Kannada"
+msgstr "Kannada"
 
 #: config.language_map:392
-msgid "Kanuri"
-msgstr ""
+msgid "Karen"
+msgstr "Karen"
 
 #: config.language_map:393
-msgid "Kawi"
-msgstr ""
+msgid "Kashmiri"
+msgstr "Kashmiri"
 
 #: config.language_map:394
-msgid "Kazakh"
-msgstr ""
+msgid "Kanuri"
+msgstr "Kanuri"
 
 #: config.language_map:395
-msgid "Kabardian"
-msgstr ""
+msgid "Kawi"
+msgstr "Kawi"
 
 #: config.language_map:396
-msgid "Khasi"
-msgstr ""
+msgid "Kazakh"
+msgstr "Ղազախերեն"
 
 #: config.language_map:397
-msgid "Khoisan (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Kabardian"
+msgstr "Կաբարդիներեն"
 
 #: config.language_map:398
-msgid "Khmer"
-msgstr ""
+msgid "Khasi"
+msgstr "Khasi"
 
 #: config.language_map:399
-msgid "Khotanese"
-msgstr ""
+msgid "Khoisan (Other)"
+msgstr "Khoisan (այլ)"
 
 #: config.language_map:400
-msgid "Kikuyu"
-msgstr ""
+msgid "Khmer"
+msgstr "Կխմեր"
 
 #: config.language_map:401
-msgid "Kinyarwanda"
-msgstr ""
+msgid "Khotanese"
+msgstr "Khotanese"
 
 #: config.language_map:402
-msgid "Kyrgyz"
-msgstr ""
+msgid "Kikuyu"
+msgstr "Kikuyu"
 
 #: config.language_map:403
-msgid "Kimbundu"
-msgstr ""
+msgid "Kinyarwanda"
+msgstr "Kinyarwanda"
 
 #: config.language_map:404
-msgid "Konkani"
-msgstr ""
+msgid "Kyrgyz"
+msgstr "Կիրգիզերեն"
 
 #: config.language_map:405
-msgid "Komi"
-msgstr ""
+msgid "Kimbundu"
+msgstr "Kimbundu"
 
 #: config.language_map:406
-msgid "Kongo"
-msgstr ""
+msgid "Konkani"
+msgstr "Konkani"
 
 #: config.language_map:407
-msgid "Korean"
-msgstr ""
+msgid "Komi"
+msgstr "Komi"
 
 #: config.language_map:408
-msgid "Kusaie"
-msgstr ""
+msgid "Kongo"
+msgstr "Kongo"
 
 #: config.language_map:409
-msgid "Kpelle"
-msgstr ""
+msgid "Korean"
+msgstr "Կորեերեն"
 
 #: config.language_map:410
-msgid "Kru"
-msgstr ""
+msgid "Kusaie"
+msgstr "Kusaie"
 
 #: config.language_map:411
-msgid "Kurukh"
-msgstr ""
+msgid "Kpelle"
+msgstr "Kpelle"
 
 #: config.language_map:412
-msgid "Kuanyama"
-msgstr ""
+msgid "Kru"
+msgstr "Kru"
 
 #: config.language_map:413
-msgid "Kumyk"
-msgstr ""
+msgid "Kurukh"
+msgstr "Kurukh"
 
 #: config.language_map:414
-msgid "Kurdish"
-msgstr ""
+msgid "Kuanyama"
+msgstr "Kuanyama"
 
 #: config.language_map:415
-msgid "Kusaie"
-msgstr ""
+msgid "Kumyk"
+msgstr "Kumyk"
 
 #: config.language_map:416
-msgid "Kutenai"
-msgstr ""
+msgid "Kurdish"
+msgstr "Քրդերեն"
 
 #: config.language_map:417
-msgid "Ladino"
-msgstr ""
+msgid "Kusaie"
+msgstr "Kusaie"
 
 #: config.language_map:418
-msgid "Lahnda"
-msgstr ""
+msgid "Kutenai"
+msgstr "Kutenai"
 
 #: config.language_map:419
-msgid "Lamba"
-msgstr ""
+msgid "Ladino"
+msgstr "Ladino"
 
 #: config.language_map:420
-msgid "Occitan (post-1500)"
-msgstr ""
+msgid "Lahnda"
+msgstr "Lahnda"
 
 #: config.language_map:421
-msgid "Lao"
-msgstr ""
+msgid "Lamba"
+msgstr "Lamba"
 
 #: config.language_map:422
-msgid "Sami"
-msgstr ""
+msgid "Occitan (post-1500)"
+msgstr "Occitan (post-1500)"
 
 #: config.language_map:423
-msgid "Latin"
-msgstr ""
+msgid "Lao"
+msgstr "Lao"
 
 #: config.language_map:424
-msgid "Latvian"
-msgstr ""
+msgid "Sami"
+msgstr "Sami"
 
 #: config.language_map:425
-msgid "Lezgian"
-msgstr ""
+msgid "Latin"
+msgstr "Լատիներեն"
 
 #: config.language_map:426
-msgid "Limburgish"
-msgstr ""
+msgid "Latvian"
+msgstr "Լատվիերեն"
 
 #: config.language_map:427
-msgid "Lingala"
-msgstr ""
+msgid "Lezgian"
+msgstr "Լեզգիերեն"
 
 #: config.language_map:428
-msgid "Lithuanian"
-msgstr ""
+msgid "Limburgish"
+msgstr "Limburgish"
 
 #: config.language_map:429
-msgid "Mongo-Nkundu"
-msgstr ""
+msgid "Lingala"
+msgstr "Lingala"
 
 #: config.language_map:430
-msgid "Lozi"
-msgstr ""
+msgid "Lithuanian"
+msgstr "Լիտվերեն"
 
 #: config.language_map:431
-msgid "Letzeburgesch"
-msgstr ""
+msgid "Mongo-Nkundu"
+msgstr "Mongo-Nkundu"
 
 #: config.language_map:432
-msgid "Luba-Lulua"
-msgstr ""
+msgid "Lozi"
+msgstr "Lozi"
 
 #: config.language_map:433
-msgid "Luba-Katanga"
-msgstr ""
+msgid "Letzeburgesch"
+msgstr "Letzeburgesch"
 
 #: config.language_map:434
-msgid "Ganda"
-msgstr ""
+msgid "Luba-Lulua"
+msgstr "Luba-Lulua"
 
 #: config.language_map:435
-msgid "Luiseño"
-msgstr ""
+msgid "Luba-Katanga"
+msgstr "Luba-Katanga"
 
 #: config.language_map:436
-msgid "Lunda"
-msgstr ""
+msgid "Ganda"
+msgstr "Ganda"
 
 #: config.language_map:437
-msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
-msgstr ""
+msgid "Luiseño"
+msgstr "Luiseño"
 
 #: config.language_map:438
-msgid "Lushai"
-msgstr ""
+msgid "Lunda"
+msgstr "Lunda"
 
 #: config.language_map:439
-msgid "Macedonian"
-msgstr ""
+msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
+msgstr "Luo (Kenya and Tanzania)"
 
 #: config.language_map:440
-msgid "Madurese"
-msgstr ""
+msgid "Lushai"
+msgstr "Lushai"
 
 #: config.language_map:441
-msgid "Magahi"
-msgstr ""
+msgid "Macedonian"
+msgstr "Մակեդոներեն"
 
 #: config.language_map:442
-msgid "Marshallese"
-msgstr ""
+msgid "Madurese"
+msgstr "Madurese"
 
 #: config.language_map:443
-msgid "Maithili"
-msgstr ""
+msgid "Magahi"
+msgstr "Magahi"
 
 #: config.language_map:444
-msgid "Makasar"
-msgstr ""
+msgid "Marshallese"
+msgstr "Marshallese"
 
 #: config.language_map:445
-msgid "Malayalam"
-msgstr ""
+msgid "Maithili"
+msgstr "Maithili"
 
 #: config.language_map:446
-msgid "Mandingo"
-msgstr ""
+msgid "Makasar"
+msgstr "Makasar"
 
 #: config.language_map:447
-msgid "Maori"
-msgstr ""
+msgid "Malayalam"
+msgstr "Malayalam"
 
 #: config.language_map:448
-msgid "Austronesian (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Mandingo"
+msgstr "Mandingo"
 
 #: config.language_map:449
-msgid "Marathi"
-msgstr ""
+msgid "Maori"
+msgstr "Մաորի"
 
 #: config.language_map:450
-msgid "Masai"
-msgstr ""
+msgid "Austronesian (Other)"
+msgstr "Austronesian (այլ)"
 
 #: config.language_map:451
-msgid "Manx"
-msgstr ""
+msgid "Marathi"
+msgstr "Marathi"
 
 #: config.language_map:452
-msgid "Malay"
-msgstr ""
+msgid "Masai"
+msgstr "Masai"
 
 #: config.language_map:453
-msgid "Mandar"
-msgstr ""
+msgid "Manx"
+msgstr "Manx"
 
 #: config.language_map:454
-msgid "Mende"
-msgstr ""
+msgid "Malay"
+msgstr "Malay"
 
 #: config.language_map:455
-msgid "Irish, Middle (ca. 1100-1550)"
-msgstr ""
+msgid "Mandar"
+msgstr "Mandar"
 
 #: config.language_map:456
-msgid "Micmac"
-msgstr ""
+msgid "Mende"
+msgstr "Mende"
 
 #: config.language_map:457
-msgid "Minangkabau"
-msgstr ""
+msgid "Irish, Middle (ca. 1100-1550)"
+msgstr "Irish, Middle (ca. 1100-1550)"
 
 #: config.language_map:458
-msgid "Miscellaneous languages"
-msgstr ""
+msgid "Micmac"
+msgstr "Micmac"
 
 #: config.language_map:459
-msgid "Mon-Khmer (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Minangkabau"
+msgstr "Minangkabau"
 
 #: config.language_map:460
-msgid "Malagasy"
-msgstr ""
+msgid "Miscellaneous languages"
+msgstr "Miscellaneous languages"
 
 #: config.language_map:461
-msgid "Malagasy"
-msgstr ""
+msgid "Mon-Khmer (Other)"
+msgstr "Mon-Khmer (այլ)"
 
 #: config.language_map:462
-msgid "Maltese"
-msgstr ""
+msgid "Malagasy"
+msgstr "Malagasy"
 
 #: config.language_map:463
-msgid "Manchu"
-msgstr ""
+msgid "Malagasy"
+msgstr "Malagasy"
 
 #: config.language_map:464
-msgid "Manipuri"
-msgstr ""
+msgid "Maltese"
+msgstr "Maltese"
 
 #: config.language_map:465
-msgid "Manobo languages"
-msgstr ""
+msgid "Manchu"
+msgstr "Manchu"
 
-#: config.language_map:466
-msgid "Mohawk"
-msgstr ""
+#: config.language_map:466
+msgid "Manipuri"
+msgstr "Manipuri"
 
 #: config.language_map:467
-msgid "Moldavian"
-msgstr ""
+msgid "Manobo languages"
+msgstr "Manobo լեզուներ"
 
 #: config.language_map:468
-msgid "Mongolian"
-msgstr ""
+msgid "Mohawk"
+msgstr "Mohawk"
 
 #: config.language_map:469
-msgid "Mooré"
-msgstr ""
+msgid "Moldavian"
+msgstr "Մոլդավերեն"
 
 #: config.language_map:470
-msgid "Multiple languages"
-msgstr ""
+msgid "Mongolian"
+msgstr "Մոնղոլերեն"
 
 #: config.language_map:471
-msgid "Munda (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Mooré"
+msgstr "Mooré"
 
 #: config.language_map:472
-msgid "Creek"
-msgstr ""
+msgid "Multiple languages"
+msgstr "Բազմաթիվ լեզուներ"
 
 #: config.language_map:473
-msgid "Marwari"
-msgstr ""
+msgid "Munda (Other)"
+msgstr "Munda(այլ)"
 
 #: config.language_map:474
-msgid "Mayan languages"
-msgstr ""
+msgid "Creek"
+msgstr "Creek"
 
 #: config.language_map:475
-msgid "Nahuatl"
-msgstr ""
+msgid "Marwari"
+msgstr "Marwari"
 
 #: config.language_map:476
-msgid "North American Indian (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Mayan languages"
+msgstr "Mayan լեզուներ"
 
 #: config.language_map:477
-msgid "Neapolitan Italian"
-msgstr ""
+msgid "Nahuatl"
+msgstr "Nahuatl"
 
 #: config.language_map:478
-msgid "Nauru"
-msgstr ""
+msgid "North American Indian (Other)"
+msgstr "North American Indian (այլ)"
 
 #: config.language_map:479
-msgid "Navajo"
-msgstr ""
+msgid "Neapolitan Italian"
+msgstr "Neapolitan Italian"
 
 #: config.language_map:480
-msgid "Ndebele (South Africa)"
-msgstr ""
+msgid "Nauru"
+msgstr "Nauru"
 
 #: config.language_map:481
-msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
-msgstr ""
+msgid "Navajo"
+msgstr "Նավախո"
 
 #: config.language_map:482
-msgid "Ndonga"
-msgstr ""
+msgid "Ndebele (South Africa)"
+msgstr "Ndebele (Հարաֆային Աֆրիկա)"
 
 #: config.language_map:483
-msgid "Low German"
-msgstr ""
+msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
+msgstr "Ndebele (Zimbabwe)  "
 
 #: config.language_map:484
-msgid "Nepali"
-msgstr ""
+msgid "Ndonga"
+msgstr "Ndonga"
 
 #: config.language_map:485
-msgid "Newari"
-msgstr ""
+msgid "Low German"
+msgstr "Low German"
 
 #: config.language_map:486
-msgid "Nias"
-msgstr ""
+msgid "Nepali"
+msgstr "Նեպալերեն"
 
 #: config.language_map:487
-msgid "Niger-Kordofanian (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Newari"
+msgstr "Newari"
 
 #: config.language_map:488
-msgid "Niuean"
-msgstr ""
+msgid "Nias"
+msgstr "Nias"
 
 #: config.language_map:489
-msgid "Norwegian (Nynorsk)"
-msgstr ""
+msgid "Niger-Kordofanian (Other)"
+msgstr "Niger-Kordofanian (այլ)"
 
 #: config.language_map:490
-msgid "Norwegian (Bokmål)"
-msgstr ""
+msgid "Niuean"
+msgstr "Niuean"
 
 #: config.language_map:491
-msgid "Nogai"
-msgstr ""
+msgid "Norwegian (Nynorsk)"
+msgstr "Norwegian (Nynorsk)"
 
 #: config.language_map:492
-msgid "Old Norse"
-msgstr ""
+msgid "Norwegian (Bokmål)"
+msgstr "Norwegian (Bokmål)"
 
 #: config.language_map:493
-msgid "Norwegian"
-msgstr ""
+msgid "Nogai"
+msgstr "Nogai"
 
 #: config.language_map:494
-msgid "Northern Sotho"
-msgstr ""
+msgid "Old Norse"
+msgstr "Old Norse"
 
 #: config.language_map:495
-msgid "Nubian languages"
-msgstr ""
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Նորվեգերեն"
 
 #: config.language_map:496
-msgid "Nyanja"
-msgstr ""
+msgid "Northern Sotho"
+msgstr "Northern Sotho"
 
 #: config.language_map:497
-msgid "Nyamwezi"
-msgstr ""
+msgid "Nubian languages"
+msgstr "Նուբիական լեզուներ"
 
 #: config.language_map:498
-msgid "Nyankole"
-msgstr ""
+msgid "Nyanja"
+msgstr "Nyanja"
 
 #: config.language_map:499
-msgid "Nyoro"
-msgstr ""
+msgid "Nyamwezi"
+msgstr "Nyamwezi"
 
 #: config.language_map:500
-msgid "Nzima"
-msgstr ""
+msgid "Nyankole"
+msgstr "Nyankole"
 
 #: config.language_map:501
-msgid "Occitan (post-1500)"
-msgstr ""
+msgid "Nyoro"
+msgstr "Nyoro"
 
 #: config.language_map:502
-msgid "Ojibwa"
-msgstr ""
+msgid "Nzima"
+msgstr "Nzima"
 
 #: config.language_map:503
-msgid "Oriya"
-msgstr ""
+msgid "Occitan (post-1500)"
+msgstr "Occitan (post-1500)"
 
 #: config.language_map:504
-msgid "Oromo"
-msgstr ""
+msgid "Ojibwa"
+msgstr "Ojibwa"
 
 #: config.language_map:505
-msgid "Osage"
-msgstr ""
+msgid "Oriya"
+msgstr "Oriya"
 
 #: config.language_map:506
-msgid "Ossetic"
-msgstr ""
+msgid "Oromo"
+msgstr "Oromo"
 
 #: config.language_map:507
-msgid "Turkish, Ottoman"
-msgstr ""
+msgid "Osage"
+msgstr "Osage"
 
 #: config.language_map:508
-msgid "Otomian languages"
-msgstr ""
+msgid "Ossetic"
+msgstr "Ossetic"
 
 #: config.language_map:509
-msgid "Papuan (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Turkish, Ottoman"
+msgstr "Թուրքերեն, Օտոման"
 
 #: config.language_map:510
-msgid "Pangasinan"
-msgstr ""
+msgid "Otomian languages"
+msgstr "Օտոմանական լեզուներ"
 
 #: config.language_map:511
-msgid "Pahlavi"
-msgstr ""
+msgid "Papuan (Other)"
+msgstr "Papuan (այլ)"
 
 #: config.language_map:512
-msgid "Pampanga"
-msgstr ""
+msgid "Pangasinan"
+msgstr "Pangasinan"
 
 #: config.language_map:513
-msgid "Panjabi"
-msgstr ""
+msgid "Pahlavi"
+msgstr "Պահլավերեն"
 
 #: config.language_map:514
-msgid "Papiamento"
-msgstr ""
+msgid "Pampanga"
+msgstr "Pampanga"
 
 #: config.language_map:515
-msgid "Palauan"
-msgstr ""
+msgid "Panjabi"
+msgstr "Panjabi"
 
 #: config.language_map:516
-msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
-msgstr ""
+msgid "Papiamento"
+msgstr "Papiamento"
 
 #: config.language_map:517
-msgid "Persian"
-msgstr ""
+msgid "Palauan"
+msgstr "Palauan"
 
 #: config.language_map:518
-msgid "Philippine (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
+msgstr "Հին պարսկերեն (մոտ. 600-400 B.C.)"
 
 #: config.language_map:519
-msgid "Phoenician"
-msgstr ""
+msgid "Persian"
+msgstr "Ֆարսի"
 
 #: config.language_map:520
-msgid "Pali"
-msgstr ""
+msgid "Philippine (Other)"
+msgstr "Philippine (այլ)"
 
 #: config.language_map:521
-msgid "Polish"
-msgstr ""
+msgid "Phoenician"
+msgstr "Phoenician"
 
 #: config.language_map:522
-msgid "Ponape"
-msgstr ""
+msgid "Pali"
+msgstr "Pali"
 
 #: config.language_map:523
-msgid "Portuguese"
-msgstr ""
+msgid "Polish"
+msgstr "Լեհերեն"
 
 #: config.language_map:524
-msgid "Prakrit languages"
-msgstr ""
+msgid "Ponape"
+msgstr "Ponape"
 
 #: config.language_map:525
-msgid "Provençal (to 1500)"
-msgstr ""
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Պորտուգալերեն"
 
 #: config.language_map:526
-msgid "Pushto"
-msgstr ""
+msgid "Prakrit languages"
+msgstr "Prakrit languages"
 
 #: config.language_map:527
-msgid "Quechua"
-msgstr ""
+msgid "Provençal (to 1500)"
+msgstr "Provençal (to 1500)"
 
 #: config.language_map:528
-msgid "Rajasthani"
-msgstr ""
+msgid "Pushto"
+msgstr "Pushto"
 
 #: config.language_map:529
-msgid "Rapanui"
-msgstr ""
+msgid "Quechua"
+msgstr "Quechua"
 
 #: config.language_map:530
-msgid "Rarotongan"
-msgstr ""
+msgid "Rajasthani"
+msgstr "Rajasthani"
 
 #: config.language_map:531
-msgid "Romance (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Rapanui"
+msgstr "Rapanui"
 
 #: config.language_map:532
-msgid "Raeto-Romance"
-msgstr ""
+msgid "Rarotongan"
+msgstr "Rarotongan"
 
 #: config.language_map:533
-msgid "Romani"
-msgstr ""
+msgid "Romance (Other)"
+msgstr "Ռոմաներեն (այլ)"
 
 #: config.language_map:534
-msgid "Romanian"
-msgstr ""
+msgid "Raeto-Romance"
+msgstr "Raeto-Romance"
 
 #: config.language_map:535
-msgid "Rundi"
-msgstr ""
+msgid "Romani"
+msgstr "Romani"
 
 #: config.language_map:536
-msgid "Russian"
-msgstr ""
+msgid "Romanian"
+msgstr "Ռումիներեն"
 
 #: config.language_map:537
-msgid "Sandawe"
-msgstr ""
+msgid "Rundi"
+msgstr "Rundi"
 
 #: config.language_map:538
-msgid "Sango (Ubangi Creole)"
-msgstr ""
+msgid "Russian"
+msgstr "Ռուսերեն"
 
 #: config.language_map:539
-msgid "Yakut"
-msgstr ""
+msgid "Sandawe"
+msgstr "Sandawe"
 
 #: config.language_map:540
-msgid "South American Indian (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Sango (Ubangi Creole)"
+msgstr "Sango (Ubangi Creole)"
 
 #: config.language_map:541
-msgid "Salishan languages"
-msgstr ""
+msgid "Yakut"
+msgstr "Յակուտերեն"
 
 #: config.language_map:542
-msgid "Samaritan Aramaic"
-msgstr ""
+msgid "South American Indian (Other)"
+msgstr "South American Indian(այլ)"
 
 #: config.language_map:543
-msgid "Sanskrit"
-msgstr ""
+msgid "Salishan languages"
+msgstr "Salishan languages"
 
 #: config.language_map:544
-msgid "Samoan"
-msgstr ""
+msgid "Samaritan Aramaic"
+msgstr "Samaritan Aramaic"
 
 #: config.language_map:545
-msgid "Sasak"
-msgstr ""
+msgid "Sanskrit"
+msgstr "Սանսկրիտ"
 
 #: config.language_map:546
-msgid "Santali"
-msgstr ""
+msgid "Samoan"
+msgstr "Samoan"
 
 #: config.language_map:547
-msgid "Serbian"
-msgstr ""
+msgid "Sasak"
+msgstr "Sasak"
 
 #: config.language_map:548
-msgid "Scots"
-msgstr ""
+msgid "Santali"
+msgstr "Santali"
 
 #: config.language_map:549
-msgid "Croatian"
-msgstr ""
+msgid "Serbian"
+msgstr "Սերբերեն"
 
 #: config.language_map:550
-msgid "Selkup"
-msgstr ""
+msgid "Scots"
+msgstr "Scots"
 
 #: config.language_map:551
-msgid "Semitic (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Croatian"
+msgstr "Խորվաթերեն"
 
 #: config.language_map:552
-msgid "Irish, Old (to 1100)"
-msgstr ""
+msgid "Selkup"
+msgstr "Selkup"
 
 #: config.language_map:553
-msgid "Sign languages"
-msgstr ""
+msgid "Semitic (Other)"
+msgstr "Semitic (այլ)"
 
 #: config.language_map:554
-msgid "Shan"
-msgstr ""
+msgid "Irish, Old (to 1100)"
+msgstr "Irish, Old (to 1100)"
 
 #: config.language_map:555
-msgid "Shona"
-msgstr ""
+msgid "Sign languages"
+msgstr "Sign languages"
 
 #: config.language_map:556
-msgid "Sidamo"
-msgstr ""
+msgid "Shan"
+msgstr "Shan"
 
 #: config.language_map:557
-msgid "Sinhalese"
-msgstr ""
+msgid "Shona"
+msgstr "Shona"
 
 #: config.language_map:558
-msgid "Siouan (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Sidamo"
+msgstr "Sidamo"
 
 #: config.language_map:559
-msgid "Sino-Tibetan (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Sinhalese"
+msgstr "Sinhalese"
 
 #: config.language_map:560
-msgid "Slavic (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Siouan (Other)"
+msgstr "Siouan (այլ)"
 
 #: config.language_map:561
-msgid "Slovak"
-msgstr ""
+msgid "Sino-Tibetan (Other)"
+msgstr "Sino-Tibetan (Other)"
 
 #: config.language_map:562
-msgid "Slovenian"
-msgstr ""
+msgid "Slavic (Other)"
+msgstr "Սլավոներեն (այլ)"
 
 #: config.language_map:563
-msgid "Southern Sami"
-msgstr ""
+msgid "Slovak"
+msgstr "Սլովակերեն"
 
 #: config.language_map:564
-msgid "Northern Sami"
-msgstr ""
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Սլովեներեն"
 
 #: config.language_map:565
-msgid "Sami"
-msgstr ""
+msgid "Southern Sami"
+msgstr "Southern Sami"
 
 #: config.language_map:566
-msgid "Lule Sami"
-msgstr ""
+msgid "Northern Sami"
+msgstr "Northern Sami"
 
 #: config.language_map:567
-msgid "Inari Sami"
-msgstr ""
+msgid "Sami"
+msgstr "Sami"
 
 #: config.language_map:568
-msgid "Samoan"
-msgstr ""
+msgid "Lule Sami"
+msgstr "Lule Sami"
 
 #: config.language_map:569
-msgid "Skolt Sami"
-msgstr ""
+msgid "Inari Sami"
+msgstr "Inari Sami"
 
 #: config.language_map:570
-msgid "Shona"
-msgstr ""
+msgid "Samoan"
+msgstr "Samoan"
 
 #: config.language_map:571
-msgid "Sindhi"
-msgstr ""
+msgid "Skolt Sami"
+msgstr "Skolt Sami"
 
 #: config.language_map:572
-msgid "Sinhalese"
-msgstr ""
+msgid "Shona"
+msgstr "Shona"
 
 #: config.language_map:573
-msgid "Soninke"
-msgstr ""
+msgid "Sindhi"
+msgstr "Sindhi"
 
 #: config.language_map:574
-msgid "Sogdian"
-msgstr ""
+msgid "Sinhalese"
+msgstr "Sinhalese"
 
 #: config.language_map:575
-msgid "Somali"
-msgstr ""
+msgid "Soninke"
+msgstr "Soninke"
 
 #: config.language_map:576
-msgid "Songhai"
-msgstr ""
+msgid "Sogdian"
+msgstr "Sogdian"
 
 #: config.language_map:577
-msgid "Sotho"
-msgstr ""
+msgid "Somali"
+msgstr "Somali"
 
 #: config.language_map:578
-msgid "Spanish"
-msgstr ""
+msgid "Songhai"
+msgstr "Songhai"
 
 #: config.language_map:579
-msgid "Sardinian"
-msgstr ""
+msgid "Sotho"
+msgstr "Sotho"
 
 #: config.language_map:580
-msgid "Serer"
-msgstr ""
+msgid "Spanish"
+msgstr "Իսպաներեն"
 
 #: config.language_map:581
-msgid "Nilo-Saharan (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Sardinian"
+msgstr "Սարդիներեն"
 
 #: config.language_map:582
-msgid "Sotho"
-msgstr ""
+msgid "Serer"
+msgstr "Serer"
 
 #: config.language_map:583
-msgid "Swazi"
-msgstr ""
+msgid "Nilo-Saharan (Other)"
+msgstr "Nilo-Saharan (այլ)"
 
 #: config.language_map:584
-msgid "Sukuma"
-msgstr ""
+msgid "Sotho"
+msgstr "Sotho"
 
 #: config.language_map:585
-msgid "Sundanese"
-msgstr ""
+msgid "Swazi"
+msgstr "Swazi"
 
 #: config.language_map:586
-msgid "Susu"
-msgstr ""
+msgid "Sukuma"
+msgstr "Sukuma"
 
 #: config.language_map:587
-msgid "Sumerian"
-msgstr ""
+msgid "Sundanese"
+msgstr "Sundanese"
 
 #: config.language_map:588
-msgid "Swahili"
-msgstr ""
+msgid "Susu"
+msgstr "Susu"
 
 #: config.language_map:589
-msgid "Swedish"
-msgstr ""
+msgid "Sumerian"
+msgstr "Sumerian"
 
 #: config.language_map:590
-msgid "Swazi"
-msgstr ""
+msgid "Swahili"
+msgstr "Swahili"
 
 #: config.language_map:591
-msgid "Syriac"
-msgstr ""
+msgid "Swedish"
+msgstr "Շվեդերեն"
 
 #: config.language_map:592
-msgid "Tagalog"
-msgstr ""
+msgid "Swazi"
+msgstr "Swazi"
 
 #: config.language_map:593
-msgid "Tahitian"
-msgstr ""
+msgid "Syriac"
+msgstr "Syriac"
 
 #: config.language_map:594
-msgid "Tai (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Tagalog"
+msgstr "Tagalog"
 
 #: config.language_map:595
-msgid "Tajik"
-msgstr ""
+msgid "Tahitian"
+msgstr "Tahitian"
 
 #: config.language_map:596
-msgid "Tamil"
-msgstr ""
+msgid "Tai (Other)"
+msgstr "Թաի (այլ)"
 
 #: config.language_map:597
-msgid "Tatar"
-msgstr ""
+msgid "Tajik"
+msgstr "Տաջիկերեն"
 
 #: config.language_map:598
-msgid "Tatar"
-msgstr ""
+msgid "Tamil"
+msgstr "Tamil"
 
 #: config.language_map:599
-msgid "Telugu"
-msgstr ""
+msgid "Tatar"
+msgstr "Թաթարերեն"
 
 #: config.language_map:600
-msgid "Temne"
-msgstr ""
+msgid "Tatar"
+msgstr "Թաթարերեն"
 
 #: config.language_map:601
-msgid "Terena"
-msgstr ""
+msgid "Telugu"
+msgstr "Telugu"
 
 #: config.language_map:602
-msgid "Tetum"
-msgstr ""
+msgid "Temne"
+msgstr "Temne"
 
 #: config.language_map:603
-msgid "Tajik"
-msgstr ""
+msgid "Terena"
+msgstr "Terena"
 
 #: config.language_map:604
-msgid "Tagalog"
-msgstr ""
+msgid "Tetum"
+msgstr "Tetum"
 
 #: config.language_map:605
-msgid "Thai"
-msgstr ""
+msgid "Tajik"
+msgstr "Տաջիկերեն"
 
 #: config.language_map:606
-msgid "Tibetan"
-msgstr ""
+msgid "Tagalog"
+msgstr "Tagalog"
 
 #: config.language_map:607
-msgid "Tigré"
-msgstr ""
+msgid "Thai"
+msgstr "Thai"
 
 #: config.language_map:608
-msgid "Tigrinya"
-msgstr ""
+msgid "Tibetan"
+msgstr "Տիբեթերեն"
 
 #: config.language_map:609
-msgid "Tiv"
-msgstr ""
+msgid "Tigré"
+msgstr "Tigré"
 
 #: config.language_map:610
-msgid "Tokelauan"
-msgstr ""
+msgid "Tigrinya"
+msgstr "Tigrinya"
 
 #: config.language_map:611
-msgid "Tlingit"
-msgstr ""
+msgid "Tiv"
+msgstr "Tiv"
 
 #: config.language_map:612
-msgid "Tamashek"
-msgstr ""
+msgid "Tokelauan"
+msgstr "Tokelauan"
 
 #: config.language_map:613
-msgid "Tonga (Nyasa)"
-msgstr ""
+msgid "Tlingit"
+msgstr "Tlingit"
 
 #: config.language_map:614
-msgid "Tongan"
-msgstr ""
+msgid "Tamashek"
+msgstr "Tamashek"
 
 #: config.language_map:615
-msgid "Tok Pisin"
-msgstr ""
+msgid "Tonga (Nyasa)"
+msgstr "Tonga (Nyasa)"
 
 #: config.language_map:616
-msgid "Truk"
-msgstr ""
+msgid "Tongan"
+msgstr "Tongan"
 
