i18n: Merge Armenian (hy-AM) translation from Launchpad
authorDan Scott <dscott@laurentian.ca>
Thu, 29 Sep 2011 20:22:06 +0000 (16:22 -0400)
committerDan Scott <dscott@laurentian.ca>
Thu, 29 Sep 2011 20:22:06 +0000 (16:22 -0400)
Signed-off-by: Dan Scott <dscott@laurentian.ca>
31 files changed:
build/i18n/po/AutoFieldWidget.js/hy-AM.po
build/i18n/po/TranslatorPopup.js/hy-AM.po
build/i18n/po/User.js/hy-AM.po
build/i18n/po/XULTermLoader.js/hy-AM.po
build/i18n/po/acq.js/hy-AM.po
build/i18n/po/admin.properties/hy-AM.po
build/i18n/po/auth.properties/hy-AM.po
build/i18n/po/capture.js/hy-AM.po
build/i18n/po/cat.properties/hy-AM.po
build/i18n/po/circ.properties/hy-AM.po
build/i18n/po/common.properties/hy-AM.po
build/i18n/po/conify.dtd/hy-AM.po
build/i18n/po/conify.js/hy-AM.po
build/i18n/po/db.seed/hy-AM.po
build/i18n/po/fm_IDL.dtd/hy-AM.po
build/i18n/po/ils_events.xml/hy-AM.po
build/i18n/po/lang.dtd/ar-AR.po
build/i18n/po/lang.dtd/hy-AM.po
build/i18n/po/multiclass_search_help.html/hy-AM.po
build/i18n/po/offline.properties/hy-AM.po
build/i18n/po/opac.dtd/hy-AM.po
build/i18n/po/opac.js/hy-AM.po
build/i18n/po/patron.properties/hy-AM.po
build/i18n/po/pickup_and_return.js/hy-AM.po
build/i18n/po/pull_list.js/hy-AM.po
build/i18n/po/register.js/hy-AM.po
build/i18n/po/reports.dtd/hy-AM.po
build/i18n/po/reports.js/hy-AM.po
build/i18n/po/reservation.js/hy-AM.po
build/i18n/po/selfcheck.js/hy-AM.po
build/i18n/po/vandelay.dtd/hy-AM.po

index e459410..95c1e12 100644 (file)
@@ -1,24 +1,33 @@
+# Armenian translation for evergreen
+# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
+# This file is distributed under the same license as the evergreen package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 02:03:45-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-26 07:03+0000\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
+"Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.7.0\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:48+0000\n"
 
 #: AutoFieldWidget.js:TRUE
 msgid "True"
-msgstr ""
+msgstr "Ճիշտ"
 
 #: AutoFieldWidget.js:FALSE
 msgid "False"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ"
 
 #: AutoFieldWidget.js:UNSET
 msgid "Unset"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացնել"
+
+#: AutoFieldWidget.js:INHERITED
+msgid "Inherited"
+msgstr "Ժառանգած"
index 5eb1a0a..0f4bf12 100644 (file)
@@ -1,36 +1,41 @@
+# Armenian translation for evergreen
+# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
+# This file is distributed under the same license as the evergreen package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 02:03:45-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-19 04:00+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.7.0\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:49+0000\n"
 
 #: TranslatorPopup.js:locale
 msgid "Locale"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղային"
 
 #: TranslatorPopup.js:create
 msgid "Create"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծել"
 
 #: TranslatorPopup.js:update
 msgid "Update"
-msgstr ""
+msgstr "Թարմացնել"
 
 #: TranslatorPopup.js:remove
 msgid "Remove"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացնել"
 
 #: TranslatorPopup.js:translation
 msgid "Translation"
-msgstr ""
+msgstr "Թարգմանություն"
 
 #: TranslatorPopup.js:translate
 msgid "Translate"
-msgstr ""
+msgstr "Թարգմանել"
index 3aeb597..5b52c70 100644 (file)
@@ -1,16 +1,21 @@
+# Armenian translation for evergreen
+# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
+# This file is distributed under the same license as the evergreen package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 02:03:45-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-19 04:00+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.7.0\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:49+0000\n"
 
 #: User.js:FULL_NAME
 msgid "${0}, ${3} ${1} ${2} ${4}"
-msgstr ""
+msgstr "${0}, ${3} ${1} ${2} ${4}"
index d9e22e9..f90053a 100644 (file)
@@ -1,32 +1,39 @@
+# Armenian translation for evergreen
+# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
+# This file is distributed under the same license as the evergreen package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 02:03:45-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:32-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-19 04:00+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.7.0\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:48+0000\n"
 
 #: XULTermLoader.js:LABEL_TEXT
 msgid " term(s) loaded"
-msgstr ""
+msgstr " տերմինները բեռնավորված են"
 
 #: XULTermLoader.js:BUTTON_TEXT
 msgid "Load more terms"
-msgstr ""
+msgstr "Բեռնավորիր ավելի տերմիններ"
 
 #: XULTermLoader.js:TERM_LIMIT
 msgid "You have already loaded the maximum number of terms."
-msgstr ""
+msgstr "Դու արդեն բեռնավորել ես տերմինների ամենաշատ քանակը"
 
 #: XULTermLoader.js:TERM_LIMIT_SOME
 msgid "Could not load all terms from the file without exceeding maximum number of terms. Some data not included."
 msgstr ""
+"Ֆայլից չի կարող բեռնավորել բոլոր տերմինները առանց գերազանցելու տերմինների "
+"մաքսիմում քանակը։ Որոշ տվյալներ ներառված չեն։"
 
 #: XULTermLoader.js:CHOOSE_FILE
 msgid "Choose a file from which to read search terms."
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր ֆայլը որից պետք է կարդալ փնտրման տերմինները։"
index 314a1ca..0a3cc69 100644 (file)
@@ -1,19 +1,48 @@
+# Armenian translation for evergreen
+# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
+# This file is distributed under the same license as the evergreen package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 02:03:44-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-05 14:25+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.7.0\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-06-06 04:38+0000\n"
+
+#: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
+msgid ""
+"<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
+"<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
+"${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled</div>\n"
+"<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, Paid $${17}</div>\n"
+"<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
+"# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
+"<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
+msgstr ""
+"<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
+"(${2})</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>${3} Պատվիրված, ${4} "
+"Ստացված, ${7} Հաշիվ ներկայացված, ${8} Թիրախավորված, ${9} Չեղյալ "
+"արված</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>Գնահատված $${6}, "
+"Խոչընդոտած $${16}, Վճարված $${17}</div><div class='acq-lineitem-summary-"
+"extra'># ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}' "
+"href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a><a style='padding-"
+"right: 10px;' class='hidden${21}' "
+"href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
 
 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
 msgid "Change claim policy"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխիր խարանման քաղաքականությունը"
+
+#: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
+msgid "Activated ${0}"
+msgstr "Ակտիվացված ${0}"
 
 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
 msgid ""
@@ -25,104 +54,135 @@ msgid ""
 "${3}\n"
 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
 msgstr ""
+"Ահազանգ է դրվել վերնագրի վրա,\n"
+"\"${0}\":\n"
+"\n"
+"${1}\n"
+"${2}\n"
+"${3}\n"
+"Ընտրիր Լավ եթե ցանկանում ես հաստատել այս ահազանգը:"
 
 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
-msgstr ""
+msgstr "Չկանխատեսված սխալ տողային նյութի մասին տեղեկատվությունը կանչելիս"
 
 #: acq.js:NO
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: acq.js:NO_RESULTS
 msgid "No results."
-msgstr ""
+msgstr "Անարդյունք։"
 
 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
 msgid ""
 "Could not find that invoice.\n"
 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
 msgstr ""
+"Չի կարող գտնել այդ հաշիվը:\n"
+"Նկատի ունեցիր , որ հաշվի # դաշտը զգայուն է մեծատառերին:"
 
 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
 msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
-msgstr ""
+msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծային  նյութի մանրամասներ պահանջ դնելու համառ:"
 
 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
 msgid "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
 msgstr ""
+"<b>${1}</b> բյուջե տրամադրված հաշվարկային տրվա համար ${0} ընտրված "
+"տեղաբաշխումների համար"
 
 #: acq.js:DFA_TIP
 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
-msgstr ""
+msgstr "<strong>Կիրառված կողմից</strong>: ${0}<br /><strong>Երբ</strong>: ${1}"
 
 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
-msgstr ""
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել գնման այս պատվերը:"
 
 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
-msgstr ""
+msgstr "Սա աղյուսակից կջնջի վերջին ${0} օրինակները: Կատարե՞լ:"
 
 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
 msgid "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded file of terms at the same time."
 msgstr ""
+"Միևնույն ժամանակ դու չես կարող մուտք անել փնտրման արժեքը և որոնել "
+"բեռնավորված ֆայլի տերմինները:"
 
 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
 msgid "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
-msgstr ""
+msgstr "Այս PO պահանջում է կանխավճար: Վստա՞հ ես որ պատրաստ են այն ակտիվացնել:"
 
 #: acq.js:NOT_RECVD
 msgid "Not recv'd"
-msgstr ""
+msgstr "Չի ստացված"
 
 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
 msgid "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected locations"
-msgstr ""
+msgstr "<b>$${1}</b> չծախսված գումար ընթացիկ տարվա համար"
 
 #: acq.js:PRINT
 msgid "Print"
-msgstr ""
+msgstr "Տպել"
 
-#: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
-msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
+#: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
+msgid ""
+"This will create bibliographic, call number, and copy records for this purchase order in the ILS.\n"
+"\n"
+"Continue?"
 msgstr ""
+"Սա գնման այս պատվերի համար ՄԳԲ-ում կստեղծի մատենագիտություն, դասիչ, գրառման "
+"պատճեն:\n"
+"\n"
+"Շարունակե՞լ:"
 
 #: acq.js:ITS_YOU
 msgid "You"
-msgstr ""
+msgstr "Դու"
 
 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացնե՞լ տարածման այս բանաձևի օգտագործման գրառումը:"
 
 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
 msgid "Yes."
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
 msgid "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
 msgstr ""
+"Դու փորձ ես անում հաշիվ դնել <b>${0}</b> ավել պատճենների վրա քանց իրական "
+"պատվերում է: <br/><br/>Իրական պատվերում այս նյութերը ավելացնելու համար "
+"ընտրիր բյուջեն ապա ստորև նշիր 'Ավելացրու նոր նյութեր': <br/>Հաշիվը հիշելուց "
+"հետո, դու կարող ես ավարտել նոր գրառումների խմբագրումը և ներմուծումը գծային "
+"նյութերի մանրամասների էջից:"
 
 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
-msgstr ""
+msgstr "Դու կիրառել ես տարածման բանաձևը ամեն օրինակի վրա:"
+
+#: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
+msgid "Select Search Field"
+msgstr "Ընտրիր փնտրման դաշտը:"
 
 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
 msgid "Select file with search terms"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր ֆայլը որոնման տերմիններով;"
 
 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
 msgid "You must choose an alert code."
-msgstr ""
+msgstr "Դու պետք է ընտրես ահազանգի կոդը:"
 
 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ մի բյուջե ${0} (${1}) կծանրաբեռնվի արգելանքի այս սահմանից անդին:"
 
 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
 msgid "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total Estimated Cost: $${5}"
 msgstr ""
+"<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
+"${4}</a><br/>Ընդհանուր գնահատված գին: $${5}"
 
 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
 msgid ""
@@ -130,26 +190,30 @@ msgid ""
 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
 "Continue?"
 msgstr ""
+"Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն բալանս իրենց կանգի մակարդակից "
+"ցածր:\n"
+"Դու չես կարողանա ակտիվացնել գնման այս պատվերները այս պատճենների համար:\n"
+"Շարունակե՞լ:"
 
 #: acq.js:RESET_FORMULAE
 msgid "Reset Formulas"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրի բանաձևերը"
 
 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
-msgstr ""
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս նյութերը:"
 
 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
 msgid "That file is too large for this operation."
-msgstr ""
+msgstr "Այդ ֆայլը շատ մեծ է այս գործողության համար:"
 
 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
-msgstr ""
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես նշել այս գծային նյութը որպես չստացված:"
 
 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
 msgid "You must select an LI attribute."
-msgstr ""
+msgstr "Դու պետք է ընտրես LI բնութագրիչը:"
 
 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
 msgid ""
@@ -157,142 +221,142 @@ msgid ""
 "\n"
 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts should be resolved manually."
 msgstr ""
+"Բաշխե՞լ ծախսերը:\n"
+"\n"
+"Ցանկացած ստորադրյալ ծախսերը որոնք կազդեն բաշխված գումարների վրա պետք է "
+"լուծվեն ձեռքով:"
 
 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
-msgstr ""
+msgstr "Բյուջեի բազ &amp; Ընդհանրացում այս ընթացիկ տարվա համար ${0}"
 
 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
 msgid "Error tagging fund."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ բյուջեն նշելուց"
 
 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
 msgid "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
 msgstr ""
+"${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Գնահատված գին: $${3}. <br/> Գծային նյութի "
+"ID: ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Պատվերի ամսաթիվ: ${6}"
 
 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
-msgstr ""
+msgstr "Այո, բյուջեն ${0} (${1}) կհավաքվի զգուշացման այս շեմից անդին"
 
 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
-msgstr ""
+msgstr "Չնախատեսված սխալ վիրտուալ կոմբինացված PO ստեղծելիս:"
 
 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
-msgstr ""
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես այս օրինակը նշել որպես չստացված:"
 
 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
-msgstr ""
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել օգտվողի այս հարցումը:"
 
 #: acq.js:UNNAMED
 msgid "Unnamed"
-msgstr ""
+msgstr "Անանուն"
 
 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
 msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարող գրանցել բաշխված բանաձևերի քո բոլոր կիրառումները:"
 
 #: acq.js:CANCEL_REASON
 msgid "Cancel reason"
-msgstr ""
+msgstr "Անտեսման պատճառը:"
 
-#: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
-msgid ""
-"<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
-"<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
-"${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled</div>\n"
-"<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, Paid $${17}</div>\n"
-"<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
-"<a style='padding-right: 10px;' href='${11}/acq/po/view/${12}'>PO #${13} ${18}</a>\n"
-"<a style='padding-right: 10px;' href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>${15}</a></div>"
-msgstr ""
+#: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
+msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես աջակցել այս փոխանցմանը:"
 
 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
 msgid "No results"
-msgstr ""
+msgstr "Անարդյունք"
 
 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
 msgid ""
 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
 "Continue?"
 msgstr ""
+"Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն  բալանս որը ցածր է դրանց "
+"զգուշացման մակարդակից:\n"
+"Շառունակե՞լ:"
 
 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
 msgstr ""
+"Դու վստա՞հ ես: Դու տեսե՞լ ես զգուշացումը բյուջեի վերածանրաբեռնման մասին:"
 
 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
 msgid "Save field values to a file"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշիր դաշտի արժեքները ֆայլում"
 
 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
 msgid "You have not selected any lineitems to claim."
-msgstr ""
+msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծծային նյութ պահանջ դնելու համառ:"
 
 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
-msgstr ""
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս օրինակը:"
 
 #: acq.js:RECVD
 msgid "Recv'd"
-msgstr ""
+msgstr "Ստացված:"
 
 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացնե՞լ $${0} վճարը այս նյութի համառ '${1}, ${2} [${3}] հաշվից:"
 
-#: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
-msgid ""
-"You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
-"with bibliographic IDs in the first column."
-msgstr ""
+#: acq.js:LIBRARY_INITIATED
+msgid "Library Initiated"
+msgstr "Գրադարանը նախաձեռնեց"
 
 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
 msgid "VENDOR PUBLIC"
-msgstr ""
+msgstr "ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ"
 
 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
 msgid ""
 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
 "Choose OK to save those values that could be found."
 msgstr ""
+"Ընտրված նյութերից ոչ բոլորը ունեն բնութագրիչ '${0}'.\n"
+"Ընտրիր ԼԱՎ այդ արժեքները հիշելու համար որոնք կարող են գտնվել:"
 
 #: acq.js:APPLY
 msgid "Apply"
-msgstr ""
-
-#: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
-msgid ""
-"This will create bibliographic, call number, and copy records for this purchase order in the ILS.\n"
-"\n"
-"Continue?"
-msgstr ""
+msgstr "Կիրառիր"
 
 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
 msgid ""
 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
 msgstr ""
+"Ընտրված մատակարարը պահանջում է կանխավճար, համաձայն գրանցումների:\n"
+"Կատարե՞լ ինչևէ առանց պահանջվող կանխավճառի այս PO-ի համար:"
 
 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
-msgstr ""
+msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես հեռացնել այս ցուցիչը այս բյուջեից:"
 
 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
 msgid ""
 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
 msgstr ""
+"Ընտրված մատակարարը պարտադիր չէ որ պահանջի կանխավճար\n"
+"գրանցումների: Պահանջե՞լ ինչևէ կանխավճար այս  PO-ի համար:"
 
 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
-msgstr ""
+msgstr "Բյուջեն դեռ սևեռված չէ: Փորձիր վերադառնալ այս արտածմանը ավելի ուշ:"
 
 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացնե՞լ այս $${0} '${1}' վճարը հաշվից:"
 
 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
 msgid ""
@@ -300,53 +364,66 @@ msgid ""
 "\n"
 "Continue?"
 msgstr ""
+"Սա հետ կբերի գնման այս պատվերի համար բոլոր օլլրինակները:\n"
+"\n"
+"Շարունակե՞լ:"
 
 #: acq.js:INVOICES
 msgid "Invoices"
-msgstr ""
+msgstr "հաշիվներ"
 
 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
 msgid "No values for attribute '${0}' found."
-msgstr ""
+msgstr "Չկան գտնված արժեքներ '${0}' բաղադրիչի համար:"
 
 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
 msgid "Record Details"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման մանրամասներ"
 
 #: acq.js:JUST_NOW
 msgid "Just now"
-msgstr ""
+msgstr "հենց հիմա"
 
 #: acq.js:CANCELED
 msgid "Canceled"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղարկված է"
 
 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
 msgid "Claims (${0} existing)"
-msgstr ""
+msgstr "Դրված պահանջներ (${0} առկա են)"
 
 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
 msgid "Error removing tag from fund."
+msgstr "Սխալ, երբ հեռացվում է ցուցիչը բյուջեից:"
+
+#: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
+msgid ""
+"You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
+"with bibliographic IDs in the first column."
 msgstr ""
+"Դու չես կարող կանչել գրառումներ քանի դեռ դու ֆիքսել ես CSV ֆայլը\n"
+"իր մատենագիտական ID-ներով առաջին սյունակում:"
 
 #: acq.js:CANCEL
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
 msgid ""
 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
 "one purchase order for every constituent line item?"
 msgstr ""
+"Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես բաժանել գնման այս պատվերը\n"
+"գնման մեկ պատվերի յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ գծային նյութի համար:"
 
 #: acq.js:YES
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: acq.js:PO_CHECKING
 msgid "[One moment...]"
-msgstr ""
+msgstr "[Մեկ րոպե...]"
 
 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարող փոխանցել: Սկզբնաղբյուր և նպատակ բյուջեները նույնն են:"
index 8acce2f..d6dd9a9 100644 (file)
@@ -1,18 +1,27 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/admin.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/admin.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-11-24 05:55+0000\n"
-"Last-Translator: TZ <Unknown>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-26 11:07+0000\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2009-11-25 04:50+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:38+0000\n"
+
+#: staff.admin.age_overdue_circulations_to_lost.chunks_processed
+msgid "Chunks Processed: %1$s"
+msgstr "Մշակած կտորներ: %1$s"
+
+#: staff.admin.age_overdue_circulations_to_lost.events_created
+msgid "Events Created: %1$s"
+msgstr "Ստեղծած իրադարձություններ: %1$s"
 
 #: staff.admin.font_settings.sound
 msgid "Sound preference saved to file system."
@@ -419,3 +428,29 @@ msgstr "Ոչ"
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.yes
 msgid "Yes"
 msgstr "Այւ"
+
+#: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.update_success
+msgid "Setting updated"
+msgstr "Կարգաբերումները թարմացված են"
+
+#: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.update_failure
+msgid "Setting not updated due to error"
+msgstr "Կարգաբերումները չեն թարմացվել սխալի պատճառով"
+
+#. # 1 - workstation library shortname   2 - setting library shortname
+#: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.current_setting_preamble
+msgid ""
+"Workstation library %1$s is currently suppressing auto-print for these "
+"receipt/slip types based on a setting inherited from %2$s:"
+msgstr ""
+"Աշխատանքային գրադարան %1$s ներկա պահին արգելափակում է ինքնա տպումը այս "
+"տեսակների համար, հիմնված այս կարգաբերումների վրա %2$s:"
+
+#. # 1 - workstation library shortname
+#: staff.admin.staff.do_not_auto_attempt_print_setting.current_setting_nonexistent
+msgid ""
+"Workstation library %1$s is not currently suppressing auto-print for any "
+"receipt/slip types."
+msgstr ""
+"Աշխատանքային գրադարան %1$s այս պահին չի արգելափակում ինքնա տպումը ցանկացած "
+"ձևի համար"
index 9476557..aa89bb1 100644 (file)
@@ -1,18 +1,19 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/auth.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/auth.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-12-21 06:36+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-22 04:36+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:38+0000\n"
 
 #: staff.auth.controller.not_configured
 msgid "Not yet configured for the specified server."
@@ -46,8 +47,7 @@ msgstr "Տարբերակի ստուգման ընթացքում սխալ է հա
 msgid ""
 "This server does not support your version of the staff client.  Please check "
 "with your system administrator."
-msgstr ""
-"Կայանը չի աջակցում հաճախորդի այս տարբերակը: Դիմիր կայանի կարգաբերողին:"
+msgstr "Կայանը չի աջակցում հաճախորդի այս տարբերակը: Դիմիր կայանի կարգաբերողին:"
 
 #. # login with <username> and <password> at <server>
 #: staff.auth.controller.error_login
index b8876a7..ac4da2f 100644 (file)
+# Armenian translation for evergreen
+# Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
+# This file is distributed under the same license as the evergreen package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-06-07 02:03:44-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:31-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-15 12:30+0000\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.7.0\n"
-
-#: capture.js:CAPTURE_TRANSIT_DEST
-msgid "To:"
-msgstr ""
+"X-Generator: Launchpad (build 13168)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-06-16 04:40+0000\n"
 
 #: capture.js:AUTO_ATTR_VALUE_capture
 msgid "Capture"
-msgstr ""
+msgstr "Որսալ"
 
-#: capture.js:FAILURE
-msgid "Capture failed"
-msgstr ""
+#: capture.js:SLIP_DATE
+msgid "Slip date"
+msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ"
 
 #: capture.js:CAPTURED_NOTHING
 msgid "Didn't capture anything."
-msgstr ""
+msgstr "Ոչինչ չի որսացել"
 
-#: capture.js:CAPTURE_TRANSIT_SOURCE
-msgid "From:"
-msgstr ""
+#: capture.js:AUTHOR
+msgid "Author"
+msgstr "Հեղինակ"
 
-#: capture.js:SUCCESS
-msgid "Capture succeeded"
-msgstr ""
-
-#: capture.js:CAPTURE_BRESV_PICKUP_LIB capture.js:AUTO_pickup_lib_selector
-msgid "Pickup library:"
-msgstr ""
+#: capture.js:CAPTURE_BRESV_DATES
+msgid "Reservation time:"
+msgstr "նախնական պահման ժամ"
 
 #: capture.js:CAPTURE_INFO
 msgid "Capture Information"
-msgstr ""
+msgstr "Որսալու տեղեկատվություն"
+
+#: capture.js:HERES_WHAT_WE_KNOW
+msgid "The following information is available about the failed capture:"
+msgstr "Անհաջող որսալու վերաբերյալ մատչելի է հետևյալ տեղեկատվությունը"
+
+#: capture.js:AT
+msgid "at"
+msgstr "այստեղ"
+
+#: capture.js:RESERVED
+msgid "Reserved for patron"
+msgstr "Պահված է ընթերցողի համար"
+
+#: capture.js:CAPTURE_CAUSES_TRANSIT
+msgid "This item is now in transit!"
+msgstr "Այս նյութը հիմա գտնվում է տրանզիտում"
+
+#: capture.js:TITLE
+msgid "Title"
+msgstr "Վերնագիր"
 
 #: capture.js:UNKNOWN_PROBLEM
 msgid "An unknown problem occurred during capture attempt."
-msgstr ""
+msgstr "Որսալու պահին առաջացել է անհասկանալի պրոբլեմ"
 
-#: capture.js:CAPTURE_BRESV_PATRON_BARCODE
-msgid "Patron barcode:"
-msgstr ""
+#: capture.js:PRINTED_BY
+msgid "Printed by"
+msgstr "Տպված է կողմից"
 
-#: capture.js:HERES_WHAT_WE_KNOW
-msgid "The following information is available about the failed capture:"
-msgstr ""
+#: capture.js:NO_PAYLOAD
+msgid "We did not receive further information from the server about this attempt to capture."
+msgstr "Մենք կայանից չենք ստացել որևէ տեղեկատվություն որսալու փորձի մասին"
 
-#: capture.js:AUTO_resource_barcode
-msgid "Enter barcode:"
-msgstr ""
+#: capture.js:CAPTURE_TRANSIT_SOURCE
+msgid "From:"
+msgstr "Ումից՝"
+
+#: capture.js:CAPTURE_TRANSIT_DEST
+msgid "To:"
+msgstr "Ում՝"
+
+#: capture.js:FAILURE
+msgid "Capture failed"
+msgstr "Որսալը ձախւղվեց"
+
+#: capture.js:RESERVATION_SHELF
+msgid "RESERVATION SHELF"
+msgstr "ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
+
+#: capture.js:SUCCESS
+msgid "Capture succeeded"
+msgstr "Որսալը հաջողվեց"
+
+#: capture.js:PRINT_ACCESSKEY
+msgid "P"
+msgstr "P"
 
 #: capture.js:CAPTURE_BRESV_BRSRC
 msgid "Resource barcode:"
-msgstr ""
+msgstr "Պաշարի շտրիխ կոդ"
 
-#: capture.js:CAPTURE_BRESV_DATES
-msgid "Reservation time:"
-msgstr ""
+#: capture.js:DURATION
+msgid "Reserved from"
+msgstr "պահված է"
 
-#: capture.js:NO_PAYLOAD
-msgid "We did not receive further information from the server about this attempt to capture."
-msgstr ""
+#: capture.js:PRINT
+msgid "<u>P</u>rint"
+msgstr "<u>P</u>rint"
 
-#: capture.js:CAPTURE_CAUSES_TRANSIT
-msgid "This item is now in transit!"
-msgstr ""
+#: capture.js:CAPTURE_BRESV_PICKUP_LIB capture.js:AUTO_pickup_lib_selector
+msgid "Pickup library:"
+msgstr "Ստանալու գրադարան"
+
+#: capture.js:NEEDS_ROUTED_TO
+msgid "This item need to be routed to"
+msgstr "Նյութը հարկ է ուղարկել"
+
+#: capture.js:BARCODE
+msgid "Barcode"
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
+
+#: capture.js:REQUEST
+msgid "Request time"
+msgstr "Պահանջի ժամ"
+
+#: capture.js:TRANSIT
+msgid "*** TRANSIT ***"
+msgstr "*** ՏՐԱՆԶԻՏT ***"
+
+#: capture.js:AUTO_resource_barcode
+msgid "Enter barcode:"
+msgstr "Մուտք արա շտրիխ կոդ։"
 
 #: capture.js:AUTO_capture_heading
 msgid "Capture Reserved Resources"
-msgstr ""
+msgstr "Որսա նախապես պահված նյութերը"
index 2921b0f..3e81de6 100644 (file)
@@ -1,18 +1,19 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-21 08:47+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-26 11:17+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-22 04:36+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:39+0000\n"
 
 #: bib.no_marc
 msgid "No MARC Record"
@@ -58,6 +59,49 @@ msgstr "(Չքարտագրված)"
 msgid "Item not cataloged."
 msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
 
+#. # %1$s = Bib Record ID
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.tab_name
+msgid "Manage Foreign Items for Bib %1$s"
+msgstr "Կառավարի օտարերկրյա նյութերը այս մատենի համար %1$s"
+
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.error
+msgid "Error"
+msgstr "Սխալ"
+
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.success
+msgid "Success"
+msgstr "Հաջողված"
+
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.failed
+msgid "Failed"
+msgstr "Տապալվեց"
+
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_linked_to_bib
+msgid "Item linked to bib"
+msgstr "Նյութը կապվել է մատենին"
+
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_native_to_bib
+msgid "Item native to bib"
+msgstr "Նյութը հարազատ է մատենին"
+
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.peer_type_updated
+msgid "Peer Type updated"
+msgstr "Զույգի տեսակը թարմացված է"
+
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.title
+msgid "Change Peer Type"
+msgstr "Փոխիր զույգի տեսակը"
+
+#. # %1$s = Bib Record ID
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.singular
+msgid "Unlink selected item from Bib %1$s"
+msgstr "Քանդիր ընտրված նյութը մատենից %1$s"
+
+#. # %1$s = Bib Record ID, %2$s = Number of selected items
+#: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.plural
+msgid "Unlink %2$s selected items from Bib %1$s"
+msgstr "Քանդիր %2$s ընտրված նյութերը մատենից %1$s"
+
 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
 msgid "Add Item"
 msgstr "Ավելացրու նյութ"
@@ -70,6 +114,28 @@ msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
 
+#: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed_silent
+msgid "No response from server"
+msgstr "Կայանից չկա արձագանք"
+
+#: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed
+msgid ""
+"Error from server: %1$d %2$s\n"
+"%3$s\n"
+"%4$s"
+msgstr ""
+"Կայանից սխալ: %1$d %2$s\n"
+"%3$s\n"
+"%4$s"
+
+#: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_failed
+msgid "Could not open new tab"
+msgstr "Չի կարող բացել նոր տաբ"
+
+#: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_name
+msgid "Resources"
+msgstr "Պաշարներ"
+
 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
@@ -95,21 +161,18 @@ msgid "Delete Items?"
 msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete\n"
-"Delete"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
+msgid "Delete"
 msgstr "Ջնջել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.delete_items.override\n"
-"Override Delete Failure?"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
+msgid "Override Delete Failure?"
 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
@@ -121,9 +184,8 @@ msgid "copy browser -> delete items"
 msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab\n"
-"Spine Labels"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
+msgid "Spine Labels"
 msgstr "Կողի պիտակներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
@@ -142,40 +204,26 @@ msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
 msgid "copy browser -> add volumes"
 msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
 
-#: staff.cat.copy_browser.edit_volume.permission_error
-msgid "You do not have permission to edit this volume."
-msgstr "Ô»Ö\80Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¸Ö\82 Õ¹Õ¥Õ½ Õ­Õ´Õ¢Õ¡Õ£Ö\80Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 Õ¡ÕµÕ½ Õ°Õ¡Õ¿Õ¸Ö\80Õ¨:"
+#: staff.cat.edit_volume.permission_error
+msgid "You do not have permission to edit the volume or volumes selected."
+msgstr "Ô´Õ¸Ö\82 Õ¹Õ¸Ö\82Õ¶Õ¥Õ½ Õ«Ö\80Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80 Õ­Õ´Õ¢Õ¡Õ£Ö\80Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 Õ°Õ¡Õ¿Õ¸Ö\80Õ¨ Õ¯Õ¡Õ´ Õ¨Õ¶Õ¿Ö\80Õ¾Õ¡Õ® Õ°Õ¡Õ¿Õ¸Ö\80Õ¶Õ¥Ö\80Õ¨"
 
-#: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title
+#: staff.cat.edit_volume.title
 msgid "Volume"
 msgstr "Հատոր"
 
-#: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural\n"
-"Volumes"
+#: staff.cat.edit_volume.title.plural
+msgctxt "staff.cat.edit_volume.title.plural"
+msgid "Volumes"
 msgstr "Հատորներ"
 
-#: staff.cat.copy_browser.edit_volume.failed
-msgid ""
-"Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
-"already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
-"desired callnumber instead."
-msgstr ""
-"Խմբագրումը ձախողվեց:  Փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ այլով, որն արդեն "
-"օգտագործվում է քրադարանում: Պետք է տեղափոխես նյութը:"
+#: staff.cat.edit_volumes.override.confirm
+msgid "Override volume re-labeling collision and merge the volumes?"
+msgstr "Վերագրե՞լ հատորի վերապիտակավորման սխալը և ձուլել հատորները։"
 
-#: staff.cat.copy_browser.edit_volume.success
-msgid "Volumes modified."
-msgstr "Հատորները թարմացվել են:"
-
-#: staff.cat.copy_browser.edit_volume.error
-msgid "volume update error:"
-msgstr "Հատորի թարմացման սխալ"
-
-#: staff.cat.copy_browser.edit_volume.exception
-msgid "Copy Browser -> Volume Edit"
-msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորի խմբագրում"
+#: staff.cat.edit_volumes.label_exists.details
+msgid "%1$s"
+msgstr "%1$s"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
@@ -190,21 +238,18 @@ msgid "Delete Volumes?"
 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete\n"
-"Delete"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
+msgid "Delete"
 msgstr "Ջնջել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override\n"
-"Override Delete Failure?"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
+msgid "Override Delete Failure?"
 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
@@ -213,10 +258,6 @@ msgid ""
 "volume itself."
 msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
 
-#: staff.cat.copy_browser.delete_volume.success
-msgid "Volumes deleted."
-msgstr "Հատորները ջնջված են:"
-
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
 msgid "copy browser -> delete volumes"
 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
@@ -230,9 +271,8 @@ msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
 msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.mark_library.title\n"
-"Limit Selection"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
+msgid "Limit Selection"
 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
@@ -244,9 +284,8 @@ msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
 msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title\n"
-"Limit Selection"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
+msgid "Limit Selection"
 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
@@ -260,21 +299,18 @@ msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label\n"
-"Transfer"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
+msgid "Transfer"
 msgstr "Տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey\n"
-"C"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
+msgid "C"
 msgstr "C"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
@@ -282,9 +318,8 @@ msgid "Volume Transfer"
 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete\n"
-"Transfer Aborted"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
+msgid "Transfer Aborted"
 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
@@ -304,8 +339,8 @@ msgid "All volumes not likely transferred."
 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
 msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume\n"
 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
 "then try this again."
 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
@@ -314,6 +349,11 @@ msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համա
 msgid "All copies not likely transferred."
 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
 
+#: staff.cat.copy_browser.link_as_multi_bib.missing_bib
+msgid ""
+"Please Mark a bib record as a Target for Foreign Items and try this again."
+msgstr "Նշիր մատեն գրառումը որպես Թիրախ օտարրկրյա նյութերի համար և փորձիր նորից"
+
 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
 msgid "Missing library list."
 msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
@@ -327,9 +367,8 @@ msgid "Location/Barcode"
 msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count\n"
-"Volumes"
+msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
+msgid "Volumes"
 msgstr "Հատորներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
@@ -345,9 +384,8 @@ msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
 msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete\n"
-"Action completed."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
+msgid "Action completed."
 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
@@ -355,27 +393,23 @@ msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
 msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket\n"
-"Choose a bucket..."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
+msgid "Choose a bucket..."
 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket\n"
-"Retrieve shared bucket..."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
+msgid "Retrieve shared bucket..."
 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt\n"
-"Enter bucket number:"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
+msgid "Enter bucket number:"
 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined\n"
-"Could not find a bucket with ID = %1$s"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
+msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
@@ -383,15 +417,13 @@ msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
 msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error\n"
-"Addition likely failed."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
+msgid "Addition likely failed."
 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error\n"
-"Addition likely failed."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
+msgid "Addition likely failed."
 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
@@ -399,21 +431,18 @@ msgid "Deletion likely failed."
 msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete\n"
-"Action completed."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
+msgid "Action completed."
 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm\n"
-"Delete the bucket named %1$s?"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
+msgid "Delete the bucket named %1$s?"
 msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete\n"
-"Action completed."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
+msgid "Action completed."
 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
@@ -421,21 +450,18 @@ msgid "Bucket deletion likely failed."
 msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt\n"
-"What would you like to name the bucket?"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
+msgid "What would you like to name the bucket?"
 msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title\n"
-"Bucket Creation"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
+msgid "Bucket Creation"
 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists\n"
-"You already have a bucket with that name."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
+msgid "You already have a bucket with that name."
 msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
@@ -443,9 +469,8 @@ msgid "Bucket \"%1$s\" created."
 msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error\n"
-"Bucket creation failed."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
+msgid "Bucket creation failed."
 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
@@ -463,8 +488,8 @@ msgid ""
 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
 msgstr ""
-"Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ "
-"նշված \"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
+"Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ նշված "
+"\"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
 msgid "Items not likely transferred."
@@ -483,27 +508,23 @@ msgid "Copy this item into which bucket?"
 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural\n"
-"Copy these %1$s items into which bucket?"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
+msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt\n"
-"What would you like to name the bucket?"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
+msgid "What would you like to name the bucket?"
 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title\n"
-"Bucket Creation"
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
+msgid "Bucket Creation"
 msgstr "Փնջի ստեղծում"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error\n"
-"Bucket creation failed."
+msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
+msgid "Bucket creation failed."
 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
@@ -515,8 +536,12 @@ msgid "Copy Editor"
 msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
 
 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
-msgid "Create Copies"
-msgstr "Ստեղծիր պատճեներ"
+msgid "Modify/Create Copies"
+msgstr "Ձևափոխիր/Ստեղծիր պատճեններ"
+
+#: staff.cat.copy_editor.create_copies.accesskey
+msgid "M"
+msgstr "M"
 
 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
 msgid "Copy Notes"
@@ -583,21 +608,18 @@ msgid "Template %1$s already exists."
 msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here\n"
-"Click here"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
+msgid "Click here"
 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
@@ -609,21 +631,18 @@ msgid "Final warning"
 msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here\n"
-"Click here"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
+msgid "Click here"
 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
@@ -673,27 +692,20 @@ msgid "%1$s copies"
 msgstr "%1$s օրինակներ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.apply.label\n"
-"Apply"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
+msgid "Apply"
 msgstr "Կիրառել"
 
 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey\n"
-"A"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
+msgid "A"
 msgstr "A"
 