 #: config.language_map:617
-msgid "Tsimshian"
-msgstr ""
+msgid "Tok Pisin"
+msgstr "Tok Pisin"
 
 #: config.language_map:618
-msgid "Tswana"
-msgstr ""
+msgid "Truk"
+msgstr "Truk"
 
 #: config.language_map:619
-msgid "Tsonga"
-msgstr ""
+msgid "Tsimshian"
+msgstr "Tsimshian"
 
 #: config.language_map:620
 msgid "Tswana"
-msgstr ""
+msgstr "Tswana"
 
 #: config.language_map:621
-msgid "Turkmen"
-msgstr ""
+msgid "Tsonga"
+msgstr "Tsonga"
 
 #: config.language_map:622
-msgid "Tumbuka"
-msgstr ""
+msgid "Tswana"
+msgstr "Tswana"
 
 #: config.language_map:623
-msgid "Tupi languages"
-msgstr ""
+msgid "Turkmen"
+msgstr "Թուրքմեներեն"
 
 #: config.language_map:624
-msgid "Turkish"
-msgstr ""
+msgid "Tumbuka"
+msgstr "Tumbuka"
 
 #: config.language_map:625
-msgid "Altaic (Other)"
-msgstr ""
+msgid "Tupi languages"
+msgstr "Tupi languages"
 
 #: config.language_map:626
-msgid "Tuvaluan"
-msgstr ""
+msgid "Turkish"
+msgstr "Թուրքերեն"
 
 #: config.language_map:627
-msgid "Twi"
-msgstr ""
+msgid "Altaic (Other)"
+msgstr "Altaic (այլ)"
 
 #: config.language_map:628
-msgid "Tuvinian"
-msgstr ""
+msgid "Tuvaluan"
+msgstr "Tuvaluan"
 
 #: config.language_map:629
-msgid "Udmurt"
-msgstr ""
+msgid "Twi"
+msgstr "Twi"
 
 #: config.language_map:630
-msgid "Ugaritic"
-msgstr ""
+msgid "Tuvinian"
+msgstr "Tuvinian"
 
 #: config.language_map:631
-msgid "Uighur"
-msgstr ""
+msgid "Udmurt"
+msgstr "Ուդմուրտերեն"
 
 #: config.language_map:632
-msgid "Ukrainian"
-msgstr ""
+msgid "Ugaritic"
+msgstr "Ugaritic"
 
 #: config.language_map:633
-msgid "Umbundu"
-msgstr ""
+msgid "Uighur"
+msgstr "Uighur"
 
 #: config.language_map:634
-msgid "Undetermined"
-msgstr ""
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "Ուկրաիներեն"
 
 #: config.language_map:635
-msgid "Urdu"
-msgstr ""
+msgid "Umbundu"
+msgstr "Umbundu"
 
 #: config.language_map:636
+msgid "Undetermined"
+msgstr "Undetermined"
+
+#: config.language_map:637
+msgid "Urdu"
+msgstr "Ուրդու"
+
+#: config.language_map:638
 msgid "Uzbek"
-msgstr ""
+msgstr "Ուզբեկերեն"
 
-#: config.language_map:637
+#: config.language_map:639
 msgid "Vai"
-msgstr ""
+msgstr "Vai"
 
-#: config.language_map:638
+#: config.language_map:640
 msgid "Venda"
-msgstr ""
+msgstr "Venda"
 
-#: config.language_map:639
+#: config.language_map:641
 msgid "Vietnamese"
-msgstr ""
+msgstr "Վիետնամերեն"
 
-#: config.language_map:640
+#: config.language_map:642
 msgid "Volapük"
-msgstr ""
+msgstr "Volapük"
 
-#: config.language_map:641
+#: config.language_map:643
 msgid "Votic"
-msgstr ""
+msgstr "Votic"
 
-#: config.language_map:642
+#: config.language_map:644
 msgid "Wakashan languages"
-msgstr ""
+msgstr "Wakashan languages"
 
-#: config.language_map:643
+#: config.language_map:645
 msgid "Walamo"
-msgstr ""
+msgstr "Walamo"
 
-#: config.language_map:644
+#: config.language_map:646
 msgid "Waray"
-msgstr ""
+msgstr "Waray"
 
-#: config.language_map:645
+#: config.language_map:647
 msgid "Washo"
-msgstr ""
+msgstr "Washo"
 
-#: config.language_map:646
+#: config.language_map:648
 msgid "Welsh"
-msgstr ""
+msgstr "Welsh"
 
-#: config.language_map:647
+#: config.language_map:649
 msgid "Sorbian languages"
-msgstr ""
+msgstr "Sorbian languages"
 
-#: config.language_map:648
+#: config.language_map:650
 msgid "Walloon"
-msgstr ""
+msgstr "Walloon"
 
-#: config.language_map:649
+#: config.language_map:651
 msgid "Wolof"
-msgstr ""
+msgstr "Wolof"
 
-#: config.language_map:650
+#: config.language_map:652
 msgid "Kalmyk"
-msgstr ""
+msgstr "Kalmyk"
 
-#: config.language_map:651
+#: config.language_map:653
 msgid "Xhosa"
-msgstr ""
+msgstr "Xhosa"
 
-#: config.language_map:652
+#: config.language_map:654
 msgid "Yao (Africa)"
-msgstr ""
+msgstr "Yao (Africa)"
 
-#: config.language_map:653
+#: config.language_map:655
 msgid "Yapese"
-msgstr ""
+msgstr "Yapese"
 
-#: config.language_map:654
+#: config.language_map:656
 msgid "Yiddish"
-msgstr ""
+msgstr "Yiddish"
 
-#: config.language_map:655
+#: config.language_map:657
 msgid "Yoruba"
-msgstr ""
+msgstr "Yoruba"
 
-#: config.language_map:656
+#: config.language_map:658
 msgid "Yupik languages"
-msgstr ""
+msgstr "Yupik languages"
 
-#: config.language_map:657
+#: config.language_map:659
 msgid "Zapotec"
-msgstr ""
+msgstr "Zapotec"
 
-#: config.language_map:658
+#: config.language_map:660
 msgid "Zenaga"
-msgstr ""
+msgstr "Zenaga"
 
-#: config.language_map:659
+#: config.language_map:661
 msgid "Zhuang"
-msgstr ""
+msgstr "Zhuang"
 
-#: config.language_map:660
+#: config.language_map:662
 msgid "Zande"
-msgstr ""
+msgstr "Zande"
 
-#: config.language_map:661
+#: config.language_map:663
 msgid "Zulu"
-msgstr ""
+msgstr "Zulu"
 
-#: config.language_map:662
+#: config.language_map:664
 msgid "Zuni"
-msgstr ""
+msgstr "Zuni"
 
-#: config.item_form_map:664
+#: config.item_form_map:666
 msgid "Microfilm"
-msgstr ""
+msgstr "Միկրոֆիլմ"
 
-#: config.item_form_map:665
+#: config.item_form_map:667
 msgid "Microfiche"
-msgstr ""
+msgstr "Միկրոֆիշ"
 
-#: config.item_form_map:666
+#: config.item_form_map:668
 msgid "Microopaque"
-msgstr ""
+msgstr "Microopaque"
 
-#: config.item_form_map:667
+#: config.item_form_map:669
 msgid "Large print"
-msgstr ""
+msgstr "Լայն տպագրություն"
 
-#: config.item_form_map:668
+#: config.item_form_map:670
 msgid "Braille"
-msgstr ""
+msgstr "Բրայլ"
 
-#: config.item_form_map:669
+#: config.item_form_map:671
 msgid "Regular print reproduction"
-msgstr ""
+msgstr "Սովորական տպագիր ռեպրոդուկցիաներ"
 
-#: config.item_form_map:670
+#: config.item_form_map:672
 msgid "Electronic"
-msgstr ""
+msgstr "Էլեկտրոնային"
 
-#: config.item_type_map:672
+#: config.item_type_map:674
 msgid "Language material"
-msgstr ""
+msgstr "Լեզվական նյութեր"
 
-#: config.item_type_map:673
+#: config.item_type_map:675
 msgid "Manuscript language material"
-msgstr ""
+msgstr "Manuscript language material"
 
-#: config.item_type_map:674
+#: config.item_type_map:676
 msgid "Projected medium"
-msgstr ""
+msgstr "Պրոյեկտված"
 
-#: config.item_type_map:675
+#: config.item_type_map:677
 msgid "Two-dimensional nonprojectable graphic"
-msgstr ""
+msgstr "Երկչափանի չպրոեկտվող գրաֆիկա"
 
-#: config.item_type_map:676
+#: config.item_type_map:678
 msgid "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
-msgstr ""
+msgstr "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
 
-#: config.item_type_map:677
+#: config.item_type_map:679
 msgid "Kit"
-msgstr ""
+msgstr "Kit"
 
-#: config.item_type_map:678
+#: config.item_type_map:680
 msgid "Mixed materials"
-msgstr ""
+msgstr "Խառը նյութեր"
 
-#: config.item_type_map:679
+#: config.item_type_map:681
 msgid "Cartographic material"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտեզներ"
 
-#: config.item_type_map:680
+#: config.item_type_map:682
 msgid "Manuscript cartographic material"
-msgstr ""
+msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
 
-#: config.item_type_map:681
+#: config.item_type_map:683
 msgid "Notated music"
-msgstr ""
+msgstr "Նոտաներ"
 
-#: config.item_type_map:682
+#: config.item_type_map:684
 msgid "Manuscript notated music"
-msgstr ""
+msgstr "Ձեռագիր նոտաներ"
 
-#: config.item_type_map:683
+#: config.item_type_map:685
 msgid "Nonmusical sound recording"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզներ"
 
-#: config.item_type_map:684
+#: config.item_type_map:686
 msgid "Musical sound recording"
-msgstr ""
+msgstr "Երաժշտական ձայներիզներ"
 
-#: config.item_type_map:685
+#: config.item_type_map:687
 msgid "Computer file"
-msgstr ""
+msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
 
-#: config.bib_level_map:687
+#: config.bib_level_map:689
 msgid "Monographic component part"
-msgstr ""
+msgstr "Մենագրության մաս"
 
-#: config.bib_level_map:688
+#: config.bib_level_map:690
 msgid "Serial component part"
-msgstr ""
+msgstr "Պարբերականի մաս"
 
-#: config.bib_level_map:689
+#: config.bib_level_map:691
 msgid "Collection"
-msgstr ""
+msgstr "Հավաքածու"
 
-#: config.bib_level_map:690
+#: config.bib_level_map:692
 msgid "Subunit"
-msgstr ""
+msgstr "Ենթամիավոր"
 
-#: config.bib_level_map:691
+#: config.bib_level_map:693
 msgid "Integrating resource"
-msgstr ""
+msgstr "Միավորող պաշար"
 
-#: config.bib_level_map:692
+#: config.bib_level_map:694
 msgid "Monograph/Item"
-msgstr ""
+msgstr "Մենագրություն/Նյութ"
 
-#: config.bib_level_map:693
+#: config.bib_level_map:695
 msgid "Serial"
-msgstr ""
+msgstr "Պարբերական"
 
-#: config.i18n_locale:698
+#: config.i18n_locale:700
 msgid "American English"
-msgstr ""
+msgstr "Ամերիկական անգլերեն"
 
-#: config.i18n_locale:700
+#: config.i18n_locale:702
 msgid "Canadian English"
-msgstr ""
+msgstr "Կանադական անգլերեն"
 
-#: config.i18n_locale:702
+#: config.i18n_locale:704
 msgid "Canadian Fench"
-msgstr ""
+msgstr "Կանադական ֆրանսերեն"
 
-#: config.i18n_locale:704
+#: config.i18n_locale:706
 msgid "American Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Ամերիկական իսպաներեն"
 
-#: config.i18n_locale:706
+#: config.i18n_locale:708
 msgid "Mexican Spanish"
-msgstr ""
+msgstr "Մեքսիկական իսպաներեն"
 
-#: actor.org_unit_type:713
+#: actor.org_unit_type:715
 msgid "Consortium"
-msgstr ""
+msgstr "Միավորում"
 
-#: actor.org_unit_type:715
+#: actor.org_unit_type:717
 msgid "System"
-msgstr ""
+msgstr "Համակարգ"
 
-#: actor.org_unit_type:717
+#: actor.org_unit_type:719
 msgid "Branch"
-msgstr ""
+msgstr "Մասնաճյուղ"
 
-#: actor.org_unit_type:719
+#: actor.org_unit_type:721
 msgid "Sub-lib"
-msgstr ""
+msgstr "Sub-lib"
 
-#: actor.org_unit_type:721
+#: actor.org_unit_type:723
 msgid "Bookmobile"
-msgstr ""
+msgstr "Ավտոգրադարան"
 
-#: actor.org_unit:724
+#: actor.org_unit:726
 msgid "Example Consortium"
-msgstr ""
+msgstr "Միավորման օրինակ"
 
-#: actor.org_unit:726
+#: actor.org_unit:728
 msgid "Example System 1"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ համակարգ 1"
 
-#: actor.org_unit:728
+#: actor.org_unit:730
 msgid "Example System 2"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ համակարգ 2"
 
-#: actor.org_unit:730
+#: actor.org_unit:732
 msgid "Example Branch 1"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 1"
 
-#: actor.org_unit:732
+#: actor.org_unit:734
 msgid "Example Branch 2"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 2"
 
-#: actor.org_unit:734
+#: actor.org_unit:736
 msgid "Example Branch 3"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 3"
 
-#: actor.org_unit:736
+#: actor.org_unit:738
 msgid "Example Branch 4"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 4"
 
-#: actor.org_unit:738
+#: actor.org_unit:740
 msgid "Example Sub-lib 1"
-msgstr ""
+msgstr "Example Sub-lib 1"
 
-#: actor.org_unit:740
+#: actor.org_unit:742
 msgid "Example Bookmobile 1"
-msgstr ""
+msgstr "Example Bookmobile 1"
 
-#: actor.org_address:742
+#: actor.org_address:744
 msgid "123 Main St."
-msgstr ""
+msgstr "123 Main St."
 
-#: permission.perm_list:760
+#: permission.perm_list:762
 msgid "User is allowed to place a hold on a specific copy"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը կարող է որոշակի օրինակի համար տեղադրել պահում"
 
-#: permission.perm_list:766
+#: permission.perm_list:768
 msgid "Allows a user to view another user's holds"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտելու այլ օգտվողի պահումները"
 
-#: permission.perm_list:770
+#: permission.perm_list:772
 msgid "Allows a user to update another user's hold"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու այլ օգտվողի պահումները"
 
-#: permission.perm_list:780
+#: permission.perm_list:782
 msgid "User is allowed to create new MARC records"
-msgstr ""
-
-#: permission.perm_list:820
-msgid "User may create new billable transactions"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը իրավունք ունի ստեղծելու նոր MARC գրառումներ"
 
 #: permission.perm_list:822
-msgid "Allows a user to create a new bill on a transaction"
-msgstr ""
+msgid "User may create new billable transactions"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր վճարովի տրանզակցիաներ"
 
 #: permission.perm_list:824
-msgid "Allows a user to view another user's containers (buckets)"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new bill on a transaction"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տրանզակցիայի համար ստեղծել նոր հաշիվ"
 
 #: permission.perm_list:826
-msgid "Allows a user to create a new container for another user"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to view another user's containers (buckets)"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել այլ օգտվողի կոնտեյները (փնջերը)"
 
 #: permission.perm_list:828
-msgid "User is allowed to create a new copy object"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new container for another user"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին այլ օգտվողի համար ստեղծել նոր կոնտեյներ"
 
 #: permission.perm_list:830
-msgid "Allows a user to change org unit settings"
-msgstr ""
+msgid "User is allowed to create a new copy object"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր պատճե"
 
 #: permission.perm_list:832
-msgid "Allows a user to see what another use has checked out"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to change org unit settings"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել կազմ միավորի կարգաբերումները"
 
 #: permission.perm_list:834
-msgid "User may view another user's transactions"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to see what another use has checked out"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տեսնել ինչ է մյուս օգտվոչը վերցրել"
 
 #: permission.perm_list:836
-msgid "Allows a user to delete another user container"
-msgstr ""
+msgid "User may view another user's transactions"
+msgstr "Օգտվողը կարող է դիտել այլ օգտվողի տրանզակցիաները"
 
 #: permission.perm_list:838
-msgid "Create a container item for another user"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to delete another user container"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել այլ օգտվողի կոնտեյները"
 
 #: permission.perm_list:840
-msgid "User can add other users to permission groups"
-msgstr ""
+msgid "Create a container item for another user"
+msgstr "Ստեղծում է կոնտեյների նյութ այլ օգտվողի համար"
 
 #: permission.perm_list:842
-msgid "User can remove other users from permission groups"
-msgstr ""
+msgid "User can add other users to permission groups"
+msgstr "Օգտվողը կարող է իրավասությունների խմբերին ավելացնել այլ օգտվողների "
 
 #: permission.perm_list:844
-msgid "Allow user to view others' permission groups"
-msgstr ""
+msgid "User can remove other users from permission groups"
+msgstr "Օգտվողը կարող է իրավասությունների խմբերին հեռացնել այլ օգտվողների "
 
 #: permission.perm_list:846
-msgid "Allows a user to determine of another user can checkout an item"
-msgstr ""
+msgid "Allow user to view others' permission groups"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել ուրիշների իրավասությունների խմբերը"
 
 #: permission.perm_list:848
-msgid "Allows a user to edit copies in batch"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to determine of another user can checkout an item"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին սահմանել որ մեկ այլ օգտվող կարող է ստանալ նյութ"
 
 #: permission.perm_list:850
-msgid "User may create a new patron statistical category"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to edit copies in batch"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փաթեթով խմբագրել օրինակները"
 
 #: permission.perm_list:852
-msgid "User may create a copy stat cat"
-msgstr ""
+msgid "User may create a new patron statistical category"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր ընթերցողական վիճակագրական դաս"
 
 #: permission.perm_list:854
-msgid "User may create a new patron stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may create a copy stat cat"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել վիճ քարտ պատճե"
 
 #: permission.perm_list:856
-msgid "User may create a new copy stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may create a new patron stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր ընթերցողի վիճ քարտ մուտք"
 
 #: permission.perm_list:858
-msgid "User may update a patron stat cat"
-msgstr ""
+msgid "User may create a new copy stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր պատճե վիճ քարտ մուտքի"
 
 #: permission.perm_list:860
-msgid "User may update a copy stat cat"
-msgstr ""
+msgid "User may update a patron stat cat"
+msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել ընթերցողի վիճ քարտը"
 
 #: permission.perm_list:862
-msgid "User may update a patron stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may update a copy stat cat"
+msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել պատճեի վիճ քարտ"
 
 #: permission.perm_list:864
-msgid "User may update a copy stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may update a patron stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել ընթերցողի վիճ քարտի մուտքը"
 
 #: permission.perm_list:866
-msgid "User may link a copy to a stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may update a copy stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել պատճեի վիճ քարտ մուտքը"
 
 #: permission.perm_list:868
-msgid "User may link another user to a stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may link a copy to a stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է կապել պատճեի վիճ քարտ մուտքը"
 
 #: permission.perm_list:870
-msgid "User may delete a patron stat cat"
-msgstr ""
+msgid "User may link another user to a stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է կապել մեկ այլ օգտվողի վիճ քարտ մուտքի"
 
 #: permission.perm_list:872
-msgid "User may delete a copy stat cat"
-msgstr ""
+msgid "User may delete a patron stat cat"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել ընթերցողի վիճ քարտը"
 
 #: permission.perm_list:874
-msgid "User may delete a patron stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may delete a copy stat cat"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել պատճեի վիճ քարտը"
 
 #: permission.perm_list:876
-msgid "User may delete a copy stat cat entry"
-msgstr ""
+msgid "User may delete a patron stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել ընթերցողի վիճ քարտի մուտքը"
 
 #: permission.perm_list:878
-msgid "User may delete a patron stat cat entry map"
-msgstr ""
+msgid "User may delete a copy stat cat entry"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել պատճեի վիճ քարտ մուտքը"
 
 #: permission.perm_list:880
-msgid "User may delete a copy stat cat entry map"
-msgstr ""
+msgid "User may delete a patron stat cat entry map"
+msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել ընթերցողի վիճ քարտ մուտքի քարտեզը"
 
 #: permission.perm_list:882
-msgid "Allows a user to create a new non-cataloged item type"
-msgstr ""
+msgid "User may delete a copy stat cat entry map"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել վիճ քարտ մուտքի քարտեզը"
 
 #: permission.perm_list:884
-msgid "Allows a user to update a non cataloged type"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new non-cataloged item type"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր չմուտքագրված նյութի տէսակ"
 
 #: permission.perm_list:886
-msgid "Allows a user to create a new in-house-use "
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to update a non cataloged type"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել չմուտքագրված նյութի տէսակը"
 
 #: permission.perm_list:888
-msgid "Allows a user to check out a copy"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new in-house-use "
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր տնային օգտագործում"
 
 #: permission.perm_list:890
-msgid "Allows a user to create a new copy location"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to check out a copy"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին վերցնել պատճեն"
 
 #: permission.perm_list:892
-msgid "Allows a user to update a copy location"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new copy location"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր պատճեի տեղաբաշխում"
 
 #: permission.perm_list:894
-msgid "Allows a user to delete a copy location"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to update a copy location"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել պատճեի տէղաբաշխումը"
 
 #: permission.perm_list:896
-msgid "Allows a user to create a transit_copy object for transiting a copy"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to delete a copy location"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել պատճեի տէղաբաշխումը"
 
 #: permission.perm_list:898
-msgid "Allows a user to close out a transit on a copy"
+msgid "Allows a user to create a transit_copy object for transiting a copy"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել transit_copy պատկեր պատճեի տրանզիտի համար"
 
 #: permission.perm_list:900
-msgid "Allows a user to see if another user has permission to place a hold on a given copy"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to close out a transit on a copy"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փակել պատճեի տրանզիտը"
 
 #: permission.perm_list:902
-msgid "Allows a user to view which users have checked out a given copy"
+msgid "Allows a user to see if another user has permission to place a hold on a given copy"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին տեսնել արդյոք այլ օգտվող ունի իրավասություն տրված "
+"օրինակի համար պահում կատարել"
 
 #: permission.perm_list:904
-msgid "Allows a user to perform z3950 queries against remote servers"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to view which users have checked out a given copy"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տեսնել թե որ օգտվողներն են վերցրել տրված օրինակը"
 
 #: permission.perm_list:906
-msgid "Allows a user to register a new workstation"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to perform z3950 queries against remote servers"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ձևավորել z3950 հարցումներ "
 
 #: permission.perm_list:908
-msgid "Allows a user to view all notes attached to a copy"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to register a new workstation"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին գրանցել նոր աշխատանքային կայան"
 
 #: permission.perm_list:910
-msgid "Allows a user to view all notes attached to a volume"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to view all notes attached to a copy"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել պատճեին կցված բոլոր նշումները"
 
 #: permission.perm_list:912
-msgid "Allows a user to view all notes attached to a title"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to view all notes attached to a volume"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել հատորին կցված բոլոր նշումները"
 
 #: permission.perm_list:914
-msgid "Allows a user to create a new volume note"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to view all notes attached to a title"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել վերնագրին կցված բոլոր նշումները"
 
 #: permission.perm_list:916
-msgid "Allows a user to create a new copy note"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new volume note"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր հատորի նշում"
 
 #: permission.perm_list:918
-msgid "Allows a user to create a new title note"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new copy note"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր օրինակի նշում"
 
 #: permission.perm_list:920
-msgid "Allows a user to delete someone elses copy notes"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a new title note"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր վերնագրի նշում"
 
 #: permission.perm_list:922
-msgid "Allows a user to delete someone elses volume note"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to delete someone elses copy notes"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել մեկ ուրիշի օրինակի նշումները"
 
 #: permission.perm_list:924
-msgid "Allows a user to delete someone elses title note"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to delete someone elses volume note"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել մեկ ուրիշի հատորի նշումները"
 
 #: permission.perm_list:926
-msgid "Allows a user to update another users container"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to delete someone elses title note"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել մեկ ուրիշի վերնագրի նշումները"
 
 #: permission.perm_list:928
-msgid "Allows a user to create a container for themselves"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to update another users container"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել մեկ ուրիշ օգտվողի կոնտեյները"
 
 #: permission.perm_list:930
-msgid "Allows a user to view notifications attached to a hold"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create a container for themselves"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել իր համար կոնտեյներ"
 
 #: permission.perm_list:932
-msgid "Allows a user to create new hold notifications"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to view notifications attached to a hold"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել պահմանը կցված հիշեցումները"
 
 #: permission.perm_list:934
-msgid "Allows a user to update an org unit setting"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to create new hold notifications"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել նոր պահման նշում"
 
 #: permission.perm_list:936
-msgid "Allows a user to upload an offline script"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to update an org unit setting"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել կազմ միավորի կարգաբերումները"
 
 #: permission.perm_list:938
-msgid "Allows a user to view uploaded offline script information"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to upload an offline script"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին բեռնավորել օֆլայն սկրիպտը"
 
 #: permission.perm_list:940
-msgid "Allows a user to execute an offline script batch"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to view uploaded offline script information"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել բեռնավորված օֆլայն սկրիպտի ինֆորմացիան"
 
 #: permission.perm_list:942
-msgid "Allows a user to change set the due date on an item to any date"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to execute an offline script batch"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին կատարել օֆլայն սկրիպտի փաթեթը"
 
 #: permission.perm_list:944
-msgid "Allows a user to bypass the circ permit call for checkout"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to change set the due date on an item to any date"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել նյութի վերադարձի ամսաթիվը այլով: "
 
 #: permission.perm_list:946
-msgid "Allows a user to override the copy_is_reference event"
+msgid "Allows a user to bypass the circ permit call for checkout"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին դուրս տրման համար շրջանցել տացքի թույլտվության կանչը "
 
 #: permission.perm_list:948
-msgid "Allows a user to void a bill"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to override the copy_is_reference event"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին վերագրել copy_is_reference իրադարձությունը"
 
 #: permission.perm_list:950
-msgid "Allows a person to check in/out an item that is claims returned"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to void a bill"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին արգելափակել հաշիվը"
 
 #: permission.perm_list:952
-msgid "Allows a user to check out an item in a non-circulatable status"
-msgstr ""
+msgid "Allows a person to check in/out an item that is claims returned"
+msgstr "Թույլ է տալիս մարդուն սպասարկել նյութը որը խարանված վերադարձ է:"
 
 #: permission.perm_list:954
-msgid "Allows a user to check in/out an item that has an alert message"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to check out an item in a non-circulatable status"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դուրս տալ նյութ որը ունի չսպասարկվող վիճակ"
 
 #: permission.perm_list:956
-msgid "Allows a user to remove the lost status from a copy"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to check in/out an item that has an alert message"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին սպասարկել զգուշացնող հաղորդումով նյութը"
 
 #: permission.perm_list:958
-msgid "Allows a user to change the missing status on a copy"
-msgstr ""
+msgid "Allows a user to remove the lost status from a copy"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել օրինակի կորածի վիճակը"
 
 #: permission.perm_list:960
+msgid "Allows a user to change the missing status on a copy"
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փոխել օրինակի բացակաի վիճակը"
+
+#: permission.perm_list:962
 msgid "Allows a user to abort a copy transit if the user is at the transit destination or source"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին վիժեցնելու օրինակի տրանզիտը, եթե օգտվողը տրանզիտ "
+"կետում է:"
 
-#: permission.perm_list:962
+#: permission.perm_list:964
 msgid "Allows a user to abort a copy transit if the user is not at the transit source or dest"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին վիժեցնել օրինակի տրանզիտը, եթե օգտվողը չի գտնվում "
+"տրանզիտի սկզբնաղբյուրում"
 
-#: permission.perm_list:964
+#: permission.perm_list:966
 msgid "Allowsa user to query the zip code data method"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին հարցնել զիպ կոդի տվյալի մեթոդը"
 
-#: permission.perm_list:968
+#: permission.perm_list:970
 msgid "Allows a user to create duplicate holds (e.g. two holds on the same title)"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել կրկնակի պահումներ (այսինքն՝ նույն վերնագրի "
+"համար երկու պահում):"
 
-#: permission.perm_list:970
+#: permission.perm_list:972
 msgid "Allows a user to update a closed date interval for a given location"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին տվյալ տեղաբաշխման համար թարմացնել փակ ամսաթվի "
+"տիրույթը:"
 
-#: permission.perm_list:972
+#: permission.perm_list:974
 msgid "Allows a user to remove a closed date interval for a given location"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին տվյալ տեղաբաշխման համար հեռացնել փակ ամսաթվի "
+"տիրույթը:"
 
-#: permission.perm_list:974
+#: permission.perm_list:976
 msgid "Allows a user to create a new closed date for a location"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին տվյալ տեղաբաշխման համար ստեղծել նոր փակ ամսաթիվ:"
 
-#: permission.perm_list:976
+#: permission.perm_list:978
 msgid "Allows a user to delete a non cataloged type"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել չմուտքագրվող տեսակը:"
 
-#: permission.perm_list:978
+#: permission.perm_list:980
 msgid "Allows a user to put someone into collections"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին մտցնել ինչ որ մեկին հավաքածուի մեջ:"
 
-#: permission.perm_list:980
+#: permission.perm_list:982
 msgid "Allows a user to remove someone from collections"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին հեռացնել ինչ որ մեկին հավաքածուից: "
 
-#: permission.perm_list:982
+#: permission.perm_list:984
 msgid "Allows a user to bar a patron"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին արգելափակել ընթերցողին:"
 
-#: permission.perm_list:984
+#: permission.perm_list:986
 msgid "Allows a user to un-bar a patron"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին բացել ընթերցողին:"
 
-#: permission.perm_list:986
+#: permission.perm_list:988
 msgid "Allows a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին հեռացնել առկա աշխատանքային կայանը, այսպիսով նորը "
+"կարող է փոխարինել դրան:"
 
-#: permission.perm_list:988
+#: permission.perm_list:990
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Օգտվող\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:990
+#: permission.perm_list:992
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Հաճախորդ\" խմբից:"
 
-#: permission.perm_list:992
+#: permission.perm_list:994
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Staff\" group"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Աշխատակազմ\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:994
+#: permission.perm_list:996
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Տացքավար\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:996
+#: permission.perm_list:998
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Cataloger\" group"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Քարտագրող\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:998
+#: permission.perm_list:1000
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"ԳլոբալԱդմին\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:1000
+#: permission.perm_list:1002
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"ԼոկալԱդմին\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:1002
+#: permission.perm_list:1004
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"LibraryManager\" group"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"ԳրադարանիԿառավարիչ\" "
+"խմբից"
 
-#: permission.perm_list:1004
+#: permission.perm_list:1006
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Cat1\" group"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Cat1\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:1006
+#: permission.perm_list:1008
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Supercat\" group"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Supercat\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:1008
+#: permission.perm_list:1010
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"SIP-Client\" group"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"SIP-Client\" խմբից"
 
-#: permission.perm_list:1010
+#: permission.perm_list:1012
 msgid "Allows a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Մատակարար\" խմբից:"
 
-#: permission.perm_list:1012
+#: permission.perm_list:1014
 msgid "Allows a user to place a hold on an age-protected item"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դնել պահում երկարաժամկետ պահպանման նյութի վրա:"
 
-#: permission.perm_list:1014
+#: permission.perm_list:1016
 msgid "Allows a user to renew an item past the maximun renewal count"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնել նյութը, որը գերազանցել է ամենաշատ "
+"թարմացումների քանակը:  "
 
-#: permission.perm_list:1016
+#: permission.perm_list:1018
 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել դուրս տրումների հաշվիչի ձախողումը:"
 
-#: permission.perm_list:1018
+#: permission.perm_list:1020
 msgid "Allow staff to override overdue count failure"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել ժամկետանցների հաշվիչի ձախողումը:"
 