 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.cancel.label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
-#: staff.cat.copy_editor.handle_update.success
-msgid "Items were added or modified."
-msgstr "Նյութերը ավելացվել կամ ձևափոխվել են:"
-
 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
 msgid "copy update error:"
 msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
@@ -719,9 +731,8 @@ msgid "<Remove Circulate as Type>"
 msgstr "<Հեռացրու սպասարկումը որպես տեսակ>"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null\n"
-"<Unset>"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null"
+msgid "<Unset>"
 msgstr "<Unset>"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
@@ -765,15 +776,13 @@ msgid "Circulate?"
 msgstr "Սպասարկե՞լ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
@@ -781,15 +790,27 @@ msgid "Holdable?"
 msgstr "Պահվո՞խ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false"
+msgid "No"
+msgstr "Ոչ"
+
+#: staff.cat.copy_editor.field.floating.label
+msgid "Floating?"
+msgstr "Սահո՞ղ"
+
+#: staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true"
+msgid "Yes"
+msgstr "Այո"
+
+#: staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
@@ -805,9 +826,8 @@ msgid "Short"
 msgstr "Կարճ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal\n"
-"Normal"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal"
+msgid "Normal"
 msgstr "Նորմալ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
@@ -823,9 +843,8 @@ msgid "Low"
 msgstr "Ցածր"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal\n"
-"Normal"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal"
+msgid "Normal"
 msgstr "Նորմալ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
@@ -849,15 +868,13 @@ msgid "Deposit?"
 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
@@ -873,15 +890,13 @@ msgid "OPAC Visible?"
 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
@@ -889,15 +904,13 @@ msgid "Reference?"
 msgstr "Տեղեկատու՞"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
@@ -917,9 +930,8 @@ msgid "Add New Note"
 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
 
 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey\n"
-"A"
+msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
+msgid "A"
 msgstr "A"
 
 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
@@ -951,15 +963,13 @@ msgid "Delete Note"
 msgstr "Նշումը ջնջել:"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
@@ -970,6 +980,10 @@ msgstr "Նշումը ջնջված է:"
 msgid "Close Window"
 msgstr "Փակել պատուհանը"
 
+#: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window.accesskey
+msgid "W"
+msgstr "W"
+
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
 msgid "New Note"
 msgstr "Նոր նշում"
@@ -986,16 +1000,18 @@ msgstr "Վերնագիր"
 msgid "Note"
 msgstr "Նշում"
 
+#: staff.cat.copy_notes.new_note.initials
+msgid "Initials"
+msgstr "սկզբնատառեր"
+
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey\n"
-"C"
+msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
+msgid "C"
 msgstr "C"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
@@ -1003,15 +1019,10 @@ msgid "Add Note"
 msgstr "Ավելացնել նշում"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey\n"
-"A"
+msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
+msgid "A"
 msgstr "A"
 
-#: staff.cat.copy_notes.new_note.success
-msgid "Note added."
-msgstr "Նշումը ավելացված է:"
-
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
 msgid "The note was not likely created."
 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
@@ -1025,27 +1036,32 @@ msgid "Total Circs"
 msgstr "Գումարաճին Circs"
 
 #: staff.cat.copy_summary.yes
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_summary.yes\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_summary.no
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_summary.no\n"
-"No"
+msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
+msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_summary.unset
-msgid ""
-"_: staff.cat.copy_summary.unset\n"
-"<Unset>"
+msgctxt "staff.cat.copy_summary.unset"
+msgid "<Unset>"
 msgstr "<Unset>"
 
 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
 msgid "Not Cataloged"
 msgstr "Քարտագրված չէ"
 
+#: staff.cat.marcedit.authority_see_also
+msgid "See also: %1$s"
+msgstr "Տես նաև: %1$s"
+
+#: staff.cat.marcedit.authority_see_from
+msgid "See from: %1$s"
+msgstr "Տես այստեղից: %1$s"
+
 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
@@ -1122,6 +1138,10 @@ msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
 msgid "Not a controlled subfield"
 msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
 
+#: staff.cat.marcedit.apply_full.label
+msgid "Apply Full Authority (1XX)"
+msgstr "Կիրառիր լրիվ հեղինակայինը (1XX)"
+
 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
 msgid "Apply Selected"
 msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
@@ -1130,6 +1150,30 @@ msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
 msgid "No matching authority records found"
 msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել"
 
+#: staff.cat.marcedit.next_page.label
+msgid "Next page"
+msgstr "Հաջորդ էջ"
+
+#: staff.cat.marcedit.previous_page.label
+msgid "Previous page"
+msgstr "Նախորդ էջ"
+
+#: staff.cat.marcedit.create_authority.label
+msgid "Create New Authority from this Field"
+msgstr "Ստեղծիր նոր Հեղինակավոր գրառում այս դաշտից"
+
+#: staff.cat.marcedit.create_authority_now.label
+msgid "Create Immediately"
+msgstr "Ստեղծիր անմիջապես"
+
+#: staff.cat.marcedit.create_authority_success.label
+msgid "Created new authority record"
+msgstr "Նոր հեղինակավոր գրառումը ստեղծված է"
+
+#: staff.cat.marcedit.create_authority_edit.label
+msgid "Create and Edit..."
+msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
+
 #: staff.cat.marc_new.tab_name
 msgid "MARC Template"
 msgstr "MARC ձևանմուշ"
@@ -1142,14 +1186,9 @@ msgstr "Ստեղծիր գրառում"
 msgid "System Local"
 msgstr "Համակարգի տեղային"
 
-#: staff.cat.marc_new.record_created.label
-msgid "Record created."
-msgstr "Գրառոմը ստեղծված է:"
-
 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.marc_new.retrieving.label\n"
-"Retrieving title..."
+msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
+msgid "Retrieving title..."
 msgstr "Վերնագրի կանչում"
 
 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
@@ -1176,6 +1215,19 @@ msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ըն
 msgid "Record: %1$s"
 msgstr "Գրառում: %1$s"
 
+#: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
+msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
+msgstr ""
+"Սկզբից հարկավոր է գրառումը նշել որպես Վերնագրի Պահման Տարանցման Նպատակակետ"
+
+#: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
+msgid "Holds transferred."
+msgstr "Պահումները փոխանցված են"
+
+#: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
+msgid "Holds not transferred."
+msgstr "Պահումները փոխանցված չեն"
+
 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
 msgid "Record Buckets"
 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
@@ -1193,9 +1245,8 @@ msgid "Records could not be exported."
 msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert\n"
-"Action completed."
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
+msgid "Action completed."
 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
@@ -1207,21 +1258,18 @@ msgid "Could not retrieve your buckets."
 msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1\n"
-"Choose a bucket..."
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
+msgid "Choose a bucket..."
 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2\n"
-"Retrieve shared bucket..."
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
+msgid "Retrieve shared bucket..."
 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id\n"
-"Enter bucket number:"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
+msgid "Enter bucket number:"
 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
@@ -1229,97 +1277,50 @@ msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
 msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named\n"
-"Delete the bucket named %1$s?"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
+msgid "Delete the bucket named %1$s?"
 msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt\n"
-"What would you like to name the bucket?"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
+msgid "What would you like to name the bucket?"
 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title\n"
-"Bucket Creation"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
+msgid "Bucket Creation"
 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert\n"
-"You already have a bucket with that name."
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
+msgid "You already have a bucket with that name."
 msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
 msgid "Bucket %1$s created."
 msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
 
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.merge_lead
-msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
-msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
-
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.label
-msgid "Merge"
-msgstr "Միաձուլել"
-
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label\n"
-"Cancel"
-msgstr "Չեղյալ անել"
-
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey\n"
-"C"
-msgstr "C"
-
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead_record_number
-msgid "Lead Record? # %1$s"
-msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
-
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead
-msgid "Lead"
-msgstr "Առաջատար"
-
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
 msgid "Record Merging"
 msgstr "Գրառման միաձուլում"
 
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
-msgid "Merge Aborted"
-msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
-
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.success
-msgid "Records were successfully merged."
-msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
-
-#: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
-msgid "Records were not likely merged."
-msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
-
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
 msgid "Delete these records?"
 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label\n"
-"Delete"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
+msgid "Delete"
 msgstr "Ջնջել"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey\n"
-"C"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
+msgid "C"
 msgstr "C"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
@@ -1355,9 +1356,8 @@ msgid "Not Yet Implemented"
 msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name\n"
-"Retrieving title..."
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
+msgid "Retrieving title..."
 msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
@@ -1365,9 +1365,8 @@ msgid "Showing in OPAC"
 msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
 
 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.submit.query_status\n"
-"Searching..."
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
+msgid "Searching..."
 msgstr "Որոնում..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
@@ -1379,9 +1378,8 @@ msgid "Copy this record into which bucket?"
 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records\n"
-"Copy these %1$s items into which bucket?"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
+msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
@@ -1389,32 +1387,27 @@ msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
 msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket\n"
-"What would you like to name the bucket?"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
+msgid "What would you like to name the bucket?"
 msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title\n"
-"Bucket Creation"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
+msgid "Bucket Creation"
 msgstr "Փնջի ստեղծում"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure\n"
-"Bucket creation failed."
+msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
+msgid "Bucket creation failed."
 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
-msgstr ""
-"Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
+msgstr "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
-msgid ""
-"_: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined\n"
-"Could not find a bucket with ID = %1$s"
+msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
+msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.spine_labels.copy
@@ -1430,9 +1423,8 @@ msgid "Generate"
 msgstr "Գեներացնել"
 
 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.spine_labels.preview.title\n"
-"Spine Labels"
+msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
+msgid "Spine Labels"
 msgstr "Կողային պիտակ"
 
 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
@@ -1444,9 +1436,8 @@ msgid "Enter original barcode for the copy:"
 msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title\n"
-"Replace Barcode"
+msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
+msgid "Replace Barcode"
 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
@@ -1458,9 +1449,8 @@ msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
 msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title\n"
-"Replace Barcode"
+msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
+msgid "Replace Barcode"
 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
@@ -1484,8 +1474,8 @@ msgid "Rename did not likely occur."
 msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
+msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
 msgid ""
-"_: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert\n"
 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
 "then try this again."
 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
@@ -1499,21 +1489,18 @@ msgstr ""
 "հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label\n"
-"Transfer"
+msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
+msgid "Transfer"
 msgstr "Տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey\n"
-"C"
+msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
+msgid "C"
 msgstr "C"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
@@ -1521,9 +1508,8 @@ msgid "Item Transfer"
 msgstr "Նյութի տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer\n"
-"Transfer Aborted"
+msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
+msgid "Transfer Aborted"
 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
@@ -1539,15 +1525,13 @@ msgid "All items not likely transferred."
 msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
 
 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.spine_editor.tab_name\n"
-"Spine Labels"
+msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
+msgid "Spine Labels"
 msgstr "Կողային պիտակներ"
 
 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error\n"
-"Spine Labels"
+msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
+msgid "Spine Labels"
 msgstr "Կողային պիտակներ"
 
 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
@@ -1559,19 +1543,17 @@ msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
 msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
-msgid "Batch"
-msgstr "Փաթեթ"
+msgid "Batch "
+msgstr "Փաթեթ "
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title\n"
-"Edit"
+msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
+msgid "Edit"
 msgstr "Խմբագրել"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title\n"
-"View"
+msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
+msgid "View"
 msgstr "Դիտել"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
@@ -1587,47 +1569,37 @@ msgid "Batch View"
 msgstr "Դիտում փաթեթով"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.copy_editor.edit\n"
-"Edit"
+msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
+msgid "Edit"
 msgstr "Խմբագրել"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.view
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.copy_editor.view\n"
-"View"
+msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
+msgid "View"
 msgstr "Դիտել"
 
-#: staff.cat.util.copy_editor.not_modified
-msgid "Copies not modified."
-msgstr "Օրինակնրը թարմացված չէն:"
-
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
 msgid ""
 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
-"\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
-"status."
+"\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged status."
 msgstr ""
 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
 "կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title\n"
-"Action failed."
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
+msgid "Action failed."
 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label\n"
-"OK"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
+msgid "OK"
 msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action\n"
-"Check here to confirm this message"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this message"
 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
@@ -1639,21 +1611,18 @@ msgid "Mark Damaged"
 msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label\n"
-"OK"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
+msgid "OK"
 msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action\n"
-"Check here to confirm this action"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this action"
 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
@@ -1665,9 +1634,8 @@ msgid "Normal Checkin"
 msgstr "Նորմալ հետ ընդունում"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
@@ -1675,49 +1643,42 @@ msgid "Forgiving Checkin"
 msgstr "Հետ ընդունման ներում"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action\n"
-"Check here to confirm this action"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this action"
 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
-msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s."
+msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s. "
 msgstr ""
-"Ô±ÕµÕ½ Õ¶ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ¨ %1$s Õ¤Õ¸Ö\82Ö\80Õ½ Õ§ Õ¿Ö\80Õ¾Õ¡Õ® Õ¡ÕµÕ½ Õ¨Õ¶Õ©Õ¥Ö\80Ö\81Õ¸Õ²Õ«Õ¶, %2$s, Ö\87 ÕºÕ¥Õ¿Ö\84 Õ§ Õ¾Õ¥Ö\80Õ¡Õ¤Õ¡Ö\80Õ±Õ¾Õ« %3$s"
+"Ô±ÕµÕ½ Õ¶ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ¨ %1$s Õ¿Ö\80Õ¾Õ¥Õ¬ Õ§ Õ¡ÕµÕ½ Õ¨Õ¶Õ©Õ¥Ö\80Ö\81Õ¸Õ²Õ«Õ¶, %2$s, Ö\87 ÕºÕ¥Õ¿Ö\84 Õ§ Õ¾Õ¥Ö\80Õ¡Õ¤Õ¡Ö\80Õ±Õ¾Õ« %3$s. "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
 msgid ""
 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
-"this patron $%4$s for the damage?"
+"this patron $%4$s for the damage? "
 msgstr ""
-"Ô±ÕµÕ½ Õ¶ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ¨ %1$s Õ¯Õ¶Õ·Õ¾Õ« Õ¸Ö\80ÕºÕ¥Õ½ Õ¾Õ¶Õ¡Õ½Õ¾Õ¡Õ®Ö\89 Õ\8eÕ¥Ö\80Õ¡Õ¤Õ¡Ö\80Õ±Õ¾Õ¥Õ¬ Õ§Õ\9d %3$s Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80 %2$sÖ\89 Գանձե՞լ "
-"Õ¨Õ¶Õ©Õ¥Ö\80Ö\81Õ¸Õ²Õ«Ö\81 $%4$ Õ¾Õ¶Õ¡Õ½Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80Ö\89"
+"Ô±ÕµÕ½ Õ¶ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ¨ %1$s Õ¯Õ¶Õ·Õ¾Õ« Õ¸Ö\80ÕºÕ¥Õ½ Õ¾Õ¶Õ¡Õ½Õ¾Õ¡Õ®Ö\89 Õ\8eÕ¥Ö\80Õ¡Õ¤Õ¡Ö\80Õ±Õ¾Õ¡Õ® Õ§ %3$s Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80 %2$sÖ\89  Գանձե՞լ "
+"Õ¡ÕµÕ½ Õ¨Õ¶Õ©Õ¥Ö\80Ö\81Õ¸Õ²Õ«Ö\81 $%4$s Õ¾Õ¶Õ¡Õ½Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80Ö\89 "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
-msgid "Charge Patron For Damaged Item?"
-msgstr "Վնասված նյութի համար գանձե՞լ ընթերցողից։"
+msgid "Charge Patron For Damaged Item? "
+msgstr "Գանձե՞լ ընթերցողից վնասված նյութի համար։ "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label\n"
-"OK"
-msgstr "Լավ"
+msgid "OK "
+msgstr "Լավ "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
-msgid "Change Amount"
-msgstr "Փոփոխիր գումարը"
+msgid "Change Amount "
+msgstr "Փոխել գումարը "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label\n"
-"Cancel"
-msgstr "Չեղյալ անել"
+msgid "Cancel "
+msgstr "Չեղյալ անել "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action\n"
-"Check here to confirm this action"
-msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
+msgid "Check here to confirm this action "
+msgstr "Նշիր այստեղ, այս գործողությունը հաստատելու համար "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
 msgid "Error marking item %1$s damaged."
@@ -1734,29 +1695,25 @@ msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
 msgid ""
 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
-"\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
-"status."
+"\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing status."
 msgstr ""
 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
 "կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title\n"
-"Action failed."
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
+msgid "Action failed."
 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label\n"
-"OK"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
+msgid "OK"
 msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action\n"
-"Check here to confirm this message"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this message"
 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
@@ -1768,21 +1725,18 @@ msgid "Mark Missing"
 msgstr "Նշիր կորած:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label\n"
-"OK"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
+msgid "OK"
 msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action\n"
-"Check here to confirm this action"
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this action"
 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
@@ -1797,16 +1751,107 @@ msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
 msgid "%1$s items marked Missing."
 msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
 
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_message
+msgid "Mark these items as missing pieces?  Barcodes: %1$s"
+msgstr "Նշե՞լ այս նյութերը ոռպես կորած մասեր: Շտրիխ կոդեր: %1$s"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_title
+msgid "Mark Missing Pieces"
+msgstr "Նշիր կորած մասերը:"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label"
+msgid "OK"
+msgstr "Լավ"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label"
+msgid "Cancel"
+msgstr "Չեղյալ անել"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action
+msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this action"
+msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.marking_error
+msgid "Error marking item %1$s as missing pieces."
+msgstr "Սխալ երբ նշում ենք այս նյութը %1$s որպես կորած մասեր:"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.one_item_missing_pieces
+msgid "Item marked as missing pieces."
+msgstr "Նյութը նշված է որպես կորած մասեր"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.multiple_item_missing_pieces
+msgid "%1$s items marked as missing pieces."
+msgstr "%1$s նյութերը նշված են որպես կորած կտորներ"
+
+#: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.circ_not_found
+msgid "No circulation found for item with barcode %1$s.  Item left unmodified."
+msgstr ""
+"Չի գտնվել սպասարկում նյութի համար հետևյալ շտրիխ կոդով %1$s: Նյութը թողնված է "
+"չփոփոխված:"
+
 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
 msgid "Volume Buckets"
 msgstr "Հատորի փնջեր"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label\n"
-"Apply"
+msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
+msgid "Apply"
 msgstr "Կիրառել"
 
+#: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey
+msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey"
+msgid "A"
+msgstr "A"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.create_part.btn.label
+msgid "Create Part Designator"
+msgstr "Ստեղծիր մասի ցուցիչ"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.label
+msgid "Edit then Create"
+msgstr "Խմբագրի և Ստեղծի"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey
+msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey"
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.label
+msgid "Create with Defaults"
+msgstr "Ստեղծիր լռակյացներով"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.accesskey
+msgid "D"
+msgstr "D"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.label
+msgid "Create Volumes/Items"
+msgstr "Ստեղծիր հատոր/նյութ"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey
+msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey"
+msgid "C"
+msgstr "C"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.label
+msgid "Edit then Re-barcode"
+msgstr "Խմբագրի և վերա գռի շտրիխ կոդը"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.accesskey
+msgid "E"
+msgstr "E"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.label
+msgid "Re-barcode / Update Items"
+msgstr "Վերա շտրիխավորի / Թարմացրու նյութը"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.accesskey
+msgid "R"
+msgstr "R"
+
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
 msgid ""
 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
@@ -1822,14 +1867,30 @@ msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
 msgid "Ok"
 msgstr "Լավ"
 
+#: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.classification
+msgid "Classification"
+msgstr "Դասակարգում"
+
+#: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.prefix
+msgid "Prefix"
+msgstr "Նախածանց"
+
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
 msgid "Call Numbers"
 msgstr "Դասիչներ"
 
+#: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.suffix
+msgid "Suffix"
+msgstr "Վերջածանց"
+
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
 msgid "# of Copies"
 msgstr "Օրինակների #"
 
+#: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.barcodes_and_parts
+msgid "Barcodes / Part Designation"
+msgstr "Շտրիխ կոդեր / մասի ցուցիչներ"
+
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
 msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
@@ -1839,9 +1900,8 @@ msgid "Invalid Barcode"
 msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
-msgid ""
-"_: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button\n"
-"OK"
+msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
+msgid "OK"
 msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
@@ -1872,6 +1932,18 @@ msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվո
 msgid "Error storing preferences"
 msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
 
+#. # %1$s = Call Number Prefix Label, %2$s = Call Number Prefix Owning Lib Shortname
+#: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label
+msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label"
+msgid "%2$s : %1$s"
+msgstr "%2$s : %1$s"
+
+#. # %1$s = Call Number Suffix Label, %2$s = Call Number Suffix Owning Lib Shortname
+#: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label
+msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label"
+msgid "%2$s : %1$s"
+msgstr "%2$s : %1$s"
+
 #: staff.cat.z3950.native_catalog
 msgid "Native Catalog"
 msgstr "Հիմնական քարտարան"
@@ -1885,9 +1957,8 @@ msgid "Results View"
 msgstr "Արդյունքների դիտում"
 
 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.results_view.accesskey\n"
-"V"
+msgctxt "staff.cat.z3950.results_view.accesskey"
+msgid "V"
 msgstr "V"
 
 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
@@ -1895,9 +1966,8 @@ msgid "MARC View"
 msgstr "MARC Դիտում"
 
 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey\n"
-"V"
+msgctxt "staff.cat.z3950.marc_view.accesskey"
+msgid "V"
 msgstr "V"
 
 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
@@ -1905,9 +1975,8 @@ msgid "Hide Top Pane"
 msgstr "Թաքցրու վերին պատուհանիկը"
 
 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey\n"
-"T"
+msgctxt "staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey"
+msgid "T"
 msgstr "T"
 
 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
@@ -1915,9 +1984,8 @@ msgid "Show Top Pane"
 msgstr "Ցույց տուր վերին պատուհանիկը"
 
 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey\n"
-"T"
+msgctxt "staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey"
+msgid "T"
 msgstr "T"
 
 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
@@ -1963,9 +2031,8 @@ msgstr ""
 "կատարելու հետ միասին"
 
 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.initial_search.searching\n"
-"Searching..."
+msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
+msgid "Searching..."
 msgstr "Որոնում..."
 
 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
@@ -1979,15 +2046,19 @@ msgstr "Մոտավոր Z39.50 PQN փնտրում"
 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
 msgid ""
 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
-"string:"
+"string: "
+msgstr ""
+"ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա պարզ որոնում չէ ըստ վճռորոշ բառի։  Մուտք արա z39.50 PQN "
+"փնտրման տողը: "
+
+#: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.default_value
+msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.default_value"
+msgid ""
 msgstr ""
-"ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Սա վճռորոշ բառով պարզ փնտրում չէ։ Մուտք արա մոտավոր z39.50 PQN "
-"որոնման տողը։"
 
 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
-msgstr ""
-"Մոտավոր z39.50 PQN փնտրումը դեռ ներդրված չէ հիմնական քարտարանի համար։"
+msgstr "Մոտավոր z39.50 PQN փնտրումը դեռ ներդրված չէ հիմնական քարտարանի համար։"
 
 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
 msgid "Retrieving more results..."
@@ -2018,8 +2089,8 @@ msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
-msgid "Showing %1$s of %2$s"
-msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s"
+msgid "Showing %1$s of %2$s "
+msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s "
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
 msgid "%1$s records found"
@@ -2034,14 +2105,17 @@ msgid "Failure during search result handling."
 msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
 
 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name\n"
-"Retrieving title..."
+msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
+msgid "Retrieving title..."
 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
 
+#: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.save_button_label
+msgid "Import Record"
+msgstr "Ներմուծիր գրառում"
+
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
 msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn\n"
 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
 "FIXME: add record summary here"
 msgstr ""
@@ -2049,15 +2123,13 @@ msgstr ""
 "FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title\n"
-"Import Collision"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
+msgid "Import Collision"
 msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay\n"
-"Overlay"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
+msgid "Overlay"
 msgstr "Վերածածկում"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
@@ -2065,27 +2137,23 @@ msgid "Import with alternate TCN %1$s"
 msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error\n"
-"check permission"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
+msgid "check permission"
 msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import\n"
-"Cancel Import"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
+msgid "Cancel Import"
 msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action\n"
-"Check here to confirm this action"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this action"
 msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay\n"
-"Record successfully overlaid."
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
+msgid "Record successfully overlaid."
 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
@@ -2109,9 +2177,8 @@ msgid "Overlay this record?"
 msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label\n"
-"Overlay"
+msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
+msgid "Overlay"
 msgstr "Վերածածկում"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
@@ -2119,15 +2186,13 @@ msgid "O"
 msgstr "O"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label\n"
-"Cancel"
+msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
+msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey\n"
-"C"
+msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
+msgid "C"
 msgstr "C"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
@@ -2152,8 +2217,8 @@ msgid "Overlay Record"
 msgstr "Վերածածկիր գրառումը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
 msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn\n"
 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
 "FIXME: add record summary here"
 msgstr ""
@@ -2161,9 +2226,8 @@ msgstr ""
 "FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision\n"
-"Import Collision"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
+msgid "Import Collision"
 msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
@@ -2171,21 +2235,18 @@ msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
 msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error\n"
-"check permission"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
+msgid "check permission"
 msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel\n"
-"Cancel Import"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
+msgid "Cancel Import"
 msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action\n"
-"Check here to confirm this action"
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
+msgid "Check here to confirm this action"
 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
@@ -2197,9 +2258,8 @@ msgid "Record overlay cancelled"
 msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
-msgid ""
-"_: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay\n"
-"Record successfully overlaid."
+msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
+msgid "Record successfully overlaid."
 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
@@ -2214,6 +2274,93 @@ msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս
 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
 msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
 
+#~ msgid "You do not have permission to edit this volume."
+#~ msgstr "Իրավասու չես խմբագրելու այս հատորը:"
+
+#~ msgctxt "staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural"
+#~ msgid "Volumes"
+#~ msgstr "Հատորներ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
+#~ "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
+#~ "desired callnumber instead."
+#~ msgstr ""
+#~ "Խմբագրումը ձախողվեց:  Փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ այլով, որն արդեն "
+#~ "օգտագործվում է քրադարանում: Պետք է տեղափոխես նյութը:"
+
+#~ msgid "Volumes modified."
+#~ msgstr "Հատորները թարմացվել են:"
+
+#~ msgid "volume update error:"
+#~ msgstr "Հատորի թարմացման սխալ"
+
+#~ msgid "Copy Browser -> Volume Edit"
+#~ msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորի խմբագրում"
+
+#~ msgid "Volumes deleted."
+#~ msgstr "Հատորները ջնջված են:"
+
+#~ msgid "Create Copies"
+#~ msgstr "Ստեղծիր պատճեներ"
+
+#~ msgid "Items were added or modified."
+#~ msgstr "Նյութերը ավելացվել կամ ձևափոխվել են:"
+
+#~ msgid "Note added."
+#~ msgstr "Նշումը ավելացված է:"
+
+#~ msgid "Record created."
+#~ msgstr "Գրառոմը ստեղծված է:"
+
+#~ msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
+#~ msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
+
+#~ msgid "Merge"
+#~ msgstr "Միաձուլել"
+
+#~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Չեղյալ անել"
+
+#~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
+#~ msgid "C"
+#~ msgstr "C"
+
+#~ msgid "Lead Record? # %1$s"
+#~ msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
+
+#~ msgid "Lead"
+#~ msgstr "Առաջատար"
+
+#~ msgid "Merge Aborted"
+#~ msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
+
+#~ msgid "Records were successfully merged."
+#~ msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
+
+#~ msgid "Records were not likely merged."
+#~ msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
+
+#~ msgid "Batch"
+#~ msgstr "Փաթեթ"
+
+#~ msgid "Copies not modified."
+#~ msgstr "Օրինակնրը թարմացված չէն:"
+
+#~ msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label"
+#~ msgid "OK"
+#~ msgstr "Լավ"
+
+#~ msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label"
+#~ msgid "Cancel"
+#~ msgstr "Չեղյալ անել"
+
+#~ msgctxt ""
+#~ "staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action"
+#~ msgid "Check here to confirm this action"
+#~ msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
+
 #~ msgid "Add Subfield: CTRL+D"
 #~ msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D"
 
@@ -2223,3 +2370,30 @@ msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
 #~ msgstr ""
 #~ "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը վնասվածի: Եթե ցանկանում ես հաշիվ ներկայացնել "
 #~ "ընթերցողին, ապա ձեռքով պետք է կանչես վերջին սպասարկումը: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
+
+#~ msgid "Charge Patron For Damaged Item?"
+#~ msgstr "Վնասված նյութի համար գանձե՞լ ընթերցողից։"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
+#~ "this patron $%4$s for the damage?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Այս նյութը %1$s կնշվի որպես վնասված։ Վերադարձվել է՝ %3$s համար %2$s։ Գանձե՞լ "
+#~ "ընթերցողից $%4$ վնասելու համար։"
+
+#~ msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s."
+#~ msgstr ""
+#~ "Այս նյութը %1$s դուրս է տրված այս ընթերցողին, %2$s, և պետք է վերադարձվի %3$s"
+
+#~ msgid "Change Amount"
+#~ msgstr "Փոփոխիր գումարը"
+
+#~ msgid ""
+#~ "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
+#~ "string:"
+#~ msgstr ""
+#~ "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Սա վճռորոշ բառով պարզ փնտրում չէ։ Մուտք արա մոտավոր z39.50 PQN "
+#~ "որոնման տողը։"
+
+#~ msgid "Showing %1$s of %2$s"
+#~ msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s"
index bae59a1..35a41e5 100644 (file)
@@ -1,18 +1,19 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-21 12:14+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-26 11:07+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-22 04:36+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:39+0000\n"
 
 #: staff.circ.alert
 msgid "Alert"
@@ -23,9 +24,8 @@ msgid "Item %1$s has never circulated."
 msgstr "%1$s նյութը երբեք չի սպասարկվել:"
 
 #: staff.circ.invalid_date
-msgctxt "staff.circ.invalid_date"
 msgid "Invalid Date"
-msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
+msgstr "Սխալ ամսաթիվ:"
 
 #: staff.circ.future_date
 msgid "Future Date"
@@ -54,8 +54,8 @@ msgid ""
 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
 "anyway?"
 msgstr ""
-"Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի արդյունք: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդե "
-"(\"%1$s\")"
+"Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի արդյունք: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդե (\""
+"%1$s\")"
 
 #: staff.circ.barcode.bad
 msgid "Bad Barcode"
@@ -124,12 +124,12 @@ msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
 msgstr "Սպասարկման ID %1$s ձախողվեց գրել հետին ամսաթվով այս պատճառով %2$s"
 
 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
-msgid "Number of circulations selected: %1$s"
-msgstr "Ընտրված տացքերի քանակ: %1$s"
+msgid "Number of circulations selected: %1$s "
+msgstr "Ընտրված տացքերի քանակը: %1$s "
 
 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
-msgid "Number of circulations not backdated: %1$s"
-msgstr "Õ\80Õ¥Õ¿Õ«Õ¶ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ¾Õ¸Õ¾ Õ¹Õ£Ö\80Õ¾Õ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö\81Ö\84Õ¥Ö\80Õ« Ö\84Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯: %1$s"
+msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
+msgstr "Õ\80Õ¥Õ¿Õ«Õ¶ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ¾Õ¸Õ¾ Õ¹Õ£Ö\80Õ¡Õ¶Ö\81Õ¾Õ¡Õ® Õ¿Õ¡Ö\81Ö\84Õ¥Ö\80Õ« Ö\84Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¨: %1$s "
 
 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
@@ -401,6 +401,51 @@ msgstr "%1$s : %2$s"
 msgid "Legacy/Not Dated"
 msgstr "Ժառանգություն/առանց ամսաթվի"
 
+#. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
+#: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
+msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
+msgid "%1$s"
+msgstr "%1$s"
+
+#. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
+#: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
+msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
+msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s թարմացումներ"
+
+#. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
+#: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
+msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
+msgid "%1$s"
+msgstr "%1$s"
+
+#. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
+#: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
+msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
+msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
+
+#. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
+#: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
+msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
+msgid "%1$s"
+msgstr "%1$s"
+
+#. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
+#: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
+msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
+msgstr "%3$s տոկո՞ս է %4$s"
+
+#. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
+#: staff.circ.copy_details.location_tooltip
+msgid "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
+msgstr ""
+"Սպասարկե՞լ:1$s Պահվո՞ղ է: %2$s Համեմատե՞լ պահումը: %3$s ՀՕԱՔ-ը տեսանելի՞ է: "
+"%4$s"
+
+#. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
+#: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
+msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
+msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի՞ է: %1$s Պահվո՞ղ է: %2$s"
+
 #: staff.circ.copy_status.tab_name
 msgid "Item Status"
 msgstr "Նյութի վիճակ"
@@ -546,8 +591,7 @@ msgstr "Հատորը նշված է որպես Item Transfer Destination"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
-msgstr ""
-"Ընտրիր պարզապես մեկ հատոր որպեսզի նշես որպես Item Transfer Destination"
+msgstr "Ընտրիր պարզապես մեկ հատոր որպեսզի նշես որպես Item Transfer Destination"
 
 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
@@ -754,8 +798,8 @@ msgid "Non-Cataloged"
 msgstr "Չքարտագրված"
 
 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
-msgid "items ="
-msgstr "Õ¶ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ¥Ö\80 ="
+msgid "items = "
+msgstr "Õ´Õ«Õ¡Õ¾Õ¸Ö\80Õ¶Õ¥Ö\80 = "
 
 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
@@ -826,8 +870,8 @@ msgid "Close Window"
 msgstr "Փակիր պատուհանը"
 
 #: staff.circ.print_list_template.preview
-msgid "preview:"
-msgstr "Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¤Õ«Õ¿Õ¸Ö\82Õ´:"
+msgid "preview: "
+msgstr "Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¤Õ«Õ¿Õ¥Õ¬: "
 
 #: staff.circ.print_list_template.save
 msgid "Template Saved"
@@ -966,6 +1010,18 @@ msgstr "Կանչվում է..."
 msgid "Owning Library"
 msgstr "Սէփականատեր գրադարան"
 
+#: staff.circ.utils.prefix
+msgid "Prefix"
+msgstr "Նախածանց"
+
+#: staff.circ.utils.suffix
+msgid "Suffix"
+msgstr "Վերջածանց"
+
+#: staff.circ.utils.label_class
+msgid "Classification"
+msgstr "Դասակարգում"
+
 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
 msgid "Short"
 msgstr "Կարճ"
@@ -1004,6 +1060,10 @@ msgstr "Ջնջվա՞ծ"
 msgid "Holdable?"
 msgstr "Պահվո՞խ"
 
+#: staff.circ.utils.floating
+msgid "Floating?"
+msgstr "Սահո՞ղ"
+
 #: staff.circ.utils.hold_note
 msgid "Hold Note(s)"
 msgstr "Պահման նշում(ներ)"
@@ -1083,16 +1143,16 @@ msgid "Date Created"
 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.utils.edit_date
-msgid "Date Last Edited"
-msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
+msgid "Date Last Edited "
+msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ "
 
 #: staff.circ.utils.bre.create_date
 msgid "Date Record Created"
 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթվ"
 
 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
-msgid "Date Record Last Edited"
-msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
+msgid "Date Record Last Edited "
+msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթիվ "
 
 #: staff.circ.utils.edition
 msgid "Edition"
@@ -1114,6 +1174,10 @@ msgstr "Հրատարակիչ"
 msgid "Created By"
 msgstr "Ստէղծված է"
 
+#: staff.circ.utils.owner
+msgid "Owned By"
+msgstr "Տնորինվում է"
+
 #: staff.circ.utils.editor
 msgid "Edited By"
 msgstr "Խմբագրված է"
@@ -1201,6 +1265,7 @@ msgid "Request Library"
 msgstr "Հարցրու գրադարան"
 
 #: staff.circ.utils.request_time
+msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
 msgid "Request Date"
 msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
 
@@ -1249,6 +1314,26 @@ msgstr "Պատրաստ վերցվելու համար"
 msgid "Reserved/Pending"
 msgstr "Ռեզերվացված/Սպասող"
 
+#: staff.circ.utils.hold_status.6
+msgid "Canceled"
+msgstr "Չեղյալ անել"
+
+#: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
+msgid "Post-Clear"
+msgstr "Մաքրել հետո"
+
+#: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
+msgid "Need for Hold"
+msgstr "Կարիք կա պահման"
+
+#: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
+msgid "Need for Transit"
+msgstr "Կարիք կա տրանզիտի"
+
+#: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
+msgid "Reshelve"
+msgstr "Վերադասավորիր"
+
 #: staff.circ.utils.frozen
 msgid "Frozen?"
 msgstr "Սառեցվա՞ծ"
@@ -1258,6 +1343,7 @@ msgid "Active?"
 msgstr "Ակտի՞վ"
 
 #: staff.circ.utils.thaw_date
+msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
 msgid "Activation Date"
 msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
 
@@ -1289,6 +1375,10 @@ msgstr "Վերջին նշումի ժամանակ"
 msgid "Notices"
 msgstr "Նշումներ"
 
+#: staff.circ.utils.patron_alias
+msgid "Patron Alias"
+msgstr "Ընթերցողի կեղծանուն"
+
 #: staff.circ.utils.patron_family_name
 msgid "Patron Last Name"
 msgstr "Ընթերցողի ազգանուն"
@@ -1302,8 +1392,7 @@ msgid "Override Checkin Failure?"
 msgstr "Վերագրե՞լ հետ ընդունելու ձախողումը"
 
 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
-msgid ""
-"A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
+msgid "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
 msgstr ""
 "Եթե գործողությունը չեղյալ արվի ապա այս ընթերցողին վճարովի դեպոզիտ գումար "
 "պարտք կմնաք"
@@ -1340,12 +1429,17 @@ msgstr "Մենք պետք է ստացած լինենք ROUTE_ITEM"
 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
 msgstr "Վիճակն է Պահում Դարակի վրա, բայց իրական պահում չի գտնված"
 
+#: staff.circ.utils.reservation_status_error
+msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
+msgstr "Նախնական պահման դարակի վիճակ, բայց ընթացիկ պահումմներ չեն գտնված"
+
 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
 msgid "Barcode: %1$s"
 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
+msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
 msgid "Title: %1$s"
 msgstr "Վերնագիր: %1$s"
 
@@ -1389,10 +1483,12 @@ msgid "Notify by email: %1$s"
 msgstr "Հիշեցում էլ փոստով: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
+msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
 msgid "Request Date: %1$s"
 msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
 