-#: permission.perm_list:1020
+#: permission.perm_list:1022
 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել տուգանքների հաշվիչի ձախողումը:"
 
-#: permission.perm_list:1026
+#: permission.perm_list:1028
 msgid "Allow staff to force checkout of Missing/Lost type items"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս աշխատակազմին իրականացնել դուրս տրում Բացակա/Կորած նյութերի "
+"համար:"
 
-#: permission.perm_list:1028
+#: permission.perm_list:1030
 msgid "allows users to place multiple holds on a single title"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողներին դնել բազմակի պահումներ մեկ վերնագրի համար"
 
-#: permission.perm_list:1030
+#: permission.perm_list:1032
 msgid "Allows a users to run reports"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողներին հաշվետվություններ ակտիվացնել  "
 
-#: permission.perm_list:1032
+#: permission.perm_list:1034
 msgid "Allows a user to share report his own folders"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին համատեղ օգտագործել հաշվետվությունը"
 
-#: permission.perm_list:1034
+#: permission.perm_list:1036
 msgid "Allow user to view report output"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել հաշվետվությունը"
 
-#: permission.perm_list:1036
+#: permission.perm_list:1038
 msgid "Allows a user to checkout an item that is marked as non-circ"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դուրս տալ նյութը որը նշված է որպես չսպասարկ"
 
-#: permission.perm_list:1038
+#: permission.perm_list:1040
 msgid "Allows a user to delete an item out of another user's container"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին այլ օգտվողի կոնտեյներից ջնջել նյութը:"
 
-#: permission.perm_list:1040
+#: permission.perm_list:1042
 msgid "Allow a staff member to define where another staff member has their permissions"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս աշխատակազմի անդամին սահմանել այլ անդամի իրավասությունները:"
 
-#: permission.perm_list:1042
+#: permission.perm_list:1044
 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
 msgstr ""
+"Թույլ է տալիս աշխատակազմի անդամին ուղղակիորեն հեռացնել մատենագիտական "
+"գրառումը:"
 
-#: actor.usr:1254
+#: actor.usr:1257
 msgid "Administrator"
-msgstr ""
+msgstr "Կառավարիչ"
 
-#: asset.copy_location:1267
+#: asset.copy_location:1270
 msgid "Stacks"
-msgstr ""
+msgstr "Պահոցներ"
index c8c4a03..b3dce3f 100644 (file)
@@ -1,11 +1,10 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19:28-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34:11-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-14 22:47+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,2793 +13,2805 @@ msgstr ""
 
 #: field.aihu.org_unit.label:705 field.ancihu.org_unit.label:722
 msgid "Using Library"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտագործվում է գրադարան"
 
-#: field.rxbt.voided.label:3519
+#: field.rxbt.voided.label:3522
 msgid "Voided Billing Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվի մեծություն"
 
 #: field.bre.source.label:1067
 msgid "Record Source"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման աղբյուր"
 
 #: field.bre.marc.label:1065
 msgid "MARC21Slim"
-msgstr ""
+msgstr "MARC21Slim"
 
-#: field.rocit.title.label:3779
+#: field.rocit.title.label:3782
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր"
 
 #: field.mbts.xact_start.label:644
 msgid "Transaction Start Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի սկսման ժամ"
 
 #: field.mrd.vr_format.label:1515
 msgid "Video Recording Format"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսա գրանցման ձևաչափ"
 
 #: field.vqbr.bib_source.label:173
 msgid "Bib Source"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն աղբյուր"
 
-#: field.aua.within_city_limits.label:1576
+#: field.aua.within_city_limits.label:1578
 msgid "Within City Limits?"
-msgstr ""
+msgstr "Քազաքի սահմանների շրջանակու՞մ:"
 
-#: field.rhrr.hold_type.label:3504
+#: field.rhrr.hold_type.label:3507
 msgid "Hold Request Type"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման հարցման տեսակ:"
 
 #: field.au.demographic.label:1272
 msgid "Demographic Info"
-msgstr ""
+msgstr "Ժողովրդագրական տեղեություններ"
 
-#: class.mwp.label:2562
+#: class.mwp.label:2564
 msgid "Work Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքի վճար"
 
 #: field.au.ident_value2.label:1253
 msgid "Secondary Identification"
-msgstr ""
+msgstr "Երկրորդային բնութագրում"
 
-#: class.acirc.label:1754
+#: class.acirc.label:1756
 msgid "Aged (patronless) Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Տարիքային (առանց ընթերցողի) սպասարկում"
 
 #: field.mbts.last_payment_note.label:637
-#: field.rccbs.last_payment_note.label:3661
+#: field.rccbs.last_payment_note.label:3664
 msgid "Last Payment Note"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին վճարման նշում"
 
 #: field.au.expire_date.label:1245
 msgid "Privilege Expiration Date"
-msgstr ""
+msgstr "Արտոնության լրանալու ամսաթիվ"
 
-#: field.ac.id.label:2262
+#: field.ac.id.label:2264
 msgid "Card ID"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտի ID"
 
-#: field.mp.credit_card_payment.label:3011
-#: field.mbp.credit_card_payment.label:3042
+#: field.mp.credit_card_payment.label:3014
+#: field.mbp.credit_card_payment.label:3045
 msgid "Credit Card Payment Detail"
-msgstr ""
+msgstr "Կրեդիտ քարտի վճարման մանրամասներ"
 
-#: class.rssr.label:3416
+#: class.rssr.label:3419
 msgid "Simple Record Extracts"
-msgstr ""
+msgstr "Պարզ գրառման բացում"
 
-#: field.au.id.label:1249 field.rud.id.label:3477
+#: field.au.id.label:1249 field.rud.id.label:3480
 msgid "User ID"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի ID"
 
-#: field.asc.entries.label:2244 field.actsc.entries.label:2274
+#: field.asc.entries.label:2246 field.actsc.entries.label:2276
 msgid "Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքեր"
 
-#: field.acp.dummy_title.label:2716
+#: field.acp.dummy_title.label:2718
 msgid "Precat Dummy Title"
-msgstr ""
+msgstr "Նախն քարտագր դատարկ վերնագիր"
 
 #: field.acpn.create_date.label:1324
 msgid "Note Creation Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծման օր/ժամ նշում"
 
-#: field.aua.street2.label:1573
+#: field.aua.street2.label:1575
 msgid "Street (2)"
-msgstr ""
+msgstr "Փողոց (2)"
 
 #: field.au.barred.label:1235
 msgid "Barred"
-msgstr ""
+msgstr "Արգելափակված"
 
-#: field.mcrp.id.label:2326
+#: field.mcrp.id.label:2328
 msgid "Pyament ID"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման ID"
 
 #: field.au.claims_returned_count.label:1238
 msgid "Claims-returned Count"
-msgstr ""
+msgstr "Խարանված վերադարձների հաշվիչ"
 
 #: field.bre.series_field_entries.label:1077
 msgid "Indexed Series Field Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Ինդեքսավորված պարբերական դաշտի մուտքեր"
 
-#: field.rccbs.demographic_general_division.label:3668
+#: field.rccbs.demographic_general_division.label:3671
 msgid "User Age Demographic"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի տարիքային ժողովրդագրություն"
 
-#: field.rccc.dewey.label:3579
+#: field.rccc.dewey.label:3582
 msgid "Call Number Dewey/Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Դյուի դասիչ/Նախածանց"
 
-#: field.crahp.name.label:2771 field.crmf.name.label:2783
+#: field.crahp.name.label:2773 field.crmf.name.label:2785
 msgid "Rule Name"
-msgstr ""
+msgstr "Օրենքի անուն"
 
-#: field.clfm.code.label:2548
+#: field.clfm.code.label:2550
 msgid "LitF Code"
-msgstr ""
+msgstr "LitF կոդ"
 
 #: field.mrd.type_mat.label:1514
 msgid "TMat"
-msgstr ""
+msgstr "TMat"
 
-#: field.mb.billing_type.label:3183 field.rmocbbol.billing_type.label:3830
-#: field.rmocbbcol.billing_type.label:3861
-#: field.rmocbbhol.billing_type.label:3895
+#: field.mb.billing_type.label:3186 field.rmocbbol.billing_type.label:3833
+#: field.rmocbbcol.billing_type.label:3864
+#: field.rmocbbhol.billing_type.label:3898
 msgid "Billing Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարի տեսակ"
 
-#: class.mckp.label:2671 field.mdp.check_payment.label:3099
+#: class.mckp.label:2673 field.mdp.check_payment.label:3102
 msgid "Check Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգիր վճարումը"
 
-#: field.rccc.stat_cat_1.label:3586
+#: field.rccc.stat_cat_1.label:3589
 msgid "Legacy CAT1 Link"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինական CAT1 կապ"
 
 #: field.mfr.tag.label:1363
 msgid "Tag"
-msgstr ""
+msgstr "Ցուցիչ"
 
-#: field.aout.org_units.label:2384
+#: field.aout.org_units.label:2386
 msgid "Org Units"
-msgstr ""
+msgstr "Կազմ միավորներ"
 
-#: field.rccbs.profile_group.label:3674
+#: field.rccbs.profile_group.label:3677
 msgid "User Profile Group"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի պրոֆիլի խումբ"
 
 #: field.vbm.field.label:246 field.vam.field.label:371
 msgid "Matched Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Համընկեցված բաղկացուցիչ"
 
-#: field.ahn.method.label:1875
+#: field.ahn.method.label:1877
 msgid "Notification Method"
-msgstr ""
+msgstr "Հուշման մեթոդ"
 
 #: field.vqbrad.xpath.label:200 field.vqarad.xpath.label:325
 msgid "XPath"
+msgstr "XPath"
+
+#: field.mrd.date2.label:1517
+msgid "Date2"
 msgstr ""
 
 #: field.au.groups.label:1269
 msgid "Additional Permission Groups"
-msgstr ""
+msgstr "Հավելյալ իրավասությունների խմբեր"
 
 #: field.ccm.magnetic_media.label:433
 msgid "Magnetic Media"
-msgstr ""
+msgstr "Մագնիսական միջավայր"
 
-#: field.ahr.request_lib.label:2136
+#: field.ahr.request_lib.label:2138
 msgid "Requesting Library"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվում է գրադարան"
 
-#: field.ahtc.source.label:3152
+#: field.ahtc.source.label:3155
 msgid "Sending Library"
-msgstr ""
+msgstr "Առաքող գրադարան"
 
-#: field.rccc.call_number.label:3577
+#: field.rccc.call_number.label:3580
 msgid "Call Number Link"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչի կապ"
 
-#: field.ahr.target.label:2141
+#: field.ahr.target.label:2143
 msgid "Target Object ID"
-msgstr ""
+msgstr "Թիրախ պատկերի ID"
 
-#: field.circ.checkin_lib.label:1637 field.combcirc.checkin_lib.label:1692
-#: field.acirc.checkin_lib.label:1759 field.rodcirc.checkin_lib.label:3724
+#: field.circ.checkin_lib.label:1639 field.combcirc.checkin_lib.label:1694
+#: field.acirc.checkin_lib.label:1761 field.rodcirc.checkin_lib.label:3727
 msgid "Check In Library"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունող գրադարան"
 
-#: field.aua.state.label:1571
+#: field.aua.state.label:1573
 msgid "State"
-msgstr ""
+msgstr "Նահանգ"
 
-#: field.mp.voided.label:3009 field.mbp.voided.label:3040
-#: field.mndp.voided.label:3071 field.mdp.voided.label:3096
-#: field.mb.voided.label:3187
+#: field.mp.voided.label:3012 field.mbp.voided.label:3043
+#: field.mndp.voided.label:3074 field.mdp.voided.label:3099
+#: field.mb.voided.label:3190
 msgid "Voided?"
-msgstr ""
+msgstr "Voided?"
 
-#: class.citm.label:1925
+#: class.citm.label:1927
 msgid "Item Type Map"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի տեսակի քարտեզ"
 
-#: field.rccbs.billing_location_shortname.label:3642
+#: field.rccbs.billing_location_shortname.label:3645
 msgid "Billing Location Short (Policy) Name"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարը պահանջող վայրի (կարճ) անվանում"
 
-#: field.rud.general_division.label:3479
+#: field.rud.general_division.label:3482
 msgid "General Demographic Division"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր ժողովրդագրական բաժանմունք"
 
-#: field.asvq.responses.label:616 field.asv.responses.label:2061
+#: field.asvq.responses.label:616 field.asv.responses.label:2063
 msgid "Responses"
-msgstr ""
+msgstr "Արձագանքներ"
 
 #: field.mrd.item_form.label:1508
 msgid "Form"
-msgstr ""
+msgstr "Ձև"
 
-#: field.ssr.deleted.label:2050 field.rocit.deleted.label:3806
+#: field.ssr.deleted.label:2052 field.rocit.deleted.label:3809
 msgid "Deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջված"
 
-#: field.aou.ou_type.label:2179 class.aout.label:2371
+#: field.aou.ou_type.label:2181 class.aout.label:2373
 msgid "Organizational Unit Type"
-msgstr ""
+msgstr "Կազմակերպչական միավորի տեսակ"
 
-#: field.mcrp.payment_ts.label:2328 field.mwp.payment_ts.label:2572
-#: field.mgp.payment_ts.label:2593 field.mckp.payment_ts.label:2683
+#: field.mcrp.payment_ts.label:2330 field.mwp.payment_ts.label:2574
+#: field.mgp.payment_ts.label:2595 field.mckp.payment_ts.label:2685
 msgid "Payment Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման ժամանակային կնիք"
 
 #: field.mfr.ind1.label:1359
 msgid "Indicator 1"
-msgstr ""
+msgstr "Ցուցիչ 1"
 
 #: field.mfr.ind2.label:1360
 msgid "Indicator 2"
-msgstr ""
+msgstr "Ցուցիչ 2"
 
-#: field.au.checkins.label:1274 field.aou.checkins.label:2190
+#: field.au.checkins.label:1274 field.aou.checkins.label:2192
 msgid "Checkins"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունումներ"
 
-#: field.cblvl.code.label:1948
+#: field.cblvl.code.label:1950
 msgid "Bib Level Code"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն մակարդակի կոդ"
 
 #: field.bre.call_numbers.label:1054
 msgid "Call Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչներ"
 
-#: field.mp.payment_ts.label:3006 field.mbp.payment_ts.label:3037
-#: field.mndp.payment_ts.label:3068 field.mdp.payment_ts.label:3091
+#: field.mp.payment_ts.label:3009 field.mbp.payment_ts.label:3040
+#: field.mndp.payment_ts.label:3071 field.mdp.payment_ts.label:3094
 msgid "Payment Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման օր/ժամ"
 
 #: field.clm.value.label:847
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Լեզու"
 
 #: None:1300
 msgid "Check-ins Performed as Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունումներ իրականացված որպես աշխատակազմ"
 
 #: field.au.other_phone.label:1258
 msgid "Other Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Այլ հեռախոս"
 
 #: field.bre.simple_record.label:1079
 msgid "Simple Record Extracts "
-msgstr ""
+msgstr "Պարզ գրառման ընդլայնում"
 
-#: class.actsce.label:2499
+#: class.actsce.label:2501
 msgid "User Stat Cat Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի Վիճակագր մուտքագր մուտք"
 
-#: field.rccc.stat_cat_2_value.label:3593
+#: field.rccc.stat_cat_2_value.label:3596
 msgid "Legacy CAT2 Value"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինական CAT2 արժեք"
 
-#: class.acn.label:969 field.acp.call_number.label:2704
+#: class.acn.label:969 field.acp.call_number.label:2706
 msgid "Call Number/Volume"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչ/Հատոր"
 
 #: field.mrd.control_type.label:1505
 msgid "Ctrl"
-msgstr ""
+msgstr "Ctrl"
 
 #: field.au.family_name.label:1246
 msgid "Last Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ազգանուն"
 
-#: field.rccc.stat_cat_2.label:3587
+#: field.rccc.stat_cat_2.label:3590
 msgid "Legacy CAT2 Link"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինական CAT2 Կապ"
 
 #: field.au.stat_cat_entries.label:1229
 msgid "Statistical Category Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքեր"
 
 #: field.vbq.owner.label:145 field.vaq.owner.label:271
 msgid "Owner"
-msgstr ""
+msgstr "Սեփականատեր"
 
 #: class.ancihu.label:715
 msgid "Non-cataloged In House Use"
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված ներքին օգտագործման"
 
-#: field.ahr.holdable_formats.label:2131
+#: field.ahr.holdable_formats.label:2133
 msgid "Holdable Formats (for M-type hold)"
-msgstr ""
+msgstr "Պահվող ձևաչափեր (M-տեսակի պահումների համար)"
 
-#: field.acp.notes.label:2728
+#: field.acp.notes.label:2730
 msgid "Copy Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի նշումներ"
 
 #: field.vbm.eg_record.label:247 field.vam.eg_record.label:372
 msgid "Evergreen Record"
-msgstr ""
+msgstr "Evergreen գրառում"
 
 #: field.vbm.id.label:244 field.vam.id.label:369
 msgid "Match ID"
-msgstr ""
+msgstr "Համընկացրու ID"
 
 #: field.mbts.total_owed.label:640
 msgid "Total Owed"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդամենը պարտք"
 
-#: field.pgt.application_perm.label:2798
+#: field.pgt.application_perm.label:2801
 msgid "Required Permission"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող իրավասություն:"
 
 #: field.au.ident_type2.label:1251
 msgid "Secondary Identification Type"
-msgstr ""
+msgstr "Երկրորդային բնութագրման տեսակ"
 
-#: field.actscecm.stat_cat.label:2900
+#: field.actscecm.stat_cat.label:2903
 msgid "Statistical Category"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակագրական կատեգորիա"
 
 #: field.mbts.last_payment_ts.label:638
 msgid "Last Payment Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին վճարման ժամանակի կնիք"
 
-#: class.rmobbcol.label:3871
+#: class.rmobbcol.label:3874
 msgid "Open Circulation Balance by Circulating Library and Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Բաց տացքի հաշվեկշիռ սպասարկող գրադարանի և տնօրինող գրադարանի կողմից:"
 
-#: field.ahr.usr.label:2142
+#: field.ahr.usr.label:2144
 msgid "Hold User"
-msgstr ""
+msgstr "Պահվող օգտվող"
 
-#: class.mdp.label:3083
+#: class.mdp.label:3086
 msgid "Payments: Desk"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարումներ: Սեղան"
 
 #: field.asvr.answer.label:769
 msgid "Answer"
-msgstr ""
+msgstr "Պատասխան"
 
-#: field.rocit.status.label:3808
+#: field.rocit.status.label:3811
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակ"
 
 #: field.aun.pub.label:659 field.acpn.pub.label:1328
-#: field.acpl.opac_visible.label:1894
+#: field.acpl.opac_visible.label:1896
 msgid "Is OPAC Visible?"
-msgstr ""
+msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի՞ է:"
 
-#: field.ahr.notifications.label:2146
+#: field.ahr.notifications.label:2148
 msgid "Notifications"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումներ"
 
-#: field.aou.shortname.label:2181
+#: field.aou.shortname.label:2183
 msgid "Short (Policy) Name"
-msgstr ""
+msgstr "Կարճ անվանում"
 
 #: field.asvr.answer_date.label:770
 msgid "Answer Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Պատասխանի օր/ժամ"
 
-#: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:3591
+#: field.rccc.dewey_block_hundreds.label:3594
 msgid "Dewey Block -- Hundreds"
-msgstr ""
+msgstr "Dewey Block -- Hundreds"
 
 #: field.acn.deleted.label:977 field.au.deleted.label:1270
-#: field.acp.deleted.label:2712
+#: field.acp.deleted.label:2714
 msgid "Is Deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջված է"
 
-#: field.acn.edit_date.label:978 field.acp.edit_date.label:2717
+#: field.acn.edit_date.label:978 field.acp.edit_date.label:2719
 msgid "Last Edit Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին խմբագրման օր/ժամ"
 
-#: field.mbts.xact_type.label:645 field.rccbs.xact_type.label:3655
+#: field.mbts.xact_type.label:645 field.rccbs.xact_type.label:3658
 msgid "Transaction Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի տեսակ"
 
-#: field.mbt.xact_start.label:2481 field.rccbs.xact_start.label:3653
+#: field.mbt.xact_start.label:2483 field.rccbs.xact_start.label:3656
 msgid "Transaction Start Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի սկզբի օր/ժամ"
 
 #: class.mbts.label:627
 msgid "Billable Transaction Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման ենթակա տրանզակցիայի ընդհանրացում"
 
-#: field.mb.billing_ts.label:3182
+#: field.mb.billing_ts.label:3185
 msgid "Billing Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման ժամանակի կնիք"
 
 #: field.au.billing_address.label:1236
 msgid "Physical Address"
-msgstr ""
+msgstr "Ֆիզիկական հասցե"
 
 #: field.mrd.item_lang.label:1509
 msgid "Lang"
-msgstr ""
+msgstr "Լեզու"
 
-#: field.cblvl.value.label:1949
+#: field.cblvl.value.label:1951
 msgid "Bib Level"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն մակարդակ"
 
-#: field.actsce.stat_cat.label:2506 field.asce.stat_cat.label:3132
+#: field.actsce.stat_cat.label:2508 field.asce.stat_cat.label:3135
 msgid "Stat Cat"
-msgstr ""
+msgstr "Stat Cat"
 
 #: field.mrd.id.label:1507
 msgid "Descriptor ID"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարագրիչի ID"
 
 #: field.cit.name.label:605
 msgid "Identification Name"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման անուն"
 
-#: field.rccc.dewey_range_tens.label:3588
+#: field.rccc.dewey_range_tens.label:3591
 msgid "Dewey Range -- Tens"
-msgstr ""
+msgstr "Դյուի տիրույթ -- Տասնյակներ"
 
-#: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:3787
+#: field.rocit.dewey_block_hundreds.label:3790
 msgid "Dewy Hundreds"
-msgstr ""
+msgstr "Դյուի հարյուրյակներ"
 
-#: class.rocit.label:3774
+#: class.rocit.label:3777
 msgid "Classic Item List"
-msgstr ""
+msgstr "Դասական նյութի ցուցակ"
 
-#: field.mdp.accepting_usr.label:3094
+#: field.mdp.accepting_usr.label:3097
 msgid "Accepting User"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը ընդունվում է"
 
 #: class.vqbrad.label:192
 msgid "Queued Bib Record Attribute Definition"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն գրառման մասերի սահմանման հերթ"
 
-#: field.rmsr.biblio_record.label:3410 field.rssr.biblio_record.label:3432
-#: field.rsr.biblio_record.label:3465
+#: field.rmsr.biblio_record.label:3413 field.rssr.biblio_record.label:3435
+#: field.rsr.biblio_record.label:3468
 msgid "Full Bibliographic record"
-msgstr ""
+msgstr "Լրիվ մատենագիտական գրառում"
 
 #: field.vqbr.marc.label:171 field.vqar.marc.label:298
 msgid "MARC"
-msgstr ""
+msgstr "MARC"
 
-#: class.iatc.label:3685
+#: class.iatc.label:3688
 msgid "Inter-system Copy Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Ներհամակարգային օրինակի տրանզիտ"
 
 #: class.aihu.label:698
 msgid "In House Use"
-msgstr ""
+msgstr "Ներքին օգտագործման"
 
-#: field.circ.circ_type.label:1665 field.combcirc.circ_type.label:1720
-#: field.acirc.circ_type.label:1787 class.rcirct.label:3485
-#: field.rcirct.type.label:3491 field.rccc.circ_type.label:3566
-#: field.rodcirc.circ_type.label:3751
+#: field.circ.circ_type.label:1667 field.combcirc.circ_type.label:1722
+#: field.acirc.circ_type.label:1789 class.rcirct.label:3488
+#: field.rcirct.type.label:3494 field.rccc.circ_type.label:3569
+#: field.rodcirc.circ_type.label:3754
 msgid "Circulation Type"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման տեսակ"
 
-#: field.ahtc.hold.label:3148
+#: field.ahtc.hold.label:3151
 msgid "Hold requiring Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Պահումը պահանջում է տրանզիտ"
 
 #: field.bre.notes.label:1072
 msgid "Non-MARC Record Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ MARC գրառման նշում"
 
-#: field.aou.ill_address.label:2176
+#: field.aou.ill_address.label:2178
 msgid "ILL Receiving Address"
-msgstr ""
+msgstr "ՄԳԲ ստացման հասցե"
 
-#: field.aout.name.label:2381
+#: field.aout.name.label:2383
 msgid "Type Name"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակի անուն"
 
-#: field.rmsr.author.label:3405 field.rssr.author.label:3427
-#: field.rsr.author.label:3451
+#: field.rmsr.author.label:3408 field.rssr.author.label:3430
+#: field.rsr.author.label:3454
 msgid "Author (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ (նորմալացված)"
 
-#: field.ssr.excluded.label:2051
+#: field.ssr.excluded.label:2053
 msgid "Excluded"
-msgstr ""
+msgstr "Արտամղված"
 
-#: field.circ.stop_fines_time.label:1656
-#: field.combcirc.stop_fines_time.label:1711
-#: field.acirc.stop_fines_time.label:1778
-#: field.rodcirc.stop_fines_time.label:3743
+#: field.circ.stop_fines_time.label:1658
+#: field.combcirc.stop_fines_time.label:1713
+#: field.acirc.stop_fines_time.label:1780
+#: field.rodcirc.stop_fines_time.label:3746
 msgid "Fine Stop Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքի կասէցման օր/ժամ"
 
 #: field.au.settings.label:1227
 msgid "All User Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր օգտվողների կարգաբերումներ"
 
 #: field.acn.copies.label:974
 msgid "Copies"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակներ"
 
-#: field.ahr.cancel_time.label:2143
+#: field.ahr.cancel_time.label:2145
 msgid "Hold Cancel Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "պահումը չեղարկելու օր/ժամ"
 
-#: field.pgt.perm_interval.label:2797
+#: field.pgt.perm_interval.label:2800
 msgid "User Expiration Interval"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի լրանալու տիրույթ"
 
-#: field.circ.fine_interval.label:1646 field.combcirc.fine_interval.label:1701
-#: field.acirc.fine_interval.label:1768 field.rodcirc.fine_interval.label:3733
+#: field.circ.fine_interval.label:1648 field.combcirc.fine_interval.label:1703
+#: field.acirc.fine_interval.label:1770 field.rodcirc.fine_interval.label:3736
 msgid "Fine Interval"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքի տիրույթ"
 
 #: class.mrd.label:1496
 msgid "Basic Record Descriptor"
-msgstr ""
+msgstr "Հիմնական գրառման նկարագրիչ"
 
-#: field.circ.billing_total.label:1666 field.combcirc.billing_total.label:1721
-#: field.acirc.billing_total.label:1788 field.mg.billing_total.label:2448
-#: field.mbt.billing_total.label:2486 field.rodcirc.billing_total.label:3752
+#: field.circ.billing_total.label:1668 field.combcirc.billing_total.label:1723
+#: field.acirc.billing_total.label:1790 field.mg.billing_total.label:2450
+#: field.mbt.billing_total.label:2488 field.rodcirc.billing_total.label:3755
 msgid "Billing Totals"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվների ընդհանուր"
 
 #: field.chmt.transit_range.label:537
 msgid "Transit Range"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի տիրույթ"
 
-#: class.aua.label:1560
+#: class.aua.label:1562
 msgid "User Address"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի հասցէ"
 
-#: class.aou.label:2167
+#: class.aou.label:2169
 msgid "Organizational Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Կազմակերպչական միավոր"
 
-#: field.ancc.circ_time.label:2835 field.rccc.xact_start.label:3565
+#: field.ancc.circ_time.label:2838 field.rccc.xact_start.label:3568
 msgid "Circulation Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման օր/ժամ"
 
 #: field.cvrfm.value.label:452
 msgid "Format"
-msgstr ""
+msgstr "Ձևաչափ"
 
-#: field.rmsr.issn.label:3409 field.rssr.issn.label:3431
-#: field.rsr.issn.label:3458
+#: field.rmsr.issn.label:3412 field.rssr.issn.label:3434
+#: field.rsr.issn.label:3461
 msgid "ISSN"
-msgstr ""
+msgstr "ISSN"
 
 #: class.cifm.label:951
 msgid "Item Form Map"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի ձևաչափի քարտեզ"
 
-#: field.rmsr.title.label:3404 field.rssr.title.label:3426
-#: field.rsr.title.label:3449
+#: field.rmsr.title.label:3407 field.rssr.title.label:3429
+#: field.rsr.title.label:3452
 msgid "Title Proper (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիրը ուղիղ (նորմալացված)"
 
-#: field.ahr.selection_depth.label:2139
+#: field.ahr.selection_depth.label:2141
 msgid "Item Selection Depth"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի ընտրության խորություն"
 
-#: field.circ.circ_lib.label:1640 field.combcirc.circ_lib.label:1695
-#: field.acirc.circ_lib.label:1762 field.acp.circ_lib.label:2706
-#: field.ancc.circ_lib.label:2834 field.rodcirc.circ_lib.label:3727
-#: field.rmocbbcol.circ_lib.label:3859 field.rmobbcol.circ_lib.label:3876
+#: field.circ.circ_lib.label:1642 field.combcirc.circ_lib.label:1697
+#: field.acirc.circ_lib.label:1764 field.acp.circ_lib.label:2708
+#: field.ancc.circ_lib.label:2837 field.rodcirc.circ_lib.label:3730
+#: field.rmocbbcol.circ_lib.label:3862 field.rmobbcol.circ_lib.label:3879
 msgid "Circulating Library"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկող գրադարան"
 
-#: field.rxpt.unvoided.label:3532
+#: field.rxpt.unvoided.label:3535
 msgid "Unvoided Paid Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Unvoided Paid Amount"
 
-#: field.aou.opac_visible.label:2184 field.asc.opac_visible.label:2247
-#: field.actsc.opac_visible.label:2277 field.acp.opac_visible.label:2724
-#: field.rocit.opac_visible.label:3803
+#: field.aou.opac_visible.label:2186 field.asc.opac_visible.label:2249
+#: field.actsc.opac_visible.label:2279 field.acp.opac_visible.label:2726
+#: field.rocit.opac_visible.label:3806
 msgid "OPAC Visible"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսանելի ՀՕԱՔ"
 
-#: field.asc.id.label:2245 field.actsc.id.label:2275
+#: field.asc.id.label:2247 field.actsc.id.label:2277
 msgid "Stat Cat ID"
-msgstr ""
+msgstr "Stat Cat ID"
 
 #: field.cam.code.label:937
 msgid "Audience Code"
-msgstr ""
+msgstr "Լսարանի կոդ"
 
-#: field.rsr.genre.label:3461
+#: field.rsr.genre.label:3464
 msgid "Genres (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Ժանրեր (նորմալացված)"
 
-#: field.rmsr.publisher.label:3406 field.rssr.publisher.label:3428
-#: field.rsr.publisher.label:3452
+#: field.rmsr.publisher.label:3409 field.rssr.publisher.label:3431
+#: field.rsr.publisher.label:3455
 msgid "Publisher (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Հրաատարակիչ (նորմալացված)"
 
 #: field.mbts.usr.label:642
 msgid "Billed User"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվ ներկայացված օգտվող"
 
-#: field.ccmrs.max_fine_rule.label:589 field.circ.max_fine_rule.label:1649
-#: field.combcirc.max_fine_rule.label:1704
-#: field.acirc.max_fine_rule.label:1771 class.crmf.label:2776
-#: field.rodcirc.max_fine_rule.label:3736
+#: field.ccmrs.max_fine_rule.label:589 field.circ.max_fine_rule.label:1651
+#: field.combcirc.max_fine_rule.label:1706
+#: field.acirc.max_fine_rule.label:1773 class.crmf.label:2778
+#: field.rodcirc.max_fine_rule.label:3739
 msgid "Max Fine Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Ամենամեծ տուգանքի օրենքներ"
 
-#: field.ssr.total.label:2047
+#: field.ssr.total.label:2049
 msgid "Total Results"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր արդյունքներ"
 