 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
+msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
 msgid "Slip Date: %1$s"
 msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
 
@@ -1418,6 +1514,53 @@ msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
 msgid "Do Not Print"
 msgstr "Մի տպիր"
 
+#: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
+msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
+msgid "Barcode: %1$s"
+msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
+
+#: staff.circ.utils.payload.reservation.title
+msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
+msgid "Title: %1$s"
+msgstr "Վերնագիր: %1$s"
+
+#. # Hold for patron familyName, firstName secondName
+#: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
+msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
+msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s, %2$s %3$s"
+
+#: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
+msgid "Reservation for patron %1$s"
+msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s"
+
+#: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
+msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
+msgid "Request Date: %1$s"
+msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
+
+#: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
+msgid "Start Date: %1$s"
+msgstr "Սկսելու ամսաթիվ: %1$s"
+
+#: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
+msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
+msgid "Slip Date: %1$s"
+msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
+
+#: staff.circ.utils.reservation_slip
+msgid "Reservation Slip"
+msgstr "Պահման կտրոն"
+
+#: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
+msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
+msgid "Print"
+msgstr "Տպել"
+
+#: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
+msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
+msgid "Do Not Print"
+msgstr "Մի տպիր"
+
 #: staff.circ.utils.transit_slip
 msgid "Transit Slip"
 msgstr "Տրանզիտի թերթիկ"
@@ -1445,13 +1588,17 @@ msgid "Hold Capture Delayed"
 msgstr "Պահման որսումը հետաձգվել է"
 
 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
-msgid "Do Not Capture"
-msgstr "Մի որսա"
+msgid "Do Not Capture "
+msgstr "Մի որսա "
 
 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
 msgid "Capture"
 msgstr "Որսալ"
 
+#: staff.circ.utils.reservation_capture
+msgid "%1$s has been captured for a reservation."
+msgstr "%1$s բռնվել է պահման համառ"
+
 #: staff.circ.utils.capture
 msgid "%1$s has been captured for a hold."
 msgstr "%1$s որսված է պահման համար:"
@@ -1494,8 +1641,8 @@ msgid "Estimated Wait Time"
 msgstr "Սպասման գնահատվողժամանակ"
 
 #: staff.circ.utils.potential_copies
-msgid "Potential Copies"
-msgstr "Õ\8aÕ¸Õ¿Õ¥Õ¶Ö\81Õ«Õ¡Õ¬ Ö\85Ö\80Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¶Õ¥Ö\80"
+msgid "Potential Copies "
+msgstr "Õ\80Õ¡Õ¾Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ ÕºÕ¡Õ¿Õ³Õ¥Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80 "
 
 #: staff.circ.utils.queue_position
 msgid "Queue Position"
@@ -1505,6 +1652,10 @@ msgstr "Հերթի դիրք"
 msgid "Total Number of Holds"
 msgstr "Պահումների ընդհանուր քանակ"
 
+#: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
+msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
+msgstr "Գտնվել է գծային նյութ (%1$s), բայց առանց գնման պատվերի"
+
 #: staff.circ.work_log_column.message
 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
 msgid "Message"
@@ -1514,14 +1665,84 @@ msgstr "Հաղորդում"
 msgid "When"
 msgstr "Երբ"
 
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
 #: staff.circ.work_log_checkout.message
 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
 msgstr "%1$s հաշվված է %4$s մինչև %3$s (%2$s)"
 
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
 #: staff.circ.work_log_renew.message
 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
 msgstr "%1$s թարմացված %4$s համարr %3$s (%2$s)"
 
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
+msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
+msgstr ""
+"%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը հանգեցնում է տրանզիտի: Ուղարկիր = "
+"%5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %"
+"5$s"
+msgstr ""
+"%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը հանգեցնում է պահման տրանզիտի: "
+"Ուղարկիր = %5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
+msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
+msgstr ""
+"%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, բայց ոչինչ չի պատահել:Ուղարկիր = %5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
+msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
+msgstr "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, և պատահել է սխալ;Ուղարկիր = %5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
+msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
+msgstr "%1$s փորձ է արվել ընդունել %4$s, ոռը հաջողվեց: Ուղարկի դեպի = %5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
+"Route To = %5$s"
+msgstr ""
+"%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը ուղարկել է նյութը Պահման "
+"դարակ;Ուղարկիր = %5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
+"Shelf.  Route To = %5$s"
+msgstr ""
+"%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը ուղարկել է նյութը Նախնական պահման "
+"դառակ: Ուղարկիր = %5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
+"Cataloging.  Route To = %5$s"
+msgstr ""
+"%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը նախնական քարտագրում է և ուղարկվել "
+"է Մուտքագրման: Ուղարկիր = %5$s"
+
+#. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
+#: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
+msgid ""
+"%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
+"Cataloging.  Route To = %5$s"
+msgstr ""
+"%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը չի գտնվել, և այսպիսով ուղարկվել է "
+"Քարտագրման: Ուղարկիր = %5$s"
+
 #: staff.circ.checkin.hold_capture
 msgid "Hold Capture"
 msgstr "Պահումը որսվում է"
@@ -1535,8 +1756,8 @@ msgid "Renew Items"
 msgstr "Թարմացրու նյութերը"
 
 #: staff.circ.checkin.error
-msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s):"
-msgstr "Õ\80Õ¥Õ¿ Õ¨Õ¶Õ¤Õ¸Ö\82Õ¶Ö\82Õ¸Õ´Õ¨ Õ±Õ¡Õ­Õ¸Õ²Õ¾Õ¥Ö\81 (circ.util.checkin) (%1$s):"
+msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
+msgstr "Õ\8dÕ¿Õ¸Ö\82Õ£Õ«Ö\80 Õ\81Õ¡Õ­Õ¸Õ²Õ¾Õ¡Õ®Õ¶Õ¥Ö\80Õ¸Ö\82Õ´ (circ.util.checkin) (%1$s): "
 
 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
@@ -1603,56 +1824,63 @@ msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կասեցնել պահո
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
 msgid ""
-"Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for hold %1$s.  "
+"Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
 "This will also Suspend the hold."
 msgstr ""
-"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ Ô±Õ¯Õ¿Õ«Õ¾Õ¡Ö\81Õ´Õ¡Õ¶ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨ (Õ¯Õ¡Õ´ Õ©Õ¸Õ² Õ¤Õ¡Õ¿Õ¡Ö\80Õ¯) ÕºÕ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80 %1$s: Õ\8dÕ¡ Õ¶Õ¡Ö\87 "
-"Õ¯Õ¯Õ¡Õ½Õ¥Ö\81Õ¶Õ« Õºահումը:"
+"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ Ô±Õ¯Õ¿Õ«Õ¾Õ¡Ö\81Õ´Õ¡Õ¶ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨ (Õ¯Õ¡Õ´ Õ¨Õ¶Õ¿Ö\80Õ«Ö\80 Õ\80Õ¥Õ¼Õ¡Ö\81Õ¶Õ¥Õ¬ Õ°Õ¥Õ¿ Õ¢Õ¥Ö\80Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80) %1$s "
+"ÕºÕ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80: Õ\8dÕ¡ Õ¶Õ¡Ö\87 Õ¯Õ¯Õ¡Õ½Õ¥Ö\81Õ¶Õ« Õ\8aահումը:"
 
 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
 msgid ""
-"Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for holds %1$s.  "
-"This will also Suspend the holds."
+"Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s. "
+" This will also Suspend the holds."
 msgstr ""
-"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ Ô±Õ¯Õ¿Õ«Õ¾Õ¡Ö\81Õ´Õ¡Õ¶ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨ (Õ¯Õ¡Õ´ Õ©Õ¸Õ² Õ¤Õ¡Õ¿Õ¡Ö\80Õ¯) ÕºÕ¡Õ°Õ¸Ö\82Õ´Õ¶Õ¥Ö\80Õ« Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80 %1$s: Õ\8dÕ¡ Õ¶Õ¡Ö\87 "
-"Õ¯Õ¯Õ¡Õ½Õ¥Ö\81Õ¶Õ« Õºահումները:"
+"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ Ô±Õ¯Õ¿Õ«Õ¾Õ¡Ö\81Õ´Õ¡Õ¶ Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨ (Õ¯Õ¡Õ´ Õ¨Õ¶Õ¿Ö\80Õ«Ö\80 Õ\80Õ¥Õ¼Õ¡Ö\81Õ¶Õ¥Õ¬ Õ°Õ¥Õ¿ Õ¢Õ¥Ö\80Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80) %1$s "
+"ÕºÕ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80: Õ\8dÕ¡ Õ¶Õ¡Ö\87 Õ¯Õ¯Õ¡Õ½Õ¥Ö\81Õ¶Õ« Õ\8aահումները:"
 
-#: staff.circ.holds.activation_date.too_early.error
+#: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
+msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
+msgid "Activation Date"
+msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
+
+#: staff.circ.holds.request_date.prompt
 msgid ""
-"Activation Date needs to be either unset or set to fall on a future date."
+"Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
+"reorders the holds queue."
 msgstr ""
-"Ակտիվացման ամսաթիվը կամ պետք է լինի չուղարկված կամ պատկանի ապագա ամսաթվի:"
+"Մուտք արա առաջարկի նոր ամսաթիվ %1$s պահման համար: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա արդյունավետ "
+"կերպով վերադասավորում է պահման հարցումը:"
 
-#: staff.circ.holds.activation_date.invalid_date
-msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.invalid_date"
-msgid "Invalid Date"
-msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
-
-#: staff.circ.holds.expire_time.prompt
+#: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
 msgid ""
-"Please enter an Expiration Date (or leave blank to unset) for hold %1$s."
+"Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
+"reorders the holds queue."
 msgstr ""
-"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ ÕªÕ¡Õ´Õ¯Õ¥Õ¿Õ¨ Õ¬Ö\80Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Ö\82 Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨ (Õ¯Õ¡Õ´ Õ©Õ¸Õ² Õ¤Õ¡Õ¿Õ¡Ö\80Õ¯ Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¾Õ«Õ³Õ¡Õ¯Õ«Õ¶ Õ¢Õ¥Ö\80Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 "
-"Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80) Õ¡ÕµÕ½ ÕºÕ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80 %1$s."
+"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ Õ¡Õ¼Õ¡Õ»Õ¡Ö\80Õ¯Õ« Õ¶Õ¸Ö\80 Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾ %1$s ÕºÕ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80: Ô¶Ô³Õ\88Õ\92Õ\87Ô±Õ\91Õ\88Õ\92Õ\84: Õ\8dÕ¡ Õ¡Ö\80Õ¤ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¡Õ¾Õ¥Õ¿ "
+"Õ¯Õ¥Ö\80ÕºÕ¸Õ¾ Õ¾Õ¥Ö\80Õ¡Õ¤Õ¡Õ½Õ¡Õ¾Õ¸Ö\80Õ¸Ö\82Õ´ Õ§ ÕºÕ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶ Õ°Õ¡Ö\80Ö\81Õ¸Ö\82Õ´Õ¨:"
 
-#: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
+#: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
+msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
+msgid "Request Date"
+msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
+
+#: staff.circ.holds.expire_time.prompt
 msgid ""
-"Please enter an Expiration Date (or leave blank to unset) for holds %1$s."
+"Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
 msgstr ""
-"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ ÕªÕ¡Õ´Õ¯Õ¥Õ¿Õ¨ Õ¬Ö\80Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Ö\82 Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨ (Õ¯Õ¡Õ´ Õ©Õ¸Õ² Õ¤Õ¡Õ¿Õ¡Ö\80Õ¯ Õ¶Õ¡Õ­Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¾Õ«Õ³Õ¡Õ¯Õ«Õ¶ Õ¢Õ¥Ö\80Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 "
-"համար) այս պահումների համար %1$s."
+"Õ\84Õ¸Ö\82Õ¿Ö\84 Õ¡Ö\80Õ¡ ÕªÕ¡Õ´Õ¯Õ¥Õ¿Õ« Õ¬Ö\80Õ¡Õ¶Õ¡Õ¬Õ¸Ö\82 Õ¡Õ´Õ½Õ¡Õ©Õ«Õ¾Õ¨ (Õ¯Õ¡Õ´ Õ¨Õ¶Õ¿Ö\80Õ«Ö\80 Õ\80Õ¥Õ¼Õ¡Ö\81Õ¶Õ¥Õ¬ Õ°Õ¥Õ¿ Õ¢Õ¥Ö\80Õ¥Õ¬Õ¸Ö\82 Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80) "
+"%1$s պահման համար:"
 
-#: staff.circ.holds.expire_time.too_early.error
+#: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
 msgid ""
-"Expiration Date needs to be either unset or set to fall on a future date."
+"Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
 msgstr ""
-"Ժամկետը լրանալու ամսաթիվը պետք է բերվի կամ կամ նախնական վիճակին կամ համընկնի "
-"ապագա ամսաթվին։"
+"Մուտք արա Ժամկետի լրանալու ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) "
+"%1$s պահումների համար:"
 
-#: staff.circ.holds.expire_time.invalid_date
-msgctxt "staff.circ.holds.expire_time.invalid_date"
-msgid "Invalid Date"
-msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
+#: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
+msgid "Expiration Date"
+msgstr "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
@@ -1660,19 +1888,13 @@ msgstr "Մուտք արա Դարակի ժամկետը լրանալու ամսա
 
 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
-msgstr ""
-"Մուտք արա Դարակի ժամկետը լրանալու ամսաթիվը այս պահումների համար %1$s."
+msgstr "Մուտք արա Դարակի ժամկետը լրանալու ամսաթիվը այս պահումների համար %1$s."
 
 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
 msgid "Shelf Expire Time"
 msgstr "Դարակի ժամկետի լրանալու ժամ"
 
-#: staff.circ.holds.shelf_expire_time.invalid_date
-msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.invalid_date"
-msgid "Invalid Date"
-msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
-
 #: staff.circ.holds.modifying_holds
 msgid "Modifying Holds"
 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
@@ -1688,8 +1910,8 @@ msgid "No"
 msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
-msgid "Number of holds not updated: %1$s"
-msgstr "Չթարմացված պահումների քանակ: %1$s"
+msgid "Number of holds not updated: %1$s "
+msgstr "Չթարմացված պահումների քանակը: %1$s "
 
 #: staff.circ.holds.already_activated
 msgid "Hold %1$s was already activated."
@@ -1738,6 +1960,80 @@ msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
 msgid "V"
 msgstr "V"
 
+#: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
+msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
+msgstr "Մուտք արա շտրիխ կոդը նյութի պակասող մասերի համար"
+
+#: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
+msgid "Missing Pieces"
+msgstr "Պակասող մասեր"
+
+#: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
+msgid "No item with barcode \"%1$s\""
+msgstr "Չկա նյութ այս շտրիխ կոդով \"%1$s\""
+
+#~ msgctxt "staff.circ.invalid_date"
+#~ msgid "Invalid Date"
+#~ msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
+
+#~ msgid "items ="
+#~ msgstr "նյութեր ="
+
+#~ msgid "preview:"
+#~ msgstr "նախնական դիտում:"
+
+#~ msgid "Date Last Edited"
+#~ msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
+
+#~ msgid "Request Date"
+#~ msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
+
+#~ msgid "Activation Date"
+#~ msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
+
+#~ msgid "Title: %1$s"
+#~ msgstr "Վերնագիր: %1$s"
+
+#~ msgid "Request Date: %1$s"
+#~ msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
+
+#~ msgid "Slip Date: %1$s"
+#~ msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
+
+#~ msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s):"
+#~ msgstr "Հետ ընդունւոմը ձախողվեց (circ.util.checkin) (%1$s):"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for hold %1$s.  "
+#~ "This will also Suspend the hold."
+#~ msgstr ""
+#~ "Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ թող դատարկ) պահման համար %1$s: Սա նաև "
+#~ "կկասեցնի պահումը:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter an Activation Date (or leave blank to unset) for holds %1$s.  "
+#~ "This will also Suspend the holds."
+#~ msgstr ""
+#~ "Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ թող դատարկ) պահումների համար %1$s: Սա նաև "
+#~ "կկասեցնի պահումները:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Activation Date needs to be either unset or set to fall on a future date."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ակտիվացման ամսաթիվը կամ պետք է լինի չուղարկված կամ պատկանի ապագա ամսաթվի:"
+
+#~ msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.invalid_date"
+#~ msgid "Invalid Date"
+#~ msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
+
+#~ msgctxt "staff.circ.holds.expire_time.invalid_date"
+#~ msgid "Invalid Date"
+#~ msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
+
+#~ msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.invalid_date"
+#~ msgid "Invalid Date"
+#~ msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
+
 #~ msgid "Checkout Timestamp"
 #~ msgstr "Դուրս տրման ժամանակի կնիք"
 
@@ -1762,3 +2058,39 @@ msgstr "V"
 #~ msgstr ""
 #~ "Այն պահումները որոնք գտնվում են տեղափոխման կամ պատրաստ են տրման դրանց "
 #~ "գրադարանը չեք կարող խմբագրել:"
+
+#~ msgid "Number of circulations selected: %1$s"
+#~ msgstr "Ընտրված տացքերի քանակ: %1$s"
+
+#~ msgid "Number of circulations not backdated: %1$s"
+#~ msgstr "Հետին ամսաթվով չգրված տացքերի քանակ: %1$s"
+
+#~ msgid "Date Record Last Edited"
+#~ msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
+
+#~ msgid "Do Not Capture"
+#~ msgstr "Մի որսա"
+
+#~ msgid "Potential Copies"
+#~ msgstr "Պոտենցիալ օրինակներ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Expiration Date needs to be either unset or set to fall on a future date."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվը պետք է բերվի կամ կամ նախնական վիճակին կամ համընկնի "
+#~ "ապագա ամսաթվին։"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter an Expiration Date (or leave blank to unset) for holds %1$s."
+#~ msgstr ""
+#~ "Մուտք արա ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (կամ թող դատարկ նախնական վիճակին բերելու "
+#~ "համար) այս պահումների համար %1$s."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Please enter an Expiration Date (or leave blank to unset) for hold %1$s."
+#~ msgstr ""
+#~ "Մուտք արա ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (կամ թող դատարկ նախնական վիճակին բերելու "
+#~ "համար) այս պահմանն համար %1$s."
+
+#~ msgid "Number of holds not updated: %1$s"
+#~ msgstr "Չթարմացված պահումների քանակ: %1$s"
index 05a5ee2..689c407 100644 (file)
@@ -1,18 +1,19 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-15 13:34+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-01 15:57+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2010-01-16 04:36+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:39+0000\n"
 
 #: common.exception
 msgid ""
@@ -45,6 +46,10 @@ msgstr "Մաքրել"
 msgid "Check here to confirm this message."
 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
 
+#: common.cancelled
+msgid "Action Cancelled"
+msgstr "Գործողությունը չեղյալ է արված"
+
 #: common.error.default
 msgid "Please report that this happened."
 msgstr "Զեկուցիր որ սա պատահել է:"
@@ -62,9 +67,8 @@ msgid "Expired"
 msgstr "Ժամկետանց"
 
 #: common.barcode.status.warning.barred
-msgid ""
-"_: common.barcode.status.warning.barred\n"
-"Barred"
+msgctxt "common.barcode.status.warning.barred"
+msgid "Barred"
 msgstr "Կասեցված"
 
 #: common.barcode.status.warning.blocked
@@ -85,17 +89,16 @@ msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
 #: common.grouping_string
-msgid ","
-msgstr ","
+msgid ", "
+msgstr ", "
 
 #: common.unimplemented
 msgid "Not yet implemented"
 msgstr "Դեռ իրականացված չէ"
 
 #: common.yes
-msgid ""
-"_: common.yes\n"
-"Yes"
+msgctxt "common.yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այւ"
 
 #: common.no
@@ -134,10 +137,14 @@ msgstr "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
 msgstr "Սխալ ֆոնտի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
 
+#. # Appended to notes with certain settings enabled.  First position is staff initials, and second position is a date for when the initials were added.
+#: staff.initials.format
+msgid "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
+msgstr "[ %1$s %2$s @ %3$s ]"
+
 #: staff.acp_label_barcode
-msgid ""
-"_: staff.acp_label_barcode\n"
-"Barcode"
+msgctxt "staff.acp_label_barcode"
+msgid "Barcode"
 msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.acp_label_call_number
@@ -156,10 +163,19 @@ msgstr "Սպասարկող գրադարան"
 msgid "Circulation Modifier"
 msgstr "Սպասարկման փոխարկիչ"
 
+#. # %1$s = circ modifier code, %2$s = circ modifier name, %3$s = circ modifier description
+#: staff.circ_modifier.display
+msgid "%1$s : %2$s : %3$s"
+msgstr "%1$s : %2$s : %3$s"
+
 #: staff.acp_label_copy_number
 msgid "Copy Number"
 msgstr "Պատճեի համար"
 
+#: staff.acp_label_parts
+msgid "Part"
+msgstr "Մաս"
+
 #: staff.acp_label_deposit_amount
 msgid "Deposit Amount"
 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
@@ -185,9 +201,8 @@ msgid "Price"
 msgstr "Գին"
 
 #: staff.acp_label_status
-msgid ""
-"_: staff.acp_label_status\n"
-"Status"
+msgctxt "staff.acp_label_status"
+msgid "Status"
 msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.ahr_current_copy_label
@@ -211,15 +226,22 @@ msgid "Fulfillment Time"
 msgstr "Կատարման ժամկետ"
 
 #: staff.ahr_hold_type_label
-msgid ""
-"_: staff.ahr_hold_type_label\n"
-"Type"
+msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
+msgid "Type"
 msgstr "Տեսակ"
 
 #: staff.ahr_holdable_formats_label
 msgid "Holdable Formats"
 msgstr "Պաման ձևաչափեր"
 
+#: staff.ahr_holdable_part_label
+msgid "Holdable Part"
+msgstr "Պահվող մաս"
+
+#: staff.ahr_issuance_label_label
+msgid "Issuance Label"
+msgstr "Տրման պիտակ"
+
 #: staff.ahr_id_label
 msgid "Hold ID"
 msgstr "Պահման ID"
@@ -249,9 +271,8 @@ msgid "Top of Queue"
 msgstr "Հարցման սկիզբ"
 
 #: staff.ahr_status_label
-msgid ""
-"_: staff.ahr_status_label\n"
-"Status"
+msgctxt "staff.ahr_status_label"
+msgid "Status"
 msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.ahr_target_label
@@ -259,9 +280,8 @@ msgid "Target"
 msgstr "Թիրախ"
 
 #: staff.ahr_usr_label
-msgid ""
-"_: staff.ahr_usr_label\n"
-"User"
+msgctxt "staff.ahr_usr_label"
+msgid "User"
 msgstr "Օքտվող"
 
 #: staff.circ_label_due_date
@@ -281,9 +301,8 @@ msgid "Remaining Renewals"
 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
 
 #: staff.mvr_label_author
-msgid ""
-"_: staff.mvr_label_author\n"
-"Author"
+msgctxt "staff.mvr_label_author"
+msgid "Author"
 msgstr "Հեղինակ"
 
 #: staff.mvr_label_doc_id
@@ -291,9 +310,8 @@ msgid "Document ID"
 msgstr "Փաստաթղթի ID"
 
 #: staff.mvr_label_title
-msgid ""
-"_: staff.mvr_label_title\n"
-"Title"
+msgctxt "staff.mvr_label_title"
+msgid "Title"
 msgstr "Վերնագիր"
 
 #: staff.bills_xact_dates_label
@@ -337,48 +355,59 @@ msgid "Blocks Holds?"
 msgstr "Արգելափակվա՞ծ պահումներ"
 
 #: staff.csp_block_circ_yes
-msgid ""
-"_: staff.csp_block_circ_yes\n"
-"Yes"
+msgctxt "staff.csp_block_circ_yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այւ"
 
-#: staff.csp_block_renew_yes
+#: staff.csp_block_circ_no
+msgctxt "staff.csp_block_circ_no"
+"staff.csp_block_circ_no"
 msgid ""
-"_: staff.csp_block_renew_yes\n"
-"Yes"
+msgstr ""
+
+#: staff.csp_block_renew_yes
+msgctxt "staff.csp_block_renew_yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այւ"
 
-#: staff.csp_block_hold_yes
+#: staff.csp_block_renew_no
+msgctxt "staff.csp_block_renew_no"
 msgid ""
-"_: staff.csp_block_hold_yes\n"
-"Yes"
+msgstr ""
+
+#: staff.csp_block_hold_yes
+msgctxt "staff.csp_block_hold_yes"
+msgid "Yes"
 msgstr "Այւ"
 
+#: staff.csp_block_hold_no
+msgctxt "staff.csp_block_hold_no"
+msgid ""
+msgstr ""
+
 #: staff.ausp_id_label
-msgid "Penalty ID"
-msgstr "Տուգանքի ID"
+msgid "Penalty ID "
+msgstr "Տուգանքի ID "
 
 #: staff.ausp_staff_label
-msgid "Applied By"
-msgstr "Ô¿Õ«Ö\80Õ¡Õ¼Õ¾Õ¡Õ® Õ§ Õ¯Õ¸Õ²Õ´Õ«Ö\81"
+msgid "Applied By "
+msgstr "Ô¿Õ«Ö\80Õ¡Õ¼Õ¾Õ¡Õ® Õ¯Õ¸Õ²Õ´Õ«Ö\81 "
 
 #: staff.ausp_set_date_label
-msgid "Applied On"
-msgstr "Ô¿Õ«Ö\80Õ¡Õ¼Õ¾Õ¡Õ® Õ§ Õ½Ö\80Õ¡ Õ¾Ö\80Õ¡"
+msgid "Applied On "
+msgstr "Ô¿Õ«Ö\80Õ¡Õ¼Õ¾Õ¡Õ® Õ¾Ö\80Õ¡Õ¶ "
 
 #: staff.ausp_note_label
-msgid ""
-"_: staff.ausp_note_label\n"
-"Note"
-msgstr "Նշում"
+msgid "Note "
+msgstr "Նշում "
 
 #: staff.ausp_org_unit_label
-msgid "Library"
-msgstr "Գրադարան"
+msgid "Library "
+msgstr "Գրադարան "
 
 #: staff.mbts_id_label
-msgid "Bill #"
-msgstr "Հաշիվ #"
+msgid "Bill # "
+msgstr "Հաշիվ # "
 
 #: staff.mbts_xact_start_label
 msgid "Start"
@@ -389,9 +418,8 @@ msgid "Finish"
 msgstr "Ավարտ"
 
 #: staff.mbts_xact_type_label
-msgid ""
-"_: staff.mbts_xact_type_label\n"
-"Type"
+msgctxt "staff.mbts_xact_type_label"
+msgid "Type"
 msgstr "Տեսակ"
 
 #: staff.mbts_total_owed_label
@@ -407,9 +435,8 @@ msgid "Balance Owed"
 msgstr "Բալանս"
 
 #: staff.mbts_usr_label
-msgid ""
-"_: staff.mbts_usr_label\n"
-"User"
+msgctxt "staff.mbts_usr_label"
+msgid "User"
 msgstr "Օգտվող"
 
 #: staff.mbts_last_billing_note_label
@@ -441,15 +468,13 @@ msgid "Billing Type"
 msgstr "Վճարման տեսակ"
 
 #: staff.mb_xact_label
-msgid ""
-"_: staff.mb_xact_label\n"
-"Transaction ID"
+msgctxt "staff.mb_xact_label"
+msgid "Transaction ID"
 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
 
 #: staff.mb_billing_ts_label
-msgid ""
-"_: staff.mb_billing_ts_label\n"
-"When"
+msgctxt "staff.mb_billing_ts_label"
+msgid "When"
 msgstr "Երբ"
 
 #: staff.mb_void_time_label
@@ -457,15 +482,13 @@ msgid "Void Time"
 msgstr "Void ժամ"
 
 #: staff.mb_note_label
-msgid ""
-"_: staff.mb_note_label\n"
-"Note"
+msgctxt "staff.mb_note_label"
+msgid "Note"
 msgstr "Նշում"
 
 #: staff.mb_amount_label
-msgid ""
-"_: staff.mb_amount_label\n"
-"Amount"
+msgctxt "staff.mb_amount_label"
+msgid "Amount"
 msgstr "Գումար"
 
 #: staff.mb_voider_label
@@ -473,9 +496,8 @@ msgid "Voider"
 msgstr "Voider"
 
 #: staff.mb_voided_label
-msgid ""
-"_: staff.mb_voided_label\n"
-"Voided"
+msgctxt "staff.mb_voided_label"
+msgid "Voided"
 msgstr "Voided"
 
 #: staff.mb_id_label
@@ -491,9 +513,8 @@ msgid "Forgive Payment"
 msgstr "Ներված վճարում"
 
 #: staff.mp_payment_timestamp_label
-msgid ""
-"_: staff.mp_payment_timestamp_label\n"
-"When"
+msgctxt "staff.mp_payment_timestamp_label"
+msgid "When"
 msgstr "Երբ"
 
 #: staff.mp_payment_type_label
@@ -501,9 +522,8 @@ msgid "Payment Type"
 msgstr "Վճարման տեսակ"
 
 #: staff.mp_voided_label
-msgid ""
-"_: staff.mp_voided_label\n"
-"Voided"
+msgctxt "staff.mp_voided_label"
+msgid "Voided"
 msgstr "Voided"
 
 #: staff.mp_id_label
@@ -515,9 +535,8 @@ msgid "Goods Payment"
 msgstr "Ապրանքների վճարում"
 
 #: staff.mp_xact_label
-msgid ""
-"_: staff.mp_xact_label\n"
-"Transaction ID"
+msgctxt "staff.mp_xact_label"
+msgid "Transaction ID"
 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
 
 #: staff.mp_credit_payment_label
@@ -529,9 +548,8 @@ msgid "Work Payment"
 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
 
 #: staff.mp_note_label
-msgid ""
-"_: staff.mp_note_label\n"
-"Note"
+msgctxt "staff.mp_note_label"
+msgid "Note"
 msgstr "Նշում"
 
 #: staff.mp_cash_payment_label
@@ -539,9 +557,8 @@ msgid "Cash Payment"
 msgstr "Կանխիկ վճարում"
 
 #: staff.mp_amount_label
-msgid ""
-"_: staff.mp_amount_label\n"
-"Amount"
+msgctxt "staff.mp_amount_label"
+msgid "Amount"
 msgstr "Գումար"
 
 #: staff.mp_check_payment_label
@@ -557,9 +574,8 @@ msgid "Staff"
 msgstr "Աշխատակազմ"
 
 #: staff.card_barcode_label
-msgid ""
-"_: staff.card_barcode_label\n"
-"Barcode"
+msgctxt "staff.card_barcode_label"
+msgid "Barcode"
 msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.au_active_label
@@ -575,9 +591,8 @@ msgid "Profile"
 msgstr "Պրւֆիլ"
 
 #: staff.au_barred_label
-msgid ""
-"_: staff.au_barred_label\n"
-"Barred"
+msgctxt "staff.au_barred_label"
+msgid "Barred"
 msgstr "Կասեցված"
 
 #: staff.au_alert_message_label
@@ -685,9 +700,8 @@ msgid "Suffix"
 msgstr "Վերջածանց"
 
 #: staff.z39_50.search_class.author
-msgid ""
-"_: staff.z39_50.search_class.author\n"
-"Author"
+msgctxt "staff.z39_50.search_class.author"
+msgid "Author"
 msgstr "Հեղինակ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.isbn
@@ -704,7 +718,7 @@ msgstr "Նյութի տեսակ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
 msgid "All Formats"
-msgstr "Բոլոր ձևաչափեր"
+msgstr "Բոլոր ձեւաչափերը"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
 msgid "Papers/Articles"
@@ -716,7 +730,7 @@ msgstr "Գրքեր"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
 msgid "Computer files"
-msgstr "Համակարգչային ֆայլեր"
+msgstr "Համակարգչային նշոցներ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
 msgid "Maps"
@@ -763,9 +777,8 @@ msgid "Accession #"
 msgstr "Մատչելիության #"
 
 #: staff.z39_50.search_class.title
-msgid ""
-"_: staff.z39_50.search_class.title\n"
-"Title"
+msgctxt "staff.z39_50.search_class.title"
+msgid "Title"
 msgstr "Վերնագիր"
 
 #: staff.z39_50_import_interface_label
@@ -781,8 +794,8 @@ msgid "Offline interface synchronized with server."
 msgstr "Օֆլայն միջերեսը սինխրոն է կայանի հետ:"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
-msgid "error in noncat sorting:"
-msgstr "սխալ noncat տեսակավորումում"
+msgid "error in noncat sorting: "
+msgstr "սխալ ոչ քարտ տեսակավորման մեջ "
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
 msgid "Please wait"
@@ -804,6 +817,10 @@ msgstr "աշխատանքային կայանի գրանցման սխալ (%1$s)"
 msgid "Registration successful"
 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
 
+#: staff.main.gen_offline_widgets.registration.empty
+msgid "Please specify a workstation name"
+msgstr "Բնութագրի աշխ. կայանի անունը"
+
 #: staff.util.timestamp_dialog.future_date_disallowed
 msgid "Future dates disallowed."
 msgstr "Ապագա ամսաթվերը արվելված են"
@@ -820,5 +837,30 @@ msgstr "Այսօրը արգելված է"
 msgid "Triggered Events: %1$s"
 msgstr "Սկիզբ առնող գործողություններ: %1$s"
 
+#~ msgid ","
+#~ msgstr ","
+
+#~ msgctxt "staff.ausp_note_label"
+#~ msgid "Note"
+#~ msgstr "Նշում"
+
+#~ msgid "Bill #"
+#~ msgstr "Հաշիվ #"
+
+#~ msgid "error in noncat sorting:"
+#~ msgstr "սխալ noncat տեսակավորումում"
+
 #~ msgid "Expire Time"
 #~ msgstr "Լրանալու ժամկետ"
+
+#~ msgid "Applied On"
+#~ msgstr "Կիրառված է սրա վրա"
+
+#~ msgid "Penalty ID"
+#~ msgstr "Տուգանքի ID"
+
+#~ msgid "Applied By"
+#~ msgstr "Կիրառված է կողմից"
+
+#~ msgid "Library"
+#~ msgstr "Գրադարան"
index c39cd57..47c7bed 100644 (file)
@@ -1,18 +1,19 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/conify.dtd
+#. extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/conify.dtd
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:35-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-12-25 08:27+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:44-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-26 11:08+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-26 04:34+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.1\n"
 "X-Accelerator-Marker: &\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:40+0000\n"
 
 #. Common entities
 #: conify.save_button.label
@@ -72,8 +73,8 @@ msgid "Copy Statuses"
 msgstr "Պատճենի կարգավիճակ"
 
 #: conify.admin.marc_code_maps.link
-msgid "MARC Codes"
-msgstr "MARC կոդեր"
+msgid "Coded Value Maps"
+msgstr "Կոդավորված արժեքների քարտեզներ"
 
 #: conify.admin.bottom_pane.title
 msgctxt "conify.admin.bottom_pane.title"
@@ -430,6 +431,10 @@ msgstr "Նկարագրություն"
 msgid "Permission Interval"
 msgstr "Թույլատվության տիրույթ"
 
+#: conify.grp_tree.hold_priority.label
+msgid "Hold Priority"
+msgstr "Պահման առաջնահերթություն"
+
 #: conify.grp_tree.editing_permission.label
 msgid "Editing Permission"
 msgstr "Թույլատվության խմբագրում"
@@ -490,3 +495,6 @@ msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
 msgctxt "conify.grp_tree.remove_selected.label"
 msgid "Delete Selected"
 msgstr "Ջնջիր ընտրվածները"
+
+#~ msgid "MARC Codes"
+#~ msgstr "MARC կոդեր"
index 225890b..d09a6ac 100644 (file)
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45:31-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2009-12-24 06:28+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2009-12-25 04:42+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 12959)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-05-18 04:40+0000\n"
 
 #: conify.js:SURVEY_ID
 msgid "Survey ID # ${0}"
 msgstr "Հարցախույզի ID # ${0}"
 
-#: conify.js:ERROR_FETCHING_HOLDS
-msgid "Problem fetching Holds Address for ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ պահումների հասցեի ընտրության ընթացքում սրա համար ${0}"
+#: conify.js:SUCCESS_NEW_PERM_MAP
+msgid "New permission map created"
+msgstr "Իրավասությունների նոր քարտեզը ստեղծված է"
 
-#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CAM
-msgid "Problem calling method to create new ${0}"
-msgstr "Õ\8aÖ\80Õ¸Õ¢Õ¬Õ¥Õ´ Õ¥Ö\80Õ¢ Õ¯Õ¡Õ¶Õ¹Õ¾Õ¸Ö\82Õ´ Õ§ Õ´Õ¥Õ©Õ¸Õ¤Õ¨ Õ¶Õ¸Ö\80Õ¨ Õ½Õ¿Õ¥Õ²Õ®Õ¥Õ¬Õ«Õ½ ${0}"
+#: conify.js:END_SURVEY
+msgid "End Survey Now"
+msgstr "Õ\80Õ«Õ´Õ¡ Õ¡Õ¾Õ¡Ö\80Õ¿Õ«Ö\80 Õ°Õ¡Ö\80Ö\81Õ¡Õ­Õ¸Ö\82ÕµÕ¦Õ¨"
 
-#: conify.js:SUCCESS_SAVING_MAILING
-msgid "Saved changes to the Mailing Address of ${0}"
-msgstr "Õ\80Õ«Õ·Õ¾Õ¡Õ® Ö\83Õ¸Ö\83Õ¸Õ­Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80 Õ\93Õ¸Õ½Õ¿Õ¡ÕµÕ«Õ¶ Õ°Õ¡Õ½Ö\81Õ¥Õ¸Ö\82Õ´ այստեղ ${0}"
+#: conify.js:SUCCESS_SAVING_DATA conify.js:SUCCESS_SAVE
+msgid "Saved changes to ${0}"
+msgstr "Õ\8aÕ¡Õ°Õ¾Õ¡Õ® Ö\83Õ¸Ö\83Õ¸Õ­Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80 այստեղ ${0}"
 
-#: conify.js:ERROR_CREATING_PERMISSION
-msgid "Problem creating new Permission"
-msgstr "Õ\8aÖ\80Õ¸Õ¢Õ¬Õ¥Õ´ Õ¶Õ¸Ö\80 Ô»Ö\80Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80 Õ½Õ¿Õ¥Õ²Õ®Õ¥Õ¬Õ«Õ½"
+#: conify.js:ERROR_FETCHING_PHYSICAL
+msgid "Problem fetching Physical Address for ${0}"
+msgstr "Õ\8aÖ\80Õ¸Õ¢Õ¬Õ¥Õ´ Õ\96Õ«Õ¦Õ«Õ¯Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ\80Õ¡Õ½Ö\81Õ¥Õ¶Õ¥Ö\80Õ¨ Õ¨Õ¶Õ¿Ö\80Õ¥Õ¬Õ«Õ½ Õ½Ö\80Õ¡ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80 ${0}"
 
-#: conify.js:HOLDABLE
-msgid "Holdable"
-msgstr "Պահվող"
+#: conify.js:SURVEY_ADD_ANSWER
+msgid "Add Answer"
+msgstr "Ավելացրու պատասխան"
 
-#: conify.js:ERROR_SAVING_PERM_DATA
-msgid "Problem saving permission data for ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունների տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
+#: conify.js:TRANSLATION conify.js:LABEL_TRANSLATION
+msgid "Translation"
+msgstr "Թարգմանություն"
+
+#: conify.js:ACQ_DISTRIB_FORMULA_NAME_CLONE
+msgid "${0} (Clone)"
+msgstr "${0} (Կլոն)"
+
+#: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOU
+msgid "Cannot delete ${0}, you need at least one organization unit."
+msgstr "Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության միավոր։"
+
+#: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOO
+msgid "Hours of Operation updated for ${0}"
+msgstr "Աշխատելու ժամերը թարմացված են սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOUT
+msgid "New child Organization Type created for ${0}"
+msgstr "Նոր երեխա Կազմակերպության Տեսակը ստեղծված է սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:LABEL_VALUE
+msgid "Value"
+msgstr "Արժեք"
+
+#: conify.js:ERROR_DELETING
+msgid "Problem deleting ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ սա ջնջելիս ${0}"
+
+#: conify.js:SURVEY_SAVE_CHANGES
+msgid "Save Changes"
+msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
+
+#: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_GROUP
+msgid "Problem creating child Group"
+msgstr "Պրոբլեմ Երեխա Խումբ ստեղծելիս"
+
+#: conify.js:SUCCESS_SAVE_PERM
+msgid "Saved permission changes to ${0}"
+msgstr "Հիշված Իրավասությունների փոփոխություն այստեղ ${0}"
 
 #: conify.js:SURVEY_DELETE_ANSWER
 msgid "Delete Answer"
 msgstr "Ջնջիր պատասխանը"
 
-#: conify.js:LABEL_GRANTABLE
-msgid "Grantable"
-msgstr "Շնորհվող"
+#: conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
+msgid "Problem fetching groups"
+msgstr "Պրոբլեմ խմբերը ընտրելիս"
+
+#: conify.js:ERROR_FETCHING_STATUSES
+msgid "Problem fetching statuses"
+msgstr "Պրոբլեմ վիճակները ընտրելիս"
+
+#: conify.js:ERROR_SAVING_PERM_DATA
+msgid "Problem saving permission data for ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունների տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
 
 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_STATUS
 msgid "New ${0} status created"
 msgstr "Նոր ${0} կարգավիճակը ստեղծված է"
 
-#: conify.js:ERROR_SAVING_STATUS
-msgid "Problem saving ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ հիշելիս ${0}"
-
-#: conify.js:SUCCESS_NEW_PERM_MAP
-msgid "New permission map created"
-msgstr "Իրավասությունների նոր քարտեզը ստեղծված է"
+#: conify.js:SURVEY_DELETE_QUESTION
+msgid "Delete Question & Answers"
+msgstr "Ջնջիր հարցը և պատասխանները"
 
-#: conify.js:STATUS_DELETED
-msgid "${0} deleted"
-msgstr "${0} ջնջված"
+#: conify.js:ERROR_CREATING_PERMISSION
+msgid "Problem creating new Permission"
+msgstr "Պրոբլեմ նոր Իրավասություններ ստեղծելիս"
 
-#: conify.js:SUCCESS_SAVING_ILL
-msgid "Saved changes to the ILL Address of ${0}"
-msgstr "Õ\8aÕ¡Õ°Õ¾Õ¡Õ® Ö\83Õ¸Ö\83Õ¸Õ­Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80 Õ\84Ô³Ô² Õ°Õ¡Õ½Ö\81Õ¥Õ¸Ö\82Õ´ Õ°Õ¡Õ´Õ¡Ö\80 ${0}"
+#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PERM_MAP
+msgid "Problem calling method to create new permission map"
+msgstr "Õ\8aÕ¸Ö\80Õ¢Õ¬Õ¥Õ´ Õ´Õ¥Õ©Õ¸Õ¤Õ¨ Õ¯Õ¡Õ¶Õ¹Õ¥Õ¬Õ«Õ½ Õ¸Ö\80ÕºÕ¥Õ½Õ¦Õ« Õ½Õ¿Õ¥Õ²Õ®Õ¾Õ« Õ«Ö\80Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80Õ« Õ¶Õ¸Ö\80 Ö\84Õ¡Ö\80Õ¿Õ¥Õ¦"
 
-#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PPL
-msgid "Problem calling method to create new permission"
-msgstr "Õ\86Õ¸Ö\80 Õ«Ö\80Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶ Õ½Õ¿Õ¥Õ²Õ®Õ¥Õ¬Õ«Õ½ Õ¯Õ¡Õ¶Õ¹Õ´Õ¡Õ¶ Õ´Õ¥Õ©Õ¸Õ¤Õ« Õ½Õ­Õ¡Õ¬"
+#: conify.js:SURVEY_QUESTION
+msgid "Question:"
+msgstr "Õ\80Õ¡Ö\80Ö\81"
 
 #: conify.js:ERROR_FETCHING_MAILING
 msgid "Problem fetching Mailing Address for ${0}"
 msgstr "Պրոբլեմ Փոստային Հասցեն կաչելիս համար ${0}"
 
-#: conify.js:ERROR_FETCHING_PERMS
-msgid "Problem fetching perms"
-msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունները կանչելիս"
+#: conify.js:CONFIRM_EXIT_AOU
+msgid "There are unsaved changes to one or more organizational units. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
+msgstr ""
+"Կամակերպչական միավորներ ընտրելիս կան մեկ կամ ավել չհիշված փոփոխություններ։ "
+"Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
 
-#: conify.js:END_SURVEY
-msgid "End Survey Now"
-msgstr "Հիմա ավարտիր հարցախույզը"
+#: conify.js:SURVEY_SAVE_ADD
+msgid "Save Question & Add Answer"
+msgstr "Հիշիր հարցը և ավելացրու պատասխանը"
+
+#: conify.js:LABEL_NEW_BRANCH
+msgid "New Branch"
+msgstr "Նոր մասնաճյուղ"
+
+#: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOU
+msgid "New child Organizational Unit created for ${0}"
+msgstr "Նոր երեխա կազմակերպչական միավոր է ստեղծվել սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:ERROR_ORPHANS
+msgid "Cannot delete ${0}, ${1} subordinates still exist."
+msgstr "Չի կարող ջնջել ${0}, ${1} ենթակաները դեռ առկա են։"
+
+#: conify.js:ACQ_DISTRIB_FORMULA_NAME_PROMPT
+msgid "Enter new formula name"
+msgstr "Մուտք արա նոր բանաձևի անունը"
+
+#: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOUT
+msgid "Cannot delete ${0}. You need at least one organization type."
+msgstr "Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության տեսակ։"
+
+#: conify.js:SURVEY_ANSWER
+msgid "Answer:"
+msgstr "Պատասխան"
+
+#: conify.js:SUCCESS_NEW_CHILD_GROUP
+msgid "New child Group created for ${0}"
+msgstr "Նոր Երեխա խումբ է ստեղծվել սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:SUCCESS_SAVING_PHYSICAL
+msgid "Saved changes to the Physical Address of ${0}"
+msgstr "Հիշված փոփոխություններ Ֆիզիկական Հասցեում սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:LABEL_NEW_GROUP
+msgid "New Group"
+msgstr "Նոր խումբ"
+
+#: conify.js:CONFIRM_EXIT_PGT
+msgid "There are unsaved modified permission maps. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
+msgstr ""
+"Կան չհիշված ձևափոխված իրավասությունների քարտեզներ։ Սեղմիր ԼԱՎ "
+"փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք լքելու համար։"
+
+#: conify.js:SUCCESS_SAVING_MAILING
+msgid "Saved changes to the Mailing Address of ${0}"
+msgstr "Հիշված փոփոխություններ Փոստային հասցեում այստեղ ${0}"
+
+#: conify.js:ERROR_SAVING_STATUS
+msgid "Problem saving ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ հիշելիս ${0}"
+
+#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CAM
+msgid "Problem calling method to create new ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ երբ կանչվում է մեթոդը նորը ստեղծելիս ${0}"
+
+#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PPL
+msgid "Problem calling method to create new permission"
+msgstr "Նոր իրավասություն ստեղծելիս կանչման մեթոդի սխալ"
 
 #: conify.js:CONFIRM_DELETE
 msgid "Are you sure you want to delete ${0}?"
 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել ${0}"
 
-#: conify.js:SUCCESS_SAVING_DATA conify.js:SUCCESS_SAVE
-msgid "Saved changes to ${0}"
-msgstr "Պահված փոփոխություններ այստեղ ${0}"
+#: conify.js:CONFIRM_EXIT_PPL
+msgid "There are unsaved modified permissions. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
+msgstr ""
+"Կան չհիշված ձևափոխված իրավասություններ։ Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, "
+"կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
 
 #: conify.js:CONFIRM_UNSAVED_CHANGES
-msgid ""
-"There are unsaved changes to one or more organization types. Click OK to "
-"save these changes, or Cancel to abandon them."
+msgid "There are unsaved changes to one or more organization types. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
 msgstr ""
 "Մեկ կամ ավել կազմակերպությունների տեսակների համար կան չհիշված "
 "փոփոխություններ։ Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու համար, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ "
@@ -105,26 +206,90 @@ msgstr ""
 msgid "Problem fetching hours of operation for ${0}"
 msgstr "Պրոբլեմ աշխատաժամերի ընտրության ընթացքում սրա համար ${0}"
 
-#: conify.js:LABEL_DESCRIPTION
-msgid "Description"
-msgstr "Description"
-
 #: conify.js:LABEL_NEW_TYPE
 msgid "New Type"
 msgstr "Նոր տեսակ"
 
-#: conify.js:SURVEY_SAVE_CHANGES
-msgid "Save Changes"
-msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
+#: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOU
+msgid "Problem creating child organizational unit"
+msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
+
+#: conify.js:ERROR_SAVING_HOLDS
+msgid "Problem saving Holds Address data for ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ Պահուների Հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOUT
+msgid "Problem creating child organization type"
+msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
+
+#: conify.js:ERROR_SAVING_DATA
+msgid "Problem saving data for ${0}"
+msgstr "Տվյալը հիշելու պրոբլեմ սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:ERROR_FETCHING_TYPES_AOUT
+msgid "Problem fetching organizational unit types"
+msgstr "Կազմակերպչական միավորի տեսակների ընտրության պրոբլեմ"
+
+#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CCS
+msgid "Problem calling method to create new copy status"
+msgstr "Կանչման մեթոդի պրոբլեմ պատճենի նոր վիճակ ստեղծելիս"
+
+#: conify.js:SUCCESS_CREATING_CODE
+msgid "New ${0} ${1} created"
+msgstr "Նոր ${0} ${1} ստեղծված է"
+
+#: conify.js:LABEL_CODE
+msgid "Code"
+msgstr "Կոդ"
+
+#: conify.js:SURVEY_FOOT_LABEL
+msgid "Questions & Answers"
+msgstr "Հարցեր և պատասխաններ"
+
+#: conify.js:STATUS_EDITING
+msgid "Now editing ${0}"
+msgstr "Հիմա խմբագրում եմ ${0}"
+
+#: conify.js:SUCCESS_DELETED_PERM_MAP
+msgid "Permission mapping deleted"
+msgstr "Իրավասությունների քարտեզավորումը ջնջված է"
+
+#: conify.js:ERROR_SAVING_ILL
+msgid "Problem saving ILL Address data for ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:ERROR_FETCHING_HOLDS
+msgid "Problem fetching Holds Address for ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ պահումների հասցեի ընտրության ընթացքում սրա համար ${0}"
+
+#: conify.js:SUCCESS_SAVING_ILL
+msgid "Saved changes to the ILL Address of ${0}"
+msgstr "Պահված փոփոխություններ ՄԳԲ հասցեում համար ${0}"
+
+#: conify.js:HOLDABLE
+msgid "Holdable"
+msgstr "Պահվող"
+
+#: conify.js:STATUS_DELETED
+msgid "${0} deleted"
+msgstr "${0} ջնջված"
+
+#: conify.js:LABEL_GRANTABLE
+msgid "Grantable"
+msgstr "Շնորհվող"
+
+#: conify.js:ERROR_FETCHING_PERMS
+msgid "Problem fetching perms"
+msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունները կանչելիս"
+
+#: conify.js:LABEL_DESCRIPTION
+msgid "Description"
+msgstr "Description"
 
 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERM_MAP
 msgid "Problem creating new Permission Map"
 msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունների նոր քարտեզ ստեղծելիս"
 
-#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PGT
-msgid "Problem calling method to create child Group"
-msgstr "Կանչող մեթոդի պրոբլեմ երեխա խումբ ստեղծելիս"
-
 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ILL
 msgid "Problem fetching ILL Address for ${0}"
 msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեին հասնելիս սրա համար ${0}"
@@ -133,34 +298,12 @@ msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեին հասնելիս սրա համար
 msgid "Problem fetching perm maps"
 msgstr "Պրոբհեմ իրավասությունների քարտեզին հասնելիս"
 
-#: conify.js:SUCCESS_NEW_CHILD_GROUP
-msgid "New child Group created for ${0}"
-msgstr "Նոր Երեխա խումբ է ստեղծվել սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOUT
-msgid "New child Organization Type created for ${0}"
-msgstr "Նոր երեխա Կազմակերպության Տեսակը ստեղծված է սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOU
-msgid "Problem creating child organizational unit"
-msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
-
-#: conify.js:SURVEY_ADD_ANSWER
-msgid "Add Answer"
-msgstr "Ավելացրու պատասխան"
-
 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ORGS
 msgid "Problem fetching organizational unit data"
 msgstr "Պրոբլեմ կազմակերպչական միավորի տվյալները ընտրելիս"
 
-#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PERM_MAP
-msgid "Problem calling method to create new permission map"
-msgstr "Պորբլեմ մեթոդը կանչելիս որպեսզի ստեղծվի իրավասությունների նոր քարտեզ"
-
 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CCS
-msgid ""
-"There are unsaved changes to one or more copy statuses. Click OK to save "
-"these changes, or Cancel to abandon them."
+msgid "There are unsaved changes to one or more copy statuses. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
 msgstr ""
 "Մեկ կամ ավել պատճեններիի վիճակների համար կան չհիշված փոփոխություններ։ Սեղմիր "
 "ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու համար, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ կասեցնելու համար։"
@@ -173,75 +316,21 @@ msgstr "ՀՕԱՔը տեսանելի է"
 msgid "Problem saving Physical Address data for ${0}"
 msgstr "Պրոբլեմ Ֆիզիկական Հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
 
-#: conify.js:ID
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: conify.js:SURVEY_QUESTION
-msgid "Question:"
-msgstr "Հարց"
-
-#: conify.js:ERROR_SAVING_HOLDS
-msgid "Problem saving Holds Address data for ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ Պահուների Հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:CONFIRM_EXIT_PPL
-msgid ""
-"There are unsaved modified permissions. Click OK to save these changes, or "
-"Cancel to abandon them."
-msgstr ""
-"Կան չհիշված ձևափոխված իրավասություններ։ Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, "
-"կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
-
-#: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOU
-msgid "Cannot delete ${0}, you need at least one organization unit."
-msgstr ""
-"Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության միավոր։"
-
-#: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOUT
-msgid "Cannot delete ${0}. You need at least one organization type."
-msgstr ""
-"Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության տեսակ։"
-
-#: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOO
-msgid "Hours of Operation updated for ${0}"
-msgstr "Աշխատելու ժամերը թարմացված են սրա համար ${0}"
+#: conify.js:ERROR_SAVING_MAILING
+msgid "Problem saving Mailing Address data for ${0}"
+msgstr "Պրոբլեմ փոստային առաքման հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
 
 #: conify.js:NAME
 msgid "Name"
 msgstr "Անուն"
 
-#: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOUT
-msgid "Problem creating child organization type"
-msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
-
-#: conify.js:ERROR_SAVING_DATA
-msgid "Problem saving data for ${0}"
-msgstr "Տվյալը հիշելու պրոբլեմ սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:CONFIRM_EXIT_AOU
-msgid ""
-"There are unsaved changes to one or more organizational units. Click OK to "
-"save these changes, or Cancel to abandon them."
-msgstr ""
-"Կամակերպչական միավորներ ընտրելիս կան մեկ կամ ավել չհիշված փոփոխություններ։ "
-"Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
-
-#: conify.js:SURVEY_SAVE_ADD
-msgid "Save Question & Add Answer"
-msgstr "Հիշիր հարցը և ավելացրու պատասխանը"
-
-#: conify.js:LABEL_NEW_BRANCH
-msgid "New Branch"
-msgstr "Նոր մասնաճյուղ"
-
-#: conify.js:ERROR_FETCHING_TYPES_AOUT
-msgid "Problem fetching organizational unit types"
-msgstr "Կազմակերպչական միավորի տեսակների ընտրության պրոբլեմ"
+#: conify.js:ERROR_SAVING_DATA_CAM
+msgid "Problem saving data for ${0} ${1}"
+msgstr "Պրոբլեմ տվյալները հիշելիս սրա համար ${0} ${1}"
 
-#: conify.js:SURVEY_DELETE_QUESTION
-msgid "Delete Question & Answers"
-msgstr "Õ\8bÕ¶Õ»Õ«Ö\80 Õ°Õ¡Ö\80Ö\81Õ¨ Ö\87 ÕºÕ¡Õ¿Õ¡Õ½Õ­Õ¡Õ¶Õ¶Õ¥Ö\80Õ¨"
+#: conify.js:SUCCESS_CREATING_PERMISSION
+msgid "New ${0} permission created"
+msgstr "Õ\86Õ¸Ö\80 ${0} Õ«Ö\80Õ¡Õ¾Õ¡Õ½Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¨ Õ½Õ¿Õ¥Õ²Õ®Õ¾Õ¡Õ® Õ§"
 
 #: conify.js:ERROR_CREATING_STATUS
 msgid "Problem creating new Status"
@@ -251,130 +340,36 @@ msgstr "Պրոբլեմ նոր կարգավիճակ ստեղծելիս"
 msgid "Depth"
 msgstr "Խորություն"
 
-#: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOU
-msgid "New child Organizational Unit created for ${0}"
-msgstr "Նոր երեխա կազմակերպչական միավոր է ստեղծվել սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CCS
-msgid "Problem calling method to create new copy status"
-msgstr "Կանչման մեթոդի պրոբլեմ պատճենի նոր վիճակ ստեղծելիս"
-
-#: conify.js:LABEL_VALUE
-msgid "Value"
-msgstr "Արժեք"
-
-#: conify.js:ERROR_ORPHANS
-msgid "Cannot delete ${0}, ${1} subordinates still exist."
-msgstr "Չի կարող ջնջել ${0}, ${1} ենթակաները դեռ առկա են։"
-
-#: conify.js:SUCCESS_CREATING_PERMISSION
-msgid "New ${0} permission created"
-msgstr "Նոր ${0} իրավասությունը ստեղծված է"
-
-#: conify.js:ERROR_DELETING
-msgid "Problem deleting ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ սա ջնջելիս ${0}"
-
-#: conify.js:SUCCESS_CREATING_CODE
-msgid "New ${0} ${1} created"
-msgstr "Նոր ${0} ${1} ստեղծված է"
-
-#: conify.js:TRANSLATION conify.js:LABEL_TRANSLATION
-msgid "Translation"
-msgstr "Թարգմանություն"
+#: conify.js:ID
+msgid "ID"
+msgstr "ID"
 
 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOLDS
 msgid "Saved changes to the Holds Address of ${0}"
 msgstr "Հիշված փոփոխություններ Պահումների այս Հասցեում ${0}"
 
-#: conify.js:LABEL_CODE
-msgid "Code"
-msgstr "Կոդ"
-
 #: conify.js:ERROR_DELETING_PERM_MAPPING
 msgid "Problem deleting permission mapping ${0}"
 msgstr "Պրոբլեմ Իրավասությունների քարտեզավորումը ջնջելիս ${0}"
 
-#: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_GROUP
-msgid "Problem creating child Group"
-msgstr "Պրոբլեմ Երեխա Խումբ ստեղծելիս"
-
-#: conify.js:SUCCESS_SAVE_PERM
-msgid "Saved permission changes to ${0}"
-msgstr "Հիշված Իրավասությունների փոփոխություն այստեղ ${0}"
-
-#: conify.js:SURVEY_ANSWER
-msgid "Answer:"
-msgstr "Պատասխան"
-
-#: conify.js:SURVEY_FOOT_LABEL
-msgid "Questions & Answers"
-msgstr "Հարցեր և պատասխաններ"
-
-#: conify.js:ERROR_SAVING_DATA_CAM
-msgid "Problem saving data for ${0} ${1}"
-msgstr "Պրոբլեմ տվյալները հիշելիս սրա համար ${0} ${1}"
-
-#: conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
-msgid "Problem fetching groups"
-msgstr "Պրոբլեմ խմբերը ընտրելիս"
-
-#: conify.js:STATUS_EDITING
-msgid "Now editing ${0}"
-msgstr "Հիմա խմբագրում եմ ${0}"
-
 #: conify.js:EVENT_DEF_LABEL
 msgid "${0}: ${1}"
 msgstr "${0}: ${1}"
 
 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CAM
-msgid ""
-"There are unsaved changes to one or more ${0} codes. Click OK to save these "
-"changes, or Cancel to abandon them."
+msgid "There are unsaved changes to one or more ${0} codes. Click OK to save these changes, or Cancel to abandon them."
 msgstr ""
 "Կան չհիշված փոփոխություններ մեկ կամ ավել ${0} կոդերում։ Սեղմիր ԼԱՎ դրանք "
 "հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
 
-#: conify.js:SUCCESS_SAVING_PHYSICAL
-msgid "Saved changes to the Physical Address of ${0}"
-msgstr "Հիշված փոփոխություններ Ֆիզիկական Հասցեում սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:SUCCESS_DELETED_PERM_MAP
-msgid "Permission mapping deleted"
-msgstr "Իրավասությունների քարտեզավորումը ջնջված է"
+#: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PGT
+msgid "Problem calling method to create child Group"
+msgstr "Կանչող մեթոդի պրոբլեմ երեխա խումբ ստեղծելիս"
 
 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_AOUT
 msgid "Problem calling method to create child organization type"
 msgstr "Պրոբլեմ մեթոդը կանչելիս երբ ստեղծվում է երեխա կազմակերպության տեսակ"
 
-#: conify.js:ERROR_FETCHING_STATUSES
-msgid "Problem fetching statuses"
-msgstr "Պրոբլեմ վիճակները ընտրելիս"
-
-#: conify.js:LABEL_NEW_GROUP
-msgid "New Group"
-msgstr "Նոր խումբ"
-
-#: conify.js:ERROR_FETCHING_PHYSICAL
-msgid "Problem fetching Physical Address for ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ Ֆիզիկական Հասցեները ընտրելիս սրա համար ${0}"
-
 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOO
 msgid "Problem saving Hours of Operation data for ${0}"
 msgstr "Պրոբլեմ աշխատաժամերը հիշելիս սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:ERROR_SAVING_MAILING
-msgid "Problem saving Mailing Address data for ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ փոստային առաքման հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
-
-#: conify.js:CONFIRM_EXIT_PGT
-msgid ""
-"There are unsaved modified permission maps. Click OK to save these changes, "
-"or Cancel to abandon them."
-msgstr ""
-"Կան չհիշված ձևափոխված իրավասությունների քարտեզներ։ Սեղմիր ԼԱՎ "
-"փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք լքելու համար։"
-
-#: conify.js:ERROR_SAVING_ILL
-msgid "Problem saving ILL Address data for ${0}"
-msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
index fb3c336..d08637d 100644 (file)
+# 
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-23 23:36-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-15 13:39+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-04-18 22:55:45-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-04 09:37+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2010-01-16 04:36+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 13604)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2011-08-05 04:41+0000\n"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1879
+# id::cmf.label__27 id::vqbrad.description__11
+#: 950.data.seed-values.sql:97 950.data.seed-values.sql:2490
 msgid "Internal ID"
 msgstr "Ներքին ID"
 
-# id::clm.value__vai
-# id::vai
-#: 950.data.seed-values.sql:666
-msgid "Vai"
-msgstr "Vai"
+# id::ccvm.value__ady
+# id::clm.value__ady
+# id::ady
+#: 950.data.seed-values.sql:3506
+msgid "Adygei"
+msgstr "Ադիգեյ"
 
-# id::cblvl.value__i
-# id::i
-#: 950.data.seed-values.sql:720
-msgid "Integrating resource"
-msgstr "Õ\84Õ«Õ¡Õ¾Õ¸Ö\80Õ¸Õ² ÕºÕ¡Õ·Õ¡ր"
+# id::cmc.label__title id::cza.label__5 id::cza.label__14 id::cza.label__23
+#: 950.data.seed-values.sql:24 950.data.seed-values.sql:289
+#: 950.data.seed-values.sql:310 950.data.seed-values.sql:329
+msgid "Title"
+msgstr "Õ\8eÕ¥Ö\80Õ¶Õ¡Õ£Õ«ր"
 
-# id::clfm.value__u
-# id::u
-#: 950.data.seed-values.sql:201
-msgid "Unknown"
-msgstr "Չճանաչված"
+# id::coust.description__credit.processor.authorizenet.password
+#: 950.data.seed-values.sql:1952
+msgid "AuthorizeNet password"
+msgstr "AuthorizeNet գաղտնաբառ"
+
+# id::cmf.label__1
+#: 950.data.seed-values.sql:39
+msgid "Series Title"
+msgstr "Մատենաշարի վերնագիր"
+
+# id::ccvm.value__204
+# id::clm.value__jav
+# id::jav
+#: 950.data.seed-values.sql:3704
+msgid "Javanese"
+msgstr "Javanese"
 
+# id::ccvm.value__520
 # id::clfm.value__p
 # id::p
-#: 950.data.seed-values.sql:195
+#: 950.data.seed-values.sql:4026
 msgid "Poetry"
 msgstr "Պոէզիա"
 
 # id::ccs.name__6
 # id::6
-#: 950.data.seed-values.sql:120
+#: 950.data.seed-values.sql:224
 msgid "In transit"
 msgstr "Տեղափոխման մեջ"
 
+# id::ccvm.value__339
 # id::clm.value__pau
 # id::pau
-#: 950.data.seed-values.sql:544
+#: 950.data.seed-values.sql:3839
 msgid "Palauan"
 msgstr "Palauan"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1190
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_LOCALE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_LOCALE"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1000
-msgid ""
-"Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել կրկնակի պահումներ (նույն վերնագրի համար երկու "
-"կամ ավել պահումներ)"
+# id::ccs.name__15
+#: 950.data.seed-values.sql:233
+msgid "On reservation shelf"
+msgstr "Պահման դարակի վրա է"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1078
-msgid "Allows a user to create a purchase order"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել գնման պատվեր"
+# id::ccvm.value__461
+# id::clm.value__vai
+# id::vai
+#: 950.data.seed-values.sql:3961
+msgid "Vai"
+msgstr "Vai"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:768 950.data.seed-values.sql:789
-#: 950.data.seed-values.sql:808
-msgid "Title"
-msgstr "Վերնագիր"
+# id::coust.label__credit.processor.payflowpro.vendor
+#: 950.data.seed-values.sql:2002
+msgid "Credit card processing: PayflowPro vendor"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում: PayflowPro մատակարար"
 
-# id::clm.value__kir
-# id::kir
-#: 950.data.seed-values.sql:431
-msgid "Kyrgyz"
-msgstr "Կիրգիզերեն"
+# id::coust.description__circ.max_fine.cap_at_price
+#: 950.data.seed-values.sql:5334
+msgid "This prevents the system from charging more than the item price in overdue fines"
+msgstr ""
+"Սա կանխարգելում է համակարգին ժամկետանց տուգանքների համար գանձել ավելին քան "
+"նյութի գինն է։"
 
-# id::i18n_l.description__en-US
-# id::en-US
-#: 950.data.seed-values.sql:727
-msgid "American English"
-msgstr "Ամերիկական անգլերեն"
+# id::coust.description__credit.processor.paypal.login
+#: 950.data.seed-values.sql:1971
+msgid "PayPal login"
+msgstr "PayPal գրանցում"
 
+# id::ccvm.value__531
 # id::cblvl.value__b
 # id::b
-#: 950.data.seed-values.sql:717
+#: 950.data.seed-values.sql:4042
 msgid "Serial component part"
 msgstr "Պարբերականի մաս"
 
+# id::ccvm.value__312
 # id::clm.value__niu
 # id::niu
-#: 950.data.seed-values.sql:517
+#: 950.data.seed-values.sql:3812
 msgid "Niuean"
 msgstr "Niuean"
 
+# id::ccvm.value__131
 # id::clm.value__fat
 # id::fat
-#: 950.data.seed-values.sql:336
+#: 950.data.seed-values.sql:3631
 msgid "Fanti"
 msgstr "Fanti"
 
+# id::coust.label__credit.processor.payflowpro.password
+#: 950.data.seed-values.sql:1994
+msgid "Credit card processing: PayflowPro password"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում: PayflowPro գաղտնաբառ"
+
 # id::crcd.name__1
 # id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:61
+#: 950.data.seed-values.sql:165
 msgid "7_days_0_renew"
 msgstr "7_days_0_renew"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1008
-msgid "Allow a user to un-bar a patron"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնել հաճախորդին"
+# id::ccvm.value__317
+# id::clm.value__nor
+# id::nor
+#: 950.data.seed-values.sql:3817
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Նորվեգերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:764 950.data.seed-values.sql:785
-#: 950.data.seed-values.sql:804
+# id::cza.label__3 id::cza.label__12 id::cza.label__21
+#: 950.data.seed-values.sql:285 950.data.seed-values.sql:306
+#: 950.data.seed-values.sql:325
 msgid "LCCN"
 msgstr "LCCN"
 
+# id::ccvm.value__274
 # id::clm.value__mas
 # id::mas
-#: 950.data.seed-values.sql:479
+#: 950.data.seed-values.sql:3774
 msgid "Masai"
 msgstr "Masai"
 
+# id::ccvm.value__40
 # id::clm.value__bam
 # id::bam
-#: 950.data.seed-values.sql:245
+#: 950.data.seed-values.sql:3540
 msgid "Bambara"
 msgstr "Bambara"
 
-# id::clm.value__snd
-# id::snd
-#: 950.data.seed-values.sql:600
-msgid "Sindhi"
-msgstr "Sindhi"
-
-# id::aou.name__7
-# id::7
-#: 950.data.seed-values.sql:854
-msgid "Example Branch 4"
-msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 4"
+# id::coust.label__circ.block_renews_for_holds
+#: 950.data.seed-values.sql:2026
+msgid "Holds: Block Renewal of Items Needed for Holds"
+msgstr "Պահումներ։ Պահման համար պահանջվող նյութերի թարմացումներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:148
-msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
-msgstr "Նյութը նախատեսված է երեխաների համար, մոտավոր տարիքը 6-8։"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.default_suggested
+#: 950.data.seed-values.sql:2413
+msgid "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by default."
+msgstr ""
+"Որպես լռակյաց ընթերցողների գրանցման ընթացքում բոլոր դաշտերի փոխարեն պարզապես "
+"ցույց տուր առաջարկվող դաշտերը։"
 
+# id::ccvm.value__abk
 # id::clm.value__abk
 # id::abk
-#: 950.data.seed-values.sql:207
+#: 950.data.seed-values.sql:3502
 msgid "Abkhaz"
 msgstr "Աբխազ"
 
+# id::ccvm.value__370
 # id::clm.value__sat
 # id::sat
-#: 950.data.seed-values.sql:575
+#: 950.data.seed-values.sql:3870
 msgid "Santali"
 msgstr "Santali"
 
+# id::ccvm.value__110
 # id::clm.value__dua
 # id::dua
-#: 950.data.seed-values.sql:315
+#: 950.data.seed-values.sql:3610
 msgid "Duala"
 msgstr "Duala"
 
-# id::clm.value__ukr
-# id::ukr
-#: 950.data.seed-values.sql:661
-msgid "Ukrainian"
-msgstr "Ուկրաիներեն"
+# id::cmf.label__21
+#: 950.data.seed-values.sql:85
+msgid "ISMN"
+msgstr "ISMN"
 
+# id::ccvm.value__465
 # id::clm.value__vot
 # id::vot
-#: 950.data.seed-values.sql:670
+#: 950.data.seed-values.sql:3965
 msgid "Votic"
 msgstr "Votic"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1950
-msgid "View Circulations"
-msgstr "Դիտիր տացքերը"
+# id::ccvm.value__522
+# id::clfm.value__u
+# id::u
+#: 950.data.seed-values.sql:4028
+msgid "Unknown"
+msgstr "Չճանաչված"
+
+# id::coust.label__ui.patron.edit.aua.post_code.regex
+#: 950.data.seed-values.sql:2408
+msgid "GUI: Regex for post_code field on patron registration"
+msgstr "GUI: Regex for post_code դաշտի ընթերցողի գրանցման ընթացքում"
 
 # id::aou.name__5
 # id::5
-#: 950.data.seed-values.sql:850
+#: 950.data.seed-values.sql:372
 msgid "Example Branch 2"
 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 2"
 
-# id::clfm.value__h
-# id::h
-#: 950.data.seed-values.sql:183
-msgid "Humor, satires, etc."
-msgstr "Հումոր, սատիրա, այլ"
+# id::ccvm.value__443
+# id::clm.value__tso
+# id::tso
+#: 950.data.seed-values.sql:3943
+msgid "Tsonga"
+msgstr "Tsonga"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:929
-msgid "Allow a user to create a new bill on a transaction"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին տրանզակցիայի վրա ստեղծել նոր հաշիվ։"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.ident_value2.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2345
+msgid "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"ident_value2 դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Առաջարկելով "
+"դաշտը՝ հանգեցնում է դրա արտածմանը երբ դրանք ցույց են տրվում։ Եթե դաշտը ցույց "
+"է տրված կամ պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
 
-# id::clm.value__bnt
-# id::bnt
-#: 950.data.seed-values.sql:261
-msgid "Bantu (Other)"
-msgstr "Bantu (այլ)"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.master_account.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2357
+msgid "The master_account field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"master_account դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Ցուցադրելով "
+"դաշտը՝ հանգեցնում է դրա արտածմանը պահանջվող դաշտերի հետ, եթե նույնիսկ "
+"պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
+
+# id::pgt.name__6
+#: 950.data.seed-values.sql:1396
+msgid "Acquisitions"
+msgstr "Համալրում"
 
+# id::ccvm.value__216
 # id::clm.value__kau
 # id::kau
-#: 950.data.seed-values.sql:421
+#: 950.data.seed-values.sql:3716
 msgid "Kanuri"
 msgstr "Kanuri"
 
+# id::ccvm.value__457
 # id::clm.value__umb
 # id::umb
-#: 950.data.seed-values.sql:662
+#: 950.data.seed-values.sql:3957
 msgid "Umbundu"
 msgstr "Umbundu"
 
 # id::crrf.name__2
 # id::2
-#: 950.data.seed-values.sql:103
+#: 950.data.seed-values.sql:207
 msgid "10_cent_per_day"
 msgstr "10_cent_per_day"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:927
-msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել վճարման ենթակա նոր տրանզակցիա։"
+# id::cmc.label__keyword
+#: 950.data.seed-values.sql:23
+msgid "Keyword"
+msgstr "Հիմնաբառ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1951
+# id::cubt.label__folks%3Acirc.renew
+#: 950.data.seed-values.sql:2563
 msgid "Renew Circulations"
 msgstr "Թարմացրու տացքերը։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1072
-msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նյութի վիճակը նշել որպես 'տրանզիտ'"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1228
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.cat.bib.alert_on_empty"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.cat.bib.alert_on_empty"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1107
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_PERM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_PERM"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.day_phone.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2256
+msgid "GUI: Example for day_phone field on patron registration"
+msgstr "GUI: Ընթերցողի գրանցման ժամանակ day_phone դաշտի օրինակ"
 
+# id::ccvm.value__72
 # id::clm.value__cel
 # id::cel
-#: 950.data.seed-values.sql:277
+#: 950.data.seed-values.sql:3572
 msgid "Celtic (Other)"
 msgstr "Կելտերեն (այլ)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:11
+# id::cst.value__2
+#: 950.data.seed-values.sql:19
 msgid "Barred"
 msgstr "Կասեցված"
 
+# id::ccvm.value__176
 # id::clm.value__hil
 # id::hil
-#: 950.data.seed-values.sql:381
+#: 950.data.seed-values.sql:3676
 msgid "Hiligaynon"
 msgstr "Hiligaynon"
 
+# id::coust.label__cat.bib.alert_on_empty
+#: 950.data.seed-values.sql:1781
+msgid "Alert on empty bib records"
+msgstr "Զգուշացրու դատարկ մատեն գրառումների մասին"
+
+# id::ccvm.value__210
 # id::clm.value__kac
 # id::kac
-#: 950.data.seed-values.sql:415
+#: 950.data.seed-values.sql:3710
 msgid "Kachin"
 msgstr "Kachin"
 