-#: field.rccc.circ_lib_id.label:3564
+#: field.rccc.circ_lib_id.label:3567
 msgid "Library Circulation Location Link"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի գրադարանի վայրի կապ"
 
-#: field.au.alert_message.label:1234 field.acp.alert_message.label:2702
+#: field.au.alert_message.label:1234 field.acp.alert_message.label:2704
 msgid "Alert Message"
-msgstr ""
+msgstr "Զգուշացնող հաղորդում"
 
-#: field.rccbs.last_payment_ts.label:3660
+#: field.rccbs.last_payment_ts.label:3663
 msgid "Last Payment Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին վճարման օր/ժամ"
 
-#: field.mbts.id.label:633 field.mg.id.label:2440 field.mbt.id.label:2478
-#: field.mwp.xact.label:2573 field.mgp.xact.label:2594
-#: field.rxbt.xact.label:3517 field.rxpt.xact.label:3531
-#: field.rccbs.id.label:3640
+#: field.mbts.id.label:633 field.mg.id.label:2442 field.mbt.id.label:2480
+#: field.mwp.xact.label:2575 field.mgp.xact.label:2596
+#: field.rxbt.xact.label:3520 field.rxpt.xact.label:3534
+#: field.rccbs.id.label:3643
 msgid "Transaction ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ID"
 
-#: field.mwp.id.label:2570 field.mgp.id.label:2591 field.mckp.id.label:2681
-#: field.mp.id.label:3004 field.mbp.id.label:3035 field.mndp.id.label:3066
-#: field.mdp.id.label:3089
+#: field.mwp.id.label:2572 field.mgp.id.label:2593 field.mckp.id.label:2683
+#: field.mp.id.label:3007 field.mbp.id.label:3038 field.mndp.id.label:3069
+#: field.mdp.id.label:3092
 msgid "Payment ID"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարի ID"
 
-#: field.mcrp.amount.label:2324 field.mwp.amount.label:2568
-#: field.mgp.amount.label:2589 field.mckp.amount.label:2677
-#: field.mp.amount.label:3003 field.mbp.amount.label:3034
-#: field.mndp.amount.label:3065 field.mdp.amount.label:3088
-#: field.mb.amount.label:3181
+#: field.mcrp.amount.label:2326 field.mwp.amount.label:2570
+#: field.mgp.amount.label:2591 field.mckp.amount.label:2679
+#: field.mp.amount.label:3006 field.mbp.amount.label:3037
+#: field.mndp.amount.label:3068 field.mdp.amount.label:3091
+#: field.mb.amount.label:3184
 msgid "Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Գումար"
 
-#: field.ahn.notify_time.label:1878
+#: field.ahn.notify_time.label:1880
 msgid "Notification Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումի օր/ժամ"
 
 #: class.chmt.label:529
 msgid "Hold Matrix Test Set"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման մատրիցայի տեստի բազմություն"
 
 #: class.chmm.label:465
 msgid "Hold Matrix Matchpoint"
+msgstr "Պահման մատրիցայի համընկնելու կետ"
+
+#: field.mrd.date1.label:1516
+msgid "Date1"
 msgstr ""
 
 #: field.bre.subject_field_entries.label:1074
 msgid "Indexed Subject Field Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Ինդեքսավորված խորագրի դաշտի մուտք"
 
 #: field.ccmrs.duration_rule.label:587
 msgid "Duration Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Տևողության օրենք"
 
-#: class.acpl.label:1885
+#: class.acpl.label:1887
 msgid "Copy/Shelving Location"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի/դարակի վրա տեղ"
 
 #: field.auoi.org_unit.label:399
 msgid "Allowed Org Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլատրված կազմ միավոր"
 
-#: class.clfm.label:2543 field.rccc.lit_form.label:3571
+#: class.clfm.label:2545 field.rccc.lit_form.label:3574
 msgid "Literary Form"
-msgstr ""
+msgstr "Գրական ձև"
 
-#: field.ahr.prev_check_time.label:2135
+#: field.ahr.prev_check_time.label:2137
 msgid "Last Targeting Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին նշավորման օր/ժամ"
 
 #: field.asvr.response_group_id.label:774
 msgid "Response Group ID"
-msgstr ""
+msgstr "Արձագանքի խմբի ID"
 
 #: field.chmm.active.label:471 field.ccmm.active.label:507
 msgid "Active?"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտի՞վ"
 
 #: field.au.usrname.label:1268
 msgid "OPAC/Staff Client User Name"
-msgstr ""
+msgstr "ՀՕԱՔ/Աշխատակազմի կլիենտ օգտվողի անուն"
 
-#: field.ssr.rel.label:2045
+#: field.ssr.rel.label:2047
 msgid "Relevance"
-msgstr ""
+msgstr "Relevance"
 
 #: class.aus.label:669
 msgid "User Setting"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի կարգաբերումներ"
 
-#: field.circ.duration.label:1644 field.combcirc.duration.label:1699
-#: field.acirc.duration.label:1766 field.cnct.circ_duration.label:2361
-#: field.rodcirc.duration.label:3731
+#: field.circ.duration.label:1646 field.combcirc.duration.label:1701
+#: field.acirc.duration.label:1768 field.cnct.circ_duration.label:2363
+#: field.rodcirc.duration.label:3734
 msgid "Circulation Duration"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման տևողությունը"
 
-#: field.rccc.language.label:3570
+#: field.rccc.language.label:3573
 msgid "Item Language"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի լեզուն"
 
-#: class.mbp.label:3029
+#: class.mbp.label:3032
 msgid "Payments: Brick-and-mortar"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարումներ: Brick-and-mortar"
 
-#: class.actscecm.label:2894
+#: class.actscecm.label:2897
 msgid "User Statistical Category Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի վիճակագրական դասի մուտք"
 
 #: class.vqarad.label:317
 msgid "Queued Authority Record Attribute Definition"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցված Հեղինակավոր գրառման բաղադրիչի սահմանում"
 
-#: field.ahn.note.label:1876
+#: field.ahn.note.label:1878
 msgid "Notification Note"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշեցնող նշում"
 
 #: field.ccmrs.recurring_fine_rule.label:588
-#: field.circ.recuring_fine_rule.label:1653
-#: field.combcirc.recuring_fine_rule.label:1708
-#: field.acirc.recuring_fine_rule.label:1775
-#: field.rodcirc.recuring_fine_rule.label:3740
+#: field.circ.recuring_fine_rule.label:1655
+#: field.combcirc.recuring_fine_rule.label:1710
+#: field.acirc.recuring_fine_rule.label:1777
+#: field.rodcirc.recuring_fine_rule.label:3743
 msgid "Recurring Fine Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքի օրենքի կատարում"
 
-#: field.circ.duration_rule.label:1645 field.combcirc.duration_rule.label:1700
-#: field.acirc.duration_rule.label:1767 field.rodcirc.duration_rule.label:3732
+#: field.circ.duration_rule.label:1647 field.combcirc.duration_rule.label:1702
+#: field.acirc.duration_rule.label:1769 field.rodcirc.duration_rule.label:3735
 msgid "Circ Duration Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի տևողության օրենք"
 
 #: field.ccmt.max_overdue.label:556
 msgid "Max Overdue"
-msgstr ""
+msgstr "Մաքս ժամկետանց"
 
 #: field.ccmt.max_items_out.label:555
 msgid "Max Items Out"
-msgstr ""
+msgstr "Մաքս դուրս տրված նյութեր"
 
-#: class.asc.label:2239
+#: class.asc.label:2241
 msgid "Asset Statistical Category"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակագրական դասի "
 
-#: field.asv.required.label:2069
+#: field.asv.required.label:2071
 msgid "Is Required?"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվա՞ծ է"
 
 #: field.au.survey_responses.label:1230
 msgid "Survey Responses"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզի արձագանքներ"
 
-#: field.atc.id.label:740 field.ahtc.id.label:3149 field.iatc.id.label:3702
+#: field.atc.id.label:740 field.ahtc.id.label:3152 field.iatc.id.label:3705
 msgid "Transit ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտ ID"
 
-#: field.acp.total_circ_count.label:2731
+#: field.acp.total_circ_count.label:2733
 msgid "Total Circulations"
-msgstr ""
+msgstr "Գումարային տացքեր"
 
-#: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:3647
+#: field.rccbs.usr_home_ou_name.label:3650
 msgid "User Home Library Name"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի տան գրադարանի անունը"
 
 #: field.au.credit_forward_balance.label:1240
 msgid "User Credit Balance"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի կրեդիտի հաշվեկշիռ"
 
 #: class.vqbra.label:215
 msgid "Queued Bib Record Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Հերթի մատեն գրառման բաղադրիչը"
 
-#: field.aun.create_date.label:656 field.acp.create_date.label:2710
+#: field.aun.create_date.label:656 field.acp.create_date.label:2712
 msgid "Creation Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծման օր/ժամ"
 
-#: field.rocit.due_date.label:3810
+#: field.rocit.due_date.label:3813
 msgid "Due Date"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
 
-#: field.aout.id.label:2380
+#: field.aout.id.label:2382
 msgid "Type ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակի ID"
 
-#: field.circ.payments.label:1663 field.combcirc.payments.label:1718
-#: field.acirc.payments.label:1785 field.rodcirc.payments.label:3749
+#: field.circ.payments.label:1665 field.combcirc.payments.label:1720
+#: field.acirc.payments.label:1787 field.rodcirc.payments.label:3752
 msgid "Transaction Payments"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի վճարումներ"
 
 #: class.bre.label:1049
 msgid "Bibliographic Record"
-msgstr ""
+msgstr "Մատենագիտական գրառում"
 
-#: field.ahr.eligible_copies.label:2148
+#: field.ahr.eligible_copies.label:2150
 msgid "Eligible Copies"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլատրված օրինակներ"
 
-#: field.mp.cash_payment.label:3010 field.mbp.cash_payment.label:3041
+#: field.mp.cash_payment.label:3013 field.mbp.cash_payment.label:3044
 msgid "Cash Payment Detail"
-msgstr ""
+msgstr "Կանխիկի վճարման մանրամասներ"
 
 #: field.mfr.id.label:1358
 msgid "Field ID"
-msgstr ""
+msgstr "Դաշտի ID"
 
-#: field.rocit.ref.label:3804
+#: field.rocit.ref.label:3807
 msgid "Reference"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկատու"
 
-#: field.ancc.item_type.label:2837
+#: field.ancc.item_type.label:2840
 msgid "Non-cat Item Type"
-msgstr ""
+msgstr "Չքարտագրվող նյութի տէսակ"
 
-#: field.chmm.user_home_ou.label:472 field.rmocbbhol.home_ou.label:3893
-#: field.rmobbhol.home_ou.label:3910
+#: field.chmm.user_home_ou.label:472 field.rmocbbhol.home_ou.label:3896
+#: field.rmobbhol.home_ou.label:3913
 msgid "User Home Library"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի տան գրադարան"
 
 #: class.vam.label:364
 msgid "Queued Authority Record Match"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցված հեղինակավոր գրառումը համընկավ"
 
-#: field.rccbs.total_owed.label:3658 field.rmocbbol.billed.label:3831
-#: field.rmocbbcol.billed.label:3862 field.rmocbbhol.billed.label:3896
+#: field.rccbs.total_owed.label:3661 field.rmocbbol.billed.label:3834
+#: field.rmocbbcol.billed.label:3865 field.rmocbbhol.billed.label:3899
 msgid "Total Billed"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդամենը հաշիվ ներկայացված"
 
 #: class.aun.label:651
 msgid "User Note"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի նշում"
 
-#: class.actsc.label:2269
+#: class.actsc.label:2271
 msgid "User Statistical Category"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի վիճակագրական դաս"
 
-#: field.ccmm.grp.label:509 class.pgt.label:2787
+#: field.ccmm.grp.label:509 class.pgt.label:2790
 msgid "Permission Group"
-msgstr ""
+msgstr "Իրավասությունների խումբ"
 
-#: field.mp.forgive_payment.label:3015 field.mbp.forgive_payment.label:3046
-#: field.mndp.forgive_payment.label:3073
+#: field.mp.forgive_payment.label:3018 field.mbp.forgive_payment.label:3049
+#: field.mndp.forgive_payment.label:3076
 msgid "Forgive Payment Detail"
-msgstr ""
+msgstr "Ներիր վճարման մանրամասն"
 
-#: field.rhrr.target.label:3503
+#: field.rhrr.target.label:3506
 msgid "Hold Target"
-msgstr ""
+msgstr "Պահիր թիրախը"
 
 #: field.au.suffix.label:1265
 msgid "Suffix/Title"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջածանց/Վերնագիր"
 
 #: field.asvr.effective_date.label:771
 msgid "Effective Answer Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Արդյունավետ պատասխանի օր/ժամ"
 
-#: field.acp.deposit.label:2713
+#: field.acp.deposit.label:2715
 msgid "Is Deposit Required"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվում է դեպոզիտ"
 
-#: field.ahr.capture_time.label:2123
+#: field.ahr.capture_time.label:2125
 msgid "Capture Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Որսալու օր/ժամ"
 
-#: field.mbts.balance_owed.label:632 field.rccbs.balance_owed.label:3673
+#: field.mbts.balance_owed.label:632 field.rccbs.balance_owed.label:3676
 msgid "Balance Owed"
-msgstr ""
+msgstr "Առկա հաշվեկշիռ"
 
 #: field.chmt.max_holds.label:538
 msgid "Max Holds"
-msgstr ""
+msgstr "Մաքս պահումներ"
 
-#: field.rhrr.bib_record.label:3505
+#: field.rhrr.bib_record.label:3508
 msgid "Target Bib Record"
-msgstr ""
+msgstr "Թիրախ մատեն գրառում"
 
-#: class.ac.label:2255
+#: class.ac.label:2257
 msgid "Library Card"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարանի քարտ"
 
 #: field.au.second_given_name.label:1263
 msgid "Middle Name"
-msgstr ""
+msgstr "Միջին անուն"
 
 #: field.aihu.staff.label:706 field.ancihu.staff.label:723
 msgid "Recording Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Գրանցող կազմ"
 
-#: field.aou.billing_address.label:2173
+#: field.aou.billing_address.label:2175
 msgid "Billing Address"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվի ներկայացման հասցե"
 
-#: field.acp.stat_cat_entries.label:2700
+#: field.acp.stat_cat_entries.label:2702
 msgid "Statistical Catagory Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքեր"
 
-#: field.crahp.id.label:2770 field.crmf.id.label:2782
+#: field.crahp.id.label:2772 field.crmf.id.label:2784
 msgid "Rule ID"
-msgstr ""
+msgstr "Օրենքի ID"
 
-#: field.acp.loan_duration.label:2722
+#: field.acp.loan_duration.label:2724
 msgid "Loan Duration"
-msgstr ""
+msgstr "Տրման տևողություն"
 
 #: field.vbq.queue_type.label:148 field.vaq.queue_type.label:274
-#: field.mrd.item_type.label:1510 field.aua.address_type.label:1565
+#: field.mrd.item_type.label:1510 field.aua.address_type.label:1567
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակ"
 
-#: field.ahr.expire_time.label:2126
+#: field.ahr.expire_time.label:2128
 msgid "Hold Expire Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման ժամկետի լրանալու օր/ժամ"
 
 #: field.bre.full_record_entries.label:1078
 msgid "Flattened MARC Fields "
-msgstr ""
+msgstr "Հարթեցված MARC դաշտեր"
 
-#: field.rmsr.quality.label:3401 field.rssr.quality.label:3423
-#: field.rsr.quality.label:3446
+#: field.rmsr.quality.label:3404 field.rssr.quality.label:3426
+#: field.rsr.quality.label:3449
 msgid "Overall Record Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Ողջ գրառման որակը"
 
-#: class.mg.label:2434
+#: class.mg.label:2436
 msgid "Grocery Transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Grocery Transaction"
 
-#: field.rocit.age_protect.label:3802
+#: field.rocit.age_protect.label:3805
 msgid "Age Protection"
-msgstr ""
+msgstr "Տարիքի պաշտպանություն"
 
-#: field.acn.record.label:983 field.combcirc.copy_bib_record.label:1730
-#: field.acirc.copy_bib_record.label:1797
+#: field.acn.record.label:983 field.combcirc.copy_bib_record.label:1732
+#: field.acirc.copy_bib_record.label:1799
 msgid "Bib Record"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն գրառում"
 
-#: field.rccbs.patron_city.label:3670
+#: field.rccbs.patron_city.label:3673
 msgid "User City"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի քաղաքը"
 
-#: field.ahn.hold.label:1873 field.aufh.hold.label:2870
+#: field.ahn.hold.label:1875 field.aufh.hold.label:2873
 msgid "Hold"
-msgstr ""
+msgstr "Պահում"
 
 #: field.cifm.value.label:957
 msgid "Item Form"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի ձև"
 
 #: class.cit.label:599
 msgid "Identification Type"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
 
-#: field.ahr.requestor.label:2138
+#: field.ahr.requestor.label:2140
 msgid "Requesting User"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվում է օգտվող"
 
 #: field.auoi.opt_in_ws.label:396 class.aws.label:410
 msgid "Workstation"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային կայան"
 
-#: field.mcrp.xact.label:2329 field.mb.xact.label:3189
+#: field.mcrp.xact.label:2331 field.mb.xact.label:3192
 msgid "Transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիա"
 
-#: field.rocit.owning_lib_name.label:3797
+#: field.rocit.owning_lib_name.label:3800
 msgid "Owning Lib Name"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարանի անուն"
 
-#: field.rccc.circ_lib.label:3563
+#: field.rccc.circ_lib.label:3566
 msgid "Library Circulation Location Short (Policy) Name"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարանի տացքի տեղաբաշխման կարճ անուն"
 
-#: field.acp.fine_level.label:2719
+#: field.acp.fine_level.label:2721
 msgid "Fine Level"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
 
 #: field.vqbra.record.label:221 field.vqara.record.label:346
-#: field.ssr.record.label:2046
+#: field.ssr.record.label:2048
 msgid "Record"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառում"
 
 #: field.aun.id.label:658 field.acpn.id.label:1326
 msgid "Note ID"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումի ID"
 
-#: field.ahr.bib_rec.label:2147
+#: field.ahr.bib_rec.label:2149
 msgid "Bib Record link"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն գրառման կապ"
 
-#: field.rsr.uniform_title.label:3450
+#: field.rsr.uniform_title.label:3453
 msgid "Uniform Title (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր վերնագիր (նորմալացված)"
 
-#: field.mg.xact_finish.label:2443
+#: field.mg.xact_finish.label:2445
 msgid "Transaction Finish Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ժամանակի կնիք"
 
-#: class.ahr.label:2116
+#: class.ahr.label:2118
 msgid "Hold Request"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման հարցում"
 
-#: field.aihu.item.label:704 class.acp.label:2695
+#: field.aihu.item.label:704 class.acp.label:2697
 msgid "Item"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութ"
 
 #: field.chmm.marc_form.label:481 field.ccmm.marc_form.label:512
-#: field.rccc.item_form.label:3572
+#: field.rccc.item_form.label:3575
 msgid "MARC Form"
-msgstr ""
+msgstr "MARC ձևաչափ"
 
 #: class.ccmt.label:548
 msgid "Circulation Matrix Test Set"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի մատրիցայի տեստի բազմություն"
 
 #: field.chmm.usr_grp.label:477
 msgid "User Permission Group"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի իրավասությունների բազմություն"
 
-#: field.ancihu.item_type.label:721 field.citm.value.label:1931
+#: field.ancihu.item_type.label:721 field.citm.value.label:1933
 msgid "Item Type"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի տէսակ"
 
-#: field.ssr.visible.label:2049
+#: field.ssr.visible.label:2051
 msgid "Visible"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսանելի"
 
-#: class.rmocbbol.label:3823
+#: class.rmocbbol.label:3826
 msgid "Open Circulation Billing by Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Բաց տացքի հաշվի ներկայացում տնօրինող գրադարանի կողմից"
 
-#: field.ahr.phone_notify.label:2133
+#: field.ahr.phone_notify.label:2135
 msgid "Notifications Phone Number"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշեցումների հէռախոսահամարներ"
 
-#: field.mg.billable_transaction.label:2447
+#: field.mg.billable_transaction.label:2449
 msgid "Billable Transaction link"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարվող տրանզակցիայի կապ"
 
-#: field.circ.id.label:1647 field.combcirc.id.label:1702
-#: field.acirc.id.label:1769 field.rodcirc.id.label:3734
+#: field.circ.id.label:1649 field.combcirc.id.label:1704
+#: field.acirc.id.label:1771 field.rodcirc.id.label:3737
 msgid "Circ ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի ID"
 
 #: field.bre.deleted.label:1059
 msgid "Is Deleted?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջվա՞ծ է"
 
 #: class.vaq.label:265
 msgid "Import/Overlay Authority Queue"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծիր/վերակապիր Հեղինակավոր հարցումը"
 
-#: field.mbt.billings.label:2484
+#: field.mbt.billings.label:2486
 msgid "Billing Line Items"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարվող տողի նյութեր"
 
-#: field.acp.circulate.label:2708
+#: field.acp.circulate.label:2710
 msgid "Can Circulate"
-msgstr ""
+msgstr "Կարող է սպասարկել"
 
-#: field.rocit.call_number_label.label:3785
+#: field.rocit.call_number_label.label:3788
 msgid "Callnumber Label"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչի պիտակ"
 
-#: field.aou.parent_ou.label:2180
+#: field.aou.parent_ou.label:2182
 msgid "Parent Organizational Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Ծնող կազմակերպչական միավոր"
 
-#: class.erfcc.label:3541
+#: class.erfcc.label:3544
 msgid "Total Circulation Count, Including Legacy"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր տացքի հաշվիչ, "
 
 #: field.bre.last_xact_id.label:1064
 msgid "Last Transaction ID"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին տրանզակցիայի ID"
 
-#: field.mp.check_payment.label:3013 field.mbp.check_payment.label:3044
+#: field.mp.check_payment.label:3016 field.mbp.check_payment.label:3047
 msgid "Check Payment Detail"
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգիր վճարի մանրամասները"
 
-#: field.ahr.id.label:2132 field.rhrr.id.label:3502
+#: field.ahr.id.label:2134 field.rhrr.id.label:3505
 msgid "Hold ID"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման ID"
 
 #: field.mbts.last_billing_ts.label:635
 msgid "Last Billing Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշվի ժամանակի կնիք"
 
-#: field.rocit.dewey_block_tens.label:3786
+#: field.rocit.dewey_block_tens.label:3789
 msgid "Dewy Tens"
-msgstr ""
+msgstr "Դյուի տասնական"
 
-#: field.rocit.stat_cat_1_value.label:3793
+#: field.rocit.stat_cat_1_value.label:3796
 msgid "Legacy Stat Cat 1 Value"
-msgstr ""
+msgstr "Օրենսդրական Վիճ Քարտագր 1 արժեք"
 
-#: field.pgt.usergroup.label:2799
+#: field.pgt.usergroup.label:2802
 msgid "Is User Group"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի խումբ է"
 
-#: field.rccbs.usr.label:3651
+#: field.rccbs.usr.label:3654
 msgid "User Link"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի կապ"
 
-#: field.acpl.circulate.label:1890
+#: field.acpl.circulate.label:1892
 msgid "Can Circulate?"
-msgstr ""
+msgstr "Կարելի՞ է սպասարկել"
 
-#: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:2729
+#: field.acp.stat_cat_entry_copy_maps.label:2731
 msgid "Stat-Cat entry maps"
-msgstr ""
+msgstr "Stat-Cat մուտքի քարտեզներ"
 
-#: field.aout.children.label:2376
+#: field.aout.children.label:2378
 msgid "Subordinate Types"
-msgstr ""
+msgstr "Ենթակա տեսակներ"
 
 #: field.bre.fixed_fields.label:1055
 msgid "Fixed Field Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Սևեռված դաշտի մուտք"
 
-#: field.bre.fingerprint.label:1062 field.rmsr.fingerprint.label:3400
-#: field.rssr.fingerprint.label:3422 field.rsr.fingerprint.label:3445
+#: field.bre.fingerprint.label:1062 field.rmsr.fingerprint.label:3403
+#: field.rssr.fingerprint.label:3425 field.rsr.fingerprint.label:3448
 msgid "Fingerprint"
-msgstr ""
+msgstr "Մատի տակ"
 
 #: field.chmm.ref_flag.label:483 field.ccmm.ref_flag.label:514
 msgid "Reference?"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկատու՞"
 
-#: field.pgt.children.label:2792
+#: field.pgt.children.label:2795
 msgid "Child Groups"
-msgstr ""
+msgstr "Երեխա խմբեր"
 
-#: field.rccc.dewey_block_tens.label:3590
+#: field.rccc.dewey_block_tens.label:3593
 msgid "Dewey Block -- Tens"
-msgstr ""
+msgstr "Դյուի բլոկ -- տասնականներ"
 
 #: field.aws.owning_lib.label:417 field.chmm.item_owning_ou.label:475
-#: field.acn.owning_lib.label:982 field.asv.owner.label:2067
-#: field.asc.owner.label:2248 field.actsc.owner.label:2278
-#: field.cnct.owning_lib.label:2365 field.rmocbbol.owning_lib.label:3829
-#: field.rmobbol.owning_lib.label:3844 field.rmocbbcol.owning_lib.label:3860
-#: field.rmobbcol.owning_lib.label:3877 field.rmocbbhol.owning_lib.label:3894
-#: field.rmobbhol.owning_lib.label:3911
+#: field.acn.owning_lib.label:982 field.asv.owner.label:2069
+#: field.asc.owner.label:2250 field.actsc.owner.label:2280
+#: field.cnct.owning_lib.label:2367 field.rmocbbol.owning_lib.label:3832
+#: field.rmobbol.owning_lib.label:3847 field.rmocbbcol.owning_lib.label:3863
+#: field.rmobbcol.owning_lib.label:3880 field.rmocbbhol.owning_lib.label:3897
+#: field.rmobbhol.owning_lib.label:3914
 msgid "Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Տնօրինող գրադարան"
 
-#: field.rocit.circ_lib_name.label:3798
+#: field.rocit.circ_lib_name.label:3801
 msgid "Circ Lib Name"
-msgstr ""
+msgstr "Տացք գրադ անուն"
 
 #: field.vqbr.create_time.label:169 field.vqar.create_time.label:296
 msgid "Create Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր ժամ"
 
 #: field.amtr.success.label:129
 msgid "Success"
-msgstr ""
+msgstr "Հաջողություն"
 
-#: field.circ.circ_staff.label:1641 field.combcirc.circ_staff.label:1696
-#: field.acirc.circ_staff.label:1763 field.ancc.staff.label:2839
-#: field.rodcirc.circ_staff.label:3728
+#: field.circ.circ_staff.label:1643 field.combcirc.circ_staff.label:1698
+#: field.acirc.circ_staff.label:1765 field.ancc.staff.label:2842
+#: field.rodcirc.circ_staff.label:3731
 msgid "Circulating Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի աշխատակազմ"
 
-#: class.asce.label:3125
+#: class.asce.label:3128
 msgid "Item Stat Cat Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի Stat Cat մուտքEntry"
 
-#: field.combcirc.usr_birth_year.label:1725
-#: field.acirc.usr_birth_year.label:1792
+#: field.combcirc.usr_birth_year.label:1727
+#: field.acirc.usr_birth_year.label:1794
 msgid "Patron Birth Year"
-msgstr ""
+msgstr "Հաճախորդի ծննդյան տարի"
 
-#: field.atc.hold_transit_copy.label:746 class.ahtc.label:3140
-#: field.iatc.hold_transit_copy.label:3708
+#: field.atc.hold_transit_copy.label:746 class.ahtc.label:3143
+#: field.iatc.hold_transit_copy.label:3711
 msgid "Hold Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Պահված տրանզիտ"
 
-#: field.asv.opac.label:2066
+#: field.asv.opac.label:2068
 msgid "OPAC Surevey?"
-msgstr ""
+msgstr "ՀՕԱՔ հարցախու՞յզ"
 
 #: field.vqbra.id.label:220 field.vqara.id.label:345
 msgid "Attribute ID"
-msgstr ""
+msgstr "Բաղկացուցիչի ID"
 
 #: field.aun.creator.label:657
 msgid "Creating Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծվում է աշխատակազմ"
 
 #: class.ccmrs.label:581
 msgid "Circulation Matrix Rule Set"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի մատրիցայի օրենքի բազմություն"
 
 #: field.ccm.sip2_media_type.label:432
 msgid "SIP2 Media Type"
-msgstr ""
+msgstr "SIP2 մեդիա տեսակ"
 
 #: field.vqbrad.code.label:198 field.vqarad.code.label:323
 #: field.ccm.code.label:429 field.cvrfm.code.label:451
 msgid "Code"
-msgstr ""
+msgstr "Կոդ"
 
-#: field.rocit.patron_name.label:3812
+#: field.rocit.patron_name.label:3815
 msgid "Patron Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի անուն"
 
 #: class.cvrfm.label:446 field.chmm.marc_vr_format.label:482
 #: field.ccmm.marc_vr_format.label:513
 msgid "Videorecording Format"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակոնֆերանսի ձևաչափ"
 
-#: field.circ.due_date.label:1643 field.combcirc.due_date.label:1698
-#: field.acirc.due_date.label:1765 field.rodcirc.due_date.label:3730
+#: field.circ.due_date.label:1645 field.combcirc.due_date.label:1700
+#: field.acirc.due_date.label:1767 field.rodcirc.due_date.label:3733
 msgid "Due Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադարձի օր/ժամ"
 
 #: field.asvq.id.label:617
 msgid "Question ID"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցի ID"
 
-#: class.mb.label:3176
+#: class.mb.label:3179
 msgid "Billing Line Item"
-msgstr ""
+msgstr "հաշվի ներկայացման նյութ"
 
-#: field.rsr.external_uri.label:3464
+#: field.rsr.external_uri.label:3467
 msgid "External URI List (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Արտաքին URI ցուցակ (նորմալացված)"
 
-#: field.actsce.id.label:2504 field.actscecm.id.label:2899
-#: field.asce.id.label:3130 field.rsce1.id.label:3612
-#: field.rsce2.id.label:3626
+#: field.actsce.id.label:2506 field.actscecm.id.label:2902
+#: field.asce.id.label:3133 field.rsce1.id.label:3615
+#: field.rsce2.id.label:3629
 msgid "Entry ID"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքի ID"
 
-#: field.acp.age_protect.label:2701
+#: field.acp.age_protect.label:2703
 msgid "Age Hold Protection"
-msgstr ""
+msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանություն"
 
 #: field.amtr.fail_part.label:130
 msgid "Failure Part"
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողված մաս "
 
-#: field.acp.copy_number.label:2709
+#: field.acp.copy_number.label:2711
 msgid "Copy Number on Volume"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորի օրինակի համար"
 
 #: field.mbts.last_payment_type.label:639
-#: field.rccbs.last_payment_type.label:3662
+#: field.rccbs.last_payment_type.label:3665
 msgid "Last Payment Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին վճարման տեսակ"
 
-#: class.mgp.label:2583
+#: class.mgp.label:2585
 msgid "Goods Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Ապրանքների վճարում"
 
-#: field.rmsr.isbn.label:3408 field.rssr.isbn.label:3430
-#: field.rsr.isbn.label:3457
+#: field.rmsr.isbn.label:3411 field.rssr.isbn.label:3433
+#: field.rsr.isbn.label:3460
 msgid "ISBN"
-msgstr ""
+msgstr "ISBN"
 
-#: field.circ.checkin_staff.label:1638 field.combcirc.checkin_staff.label:1693
-#: field.acirc.checkin_staff.label:1760 field.rodcirc.checkin_staff.label:3725
+#: field.circ.checkin_staff.label:1640 field.combcirc.checkin_staff.label:1695
+#: field.acirc.checkin_staff.label:1762 field.rodcirc.checkin_staff.label:3728
 msgid "Check In Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Հետ ընդունող կազմ"
 