 # id::crmf.name__4
 # id::4
-#: 950.data.seed-values.sql:91
+#: 950.data.seed-values.sql:195
 msgid "overdue_max"
 msgstr "overdue_max"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1048
-msgid "Allow a user to update a fund allocation"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել բյուջեի բաշխումը"
-
-# id::clfm.value__j
-# id::j
-#: 950.data.seed-values.sql:189
-msgid "Short stories"
-msgstr "Կարճ պատմվածքներ"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.barred.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2233
+msgid "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Արգելափակված դաշտը կցուցադրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Դաշտի "
+"ցուցադրումը ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջված դաշտերի հետ, եթե նույնիսկ դա "
+"պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
+# id::ccvm.value__334
 # id::clm.value__pag
 # id::pag
-#: 950.data.seed-values.sql:539
+#: 950.data.seed-values.sql:3834
 msgid "Pangasinan"
 msgstr "Pangasinan"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1040
-msgid "Allow a user to update a funding source"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել ֆինանսավորման աղբյուրը"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1121
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_LASSO"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_LASSO"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1146
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_ITEM_FORM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_ITEM_FORM"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.evening_phone.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2321
+msgid "The evening_phone field will be required on the patron registration screen."
+msgstr "երեկոյան_հեռախոս դաշտը կպահանջվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1218
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_boundary.soft"
+# id::coust.description__circ.hold_shelf_status_delay
+#: 950.data.seed-values.sql:1892
+msgid "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
 msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_boundary.soft"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1066
-msgid "Allow a user to mark an item status as 'available'"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'մատչելի'"
+"Նպատակն է տրամադրել ժամանակի միջակայք որից հետո նյութը գնում է դարակի "
+"վրա-պահված վիճակի, մինչ այն կհայտնվի ընթերցողին։ Սա աշխատակազմին տալիս է "
+"ժամանակ մշակել նյութը, մինչ այն կարտածվի որպես պատրաստ-վերցնելու համար։ "
+"Օրինակներ՝ \"5 օր\", \"1 ժամ\""
 
-#: 950.data.seed-values.sql:967
-msgid "Allow a user to view which users have checked out a given copy"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու թե որ օգտվողներին է տրվել այս օրինակը"
+# id::aiit.name__TAX
+#: 950.data.seed-values.sql:6483
+msgid "Tax"
+msgstr "Տուրք"
 
+# id::ccvm.value__336
 # id::clm.value__pam
 # id::pam
-#: 950.data.seed-values.sql:541
+#: 950.data.seed-values.sql:3836
 msgid "Pampanga"
 msgstr "Pampanga"
 
+# id::ccvm.value__299
 # id::clm.value__nah
 # id::nah
-#: 950.data.seed-values.sql:504
+#: 950.data.seed-values.sql:3799
 msgid "Nahuatl"
 msgstr "Nahuatl"
 
+# id::ccvm.value__478
 # id::clm.value__yid
 # id::yid
-#: 950.data.seed-values.sql:683
+#: 950.data.seed-values.sql:3978
 msgid "Yiddish"
 msgstr "Yiddish"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1876
-msgid "Accession Number"
-msgstr "Աճման համար"
+# id::ccvm.value__395
+# id::clm.value__snd
+# id::snd
+#: 950.data.seed-values.sql:3895
+msgid "Sindhi"
+msgstr "Sindhi"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1001
-msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին տվյալ տեղաբաշխման համար թարմացնել ամսաթվի փակ միջակայքը"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.other_phone.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2373
+msgid "The other_phone field will be required on the patron registration screen."
+msgstr "Այլ_հեռախոս դաշտը կպահանջվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։"
 
+# id::ccvm.value__93
 # id::clm.value__cpp
 # id::cpp
-#: 950.data.seed-values.sql:298
+#: 950.data.seed-values.sql:3593
 msgid "Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)"
 msgstr "Creoles and Pidgins, Portuguese-based (այլ)"
 
+# id::ccvm.value__438
 # id::clm.value__ton
 # id::ton
-#: 950.data.seed-values.sql:643
+#: 950.data.seed-values.sql:3938
 msgid "Tongan"
 msgstr "Tongan"
 
+# id::ccvm.value__189
 # id::clm.value__ijo
 # id::ijo
-#: 950.data.seed-values.sql:394
+#: 950.data.seed-values.sql:3689
 msgid "Ijo"
 msgstr "Ijo"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:2606
+# id::coust.description__circ.selfcheck.patron_password_required
+#: 950.data.seed-values.sql:5356
 msgid "Patron must log in with barcode and password at selfcheck station"
 msgstr ""
-"Ընթերցողը ինքնաստուգող կայանում պետք է մուտք գործի շտրիխ կոդով և գաղտնաբառով։"
+"Ընթերցողը ինքնաստուգող կայանում պետք է մուտք գործի շտրիխ կոդով և "
+"գաղտնաբառով։"
 
-# id::clm.value__cai
-# id::cai
-#: 950.data.seed-values.sql:271
-msgid "Central American Indian (Other)"
-msgstr "Central American Indian (այլ)"
+# id::ccvm.value__153
+# id::clm.value__gil
+# id::gil
+#: 950.data.seed-values.sql:3653
+msgid "Gilbertese"
+msgstr "Gilbertese"
 
 # id::ccs.name__14
 # id::14
-#: 950.data.seed-values.sql:128
+#: 950.data.seed-values.sql:232
 msgid "Damaged"
 msgstr "Վնասված"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1017
-msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LibraryManager\" group"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Գրադարանի կառավարիչ\" "
-"խմբից"
+# id::cust.label__history.hold.retention_start
+# id::cust.description__history.hold.retention_start
+#: 950.data.seed-values.sql:7235 950.data.seed-values.sql:7236
+msgid "Historical Hold Retention Start Date"
+msgstr "Պահման պատմության տարիքի սկզբնավորման ամսաթիվ"
 
-# id::clm.value__sma
-# id::sma
-#: 950.data.seed-values.sql:592
-msgid "Southern Sami"
-msgstr "Southern Sami"
+# id::aout.name__5
+# id::5
+#: 950.data.seed-values.sql:359
+msgid "Bookmobile"
+msgstr "Ավտոգրադարան"
 
+# id::ccvm.value__217
 # id::clm.value__kaw
 # id::kaw
-#: 950.data.seed-values.sql:422
+#: 950.data.seed-values.sql:3717
 msgid "Kawi"
 msgstr "Kawi"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:907
-msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ներմուծել MARC գրառումները Z39.50 միջերեսի "
-"օգնությամբinterface"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1141
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_CIRC_MOD"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_CIRC_MOD"
+# id::ccvm.value__423
+# id::clm.value__tel
+# id::tel
+#: 950.data.seed-values.sql:3923
+msgid "Telugu"
+msgstr "Telugu"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1129
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_ORG_UNIT_CLOSING"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_ORG_UNIT_CLOSING"
+# id::ccvm.value__309
+# id::clm.value__new
+# id::new
+#: 950.data.seed-values.sql:3809
+msgid "Newari"
+msgstr "Newari"
 
+# id::ccvm.value__228
 # id::clm.value__kok
 # id::kok
-#: 950.data.seed-values.sql:433
+#: 950.data.seed-values.sql:3728
 msgid "Konkani"
 msgstr "Konkani"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1110
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_VR_FORMAT"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_VR_FORMAT"
-
+# id::ccvm.value__302
 # id::clm.value__nau
 # id::nau
-#: 950.data.seed-values.sql:507
+#: 950.data.seed-values.sql:3802
 msgid "Nauru"
 msgstr "Nauru"
 
+# id::ccvm.value__494
 # id::cam.value__g
 # id::g
-#: 950.data.seed-values.sql:162
+#: 950.data.seed-values.sql:3996
 msgid "General"
 msgstr "Ընդհանուր"
 
+# id::coust.description__credit.processor.payflowpro.login
+#: 950.data.seed-values.sql:1991
+msgid "Often the same thing as the PayPal manager login"
+msgstr "Հաճախ նույն բանը ինչ որ PayPal կառավարչի մուտքն է"
+
+# id::ccvm.value__369
 # id::clm.value__sas
 # id::sas
-#: 950.data.seed-values.sql:574
+#: 950.data.seed-values.sql:3869
 msgid "Sasak"
 msgstr "Sasak"
 
 # id::ccs.name__0
 # id::0
-#: 950.data.seed-values.sql:114
+#: 950.data.seed-values.sql:218
 msgid "Available"
 msgstr "Մատչելի"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1064
-msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին նշելու տրանզակցիանորպես վատ (չվերականգնվող) պարտք"
-
 # id::crcd.name__6
 # id::6
-#: 950.data.seed-values.sql:71
+#: 950.data.seed-values.sql:175
 msgid "35_days_1_renew"
 msgstr "35_days_1_renew"
 
+# id::ccvm.value__247
+# id::clm.value__lat
+# id::lat
+#: 950.data.seed-values.sql:3747
+msgid "Latin"
+msgstr "Լատիներեն"
+
+# id::ccvm.value__485
 # id::clm.value__zul
 # id::zul
-#: 950.data.seed-values.sql:690
+#: 950.data.seed-values.sql:3985
 msgid "Zulu"
 msgstr "Zulu"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1139
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_BIB_LEVEL"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_BIB_LEVEL"
+# id::ccvm.value__111
+# id::clm.value__dum
+# id::dum
+#: 950.data.seed-values.sql:3611
+msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
+msgstr "Հոլանդերեն, Միջին (մոտ. 1050-1350)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:972
-msgid "Allow a user to view all notes attached to a title"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու բոլոր նշումները որոնք կցված են վերնագրին"
+# id::coust.description__cat.bib.keep_on_empty
+#: 950.data.seed-values.sql:1777
+msgid "Retain a bib record even when all attached copies are deleted"
+msgstr "Պահիր մատեն գրառումը, նույնիսկ եթե բոլոր կցված օրինակները ջնջված են։"
 
-# id::clm.value__geo
-# id::geo
-#: 950.data.seed-values.sql:355
-msgid "Georgian"
-msgstr "Վրացերեն"
+# id::ccvm.value__192
+# id::clm.value__ilo
+# id::ilo
+#: 950.data.seed-values.sql:3692
+msgid "Iloko"
+msgstr "Iloko"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1039
-msgid "Allow a user to view a funding source"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու ֆինանսավորման աղբյուրը"
+# id::coust.description__circ.restore_overdue_on_lost_return
+#: 950.data.seed-values.sql:1822
+msgid "Restore overdue fines on lost item return"
+msgstr "Վերականգնիր ժամկետանցների տուգանքները կորած նյութը վերադարձնելիս։"
 
+# id::ccvm.value__arc
 # id::clm.value__arc
 # id::arc
-#: 950.data.seed-values.sql:225
+#: 950.data.seed-values.sql:3520
 msgid "Aramaic"
 msgstr "Aramaic"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:969
-msgid "Allow a user to register a new workstation"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին գրանցել նոր աշխատանքային կայան"
-
-# id::clm.value__tir
-# id::tir
-#: 950.data.seed-values.sql:637
-msgid "Tigrinya"
-msgstr "Tigrinya"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.second_given_name.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2385
+msgid "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"երկրորդ_տրված_անուն դաշտը կցուցադրվի ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Ցույց "
+"տալով դաշտը ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջված դաշտերով՝ նույնիսկ եթե "
+"պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
+# id::ccvm.value__78 id::ccvm.value__440
 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
 # id::chk
-#: 950.data.seed-values.sql:283 950.data.seed-values.sql:645
+#: 950.data.seed-values.sql:3578 950.data.seed-values.sql:3940
 msgid "Truk"
 msgstr "Truk"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1109
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_SURVEY"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_SURVEY"
+# id::ccvm.value__341
+# id::clm.value__per
+# id::per
+#: 950.data.seed-values.sql:3841
+msgid "Persian"
+msgstr "Ֆարսի"
 
+# id::ccvm.value__430
 # id::clm.value__tib
 # id::tib
-#: 950.data.seed-values.sql:635
+#: 950.data.seed-values.sql:3930
 msgid "Tibetan"
 msgstr "Տիբեթերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1158
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:772 950.data.seed-values.sql:793
-#: 950.data.seed-values.sql:812 950.data.seed-values.sql:1880
+# id::cza.label__7 id::cza.label__16 id::cza.label__25
+# id::vqbrad.description__12
+#: 950.data.seed-values.sql:293 950.data.seed-values.sql:314
+#: 950.data.seed-values.sql:333 950.data.seed-values.sql:2491
 msgid "Publisher"
 msgstr "Հրատարակիչ"
 
+# id::ccvm.value__197
 # id::clm.value__inh
 # id::inh
-#: 950.data.seed-values.sql:402
+#: 950.data.seed-values.sql:3697
 msgid "Ingush"
 msgstr "Ingush"
 
+# id::ccvm.value__114
 # id::clm.value__dzo
 # id::dzo
-#: 950.data.seed-values.sql:319
+#: 950.data.seed-values.sql:3614
 msgid "Dzongkha"
 msgstr "Dzongkha"
 
+# id::ccvm.value__166 id::ccvm.value__167
 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
 # id::grn
-#: 950.data.seed-values.sql:371 950.data.seed-values.sql:372
+#: 950.data.seed-values.sql:3666 950.data.seed-values.sql:3667
 msgid "Guarani"
 msgstr "Guarani"
 
+# id::ccvm.value__188
 # id::clm.value__iii
 # id::iii
-#: 950.data.seed-values.sql:393
+#: 950.data.seed-values.sql:3688
 msgid "Sichuan Yi"
 msgstr "Sichuan Yi"
 
+# id::ccvm.value__60
 # id::clm.value__btk
 # id::btk
-#: 950.data.seed-values.sql:265
+#: 950.data.seed-values.sql:3560
 msgid "Batak"
 msgstr "Batak"
 
+# id::ccvm.value__107
 # id::clm.value__div
 # id::div
-#: 950.data.seed-values.sql:312
+#: 950.data.seed-values.sql:3607
 msgid "Divehi"
 msgstr "Divehi"
 
+# id::ccvm.value__376
 # id::clm.value__sga
 # id::sga
-#: 950.data.seed-values.sql:581
+#: 950.data.seed-values.sql:3876
 msgid "Irish, Old (to 1100)"
 msgstr "Irish, Old (to 1100)"
 
-# id::clm.value__kru
-# id::kru
-#: 950.data.seed-values.sql:440
-msgid "Kurukh"
-msgstr "Kurukh"
+# id::cbt.name__4 id::coust.label__circ.lost_materials_processing_fee
+# id::coust.description__circ.lost_materials_processing_fee
+#: 950.data.seed-values.sql:396 950.data.seed-values.sql:1666
+#: 950.data.seed-values.sql:1667
+msgid "Lost Materials Processing Fee"
+msgstr "Կորած նյութերի կատարման գումար"
 
-# id::clm.value__her
-# id::her
-#: 950.data.seed-values.sql:380
-msgid "Herero"
-msgstr "Herero"
+# id::coust.description__circ.password_reset_request_throttle
+#: 950.data.seed-values.sql:2042
+msgid "Prevent the creation of new self-serve password reset requests until the number of active requests drops back below this number."
+msgstr ""
+"Արգելիր նոր ինքնագրվող գաղտանաբառի վերագրման առաջարկների ստեղծումը մինչ "
+"ակտիվ պատվերների քանակը չի դառնա այս թվից պակաս։"
 
 # id::crcd.name__3
 # id::3
-#: 950.data.seed-values.sql:65
+#: 950.data.seed-values.sql:169
 msgid "3_months_0_renew"
 msgstr "3_months_0_renew"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:895
-msgid "Allow a user to place a volume level hold"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին տեղադրել հատորի մակարդակով պահում"
+# id::ccvm.value__355
+# id::clm.value__roa
+# id::roa
+#: 950.data.seed-values.sql:3855
+msgid "Romance (Other)"
+msgstr "Ռոմաներեն (այլ)"
 
+# id::aiit.name__HND
+#: 950.data.seed-values.sql:6486
+msgid "Handling Charge"
+msgstr "Հանձնման ծախս"
+
+# id::ccvm.value__248
 # id::clm.value__lav
 # id::lav
-#: 950.data.seed-values.sql:453
+#: 950.data.seed-values.sql:3748
 msgid "Latvian"
 msgstr "Լատվիերեն"
 
+# id::ccvm.value__119
 # id::clm.value__eng
 # id::eng
-#: 950.data.seed-values.sql:324
+#: 950.data.seed-values.sql:3619
 msgid "English"
 msgstr "Անգլերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:940
-msgid "Allow a user to edit copies in batch"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին փաթեթով խմբագրել օրինակները"
+# id::cgf.label__history.circ.retention_age
+# id::cust.label__history.circ.retention_age
+# id::cust.description__history.circ.retention_age
+#: 950.data.seed-values.sql:7190 950.data.seed-values.sql:7214
+#: 950.data.seed-values.sql:7215
+msgid "Historical Circulation Retention Age"
+msgstr "Տացքի պատմության պահպանման տարիք"
 
-# id::cifm.value__d
-# id::d
-#: 950.data.seed-values.sql:696
-msgid "Large print"
-msgstr "Լայն տպագրություն"
+# id::ccvm.value__487
+# id::cam.value__
+# id::
+#: 950.data.seed-values.sql:3989
+msgid "Unknown or unspecified"
+msgstr "Չիմացված կամ չբնութագրված"
 
+# id::ccvm.value__373
 # id::clm.value__scr
 # id::scr
-#: 950.data.seed-values.sql:578
+#: 950.data.seed-values.sql:3873
 msgid "Croatian"
 msgstr "Խորվաթերեն"
 
-# id::cam.value__j
-# id::j
-#: 950.data.seed-values.sql:165
-msgid "Juvenile"
-msgstr "Պատանեկան"
+# id::coust.description__credit.payments.allow
+#: 950.data.seed-values.sql:1692
+msgid "If enabled, patrons will be able to pay fines accrued at this location via credit card"
+msgstr ""
+"Եթե թույլատրված է, ընթերցողները ի վիճակի կլինեն վճարել կրեդիտ քարտով այս "
+"կետում կուտակված տուգանքները։"
 
+# id::ccvm.value__77
 # id::clm.value__chi
 # id::chi
-#: 950.data.seed-values.sql:282
+#: 950.data.seed-values.sql:3577
 msgid "Chinese"
 msgstr "Չիներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:936
-msgid "Allow a user to add other users to permission groups"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին իրավասությունների խմբերում ավելացնելու այլ օգտվողների"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:899
-msgid "Allow a user to view another user's holds"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու այլ օգտվողների պահումները"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1117
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_HOURS_OF_OPERATION"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_HOURS_OF_OPERATION"
+# id::ccvm.value__473
+# id::clm.value__wol
+# id::wol
+#: 950.data.seed-values.sql:3973
+msgid "Wolof"
+msgstr "Wolof"
 
+# id::ccvm.value__190
 # id::clm.value__iku
 # id::iku
-#: 950.data.seed-values.sql:395
+#: 950.data.seed-values.sql:3690
 msgid "Inuktitut"
 msgstr "Inuktitut"
 
+# id::ccvm.value__295
 # id::clm.value__mun
 # id::mun
-#: 950.data.seed-values.sql:500
+#: 950.data.seed-values.sql:3795
 msgid "Munda (Other)"
 msgstr "Munda(այլ)"
 
+# id::ccvm.value__344
 # id::clm.value__pli
 # id::pli
-#: 950.data.seed-values.sql:549
+#: 950.data.seed-values.sql:3844
 msgid "Pali"
 msgstr "Pali"
 
+# id::ccvm.value__143
 # id::clm.value__gaa
 # id::gaa
-#: 950.data.seed-values.sql:348
+#: 950.data.seed-values.sql:3643
 msgid "Gã"
 msgstr "Gã"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1004
-msgid "Allow a user to delete a non cataloged type"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու չքարտագրված տեսակը"
-
+# id::ccvm.value__477
 # id::clm.value__yap
 # id::yap
-#: 950.data.seed-values.sql:682
+#: 950.data.seed-values.sql:3977
 msgid "Yapese"
 msgstr "Yapese"
 
+# id::ccvm.value__ara
 # id::clm.value__ara
 # id::ara
-#: 950.data.seed-values.sql:224
+#: 950.data.seed-values.sql:3519
 msgid "Arabic"
 msgstr "Արաբերեն"
 
+# id::ccvm.value__462
 # id::clm.value__ven
 # id::ven
-#: 950.data.seed-values.sql:667
+#: 950.data.seed-values.sql:3962
 msgid "Venda"
 msgstr "Venda"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:921
-msgid ""
-"Allow a user to view user permissions within the user permissions editor"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողինդիտելու օգտվողի իրավասությունները գտնվելով օգտվողի "
-"իրավասությունների խմբագրիչի ներսում"
+# id::coust.label__circ.restore_overdue_on_lost_return
+#: 950.data.seed-values.sql:1821
+msgid "Circ: Restore overdues on lost item return"
+msgstr "Տացք։ Վերականգնիր ժամկետանցները կորած նյութը վերադարձնելիս։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1251
+# id::pgt.name__3
+#: 950.data.seed-values.sql:1390
 msgid "Staff"
 msgstr "Աշխատակազմ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1019
-msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Supercat\" group"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Supercat\" խմբից"
+# id::coust.label__auth.persistent_login_interval
+#: 950.data.seed-values.sql:7250
+msgid "Persistent Login Duration"
+msgstr "Գրանցման տևողության մշտականություն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:374
+# id::ccvm.value''in__169
+#: 950.data.seed-values.sql:3669
 msgid "Gwich"
 msgstr "Gwich"
 
-# id::clm.value__iro
-# id::iro
-#: 950.data.seed-values.sql:407
-msgid "Iroquoian (Other)"
-msgstr "Iroquoian (այլ)"
-
-# id::clm.value__ori
-# id::ori
-#: 950.data.seed-values.sql:532
-msgid "Oriya"
-msgstr "Oriya"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1010
-msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"User\" խմբից"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.juvenile.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2353
+msgid "The juvenile field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Պատանեկան դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Առաջարկելով դաշտ "
+"ստիպում է որ այն հայտնվի, երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե դաշտը "
+"ցուցադրված կամ պահանջված է, այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
-# id::clm.value__ipk
-# id::ipk
-#: 950.data.seed-values.sql:404
-msgid "Inupiaq"
-msgstr "Inupiaq"
+# id::ccvm.value__240
+# id::clm.value__kut
+# id::kut
+#: 950.data.seed-values.sql:3740
+msgid "Kutenai"
+msgstr "Kutenai"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:868
-msgid "Long Overdue Collection Fee"
-msgstr "Երկարատև ժամկետանցի հավաքածուի գումար"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.evening_phone.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2324
+msgid "GUI: Show evening_phone field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Ցույց տուր երեկոյան_հեռախոս դաշտը ընթերցող գրանցելիս։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1137
-msgid "FIXME: Need description for TRANSIT_COPY"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն TRANSIT_COPY"
+# id::cmf.label__2
+#: 950.data.seed-values.sql:42
+msgid "Abbreviated Title"
+msgstr "Կրճատված վերնագիր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:732
-msgid "English (Canada)"
+# id::ccvm.value__322
+# id::clm.value__nyn
+# id::nyn
+#: 950.data.seed-values.sql:3822
+msgid "Nyankole"
+msgstr "Nyankole"
+
+# id::coust.label__circ.holds_fifo
+#: 950.data.seed-values.sql:1831
+msgid "Holds: FIFO"
+msgstr "Պահումներ: FIFO"
+
+# id::i18n_l.name__en-CA
+#: 950.data.seed-values.sql:253
+msgid "English (Canada)"
 msgstr "Անգլերեն (Կանադա)"
 
-# id::clm.value__hin
-# id::hin
-#: 950.data.seed-values.sql:383
-msgid "Hindi"
-msgstr "Հինդու"
+# id::coust.description__circ.password_reset_request_per_user_limit
+#: 950.data.seed-values.sql:2032
+msgid "When a user has more than this number of concurrently active self-serve password reset requests for their account, prevent the user from creating any new self-serve password reset requests until the number of active requests for the user drops back below this number."
+msgstr ""
+"Երբ օգտվողը ունի այս թվից ավել մրցակից ակտիվ ինքնագրվող գաղտնաբառի վերագրման "
+"հարցում, կանխարգելիր օգտվողին ինքնագրվող նոր գաղտնաբառի հարցում անելուց, "
+"քանի դեռ ակտիվ հարցումների քանակը այս օգտվողի համար չի նվազել այս թվից ցածր:"
 
+# id::ccvm.value__127
 # id::clm.value__ewo
 # id::ewo
-#: 950.data.seed-values.sql:332
+#: 950.data.seed-values.sql:3627
 msgid "Ewondo"
 msgstr "Ewondo"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:760 950.data.seed-values.sql:781
-#: 950.data.seed-values.sql:800
-msgid "Title Control Number"
-msgstr "Վերնագրի հմկիչ համար"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1176
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
+# id::i18n_l.description__es-MX
+# id::es-MX
+#: 950.data.seed-values.sql:266
+msgid "Mexican Spanish"
+msgstr "Մեքսիկական իսպաներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1023
-msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.active.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2209
+msgid "The active field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելու նյութը որը գերազանցել է ամենաշատ "
-"թարմացումների քանակը"
+"Ակտիվ դաշտը կցուցադրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Ցուցադրելով դաշտ "
+"ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերով, եթե նույնիսկ պահանջված էլ չէ։ "
+"Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
-# id::ppl.description__139
-# id::139
-#: 950.data.seed-values.sql:1024
-msgid "Allow staff to override checkout count failure"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.evening_phone.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2325
+msgid "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
 msgstr ""
-"Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել դուրս տրումների հաշվիչի ձախողումը:"
-
-# id::clm.value__hun
-# id::hun
-#: 950.data.seed-values.sql:387
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Հունգարերեն"
+"Երեկոյան_հեռախոս դաշտը կցուցադրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։  Ցուցադրելով "
+"դաշտ ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերով, եթե նույնիսկ պահանջված էլ "
+"չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
+
+# id::coust.label__ui.patron.default_inet_access_level
+# id::coust.description__ui.patron.default_inet_access_level
+#: 950.data.seed-values.sql:1916 950.data.seed-values.sql:1917
+msgid "Default level of patrons' internet access"
+msgstr "Ընթերցողի ինտերնետային լռակյաց մուտքի արժեք։"
+
+# id::cmf.label__4
+#: 950.data.seed-values.sql:46
+msgid "Alternate Title"
+msgstr "Այլընտրանքային վերնագիր"
+
+# id::coust.label__credit.processor.paypal.signature
+#: 950.data.seed-values.sql:1978
+msgid "Credit card processing: PayPal signature"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում։ PayPal ստորագրություն։"
+
+# id::ccvm.value__87
+# id::clm.value__cmc
+# id::cmc
+#: 950.data.seed-values.sql:3587
+msgid "Chamic languages"
+msgstr "Chamic languages"
 
+# id::ccvm.value__515
 # id::clfm.value__f
 # id::f
-#: 950.data.seed-values.sql:181
+#: 950.data.seed-values.sql:4021
 msgid "Novels"
 msgstr "Նովելներ"
 
-# id::clm.value__wol
-# id::wol
-#: 950.data.seed-values.sql:678
-msgid "Wolof"
-msgstr "Wolof"
+# id::coust.description__circ.holds_fifo
+#: 950.data.seed-values.sql:1832
+msgid "Force holds to a more strict First-In, First-Out capture"
+msgstr ""
+"Պարտադրի որ պահումները ենթարկվեն որսման ավելի խիստ՝ առաջինը մուտք, առաջինը "
+"ելք կարգի։"
 
+# id::ccvm.value__57
 # id::clm.value__bos
 # id::bos
-#: 950.data.seed-values.sql:262
+#: 950.data.seed-values.sql:3557
 msgid "Bosnian"
 msgstr "Բոսներեն"
 
+# id::ccvm.value__357
 # id::clm.value__rom
 # id::rom
-#: 950.data.seed-values.sql:562
+#: 950.data.seed-values.sql:3857
 msgid "Romani"
 msgstr "Romani"
 
-# id::clm.value__vie
-# id::vie
-#: 950.data.seed-values.sql:668
-msgid "Vietnamese"
-msgstr "Վիետնամերեն"
+# id::ccvm.value__277
+# id::clm.value__mdr
+# id::mdr
+#: 950.data.seed-values.sql:3777
+msgid "Mandar"
+msgstr "Mandar"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:835
+# id::aout.opac_label__4
+#: 950.data.seed-values.sql:357
 msgid "This Specialized Library"
 msgstr "Մասնագիտացված այս գրադարանը"
 
+# id::ccvm.value__287
 # id::clm.value__mnc
 # id::mnc
-#: 950.data.seed-values.sql:492
+#: 950.data.seed-values.sql:3787
 msgid "Manchu"
 msgstr "Manchu"
 
+# id::coust.label__credit.processor.authorizenet.login
+#: 950.data.seed-values.sql:1946
+msgid "Credit card processing: AuthorizeNet login"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում։ AuthorizeNet մուտք"
+
 # id::aou.name__1
 # id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:842
+#: 950.data.seed-values.sql:364
 msgid "Example Consortium"
 msgstr "Միավորման օրինակ"
 
+# id::i18n_l.name__ru-RU id::i18n_l.description__ru-RU id::ccvm.value__360
 # id::clm.value__rus id::i18n_l.name__ru-RU id::i18n_l.description__ru-RU
 # id::rus
-#: 950.data.seed-values.sql:565 950.data.seed-values.sql:747
-#: 950.data.seed-values.sql:748
+#: 950.data.seed-values.sql:268 950.data.seed-values.sql:269
+#: 950.data.seed-values.sql:3860
 msgid "Russian"
 msgstr "Ռուսերեն"
 
-# id::clm.value__gba
-# id::gba
-#: 950.data.seed-values.sql:353
-msgid "Gbaya"
-msgstr "Gbaya"
+# id::coust.label__credit.payments.allow
+#: 950.data.seed-values.sql:1691
+msgid "Allow Credit Card Payments"
+msgstr "Թույլատրիր վճարումներ կրեդիտ քարտով"
 
-# id::clm.value__luo
-# id::luo
-#: 950.data.seed-values.sql:466
-msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
-msgstr "Luo (Kenya and Tanzania)"
+# id::ccvm.value__218
+# id::clm.value__kaz
+# id::kaz
+#: 950.data.seed-values.sql:3718
+msgid "Kazakh"
+msgstr "Ղազախերեն"
 
+# id::ccvm.value__433
 # id::clm.value__tiv
 # id::tiv
-#: 950.data.seed-values.sql:638
+#: 950.data.seed-values.sql:3933
 msgid "Tiv"
 msgstr "Tiv"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1126
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_ORG_ADDRESS"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_ORG_ADDRESS"
-
-# id::clm.value__und
-# id::und
-#: 950.data.seed-values.sql:663
-msgid "Undetermined"
-msgstr "Undetermined"
+# id::coust.description__circ.checkout_fills_related_hold
+#: 950.data.seed-values.sql:1902
+msgid "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
+msgstr ""
+"Երբ ընթերցողը ստանում է նյութ, և չկան պահումներ, որոնք ուղղակի կապ ունեն "
+"նյութի հետ, համակարգը կփորձի գտնել այդ ընթերցողի համար պահում որը կարելի է "
+"բավարարել սպասարկված նյութով։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1097
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_LANGUAGE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_LANGUAGE"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.evening_phone.regex
+#: 950.data.seed-values.sql:2317
+msgid "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron registration."
+msgstr ""
+"Ընթերցողի գրանցման ընթացքում կանոնավոր արտահայտություն երեկոյան_հեռախոսի "
+"հավաստիացման համար։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:160
-msgid ""
-"The item is aimed at a particular audience and the nature of the "
-"presentation makes the item of little interest to another audience."
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.claims_returned_count.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2248
+msgid "GUI: Show claims_returned_count field on patron registration"
 msgstr ""
-"Նյութը նախատեսված է որոշակի լսարանի համար և ներկայացման բնույթը նյութը "
-"դարձնում է անհետաքրքիր լսարանի համար։"
+"ՕԳՄ: Ցույց տուր խարանված_վերադարձ_հաշվիչ դաշտը ընթերցողի գրանցման ընթացքում։"
+
+# id::ccvm.value__181
+# id::clm.value__hmo
+# id::hmo
+#: 950.data.seed-values.sql:3681
+msgid "Hiri Motu"
+msgstr "Hiri Motu"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:975
-msgid "Allow a user to create a new title note"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու վերնագրի նոր նշում"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.email.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2305
+msgid "The email field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Էլ. փոստի դաշտը կցուցադրվի ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Ցուցադրելով դաշտը "
+"ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջված դաշտերի հետ միասին, նունյնիսկ եթե դրանք "
+"պահանջված չեն։ Եթե դաշտը պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
 # id::cnal.name__3
 # id::3
-#: 950.data.seed-values.sql:137
+#: 950.data.seed-values.sql:242
 msgid "No Access"
 msgstr "Ոչ մատչելի"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1059
-msgid "Allow a user to create/view/update/delete a provider"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել/դիտել/թարմացնել/հեռացնել մատակարարին"
+# id::coust.label__credit.processor.payflowpro.enabled
+#: 950.data.seed-values.sql:1986
+msgid "Credit card processing: Enable PayflowPro payments"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում։ Թույլատրի PayflowPro վճարումը։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1091
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_CIRC_DURATION"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_CIRC_DURATION"
+# id::coust.label__lib.courier_code
+#: 950.data.seed-values.sql:2021
+msgid "Courier Code"
+msgstr "Սուրհանդակի կոդ"
 
-# id::clfm.value__1
-# id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:172
-msgid "Fiction (not further specified)"
-msgstr "Ô³Õ¥Õ²Õ¡Ö\80Õ¾Õ¥Õ½Õ¿Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ (Õ½Õ¡Õ°Õ´Õ¡Õ¶Õ¾Õ¡Õ® Õ¹Õ§)"
+# id::i18n_l.description__en-CA
+# id::en-CA
+#: 950.data.seed-values.sql:254
+msgid "Canadian English"
+msgstr "Ô¿Õ¡Õ¶Õ¡Õ¤Õ¡Õ¯Õ¡Õ¶ Õ¡Õ¶Õ£Õ¬Õ¥Ö\80Õ¥Õ¶"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:993
-msgid "Allow a user to check in/out an item that has an alert message"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին դուրս տալ/հետ ընդունել նյութը որն ունի ահազանգման "
-"հաղորդում"
+# id::cubt.label__folks%3Acirc.view
+#: 950.data.seed-values.sql:2562
+msgid "View Circulations"
+msgstr "Դիտիր տացքերը"
+
+# id::aiit.name__SUB
+#: 950.data.seed-values.sql:6488
+msgid "Serial Subscription"
+msgstr "Պարբերականի բաժանորդագրություն"
+
+# id::ccvm.value__386
+# id::clm.value__slv
+# id::slv
+#: 950.data.seed-values.sql:3886
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Սլովեներեն"
 
+# id::ccvm.value__58
 # id::clm.value__bra
 # id::bra
-#: 950.data.seed-values.sql:263
+#: 950.data.seed-values.sql:3558
 msgid "Braj"
 msgstr "Braj"
 
+# id::ccvm.value__44
 # id::clm.value__bat
 # id::bat
-#: 950.data.seed-values.sql:249
+#: 950.data.seed-values.sql:3544
 msgid "Baltic (Other)"
 msgstr "Baltic (այլ)"
 
-# id::clm.value__tso
-# id::tso
-#: 950.data.seed-values.sql:648
-msgid "Tsonga"
-msgstr "Tsonga"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:838
-msgid "Your Bookmobile"
-msgstr "Քո շարժական գրադարանը"
+# id::ccvm.value__516
+# id::clfm.value__h
+# id::h
+#: 950.data.seed-values.sql:4022
+msgid "Humor, satires, etc."
+msgstr "Հումոր, սատիրա, այլ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:187
-msgid "The item is a single letter or collection of correspondence."
-msgstr "Նյութը մեկ հատ նամակ է կամ գրագրությունների հավաքածու"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.ident_value.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2337
+msgid "The ident_value field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Ընթերցողի գրանցման պաստառին կառաջարկվի ident_value դաշտը։ Առաջարկելով դաշտը "
+"ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջված դաշտերի հետ միասին։ Եթե դաշտը ցուցադրված "
+"կամ պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
+# id::ccvm.value__509
 # id::citm.value__m
 # id::m
-#: 950.data.seed-values.sql:714
+#: 950.data.seed-values.sql:4013
 msgid "Computer file"
 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
 
+# id::ccvm.value__342
 # id::clm.value__phi
 # id::phi
-#: 950.data.seed-values.sql:547
+#: 950.data.seed-values.sql:3842
 msgid "Philippine (Other)"
 msgstr "Philippine (այլ)"
 
+# id::ccvm.value__151
 # id::clm.value__ger
 # id::ger
-#: 950.data.seed-values.sql:356
+#: 950.data.seed-values.sql:3651
 msgid "German"
 msgstr "Գերմաներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1016
-msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
+# id::acqim.name__EDI
+#: 950.data.seed-values.sql:6490
+msgid "EDI"
+msgstr "ՓԷՏ"
+
+# id::coust.description__circ.offline.username_allowed
+#: 950.data.seed-values.sql:5918
+msgid "During offline circulations, allow patrons to identify themselves with usernames in addition to barcode.  For this setting to work, a barcode format must also be defined"
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"LocalAdmin\" խմբից։"
+"Օֆլայն տացքի ժամանակ թույլ տուր ընթերցողներին բացի շտրիխ կոդից բնութագրել "
+"իրենց նաև օգտվողի անվամբ։ Սա որպեսզի աշխատի, շտրիխ կոդի ձևաչափը նույնպես "
+"պետք է սահմանվի։"
 
+# id::ccvm.value__384
 # id::clm.value__sla
 # id::sla
-#: 950.data.seed-values.sql:589
+#: 950.data.seed-values.sql:3884
 msgid "Slavic (Other)"
 msgstr "Սլավոներեն (այլ)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:920
-msgid "Allow a user to place an item in transit"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին տեղադրել նյութը տրանզիտում"
+# id::coust.label__circ.reshelving_complete.interval
+#: 950.data.seed-values.sql:1741
+msgid "Change reshelving status interval"
+msgstr "Փոխիր վերադասավորման միջակայքի վիճակը։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1150
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_LASSO_MAP"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_LASSO_MAP"
+# id::ccvm.value__424
+# id::clm.value__tem
+# id::tem
+#: 950.data.seed-values.sql:3924
+msgid "Temne"
+msgstr "Temne"
 
+# id::ccvm.value__42
 # id::clm.value__baq
 # id::baq
-#: 950.data.seed-values.sql:247
+#: 950.data.seed-values.sql:3542
 msgid "Basque"
 msgstr "Բասկերեն"
 