 #: field.ccmt.script_test.label:558
 msgid "Test Script"
-msgstr ""
+msgstr "տեստ սկրիպտ"
 
-#: field.mdp.cash_drawer.label:3095
+#: field.mdp.cash_drawer.label:3098
 msgid "Cash Drawer"
-msgstr ""
+msgstr "Կանխիկ տրամադրող "
 
 #: class.asvr.label:764
 msgid "Survey Response"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզի արձագանք"
 
-#: class.crahp.label:2764
+#: class.crahp.label:2766
 msgid "Age Hold Protection Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենք"
 
 #: field.au.first_given_name.label:1247
 msgid "First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
-#: field.acpl.owning_lib.label:1895
+#: field.acpl.owning_lib.label:1897
 msgid "Owning Org Unit"
-msgstr ""
+msgstr "Տնօրինող կազմ միավոր"
 
 #: field.au.permissions.label:1226
 msgid "All Permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր իրավասությունները"
 
 #: field.mbts.xact_finish.label:643
 msgid "Transaction Finish Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի ժամ"
 
 #: field.cit.id.label:604
 msgid "Identification ID"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման ID"
 
-#: field.atc.source_send_time.label:744 field.ahtc.source_send_time.label:3153
-#: field.iatc.source_send_time.label:3706
+#: field.atc.source_send_time.label:744 field.ahtc.source_send_time.label:3156
+#: field.iatc.source_send_time.label:3709
 msgid "Send Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Աօաքման օր/ժամ"
 
-#: class.circ.label:1632 field.rccc.id.label:3562
+#: class.circ.label:1634 field.rccc.id.label:3565
 msgid "Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Տացք"
 
-#: field.acp.price.label:2725 field.rocit.price.label:3783
+#: field.acp.price.label:2727 field.rocit.price.label:3786
 msgid "Price"
-msgstr ""
+msgstr "Գին"
 
-#: field.ac.barcode.label:2261 field.acp.barcode.label:2703
-#: field.rocit.barcode.label:3784
+#: field.ac.barcode.label:2263 field.acp.barcode.label:2705
+#: field.rocit.barcode.label:3787
 msgid "Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
-#: field.pgt.id.label:2794
+#: field.pgt.id.label:2797
 msgid "Group ID"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբի ID"
 
 #: field.mrd.pub_status.label:1512
 msgid "Pub Status"
-msgstr ""
+msgstr "Pub վիճակ"
 
-#: field.rocit.create_date.label:3796
+#: field.rocit.create_date.label:3799
 msgid "Create Date"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
 
-#: field.acp.deposit_amount.label:2714 field.rocit.deposit_amount.label:3805
+#: field.acp.deposit_amount.label:2716 field.rocit.deposit_amount.label:3808
 msgid "Deposit Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպոզիտ գումար"
 
-#: field.rxbt.total.label:3520
+#: field.rxbt.total.label:3523
 msgid "Total Billing Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր հաշվի մեծություն"
 
-#: field.circ.xact_finish.label:1659 field.combcirc.xact_finish.label:1714
-#: field.acirc.xact_finish.label:1781 field.mbt.xact_finish.label:2480
-#: field.rodcirc.xact_finish.label:3746
+#: field.circ.xact_finish.label:1661 field.combcirc.xact_finish.label:1716
+#: field.acirc.xact_finish.label:1783 field.mbt.xact_finish.label:2482
+#: field.rodcirc.xact_finish.label:3749
 msgid "Transaction Finish Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի օր/ժամ"
 
-#: field.acp.ref.label:2726
+#: field.acp.ref.label:2728
 msgid "Is Reference"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկատու է"
 
 #: field.vbq.name.label:146 field.vaq.name.label:272 field.ccm.name.label:430
 #: field.aus.name.label:675 field.cxt.name.label:893
-#: field.acpl.name.label:1893 field.asv.name.label:2065
-#: field.aou.name.label:2178 field.asc.name.label:2246
-#: field.actsc.name.label:2276 field.cnct.name.label:2364
+#: field.acpl.name.label:1895 field.asv.name.label:2067
+#: field.aou.name.label:2180 field.asc.name.label:2248
+#: field.actsc.name.label:2278 field.cnct.name.label:2366
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
-#: field.mckp.cash_drawer.label:2679
+#: field.mckp.cash_drawer.label:2681
 msgid "Workstation link"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային կայանի կապ"
 
 #: field.chmm.marc_type.label:480 field.ccmm.marc_type.label:511
-#: field.rccc.item_type.label:3573
+#: field.rccc.item_type.label:3576
 msgid "MARC Type"
-msgstr ""
+msgstr "MARC տեսակ"
 
 #: field.bre.edit_date.label:1060
 msgid "Last Edit Data/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին խմբագրման օր/ժամ"
 
 #: field.clm.code.label:846 field.bre.language.label:1071
 msgid "Language Code"
-msgstr ""
+msgstr "Լեզվի կոդ"
 
-#: field.pgt.parent.label:2796
+#: field.pgt.parent.label:2799
 msgid "Parent Group"
-msgstr ""
+msgstr "Ծնող խումբ"
 
-#: field.combcirc.usr_post_code.label:1713
-#: field.acirc.usr_post_code.label:1780
+#: field.combcirc.usr_post_code.label:1715
+#: field.acirc.usr_post_code.label:1782
 msgid "Patron ZIP"
-msgstr ""
+msgstr "Հաճախորդի զիպ"
 
-#: field.circ.xact_start.label:1660 field.combcirc.xact_start.label:1715
-#: field.acirc.xact_start.label:1782 field.rodcirc.xact_start.label:3747
+#: field.circ.xact_start.label:1662 field.combcirc.xact_start.label:1717
+#: field.acirc.xact_start.label:1784 field.rodcirc.xact_start.label:3750
 msgid "Check Out Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրման օր/ժամ"
 
-#: field.rxbt.unvoided.label:3518
+#: field.rxbt.unvoided.label:3521
 msgid "Unvoided Billing Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Unvoided Billing Amount"
 
-#: field.rxpt.total.label:3534
+#: field.rxpt.total.label:3537
 msgid "Total Paid Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր վճարված գումար"
 
-#: field.circ.billable_transaction.label:1664
-#: field.combcirc.billable_transaction.label:1719
-#: field.acirc.billable_transaction.label:1786
-#: field.rodcirc.billable_transaction.label:3750
+#: field.circ.billable_transaction.label:1666
+#: field.combcirc.billable_transaction.label:1721
+#: field.acirc.billable_transaction.label:1788
+#: field.rodcirc.billable_transaction.label:3753
 msgid "Base Transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Հիմնական տրանզակցիա"
 
-#: field.rccc.patron_home_lib_shortname.label:3582
+#: field.rccc.patron_home_lib_shortname.label:3585
 msgid "Patron Home Library Short (Policy) Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի տան գրադարանի կարճ անուն"
 
-#: field.ac.active.label:2260
+#: field.ac.active.label:2262
 msgid "IsActive?"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտի՞վ է"
 
-#: field.cnct.in_house.label:2363
+#: field.cnct.in_house.label:2365
 msgid "In House?"
-msgstr ""
+msgstr "Տա՞նն է"
 
-#: field.rsr.geographic_subject.label:3460
+#: field.rsr.geographic_subject.label:3463
 msgid "Geographic Subjects (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխարհագրական խորագիր (նորմալացված)"
 
-#: field.combcirc.copy_call_number.label:1726
-#: field.acirc.copy_call_number.label:1793
+#: field.combcirc.copy_call_number.label:1728
+#: field.acirc.copy_call_number.label:1795
 msgid "Call Number"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչ"
 
 #: field.au.card.label:1237
 msgid "Current Library Card"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթացիկ գրադարանի տոմս"
 
-#: field.atc.target_copy.label:745 field.ahtc.target_copy.label:3154
-#: field.iatc.target_copy.label:3707
+#: field.atc.target_copy.label:745 field.ahtc.target_copy.label:3157
+#: field.iatc.target_copy.label:3710
 msgid "Transited Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտ օրինակ"
 
-#: field.actsce.value.label:2507 field.rsce1.value.label:3614
-#: field.rsce2.value.label:3628
+#: field.actsce.value.label:2509 field.rsce1.value.label:3617
+#: field.rsce2.value.label:3631
 msgid "Entry Value"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքի արժեք"
 
 #: field.acpn.creator.label:1325
 msgid "Note Creator"
-msgstr ""
+msgstr "Նշման ստեղծող"
 
-#: field.combcirc.copy_circ_lib.label:1729
-#: field.acirc.copy_circ_lib.label:1796
+#: field.combcirc.copy_circ_lib.label:1731
+#: field.acirc.copy_circ_lib.label:1798
 msgid "Copy Circulating Library"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի տացքի գրադարան"
 
 #: class.vbm.label:239
 msgid "Queued Bib Record Match"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող մատեն գրառումը համընկնում է"
 
-#: field.ssr.checked.label:2048
+#: field.ssr.checked.label:2050
 msgid "Checked"
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգված"
 
 #: field.mfr.record.label:1361 field.mrd.record.label:1513
 msgid "Bib Record Entry"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն գրառման մուտք"
 
-#: field.rccbs.usr_home_ou.label:3648
+#: field.rccbs.usr_home_ou.label:3651
 msgid "User Home Library Link"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի տնային գրադարանի կապ"
 
 #: field.ccmm.usr_age_lower_bound.label:515
 msgid "User Age: Lower Bound"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի տարիք: ներքին սահման"
 
-#: field.acp.id.label:2721 field.erfcc.id.label:3546 field.rocit.id.label:3782
+#: field.acp.id.label:2723 field.erfcc.id.label:3549 field.rocit.id.label:3785
 msgid "Copy ID"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի ID"
 
 #: field.au.day_phone.label:1241
 msgid "Daytime Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
 
-#: field.circ.target_copy.label:1657 field.combcirc.target_copy.label:1712
-#: field.acirc.target_copy.label:1779 field.rodcirc.target_copy.label:3744
+#: field.circ.target_copy.label:1659 field.combcirc.target_copy.label:1714
+#: field.acirc.target_copy.label:1781 field.rodcirc.target_copy.label:3747
 msgid "Circulating Item"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի սպասարկւոմ"
 
-#: field.rocit.author.label:3780
+#: field.rocit.author.label:3783
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ"
 
-#: field.ahr.email_notify.label:2125
+#: field.ahr.email_notify.label:2127
 msgid "Notify by Email?"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկացնե՞լ էլ փոստով"
 
-#: field.circ.payment_total.label:1667 field.combcirc.payment_total.label:1722
-#: field.acirc.payment_total.label:1789 field.mg.payment_total.label:2449
-#: field.mbt.payment_total.label:2487 field.rodcirc.payment_total.label:3753
+#: field.circ.payment_total.label:1669 field.combcirc.payment_total.label:1724
+#: field.acirc.payment_total.label:1791 field.mg.payment_total.label:2451
+#: field.mbt.payment_total.label:2489 field.rodcirc.payment_total.label:3756
 msgid "Payment Totals"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր վճարումներ"
 
-#: field.rccc.patron_id.label:3580
+#: field.rccc.patron_id.label:3583
 msgid "Patron Link"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի կապ"
 
 #: field.ccmcmt.id.label:570
 msgid "Test ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տեստի ID"
 
-#: field.mp.goods_payment.label:3016 field.mbp.goods_payment.label:3047
-#: field.mndp.goods_payment.label:3074
+#: field.mp.goods_payment.label:3019 field.mbp.goods_payment.label:3050
+#: field.mndp.goods_payment.label:3077
 msgid "Goods Payment Detail"
-msgstr ""
+msgstr "Ապրանքների վճարման մանրամասներ"
 
 #: field.au.notes.label:1271
 msgid "User Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի նշումներ"
 
 #: field.acn.notes.label:984
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումներ"
 
-#: class.rmsr.label:3394
+#: class.rmsr.label:3397
 msgid "Fast Simple Record Extracts"
-msgstr ""
+msgstr "Պարզ գրառման արագ ընդլայնում"
 
 #: field.vqbra.attr_value.label:223 field.vqara.attr_value.label:348
-#: field.aus.value.label:677 field.asce.value.label:3133
+#: field.aus.value.label:677 field.asce.value.label:3136
 msgid "Value"
-msgstr ""
+msgstr "Արժեք"
 
-#: field.bre.tcn_source.label:1068 field.rmsr.tcn_source.label:3402
-#: field.rssr.tcn_source.label:3424 field.rsr.tcn_source.label:3447
+#: field.bre.tcn_source.label:1068 field.rmsr.tcn_source.label:3405
+#: field.rssr.tcn_source.label:3427 field.rsr.tcn_source.label:3450
 msgid "TCN Source"
-msgstr ""
+msgstr "TCN աղբյուր"
 
-#: class.rsce1.label:3607
+#: class.rsce1.label:3610
 msgid "CAT1 Entry"
-msgstr ""
+msgstr "CAT1 մուտք"
 
 #: field.mrd.enc_level.label:1506
 msgid "ELvl"
-msgstr ""
+msgstr "ELvl"
 
-#: field.ahtc.dest.label:3146
+#: field.ahtc.dest.label:3149
 msgid "Destination Library"
-msgstr ""
+msgstr "Նպատակակետ գրադարան"
 
-#: class.aufh.label:2862
+#: class.aufh.label:2865
 msgid "Unfulfilled Hold Targets"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր պահման թիրախ"
 
-#: field.rocit.creator.label:3801
+#: field.rocit.creator.label:3804
 msgid "Creator"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծող"
 
-#: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:3589
+#: field.rccc.dewey_range_hundreds.label:3592
 msgid "Dewey Range -- Hundreds"
-msgstr ""
+msgstr "Դյուի տիրույթ -- հարյուրյակներ"
 
-#: field.rccc.copy_id.label:3567
+#: field.rccc.copy_id.label:3570
 msgid "Copy Link"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի կապ"
 
-#: field.ahr.selection_ou.label:2140
+#: field.ahr.selection_ou.label:2142
 msgid "Selection Locus"
-msgstr ""
+msgstr "Selection Locus"
 
-#: field.rsr.series_statement.label:3455
+#: field.rsr.series_statement.label:3458
 msgid "Series Statement (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Մատենաշարի վիճակ (նորմալացված)"
 
-#: class.rccbs.label:3635
+#: class.rccbs.label:3638
 msgid "Classic Open Transaction Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Բաց տրանզակցիայի դասական համառոտում"
 
-#: class.cnct.label:2356
+#: class.cnct.label:2358
 msgid "Non-cataloged Type"
-msgstr ""
+msgstr "Չքարտագրվող տեսակ"
 
 #: field.asvq.question.label:618 field.asvr.question.label:773
-#: field.asva.question.label:2822
+#: field.asva.question.label:2825
 msgid "Question"
-msgstr ""
+msgstr "Հարց"
 
-#: field.ahtc.prev_hop.label:3151
+#: field.ahtc.prev_hop.label:3154
 msgid "Previous Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Նախորդ կանգ"
 
-#: field.bre.tcn_value.label:1069 field.rmsr.tcn_value.label:3403
-#: field.rssr.tcn_value.label:3425 field.rsr.tcn_value.label:3448
+#: field.bre.tcn_value.label:1069 field.rmsr.tcn_value.label:3406
+#: field.rssr.tcn_value.label:3428 field.rsr.tcn_value.label:3451
 msgid "TCN Value"
-msgstr ""
+msgstr "TCN արժեք"
 
-#: class.ahn.label:1868
+#: class.ahn.label:1870
 msgid "Hold Notification"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման նշում"
 
-#: field.rcirct.id.label:3490 field.rmocbbol.id.label:3828
-#: field.rmocbbcol.id.label:3858 field.rmocbbhol.id.label:3892
+#: field.rcirct.id.label:3493 field.rmocbbol.id.label:3831
+#: field.rmocbbcol.id.label:3861 field.rmocbbhol.id.label:3895
 msgid "Circulation ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի ID"
 
-#: field.circ.opac_renewal.label:1650 field.combcirc.opac_renewal.label:1705
-#: field.acirc.opac_renewal.label:1772 field.rodcirc.opac_renewal.label:3737
+#: field.circ.opac_renewal.label:1652 field.combcirc.opac_renewal.label:1707
+#: field.acirc.opac_renewal.label:1774 field.rodcirc.opac_renewal.label:3740
 msgid "OPAC Renewal"
-msgstr ""
+msgstr "ՀՕԱՔ-ի թարմացում"
 
-#: field.rsr.topic_subject.label:3459
+#: field.rsr.topic_subject.label:3462
 msgid "Topic Subjects (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Առարկայական խորագիր (նորմալացված)"
 
-#: field.rccbs.barcode.label:3650
+#: field.rccbs.barcode.label:3653
 msgid "User Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի շտրիխ կոդ"
 
 #: field.au.profile.label:1262
 msgid "Main (Profile) Permission Group"
-msgstr ""
+msgstr "Հիմնական թույլատրող խումբ"
 
 #: field.mfr.subfield.label:1362
 msgid "Subfield"
-msgstr ""
+msgstr "Ենթադաշտ"
 
-#: field.acn.creator.label:976 field.acp.creator.label:2711
+#: field.acn.creator.label:976 field.acp.creator.label:2713
 msgid "Creating User"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծում է օգտվող"
 
-#: field.acp.holdable.label:2720
+#: field.acp.holdable.label:2722
 msgid "Is Holdable"
-msgstr ""
+msgstr "Պահվող է"
 
-#: field.rocit.tcn_value.label:3807
+#: field.rocit.tcn_value.label:3810
 msgid "TCN"
-msgstr ""
+msgstr "TCN"
 
 #: field.acn.editor.label:979 field.bre.editor.label:1061
-#: field.acp.editor.label:2718
+#: field.acp.editor.label:2720
 msgid "Last Editing User"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին խմբագրվող օգտվող"
 
-#: field.circ.max_fine.label:1648 field.combcirc.max_fine.label:1703
-#: field.acirc.max_fine.label:1770 field.crmf.amount.label:2781
-#: field.rodcirc.max_fine.label:3735
+#: field.circ.max_fine.label:1650 field.combcirc.max_fine.label:1705
+#: field.acirc.max_fine.label:1772 field.crmf.amount.label:2783
+#: field.rodcirc.max_fine.label:3738
 msgid "Max Fine Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Ամենամեծ տուգանքի չափ"
 
-#: field.ahtc.copy_status.label:3145
+#: field.ahtc.copy_status.label:3148
 msgid "Copy Status at Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտի օրինակի վիճակ"
 
-#: field.aou.settings.label:2188
+#: field.aou.settings.label:2190
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Կարգաբերումներ"
 
-#: field.ahr.hold_type.label:2130
+#: field.ahr.hold_type.label:2132
 msgid "Hold Type"
-msgstr ""
+msgstr "պահման տեսակ"
 
 #: field.vqbr.queue.label:172 field.vqar.queue.label:299
 msgid "Queue"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցում"
 
-#: field.mp.credit_payment.label:3012 field.mbp.credit_payment.label:3043
+#: field.mp.credit_payment.label:3015 field.mbp.credit_payment.label:3046
 msgid "Credit Payment Detail"
-msgstr ""
+msgstr "Կրէդիտի վճարման մանրամասն"
 
-#: field.ahr.request_time.label:2137
+#: field.ahr.request_time.label:2139
 msgid "Request Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջի օր/ժամ"
 
 #: field.vbm.queued_record.label:245 field.vam.queued_record.label:370
 msgid "Queued Record"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցված գրառում"
 
-#: field.rccbs.xact_finish.label:3654
+#: field.rccbs.xact_finish.label:3657
 msgid "Transaction End Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ավարտի օր/ժամ"
 
 #: field.mrd.bib_level.label:1502
 msgid "BLvl"
-msgstr ""
+msgstr "BLvl"
 
-#: field.aou.workstations.label:2191
+#: field.aou.workstations.label:2193
 msgid "Workstations"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային կայաններ"
 
 #: field.au.hold_requests.label:1225
 msgid "All Hold Requests"
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր պահված պահանջներ"
 
 #: field.au.master_account.label:1256
 msgid "Is Group Lead Account"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբի առաջատարի հաշիվն է"
 
 #: class.ccmm.label:501
 msgid "Circulation Matrix Matchpoint"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի մատրիցայի համընկնման կետ"
 
 #: field.aihu.use_time.label:707 field.ancihu.use_time.label:724
 msgid "Use Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտագործիր օր/ժամ"
 
 #: field.mfr.value.label:1364
 msgid "Normalized Value"
-msgstr ""
+msgstr "Նորմալացված արժեք"
 
 #: field.ccmt.circulate.label:554
 msgid "Circulate?"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկե՞լ"
 
 #: class.cxt.label:887
 msgid "XML/XSLT Transform Definition"
-msgstr ""
+msgstr "XML/XSLT տեղափոխման սահմանում"
 
-#: field.mcrp.accepting_usr.label:2323 field.mwp.accepting_usr.label:2567
-#: field.mgp.accepting_usr.label:2588 field.mckp.accepting_usr.label:2676
+#: field.mcrp.accepting_usr.label:2325 field.mwp.accepting_usr.label:2569
+#: field.mgp.accepting_usr.label:2590 field.mckp.accepting_usr.label:2678
 msgid "Accepting Staff Member"
-msgstr ""
+msgstr "Համալրում աշխատակազմում"
 
-#: field.rccc.demographic_general_division.label:3576
+#: field.rccc.demographic_general_division.label:3579
 msgid "Patron Age Demographic"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի տարիքային դեմոգրաֆիա"
 
 #: class.ccmcmt.label:565
 msgid "Circulation Matrix Circulation Modifier Subtest"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման մատրիցայի տացքի ձևափոխիչի ենթաբազմություն"
 
-#: field.rsr.corporate_subject.label:3463
+#: field.rsr.corporate_subject.label:3466
 msgid "Corporate Name Subjects (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Համատեղ անվան խորագիր (նորմալացված)"
 
-#: field.acp.dummy_author.label:2715
+#: field.acp.dummy_author.label:2717
 msgid "Precat Dummy Author"
-msgstr ""
+msgstr "Նախն քարտագրման դատարկ հեղինակ"
 
-#: class.rodcirc.label:3719
+#: class.rodcirc.label:3722
 msgid "Overdue Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Ժամկետանց սպասարկում"
 
 #: field.bre.active.label:1056
 msgid "Is Active?"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտի՞վ է"
 
 #: field.ccmm.org_unit.label:508
 msgid "Org Unit"
-msgstr ""
+msgstr "կազմ միավոր"
 
-#: field.crahp.prox.label:2772
+#: field.crahp.prox.label:2774
 msgid "Allowed Proximity"
-msgstr ""
+msgstr "Թույլատրված մոտարկում"
 
-#: field.ahr.fulfillment_time.label:2129
+#: field.ahr.fulfillment_time.label:2131
 msgid "Fulfillment Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Իրականացման օր/ժամ"
 
-#: field.mg.note.label:2441 field.mwp.note.label:2571
-#: field.mgp.note.label:2592 field.mckp.note.label:2682
-#: field.mp.note.label:3005 field.mbp.note.label:3036
-#: field.mndp.note.label:3067 field.mdp.note.label:3090
-#: field.mb.note.label:3185
+#: field.mg.note.label:2443 field.mwp.note.label:2573
+#: field.mgp.note.label:2594 field.mckp.note.label:2684
+#: field.mp.note.label:3008 field.mbp.note.label:3039
+#: field.mndp.note.label:3070 field.mdp.note.label:3093
+#: field.mb.note.label:3188
 msgid "Note"
-msgstr ""
+msgstr "Նշում"
 
 #: class.vqbr.label:163
 msgid "Queued Bib Record"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցված մատեն գրառում"
 
-#: field.rocit.stat_cat_1.label:3791
+#: field.rocit.stat_cat_1.label:3794
 msgid "Legacy Stat Cat 1"
-msgstr ""
+msgstr "Legacy Stat Cat 1"
 
-#: field.rocit.stat_cat_2.label:3792
+#: field.rocit.stat_cat_2.label:3795
 msgid "Legacy Stat Cat 2"
-msgstr ""
+msgstr "Legacy Stat Cat 2"
 
-#: field.aua.id.label:1569
+#: field.aua.id.label:1571
 msgid "Address ID"
-msgstr ""
+msgstr "Հասցեի ID"
 
-#: field.rccbs.patron_county.label:3669
+#: field.rccbs.patron_county.label:3672
 msgid "User County"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի համայնք"
 
-#: field.rocit.circ_lib.label:3800
+#: field.rocit.circ_lib.label:3803
 msgid "Circ Lib"
-msgstr ""
+msgstr "Circ Lib"
 
 #: field.chmt.include_frozen_holds.label:539
 msgid "Max includes Frozen"
-msgstr ""
+msgstr "Max includes Frozen"
 
 #: field.acn.id.label:980
 msgid "Call Number/Volume ID"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչ/հատորի ID"
 
-#: field.aout.opac_label.label:2382
+#: field.aout.opac_label.label:2384
 msgid "OPAC Label"
-msgstr ""
+msgstr "ՀՕԱՔ-ի պիտակ"
 
 #: class.vqar.label:290
 msgid "Queued Authority Record"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցված Հեղինակավոր գրառում"
 
 #: class.au.label:1217
 msgid "ILS User"
-msgstr ""
+msgstr "ԻԳՀ օգտվող"
 
 #: class.asvq.label:610
 msgid "User Survey Question"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի հարցախույզի հարց"
 
-#: field.circ.phone_renewal.label:1651 field.combcirc.phone_renewal.label:1706
-#: field.acirc.phone_renewal.label:1773 field.rodcirc.phone_renewal.label:3738
+#: field.circ.phone_renewal.label:1653 field.combcirc.phone_renewal.label:1708
+#: field.acirc.phone_renewal.label:1775 field.rodcirc.phone_renewal.label:3741
 msgid "Phone Renewal"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռախոսի թարմացում"
 
-#: field.combcirc.usr_home_ou.label:1723 field.acirc.usr_home_ou.label:1790
+#: field.combcirc.usr_home_ou.label:1725 field.acirc.usr_home_ou.label:1792
 msgid "Patron Home Library"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի տնային գրադարան"
 
 #: field.chmm.requestor_grp.label:478
 msgid "Requestor Permission Group"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցնողի թույլատրված խումբ"
 
 #: field.bre.quality.label:1066
 msgid "Overall Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր որակ"
 
-#: field.au.active.label:1233 field.sra.active.label:1967
+#: field.au.active.label:1233 field.sra.active.label:1969
 msgid "Active"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվ"
 
-#: field.mdp.cash_payment.label:3097
+#: field.mdp.cash_payment.label:3100
 msgid "Cash Payment"
-msgstr ""
+msgstr "կանխիկ վճարում"
 
-#: class.cblvl.label:1943
+#: class.cblvl.label:1945
 msgid "Bib Level Map"
-msgstr ""
+msgstr "Մատեն մակարդակի գրառում"
 
 #: field.cxt.xslt.label:896
 msgid "XSLT"
-msgstr ""
+msgstr "XSLT"
 
 #: field.au.addresses.label:1222
 msgid "All Addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր հասցեները"
 
-#: class.sra.label:1961
+#: class.sra.label:1963
 msgid "Relevance Adjustment"
-msgstr ""
+msgstr "Relevance Adjustment"
 
 #: field.ccmm.usr_age_upper_bound.label:516
 msgid "User Age: Upper Bound"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի տարք՝ վերին սահման"
 
-#: field.ahr.fulfillment_lib.label:2127
+#: field.ahr.fulfillment_lib.label:2129
 msgid "Fulfilling Library"
-msgstr ""
+msgstr "Իրականացնող գրադարան"
 
-#: field.aua.post_code.label:1570
+#: field.aua.post_code.label:1572
 msgid "Postal Code"
-msgstr ""
+msgstr "Փոստային հասցէ"
 
-#: field.rocit.shelving_location.label:3790
+#: field.rocit.shelving_location.label:3793
 msgid "Shelving Location Name"
-msgstr ""
+msgstr "Դարակի վրա գտնվելու անուն"
 
-#: field.mb.voider.label:3188
+#: field.mb.voider.label:3191
 msgid "Voiding Staff Member"
-msgstr ""
+msgstr "Voiding Staff Member"
 
-#: field.mcrp.note.label:2327
+#: field.mcrp.note.label:2329
 msgid "Payment Note"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման նշում"
 
 #: field.amtr.matchpoint.label:128 field.chmm.id.label:470
 #: field.ccmm.id.label:506 field.chmt.matchpoint.label:534
 #: field.ccmt.matchpoint.label:553 field.ccmcmt.matchpoint.label:571
 #: field.ccmrs.matchpoint.label:586
 msgid "Matchpoint ID"
-msgstr ""
+msgstr "Համընկնման կետի ID"
 
-#: field.mbts.total_paid.label:641 field.rccbs.total_paid.label:3657
+#: field.mbts.total_paid.label:641 field.rccbs.total_paid.label:3660
 msgid "Total Paid"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր վճարված"
 
 #: field.vqbra.field.label:222 field.vqara.field.label:347
 msgid "Field"
-msgstr ""
+msgstr "Դաշտ"
 
-#: field.ahtc.transit_copy.label:3155
+#: field.ahtc.transit_copy.label:3158
 msgid "Base Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Հիմնական տրանզիտ"
 
 #: field.ccmt.max_fines.label:557
 msgid "Max Fines"
-msgstr ""
+msgstr "Մաքսիմում տուգանքներ"
 
-#: field.aufh.fail_time.label:2869
+#: field.aufh.fail_time.label:2872
 msgid "Retargeting Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերաթիրախավորում օր/ժամ"
 
 #: field.au.performed_circulations.label:1275 None:1302
 msgid "Circulations Performed as Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքը կատարվել է որպես աշխատակազմ"
 
-#: field.asvr.id.label:772 field.asva.id.label:2821
+#: field.asvr.id.label:772 field.asva.id.label:2824
 msgid "Answer ID"
-msgstr ""
+msgstr "Պատասխանի ID"
 
-#: field.mcrp.payment.label:2331 field.mwp.payment.label:2574
-#: field.mgp.payment.label:2595 field.mckp.payment.label:2685
+#: field.mcrp.payment.label:2333 field.mwp.payment.label:2576
+#: field.mgp.payment.label:2597 field.mckp.payment.label:2687
 msgid "Payment link"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման կապ"
 
-#: field.rmobbol.billing_types.label:3845
-#: field.rmobbcol.billing_types.label:3878
-#: field.rmobbhol.billing_types.label:3912
+#: field.rmobbol.billing_types.label:3848
+#: field.rmobbcol.billing_types.label:3881
+#: field.rmobbhol.billing_types.label:3915
 msgid "Billing Types"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվների տԵսակներ"
 
-#: field.aua.city.label:1566
+#: field.aua.city.label:1568
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "Քաղաք"
 
-#: field.acpl.holdable.label:1891
+#: field.acpl.holdable.label:1893
 msgid "Is Holdable?"
-msgstr ""
+msgstr "Պահվո՞ղ է"
 
 #: field.bre.create_date.label:1057 field.au.create_date.label:1239
-#: field.circ.create_time.label:1661 field.combcirc.create_time.label:1716
-#: field.acirc.create_time.label:1783
+#: field.circ.create_time.label:1663 field.combcirc.create_time.label:1718
+#: field.acirc.create_time.label:1785
 msgid "Record Creation Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման ստեղծման օր/ժամ"
 
-#: field.acp.holds.label:2732
+#: field.acp.holds.label:2734
 msgid "Holds"
-msgstr ""
+msgstr "Պահումներ"
 
 #: field.chmm.request_ou.label:473
 msgid "Request Library"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցրու գրադարան"
 
-#: field.rccc.patron_city.label:3584
+#: field.rccc.patron_city.label:3587
 msgid "Patron City"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի գրադարան"
 
-#: field.aou.children.label:2172
+#: field.aou.children.label:2174
 msgid "Subordinate Organizational Units"
-msgstr ""
+msgstr "Ենթակա կազմակերպչական միավոր"
 
-#: field.asva.responses.label:2819
+#: field.asva.responses.label:2822
 msgid "Responses using this Answer"
-msgstr ""
+msgstr "Արձագանքներ օգտագործելով այս պատասխանը"
 
-#: field.ahr.thaw_date.label:2150
+#: field.ahr.thaw_date.label:2152
 msgid "Thaw Date (if frozen)"
-msgstr ""
+msgstr "Thaw Date (if frozen)"
 
 #: field.asvr.usr.label:776
 msgid "Responding User"
-msgstr ""
+msgstr "Արձագանքող օգտվող"
 
-#: class.rccc.label:3557
+#: class.rccc.label:3560
 msgid "Classic Circulation View"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի դասական տեսք"
 
-#: field.ahr.frozen.label:2149
+#: field.ahr.frozen.label:2151
 msgid "Currently Frozen"
-msgstr ""
+msgstr "Այս պահին սառեցված"
 
 #: field.aihu.id.label:703 field.ancihu.id.label:720
 msgid "Use ID"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի ID"
 
 #: field.vbq.complete.label:147 field.vaq.complete.label:273
 msgid "Complete"
-msgstr ""
+msgstr "Լրացված"
 
-#: field.atc.dest_recv_time.label:739 field.ahtc.dest_recv_time.label:3147
-#: field.iatc.dest_recv_time.label:3701
+#: field.atc.dest_recv_time.label:739 field.ahtc.dest_recv_time.label:3150
+#: field.iatc.dest_recv_time.label:3704
 msgid "Receive Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ստացման օր/ժամ"
 
-#: field.asv.poll.label:2068
+#: field.asv.poll.label:2070
 msgid "Poll Style?"
-msgstr ""
+msgstr "Poll Style?"
 
-#: field.rmsr.pubdate.label:3407 field.rssr.pubdate.label:3429
-#: field.rsr.pubdate.label:3453
+#: field.rmsr.pubdate.label:3410 field.rssr.pubdate.label:3432
+#: field.rsr.pubdate.label:3456
 msgid "Publication Year (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Հրատարակման տարի (նորմալացված)"
 
-#: field.cnct.id.label:2362
+#: field.cnct.id.label:2364
 msgid "Non-cat Type ID"
-msgstr ""
+msgstr "Չքարտագրվող տէսակի ID"
 
-#: field.asva.answer.label:2820
+#: field.asva.answer.label:2823
 msgid "Answer Text"
-msgstr ""
+msgstr "Պատասխանի տեքստ"
 
-#: field.aou.holds_address.label:2174
+#: field.aou.holds_address.label:2176
 msgid "Holds Receiving Address"
-msgstr ""
+msgstr "Պահւոմների ստացման հասցէ"
 
 #: field.acpn.owning_copy.label:1327
 msgid "Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ"
 
-#: field.aout.can_have_vols.label:2378
+#: field.aout.can_have_vols.label:2380
 msgid "Can Have Volumes?"
-msgstr ""
+msgstr "Կարո՞ղ է ունէնալ հատորներ"
 
 #: field.vqbr.id.label:168 field.vqar.id.label:295 field.bre.id.label:1063
-#: field.aufh.id.label:2871 field.rmsr.id.label:3399 field.rssr.id.label:3421
-#: field.rsr.id.label:3443
+#: field.aufh.id.label:2874 field.rmsr.id.label:3402 field.rssr.id.label:3424
+#: field.rsr.id.label:3446
 msgid "Record ID"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման ID"
 
 #: class.cam.label:932
 msgid "Audience Map"
-msgstr ""
+msgstr "Լսարանի քարտեզ"
 
-#: field.rocit.stop_fines.label:3809
+#: field.rocit.stop_fines.label:3812
 msgid "Stop Fines Reason"
-msgstr ""
+msgstr "Կանգնեցրու տուգանքների պատճառը"
 
-#: field.au.email.label:1243 field.aou.email.label:2182
+#: field.au.email.label:1243 field.aou.email.label:2184
 msgid "Email Address"
-msgstr ""
+msgstr "Էլ փոստ հասցե"
 
-#: field.clfm.description.label:2549
+#: field.clfm.description.label:2551
 msgid "LitF Description"
-msgstr ""
+msgstr "LitF նկարագրություն"
 
 #: field.au.passwd.label:1259
 msgid "Password (obfuscated)"
-msgstr ""
+msgstr "Գաղտնաբառ (obfuscated)"
 
 #: field.mrd.audience.label:1501
 msgid "Audn"
-msgstr ""
+msgstr "Audn"
 
 #: field.cam.value.label:939
 msgid "Audience"
-msgstr ""
+msgstr "Լսարան"
 
-#: field.aout.parent.label:2383
+#: field.aout.parent.label:2385
 msgid "Parent Type"
-msgstr ""
+msgstr "Ծնողի տեսակ"
 
-#: class.rud.label:3472
+#: class.rud.label:3475
 msgid "User Demographics"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողների դեմոգրաֆիա"
 
-#: field.atc.prev_hop.label:742 field.iatc.prev_hop.label:3704
+#: field.atc.prev_hop.label:742 field.iatc.prev_hop.label:3707
 msgid "Previous Hop (unused)"
-msgstr ""
+msgstr "Նախորդ հույս (չօգտագործված)"
 
-#: field.vqbrad.id.label:197 field.vqarad.id.label:322 field.sra.id.label:1966
-#: field.ssr.id.label:2044
+#: field.vqbrad.id.label:197 field.vqarad.id.label:322 field.sra.id.label:1968
+#: field.ssr.id.label:2046
 msgid "ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID"
 
-#: field.aou.users.label:2185
+#: field.aou.users.label:2187
 msgid "Users"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողներ"
 
-#: field.circ.usr.label:1658 field.ancc.patron.label:2838
-#: field.rodcirc.usr.label:3745
+#: field.circ.usr.label:1660 field.ancc.patron.label:2841
+#: field.rodcirc.usr.label:3748
 msgid "Patron"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցող"
 
-#: class.mcrp.label:2318
+#: class.mcrp.label:2320
 msgid "House Credit Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Տան կրեդիտի վճար"
 
-#: field.atc.source.label:743 field.iatc.source.label:3705
+#: field.atc.source.label:743 field.iatc.source.label:3708
 msgid "Source"
-msgstr ""
+msgstr "Աղբյուր"
 
 #: field.chmt.age_hold_protect_rule.label:540
 msgid "Copy Age Hold Protection Rule"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի տարիքի պահպանման օրենք"
 
 #: field.cxt.prefix.label:895
 msgid "Namespace Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Անվան տարածքի նախածանց"
 
 #: field.au.cards.label:1223
 msgid "All Library Cards"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարանի բոլոր քարտերը"
 
-#: field.rxpt.voided.label:3533
+#: field.rxpt.voided.label:3536
 msgid "Voided (Returned) Paid Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Voided (Returned) Paid Amount"
 
-#: class.rmocbbhol.label:3887
+#: class.rmocbbhol.label:3890
 msgid "Open Circulation Billing by User Home Library and Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի բաց հաշիվ օգտվողի տն գրադարանից և տնօրինող գրադարանից"
 
 #: field.mbts.last_billing_note.label:634
-#: field.rccbs.last_billing_note.label:3665
+#: field.rccbs.last_billing_note.label:3668
 msgid "Last Billing Note"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
 
-#: field.rccbs.billing_location.label:3644
+#: field.rccbs.billing_location.label:3647
 msgid "Billing Location Link"
-msgstr ""
+msgstr "հաշվի տէղաբաշխման կապ"
 
 #: field.mrd.cat_form.label:1503
 msgid "Cat Form"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտգր ձև"
 
-#: class.combcirc.label:1687
+#: class.combcirc.label:1689
 msgid "Combined Aged and Active Circulations"
-msgstr ""
+msgstr "Կոմբինացված տարիք և ակտիվ սպասարկում"
 
-#: field.atc.dest.label:738 field.iatc.dest.label:3700
+#: field.atc.dest.label:738 field.iatc.dest.label:3703
 msgid "Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Նպատակակետ"
 
 #: field.au.evening_phone.label:1244
 msgid "Evening Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
 
 #: field.au.ident_type.label:1250
 msgid "Primary Identification Type"
-msgstr ""
+msgstr "Նախնական բնութագրման տէսակ"
 
-#: class.rmobbol.label:3839
+#: class.rmobbol.label:3842
 msgid "Open Circulation Balance by Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման բաց հաշվեկշիռ տնօրինող գրադարանից"
 
-#: field.mg.billing_location.label:2439
+#: field.mg.billing_location.label:2441
 msgid "Billing Location"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվի տեղաբաշխում"
 
 #: field.vqbr.imported_as.label:174 field.vqar.imported_as.label:300
 msgid "Final Target Record"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջնական թիրախ գրառում"
 
-#: class.mndp.label:3060
+#: class.mndp.label:3063
 msgid "Payments: Non-drawer Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Վշարումներ: աշխատակազմ"
 
-#: field.pgt.name.label:2795
+#: field.pgt.name.label:2798
 msgid "Group Name"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբի անուն"
 
-#: field.aout.can_have_users.label:2377
+#: field.aout.can_have_users.label:2379
 msgid "Can Have Users?"
-msgstr ""
+msgstr "Կարո՞ղ է ոգտվողներ ունենալ"
 
-#: field.rocit.stat_cat_2_value.label:3794
+#: field.rocit.stat_cat_2_value.label:3797
 msgid "Legacy Stat Cat 2 Value"
-msgstr ""
+msgstr "Legacy Stat Cat 2 Value"
 
 #: field.chmt.distance_is_from_owner.label:536
 msgid "Range is from Owning Lib?"
-msgstr ""
+msgstr "Տիրույթը տնօրինող գրադարանի՞ց է"
 
-#: field.rocit.use_count.label:3788
+#: field.rocit.use_count.label:3791
 msgid "Use Count"
-msgstr ""
+msgstr "Use Count"
 
 #: field.chmm.item_circ_ou.label:476
 msgid "Item Circ Library"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի տացքի գրադարան"
 
-#: field.mckp.xact.label:2684
+#: field.mckp.xact.label:2686
 msgid "Transaction link"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի կապ"
 
-#: field.mbt.circulation.label:2483
+#: field.mbt.circulation.label:2485
 msgid "Circulation Billing link"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի հաշվի կապ"
 
 #: class.vqara.label:340
 msgid "Queued Authority Record Attribute"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցված հէղինակվոր գրառման մանրամասն"
 
 #: field.vqbr.purpose.label:175 field.vaq.queue_purpose.label:275
 #: field.vqar.purpose.label:301
 msgid "Purpose"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճառ"
 
 #: field.bre.author_field_entries.label:1076
 msgid "Indexed Author Field Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Ինդեքսավորված հեղինակի դաշտի մուտքեր"
 
 #: field.vqbrad.remove.label:201 field.vqarad.remove.label:326
 msgid "Remove RegExp"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացրու RegExp"
 
-#: field.aou.phone.label:2183
+#: field.aou.phone.label:2185
 msgid "Phone Number"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռախոսի համար"
 
 #: field.acn.create_date.label:975
 msgid "Create Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր օր/ժամ"
 
 #: class.atc.label:732
 msgid "Copy Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի տրանզիտ"
 
 #: field.au.super_user.label:1266
 msgid "Is Super User"
-msgstr ""
+msgstr "Գեր օգտվող է"
 
 #: class.mfr.label:1353
 msgid "Flattened MARC Fields"
-msgstr ""
+msgstr "Հարթեցված MARC դաշտեր"
 
 #: class.acpn.label:1319
 msgid "Copy Note"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի նշում"
 
 #: field.chmt.holdable.label:535
 msgid "Holdable?"
-msgstr ""
+msgstr "Պահվո՞ղ"
 
-#: field.acp.circ_as_type.label:2705
+#: field.acp.circ_as_type.label:2707
 msgid "Circulation Type (MARC)"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի տեսակ (MARC)"
 
 #: field.auoi.staff.label:397
 msgid "Staff Member"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատակազմի անդամ"
 
 #: field.aws.id.label:415
 msgid "Workstation ID"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային կայանի ID"
 
 #: class.vbq.label:139
 msgid "Import/Overlay Bib Queue"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծում/վերադրվում մատենագիտ հարցման"
 
 #: field.atc.persistant_transfer.label:741
-#: field.iatc.persistant_transfer.label:3703
+#: field.iatc.persistant_transfer.label:3706
 msgid "Is Persistent? (unused)"
-msgstr ""
+msgstr "Is Persistent? (unused)"
 
-#: field.rccc.patron_zip.label:3585
+#: field.rccc.patron_zip.label:3588
 msgid "Patron ZIP Code"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի ZIP կոդ"
 
-#: field.ahtc.persistant_transfer.label:3150
+#: field.ahtc.persistant_transfer.label:3153
 msgid "Is Persistent?"
-msgstr ""
+msgstr "Is Persistent?"
 
 #: field.au.net_access_level.label:1257
 msgid "Internet Access Level"
-msgstr ""
+msgstr "Ինտերնետ մատչելիության մակարդակ"
 
-#: class.rmocbbcol.label:3853
+#: class.rmocbbcol.label:3856
 msgid "Open Circulation Billing by Circulating Library and Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Բաց տացքի հաշիվ սպասարկող գրադարանի և տնօրինող գրադարանի կողմից "
 
-#: field.rccbs.patron_zip.label:3671
+#: field.rccbs.patron_zip.label:3674
 msgid "User ZIP Code"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի ZIP կոդ"
 
-#: field.mcrp.payment_type.label:2330 field.mwp.payment_type.label:2575
-#: field.mgp.payment_type.label:2596 field.mckp.payment_type.label:2686
-#: field.mp.payment_type.label:3007 field.mbp.payment_type.label:3038
-#: field.mndp.payment_type.label:3069 field.mdp.payment_type.label:3092
+#: field.mcrp.payment_type.label:2332 field.mwp.payment_type.label:2577
+#: field.mgp.payment_type.label:2598 field.mckp.payment_type.label:2688
+#: field.mp.payment_type.label:3010 field.mbp.payment_type.label:3041
+#: field.mndp.payment_type.label:3072 field.mdp.payment_type.label:3095
 msgid "Payment Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման տէսակ"
 
-#: field.mdp.credit_card_payment.label:3098
+#: field.mdp.credit_card_payment.label:3101
 msgid "Credit Card Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Կրեդիտ քարտի տեսակ"
 
 #: field.au.usrgroup.label:1267
 msgid "Family Linkage or other Group"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտանիքի հղում կամ այլ խումբ"
 
-#: field.ahn.id.label:1874
+#: field.ahn.id.label:1876
 msgid "Notification ID"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշեցման ID"
 
-#: field.rccbs.last_billing_ts.label:3664
+#: field.rccbs.last_billing_ts.label:3667
 msgid "Last Billing Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշվի օր/ժամ"
 
-#: field.mcrp.amount_collected.label:2325
-#: field.mwp.amount_collected.label:2569 field.mgp.amount_collected.label:2590
-#: field.mckp.amount_collected.label:2678
+#: field.mcrp.amount_collected.label:2327
+#: field.mwp.amount_collected.label:2571 field.mgp.amount_collected.label:2592
+#: field.mckp.amount_collected.label:2680
 msgid "Amount Collected"
-msgstr ""
+msgstr "Հավաքված գումար"
 
-#: field.ahr.current_copy.label:2124
+#: field.ahr.current_copy.label:2126
 msgid "Currently Targeted Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթացիկ թիրախ օրինակ"
 
-#: field.aout.depth.label:2379
+#: field.aout.depth.label:2381
 msgid "Type Depth"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակի խորություն"
 
-#: field.rccc.stat_cat_1_value.label:3592
+#: field.rccc.stat_cat_1_value.label:3595
 msgid "Legacy CAT1 Value"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինական CAT1 արժեք"
 
 #: class.auoi.label:390
 msgid "User Sharing Opt-in"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը համատեղում է Opt-in"
 
-#: field.combcirc.usr_profile.label:1724 field.acirc.usr_profile.label:1791
-#: field.rccc.profile_group.label:3575
+#: field.combcirc.usr_profile.label:1726 field.acirc.usr_profile.label:1793
+#: field.rccc.profile_group.label:3578
 msgid "Patron Profile Group"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի պրոֆայլի խումբ"
 
-#: field.rccbs.usr_home_ou_shortname.label:3646
+#: field.rccbs.usr_home_ou_shortname.label:3649
 msgid "User Home Library Short (Policy) Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի տնային գրադարանի կարճ անուն"
 
-#: field.au.dob.label:1242 field.rud.dob.label:3478
+#: field.au.dob.label:1242 field.rud.dob.label:3481
 msgid "Date of Birth"
-msgstr ""
+msgstr "Ծննդյան տարեթիվ"
 
 #: field.aun.title.label:660 field.acpn.title.label:1329
 msgid "Note Title"
-msgstr ""
+msgstr "Նշման վերնագիր"
 
 #: field.auoi.id.label:395
 msgid "Opt-in ID"
-msgstr ""
+msgstr "Opt-in ID"
 
 #: field.asvq.answers.label:615
 msgid "Answers"
-msgstr ""
+msgstr "Պատասխան"
 
-#: field.combcirc.copy_owning_lib.label:1728
-#: field.acirc.copy_owning_lib.label:1795
+#: field.combcirc.copy_owning_lib.label:1730
+#: field.acirc.copy_owning_lib.label:1797
 msgid "Copy Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճենահանիր տնօրինող գրադարանը"
 
 #: field.ccmcmt.items_out.label:572
 msgid "Items Out"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութեր դրսում"
 
 #: field.bre.creator.label:1058
 msgid "Record Creator"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման ստեղծող"
 
 #: field.vbm.field_type.label:248
 msgid "Field Type"
-msgstr ""
+msgstr "Դաշտի տեսակ"
 
-#: field.acpl.id.label:1892
+#: field.acpl.id.label:1894
 msgid "Location ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղաբաշխման ID"
 
-#: field.rocit.patron_barcode.label:3811
+#: field.rocit.patron_barcode.label:3814
 msgid "Patron Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդ"
 
-#: field.rccc.owning_lib_name.label:3569
+#: field.rccc.owning_lib_name.label:3572
 msgid "Owning Library Short (Policy) Name"
-msgstr ""
+msgstr "Տնօրինող գրադարանի կարճ անուն"
 
-#: class.ancc.label:2829
+#: class.ancc.label:2832
 msgid "Non-cataloged Circulation"
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրված տացք"
 
-#: class.asva.label:2814
+#: class.asva.label:2817
 msgid "Survey Answer"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզի պատասխան"
 
-#: class.mbt.label:2473 field.mp.xact.label:3008 field.mbp.xact.label:3039
-#: field.mndp.xact.label:3070 field.mdp.xact.label:3093
+#: class.mbt.label:2475 field.mp.xact.label:3011 field.mbp.xact.label:3042
+#: field.mndp.xact.label:3073 field.mdp.xact.label:3096
 msgid "Billable Transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման ենթակա տրանզակցիա"
 
-#: field.rccc.patron_home_lib.label:3581
+#: field.rccc.patron_home_lib.label:3584
 msgid "Patron Home Library Link"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի տնային գրադարանի կապ"
 
-#: field.ahr.transit.label:2122
+#: field.ahr.transit.label:2124
 msgid "Transit"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզիտ"
 
-#: field.circ.billings.label:1662 field.combcirc.billings.label:1717
-#: field.acirc.billings.label:1784 field.rodcirc.billings.label:3748
+#: field.circ.billings.label:1664 field.combcirc.billings.label:1719
+#: field.acirc.billings.label:1786 field.rodcirc.billings.label:3751
 msgid "Transaction Billings"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանցակցիայի վճարներ"
 
 #: field.au.photo_url.label:1260
 msgid "Photo URL"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարի URL"
 
-#: class.mp.label:2998
+#: class.mp.label:3001
 msgid "Payments: All"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարումներ՝ բոլորը"
 
-#: field.asv.questions.label:2060
+#: field.asv.questions.label:2062
 msgid "Questions"
+msgstr "Հարցեր"
+
+#: field.crmf.is_percent.label:2786
+msgid "Is Percent"
 msgstr ""
 
 #: field.cifm.code.label:956
 msgid "Item Form Code"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի ձևի կոդ"
 
-#: field.clfm.value.label:2550
+#: field.clfm.value.label:2552
 msgid "LitF Name"
-msgstr ""
+msgstr "LitF անուն"
 
 #: field.aun.value.label:662 field.acpn.value.label:1330
 msgid "Note Content"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումի բովանդակություն"
 
-#: field.asv.start_date.label:2070
+#: field.asv.start_date.label:2072
 msgid "Survey Start Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզի սկզբի օր/ժամ"
 
 #: field.au.checkouts.label:1224
 msgid "All Circulations"
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր սպասարկումները"
 
 #: field.aws.name.label:416
 msgid "Workstation Name"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքաճին կայանի անունը"
 
-#: field.mckp.check_number.label:2680
+#: field.mckp.check_number.label:2682
 msgid "Check Number"
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգիչ թիվ"
 
-#: field.rsr.summary.label:3456
+#: field.rsr.summary.label:3459
 msgid "Summary (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանրացում  (նորմալացված)"
 
 #: field.vbq.id.label:144 field.vaq.id.label:270
 msgid "Queue ID"
-msgstr ""
+msgstr "Հերթի ID"
 
 #: field.au.ident_value.label:1252
 msgid "Primary Identification"
-msgstr ""
+msgstr "Նախնական բնութագրում"
 
-#: field.sra.bump.label:1969
+#: field.sra.bump.label:1971
 msgid "Bump Type"
-msgstr ""
+msgstr "Bump տեսակ"
 
-#: field.ahr.fulfillment_staff.label:2128
+#: field.ahr.fulfillment_staff.label:2130
 msgid "Fulfilling Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Իրականացնող կազմ"
 
 #: field.mrd.char_encoding.label:1504
 msgid "Character Encoding"
-msgstr ""
+msgstr "Նիշերի կոդավորում"
 
-#: field.mp.work_payment.label:3014 field.mbp.work_payment.label:3045
-#: field.mndp.work_payment.label:3072
+#: field.mp.work_payment.label:3017 field.mbp.work_payment.label:3048
+#: field.mndp.work_payment.label:3075
 msgid "Work Payment Detail"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքի վճարման մանրամասներ"
 
-#: field.erfcc.circ_count.label:3547
+#: field.erfcc.circ_count.label:3550
 msgid "Total Circulation Count"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի ընդհանուր հաշվիչ"
 
-#: field.ancc.id.label:2836
+#: field.ancc.id.label:2839
 msgid "Non-cat Circulation ID"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ-քարտ տացքի ID"
 
 #: field.auoi.usr.label:398 field.aun.usr.label:661 field.aus.usr.label:676
-#: field.aua.usr.label:1574 field.ac.usr.label:2263 field.mg.usr.label:2442
-#: field.mbt.usr.label:2479 field.actscecm.target_usr.label:2902
+#: field.aua.usr.label:1576 field.ac.usr.label:2265 field.mg.usr.label:2444
+#: field.mbt.usr.label:2481 field.actscecm.target_usr.label:2905
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվող"
 
-#: field.aua.street1.label:1572
+#: field.aua.street1.label:1574
 msgid "Street (1)"
-msgstr ""
+msgstr "Փողոց (1)"
 
-#: field.mg.billings.label:2445
+#: field.mg.billings.label:2447
 msgid "Billings"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման հաշիվներ"
 
 #: field.mrd.lit_form.label:1511
 msgid "LitF"
-msgstr ""
+msgstr "LitF"
 
-#: field.rccbs.billing_location_name.label:3643
+#: field.rccbs.billing_location_name.label:3646
 msgid "Billing Location Name"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարի հաշիվների տեղային անուն"
 
-#: field.circ.stop_fines.label:1655 field.combcirc.stop_fines.label:1710
-#: field.acirc.stop_fines.label:1777 field.rodcirc.stop_fines.label:3742
+#: field.circ.stop_fines.label:1657 field.combcirc.stop_fines.label:1712
+#: field.acirc.stop_fines.label:1779 field.rodcirc.stop_fines.label:3745
 msgid "Fine Stop Reason"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքի կասեցման պատճառ"
 
-#: field.mbt.payments.label:2485
+#: field.mbt.payments.label:2487
 msgid "Payment Line Items"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման գծի նյութեր"
 
 #: field.cxt.namespace_uri.label:894
 msgid "Namespace URI"
-msgstr ""
+msgstr "Անվան տարածքի URI"
 
-#: field.sra.multiplier.label:1970
+#: field.sra.multiplier.label:1972
 msgid "Multiplier"
-msgstr ""
+msgstr "Բազմապատկիչ"
 
-#: class.rmobbhol.label:3905
+#: class.rmobbhol.label:3908
 msgid "Open Circulation Balance by User Home Library and Owning Library"
-msgstr ""
+msgstr "Բաց տացքի հաշվեկշիռ օգտվողի տան գրադարանի և տնօրինող գրադարանի կողմից"
 
-#: field.aua.valid.label:1575
+#: field.aua.valid.label:1577
 msgid "Valid Address?"
-msgstr ""
+msgstr "Հասցեն Ճի՞շտ է"
 
-#: field.acp.status.label:2727
+#: field.acp.status.label:2729
 msgid "Copy Status"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի կարգավիճակ"
 
-#: field.sra.field.label:1968
+#: field.sra.field.label:1970
 msgid "Index Field"
-msgstr ""
+msgstr "Ինդեքսավորման դաշտ"
 
 #: field.asvq.survey.label:619 field.asvr.survey.label:775
-#: class.asv.label:2055
+#: class.asv.label:2057
 msgid "Survey"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզ"
 
-#: field.mb.id.label:3184
+#: field.mb.id.label:3187
 msgid "Billing ID"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման հաշվի ID"
 
-#: field.aou.circulations.label:2187 field.acp.circulations.label:2730
+#: field.aou.circulations.label:2189 field.acp.circulations.label:2732
 msgid "Circulations"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքեր"
 
 #: field.aus.id.label:674
 msgid "Setting ID"
-msgstr ""
+msgstr "ID կարգաբերում"
 
-#: field.rmobbol.balance.label:3846 field.rmobbcol.balance.label:3879
-#: field.rmobbhol.balance.label:3913
+#: field.rmobbol.balance.label:3849 field.rmobbcol.balance.label:3882
+#: field.rmobbhol.balance.label:3916
 msgid "Balance"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվեկշիռ"
 
-#: field.au.mailing_address.label:1255 field.aou.mailing_address.label:2177
+#: field.au.mailing_address.label:1255 field.aou.mailing_address.label:2179
 msgid "Mailing Address"
-msgstr ""
+msgstr "Փոստային հասցե"
 
-#: field.rocit.pubdate.label:3781
+#: field.rocit.pubdate.label:3784
 msgid "Pubdate"
-msgstr ""
+msgstr "Հրատ տարի"
 
-#: field.acn.label.label:981 field.rccc.call_number_label.label:3578
+#: field.acn.label.label:981 field.rccc.call_number_label.label:3581
 msgid "Call Number Label"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչի պիտակ"
 
 #: field.au.standing_penalties.label:1228
 msgid "Standing Penalties"
-msgstr ""
+msgstr "Առկա տուգանքներ"
 
-#: field.asv.id.label:2064
+#: field.asv.id.label:2066
 msgid "Survey ID"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզի ID"
 
-#: field.bre.metarecord.label:1070 field.rsr.metarecord.label:3444
+#: field.bre.metarecord.label:1070 field.rsr.metarecord.label:3447
 msgid "Metarecord"
-msgstr ""
+msgstr "Մետագրառում"
 
-#: field.aua.county.label:1568
+#: field.aua.county.label:1570
 msgid "County"
-msgstr ""
+msgstr "Համայնք"
 
 #: field.au.prefix.label:1261
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Նախածանց"
 
-#: field.rccc.patron_county.label:3583
+#: field.rccc.patron_county.label:3586
 msgid "Patron County"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի համայնք"
 
-#: field.actsce.owner.label:2505 field.asce.owner.label:3131
-#: field.rsce1.owner.label:3613 field.rsce2.owner.label:3627
+#: field.actsce.owner.label:2507 field.asce.owner.label:3134
+#: field.rsce1.owner.label:3616 field.rsce2.owner.label:3630
 msgid "Entry Owner"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքը տնօրինող"
 
-#: field.rccc.circ_modifier.label:3568 field.rocit.circ_modifier.label:3789
+#: field.rccc.circ_modifier.label:3571 field.rocit.circ_modifier.label:3792
 msgid "Circ Modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
 
-#: field.rsr.series_title.label:3454
+#: field.rsr.series_title.label:3457
 msgid "Series Title (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Մատենաշարի վերնագիր (նորմալացված)"
 
-#: field.mbt.grocery.label:2482
+#: field.mbt.grocery.label:2484
 msgid "Grocery Billing link"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման կապ"
 
-#: field.actscecm.stat_cat_entry.label:2901
+#: field.actscecm.stat_cat_entry.label:2904
 msgid "Entry Text"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքի տեքստ"
 
-#: field.aufh.current_copy.label:2868
+#: field.aufh.current_copy.label:2871
 msgid "Non-fulfilling Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Չբավարարող օրինակ"
 
-#: field.combcirc.copy_location.label:1727
-#: field.acirc.copy_location.label:1794 field.acp.location.label:2723
-#: field.rccc.shelving_location.label:3574
+#: field.combcirc.copy_location.label:1729
+#: field.acirc.copy_location.label:1796 field.acp.location.label:2725
+#: field.rccc.shelving_location.label:3577
 msgid "Shelving Location"
-msgstr ""
+msgstr "Դարակի վրա գտնվելու տեղ"
 
-#: field.aou.id.label:2175
+#: field.aou.id.label:2177
 msgid "Organizational Unit ID"
-msgstr ""
+msgstr "Կազմ միավոր ID"
 
-#: field.chmm.pickup_ou.label:474 field.ahr.pickup_lib.label:2134
+#: field.chmm.pickup_ou.label:474 field.ahr.pickup_lib.label:2136
 msgid "Pickup Library"
-msgstr ""
+msgstr "Վերցնելու գրադարան"
 
 #: field.vqbrad.description.label:199 field.vqarad.description.label:324
 #: field.ccm.description.label:431 field.cam.description.label:938
-#: field.asv.description.label:2062 field.pgt.description.label:2793
+#: field.asv.description.label:2064 field.pgt.description.label:2796
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարագրություն"
 
 #: field.bre.keyword_field_entries.label:1073
 msgid "Indexed Keyword Field Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Ինդեքսավորված վճռորոշ դաշտի մուտքեր"
 
 #: field.vqbr.import_time.label:170 field.vqar.import_time.label:297
 msgid "Import Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծման ժամ"
 
-#: field.aufh.circ_lib.label:2867
+#: field.aufh.circ_lib.label:2870
 msgid "Non-fulfilling Library"
-msgstr ""
+msgstr "Չբավարարող գրադարան"
 
 #: field.au.home_ou.label:1248
 msgid "Home Library"
-msgstr ""
+msgstr "Տան գրադարան"
 
-#: field.rocit.edit_date.label:3795
+#: field.rocit.edit_date.label:3798
 msgid "Edit Date"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրիր տվյալը"
 
 #: class.clm.label:841
 msgid "Language Map"
-msgstr ""
+msgstr "Լեզվի քարտեզ"
 
-#: field.atc.copy_status.label:737 field.iatc.copy_status.label:3699
+#: field.atc.copy_status.label:737 field.iatc.copy_status.label:3702
 msgid "Pretransit Copy Status"
-msgstr ""
+msgstr "Նախնական տրանզիտի պատճեի վիճակ"
 
-#: field.crahp.age.label:2769
+#: field.crahp.age.label:2771
 msgid "Item Age"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի տարիք"
 
 #: field.au.standing.label:1264
 msgid "Standing (unused)"
-msgstr ""
+msgstr "Առկա  (չօգտագործված)"
 
-#: field.rsr.name_subject.label:3462
+#: field.rsr.name_subject.label:3465
 msgid "Personal Name Subjects (normalized)"
-msgstr ""
+msgstr "Անվանումների խորագրեր  (նորմալացված)"
 