+# id::ccvm.value__446
 # id::clm.value__tum
 # id::tum
-#: 950.data.seed-values.sql:651
+#: 950.data.seed-values.sql:3946
 msgid "Tumbuka"
 msgstr "Tumbuka"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:914
-msgid ""
-"Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին շարունակել նյութի թարմացումը եթե նույնիսկ այն պահանջվել "
-"է պահման համար։"
-
 # id::cbs.source__1
 # id::1
 #: 950.data.seed-values.sql:3
 msgid "oclc"
 msgstr "oclc"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1257
-msgid "Acquisitions"
-msgstr "Համալրում"
+# id::coust.label__circ.holds.hold_has_copy_at.block
+#: 950.data.seed-values.sql:7124
+msgid "Holds: Has Local Copy Block"
+msgstr "Պահումներ։ Ունի տեղային պատճենի բլոկ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:956
-msgid "User may delete a copy statistical category entry map"
-msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել վիճակագրական դասի մուտքի քարտեզի պատճենը"
+# id::ccvm.value__56
+# id::clm.value__bnt
+# id::bnt
+#: 950.data.seed-values.sql:3556
+msgid "Bantu (Other)"
+msgstr "Bantu (այլ)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1215
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.claims_never_checked_out_count.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2245
+msgid "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
 msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
-
-# id::clm.value__mdr
-# id::mdr
-#: 950.data.seed-values.sql:482
-msgid "Mandar"
-msgstr "Mandar"
+"Կառաջարկվի claims_never_checked_out_count դաշտը ընթերցողի գրանցման պաստառին։ "
+"Առաջարկելով դաշտը՝ ստիպում է որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը "
+"ցուցադրված են։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները "
+"անտեսվում են։"
 
+# id::ccvm.value__530
 # id::cblvl.value__a
 # id::a
-#: 950.data.seed-values.sql:716
+#: 950.data.seed-values.sql:4041
 msgid "Monographic component part"
 msgstr "Մենագրության մաս"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:196
-msgid "The item is a poem or collection of poems."
-msgstr "Նյութը պոեմ կամ պոեմների հավաքածու է։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1173
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_MARC_CODE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_MARC_CODE"
+# id::ccvm.value__149
+# id::clm.value__gem
+# id::gem
+#: 950.data.seed-values.sql:3649
+msgid "Germanic (Other)"
+msgstr "Գերմանական (այլ)"
 
+# id::ccvm.value__497
 # id::citm.value__t
 # id::t
-#: 950.data.seed-values.sql:702
+#: 950.data.seed-values.sql:4001
 msgid "Manuscript language material"
 msgstr "Manuscript language material"
 
-# id::clm.value__che
-# id::che
-#: 950.data.seed-values.sql:280
-msgid "Chechen"
-msgstr "Õ\89Õ¥Õ¹Õ¥Õ¶Õ¥Ö\80Õ¥Õ¶"
+# id::cza.label__9 id::cza.label__18 id::cza.label__27
+#: 950.data.seed-values.sql:297 950.data.seed-values.sql:318
+#: 950.data.seed-values.sql:337
+msgid "Item Type"
+msgstr "Õ\86ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ« Õ¿Õ¥Õ½Õ¡Õ¯"
 
+# id::ccvm.value__324
 # id::clm.value__nzi
 # id::nzi
-#: 950.data.seed-values.sql:529
+#: 950.data.seed-values.sql:3824
 msgid "Nzima"
 msgstr "Nzima"
 
+# id::ccvm.value__112
 # id::clm.value__dut
 # id::dut
-#: 950.data.seed-values.sql:317
+#: 950.data.seed-values.sql:3612
 msgid "Dutch"
 msgstr "Հոլանդերեն"
 
-# id::cnct.name__1
-# id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:49
-msgid "Paperback Book"
-msgstr "Փափուկ կազմով գիրք"
+# id::ccvm.value__232 id::ccvm.value__239
+# id::clm.value__kos id::clm.value__-kus
+# id::kos
+#: 950.data.seed-values.sql:3732 950.data.seed-values.sql:3739
+msgid "Kusaie"
+msgstr "Kusaie"
 
+# id::ccvm.value__117
 # id::clm.value__eka
 # id::eka
-#: 950.data.seed-values.sql:322
+#: 950.data.seed-values.sql:3617
 msgid "Ekajuk"
 msgstr "Ekajuk"
 
+# id::ccvm.value__163
 # id::clm.value__grb
 # id::grb
-#: 950.data.seed-values.sql:368
+#: 950.data.seed-values.sql:3663
 msgid "Grebo"
 msgstr "Grebo"
 
 # id::crcd.name__2
 # id::2
-#: 950.data.seed-values.sql:63
+#: 950.data.seed-values.sql:167
 msgid "28_days_2_renew"
 msgstr "28_days_2_renew"
 
-# id::clm.value__nep
-# id::nep
-#: 950.data.seed-values.sql:513
-msgid "Nepali"
-msgstr "Նեպալերեն"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1012
-msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Staff\" group"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Աշխատակազմ\" խմբից։"
+# id::ccvm.value__301
+# id::clm.value__nap
+# id::nap
+#: 950.data.seed-values.sql:3801
+msgid "Neapolitan Italian"
+msgstr "Neapolitan Italian"
 
+# id::ccvm.value__393
 # id::clm.value__sms
 # id::sms
-#: 950.data.seed-values.sql:598
+#: 950.data.seed-values.sql:3893
 msgid "Skolt Sami"
 msgstr "Skolt Sami"
 
-# id::clm.value__nbl
-# id::nbl
-#: 950.data.seed-values.sql:509
-msgid "Ndebele (South Africa)"
-msgstr "Ndebele (Հարաֆային Աֆրիկա)"
+# id::coust.label__ui.circ.in_house_use.entry_cap
+#: 950.data.seed-values.sql:1851
+msgid "GUI: Record In-House Use: Maximum # of uses allowed per entry."
+msgstr ""
+"ՕԳՄ: Գրառումը In-House օգտագործման վիճակում է: Ամենամեծ թույլատրված # "
+"օգտագործումների ըստ մեկ մուտքի։"
 
 # id::ccs.name__4
 # id::4
-#: 950.data.seed-values.sql:118
+#: 950.data.seed-values.sql:222
 msgid "Missing"
 msgstr "Բացակա"
 
+# id::ccvm.value__470
 # id::clm.value__wel
 # id::wel
-#: 950.data.seed-values.sql:675
+#: 950.data.seed-values.sql:3970
 msgid "Welsh"
 msgstr "Welsh"
 
+# id::coust.label__patron.password.use_phone
+#: 950.data.seed-values.sql:1786
+msgid "Patron: password from phone #"
+msgstr "Ընթերցող։ գաղտնաբառ այս # հեռախոսից"
+
+# id::ccvm.value__331
 # id::clm.value__ota
 # id::ota
-#: 950.data.seed-values.sql:536
+#: 950.data.seed-values.sql:3831
 msgid "Turkish, Ottoman"
 msgstr "Թուրքերեն, Օտոման"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:770 950.data.seed-values.sql:791
-#: 950.data.seed-values.sql:810 950.data.seed-values.sql:1874
+# id::cmf.label__19 id::cza.label__6 id::cza.label__15 id::cza.label__24
+# id::vqbrad.description__6
+#: 950.data.seed-values.sql:81 950.data.seed-values.sql:291
+#: 950.data.seed-values.sql:312 950.data.seed-values.sql:331
+#: 950.data.seed-values.sql:2485
 msgid "ISSN"
 msgstr "ISSN"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1094
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_HOURS_OF_OPERATION"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_HOURS_OF_OPERATION"
+# id::coust.description__credit.processor.payflowpro.testmode
+#: 950.data.seed-values.sql:1999
+msgid "Do not really process transactions, but stay in test mode - uses pilot-payflowpro.paypal.com instead of the usual host"
+msgstr ""
+"Իրականում մի կատարի տրանզակցիաները, բայց մնա թեսթային վիճակում՝ օգտագործում "
+"է pilot-payflowpro.paypal.com սովորական հոստի փոխարեն։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1242
-msgid "Allow a user to place a hold despite the availability of a local copy"
+# id::coust.label__circ.password_reset_request_per_user_limit
+#: 950.data.seed-values.sql:2031
+msgid "Circulation: Maximum concurrently active self-serve password reset requests per user"
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին տեղադրել պահում անտեսելով տեղային օրինակի "
-"Õ´Õ¡Õ¿Õ¹Õ¥Õ¬Õ«Õ¸Ö\82Õ©ÕµÕ¸Ö\82Õ¶Õ¨Ö\89"
+"Տացք. Ամենաշատ մրցակից ակտիվ ինքնագրվող գաղտնաբառի վերագրման առաջարկներ ըմտ "
+"Õ´Õ¥Õ¯ Ö\85Õ£Õ¿Õ¾Õ¸Õ²Õ«"
 
+# id::ccvm.value__159
 # id::clm.value__goh
 # id::goh
-#: 950.data.seed-values.sql:364
+#: 950.data.seed-values.sql:3659
 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
 msgstr "German, Old High (ca. 750-1050)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:955
-msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
-msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել ընթերցողի վիճակագրական դասի մուտքի քարտեզը"
-
-# id::clm.value__tem
-# id::tem
-#: 950.data.seed-values.sql:629
-msgid "Temne"
-msgstr "Temne"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.dob.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2284
+msgid "GUI: Show dob field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Ցույց տուր dob դաշտը ընթերցող գրանցելիս։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1056
-msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին դիտել/կրեդիտավորել/դեբետավորել ֆինանսավորման աղբյուրը"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.ident_value2.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2340
+msgid "GUI: Show ident_value2 field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Ցույց տուր ident_value2 դաշտը ընթերցող գրանցելիս։"
 
-# id::clm.value__jpr
-# id::jpr
-#: 950.data.seed-values.sql:411
-msgid "Judeo-Persian"
-msgstr "Judeo-Persian"
+# id::ccvm.value__49
+# id::clm.value__ber
+# id::ber
+#: 950.data.seed-values.sql:3549
+msgid "Berber (Other)"
+msgstr "Berber (այլ)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1947
+# id::cubt.label__folks
+#: 950.data.seed-values.sql:2559
 msgid "Friends"
 msgstr "Ընկերներ"
 
+# id::ccvm.value__102
 # id::clm.value__day
 # id::day
-#: 950.data.seed-values.sql:307
+#: 950.data.seed-values.sql:3602
 msgid "Dayak"
 msgstr "Dayak"
 
+# id::ccvm.value__160
 # id::clm.value__gon
 # id::gon
-#: 950.data.seed-values.sql:365
+#: 950.data.seed-values.sql:3660
 msgid "Gondi"
 msgstr "Gondi"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1098
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_LASSO"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_LASSO"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:915
-msgid "Allow a user to create another user"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել մեկ այլ օգտվող"
-
-# id::clm.value__bak
-# id::bak
-#: 950.data.seed-values.sql:243
-msgid "Bashkir"
-msgstr "Բաշկիրերեն"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1195
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_IMPORT_ITEM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_IMPORT_ITEM"
+# id::coust.description__circ.reshelving_complete.interval
+#: 950.data.seed-values.sql:1742
+msgid "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to \"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
+msgstr ""
+"Սպասման ժամանակի այն մեծությունը որ հարկավոր է նյութը \"վերադարակավորում\" "
+"վիճակից \"մատչելի\" վիճակի փոխելու համար։ Օրինակներ՝ \"1 օր\", \"6 ժամ\""
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1067
-msgid "Allow a user to mark an item status as 'checked out'"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'դուրս տրված'"
+# id::coust.description__credit.processor.paypal.password
+#: 950.data.seed-values.sql:1975
+msgid "PayPal password"
+msgstr "PayPal գաղտնաբառ"
 
+# id::ccvm.value__212
 # id::clm.value__kam
 # id::kam
-#: 950.data.seed-values.sql:417
+#: 950.data.seed-values.sql:3712
 msgid "Kamba"
 msgstr "Kamba"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:744
-msgid "Spanish (Mexico)"
-msgstr "Իսպաներեն (Մեքսիկա)"
+# id::coust.label__circ.staff_client.do_not_auto_attempt_print
+#: 950.data.seed-values.sql:1911
+msgid "Disable Automatic Print Attempt Type List"
+msgstr "Արգելափակիր Տպելու ավտոմատ փորձի տեսակի ցուցակը"
 
+# id::ccvm.value__507
 # id::citm.value__i
 # id::i
-#: 950.data.seed-values.sql:712
+#: 950.data.seed-values.sql:4011
 msgid "Nonmusical sound recording"
 msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1249
+# id::pgt.name__2
+#: 950.data.seed-values.sql:1388
 msgid "Patrons"
 msgstr "Ընթերցողներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1111
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_XML_TRANSFORM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_XML_TRANSFORM"
+# id::coust.description__credit.processor.default
+#: 950.data.seed-values.sql:1937
+msgid "This might be \"AuthorizeNet\", \"PayPal\", etc."
+msgstr "Սա կարող է լինել \"AuthorizeNet\", \"PayPal\", և այլն։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:987
-msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին փոխել նյութի վերադարձի ժամկետը ցանկացած ամսաթվի։"
+# id::coust.description__opac.barcode_regex
+#: 950.data.seed-values.sql:1727
+msgid "Regular expression defining the patron barcode format"
+msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդի ձևաչափը սահմանող կանոնավոր արտահայտություն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:961
-msgid "Allow a user to create a new copy location"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել նոր պատճենի տեղաբաշխում"
+# id::ccvm.value__262
+# id::clm.value__lus
+# id::lus
+#: 950.data.seed-values.sql:3762
+msgid "Lushai"
+msgstr "Lushai"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1163
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_XML_TRANSFORM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_XML_TRANSFORM"
+# id::aiit.name__SHP
+#: 950.data.seed-values.sql:6485
+msgid "Shipping Charge"
+msgstr "Առաքման ծախս"
 
-# id::clm.value__nso
-# id::nso
-#: 950.data.seed-values.sql:523
-msgid "Northern Sotho"
-msgstr "Northern Sotho"
+# id::ccvm.value__304
+# id::clm.value__nbl
+# id::nbl
+#: 950.data.seed-values.sql:3804
+msgid "Ndebele (South Africa)"
+msgstr "Ndebele (Հարաֆային Աֆրիկա)"
 
 # id::crcd.name__8
 # id::8
-#: 950.data.seed-values.sql:75
+#: 950.data.seed-values.sql:179
 msgid "1_hour_2_renew"
 msgstr "1_hour_2_renew"
 
+# id::ccvm.value__517
 # id::clfm.value__i
 # id::i
-#: 950.data.seed-values.sql:186
+#: 950.data.seed-values.sql:4023
 msgid "Letters"
 msgstr "Նամակներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1237
-msgid "Allow a user to update and undelete records."
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել և հետ ջնջել գրառումները։"
-
+# id::ccvm.value__268
 # id::clm.value__mak
 # id::mak
-#: 950.data.seed-values.sql:473
+#: 950.data.seed-values.sql:3768
 msgid "Makasar"
 msgstr "Makasar"
 
-# id::clm.value__afa
-# id::afa
-#: 950.data.seed-values.sql:212
-msgid "Afroasiatic (Other)"
-msgstr "Աֆրոասիական (այլ)"
+# id::cmc.label__series
+#: 950.data.seed-values.sql:27
+msgid "Series"
+msgstr "Մատենաշար"
 
+# id::coust.label__circ.charge_lost_on_zero
+# id::coust.description__circ.charge_lost_on_zero
+#: 950.data.seed-values.sql:1796 950.data.seed-values.sql:1797
+msgid "Charge lost on zero"
+msgstr "Կորստի վճարը զերո է"
+
+# id::ccvm.value__51
 # id::clm.value__bih
 # id::bih
-#: 950.data.seed-values.sql:256
+#: 950.data.seed-values.sql:3551
 msgid "Bihari"
 msgstr "Bihari"
 
-# id::clm.value__ine
-# id::ine
-#: 950.data.seed-values.sql:401
-msgid "Indo-European (Other)"
-msgstr "Հնդ-եվրոպական (այլ)"
+# id::ccvm.value__53
+# id::clm.value__bin
+# id::bin
+#: 950.data.seed-values.sql:3553
+msgid "Edo"
+msgstr "Edo"
 
+# id::ccvm.value__225
 # id::clm.value__kin
 # id::kin
-#: 950.data.seed-values.sql:430
+#: 950.data.seed-values.sql:3725
 msgid "Kinyarwanda"
 msgstr "Kinyarwanda"
 
+# id::ccvm.value__191
 # id::clm.value__ile
 # id::ile
-#: 950.data.seed-values.sql:396
+#: 950.data.seed-values.sql:3691
 msgid "Interlingue"
 msgstr "Interlingue"
 
 # id::ccs.name__12
 # id::12
-#: 950.data.seed-values.sql:126
+#: 950.data.seed-values.sql:230
 msgid "Reserves"
 msgstr "Պահեստային"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1185
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրությունUPDATE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
-
+# id::ccvm.value__174
 # id::clm.value__heb
 # id::heb
-#: 950.data.seed-values.sql:379
+#: 950.data.seed-values.sql:3674
 msgid "Hebrew"
 msgstr "Hebrew"
 
-# id::clm.value__lit
-# id::lit
-#: 950.data.seed-values.sql:457
-msgid "Lithuanian"
-msgstr "Ô¼Õ«Õ¿Õ¾Õ¥Ö\80Õ¥Õ¶"
+# id::coust.label__ui.general.button_bar
+# id::coust.description__ui.general.button_bar
+#: 950.data.seed-values.sql:1886 950.data.seed-values.sql:1887
+msgid "Button bar"
+msgstr "Ô¿Õ¸Õ³Õ¡Õ¯Õ« Õ¿Õ¡Ö\80Õ¡Õ®Ö\84"
 
+# id::ccvm.value__121 id::ccvm.value__123
 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
 # id::epo
-#: 950.data.seed-values.sql:326 950.data.seed-values.sql:328
+#: 950.data.seed-values.sql:3621 950.data.seed-values.sql:3623
 msgid "Esperanto"
 msgstr "Էսպերանտո"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:952
-msgid "User may delete a copy statistical category"
-msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել վիճակագրական դասի օրինակը"
-
-# id::clm.value__cpf
-# id::cpf
-#: 950.data.seed-values.sql:297
-msgid "Creoles and Pidgins, French-based (Other)"
-msgstr "Creoles and Pidgins, French-based (այլ)"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.second_given_name.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2384
+msgid "GUI: Show second_given_name field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Ցույց տուր երկրորդ_տրված_անուն դաշտը ընթերցող գրանցելիս"
 
+# id::ccvm.value__407 id::ccvm.value__414
 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
 # id::ssw
-#: 950.data.seed-values.sql:612 950.data.seed-values.sql:619
+#: 950.data.seed-values.sql:3907 950.data.seed-values.sql:3914
 msgid "Swazi"
 msgstr "Swazi"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1948
+# id::cubt.label__folks%3Apub_book_bags.view
+#: 950.data.seed-values.sql:2560
 msgid "List Published Book Bags"
 msgstr "Թվարկիր տպագրված գրքերի պայուսակները"
 
+# id::ccvm.value__183
+# id::clm.value__hup
+# id::hup
+#: 950.data.seed-values.sql:3683
+msgid "Hupa"
+msgstr "Hupa"
+
+# id::ccvm.value__246 id::ccvm.value__389
 # id::clm.value__-lap id::clm.value__smi
 # id::-lap
-#: 950.data.seed-values.sql:451 950.data.seed-values.sql:594
+#: 950.data.seed-values.sql:3746 950.data.seed-values.sql:3889
 msgid "Sami"
 msgstr "Sami"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:949
-msgid "User may link a copy to an entry in a statistical category"
-msgstr "Վիճակագրական դասում ընթերցողը կարող է կապել պատճեն մուտքի հետ։"
-
+# id::ccvm.value__194
 # id::clm.value__inc
 # id::inc
-#: 950.data.seed-values.sql:399
+#: 950.data.seed-values.sql:3694
 msgid "Indic (Other)"
 msgstr "Indic (Other)"
 
-# id::clm.value__tel
-# id::tel
-#: 950.data.seed-values.sql:628
-msgid "Telugu"
-msgstr "Telugu"
+# id::coust.label__ui.admin.work_log.max_entries
+#: 950.data.seed-values.sql:2011
+msgid "GUI: Work Log: Maximum Actions Logged"
+msgstr "ՕԳՄ։ Աշխատանքային լոգ Մաքսիմում գործողություններ են ակտիվ։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:766 950.data.seed-values.sql:787
-#: 950.data.seed-values.sql:806
+# id::cmc.label__author id::cza.label__4 id::cza.label__13 id::cza.label__22
+#: 950.data.seed-values.sql:25 950.data.seed-values.sql:287
+#: 950.data.seed-values.sql:308 950.data.seed-values.sql:327
 msgid "Author"
 msgstr "Հեղինակ"
 
@@ -1366,2834 +1562,3185 @@ msgstr "Հեղինակ"
 msgid "System Local"
 msgstr "System Local"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1038
-msgid "Allow a user to delete a funding source"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջել ֆինանսավորման աղբյուրը։"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.evening_phone.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2320
+msgid "GUI: Require evening_phone field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Պահանջում է երեկոյան_հեռախս դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1178
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_AUTHORITY_RECORD_NOTE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_AUTHORITY_RECORD_NOTE"
+# id::ccvm.value__226
+# id::clm.value__kir
+# id::kir
+#: 950.data.seed-values.sql:3726
+msgid "Kyrgyz"
+msgstr "Կիրգիզերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:933
-msgid "Allow a user to see what another user has checked out"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին տեսնելու թե էլ ինչ օգտվող է սպասարկվել։"
-
-# id::clm.value__new
-# id::new
-#: 950.data.seed-values.sql:514
-msgid "Newari"
-msgstr "Newari"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:834
-msgid "Sub-library"
-msgstr "Ենթագրադարան"
+# id::ccvm.value__366
+# id::clm.value__sam
+# id::sam
+#: 950.data.seed-values.sql:3866
+msgid "Samaritan Aramaic"
+msgstr "Samaritan Aramaic"
 
 # id::crcd.name__5
 # id::5
-#: 950.data.seed-values.sql:69
+#: 950.data.seed-values.sql:173
 msgid "2_months_2_renew"
 msgstr "2_months_2_renew"
 
 # id::cnal.name__2
 # id::2
-#: 950.data.seed-values.sql:135
+#: 950.data.seed-values.sql:240
 msgid "Unfiltered"
 msgstr "Չզտված"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1149
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_LASSO"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_LASSO"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.aua.post_code.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2405
+msgid "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
+msgstr "Օրինակ post_code դաշտը հավաստիացնելիս ընթերցող գրանցելիս"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1055
-msgid "(Deprecated) Allow a user to create/view/update/delete a fund"
-msgstr "(Հակաճառել) Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել/դիտել/ջնջել բյուջեն։"
+# id::ccvm.value__518
+# id::clfm.value__j
+# id::j
+#: 950.data.seed-values.sql:4024
+msgid "Short stories"
+msgstr "Կարճ պատմվածքներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1080
-msgid ""
-"Allows a user to import a bib record from the acq staging area (on-order "
-"record) into the ILS bib data set"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.suffix.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2393
+msgid "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ներմուծել մատենագիտական գրառում համալրման տարածքից "
-"(պատվիրված գրառում)"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1045
-msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել բյուջետային նոր հատկացում։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1018
-msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Cat1\" group"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"Cat1\" խմբից։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1096
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_ITEM_TYPE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_ITEM_TYPE"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:912
-msgid "Allow a user to edit a copy"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին խմբագրել օրինակը"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:946
-msgid "User may update a copy statistical category"
-msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել պատճենի վիճակագրական դասը։"
+"Վերջացանծի դաշտը կցուցադրվի ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Ցուցադրելով դաշտը "
+"ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերի հետ միասին, եթե նույնիսկ դրանք "
+"պահանջված չեն։ Եթե դաշտը պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
+# id::ccvm.value__141
 # id::clm.value__ful
 # id::ful
-#: 950.data.seed-values.sql:346
+#: 950.data.seed-values.sql:3641
 msgid "Fula"
 msgstr "Fula"
 
-# id::cifm.value__a
-# id::a
-#: 950.data.seed-values.sql:693
-msgid "Microfilm"
-msgstr "Միկրոֆիլմ"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.barred.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2236
+msgid "GUI: Suggest barred field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Առաջարկի արգելափակված դաշտ ընթերցող գրանցելիս։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1140
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_CIRC_DURATION"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_CIRC_DURATION"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.phone.regex
+#: 950.data.seed-values.sql:2421
+msgid "The Regular Expression for validation on phone fields in patron registration. Applies to all phone fields without their own setting."
+msgstr ""
+"Կանոնավոր արտահայտություն ընթերող գրանցելիս հեռախոսի դաշտի հավաստիացման "
+"համար։ Կիրառվում է հեռախոսի բոլոր դաշտերին, առանց դրանց իրական "
+"կարգաբերումների։"
 
+# id::ccvm.value__319
 # id::clm.value__nub
 # id::nub
-#: 950.data.seed-values.sql:524
+#: 950.data.seed-values.sql:3819
 msgid "Nubian languages"
 msgstr "Նուբիական լեզուներ"
 
+# id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM id::ccvm.value__arm
 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
 # id::arm
-#: 950.data.seed-values.sql:227 950.data.seed-values.sql:738
-#: 950.data.seed-values.sql:739
+#: 950.data.seed-values.sql:259 950.data.seed-values.sql:260
+#: 950.data.seed-values.sql:3522
 msgid "Armenian"
 msgstr "Հայերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:2583
+# id::coust.label__circ.holds.clear_shelf.copy_status
+#: 950.data.seed-values.sql:5341
 msgid "Holds: Clear shelf copy status"
 msgstr "Պահումներ։ Մաքրիր պատճենի դարակի վիճակը"
 
-# id::clm.value__sad
-# id::sad
-#: 950.data.seed-values.sql:566
-msgid "Sandawe"
-msgstr "Sandawe"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1011
-msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներ \"Patron\" խմբից։"
+# id::aou.name__2
+# id::2
+#: 950.data.seed-values.sql:366
+msgid "Example System 1"
+msgstr "Օրինակ համակարգ 1"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:199
-msgid "The item is a speech or collection of speeches."
-msgstr "Նյութը ելույթներ կամ ելույթների հավաքածու է։"
+# id::ccvm.value__480
+# id::clm.value__ypk
+# id::ypk
+#: 950.data.seed-values.sql:3980
+msgid "Yupik languages"
+msgstr "Yupik languages"
 
-# id::clm.value__bad
-# id::bad
-#: 950.data.seed-values.sql:241
-msgid "Banda"
-msgstr "Banda"
+# id::aou.name__3
+# id::3
+#: 950.data.seed-values.sql:368
+msgid "Example System 2"
+msgstr "Օրինակ համակարգ 2"
 
-# id::clm.value__tam
-# id::tam
-#: 950.data.seed-values.sql:625
+# id::ccvm.value__420
+#: 950.data.seed-values.sql:3920
 msgid "Tamil"
-msgstr "Tamil"
+msgstr "Թամիլերեն"
 
+# id::ccvm.value__aus
 # id::clm.value__aus
 # id::aus
-#: 950.data.seed-values.sql:235
+#: 950.data.seed-values.sql:3530
 msgid "Australian languages"
 msgstr "Ավստրալիական լեզուներ"
 
-# id::cam.value__
-# id::
-#: 950.data.seed-values.sql:141
-msgid "Unknown or unspecified"
-msgstr "Չիմացված կամ չբնութագրված"
+# id::ccvm.value__356
+# id::clm.value__roh
+# id::roh
+#: 950.data.seed-values.sql:3856
+msgid "Raeto-Romance"
+msgstr "Raeto-Romance"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:2601
+# id::coust.description__circ.selfcheck.workstation_required
+#: 950.data.seed-values.sql:5351
 msgid "All selfcheck stations must use a workstation"
 msgstr "Բոլոր ինքնաստուգող կայանները պետք է օգտագործեն աշխատանքային կայան"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:898 950.data.seed-values.sql:900
-#: 950.data.seed-values.sql:922
-msgid "* no longer applicable"
-msgstr "* այլևս կիրառելի չէ"
+# id::coust.label__circ.selfcheck.workstation_required
+#: 950.data.seed-values.sql:5350
+msgid "Selfcheck: Workstation Required"
+msgstr "Ինքնաստուգում։ Պահանջվում է աշխատանքային կայան"
+
+# id::coust.label__ui.patron.edit.default_suggested
+#: 950.data.seed-values.sql:2412
+msgid "GUI: Default showing suggested patron registration fields"
+msgstr "ՕԳՄ։ Լռակյաց ցուցադրում առաջարկվող ընթերցողի գրանցման դաշտերի համար։"
 
+# id::ccvm.value__535
 # id::cblvl.value__m
 # id::m
-#: 950.data.seed-values.sql:721
+#: 950.data.seed-values.sql:4046
 msgid "Monograph/Item"
 msgstr "Մենագրություն/Նյութ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:988
-msgid "Allow a user to bypass the circulation permit call for check out"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին շրջանցել տացքի թույլատրման կանչը դուրս տրումների համար"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.aua.county.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2401
+msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
+msgstr "Կպահանջվի երկրամասի դաշտ, ընթերցողի գրանցման պաստառում։"
 
-# id::clm.value__pus
-# id::pus
-#: 950.data.seed-values.sql:555
-msgid "Pushto"
-msgstr "Pushto"
+# id::ccs.name__5
+# id::5
+#: 950.data.seed-values.sql:223
+msgid "In process"
+msgstr "Գործողության մեջ"
+
+# id::coust.label__circ.selfcheck.auto_override_checkout_events
+#: 950.data.seed-values.sql:1906
+msgid "Selfcheck override events list"
+msgstr "Ինքնաստուգող վերագրման իրադարձությունների ցուցակ։"
+
+# id::coust.label__circ.patron_invalid_address_apply_penalty
+#: 950.data.seed-values.sql:1896
+msgid "Invalid patron address penalty"
+msgstr "Ընթերցողի սխալ հասցեի տուգանք"
 
+# id::coust.descripton__acq.fund.balance_limit.warn
+#: 950.data.seed-values.sql:6471
+msgid "When the amount remaining in the fund, including spent money and encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund will result in a warning to the staff."
+msgstr ""
+"Երբ բյուջեում մնացող գումարը ներառած նաև ծախսածը,  ավելի քիչ է դառնում այս "
+"տոկոսից, յուրաքանչյուր փորձ ծախսելու այս գումարը կհանգեցնի աշխատակազմի "
+"զգուշացման"
+
+# id::ccvm.value__524
 # id::cifm.value__b
 # id::b
-#: 950.data.seed-values.sql:694
+#: 950.data.seed-values.sql:4033
 msgid "Microfiche"
 msgstr "Միկրոֆիշ"
 
+# id::ccvm.value__175
+# id::clm.value__her
+# id::her
+#: 950.data.seed-values.sql:3675
+msgid "Herero"
+msgstr "Herero"
+
+# id::ccvm.value__472
 # id::clm.value__wln
 # id::wln
-#: 950.data.seed-values.sql:677
+#: 950.data.seed-values.sql:3972
 msgid "Walloon"
 msgstr "Walloon"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1210
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.staff_timeout"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.staff_timeout"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:997
-msgid ""
-"Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
-"source or dest"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին վիժեցնել պատճենի տրանզիտը, եթե օգտվողը տրանզիտի աղբյուրի "
-"վրա չէ"
-
+# id::ccvm.value__106
 # id::clm.value__din
 # id::din
-#: 950.data.seed-values.sql:311
+#: 950.data.seed-values.sql:3606
 msgid "Dinka"
 msgstr "Dinka"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1239
-msgid "Allow a user to create/view/update/delete a copy location order"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել/դիտել/ջնջել պատճենի տեղաբաշխման "
-"հաջորդականությունը։"
+# id::i18n_l.description__en-US
+#: 950.data.seed-values.sql:248
+msgid "American English"
+msgstr "Ամերիկյան անգլերեն"
 
-# id::clm.value__chu
-# id::chu
-#: 950.data.seed-values.sql:289
-msgid "Church Slavic"
-msgstr "Church Slavic"
+# id::czs.label__biblios
+#: 950.data.seed-values.sql:278
+msgid "‡biblios.net"
+msgstr "‡biblios.net"
 
-# id::clm.value__nno
-# id::nno
-#: 950.data.seed-values.sql:518
-msgid "Norwegian (Nynorsk)"
-msgstr "Norwegian (Nynorsk)"
+# id::coust.description__credit.processor.authorizenet.enabled
+#: 950.data.seed-values.sql:1942
+msgid "Enable AuthorizeNet payments"
+msgstr "Թույլատրի AuthorizeNet վճարումները"
 
-# id::clm.value__lam
-# id::lam
-#: 950.data.seed-values.sql:448
-msgid "Lamba"
-msgstr "Lamba"
+# id::coust.description__patron.password.use_phone
+#: 950.data.seed-values.sql:1787
+msgid "Use the last 4 digits of the patrons phone number as the default password when creating new users"
+msgstr ""
+"Երբ ստեղծում ես նոր օգտվող օգտագործիր ընթերցողի հեռախոսի վերջին 4 թվերը "
+"որպես լռակյաց գաղտնաբառ։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1161
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_VOLUME_NOTE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_VOLUME_NOTE"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.dob.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2280
+msgid "GUI: Require dob field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: պահանջում է dob դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
 
+# id::ccvm.value__280
 # id::clm.value__mic
 # id::mic
-#: 950.data.seed-values.sql:485
+#: 950.data.seed-values.sql:3780
 msgid "Micmac"
 msgstr "Micmac"
 
-# id::clm.value__-gag id::clm.value__glg
-# id::-gag
-#: 950.data.seed-values.sql:350 950.data.seed-values.sql:361
-msgid "Galician"
-msgstr "Գալիցերեն"
+# id::cmf.label__8
+#: 950.data.seed-values.sql:55
+msgid "Personal Author"
+msgstr "Անհատական հեղինակ"
+
+# id::coust.description__circ.holds.default_estimated_wait_interval
+#: 950.data.seed-values.sql:1747
+msgid "When predicting the amount of time a patron will be waiting for a hold to be fulfilled, this is the default estimated length of time to assume an item will be checked out. Examples: \"3 weeks\", \"7 days\""
+msgstr ""
+"Երբ կանխատեսվում է ժամանակը, որ ընթերցողը պետք է սպասի պահումը իրականացնելու "
+"համար, սա ժամանակի գնահատված լռակյաց մեծությունն է, որի ընթացքում նյութը "
+"կլինի սպասարկված։Օրինակներ՝ \"3 շաբաթ\", \"7 օր\""
 
+# id::ccvm.value__264
 # id::clm.value__mad
 # id::mad
-#: 950.data.seed-values.sql:469
+#: 950.data.seed-values.sql:3764
 msgid "Madurese"
 msgstr "Madurese"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:2593
-msgid ""
-"During the clear shelf process, avoid capturing new holds on cleared items."
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.claims_returned_count.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2253
+msgid "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
 msgstr ""
-"Դարակի գործողության մաքրման ընթացքում բացառիր նոր պահումների տեղադրումը "
-"մաքրված նյութերի վրա։"
+"Կառաջարկվի claims_returned_count դաշտը ընթերցողի գրանցման պաստառին։ "
+"Առաջարկելով դաշտ ստիպում է որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված "
+"են։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է, ապա կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
+# id::ccvm.value__227
 # id::clm.value__kmb
 # id::kmb
-#: 950.data.seed-values.sql:432
+#: 950.data.seed-values.sql:3727
 msgid "Kimbundu"
 msgstr "Kimbundu"
 
+# id::ccvm.value__405
 # id::clm.value__ssa
 # id::ssa
-#: 950.data.seed-values.sql:610
+#: 950.data.seed-values.sql:3905
 msgid "Nilo-Saharan (Other)"
 msgstr "Nilo-Saharan (այլ)"
 
+# id::ccvm.value__362
 # id::clm.value__sag
 # id::sag
-#: 950.data.seed-values.sql:567
+#: 950.data.seed-values.sql:3862
 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
 msgstr "Sango (Ubangi Creole)"
 
+# id::ccvm.value__220
 # id::clm.value__kha
 # id::kha
-#: 950.data.seed-values.sql:425
+#: 950.data.seed-values.sql:3720
 msgid "Khasi"
 msgstr "Khasi"
 
-# id::clm.value__man
-# id::man
-#: 950.data.seed-values.sql:475
-msgid "Mandingo"
-msgstr "Mandingo"
+# id::cmc.label__subject
+#: 950.data.seed-values.sql:26
+msgid "Subject"
+msgstr "Խորագիր"
 
+# id::ccvm.value__266
 # id::clm.value__mah
 # id::mah
-#: 950.data.seed-values.sql:471
+#: 950.data.seed-values.sql:3766
 msgid "Marshallese"
 msgstr "Marshallese"
 
+# id::coust.label__global.default_locale
+# id::coust.description__global.default_locale
+#: 950.data.seed-values.sql:1696 950.data.seed-values.sql:1697
+msgid "Global Default Locale"
+msgstr "Համընդհանուր լռակյաց տեղային"
+
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.master_account.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2356
+msgid "GUI: Show master_account field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: ցույց տուր master_account դաշտը ընթերցող գրանցելիս"
+
+# id::ccvm.value__476
 # id::clm.value__yao
 # id::yao
-#: 950.data.seed-values.sql:681
+#: 950.data.seed-values.sql:3976
 msgid "Yao (Africa)"
 msgstr "Yao (Africa)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1177
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
-
+# id::ccvm.value__273
 # id::clm.value__mar
 # id::mar
-#: 950.data.seed-values.sql:478
+#: 950.data.seed-values.sql:3773
 msgid "Marathi"
 msgstr "Marathi"
 
-# id::clm.value__slv
-# id::slv
-#: 950.data.seed-values.sql:591
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Սլովեներեն"
+# id::ccvm.value__385
+# id::clm.value__slo
+# id::slo
+#: 950.data.seed-values.sql:3885
+msgid "Slovak"
+msgstr "Սլովակերեն"
 
+# id::ccvm.value__365
 # id::clm.value__sal
 # id::sal
-#: 950.data.seed-values.sql:570
+#: 950.data.seed-values.sql:3865
 msgid "Salishan languages"
 msgstr "Salishan languages"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1206
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
-
-# id::ppl.description__152
-# id::152
-#: 950.data.seed-values.sql:1036
-msgid ""
-"Allow a staff member to define where another staff member has their "
-"permissions"
-msgstr ""
-"Թույլ է տալիս աշխատակազմի անդամին սահմանել այլ անդամի իրավասությունները:"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.other_phone.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2372
+msgid "GUI: Require other_phone field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Պահանջում է other_phone դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
 
+# id::ccvm.value__367
 # id::clm.value__san
 # id::san
-#: 950.data.seed-values.sql:572
+#: 950.data.seed-values.sql:3867
 msgid "Sanskrit"
 msgstr "Սանսկրիտ"
 
 # id::ccs.name__9
 # id::9
-#: 950.data.seed-values.sql:123
+#: 950.data.seed-values.sql:227
 msgid "On order"
 msgstr "Պատվիրված"
 