-#: field.asv.usr_summary.label:2071
+#: field.asv.usr_summary.label:2073
 msgid "Display in User Summary"
-msgstr ""
+msgstr "Արտածիր օգտվողի համառոտագրությունւոմ"
 
-#: field.ahn.notify_staff.label:1877
+#: field.ahn.notify_staff.label:1879
 msgid "Notifying Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատակազմի տեղեկացում"
 
-#: field.aua.country.label:1567
+#: field.aua.country.label:1569
 msgid "Country"
-msgstr ""
+msgstr "Երկիր"
 
-#: field.circ.checkin_time.label:1639 field.combcirc.checkin_time.label:1694
-#: field.acirc.checkin_time.label:1761 field.rodcirc.checkin_time.label:3726
+#: field.circ.checkin_time.label:1641 field.combcirc.checkin_time.label:1696
+#: field.acirc.checkin_time.label:1763 field.rodcirc.checkin_time.label:3729
 msgid "Check In Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդունման օր/ժամ"
 
-#: field.mg.payments.label:2446
+#: field.mg.payments.label:2448
 msgid "Payments"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարումներ"
 
-#: field.rocit.owning_lib.label:3799
+#: field.rocit.owning_lib.label:3802
 msgid "Owning Lib"
-msgstr ""
+msgstr "Տնօրինող գրադ"
 
-#: class.rsce2.label:3621
+#: class.rsce2.label:3624
 msgid "CAT2 Entry"
-msgstr ""
+msgstr "CAT2 մուտք"
 
 #: field.mbts.last_billing_type.label:636
-#: field.rccbs.last_billing_type.label:3666
+#: field.rccbs.last_billing_type.label:3669
 msgid "Last Billing Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
 
-#: field.circ.recuring_fine.label:1652 field.combcirc.recuring_fine.label:1707
-#: field.acirc.recuring_fine.label:1774 field.rodcirc.recuring_fine.label:3739
+#: field.circ.recuring_fine.label:1654 field.combcirc.recuring_fine.label:1709
+#: field.acirc.recuring_fine.label:1776 field.rodcirc.recuring_fine.label:3742
 msgid "Recurring Fine Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Recurring տուգանքի գումարը"
 
-#: field.asv.end_date.label:2063
+#: field.asv.end_date.label:2065
 msgid "Survey End Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզի ավարտի օր/ժամ"
 
-#: field.mg.xact_start.label:2444
+#: field.mg.xact_start.label:2446
 msgid "Transaction Start Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի սկզբի ժամանակի կնիք"
 
 #: field.bre.title_field_entries.label:1075
 msgid "Indexed Title Field Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Ինդեքսավորված վերնագրային դաշտի մուտքեր"
 
-#: field.aou.closed_dates.label:2186
+#: field.aou.closed_dates.label:2188
 msgid "Closed Dates"
-msgstr ""
+msgstr "Փակ ամսաթվեր"
 
 #: class.ccm.label:424 field.chmm.circ_modifier.label:479
 #: field.ccmm.circ_modifier.label:510 field.ccmcmt.circ_mod.label:573
-#: field.acp.circ_modifier.label:2707
+#: field.acp.circ_modifier.label:2709
 msgid "Circulation Modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
 
-#: field.aou.addresses.label:2189
+#: field.aou.addresses.label:2191
 msgid "Addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Հասցեներ"
 
 #: field.vqbrad.ident.label:202 field.vqarad.ident.label:327
 msgid "Is Identifier?"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարագրի՞չ է"
 
 #: field.auoi.opt_in_ts.label:400
 msgid "Opt-in Date/Time"
-msgstr ""
+msgstr "Opt-in օր/ժամ"
 
-#: field.circ.desk_renewal.label:1642 field.combcirc.desk_renewal.label:1697
-#: field.acirc.desk_renewal.label:1764 field.rodcirc.desk_renewal.label:3729
+#: field.circ.desk_renewal.label:1644 field.combcirc.desk_renewal.label:1699
+#: field.acirc.desk_renewal.label:1766 field.rodcirc.desk_renewal.label:3732
 msgid "Desk Renewal"
-msgstr ""
+msgstr "Սեղանի թարմացումներ"
 
-#: field.citm.code.label:1930
+#: field.citm.code.label:1932
 msgid "Item Type Code"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի տեսակի կոդ"
 
-#: field.circ.renewal_remaining.label:1654
-#: field.combcirc.renewal_remaining.label:1709
-#: field.acirc.renewal_remaining.label:1776
-#: field.rodcirc.renewal_remaining.label:3741
+#: field.circ.renewal_remaining.label:1656
+#: field.combcirc.renewal_remaining.label:1711
+#: field.acirc.renewal_remaining.label:1778
+#: field.rodcirc.renewal_remaining.label:3744
 msgid "Remaining Renewals"
-msgstr ""
+msgstr "Մնացող թարմացումներ"
 
-#: field.mb.void_time.label:3186
+#: field.mb.void_time.label:3189
 msgid "Void Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Ժամանակի կնիք"
 
 #: field.au.billable_transactions.label:1273 None:1295
 msgid "Billable Transactions"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման ենթակա տրանզակցիաներ"
index d21fbb8..860203c 100644 (file)
@@ -1,11 +1,10 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19:44-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34:28-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-06 22:30+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -14,43 +13,45 @@ msgstr ""
 
 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:66
 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Այս վերնագրին կցված վերջին օրինակը հեռացվում կամ ջնջվում է: "
 
 #: 1603.CONTAINER_USER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:441
 msgid "The requested container_user_bucket_item was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_user_bucket_item չի գտնված"
 
 #: 1598.MONEY_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:426
 msgid "The requested money_user_circulation_summary was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_user_circulation_summary չի գտնված"
 
 #: 1621.CONTAINER_COPY_BUCKET_NOT_FOUND:494
 msgid "The requested container_copy_bucket was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_copy_bucket չի գտնված"
 
 #: 1218.ITEM_AGE_PROTECTED:104
 msgid "This item is too new to have a hold placed on it"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը չափից դուրս նոր է որպեսզի այն պատվիրեն:"
 
 #: 1214.PATRON_DUP_IDENT1:87
 msgid "The selected primary identification type and value are in use by another patron"
 msgstr ""
+"Ընտրված սկզբնական բնոթագրման տեսակը և արժեքը օգտագործվում են մեկ ուրիշի "
+"կողմից:"
 
 #: 1561.PERMISSION_PERM_LIST_NOT_FOUND:318
 msgid "The requested permission_perm_list was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող permission_perm_list չի գտնված:"
 
 #: 1213.PATRON_BARRED:83
 msgid "The patron is barred"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողը կասեցված է:"
 
 #: 1591.METABIB_SERIES_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:405
 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_series_field_entry չի գտնված:"
 
 #: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:697
 msgid " An offline file or directory could not be created or accessed "
-msgstr ""
+msgstr "Ոֆլայն ֆայլը կամ գրադարանը հնարվոր չ: ստեղծել կամ հասանելի դարձնել:"
 
 #: 1502.ASSET_COPY_NOT_FOUND:173
 msgid ""
@@ -59,14 +60,18 @@ msgid ""
 "\t\t\tsystem and the object was not found.\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tԻնչ որ մեկը փորձում է կանչել պատկերի պատճեն \n"
+"\t\t\tհամակարգից և պատկերը չի գտնված:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1639.REPORTER_SCHEDULE_NOT_FOUND:548
 msgid "The requested reporter_schedule was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող reporter_schedule չի գտնված"
 
 #: 1641.ACTION_OPEN_CIRC_COUNT_BY_CIRC_MOD_NOT_FOUND:554
 msgid "The requested action_open_circ_count_by_circ_mod was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_open_circ_count_by_circ_mod չի գտնված"
 
 #: 0.SUCCESS:14
 msgid " "
@@ -74,19 +79,19 @@ msgstr ""
 
 #: 7006.COPY_IS_REFERENCE:641
 msgid " Copy is reference material "
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակը տեղեկատու նյութ է:"
 
 #: 1609.CONFIG_RULES_RECURING_FINE_NOT_FOUND:459
 msgid "The requested config_rules_recuring_fine was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_rules_recuring_fine չի գտնված"
 
 #: 1608.METABIB_SUBJECT_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:456
 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_subject_field_entry չի գտնված"
 
 #: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:599
 msgid "The attempt to write to the DB failed"
-msgstr ""
+msgstr "Փորձը գրելու բազայում ձախոխվեց"
 
 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:196
 msgid ""
@@ -95,168 +100,174 @@ msgid ""
 "\t\t\tsystem and the object was not found.\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tԻնչ որ մեկը փորձում է կանչել կոնտեյների նյութի պատճեն \n"
+"\t\t\tհամակարգից և պատկերը չի գտնված:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1538.ACTION_SURVEY_RESPONSE_NOT_FOUND:253
 msgid "The requested action_survey_response was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_survey_response չի գտնված"
 
 #: 1555.MONEY_OPEN_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:301
 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_open_billable_transaction_summary չի գտնված"
 
 #: 1554.CONFIG_RULES_CIRC_DURATION_NOT_FOUND:298
 msgid "The requested config_rules_circ_duration was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_rules_circ_duration չի գտնված"
 
 #: 1607.ACTION_OPEN_CIRCULATION_NOT_FOUND:453
 msgid "The requested action_open_circulation was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_open_circulationչի գտնված"
 
 #: 1559.METABIB_FULL_REC_NOT_FOUND:312
 msgid "The requested metabib_full_rec was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_full_rec չի գտնված"
 
 #: 1527.OPEN_TCN_NOT_FOUND:219
 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
-msgstr ""
+msgstr "Չի գտնվում TCN որը առկա գրառումների հետ collide չի լինում"
 
 #: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:691
 msgid " An offline session for this location is currently processing "
-msgstr ""
+msgstr "Օֆլայն սեսիան այս տեղաբաշխման համար մշակվում է"
 
 #: 1563.METABIB_KEYWORD_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:324
 msgid "The requested metabib_keyword_field_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_keyword_field_entry չի գտնվել"
 
 #: 1546.CONFIG_AUDIENCE_MAP_NOT_FOUND:277
 msgid "The requested config_audience_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_audience_map չի գտնվել"
 
 #: 1001.NO_SESSION:26
 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի կապի սեսիան կամ ժամկետանց է կամ գոյություն չունի"
 
 #: 1525.BILLING_NOT_FOUND:215
 msgid " Requested billing note does not exist "
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող վճարի նշպւմը գոյություն չունի"
 
 #: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:694
 msgid " An offline file for this workstation exists within this session "
 msgstr ""
+"Այս աշխատանքային կայանի համար օֆլայն ֆայլը գոյպւթյուն ունի այս սեսիայի "
+"ներսում"
 
 #: 1529.ACTOR_WORKSTATION_NOT_FOUND:227
 msgid "The requested actor_workstation was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_workstation չի գտնված"
 
 #: 1227.COPY_DELETE_WARNING:140
 msgid "The copy in question is not in an ideal status for deleting"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջելու համար պատճեն չի գտնվում նորմալ վիչակում"
 
 #: 1223.PATRON_NO_PHONE:122
 msgid "The user does not have a valid phone number assigned"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը չունի նշված հեռախոս "
 
 #: 1002.ACTOR_USER_NOT_FOUND:29
 msgid "Someone attempted to retrieve a user from the system and the user was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Ինչ որ մեկը փորձեց կանչել համակարգի օգտվողին ն օգտվողը չի գտնվել"
 
 #: 1636.REPORTER_OUTPUT_FOLDER_NOT_FOUND:539
 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող reporter_output_folder չի գտնված"
 
 #: 1217.PATRON_INACTIVE:101
 msgid "This account is marked as inactive"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվը նշված է որպես ոչ ակտիվ"
 
 #: 1637.REPORTER_REPORT_FOLDER_NOT_FOUND:542
 msgid "The requested reporter_report_folder was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող reporter_report_folder չի գտնված"
 
 #: 1545.PERM_EX_NOT_FOUND:274
 msgid "The requested perm_ex was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող perm_ex չի գտնված"
 
 #: 1553.ACTOR_ORG_UNIT_CLOSED_DATE_NOT_FOUND:295
 msgid "The requested actor_org_unit_closed_date was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_org_unit_closed_date չի գտնված"
 
 #: 1541.AUTHORITY_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:262
 msgid "The requested authority_record_descriptor was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող authority_record_descriptor չի գտնված"
 
 #: 7011.COPY_STATUS_LOST:656
 msgid "Copy has is marked as lost"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
 
 #: 1587.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_NOT_FOUND:393
 msgid "The requested container_call_number_bucket was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket չի գտնված"
 
 #: 1229.VOLUME_DELETED:147
 msgid "The requested volume is marked as deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող հատորը նշված է որպես ջնջված"
 
 #: 1635.REPORTER_REPORT_NOT_FOUND:536
 msgid "The requested reporter_report was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող reporter_report չի գտնված"
 
 #: 1631.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_NOT_FOUND:524
 #: 1632.CONFIG_RULES_AGE_HOLD_PROTECT_NOT_FOUND:527
 #: 1633.MONEY_DESK_PAYMENT_NOT_FOUND:530
 msgid "The requested money_collections_tracker was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_collections_tracker չի գտնված"
 
 #: 5000.PERM_FAILURE:608
 msgid "Permission Denied"
-msgstr ""
+msgstr "Արտոնություն չկա"
 
 #: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:668
 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող գործողության արդյունքում ընթերցողը կունենա բացասական բալանսը "
 
 #: 1569.ACTOR_USER_STANDING_PENALTY_NOT_FOUND:342
 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_user_standing_penalty չի գտնված"
 
 #: 1200.USERNAME_EXISTS:39
 msgid "The given username already exists in the database"
-msgstr ""
+msgstr "Տրված օգտվողի անունը արդեն կա"
 
 #: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:725
 msgid " A report template with the given name and folder already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվետվության ձևաչափը տրված անվանմամբ և թղթապանակով գոյություն ունի"
 
 #: 1602.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:438
 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry չի գտնված"
 
 #: 1710.CONTAINER_EXISTS:591
 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը արդեն ստեղծել է փունջ հարցվող անվանումով"
 
 #: 1575.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_NOT_FOUND:358
 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket չի գտնված"
 
 #: 1701.COPY_LOCATION_EXISTS:564
 msgid " The copy location object already exists "
-msgstr ""
+msgstr "Պատճենվող տեղաբաշխումը գոյություն ունի"
 
 #: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:570
 msgid " A workstation with that name already exists "
-msgstr ""
+msgstr "Այդ անունով աշխատանքային կայան գոյություն ունի"
 
 #: 1619.ACTOR_STAT_CAT_ENTRY_USER_MAP_NOT_FOUND:488
 msgid "The requested actor_stat_cat_entry_user_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry_user_map չի գտնված"
 
 #: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:712
 msgid " A session with the given name already exists "
-msgstr ""
+msgstr "Տրված անունով սէսիա արդեն գոյություն ունի"
 
 #: 1558.ASSET_COPY_NOTE_NOT_FOUND:309
 msgid "The requested asset_copy_note was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող asset_copy_note չի գտնված"
 
 #: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:677
 msgid ""
@@ -265,6 +276,10 @@ msgid ""
 "\t\tshould be specified within the event with a 'location' key\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+" \n"
+"\t\tՕրինակը պետք է ուղարկել ըստ պահանջի: Տեղաբաշխումը\n"
+"\t\tպետք է սահմանվի համաձայն 'location' բանալու\n"
+"\t\t"
 
 #: 1504.ACTION_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:182
 msgid ""
@@ -273,122 +288,126 @@ msgid ""
 "\t\t\tsystem and the object was not found.\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tԻնչ որ մեկը փորձում է կանչել պատկերը \n"
+"\t\t\tհամակարգից և պատկերը չի գտնված:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1624.MONEY_PAYMENT_NOT_FOUND:503
 msgid "The requested money_payment was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_payment չի գտնված"
 
 #: 1596.ACTOR_ORG_UNIT_TYPE_NOT_FOUND:420
 msgid "The requested actor_org_unit_type was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_org_unit_type չի գտնված"
 
 #: 1004.Z3950_BAD_QUERY:35
 msgid "The Z query is not formatted correctly"
-msgstr ""
+msgstr "Z հերթը ճիշտ չէ կազմված"
 
 #: 1205.CARD_EXISTS:57
 msgid "The given user barcode already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի տրված շտրիխ կոդը գոյություն ունի"
 
 #: 1584.ACTOR_ORG_ADDRESS_NOT_FOUND:385
 msgid "The requested actor_org_address was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_org_address չի գտնված"
 
 #: 1501.BIBLIO_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:167
 msgid "The requested biblio_record_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող biblio_record_entry չի գտնված"
 
 #: 1613.PERMISSION_GRP_TREE_NOT_FOUND:470
 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող permission_grp_tree չի գտնված"
 
 #: 1523.TITLE_NOTE_NOT_FOUND:212
 msgid " Requested title note does not exist "
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող վերնագրի նշումը առկա չէ"
 
 #: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:729
 msgid " A report with the given name and folder already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Տված անունով և թղթապանակով հաշվետվությունը արդեն առկա է "
 
 #: 1536.ACTION_IN_HOUSE_USE_NOT_FOUND:248
 msgid "The requested action_in_house_use was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_in_house_use չի գտնված"
 
 #: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:671
 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող նյութը գտնվում է պահումների ցուցակում"
 
 #: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:638
 msgid " Location does not allow materials to circulate "
-msgstr ""
+msgstr "Տեղաբաշխումը թույլ չի տալիս նյութը սպասարկել"
 
 #: 1562.METABIB_METARECORD_SOURCE_MAP_NOT_FOUND:321
 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_metarecord_source_map չի գտնված"
 
 #: 1531.ACTION_SURVEY_QUESTION_NOT_FOUND:233
 msgid "The requested action_survey_question was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_survey_question չի գտնվա"
 
 #: 1612.CONFIG_RULES_MAX_FINE_NOT_FOUND:467
 msgid "The requested config_rules_max_fine was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_rules_max_fine չի գտնված"
 
 #: 1557.ACTOR_ORG_UNIT_SETTING_NOT_FOUND:306
 msgid "The requested actor_org_unit_setting was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_org_unit_setting չի գտնված"
 
 #: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:650
 msgid " Requested circulation is marked claims returned "
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող տածքը նշված է պարտքի վերադարձ"
 
 #: 1629.PERMISSION_USR_GRP_MAP_NOT_FOUND:517
 msgid "The requested permission_usr_grp_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող permission_usr_grp_map չի գտնված"
 
 #: 1606.MONEY_WORK_PAYMENT_NOT_FOUND:450
 msgid "The requested money_work_payment was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_work_payment չի գտնված"
 
 #: 2000.BAD_PARAMS:596
 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
-msgstr ""
+msgstr "Մեթոդում գտնվել են սխալ պարամետրեր"
 
 #: 1564.MONEY_CASH_PAYMENT_NOT_FOUND:327
 msgid "The requested money_cash_payment was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_cash_payment չի գնված"
 
 #: 1221.ORG_CANNOT_HAVE_VOLS:115
 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրված տեղաբաշխումը չի կարող ունենալ կցված հատորներ"
 
 #: 1704.TCN_EXISTS:573
 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող TCN արժեքով գրառում արդեն առկա է"
 
 #: 1.UNKNOWN:17
 msgid "Placeholder event.  Used for development only"
-msgstr ""
+msgstr "Իրադարձություն: Օգտագործվում է միայն նախագծման համար"
 
 #: 1622.BIBLIO_RECORD_NODE_NOT_FOUND:497
 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող biblio_record_node չի գտնված"
 
 #: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:700
 msgid " Missing params in offline upload "
-msgstr ""
+msgstr "Օֆլայն բեռնավորման մեջ առկա են պակասող պարամետրեր"
 
 #: 1534.ACTOR_USER_SETTING_NOT_FOUND:242
 msgid "The requested actor_user_setting was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_user_setting չի գտնված"
 
 #: 1211.BILL_ALREADY_VOIDED:76
 msgid "The selecte bill has already been voided"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրված հաշիվը արդեն հեռացվել է"
 
 #: 1222.PATRON_NO_EMAIL_ADDRESS:119
 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը չունի հավաստի էլ փոստ հասցե"
 
 #: 7001.PATRON_BAD_STANDING:625
 msgid ""
@@ -397,6 +416,10 @@ msgid ""
 "\t\t\ttheir account is in bad standing\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tՀարցվող ընթերցողը չի կարողանում ստանալ նյութը, քանի որ\n"
+"\t\t\tիր հաշիվը վատ վիճակում է:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1215.CIRC_EXCEEDS_COPY_RANGE:94
 msgid ""
@@ -405,166 +428,171 @@ msgid ""
 "\t\t\tlocation is not within the copy's circulation range\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tԸնտրված օրինակը չի կարող սպասարկվել, քանի որ ընթերցողի տան տեղաբաշխումը \n"
+"\t\t\tսպասարկման տիրույթից դուրս է:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1605.CONFIG_LIT_FORM_MAP_NOT_FOUND:447
 msgid "The requested config_lit_form_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_lit_form_map չի գտնված"
 
 #: 1567.METABIB_RECORD_DESCRIPTOR_NOT_FOUND:336
 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_record_descriptor չի գտնված"
 
 #: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:567
 msgid " There is an open circulation on the requested item "
-msgstr ""
+msgstr "Պատվիրված նյութի համար կա բաց սպասարկում"
 
 #: 8009.OFFLINE_NO_ORG:718 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:721
 msgid " No org id was provided "
-msgstr ""
+msgstr " org id չկա"
 
 #: 1630.ACTOR_USER_NOTE_NOT_FOUND:520
 msgid "The requested actor_user_note was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_user_note չի գտնված"
 
 #: 1508.ASSET_CALL_NUMBER_NOT_FOUND:199
 msgid "Requested asset_call_number was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող asset_call_number չի գտնված"
 
 #: 1209.Z3950_LOGIN_FAILED:69
 msgid "The login failed"
-msgstr ""
+msgstr "Գրանցումը ձախողվեց"
 
 #: 1543.MONEY_CREDIT_CARD_PAYMENT_NOT_FOUND:268
 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_credit_card_payment չի գտնված"
 
 #: 1614.ACTION_SURVEY_ANSWER_NOT_FOUND:473
 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_survey_answer չի գտնված"
 
 #: 1535.METABIB_AUTHOR_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:245
 msgid "The requested metabib_author_field_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_author_field_entry չի գտնված"
 
 #: 1626.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_NOT_FOUND:509
 msgid "The requested asset_stat_cat_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry չի գտնված"
 
 #: 1595.CONFIG_NON_CATALOGED_TYPE_NOT_FOUND:417
 msgid "The requested config_non_cataloged_type was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_non_cataloged_type չի գտնված"
 
 #: 1225.TRANSIT_ABORT_NOT_ALLOWED:128
 msgid "The transit on this item may not be aborted due to the state the item is in"
-msgstr ""
+msgstr "Այս նյութի համար տրանզիտը չի կարող վիժեցվել, ելնելով նյութի վիճակից"
 
 #: 1542.CONFIG_LANGUAGE_MAP_NOT_FOUND:265
 msgid "The requested config_language_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_language_map չի գտնված"
 
 #: 1206.VOLUME_NOT_EMPTY:60
 msgid "The selected volume has copies attached"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրված հատորը ոնի հավելված օրինակներ"
 
 #: 1540.AUTHORITY_RECORD_ENTRY_NOT_FOUND:259
 msgid "The requested authority_record_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող authority_record_entry չի գտնված"
 
 #: 1203.COPY_BAD_STATUS:48
 msgid "The given copy is not in a standard circulation status"
-msgstr ""
+msgstr "Տրված օրինակը ստանդարտ սպասարկման կարքավիճակում չէ"
 
 #: 1601.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_NOT_FOUND:435
 msgid "The requested money_billable_transaction was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_billable_transaction չի գտնված"
 
 #: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:635
 msgid " Copy is not available "
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակը մատչելի չէ"
 
 #: 1550.MONEY_OPEN_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:287
 msgid "The requested money_open_user_summary was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_open_user_summary չի գտնված"
 
 #: 1207.REFUND_EXCEEDS_BALANCE:63
 msgid "A refund greater than the negative balance on a transaction was provided"
 msgstr ""
+"Տրվել է ավելի մէծ վերադարձի գումար քան տրանզակցիայի բացասական գումարն է:"
 
 #: 3.NO_CHANGE:20
 msgid "No change occurred"
-msgstr ""
+msgstr "Չկա փոփոխություն"
 
 #: 1201.CIRC_PERMIT_BAD_KEY:42
 msgid "A checkout was attempted without a valid checkout permit key"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրման փորձ է արվել առանց իրավասու բանալու"
 
 #: 1593.MONEY_CREDIT_PAYMENT_NOT_FOUND:411
 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_credit_payment չի գտնված"
 
 #: 1618.METABIB_TITLE_FIELD_ENTRY_NOT_FOUND:485
 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_title_field_entry չի գտնված"
 
 #: 1202.ITEM_NOT_CATALOGED:45
 msgid "The requested item is not cataloged in the database"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող նյպւթը քարտագրված չէ"
 
 #: 1628.MONEY_BILLING_NOT_FOUND:514
 msgid "The requested money_billing was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_billing չի գտնված"
 
 #: 1544.CONFIG_METABIB_FIELD_NOT_FOUND:271
 msgid "The requested config_metabib_field was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_metabib_field չի գտնված"
 
 #: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:602
 msgid "The attempt to query to the DB failed"
-msgstr ""
+msgstr "Բազայում հարցում անելու փորձը տապալվեց"
 
 #: 1549.CONFIG_STANDING_NOT_FOUND:284
 msgid "The requested config_standing was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_standing չի գտնված"
 
 #: 1210.INCORRECT_PASSWORD:73
 msgid "The provided password is not correct"
-msgstr ""
+msgstr "Տրված գաղտնաբարը սխալ է"
 
 #: 1582.CONFIG_ITEM_TYPE_MAP_NOT_FOUND:379
 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_item_type_map չի գտնված"
 
 #: 1530.CONFIG_IDENTIFICATION_TYPE_NOT_FOUND:230
 msgid "The requested config_identification_type was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_identification_type չի գտնված"
 
 #: 1579.ASSET_COPY_LOCATION_NOT_FOUND:370
 msgid "The requested asset_copy_location was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող asset_copy_location չի գտնված"
 
 #: 1571.ASSET_CALL_NUMBER_NOTE_NOT_FOUND:347
 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող asset_call_number_note չի գտնված"
 
 #: 1528.ACTOR_USER_ADDRESS_NOT_FOUND:222
 msgid "Requested address was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող հասցեն չի գտնված"
 
 #: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:629
 msgid "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցված ընթերցողը ունի առավելաքույն սպասարկված նյութեր"
 
 #: 1003.Z3950_SEARCH_FAILED:32
 msgid "The Z search did not succeed"
-msgstr ""
+msgstr "Z որոնումը անհաջող էր"
 
 #: 1533.ACTOR_USR_NOTE_NOT_FOUND:239
 msgid "The requested actor_usr_note was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_usr_note չի գտնված"
 
 #: 1620.PERMISSION_GRP_PERM_MAP_NOT_FOUND:491
 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող permission_grp_perm_map չի գտնված"
 
 #: 1204.CIRC_BAD_STATUS:54
 msgid ""
@@ -573,22 +601,26 @@ msgid ""
 "\t\t\tthe circulation was never fully closed properly\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tՏրված սպասարկումը ստանդարտ վիճակում չէ կամ\n"
+"\t\t\tսպասարկւոմը նորմալ չի ավարտվել\n"
+"\t\t"
 
 #: 1709.MAX_HOLDS:588
 msgid "User has reached the maximum number of holds"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը հասէլ է պահումների ամենամեծ քանակին"
 
 #: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:579
 msgid "An item with the same barcode exists"
-msgstr ""
+msgstr "Նույն շտրիխ կոդով նյութ գոյություն ունի"
 
 #: 7014.COPY_IN_TRANSIT:665
 msgid "Copy is in transit"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակը տրանզիտում է"
 
 #: 1219.COPY_REMOTE_CIRC_LIB:107 1220.ITEM_NOT_HOLDABLE:111
 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակ հեռու գտնվող (circ_lib) գրադարանից տեսնված է"
 
 #: 7000.ROUTE_ITEM:618
 msgid ""
@@ -598,95 +630,100 @@ msgid ""
 "\t\t\twithin the event object\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+" \n"
+"\t\t\tՕրինակը հարկ է ուղարկել այլ ուղղությամբ\t\n"
+"\t\t\tՆպատակակետը կսահմանվի  'org' բանալիով\n"
+"\t\t\tիրադարձության ոբյեկտի ներսում\n"
+"\t\t"
 
 #: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:644
 msgid " Copy is needed to fulfil a hold "
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակը հարկ է լրացնել պահման մեջ"
 
 #: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:653
 msgid " The requested copy has an alert message attached "
-msgstr ""
+msgstr "Պատվիրված օրինակը կցված հաղորդագրություն ունի"
 
 #: 1231.RECORD_NOT_EMPTY:154
 msgid "The selected bib record has volumes attached"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրված մատեն գրառումը ունի կցված հատոր"
 
 #: 1503.ACTION_HOLD_REQUEST_NOT_FOUND:176
 msgid "The requested action_hold_request was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_hold_request չի գտնված"
 
 #: 1212.PATRON_EXCEEDS_OVERDUE_COUNT:79
 msgid "The patron has too many overdue items"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողը չափից շատ ժամկետանց նյութեր ունի"
 
 #: 1578.ACTION_HOLD_NOTIFICATION_NOT_FOUND:367
 msgid "The requested action_hold_notification was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_hold_notification չի գտնված"
 
 #: 1610.MONEY_CHECK_PAYMENT_NOT_FOUND:462
 msgid "The requested money_check_payment was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_check_payment չի գտնված"
 
 #: 1623.PERMISSION_USR_PERM_MAP_NOT_FOUND:500
 msgid "The requested permission_usr_perm_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող permission_usr_perm_map չի գտնված"
 
 #: 1581.ASSET_STAT_CAT_ENTRY_COPY_MAP_NOT_FOUND:376
 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry_copy_map չի գտնված"
 
 #: 1547.CONFIG_ITEM_FORM_MAP_NOT_FOUND:280
 msgid "The requested config_item_form_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_item_form_map չի գտնված"
 
 #: 1592.CONTAINER_USER_BUCKET_NOT_FOUND:408
 msgid "The requested container_user_bucket was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_user_bucket չի գտնված"
 
 #: 1617.ACTION_UNFULFILLED_HOLD_LIST_NOT_FOUND:482
 msgid "The requested action_unfulfilled_hold_list was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_unfulfilled_hold_list չի գտնված"
 
 #: 1552.ACTOR_ORG_UNIT_HOURS_OF_OPERATION_NOT_FOUND:292
 msgid "The requested actor_org_unit_hours_of_operation was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_org_unit_hours_of_operation չի գտնված"
 
 #: 1576.EX_NOT_FOUND:361
 msgid "The requested ex was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Պատվիրված ex չի գտնված"
 
 #: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:703 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:706
 #: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:709
 msgid " Offline server is not configured properly "
-msgstr ""
+msgstr "Ոֆլայն կայանը ճիշտ չի կարգաբերված"
 
 #: 1568.CONFIG_COPY_STATUS_NOT_FOUND:339
 msgid "The requested config_copy_status was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_copy_status չի գտնված"
 
 #: 1539.CONTAINER_COPY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:256
 msgid "The requested container_copy_bucket_item was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_copy_bucket_item չի գտնված"
 
 #: 1590.ACTOR_STAT_CAT_NOT_FOUND:402
 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_stat_cat չի գտնված"
 
 #: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:632
 msgid " Target copy is not allowed to circulate "
-msgstr ""
+msgstr "Թիրախ օրինակը արգելված է սպասարկել"
 