+# id::ccvm.value__147
+# id::clm.value__gay
+# id::gay
+#: 950.data.seed-values.sql:3647
+msgid "Gayo"
+msgstr "Gayo"
+
+# id::ccvm.value__514
 # id::clfm.value__e
 # id::e
-#: 950.data.seed-values.sql:179
+#: 950.data.seed-values.sql:4020
 msgid "Essays"
 msgstr "Էսսէներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:829
+# id::aout.opac_label__2
+#: 950.data.seed-values.sql:351
 msgid "Local Library System"
 msgstr "Տեղային գրադարանային համակարգ"
 
+# id::ccvm.value__528
 # id::cifm.value__r
 # id::r
-#: 950.data.seed-values.sql:698
+#: 950.data.seed-values.sql:4037
 msgid "Regular print reproduction"
 msgstr "Սովորական տպագիր ռեպրոդուկցիաներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1037
-msgid "Allow a user to create a new funding source"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել ֆինանսավորման նոր աղբյուր։"
+# id::ccvm.value__206
+# id::clm.value__jpr
+# id::jpr
+#: 950.data.seed-values.sql:3706
+msgid "Judeo-Persian"
+msgstr "Judeo-Persian"
 
-# id::clm.value__elx
-# id::elx
-#: 950.data.seed-values.sql:323
-msgid "Elamite"
-msgstr "Elamite"
+# id::coust.description__circ.selfcheck.alert.sound
+#: 950.data.seed-values.sql:5364
+msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
+msgstr "Ինքնաստուգվող պատահարների համար ընտրիր ձայնային զգուշացում"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1155
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_ORG_TYPE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_ORG_TYPE"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.dob.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2289
+msgid "The dob field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Կառաջարկվի dob  դաշտը ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Առաջարկելով դաշտ ստիպում "
+"է որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե դաշտը ցուցադրված "
+"կամ պահանջված է, ապա կարգաբերումները անտեսվում են։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1159
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_SURVEY"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_SURVEY"
+# id::coust.description__circ.password_reset_request_time_to_live
+#: 950.data.seed-values.sql:2037
+msgid "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should remain active."
+msgstr ""
+"Ժամանակի տևողություն (վայրկյաններ) որի ընթացքում ինքնաստուգվող գաղտնաբառի "
+"վերագրման առաջարկը մնում է ակտիվ։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:938
-msgid "Allow a user to view other users' permission groups"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու այլ օգտվողների իրավասությունների խմբերը։"
+# id::ccvm.value__512
+# id::clfm.value__c
+# id::c
+#: 950.data.seed-values.sql:4018
+msgid "Comic strips"
+msgstr "Շարժեր"
 
-# id::clm.value__ady
-# id::ady
-#: 950.data.seed-values.sql:211
-msgid "Adygei"
-msgstr "Ադիգեյ"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.claims_returned_count.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2252
+msgid "GUI: Suggest claims_returned_count field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Առաջարկիր claims_returned_count դաշտ ընթերցողի գրանցման պաստառին։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1937 950.data.seed-values.sql:1940
-#: 950.data.seed-values.sql:1941 950.data.seed-values.sql:1946
+# id::ccpbt.label__misc id::ccnbt.label__misc id::cbrebt.label__misc
+# id::cubt.label__misc
+#: 950.data.seed-values.sql:2548 950.data.seed-values.sql:2551
+#: 950.data.seed-values.sql:2552 950.data.seed-values.sql:2558
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Այլևայլ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:942
-msgid "User may create a copy statistical category"
-msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել վիճակագրական դասի պատճե։"
+# id::coust.label__circ.hold_boundary.soft
+# id::coust.description__circ.hold_boundary.soft
+#: 950.data.seed-values.sql:1721 950.data.seed-values.sql:1722
+msgid "Holds: Soft boundary"
+msgstr "Պահումներ։ Փափուկ սահմանագծում"
 
-# id::clm.value__nor
-# id::nor
-#: 950.data.seed-values.sql:522
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Նորվեգերեն"
+# id::coust.description__cat.bib.alert_on_empty
+#: 950.data.seed-values.sql:1782
+msgid "Alert staff when the last copy for a record is being deleted"
+msgstr ""
+"Զգուշացրու աշխատակազմին երբ տվյալ գրառման համար վերջին օրինակը ջնջվում է։"
 
-# id::clm.value__lug
-# id::lug
-#: 950.data.seed-values.sql:463
-msgid "Ganda"
-msgstr "Ganda"
+# id::aou.name__7
+# id::7
+#: 950.data.seed-values.sql:376
+msgid "Example Branch 4"
+msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 4"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:826
+# id::aout.opac_label__1
+#: 950.data.seed-values.sql:348
 msgid "Everywhere"
 msgstr "Ամենուր"
 
 # id::aou.name__6
 # id::6
-#: 950.data.seed-values.sql:852
+#: 950.data.seed-values.sql:374
 msgid "Example Branch 3"
 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 3"
 
 # id::aou.name__4
 # id::4
-#: 950.data.seed-values.sql:848
+#: 950.data.seed-values.sql:370
 msgid "Example Branch 1"
 msgstr "Օրինակ մասնաճյուղ 1"
 
-# id::clm.value__lah
-# id::lah
-#: 950.data.seed-values.sql:447
-msgid "Lahnda"
-msgstr "Lahnda"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1106
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_ORG_UNIT_CLOSING"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_ORG_UNIT_CLOSING"
+# id::ccvm.value__229
+# id::clm.value__kom
+# id::kom
+#: 950.data.seed-values.sql:3729
+msgid "Komi"
+msgstr "Komi"
 
+# id::ccvm.value__179
 # id::clm.value__hit
 # id::hit
-#: 950.data.seed-values.sql:384
+#: 950.data.seed-values.sql:3679
 msgid "Hittite"
 msgstr "Հեթիթերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1003
-msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել փակ ամսաթիվ տեղաբաշխման համար"
+# id::ccvm.value__529
+# id::cifm.value__s
+# id::s
+#: 950.data.seed-values.sql:4038
+msgid "Electronic"
+msgstr "Էլեկտրոնային"
+
+# id::ccvm.value__308
+# id::clm.value__nep
+# id::nep
+#: 950.data.seed-values.sql:3808
+msgid "Nepali"
+msgstr "Նեպալերեն"
 
+# id::ccvm.value__445
 # id::clm.value__tuk
 # id::tuk
-#: 950.data.seed-values.sql:650
+#: 950.data.seed-values.sql:3945
 msgid "Turkmen"
 msgstr "Թուրքմեներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:166
-msgid ""
-"The item is intended for children and young people, approximate ages 0-15 "
-"years."
-msgstr ""
-"Նյութը նախատեսված է երեխաների և պատանիների համար, մոտավորապես 0-15 տարիքային "
-"տիրույթում։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1135
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_XML_TRANSFORM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_XML_TRANSFORM"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.second_given_name.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2388
+msgid "GUI: Suggest second_given_name field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Առաջարկվող երկրորդ_տրված_անուն դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
 
+# id::ccvm.value__408
 # id::clm.value__suk
 # id::suk
-#: 950.data.seed-values.sql:613
+#: 950.data.seed-values.sql:3908
 msgid "Sukuma"
 msgstr "Sukuma"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1087
-msgid ""
-"Allows a user to add/remove/edit users in the \"Acquisitions "
-"Administrators\" group"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել/խմբագրել օգտվողներին \"Համալրումների "
-"կառավարում\" խմբից։"
-
+# id::ccvm.value__502
 # id::citm.value__p
 # id::p
-#: 950.data.seed-values.sql:707
+#: 950.data.seed-values.sql:4006
 msgid "Mixed materials"
 msgstr "Խառը նյութեր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:957
-msgid "Allow a user to create a new non-cataloged item type"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել նոր չմուտքագրված նյութի տեսակ"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1199
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1192
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_TRANSLATION"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_TRANSLATION"
+# id::coust.label__acq.fund.balance_limit.warn
+#: 950.data.seed-values.sql:6470
+msgid "Fund Spending Limit for Warning"
+msgstr "Բյուջեի ծախսի սահմանափակման զգուշացում"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1233
-msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.day_phone.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2273
+msgid "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
 msgstr ""
-"Թույլ տուր աշխատակազմին ձեռքով փոխել ընթերցողի վերադարձված պիտակների հաշվիչը"
+"Ցերեկային_հեռախոս դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Առաջարկելով "
+"դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե "
+"դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է, կարգաբերումը անտեսվում է։"
 
 # id::ccs.name__8
 # id::8
-#: 950.data.seed-values.sql:122
+#: 950.data.seed-values.sql:226
 msgid "On holds shelf"
 msgstr "Պահված դարակի վրա"
 
-# id::aout.name__5
-# id::5
-#: 950.data.seed-values.sql:837
-msgid "Bookmobile"
-msgstr "Ավտոգրադարան"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1145
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_HOURS_OF_OPERATION"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_HOURS_OF_OPERATION"
-
-# id::clm.value__ypk
-# id::ypk
-#: 950.data.seed-values.sql:685
-msgid "Yupik languages"
-msgstr "Yupik languages"
+# id::coust.description__circ.hold_expire_interval
+#: 950.data.seed-values.sql:1687
+msgid "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example \"100 days\""
+msgstr ""
+"Մինչ պահման ժամկետի լրանալը ժամանակի մեծությունը որից հետո պահումը կահարվում "
+"է։ Օրինակ \"100 օր\""
 
+# id::ccvm.value__450
 # id::clm.value__tvl
 # id::tvl
-#: 950.data.seed-values.sql:655
+#: 950.data.seed-values.sql:3950
 msgid "Tuvaluan"
 msgstr "Tuvaluan"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:939
-msgid "Allow a user to determine whether another user can check out an item"
+# id::coust.description__ui.admin.patron_log.max_entries
+#: 950.data.seed-values.sql:2017
+msgid "Maximum entries for \"Most Recently Affected Patrons...\" section of the Work Log interface."
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին որոշելու արդյոք մեկ այլ օգտվող կարող է դուրս տալ նյութ"
+"Մաքսիմում մուտքեր \"Ամենավերջին վարակված հաճախորդներ...\" սեկցիայում, "
+"Աշխատանքի լոգի միջերեսում։"
+
+# id::ccvm.value__bak
+# id::clm.value__bak
+# id::bak
+#: 950.data.seed-values.sql:3538
+msgid "Bashkir"
+msgstr "Բաշկիրերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:989
-msgid "Allow a user to override the copy_is_reference event"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին վերագրել copy_is_reference պատահարը։"
+# id::ccvm.value__236
+# id::clm.value__kua
+# id::kua
+#: 950.data.seed-values.sql:3736
+msgid "Kuanyama"
+msgstr "Kuanyama"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1093
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_COPY_STATUS"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_COPY_STATUS"
+# id::ccvm.value__318
+# id::clm.value__nso
+# id::nso
+#: 950.data.seed-values.sql:3818
+msgid "Northern Sotho"
+msgstr "Northern Sotho"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1162
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_VR_FORMAT"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_VR_FORMAT"
+# id::ccvm.value__bai
+# id::clm.value__bai
+# id::bai
+#: 950.data.seed-values.sql:3537
+msgid "Bamileke languages"
+msgstr "Bamileke languages"
 
+# id::ccvm.value__45
 # id::clm.value__bej
 # id::bej
-#: 950.data.seed-values.sql:250
+#: 950.data.seed-values.sql:3545
 msgid "Beja"
 msgstr "Beja"
 
-# id::clm.value__gem
-# id::gem
-#: 950.data.seed-values.sql:354
-msgid "Germanic (Other)"
-msgstr "Գերմանական (այլ)"
+# id::i18n_l.name__es-MX
+#: 950.data.seed-values.sql:265
+msgid "Spanish (Mexico)"
+msgstr "Իսպաներեն (Մեքսիկա)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:776 950.data.seed-values.sql:797
-#: 950.data.seed-values.sql:816
-msgid "Item Type"
-msgstr "Õ\86ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ« Õ¿Õ¥Õ½Õ¡Õ¯"
+# id::coust.description__credit.processor.payflowpro.partner
+#: 950.data.seed-values.sql:2007
+msgid "Often \"PayPal\" or \"VeriSign\", sometimes others"
+msgstr "Õ\80Õ¡Õ³Õ¡Õ­ \"PayPal\" Õ¯Õ¡Õ´ \"VeriSign\", Õ¥Ö\80Õ¢Õ¥Õ´Õ¶ Õ¡ÕµÕ¬ Õ¢Õ¡Õ¶"
 
+# id::ccvm.value__209
 # id::clm.value__kab
 # id::kab
-#: 950.data.seed-values.sql:414
+#: 950.data.seed-values.sql:3709
 msgid "Kabyle"
 msgstr "Kabyle"
 
 # id::crcd.name__10
 # id::10
-#: 950.data.seed-values.sql:79
+#: 950.data.seed-values.sql:183
 msgid "14_days_2_renew"
 msgstr "14_days_2_renew"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:902
-msgid "Allow a user to renew items"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին  թարմացնել նյութը"
-
 # id::cit.name__2
 # id::2
-#: 950.data.seed-values.sql:55
+#: 950.data.seed-values.sql:159
 msgid "SSN"
 msgstr "SSN"
 
+# id::ccvm.value__162
 # id::clm.value__got
 # id::got
-#: 950.data.seed-values.sql:367
+#: 950.data.seed-values.sql:3662
 msgid "Gothic"
 msgstr "Գոթերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1138
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_AUDIENCE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_AUDIENCE"
-
+# id::ccvm.value__436
 # id::clm.value__tmh
 # id::tmh
-#: 950.data.seed-values.sql:641
+#: 950.data.seed-values.sql:3936
 msgid "Tamashek"
 msgstr "Tamashek"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1194
-msgid "FIXME: Need description for VIEW_AUTHORITY_RECORD_NOTES"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն VIEW_AUTHORITY_RECORD_NOTES"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1211
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
-
+# id::ccvm.value__208
 # id::clm.value__kaa
 # id::kaa
-#: 950.data.seed-values.sql:413
+#: 950.data.seed-values.sql:3708
 msgid "Kara-Kalpak"
 msgstr "Կարա-կալպակերեն"
 
+# id::ccvm.value__412
 # id::clm.value__swa
 # id::swa
-#: 950.data.seed-values.sql:617
+#: 950.data.seed-values.sql:3912
 msgid "Swahili"
 msgstr "Swahili"
 
+# id::aiit.name__ITM
+#: 950.data.seed-values.sql:6487
+msgid "Non-library Item"
+msgstr "Ոչ գրադարանային նյութ"
+
+# id::ccvm.value__68
 # id::clm.value__car
 # id::car
-#: 950.data.seed-values.sql:273
+#: 950.data.seed-values.sql:3568
 msgid "Carib"
 msgstr "Carib"
 
-# id::clm.value__sam
-# id::sam
-#: 950.data.seed-values.sql:571
-msgid "Samaritan Aramaic"
-msgstr "Samaritan Aramaic"
-
+# id::aout.name__4
+#: 950.data.seed-values.sql:356
+msgid "Sub-library"
+msgstr "Ենթագրադարան"
+
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.evening_phone.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2329
+msgid "The evening_phone field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"երեկոյան_հեռախոս դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Առաջարկելով "
+"դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե "
+"դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է, կարգաբերումը անտեսվում է։"
+
+# id::ccvm.value__83
 # id::clm.value__chr
 # id::chr
-#: 950.data.seed-values.sql:288
+#: 950.data.seed-values.sql:3583
 msgid "Cherokee"
 msgstr "Cherokee"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1060
-msgid "Allow a user to view and purchase from a provider"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտել և ստանալ մատակարարից։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:2600
-msgid "Selfcheck: Workstation Required"
-msgstr "Ինքնաստուգում։ Պահանջվում է աշխատանքային կայան"
-
-# id::ccs.name__5
-# id::5
-#: 950.data.seed-values.sql:119
-msgid "In process"
-msgstr "Գործողության մեջ"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1057
-msgid "Allow a user to view/credit/debit a fund"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտել/կրեդիտավորել/դեբետավորել բյուջեն։"
+# id::ccvm.value__504
+# id::citm.value__f
+# id::f
+#: 950.data.seed-values.sql:4008
+msgid "Manuscript cartographic material"
+msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1154
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_ORG_ADDRESS"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_ORG_ADDRESS"
+# id::coust.description__circ.void_lost_proc_fee_on_checkin
+#: 950.data.seed-values.sql:1817
+msgid "Void processing fee when lost item returned"
+msgstr "Դատարկ գործողության վճար երբ ւորած նյութը վերադարձված է։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:963
-msgid "Allow a user to delete a copy location"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջել պատճենի տեղաբաշխումը։"
+# id::vqbrad.description__9
+#: 950.data.seed-values.sql:2488
+msgid "TCN Value"
+msgstr "TCN արժեք"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1226
-msgid ""
-"FIXME: Need description for "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.global.juvenile_age_threshold"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.global.juvenile_age_threshold"
+# id::cust.label__history.hold.retention_count
+# id::cust.description__history.hold.retention_count
+#: 950.data.seed-values.sql:7241 950.data.seed-values.sql:7242
+msgid "Historical Hold Retention Count"
+msgstr "Պահման պատմական ժամկետի հաշվիչ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1222
-msgid ""
-"FIXME: Need description for "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.reshelving_complete.interval"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.reshelving_complete.interval"
+# id::coust.description__credit.processor.payflowpro.vendor
+#: 950.data.seed-values.sql:2003
+msgid "Often the same thing as the login"
+msgstr "Հաճախ նույնը ինչ ո գրանցման ժամանակ է"
 
+# id::ccvm.value__265
 # id::clm.value__mag
 # id::mag
-#: 950.data.seed-values.sql:470
+#: 950.data.seed-values.sql:3765
 msgid "Magahi"
 msgstr "Magahi"
 
+# id::ccvm.value__333
 # id::clm.value__paa
 # id::paa
-#: 950.data.seed-values.sql:538
+#: 950.data.seed-values.sql:3833
 msgid "Papuan (Other)"
 msgstr "Papuan (այլ)"
 
+# id::ccvm.value__284 id::ccvm.value__285
 # id::clm.value__-mla id::clm.value__mlg
 # id::-mla
-#: 950.data.seed-values.sql:489 950.data.seed-values.sql:490
+#: 950.data.seed-values.sql:3784 950.data.seed-values.sql:3785
 msgid "Malagasy"
 msgstr "Malagasy"
 
+# id::ccvm.value__435
 # id::clm.value__tli
 # id::tli
-#: 950.data.seed-values.sql:640
+#: 950.data.seed-values.sql:3935
 msgid "Tlingit"
 msgstr "Tlingit"
 
+# id::ccvm.value__271
 # id::clm.value__mao
 # id::mao
-#: 950.data.seed-values.sql:476
+#: 950.data.seed-values.sql:3771
 msgid "Maori"
 msgstr "Մաորի"
 
+# id::ccvm.value__463
+# id::clm.value__vie
+# id::vie
+#: 950.data.seed-values.sql:3963
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "Վիետնամերեն"
+
+# id::ccvm.value__138
 # id::clm.value__frm
 # id::frm
-#: 950.data.seed-values.sql:343
+#: 950.data.seed-values.sql:3638
 msgid "French, Middle (ca. 1400-1600)"
 msgstr "Ֆրանսերեն, Միջին (մոտ. 1400-1600)"
 
-# id::clm.value__bai
-# id::bai
-#: 950.data.seed-values.sql:242
-msgid "Bamileke languages"
-msgstr "Bamileke languages"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.phone.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2416
+msgid "GUI: Example for phone fields on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Օրինակներ հեռախոսի դաշտերի համար ընթերցող գրանցելիս։"
+
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.suffix.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2392
+msgid "GUI: Show suffix field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Ցույց տուր վերջածանցի դաշտը ընթերցող գրանցելիս"
 
+# id::ccvm.value__185
 # id::clm.value__ibo
 # id::ibo
-#: 950.data.seed-values.sql:390
+#: 950.data.seed-values.sql:3685
 msgid "Igbo"
 msgstr "Igbo"
 
+# id::ccvm.value__241
 # id::clm.value__lad
 # id::lad
-#: 950.data.seed-values.sql:446
+#: 950.data.seed-values.sql:3741
 msgid "Ladino"
 msgstr "Ladino"
 
+# id::ccvm.value__404
+# id::clm.value__srr
+# id::srr
+#: 950.data.seed-values.sql:3904
+msgid "Serer"
+msgstr "Serer"
+
+# id::ccvm.value__69
 # id::clm.value__cat
 # id::cat
-#: 950.data.seed-values.sql:274
+#: 950.data.seed-values.sql:3569
 msgid "Catalan"
 msgstr "Կատալոներեն"
 
-# id::clm.value__srr
-# id::srr
-#: 950.data.seed-values.sql:609
-msgid "Serer"
-msgstr "Serer"
+# id::ccvm.value__234
+# id::clm.value__kro
+# id::kro
+#: 950.data.seed-values.sql:3734
+msgid "Kru"
+msgstr "Kru"
 
+# id::ccvm.value__492
 # id::cam.value__e
 # id::e
-#: 950.data.seed-values.sql:156
+#: 950.data.seed-values.sql:3994
 msgid "Adult"
 msgstr "Մեծահասակ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:928
-msgid "Allow a user may view another user's transactions"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին որ նա կարողանա դիտել մեկ այլ օգտվողի տրանզակցիաները։"
-
+# id::ccvm.value__343
 # id::clm.value__phn
 # id::phn
-#: 950.data.seed-values.sql:548
+#: 950.data.seed-values.sql:3843
 msgid "Phoenician"
 msgstr "Phoenician"
 
+# id::coust.label__circ.password_reset_request_time_to_live
+#: 950.data.seed-values.sql:2036
+msgid "Circulation: Self-serve password reset request time-to-live"
+msgstr "Տացք։ ինքնստուգվող գաղնաբառի վերագրման թողնելու գալու ժամ"
+
+# id::ccvm.value__471
 # id::clm.value__wen
 # id::wen
-#: 950.data.seed-values.sql:676
+#: 950.data.seed-values.sql:3971
 msgid "Sorbian languages"
 msgstr "Sorbian languages"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1104
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_ORG_TYPE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_ORG_TYPE"
-
+# id::ccvm.value__488
 # id::cam.value__a
 # id::a
-#: 950.data.seed-values.sql:144
+#: 950.data.seed-values.sql:3990
 msgid "Preschool"
 msgstr "Նախադպրոցական"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1183
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_TRANSLATION"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_TRANSLATION"
-
+# id::ccvm.value__374
 # id::clm.value__sel
 # id::sel
-#: 950.data.seed-values.sql:579
+#: 950.data.seed-values.sql:3874
 msgid "Selkup"
 msgstr "Selkup"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1130
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_PERM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_PERM"
+# id::crcd.name__4
+# id::4
+#: 950.data.seed-values.sql:171
+msgid "3_days_1_renew"
+msgstr "3_days_1_renew"
 
+# id::ccvm.value__314
 # id::clm.value__nob
 # id::nob
-#: 950.data.seed-values.sql:519
+#: 950.data.seed-values.sql:3814
 msgid "Norwegian (Bokmål)"
 msgstr "Norwegian (Bokmål)"
 
+# id::coust.label__circ.charge_on_damaged
+# id::coust.description__circ.charge_on_damaged
+#: 950.data.seed-values.sql:1791 950.data.seed-values.sql:1792
+msgid "Charge item price when marked damaged"
+msgstr "Երբ նշված է որպես վնասված գանձիր նյութի գինը։"
+
+# id::ccvm.value__bal
 # id::clm.value__bal
 # id::bal
-#: 950.data.seed-values.sql:244
+#: 950.data.seed-values.sql:3539
 msgid "Baluchi"
 msgstr "Baluchi"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1108
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
+# id::coust.description__global.password_regex
+#: 950.data.seed-values.sql:1732
+msgid "Regular expression defining the password format"
+msgstr "Կանոնավոր արտահայտություն որը սահմանում է գաղտնաբառի ձևաչափը։"
+
+# id::coust.label__ui.patron.edit.aua.county.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2400
+msgid "GUI: Require county field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Պահանջում է երկրամասի կոդ ընթերցող գրանցելիս"
 
+# id::ccvm.value__337
 # id::clm.value__pan
 # id::pan
-#: 950.data.seed-values.sql:542
+#: 950.data.seed-values.sql:3837
 msgid "Panjabi"
 msgstr "Panjabi"
 
+# id::ccvm.value__330
 # id::clm.value__oss
 # id::oss
-#: 950.data.seed-values.sql:535
+#: 950.data.seed-values.sql:3830
 msgid "Ossetic"
 msgstr "Ossetic"
 
+# id::coust.description__credit.processor.authorizenet.login
+#: 950.data.seed-values.sql:1947
+msgid "AuthorizeNet login"
+msgstr "AuthorizeNet գրանցում"
+
+# id::ccvm.value__352
 # id::clm.value__raj
 # id::raj
-#: 950.data.seed-values.sql:557
+#: 950.data.seed-values.sql:3852
 msgid "Rajasthani"
 msgstr "Rajasthani"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1113
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_BIB_LEVEL"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_BIB_LEVEL"
-
-# id::clm.value__non
-# id::non
-#: 950.data.seed-values.sql:521
-msgid "Old Norse"
-msgstr "Old Norse"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:962
-msgid "Allow a user to update a copy location"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել պատճենի տեղաբաշխումը։"
+# id::ccvm.value__310
+# id::clm.value__nia
+# id::nia
+#: 950.data.seed-values.sql:3810
+msgid "Nias"
+msgstr "Nias"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1212
-msgid ""
-"FIXME: Need description for "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
+# id::acpl.name__1
+# id::1
+#: 950.data.seed-values.sql:1596
+msgid "Stacks"
+msgstr "Պահոցներ"
 
+# id::ccvm.value__172
 # id::clm.value__hau
 # id::hau
-#: 950.data.seed-values.sql:377
+#: 950.data.seed-values.sql:3672
 msgid "Hausa"
 msgstr "Hausa"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1954
+# id::cubt.label__folks%3Ahold.cancel
+#: 950.data.seed-values.sql:2566
 msgid "Cancel Holds"
 msgstr "Չեղյալ արա պահումները"
 
-# id::clm.value__kut
-# id::kut
-#: 950.data.seed-values.sql:445
-msgid "Kutenai"
-msgstr "Kutenai"
-
-# id::clm.value__mol
-# id::mol
-#: 950.data.seed-values.sql:496
-msgid "Moldavian"
-msgstr "Մոլդավերեն"
+# id::ccvm.value__arn
+# id::clm.value__arn
+# id::arn
+#: 950.data.seed-values.sql:3523
+msgid "Mapuche"
+msgstr "Mapuche"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1102
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
+# id::bpt.name__4
+#: 950.data.seed-values.sql:14
+msgid "Set"
+msgstr "Բազմություն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:996
-msgid ""
-"Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
-"destination or source"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին վիժեցնել պատճենի տրանզիտը եթե օգտվողը գտնվում է տրանզիտի "
-"կետում կամ նպատակակետում։"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.suffix.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2396
+msgid "GUI: Suggest suffix field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ պահանջիր վերջածանցի դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1189
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_BIB_IMPORT_QUEUE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_BIB_IMPORT_QUEUE"
+# id::coust.label__circ.hold_boundary.hard
+# id::coust.description__circ.hold_boundary.hard
+#: 950.data.seed-values.sql:1716 950.data.seed-values.sql:1717
+msgid "Holds: Hard boundary"
+msgstr "Պահումներ։ Կոշտ կազմ։"
 
-# id::clm.value__lol
-# id::lol
-#: 950.data.seed-values.sql:458
-msgid "Mongo-Nkundu"
-msgstr "Mongo-Nkundu"
+# id::cmf.label__3
+#: 950.data.seed-values.sql:44
+msgid "Translated Title"
+msgstr "Թարգմանված վերնագիր"
 
+# id::ccvm.value__237
 # id::clm.value__kum
 # id::kum
-#: 950.data.seed-values.sql:442
+#: 950.data.seed-values.sql:3737
 msgid "Kumyk"
 msgstr "Kumyk"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1882
+# id::vqbrad.description__14
+#: 950.data.seed-values.sql:2493
 msgid "Edition"
 msgstr "Հրատարակություն"
 
+# id::bpt.name__3
+#: 950.data.seed-values.sql:13
+msgid "Back-to-back"
+msgstr "Հետ-առ-հետ"
+
+# id::coust.description__circ.obscure_dob
+#: 950.data.seed-values.sql:1927
+msgid "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as <Hidden> unless the field label is clicked."
+msgstr ""
+"Երբ ճիշտ է, ծննդյան տարեթվի սյունակը ընթերցողական ցուցակներում լռակյաց "
+"կունենա Անտեսանելի արժեք, և Ընթերցողի համառոտագրություն կողային տողում "
+"արժեքը կարտածվի որպես <Թաքնված> քանի դեռ դաշտի պիտակը չի սեղմվել։"
+
+# id::ccvm.value__ava
 # id::clm.value__ava
 # id::ava
-#: 950.data.seed-values.sql:236
+#: 950.data.seed-values.sql:3531
 msgid "Avaric"
 msgstr "Avaric"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:986
-msgid "Allow a user to execute an offline script batch"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին փաթեթով կատարել օֆ լայն սկրիպտը։"
+# id::coust.description__opac.fully_compressed_serial_holdings
+#: 950.data.seed-values.sql:2047
+msgid "Show fully compressed serial holdings for all libraries at and below the current context unit"
+msgstr ""
+"Ցույց տուր ամբողջովին սեղմված պարբերականների պահումները բոլոր գրադարանների "
+"համար՝ այս իմաստային միավորից վեր և ներքո։"
+
+# id::coust.description__circ.holds.min_estimated_wait_interval
+#: 950.data.seed-values.sql:1752
+msgid "When predicting the amount of time a patron will be waiting for a hold to be fulfilled, this is the minimum estimated length of time to assume an item will be checked out. Examples: \"2 weeks\", \"5 days\""
+msgstr ""
+"Երբ կանատեսվում է որոշակի ժամանակ որի ընթացքում ընթերցողը սպասելու է պահման "
+"իրականացմանը, սա գնահատված նվազագույն ժամանակն է, որի ենթացքում ենթադրվում է "
+"որ նյութը դրսում է լինելու։ Օրինակներ՝ \"2 շաբաթ\", \"5 օր\""
+
+# id::coust.label__credit.processor.authorizenet.testmode
+#: 950.data.seed-values.sql:1961
+msgid "Credit card processing: AuthorizeNet test mode"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում։ AuthorizeNet թեստ վիճակ"
+
+# id::ccvm.value__afa
+# id::clm.value__afa
+# id::afa
+#: 950.data.seed-values.sql:3507
+msgid "Afroasiatic (Other)"
+msgstr "Աֆրոասիական (այլ)"
+
+# id::coust.description__circ.max_patron_claim_return_count
+#: 950.data.seed-values.sql:1922
+msgid "When this count is exceeded, a staff override is required to mark the item as claims returned"
+msgstr ""
+"Երբ այս հաշվիչը գերազանցված է, պահանջվում է աշխատակազմի չեղյալ անել, որպեսզի "
+"նյութը նշվի որպես խարանվածի վերադարձ։"
 
+# id::ccvm.value__158
 # id::clm.value__gmh
 # id::gmh
-#: 950.data.seed-values.sql:363
+#: 950.data.seed-values.sql:3658
 msgid "German, Middle High (ca. 1050-1500)"
 msgstr "German, Middle High (ca. 1050-1500)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:966
-msgid ""
-"Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
-"given copy"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին արդյոք այլ օգտվող ունի իրավասություն տեղադրել պահում "
-"տրված օրինակի վրա։"
+# id::ccvm.value__223
+# id::clm.value__kho
+# id::kho
+#: 950.data.seed-values.sql:3723
+msgid "Khotanese"
+msgstr "Khotanese"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:762 950.data.seed-values.sql:783
-#: 950.data.seed-values.sql:802 950.data.seed-values.sql:1873
+# id::cmf.label__18 id::cza.label__2 id::cza.label__11 id::cza.label__20
+# id::vqbrad.description__5
+#: 950.data.seed-values.sql:79 950.data.seed-values.sql:283
+#: 950.data.seed-values.sql:304 950.data.seed-values.sql:323
+#: 950.data.seed-values.sql:2484
 msgid "ISBN"
 msgstr "ISBN"
 
+# id::ccvm.value__267
 # id::clm.value__mai
 # id::mai
-#: 950.data.seed-values.sql:472
+#: 950.data.seed-values.sql:3767
 msgid "Maithili"
 msgstr "Maithili"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1255
-msgid "Circulators"
-msgstr "Տացքեր"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.email.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2293
+msgid "The Example for validation on the email field in patron registration."
+msgstr "Օրինակ էլ. փոստի դաշտը հավաստիացնելիս, երբ ընթերցող է գրանցվում։"
 
+# id::ccvm.value__418
 # id::clm.value__tai
 # id::tai
-#: 950.data.seed-values.sql:623
+#: 950.data.seed-values.sql:3918
 msgid "Tai (Other)"
 msgstr "Թաի (այլ)"
 
+# id::ccvm.value__439
 # id::clm.value__tpi
 # id::tpi
-#: 950.data.seed-values.sql:644
+#: 950.data.seed-values.sql:3939
 msgid "Tok Pisin"
 msgstr "Tok Pisin"
 
-# id::clm.value__bin
-# id::bin
-#: 950.data.seed-values.sql:258
-msgid "Edo"
-msgstr "Edo"
+# id::ccvm.value__205
+# id::clm.value__jpn
+# id::jpn
+#: 950.data.seed-values.sql:3705
+msgid "Japanese"
+msgstr "Ճապոներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1172
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_LOCALE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_LOCALE"
+# id::cmf.label__14
+#: 950.data.seed-values.sql:68
+msgid "Topic Subject"
+msgstr "Թեմատիկ խորագիր"
 
 # id::cit.name__3
 # id::3
-#: 950.data.seed-values.sql:57
+#: 950.data.seed-values.sql:161
 msgid "Other"
 msgstr "Այլ"
 
+# id::ccvm.value__340
 # id::clm.value__peo
 # id::peo
-#: 950.data.seed-values.sql:545
+#: 950.data.seed-values.sql:3840
 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
 msgstr "Հին պարսկերեն (մոտ. 600-400 B.C.)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1170
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_BIB_IMPORT_FIELD_DEF"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_BIB_IMPORT_FIELD_DEF"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1148
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_LANGUAGE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_LANGUAGE"
+# id::ccvm.value__505
+# id::citm.value__c
+# id::c
+#: 950.data.seed-values.sql:4009
+msgid "Notated music"
+msgstr "Նոտաներ"
 
+# id::ccvm.value__499
 # id::citm.value__k
 # id::k
-#: 950.data.seed-values.sql:704
+#: 950.data.seed-values.sql:4003
 msgid "Two-dimensional nonprojectable graphic"
 msgstr "Երկչափանի չպրոեկտվող գրաֆիկա"
 
+# id::ccvm.value__41
 # id::clm.value__ban
 # id::ban
-#: 950.data.seed-values.sql:246
+#: 950.data.seed-values.sql:3541
 msgid "Balinese"
 msgstr "Balinese"
 
-# id::clm.value__tkl
-# id::tkl
-#: 950.data.seed-values.sql:639
-msgid "Tokelauan"
-msgstr "Tokelauan"
+# id::coust.label__credit.processor.authorizenet.server
+#: 950.data.seed-values.sql:1956
+msgid "Credit card processing: AuthorizeNet server"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում։ AuthorizeNet կայան"
 
+# id::coust.label__ui.patron.edit.aua.post_code.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2404
+msgid "GUI: Example for post_code field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Օրինակ post_code դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս։"
+
+# id::ccvm.value__108
 # id::clm.value__doi
 # id::doi
-#: 950.data.seed-values.sql:313
+#: 950.data.seed-values.sql:3608
 msgid "Dogri"
 msgstr "Dogri"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1081
-msgid ""
-"Allows a user to mark a purchase order, lineitem, or individual copy as "
-"received"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ստանալուն պես նշելու գնման պատվերը տողի նյութը, կամ "
-"անհատական օրինակը։"
+# id::pgt.name__1
+#: 950.data.seed-values.sql:1386
+msgid "Users"
+msgstr "Օգտվողներ"
 
+# id::ccvm.value__250
 # id::clm.value__lim
 # id::lim
-#: 950.data.seed-values.sql:455
+#: 950.data.seed-values.sql:3750
 msgid "Limburgish"
 msgstr "Limburgish"
 
-# id::clm.value__egy
-# id::egy
-#: 950.data.seed-values.sql:321
-msgid "Egyptian"
-msgstr "Եգիպտերեն"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1216
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_stalling.soft"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_stalling.soft"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1074
-msgid "Allow a user to mark an item status as 'on holds shelf'"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'պահումների դարակի վրա'։"
+# id::vqbrad.description__1
+#: 950.data.seed-values.sql:2480
+msgid "Title of work"
+msgstr "Աշխատանքի վերնագիր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1235
-msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
-msgstr ""
-"Թույլ է տալիս աշխատակազմին տվյալ տրանզակցիայի հաշվի համար խմբագրել նշումը"
+# id::vqbrad.description__7
+#: 950.data.seed-values.sql:2486
+msgid "Price"
+msgstr "Գին"
 
+# id::ccvm.value__452
 # id::clm.value__tyv
 # id::tyv
-#: 950.data.seed-values.sql:657
+#: 950.data.seed-values.sql:3952
 msgid "Tuvinian"
 msgstr "Tuvinian"
 
+# id::cmf.label__9
+#: 950.data.seed-values.sql:57
+msgid "Conference Author"
+msgstr "Կոնֆերանսի հեղինակ"
+
+# id::ccvm.value__501
 # id::citm.value__o
 # id::o
-#: 950.data.seed-values.sql:706
+#: 950.data.seed-values.sql:4005
 msgid "Kit"
 msgstr "Kit"
 
-# id::acpl.name__1
-# id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:1442
-msgid "Stacks"
-msgstr "Պահոցներ"
+# id::coust.label__ui.general.idle_timeout
+#: 950.data.seed-values.sql:1846
+msgid "GUI: Idle timeout"
+msgstr "ՕԳՄ: անգործության ժամանակի տիրույթ"
+
+# id::coust.label__ui.circ.show_billing_tab_on_bills
+#: 950.data.seed-values.sql:1841
+msgid "Show billing tab first when bills are present"
+msgstr "Ցույց տուր գանձելու տաբը սկզբից , երբ վճարման հաշիվները ներկայացված են։"
 