 #: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:647
 msgid " Circulation has no more renewals remaining "
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման մոդուլւոմ սպասող թարմացումներ էլ չկան"
 
 #: 1577.ACTION_HOLD_COPY_MAP_NOT_FOUND:364
 msgid "The requested action_hold_copy_map was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_hold_copy_mapչի գտնված"
 
 #: 1638.REPORTER_TEMPLATE_FOLDER_NOT_FOUND:545
 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող reporter_template_folder չի գտնված"
 
 #: 1500.ACTION_CIRCULATION_NOT_FOUND:164
 msgid ""
@@ -695,6 +732,10 @@ msgid ""
 "\t\t\tthe object was not found.\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tԻնչ որ մեկը փորձում է կանչել սպասարկման պատկերը \n"
+"\t\t\tհամակարգից և պատկերը չի գտնված:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1226.REFUND_EXCEEDS_DESK_PAYMENTS:135
 msgid ""
@@ -703,62 +744,66 @@ msgid ""
 "\t\t\tthe total amount of desk payments for this transaction.\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tՎերաֆինանսավորման այս արժեխը թույլատրված չէ, քանի որ այն գերազանցում է \n"
+"\t\t\tայս տրանզակցիայի համար հատկացված ընդհանուր գումարին:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1616.MONEY_OPEN_USER_CIRCULATION_SUMMARY_NOT_FOUND:479
 msgid "The requested money_open_user_circulation_summary was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_open_user_circulation_summary չի գտնված"
 
 #: 1583.ACTION_SURVEY_NOT_FOUND:382
 msgid "The requested action_survey was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_survey չի գտնված"
 
 #: 1625.CONTAINER_BIBLIO_RECORD_ENTRY_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:506
 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket_item was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket_item չի գտնված"
 
 #: 1000.LOGIN_FAILED:23
 msgid "User login failed"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի գրանցումը ձախողվեգ"
 
 #: 1599.MONEY_GROCERY_NOT_FOUND:429
 msgid "The requested money_grocery was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_grocery չի գտնված"
 
 #: 7012.COPY_STATUS_MISSING:659
 msgid "Copy has is marked as missing"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
 
 #: 1532.MONEY_BILLABLE_TRANSACTION_SUMMARY_NOT_FOUND:236
 msgid "The requested money_billable_transaction_summary was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_billable_transaction_summary չի գտնված"
 
 #: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:605
 msgid "There was an internal server error"
-msgstr ""
+msgstr "Աօկա է կայանի ներքին սխալ"
 
 #: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:715
 msgid " The session name is invalid "
-msgstr ""
+msgstr "Սէսիայի անոնը սխալ է"
 
 #: 1597.BIBLIO_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:423
 msgid "The requested biblio_record_note was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող biblio_record_note չի գտնված"
 
 #: 1588.ASSET_STAT_CAT_NOT_FOUND:396
 msgid "The requested asset_stat_cat was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող asset_stat_cat չի գտնված"
 
 #: 1224.PATRON_ACCOUNT_EXPIRED:125
 msgid "The patron's account has expired"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ժամկետանց է"
 
 #: 1560.METABIB_METARECORD_NOT_FOUND:315
 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_metarecord չի գտնված"
 
 #: 1707.HOLD_EXISTS:582
 msgid "User already has an open hold on the selected item"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրված նյութի համար օգտվողը ունի բաց պահում "
 
 #: 1506.CONTAINER_NOT_FOUND:190
 msgid ""
@@ -767,95 +812,99 @@ msgid ""
 "\t\t\tsystem and the object was not found.\n"
 "\t\t"
 msgstr ""
+"\n"
+"\t\t\tԻնչ որ մեկը փորձում է կանչել կոնտեյնների պատկերը \n"
+"\t\t\tհամակարգից և պատկերը չի գտնված:\n"
+"\t\t"
 
 #: 1566.MONEY_FORGIVE_PAYMENT_NOT_FOUND:333
 msgid "The requested money_forgive_payment was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_forgive_payment չի գտնված"
 
 #: 1230.XACT_COLLISION:150
 msgid "The saved item has been edited by another user"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշված նյութը խմբագրվըլ է մեկ այլ օգտվողի կողմից"
 
 #: 1700.NON_CAT_TYPE_EXISTS:561
 msgid " The non-cataloged type object already exists "
-msgstr ""
+msgstr "Չմուտքագրվող դասի պատկեր արդեն աօկա է"
 
 #: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:585
 msgid "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
-msgstr ""
+msgstr "Կրկնվող money.collections_tracker պատկեր շտեմարանում աօկա է"
 
 #: 1634.REPORTER_TEMPLATE_NOT_FOUND:533
 msgid "The requested reporter_template was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող reporter_template չի գտնված"
 
 #: 1600.CONFIG_BIB_SOURCE_NOT_FOUND:432
 msgid "The requested config_bib_source was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող config_bib_sourceչի գտնված"
 
 #: 1228.BIB_RECORD_DELETED:144
 msgid "The requested bib record is marked as deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է ջնջված"
 
 #: 7018.COPY_MARKED_LOST:682
 msgid "The requested item is already marked as lost"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է կորած"
 
 #: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:576
 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
-msgstr ""
+msgstr "Նույն պիտակով, վերնագրովշ և վայրով հտոր արդեն կա"
 
 #: 1589.ACTOR_CARD_NOT_FOUND:399
 msgid "The requested actor_card was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_card չի գտնված"
 
 #: 1216.PATRON_CARD_INACTIVE:98
 msgid "The patron's card is not active"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի տոմսը ակտիվ չէ"
 
 #: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:662
 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող ընթերցողը հասել է մաքսիմում տուգանքի մեծությանը"
 
 #: 1586.ACTOR_ORG_UNIT_NOT_FOUND:390
 msgid "The requested actor_org_unit was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_org_unit չի գտնված"
 
 #: 1574.CONTAINER_CALL_NUMBER_BUCKET_ITEM_NOT_FOUND:355
 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket_item չի գտնված"
 
 #: 1518.ACTION_HOLD_TRANSIT_COPY_NOT_FOUND:204
 msgid "The requested action_hold_transit_copy was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_hold_transit_copy չի գտնված"
 
 #: 1594.AUTHORITY_FULL_REC_NOT_FOUND:414
 msgid "The requested authority_full_rec was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող authority_full_rec չի գտնված"
 
 #: 1565.ACTOR_PROFILE_NOT_FOUND:330
 msgid "The requested actor_profile was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_profile չի գտնված"
 
 #: 1580.METABIB_VIRTUAL_RECORD_NOT_FOUND:373
 msgid "The requested metabib_virtual_record was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող metabib_virtual_record չի գտնված"
 
 #: 1640.ACTOR_USR_ORG_UNIT_OPT_IN_NOT_FOUND:551
 msgid "The requested actor_usr_org_unit_opt_in was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող actor_usr_org_unit_opt_in չի գտնված"
 
 #: 1572.AUTHORITY_RECORD_NOTE_NOT_FOUND:350
 msgid "The requested authority_record_note was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող authority_record_note չի գտնված"
 
 #: 1520.WORKSTATION_NOT_FOUND:209
 msgid " Requested workstation object does not exist "
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող աշխատանքային կայանը գոյություն չունի"
 
 #: 1615.ACTION_NON_CATALOGED_CIRCULATION_NOT_FOUND:476
 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող action_non_cataloged_circulation չի գտնված"
 
 #: 1604.MONEY_USER_SUMMARY_NOT_FOUND:444
 msgid "The requested money_user_summary was not found"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցվող money_user_summary չի գտնված"
index 5652047..b119ecb 100644 (file)
-# extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/lang.dtd
 #. extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/lang.dtd
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-08-19 09:34-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-19 00:30+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
 
 #: lang.version
 msgid "remote v1"
-msgstr ""
+msgstr "հեռվում գտնվող v1"
 
 #: lang.description
 msgid "English"
-msgstr ""
+msgstr "Անգլերեն"
 
 #: lang.author
 msgid "PINES"
-msgstr ""
+msgstr "PINES"
 
 #: common.check_date.description
 msgid "Check today's date above."
-msgstr ""
+msgstr "Վերևում ընտրիր այսօրվա ամսաթիվը"
 
 #: common.check_barcode.description
 msgid "Check barcode?"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրե՞լ շտրիխ կոդը"
 
 #: common.date_helper
 msgid "or choose one of these"
-msgstr ""
+msgstr "կամ ընտրիր սրանցից մեկը"
 
 #: common.date_helper.normal
 msgctxt "common.date_helper.normal"
 msgid "Normal"
-msgstr ""
+msgstr "Նորմալ"
 
 #: common.date_helper.3_days
 msgid "Today + 3 days"
-msgstr ""
+msgstr "Այսօր + 3 օր"
 
 #: common.date_helper.7_days
 msgid "Today + 7 days"
-msgstr ""
+msgstr "Այսօր + 7 օր  "
 
 #: common.date_helper.14_days
 msgid "Today + 14 days"
-msgstr ""
+msgstr "Այսօր + 14 օր"
 
 #: common.date_helper.30_days
 msgid "Today + 30 days"
-msgstr ""
+msgstr "Այսօր + 30 օր"
 
 #: common.due_date.description
 msgid "Enter the item due date:"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա նյութի վերադարձի ամսաթիվը:"
 
 #: common.enter.label
 #: common.enter.accesskey
 msgctxt "common.enter.label common.enter.accesskey"
 msgid "&Enter"
-msgstr ""
+msgstr "&Մուտք"
 
 #: common.enter_barcode.description
 msgid "Enter the item barcode:"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա նյութի շտրիխ կոդը:"
 
 #: common.title
 msgctxt "common.title"
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր"
 
 #: common.author
 msgctxt "common.author"
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ"
 
 #: common.subject
 msgctxt "common.subject"
 msgid "Subject"
-msgstr ""
+msgstr "Խորագիր"
 
 #: common.series
 msgid "Series"
-msgstr ""
+msgstr "Մատենաշար"
 
 #: common.keyword
 msgctxt "common.keyword"
 msgid "Keyword"
-msgstr ""
+msgstr "Վճռորոշ բառ"
 
 #: common.type
 msgctxt "common.type"
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակ"
 
 #: common.isbn
 msgctxt "common.isbn"
 msgid "ISBN"
-msgstr ""
+msgstr "ISBN"
 
 #: common.format
 msgctxt "common.format"
 msgid "Format"
-msgstr ""
+msgstr "Ձևաչափ"
 
 #: common.login
 msgid "Login"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքի գրանցում"
 
 #: common.logout
 msgid "Log Out"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս գալ"
 
 #: common.at
 msgid "at"
-msgstr ""
+msgstr "at"
 
 #: common.of
 msgctxt "common.of"
 msgid "of"
-msgstr ""
+msgstr "of"
 
 #: common.cancel
 msgctxt "common.cancel"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: common.library
 msgctxt "common.library"
 msgid "Library"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարան"
 
 #: common.step1.label
 msgid "Step 1)"
-msgstr ""
+msgstr "Քայլ 1)"
 
 #: common.step2.label
 #: common.step2.accesskey
 msgid "Step &2)"
-msgstr ""
+msgstr "Քայլ &2)"
 
 #: common.step3.label
 #: common.step3.accesskey
 msgid "Step &3)"
-msgstr ""
+msgstr "Քայլ &3)"
 
 #: common.step4.label
 #: common.step4.accesskey
 msgid "Step &4)"
-msgstr ""
+msgstr "Քայլ &4)"
 
 #: common.step5.label
 msgid "Step 5)"
-msgstr ""
+msgstr "Քայլ 5)"
 
 #: common.step6.label
 msgid "Step 6)"
-msgstr ""
+msgstr "Քայլ 6)"
 
 #: common.username
 msgctxt "common.username"
 msgid "Username"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի անուն"
 
 #: common.username.label
 #: common.username.accesskey
 msgid "&Username:"
-msgstr ""
+msgstr "&Օգտվողի անուն:"
 
 #: common.password
 msgctxt "common.password"
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Գաղտնաբառ"
 
 #: common.refresh
 msgctxt "common.refresh"
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Թարմացնել"
 
 #: common.submit
 msgctxt "common.submit"
 msgid "Submit"
-msgstr ""
+msgstr "Գրանցել"
 
 #: common.user_not_found
 msgid "User not found"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը չի գտնվել"
 
 #: common.unimplemented
 msgid "Not Yet Implemented"
-msgstr ""
+msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
 
 #: common.delete_transactions.label
 msgid "Delete selected transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջիր ընտրված տրանզակցիան"
 
 #: common.save_transactions.label
 #: common.save_transactions.accesskey
 msgid "&Save these transactions"
-msgstr ""
+msgstr "&Հիշիր այս տրանզակցիան"
 
 #: ilsevent.1000
 msgid "Login failed.  The username or password entered was incorrect."
-msgstr ""
+msgstr "Գրանցումը ձախողվեց: Մուտք արված գաղտնաբառը կամ օգտվողի անունը սխալ է:"
 
 #: ilsevent.1001
 msgid "Login session has timed out or does not exist"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք գործելու սեսիան կամ գոյություն չունի և կամ ժամանակը լրացել է"
 
 #: ilsevent.1002
 msgid "User was not found in the database"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը շտեմարանում չի գտնված"
 
 #: ilsevent.5000
 msgid "Permission Denied"
-msgstr ""
+msgstr "Իրավասությունը արգելված է"
 
 #: ilsperm.CREATE_HOLD
 msgid "User is not allowed to create holds for other users at this location"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողը չունի իրավասություն այլոց համար ստեղծելու պահումներ"
 
 #: common.cancel.accesskey
 msgctxt "common.cancel.accesskey"
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: common.login.accesskey
 msgctxt "common.login.accesskey"
 msgid "L"
-msgstr ""
+msgstr "L"
 
 #: common.password.accesskey
 msgctxt "common.password.accesskey"
 msgid "P"
-msgstr ""
+msgstr "P"
 
 #: staff.about.title
 msgid "About"
-msgstr ""
+msgstr "Մասին"
 
 #: staff.acp_label_barcode
 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
 msgid "Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.acp_label_call_number
 msgctxt "staff.acp_label_call_number"
 msgid "Call Number"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչ"
 
 #: staff.acp_label_circ_as_type
 msgid "Circulate As Type"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
 
 #: staff.acp_label_circ_lib
 msgid "Circulation Library"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկող գրադարան"
 
 #: staff.acp_label_circ_modifier
 msgid "Circulation Modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
 
 #: staff.acp_label_copy_number
 msgctxt "staff.acp_label_copy_number"
 msgid "Copy Number"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի համար"
 
 #: staff.acp_label_deposit
 msgctxt "staff.acp_label_deposit"
 msgid "Deposit"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպոզիտ"
 
 #: staff.acp_label_deposit_amount
 msgctxt "staff.acp_label_deposit_amount"
 msgid "Deposit Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպոզիտ գումար"
 
 #: staff.acp_label_fine_level
 msgctxt "staff.acp_label_fine_level"
 msgid "Fine Level"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
 
 #: staff.acp_label_id
 msgid "Copy ID"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի ID"
 
 #: staff.acp_label_loan_duration
 msgctxt "staff.acp_label_loan_duration"
 msgid "Loan Duration"
-msgstr ""
+msgstr "Տրման տևողություն"
 
 #: staff.acp_label_location
 msgctxt "staff.acp_label_location"
 msgid "Location"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղաբաշխում"
 
 #: staff.acp_label_price
 msgctxt "staff.acp_label_price"
 msgid "Price"
-msgstr ""
+msgstr "Գին"
 
 #: staff.acp_label_status
 msgctxt "staff.acp_label_status"
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.ahr_capture_time_label
 msgid "Capture Time"
-msgstr ""
+msgstr "Որսալու ժամանակը"
 
 #: staff.ahr_current_copy_label
 msgid "Current Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթացիկ օրինակ"
 
 #: staff.ahr_email_notify_label
 msgid "Email Notify"
-msgstr ""
+msgstr "Էլ փոստ հիշեցում"
 
 #: staff.ahr_expire_time_label
 msgid "Expire Time"
-msgstr ""
+msgstr "ժամկետը լրանալու ժամանակ"
 
 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
 msgid "Fulfillment Time"
-msgstr ""
+msgstr "Իրականացման ժամկետ"
 
 #: staff.ahr_hold_type_label
 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակ"
 
 #: staff.ahr_holdable_formats_label
 msgid "Holdable Formats"
-msgstr ""
+msgstr "Պահվող ձևաչափեր"
 
 #: staff.ahr_id_label
 msgid "Hold ID"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման ID"
 
 #: staff.ahr_ischanged_label
 msgctxt "staff.ahr_ischanged_label"
 msgid "Is changed"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխված է"
 
 #: staff.ahr_isdeleted_label
 msgctxt "staff.ahr_isdeleted_label"
 msgid "Is deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջված է"
 
 #: staff.ahr_isnew_label
 msgctxt "staff.ahr_isnew_label"
 msgid "Is new"
-msgstr ""
+msgstr "Նոր է"
 
 #: staff.ahr_phone_notify_label
 msgid "Phone Notify"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռախոսով զգուշացում"
 
 #: staff.ahr_pickup_lib_label
 msgctxt "staff.ahr_pickup_lib_label"
 msgid "Pickup Library"
-msgstr ""
+msgstr "Ստանալու գրադարան"
 
 #: staff.ahr_prev_check_time_label
 msgid "Previous Check Time"
-msgstr ""
+msgstr "Նախորդ ստուգման ժամ"
 
 #: staff.ahr_request_time_label
 msgid "Request Time"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջի ժամ"
 
 #: staff.ahr_requestor_label
 msgid "Requestor"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջ"
 
 #: staff.ahr_selection_depth_label
 msgid "Selection Depth"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրանքի խորություն"
 
 #: staff.ahr_status_label
 msgctxt "staff.ahr_status_label"
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.ahr_target_label
 msgid "Target"
-msgstr ""
+msgstr "Թիրախ"
 
 #: staff.ahr_usr_label
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվող"
 
 #: staff.au_active_label
 msgctxt "staff.au_active_label"
 msgid "Active"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվ"
 
 #: staff.au_addresses_label
 msgctxt "staff.au_addresses_label"
 msgid "Addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Հասցեներ"
 
 #: staff.au_alert_message_label
 msgctxt "staff.au_alert_message_label"
 msgid "Alert Message"
-msgstr ""
+msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
 
 #: staff.au_billing_address_label
 msgctxt "staff.au_billing_address_label"
 msgid "Billing Address"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվի ներկայացման հասցե"
 
 #: staff.au_card_label
 msgid "Card"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտ"
 
 #: staff.au_cards_label
 msgid "Cards"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտեր"
 
 #: staff.au_checkouts_label
 msgid "Check Outs"
-msgstr ""
+msgstr "Դուրս տրումներ"
 
 #: staff.au_claims_returned_count_label
 msgctxt "staff.au_claims_returned_count_label"
 msgid "Claims Returned Count"
-msgstr ""
+msgstr "Խարանվածների վերադարձի հաշվիչ"
 
 #: staff.au_create_date_label
 msgid "Create Date"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
 
 #: staff.au_credit_forward_balance_label
 msgid "Credit Forward Balance"
-msgstr ""
+msgstr "Կրեդիտ առաջընթաց հաշվեկշիռ"
 
 #: staff.au_day_phone_label
 msgid "Day Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
 
 #: staff.au_dob_label
 msgctxt "staff.au_dob_label"
 msgid "Date of Birth"
-msgstr ""
+msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
 
 #: staff.au_email_label
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "Էլ փոստ"
 
 #: staff.au_evening_phone_label
 msgctxt "staff.au_evening_phone_label"
 msgid "Evening Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
 
 #: staff.au_expire_date_label
 msgctxt "staff.au_expire_date_label"
 msgid "Expire Date"
-msgstr ""
+msgstr "Լրանալու ժամկետ"
 
 #: staff.au_family_name_label
 msgctxt "staff.au_family_name_label"
 msgid "Family Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ազգանուն"
 
 #: staff.au_first_given_name_label
 msgid "First Given Name"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 #: staff.au_hold_requests_label
 msgid "Hold Requests"
-msgstr ""
+msgstr "Պահված պահանջներ"
 
 #. "OU" is an organization unit - typically a library
 #: staff.au_home_ou_label
 msgid "Home OU"
-msgstr ""
+msgstr "Տան ԿՄ"
 
 #: staff.au_id_label
 msgid "User ID"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի ID"
 
 #: staff.au_ident_type2_label
 msgid "Identification Type2"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման տեսակ2"
 
 #: staff.au_ident_type_label
 msgid "Identification Type"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
 
 #: staff.au_ident_value2_label
 msgid "Identification Value2"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման արժեք2"
 
 #: staff.au_ident_value_label
 msgid "Identification Value"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
 
 #: staff.au_ischanged_label
 msgctxt "staff.au_ischanged_label"
 msgid "Is changed"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխված է"
 
 #: staff.au_isdeleted_label
 msgctxt "staff.au_isdeleted_label"
 msgid "Is deleted"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջված է"
 
 #: staff.au_isnew_label
 msgctxt "staff.au_isnew_label"
 msgid "Is new"
-msgstr ""
+msgstr "Նոր է"
 
 #: staff.au_label_active
 msgctxt "staff.au_label_active"
 msgid "Active"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվ"
 
 #: staff.au_label_family_name
 msgctxt "staff.au_label_family_name"
 msgid "Family Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ազգանուն"
 
 #: staff.au_label_first_given_name
 msgctxt "staff.au_label_first_given_name"
 msgid "First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 #: staff.au_label_id
 msgid "Record ID"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման ID"
 
 #: staff.au_label_prefix
 msgctxt "staff.au_label_prefix"
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Նախածանց"
 
 #: staff.au_label_second_given_name
 msgctxt "staff.au_label_second_given_name"
 msgid "Middle Name"
-msgstr ""
+msgstr "Միջին անուն"
 
 #: staff.au_label_suffix
 msgctxt "staff.au_label_suffix"
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջածանց"
 
+# "xact" տրանզակցիա է
 #. "xact" is a transaction
 #: staff.au_last_xact_id_label
 msgid "Last Xact ID"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին Xact ID"
 
 #: staff.au_mailing_address_label
 msgctxt "staff.au_mailing_address_label"
 msgid "Mailing Address"
-msgstr ""
+msgstr "Փոստային հասցե"
 
 #: staff.au_master_account_label
 msgid "Master Account"
-msgstr ""
+msgstr "Գլխավոր հաշիվ"
 
 #: staff.au_net_access_level_label
 msgid "Net Access Level"
-msgstr ""
+msgstr "Զրոյական մուտքի մակարդակ"
 
 #: staff.au_other_phone_label
 msgctxt "staff.au_other_phone_label"
 msgid "Other Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Այլ հեռախոս"
 
 #: staff.au_passwd_label
 msgctxt "staff.au_passwd_label"
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Գաղտնաբառ"
 
 #: staff.au_password_label
 msgctxt "staff.au_password_label"
 msgid "Password"
-msgstr ""
+msgstr "Գաղտնաբառ"
 
 #: staff.au_photo_url_label
 msgid "Photo URL"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարի URL"
 
 #: staff.au_prefix_label
 msgctxt "staff.au_prefix_label"
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Նախածանց"
 
 #: staff.au_profile_label
 msgctxt "staff.au_profile_label"
 msgid "Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Պրոֆայլ"
 
 #: staff.au_second_given_name_label
 msgid "Second Given Name"
-msgstr ""
+msgstr "Երկրորդ տրված անուն"
 
 #: staff.au_settings_label
 msgid "Settings"
-msgstr ""
+msgstr "Կարգաբերումներ"
 
 #: staff.au_standing_label
 msgctxt "staff.au_standing_label"
 msgid "Standing"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասող"
 
 #: staff.au_stat_cat_entries_label
 msgid "Statistical Category Entries"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակագրական դասի մուտքեր"
 
 #: staff.au_suffix_label
 msgctxt "staff.au_suffix_label"
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջածանց"
 
 #: staff.au_super_user_label
 msgid "Super User"
-msgstr ""
+msgstr "Գեր-օգտվող"
 
 #: staff.au_survey_responses_label
 msgid "Survey Responses"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցախույզի արձագանքեր"
 
 #: staff.au_usrgroup_label
 msgid "User group"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի խումբ"
 
 #: staff.au_usrname_label
 msgid "User name"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվողի անուն"
 
 #: staff.admin.survey.available.label
 msgid "Available to:"
-msgstr ""
+msgstr "Հասանելի է՝"
 
 #: staff.admin.survey.description.label
 msgid "Description:"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարագրություն"
 
 #: staff.admin.survey.end.label
 msgid "End:"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջ"
 
 #: staff.admin.survey.format.label
 msgid "Poll Format:"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրաթերթիկի ձևաչափ"
 
 #: staff.admin.survey.name.label
 msgctxt "staff.admin.survey.name.label"
 msgid "Name:"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 #: staff.admin.survey.opac_visible.label
 msgctxt "staff.admin.survey.opac_visible.label"
 msgid "OPAC Visible:"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսանելի ՀՕԱՔ"
 
 #: staff.admin.survey.required.label
 msgid "Required:"
-msgstr ""
+msgstr "Պահանջվող"
 
 #: staff.admin.survey.save_question.label
 #: staff.admin.survey.save_question.accesskey
 msgid "Save this &Question"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշիր այս &Հարցը"
 
 #: staff.admin.survey.staff_client.label
 msgid "Staff Client:"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատակազմի հաճախորդ"
 
 #: staff.admin.survey.start.label
 msgid "Start:"
-msgstr ""
+msgstr "Սկիզբ"
 
 #: staff.auth.login_header
 msgid "Log in"
-msgstr ""
+msgstr "Գրանցում համակարգ"
 
 #: staff.auth.logoff_prompt
 msgid "Log off"
-msgstr ""
+msgstr "Համակարգից դուրս գալ"
 
 #: staff.auth.logoff_prompt.accesskey
 msgid "f"
-msgstr ""
+msgstr "f"
 
 #: staff.auth.logoff_prompt.key
 msgctxt "staff.auth.logoff_prompt.key"
 msgid "L"
-msgstr ""
+msgstr "L"
 
 #: staff.auth.name_prompt
 msgctxt "staff.auth.name_prompt"
 msgid "Name:"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 #: staff.auth.name_prompt.key
 msgctxt "staff.auth.name_prompt.key"
 msgid "N"
-msgstr ""
+msgstr "N"
 
 #: staff.auth.password_prompt
 msgid "Password:"
-msgstr ""
+msgstr "Գաղտնաբառ"
 
 #: staff.auth.password_prompt.accesskey
 msgctxt "staff.auth.password_prompt.accesskey"
 msgid "P"
-msgstr ""
+msgstr "P"
 
 #: staff.auth.password_prompt.key
 msgctxt "staff.auth.password_prompt.key"
 msgid "P"
-msgstr ""
+msgstr "P"
 
 #: staff.auth.quit_prompt
 msgid "Exit Evergreen"
-msgstr ""
+msgstr "Ելք Evergreen-ից"
 
 #: staff.auth.quit_prompt.key
 msgid "x"
-msgstr ""
+msgstr "x"
 
 #: staff.auth.submit_prompt
 msgctxt "staff.auth.submit_prompt"
 msgid "Submit"
-msgstr ""
+msgstr "Գրանցել"
 
 #: staff.auth.submit_prompt.key
 msgctxt "staff.auth.submit_prompt.key"
 msgid "S"
-msgstr ""
+msgstr "S"
 
 #: staff.auth.title
 msgid "Evergreen Staff Client 3"
-msgstr ""
+msgstr "Evergreen Staff Client 3"
 
 #: staff.auth.version
 msgid "Evergreen 0.1.0 20051202"
-msgstr ""
+msgstr "Evergreen 0.1.0 20051202"
 
 #: staff.bills_current_payment_label
 msgid "Current Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթացիկ վճար"
 
 #: staff.bills_information
 msgid "Information"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկատվություն"
 
 #: staff.bills_interface_label
 msgctxt "staff.bills_interface_label"
 msgid "Bills"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվներ"
 
 #: staff.bills_money_label
 msgid "Money"
-msgstr ""
+msgstr "Փող"
 
 #: staff.bills_total_owed_label
 msgid "Total Owed"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդհանուր պարտք"
 
 #: staff.bills_wizard_label
 msgid "Bill Patron"
-msgstr ""
+msgstr "Ներկայացրու հաշիվ ընթերցողին"
 
 #: staff.bills_xact_dates_label
 msgid "Record and Dates"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառում և ամսաթվեր"
 
 #: staff.browse_list.barcode
 msgctxt "staff.browse_list.barcode"
 msgid "Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.browse_list.callnumber
 msgctxt "staff.browse_list.callnumber"
 msgid "Call Number"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչ"
 
 #: staff.browse_list.circ_as_type
 msgid "Circulate As"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկիր որպես"
 
 #: staff.browse_list.circ_lib
 msgctxt "staff.browse_list.circ_lib"
 msgid "Circulating Library"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկող գրադարան"
 
 #: staff.browse_list.circ_modifier
 msgid "Circ Modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
 
 #: staff.browse_list.circulate
 msgctxt "staff.browse_list.circulate"
 msgid "Circulate"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկիր"
 
 #: staff.browse_list.copy_number
 msgctxt "staff.browse_list.copy_number"
 msgid "Copy Number"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի համար"
 
 #: staff.browse_list.create_date
 msgid "Creation Date"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
 
 #: staff.browse_list.creator
 msgid "Creator"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծող"
 
 #: staff.browse_list.deposit
 msgctxt "staff.browse_list.deposit"
 msgid "Deposit"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպոզիտ"
 
 #: staff.browse_list.deposit_amount
 msgctxt "staff.browse_list.deposit_amount"
 msgid "Deposit Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպոզիտ գումար"
 
 #: staff.browse_list.edit_date
 msgid "Edit Date"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրման ամսաթիվ"
 
 #: staff.browse_list.editor
 msgid "Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագիր"
 
 #: staff.browse_list.fine_level
 msgctxt "staff.browse_list.fine_level"
 msgid "Fine Level"
-msgstr ""
+msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
 
 #: staff.browse_list.library
 msgid "Owning Lib"
-msgstr ""
+msgstr "Տնօրինող գրադ"
 
 #: staff.browse_list.loan_duration
 msgctxt "staff.browse_list.loan_duration"
 msgid "Loan Duration"
-msgstr ""
+msgstr "Տրման տևողություն"
 
 #: staff.browse_list.location
 msgid "Location and Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղաբաշխում և շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.browse_list.location2
 msgctxt "staff.browse_list.location2"
 msgid "Location"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղաբաշխում"
 
 #: staff.browse_list.opac_visible
 msgctxt "staff.browse_list.opac_visible"
 msgid "OPAC"
-msgstr ""
+msgstr "ՀՕԱՔ"
 
 #: staff.browse_list.price
 msgctxt "staff.browse_list.price"
 msgid "Price"
-msgstr ""
+msgstr "Գին"
 
 #: staff.browse_list.ref
 msgctxt "staff.browse_list.ref"
 msgid "Reference"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկատու"
 
 #: staff.browse_list.shelving_loc
 msgctxt "staff.browse_list.shelving_loc"
 msgid "Shelving Location"
-msgstr ""
+msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
 
 #: staff.browse_list.status
 msgctxt "staff.browse_list.status"
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.browse_list.win_title
 msgctxt "staff.browse_list.win_title"
 msgid "Cataloging"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտագրում"
 
 #: staff.cat.fixed.BKS
 msgid "BKS"
-msgstr ""
+msgstr "BKS"
 
 #: staff.cat.fixed.BKS.key
 msgctxt "staff.cat.fixed.BKS.key"
 msgid "B"
-msgstr ""
+msgstr "B"
 
 #: staff.cat.fixed.COM
 msgid "COM"
-msgstr ""
+msgstr "COM"
 
 #: staff.cat.fixed.COM.key
 msgctxt "staff.cat.fixed.COM.key"
 msgid "O"
-msgstr ""
+msgstr "O"
 
 #: staff.cat.fixed.MA