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.other_phone.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2364
+msgid "GUI: Example for other_phone field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Օրինակ other_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս։"
+
+# id::ccvm.value__294
 # id::clm.value__mul
 # id::mul
-#: 950.data.seed-values.sql:499
+#: 950.data.seed-values.sql:3794
 msgid "Multiple languages"
 msgstr "Բազմաթիվ լեզուներ"
 
+# id::ccvm.value__286
 # id::clm.value__mlt
 # id::mlt
-#: 950.data.seed-values.sql:491
+#: 950.data.seed-values.sql:3786
 msgid "Maltese"
 msgstr "Maltese"
 
+# id::ccvm.value__asm
 # id::clm.value__asm
 # id::asm
-#: 950.data.seed-values.sql:232
+#: 950.data.seed-values.sql:3527
 msgid "Assamese"
 msgstr "Assamese"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:973
-msgid "Allow a user to create a new copy note"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել նշումների նոր պատճե։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1076
-msgid "Allow a user to mark an item status as 'inter-library loan'"
+# id::coust.description__acq.fund.balance_limit.block
+#: 950.data.seed-values.sql:6479
+msgid "When the amount remaining in the fund, including spent money and encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund will be blocked."
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'Միջգրադարանային բաժնույթ'"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1261
-msgid "Local System Administrator"
-msgstr "Տեղային համակարգի կառավարիչ"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:774 950.data.seed-values.sql:795
-#: 950.data.seed-values.sql:814 950.data.seed-values.sql:1881
-msgid "Publication Date"
-msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1175
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
+"Երբ հաշվի վրա մնացող գումարը, ներառած ծախսած գումարը, ավլեի ցածր է դառնում "
+"այս տոկոսից, հաշվից գումար ծախսելու փորձերը կարգելափակվեն;"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:903
-msgid "Allow a user to view bill details"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտել հաշվի մանրամասները"
+# id::ccvm.value__500
+# id::citm.value__r
+# id::r
+#: 950.data.seed-values.sql:4004
+msgid "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
+msgstr "Three-dimensional artifact or naturally occurring object"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1221
-msgid ""
-"FIXME: Need description for "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.item_checkout_history.max"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.item_checkout_history.max"
+# id::cmf.label__17 id::vqbrad.description__8
+#: 950.data.seed-values.sql:77 950.data.seed-values.sql:2487
+msgid "Accession Number"
+msgstr "Աճման համար"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1084
-msgid "Allows a user to update an MFHD record"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել MFHD գրառումը։"
+# id::ccvm.value__351
+# id::clm.value__que
+# id::que
+#: 950.data.seed-values.sql:3851
+msgid "Quechua"
+msgstr "Quechua"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:892
-msgid "Allow a user to log in to the staff client"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին մուտք գործել հաճախորդի աշխատակազմ"
+# id::cmf.label__16
+#: 950.data.seed-values.sql:74
+msgid "All Subjects"
+msgstr "Բոլոր խորագրերը"
 
+# id::ccvm.value__442 id::ccvm.value__444
 # id::clm.value__tsn id::clm.value__-tsw
 # id::tsn
-#: 950.data.seed-values.sql:647 950.data.seed-values.sql:649
+#: 950.data.seed-values.sql:3942 950.data.seed-values.sql:3944
 msgid "Tswana"
 msgstr "Tswana"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1227
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.cat.bib.keep_on_empty"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.cat.bib.keep_on_empty"
-
-# id::clm.value__lat
-# id::lat
-#: 950.data.seed-values.sql:452
-msgid "Latin"
-msgstr "Լատիներեն"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:947
-msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
-msgstr "Օգտվողը կարող է հաճախորդի վիճակագրական դասում թարմացնել մուտքը։"
+# id::crmf.name__6
+# id::6
+#: 950.data.seed-values.sql:199
+msgid "overdue_equip_mid"
+msgstr "overdue_equip_mid"
 
+# id::ccvm.value__88
 # id::clm.value__cop
 # id::cop
-#: 950.data.seed-values.sql:293
+#: 950.data.seed-values.sql:3588
 msgid "Coptic"
 msgstr "Ղպտերեն"
 
 # id::crmf.name__5
 # id::5
-#: 950.data.seed-values.sql:93
+#: 950.data.seed-values.sql:197
 msgid "overdue_equip_min"
 msgstr "overdue_equip_min"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1122
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_LASSO_MAP"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_LASSO_MAP"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1127
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_ORG_TYPE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_ORG_TYPE"
-
+# id::ccvm.value__255
 # id::clm.value__ltz
 # id::ltz
-#: 950.data.seed-values.sql:460
+#: 950.data.seed-values.sql:3755
 msgid "Letzeburgesch"
 msgstr "Letzeburgesch"
 
-# id::clm.value__-fri id::clm.value__fry
-# id::-fri
-#: 950.data.seed-values.sql:342 950.data.seed-values.sql:345
-msgid "Frisian"
-msgstr "Frisian"
+# id::coust.description__ui.circ.in_house_use.entry_cap
+#: 950.data.seed-values.sql:1852
+msgid "The # of uses entry in the Record In-House Use interface may not exceed the value of this setting."
+msgstr ""
+"Օգտվողների մուտքերի քանակ գրառման In-House գտագործման դեպքում։ Միջերեսը չի "
+"կարող գերազանցել այս կարգաբերումների արժեքները։"
 
+# id::ccvm.value__298
 # id::clm.value__myn
 # id::myn
-#: 950.data.seed-values.sql:503
+#: 950.data.seed-values.sql:3798
 msgid "Mayan languages"
 msgstr "Mayan լեզուներ"
 
-# id::clm.value__por
-# id::por
-#: 950.data.seed-values.sql:552
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Պորտուգալերեն"
+# id::coust.label__circ.selfcheck.alert.popup
+#: 950.data.seed-values.sql:1761
+msgid "Selfcheck: Pop-up alert for errors"
+msgstr "Ինքնաստուգում.սխալների համար բաց արա զգուշացումները։"
 
-# id::clm.value__ace
-# id::ace
-#: 950.data.seed-values.sql:208
-msgid "Achinese"
-msgstr "Ô±Õ·Õ¯Õ¥Õ¶Õ¡Õ¦Õ«"
+# id::ccs.name__2
+# id::2
+#: 950.data.seed-values.sql:220
+msgid "Bindery"
+msgstr "Ô¿Õ¡Õ¦Õ´Õ¡Õ¿Õ¸Ö\82Õ¶"
 
 # id::cit.name__1
 # id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:53
+#: 950.data.seed-values.sql:157
 msgid "Drivers License"
 msgstr "Վարորդական իրավունք"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:925
-msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշել նյութը որպես 'կորած'։"
+# id::coust.description__credit.processor.payflowpro.password
+#: 950.data.seed-values.sql:1995
+msgid "PayflowPro password"
+msgstr "PayflowPro գաղտնաբառ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:954
-msgid "User may delete an entry from a copy statistical category"
-msgstr "Օգտվողը կարող է ջնջել մուտքը պատճենի վիճակագրական դասից։"
-
-# id::ppl.description__140
-# id::140
-#: 950.data.seed-values.sql:1025
-msgid "Allow staff to override overdue count failure"
-msgstr "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել ժամկետանցների հաշվիչի ձախողումը:"
+# id::coust.label__cat.bib.keep_on_empty
+#: 950.data.seed-values.sql:1776
+msgid "Retain empty bib records"
+msgstr "Պահիր դատարկ մատեն գրառումները"
 
+# id::ccvm.value__425
 # id::clm.value__ter
 # id::ter
-#: 950.data.seed-values.sql:630
+#: 950.data.seed-values.sql:3925
 msgid "Terena"
 msgstr "Terena"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:909
-msgid ""
-"Allow a user to edit volumes - needed for merging records. This is a "
-"duplicate of VOLUME_UPDATE, user must have both permissions at appropriate "
-"level to merge records."
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին խմբագրել հատորները - պահանջվում է գրառումների ձուլման "
-"համար։ Սա կրկնում է VOLUME_UPDATE, օգտվողը պետք է ունենա երկու իրավասություն "
-"գրառումների ձուլման համար։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1069
-msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութի վիճակը որպես 'կորած'։"
+# id::ccvm.value__75
+# id::clm.value__che
+# id::che
+#: 950.data.seed-values.sql:3575
+msgid "Chechen"
+msgstr "Չեչեներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1236
-msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
-msgstr ""
-"Թույլ է տալիս աշխատակազմին տրանզակցիայի ժամանակ խմբագրել վճարման նշումը"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.alias.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2224
+msgid "GUI: Show alias field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ ընթերցող գրանցելիս ցույց տուր այլընտրանքային դաշտը"
 
+# id::ccvm.value__ave
 # id::clm.value__ave
 # id::ave
-#: 950.data.seed-values.sql:237
+#: 950.data.seed-values.sql:3532
 msgid "Avestan"
 msgstr "Avestan"
 
+# id::cmf.label__24
+#: 950.data.seed-values.sql:91
+msgid "SICI"
+msgstr "SICI"
+
+# id::coust.label__credit.processor.paypal.login
+#: 950.data.seed-values.sql:1970
+msgid "Credit card processing: PayPal login"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում։ PayPal մուտք"
+
+# id::ccvm.value__281
 # id::clm.value__min
 # id::min
-#: 950.data.seed-values.sql:486
+#: 950.data.seed-values.sql:3781
 msgid "Minangkabau"
 msgstr "Minangkabau"
 
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.email.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2304
+msgid "GUI: Show email field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ ընթերցող գրանցելիս ցույց տուր էլ. փոստի դաշտը։"
+
+# id::ccvm.value__150
+# id::clm.value__geo
+# id::geo
+#: 950.data.seed-values.sql:3650
+msgid "Georgian"
+msgstr "Վրացերեն"
+
+# id::ccvm.value__177
 # id::clm.value__him
 # id::him
-#: 950.data.seed-values.sql:382
+#: 950.data.seed-values.sql:3677
 msgid "Himachali"
 msgstr "Himachali"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1046
-msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջել հատկացված բյուջեն։"
+# id::coust.label__circ.void_overdue_on_lost
+# id::coust.description__circ.void_overdue_on_lost
+#: 950.data.seed-values.sql:1701 950.data.seed-values.sql:1702
+msgid "Void overdue fines when items are marked lost"
+msgstr "դատարկել ժամկետանց տուգանքները երբ նյութերը նշված են կորած"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1051
-msgid "Allow a user to delate a provider"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջել մատակարարին։"
+# id::ccvm.value__534
+# id::cblvl.value__i
+# id::i
+#: 950.data.seed-values.sql:4045
+msgid "Integrating resource"
+msgstr "Միավորող պաշար"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1031
-msgid "Allow a user to run reports"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին աշխատեցնել հաշվետվությունները։"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.evening_phone.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2312
+msgid "GUI: Example for evening_phone field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Օրինակ evening_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս"
 
-# id::clm.value__znd
-# id::znd
-#: 950.data.seed-values.sql:689
-msgid "Zande"
-msgstr "Zande"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.ident_value2.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2344
+msgid "GUI: Suggest ident_value2 field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Առաջարկիր ident_value2 դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
 
+# id::ccvm.value__139
 # id::clm.value__fro
 # id::fro
-#: 950.data.seed-values.sql:344
+#: 950.data.seed-values.sql:3639
 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
 msgstr "Ֆրանսերեն, Հին (մոտ. 842-1400)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:926
-msgid "Allow a user to mark an item as 'claims returned'"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշել նյութը որպես 'վերադարձված խարաններ'։"
-
-# id::clm.value__sit
-# id::sit
-#: 950.data.seed-values.sql:588
-msgid "Sino-Tibetan (Other)"
-msgstr "Sino-Tibetan (Other)"
-
-# id::i18n_l.description__en-CA
-# id::en-CA
-#: 950.data.seed-values.sql:733
-msgid "Canadian English"
-msgstr "Կանադական անգլերեն"
+# id::coust.description__circ.staff_client.do_not_auto_attempt_print
+#: 950.data.seed-values.sql:1912
+msgid "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", \"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and Do Not Print as options)."
+msgstr ""
+"Այս ցուցակում ստացականների տեսակների համար արգելափակիր աշխատակազմի հաճախորդի "
+"կողմից ավտոմատ տպելու փորձերը։ Հնարավոր արժեքներն են՝ \"Checkout\", \"Bill "
+"Pay\", \"Hold Slip\", \"Transit Slip\", և \"Hold/Transit Slip\"։ Սա տարբեր է "
+"Ինքնատպել ընտրելու վանդակից, որը ավտոմատ արգելափակում է ինքնատպման փորձերը։"
+
+# id::aiit.name__PRO
+#: 950.data.seed-values.sql:6484
+msgid "Processing Fee"
+msgstr "Գործողության կատարման վճար"
+
+# id::coust.label__acq.default_circ_modifier
+# id::coust.description__acq.default_circ_modifier
+#: 950.data.seed-values.sql:1861 950.data.seed-values.sql:1862
+msgid "Default circulation modifier"
+msgstr "Տացքի լռակյաց ձևափոխիչ"
+
+# id::bpt.name__1
+#: 950.data.seed-values.sql:11
+msgid "Bound Volume"
+msgstr "Հատոր կազմի մեջ"
 
+# id::ccvm.value__125 id::ccvm.value__152
 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
 # id::-eth
-#: 950.data.seed-values.sql:330 950.data.seed-values.sql:357
+#: 950.data.seed-values.sql:3625 950.data.seed-values.sql:3652
 msgid "Ethiopic"
 msgstr "Եթովպերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1933
-msgid "Identifier"
-msgstr "Նկարագրիչ"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.ident_value.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2332
+msgid "GUI: Show ident_value field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Ցույց տուր ident_value դաշտը ընթերցող գրանցելիս։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1070
-msgid "Allow a user to mark an item status as 'missing'"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'կորած'։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1220
-msgid ""
-"FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.global.password_regex"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.global.password_regex"
+# id::ccvm.value__387
+# id::clm.value__sma
+# id::sma
+#: 950.data.seed-values.sql:3887
+msgid "Southern Sami"
+msgstr "Southern Sami"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:968
-msgid "Allow a user to perform Z39.50 queries against remote servers"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին իրականացնել Z39.50 հարցումներ դեպի հեռավոր կայան։"
+# id::ccvm.value__92
+# id::clm.value__cpf
+# id::cpf
+#: 950.data.seed-values.sql:3592
+msgid "Creoles and Pidgins, French-based (Other)"
+msgstr "Creoles and Pidgins, French-based (այլ)"
 
 # id::ccs.name__13
 # id::13
-#: 950.data.seed-values.sql:127
+#: 950.data.seed-values.sql:231
 msgid "Discard/Weed"
 msgstr "Discard/Weed"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:995
-msgid "Allow a user to change the missing status on a copy"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին պատճենի վրա փոխել կորածի վիճակը։"
-
-# id::clm.value__jpn
-# id::jpn
-#: 950.data.seed-values.sql:410
-msgid "Japanese"
-msgstr "Ճապոներեն"
-
+# id::ccvm.value__89
 # id::clm.value__cor
 # id::cor
-#: 950.data.seed-values.sql:294
+#: 950.data.seed-values.sql:3589
 msgid "Cornish"
 msgstr "Cornish"
 
+# id::ccvm.value__63
 # id::clm.value__bul
 # id::bul
-#: 950.data.seed-values.sql:268
+#: 950.data.seed-values.sql:3563
 msgid "Bulgarian"
 msgstr "Բուլղարերեն"
 
-# id::clm.value__roa
-# id::roa
-#: 950.data.seed-values.sql:560
-msgid "Romance (Other)"
-msgstr "Ռոմաներեն (այլ)"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.evening_phone.example
+#: 950.data.seed-values.sql:2313
+msgid "The Example for validation on the evening_phone field in patron registration."
+msgstr "Ընթերցող գրանցելիս evening_phone դաշտի հավաստիացման օրինակներ։"
+
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.alias.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2225
+msgid "The alias field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Ընթերցղի գրանցման պաստառին ցույց կտրվի այլընտրանքային դաշտը։ Ցուցադրելով "
+"դաշտը ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերով, եթե նույնիսկ  երբ այն "
+"պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:919
-msgid "Allow a user to check in a copy"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հետ ընդունե պատճեն։"
+# id::ccvm.value__432
+# id::clm.value__tir
+# id::tir
+#: 950.data.seed-values.sql:3932
+msgid "Tigrinya"
+msgstr "Tigrinya"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1197
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_IMPORT_TRASH_FIELD"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_IMPORT_TRASH_FIELD"
+# id::coust.description__credit.processor.paypal.testmode
+#: 950.data.seed-values.sql:1983
+msgid "PayPal test mode"
+msgstr "PayPal թեստային վիճակ։"
 
+# id::ccvm.value__479
 # id::clm.value__yor
 # id::yor
-#: 950.data.seed-values.sql:684
+#: 950.data.seed-values.sql:3979
 msgid "Yoruba"
 msgstr "Yoruba"
 
+# id::ccvm.value__arw
 # id::clm.value__arw
 # id::arw
-#: 950.data.seed-values.sql:231
+#: 950.data.seed-values.sql:3526
 msgid "Arawak"
 msgstr "Arawak"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1207
-msgid ""
-"FIXME: Need description for "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.lost_materials_processing_fee"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն "
-"UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.lost_materials_processing_fee"
-
-# id::clm.value__nyn
-# id::nyn
-#: 950.data.seed-values.sql:527
-msgid "Nyankole"
-msgstr "Nyankole"
+# id::cbt.name__2
+#: 950.data.seed-values.sql:392
+msgid "Long Overdue Collection Fee"
+msgstr "Երկարատև ժամկետանցի հավաքածուի գումար"
 
+# id::ccvm.value__136
 # id::clm.value__fre
 # id::fre
-#: 950.data.seed-values.sql:341
+#: 950.data.seed-values.sql:3636
 msgid "French"
 msgstr "Ֆրանսերեն"
 
+# id::ccvm.value__437
 # id::clm.value__tog
 # id::tog
-#: 950.data.seed-values.sql:642
+#: 950.data.seed-values.sql:3937
 msgid "Tonga (Nyasa)"
 msgstr "Tonga (Nyasa)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1196
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1142
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_COPY_NOTE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_COPY_NOTE"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:990
-msgid "Allow a user to void a bill"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դատարկել հաշիվը։"
-
+# id::ccvm.value__48
 # id::clm.value__ben
 # id::ben
-#: 950.data.seed-values.sql:253
+#: 950.data.seed-values.sql:3548
 msgid "Bengali"
 msgstr "Բենգալերեն"
 
+# id::coust.label__opac.allow_pending_address
+#: 950.data.seed-values.sql:1836
+msgid "OPAC: Allow pending addresses"
+msgstr "ՀՕԱՔ։ Թույլատրի սպասող հասցեներ։"
+
+# id::ccvm.value__43
 # id::clm.value__bas
 # id::bas
-#: 950.data.seed-values.sql:248
+#: 950.data.seed-values.sql:3543
 msgid "Basa"
 msgstr "Basa"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1953
-msgid "View Holds"
-msgstr "Դիտիր պահումները"
+# id::coust.label__global.juvenile_age_threshold
+#: 950.data.seed-values.sql:1771
+msgid "Juvenile Age Threshold"
+msgstr "Պատանեական տարիքի ճեղք"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:991
-msgid ""
-"Allow a user to check in or check out an item that has a status of 'claims "
-"returned'"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.day_phone.regex
+#: 950.data.seed-values.sql:2261
+msgid "The Regular Expression for validation on the day_phone field in patron registration."
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին հետ ընդունել կամ դուրս տալ նյութը որը ունի 'վերադարձված "
-"խարաններ' կարգավիճակ։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:923
-msgid "Allow a user to record payments in the Billing Interface"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին գրանցել վճարումները Հաշիվների միջերեսում։"
+"Ընթերցող գրանցելիս կանոնավոր արտահայտություն day_phone դաշտի հավաստիացման "
+"համար։"
 
+# id::ccvm.value__521
 # id::clfm.value__s
 # id::s
-#: 950.data.seed-values.sql:198
+#: 950.data.seed-values.sql:4027
 msgid "Speeches"
 msgstr "Ելույթներ"
 
-# id::clm.value__kos id::clm.value__-kus
-# id::kos
-#: 950.data.seed-values.sql:437 950.data.seed-values.sql:444
-msgid "Kusaie"
-msgstr "Kusaie"
+# id::cnct.name__1
+# id::1
+#: 950.data.seed-values.sql:153
+msgid "Paperback Book"
+msgstr "Փափուկ կազմով գիրք"
 
-# id::clm.value__nap
-# id::nap
-#: 950.data.seed-values.sql:506
-msgid "Neapolitan Italian"
-msgstr "Neapolitan Italian"
+# id::coust.label__circ.hold_expire_interval
+#: 950.data.seed-values.sql:1686
+msgid "Holds: Expire Interval"
+msgstr "Պահումներ. ժամկետը լրանալու միջակայք"
 
+# id::ccvm.value__133
 # id::clm.value__fin
 # id::fin
-#: 950.data.seed-values.sql:338
+#: 950.data.seed-values.sql:3633
 msgid "Finnish"
 msgstr "Ֆիներեն"
 
+# id::ccvm.value__409
 # id::clm.value__sun
 # id::sun
-#: 950.data.seed-values.sql:614
+#: 950.data.seed-values.sql:3909
 msgid "Sundanese"
 msgstr "Sundanese"
 
+# id::ccvm.value__alb
 # id::clm.value__alb
 # id::alb
-#: 950.data.seed-values.sql:218
+#: 950.data.seed-values.sql:3513
 msgid "Albanian"
 msgstr "Ալբաներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:981
-msgid "Allow a user to view notifications attached to a hold"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտել պահմանը կցված հիշեցումները։"
+# id::cubt.label__folks%3Ahold.view
+#: 950.data.seed-values.sql:2565
+msgid "View Holds"
+msgstr "Դիտիր պահումները"
+
+# id::coust.description__circ.holds.hold_has_copy_at.alert
+#: 950.data.seed-values.sql:7120
+msgid "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a hold during hold placement time, alert the patron"
+msgstr ""
+"Եթե հարցում արվող գրադարանում որը կարող է իրականացնել պահումը պահում "
+"տեղադրելու ընթացքում, զգուշացրու ընթերցողին;"
 
+# id::ccvm.value__329
 # id::clm.value__osa
 # id::osa
-#: 950.data.seed-values.sql:534
+#: 950.data.seed-values.sql:3829
 msgid "Osage"
 msgstr "Osage"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1165
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_PICKUP_LIB_FROM_HOLDS_SHELF"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_PICKUP_LIB_FROM_HOLDS_SHELF"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1878
+# id::vqbrad.description__10
+#: 950.data.seed-values.sql:2489
 msgid "TCN Source"
 msgstr "TCN աղբյուր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1815
-msgid ""
-"Maximum entries for \"Most Recent Staff Actions\" section of the Work Log "
-"interface."
+# id::coust.description__ui.admin.work_log.max_entries
+#: 950.data.seed-values.sql:2012
+msgid "Maximum entries for \"Most Recent Staff Actions\" section of the Work Log interface."
 msgstr ""
 "Աշխատանքային լոգի միջերեսի \"Աշխատակազմի վերջին գործողություններ\" սեկցիայի "
 "մաքսիմում մուտքեր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:930
-msgid "Allow a user to view another user's containers (buckets)"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու այլ օգտվողների կոնտեյներները (փնջեր)։"
+# id::cmf.label__13
+#: 950.data.seed-values.sql:66
+msgid "Temporal Subject"
+msgstr "Ժամանակավոր խորագիր"
 
+# id::ccvm.value__416 id::ccvm.value__428
 # id::clm.value__-tag id::clm.value__tgl
 # id::-tag
-#: 950.data.seed-values.sql:621 950.data.seed-values.sql:633
+#: 950.data.seed-values.sql:3916 950.data.seed-values.sql:3928
 msgid "Tagalog"
 msgstr "Tagalog"
 
+# id::ccvm.value__371
 # id::clm.value__scc
 # id::scc
-#: 950.data.seed-values.sql:576
+#: 950.data.seed-values.sql:3871
 msgid "Serbian"
 msgstr "Սերբերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1168
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
-
+# id::ccvm.value__ast
 # id::clm.value__ast
 # id::ast
-#: 950.data.seed-values.sql:233
+#: 950.data.seed-values.sql:3528
 msgid "Bable"
 msgstr "Բաբելոնյան"
 
+# id::ccvm.value__533
 # id::cblvl.value__d
 # id::d
-#: 950.data.seed-values.sql:719
+#: 950.data.seed-values.sql:4044
 msgid "Subunit"
 msgstr "Ենթամիավոր"
 
+# id::ccvm.value__203
 # id::clm.value__ita
 # id::ita
-#: 950.data.seed-values.sql:408
+#: 950.data.seed-values.sql:3703
 msgid "Italian"
 msgstr "Իտալերեն"
 
+# id::ccvm.value__74
 # id::clm.value__chb
 # id::chb
-#: 950.data.seed-values.sql:279
+#: 950.data.seed-values.sql:3574
 msgid "Chibcha"
 msgstr "Chibcha"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:856
+# id::aou.name__8
+#: 950.data.seed-values.sql:378
 msgid "Example Sub-library 1"
 msgstr "Օրինակ։ Ենթագրադարան 1"
 
+# id::ccvm.value__303
 # id::clm.value__nav
 # id::nav
-#: 950.data.seed-values.sql:508
+#: 950.data.seed-values.sql:3803
 msgid "Navajo"
 msgstr "Նավախո"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1157
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_PERM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_PERM"
+# id::ccvm.value__291
+# id::clm.value__mol
+# id::mol
+#: 950.data.seed-values.sql:3791
+msgid "Moldavian"
+msgstr "Մոլդավերեն"
+
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.claims_never_checked_out_count.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2241
+msgid "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Ընթերցողի գրանցման պաստառին claims_never_checked_out_count դաշտը "
+"կցուցադրվի։. Ցուցադրելով դաշտը ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերով, "
+"եթե նույնիսկ պահանջված էլ չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումները "
+"անտեսվում են։"
 
+# id::ccvm.value__289
 # id::clm.value__mno
 # id::mno
-#: 950.data.seed-values.sql:494
+#: 950.data.seed-values.sql:3789
 msgid "Manobo languages"
 msgstr "Manobo լեզուներ"
 
+# id::coust.label__circ.selfcheck.alert.sound
+#: 950.data.seed-values.sql:5363
+msgid "Selfcheck: Audio Alerts"
+msgstr "Ինքնստուգում։ Ձայնային զգուշացում"
+
+# id::ccvm.value__73
 # id::clm.value__cha
 # id::cha
-#: 950.data.seed-values.sql:278
+#: 950.data.seed-values.sql:3573
 msgid "Chamorro"
 msgstr "Chamorro"
 
+# id::ccvm.value__256
 # id::clm.value__lua
 # id::lua
-#: 950.data.seed-values.sql:461
+#: 950.data.seed-values.sql:3756
 msgid "Luba-Lulua"
 msgstr "Luba-Lulua"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:964
-msgid "Allow a user to create a transit_copy object for transiting a copy"
+# id::coust.label__circ.auto_hide_patron_summary
+#: 950.data.seed-values.sql:1931
+msgid "GUI: Toggle off the patron summary sidebar after first view."
 msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու transit_copy օբյեկտ պատճենի տրանզիտի համար։"
+"ՕԳՄ։ առաջին դիտումից հետո փոխանջատիր ըներցողի համառոտագրության կողային տողը։"
+
+# id::pgt.name__4
+#: 950.data.seed-values.sql:1392
+msgid "Catalogers"
+msgstr "Քարտագրողներ"
 
+# id::ccvm.value__466
 # id::clm.value__wak
 # id::wak
-#: 950.data.seed-values.sql:671
+#: 950.data.seed-values.sql:3966
 msgid "Wakashan languages"
 msgstr "Wakashan languages"
 
+# id::ccvm.value__amh
 # id::clm.value__amh
 # id::amh
-#: 950.data.seed-values.sql:221
+#: 950.data.seed-values.sql:3516
 msgid "Amharic"
 msgstr "Ամհարիկ"
 
-# id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
-# id::cze
-#: 950.data.seed-values.sql:303 950.data.seed-values.sql:729
-#: 950.data.seed-values.sql:730
-msgid "Czech"
-msgstr "Õ\89Õ¥Õ­Õ¥Ö\80Õ¥Õ¶"
+# id::crcd.name__11 id::crmf.name__1 id::crrf.name__1
+# id::11
+#: 950.data.seed-values.sql:185 950.data.seed-values.sql:189
+#: 950.data.seed-values.sql:205
+msgid "default"
+msgstr "Õ¬Õ¼Õ¡Õ¯ÕµÕ¡Ö\81"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:866
+# id::cbt.name__1
+#: 950.data.seed-values.sql:390
 msgid "Overdue Materials"
 msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
 
+# id::ccvm.value__419 id::ccvm.value__427
 # id::clm.value__-taj id::clm.value__tgk
 # id::-taj
-#: 950.data.seed-values.sql:624 950.data.seed-values.sql:632
+#: 950.data.seed-values.sql:3919 950.data.seed-values.sql:3927
 msgid "Tajik"
 msgstr "Տաջիկերեն"
 
+# id::ccvm.value__353
 # id::clm.value__rap
 # id::rap
-#: 950.data.seed-values.sql:558
+#: 950.data.seed-values.sql:3853
 msgid "Rapanui"
 msgstr "Rapanui"
 
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.alias.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2228
+msgid "GUI: Suggest alias field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Առաջարկիր այլընտրանքի դաշտ ընթերցող գրանցելիս։"
+
+# id::ccvm.value__459
 # id::clm.value__urd
 # id::urd
-#: 950.data.seed-values.sql:664
+#: 950.data.seed-values.sql:3959
 msgid "Urdu"
 msgstr "Ուրդու"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:911
-msgid "Allow a user to create a new copy object"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել նոր օբյեկտի պատճե։"
+# id::coust.label__acq.tmp_barcode_prefix
+# id::coust.description__acq.tmp_barcode_prefix
+#: 950.data.seed-values.sql:1866 950.data.seed-values.sql:1867
+msgid "Temporary barcode prefix"
+msgstr "Ժամանակավոր շտրիխ կոդի նախածանց"
 
+# id::ccvm.value__254
 # id::clm.value__loz
 # id::loz
-#: 950.data.seed-values.sql:459
+#: 950.data.seed-values.sql:3754
 msgid "Lozi"
 msgstr "Lozi"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:945
-msgid "User may update a patron statistical category"
-msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել հաճախորդի վիճակագրական դասը։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1033
-msgid "Allow a user to view report output"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտել հաշվետվության ելքը։"
-
+# id::ccvm.value__161
 # id::clm.value__gor
 # id::gor
-#: 950.data.seed-values.sql:366
+#: 950.data.seed-values.sql:3661
 msgid "Gorontalo"
 msgstr "Gorontalo"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1124
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_METABIB_FIELD"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_METABIB_FIELD"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1144
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_GROUP_PERM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_GROUP_PERM"
-
+# id::ccvm.value__76
 # id::clm.value__chg
 # id::chg
-#: 950.data.seed-values.sql:281
+#: 950.data.seed-values.sql:3576
 msgid "Chagatai"
 msgstr "Chagatai"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1179
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_BIB_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
+# id::coust.label__circ.password_reset_request_throttle
+#: 950.data.seed-values.sql:2041
+msgid "Circulation: Maximum concurrently active self-serve password reset requests"
 msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_BIB_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:974
-msgid "Allow a user to create a new volume note"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել նոր հատորի նշում։"
+"Տացք։ Ամենաշատ մրցակից ակտիվ ինքնաստուգվող գաղտնաբառերի վերագրման պահանջ"
 
 # id::crcd.name__9
 # id::9
-#: 950.data.seed-values.sql:77
+#: 950.data.seed-values.sql:181
 msgid "28_days_0_renew"
 msgstr "28_days_0_renew"
 
 # id::ccs.name__11
 # id::11
-#: 950.data.seed-values.sql:125
+#: 950.data.seed-values.sql:229
 msgid "Cataloging"
 msgstr "Քարտագրում"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:917
-msgid ""
-"Allow a user to delete another user, including all associated transactions"
+# id::coust.description__circ.max_accept_return_of_lost
+#: 950.data.seed-values.sql:1812
+msgid "Items that have been lost this long will not result in voided billings when returned.  E.g. '6 months'"
 msgstr ""
-"Ô¹Õ¸Ö\82ÕµÕ¬ Õ¿Õ¸Ö\82Ö\80 Ö\85Õ£Õ¿Õ¾Õ¸Õ²Õ«Õ¶ Õ»Õ¶Õ»Õ¥Õ¬ Õ´Õ¥Õ¯ Õ¡ÕµÕ¬ Ö\85Õ£Õ¿Õ¾Õ¸Õ²Õ«, Õ¶Õ¥Ö\80Õ¡Õ¼Õ¥Õ¬Õ¸Õ¾ Õ¢Õ¸Õ¬Õ¸Ö\80 Õ¯Õ¡ÕºÕ¾Õ¡Õ® "
-"Õ¿Ö\80Õ¡Õ¶Õ¦Õ¡Õ¯Ö\81Õ«Õ¡Õ¶Õ¥Ö\80Õ¨Ö\89"
+"Ô±ÕµÕ½Ö\84Õ¡Õ¶ Õ¥Ö\80Õ¯Õ¡Ö\80 ÕªÕ¡Õ´Õ¡Õ¶Õ¡Õ¯ Õ¯Õ¸Ö\80Õ¡Õ® Õ¶ÕµÕ¸Ö\82Õ©Õ¥Ö\80Õ¨ Õ¹Õ¥Õ¶ Õ°Õ¡Õ¶Õ£Õ¥Ö\81Õ¶Õ« ÕªÕ¡Õ´Õ¯Õ¥Õ¿Õ¡Õ¶Ö\81 Õ°Õ¡Õ·Õ«Õ¾Õ¶Õ¥Ö\80Õ« "
+"Õ¶Õ¥Ö\80Õ¯Õ¡ÕµÕ¡Ö\81Õ´Õ¡Õ¶, Õ¥Ö\80Õ¢ Õ¾Õ¥Ö\80Õ¡Õ¤Õ¡Ö\80Õ±Õ¾Õ¥Õ¶Ö\89 Õ\95Ö\80Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ\9d '6 Õ¡Õ´Õ«Õ½'"
 
-# id::crcd.name__4
-# id::4
-#: 950.data.seed-values.sql:67
-msgid "3_days_1_renew"
-msgstr "3_days_1_renew"
+# id::coust.label__auth.staff_timeout
+# id::coust.description__auth.staff_timeout
+#: 950.data.seed-values.sql:1661 950.data.seed-values.sql:1662
+msgid "Staff Login Inactivity Timeout (in seconds)"
+msgstr "Աշխատակազմի գրանցման պասիվության ժամանակի լրանալ (վայրկյաններ)"
 
+# id::ccvm.value__art
 # id::clm.value__art
 # id::art
-#: 950.data.seed-values.sql:230
+#: 950.data.seed-values.sql:3525
 msgid "Artificial (Other)"
 msgstr "Արհեստական (այլ)"
 
-# id::clm.value__nia
-# id::nia
-#: 950.data.seed-values.sql:515
-msgid "Nias"
-msgstr "Nias"
+# id::coust.description__global.juvenile_age_threshold
+#: 950.data.seed-values.sql:1772
+msgid "The age at which a user is no long considered a juvenile.  For example, \"18 years\"."
+msgstr "Տարիք որից հետո ընթերցողը չի համարվում պատանի։ Օրինակ 18 տարեկան։"
 
-# id::clm.value__arn
-# id::arn
-#: 950.data.seed-values.sql:228
-msgid "Mapuche"
-msgstr "Mapuche"
+# id::cbt.name__8
+#: 950.data.seed-values.sql:404
+msgid "Damaged Item Processing Fee"
+msgstr "Վնասված նյութի մշակման գումար"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1877
-msgid "TCN Value"
-msgstr "TCN արժեք"
+# id::coust.description__ui.circ.in_house_use.entry_warn
+#: 950.data.seed-values.sql:1857
+msgid "In the Record In-House Use interface, a submission attempt will warn if the # of uses field exceeds the value of this setting."
+msgstr ""
+"Գրառման In-House օգտագործման միջերեսում, գրանցման փորձը կահազանգվի, եթե "
+"օգտվողների քանակի դաշտը գերազանցի կարգաբերման արժեքը։"
 
+# id::ccvm.value__455
 # id::clm.value__uig
 # id::uig
-#: 950.data.seed-values.sql:660
+#: 950.data.seed-values.sql:3955
 msgid "Uighur"
 msgstr "Uighur"
 
+# id::ccvm.value__86
 # id::clm.value__chy
 # id::chy
-#: 950.data.seed-values.sql:291
+#: 950.data.seed-values.sql:3586
 msgid "Cheyenne"
 msgstr "Cheyenne"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:202
-msgid "The literary form of the item is unknown."
-msgstr "Նյութի գրական ժանրը անհայտ է։"
+# id::bpt.name__2
+#: 950.data.seed-values.sql:12
+msgid "Bilingual"
+msgstr "Երկլեզվանի"
 
+# id::ccvm.value__135
 # id::clm.value__fon
 # id::fon
-#: 950.data.seed-values.sql:340
+#: 950.data.seed-values.sql:3635
 msgid "Fon"
 msgstr "Fon"
 
+# id::ccvm.value__awa
 # id::clm.value__awa
 # id::awa
-#: 950.data.seed-values.sql:238
+#: 950.data.seed-values.sql:3533
 msgid "Awadhi"
 msgstr "Awadhi"
 
+# id::ccvm.value__94
 # id::clm.value__cre
 # id::cre
-#: 950.data.seed-values.sql:299
+#: 950.data.seed-values.sql:3594
 msgid "Cree"
 msgstr "Cree"
 
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.master_account.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2361
+msgid "The master_account field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Ընթերցողի գրանցման պաստառում կառաջարկվի master_account դաշտ։ Առաջարկելով "
+"դաշտ ստիպում է որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե "
+"դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է, այս կարգաբերումը կանտեսվի։"
+
+# id::ccvm.value__332
 # id::clm.value__oto
 # id::oto
-#: 950.data.seed-values.sql:537
+#: 950.data.seed-values.sql:3832
 msgid "Otomian languages"
 msgstr "Օտոմանական լեզուներ"
 
-# id::clm.value__nym
-# id::nym
-#: 950.data.seed-values.sql:526
-msgid "Nyamwezi"
-msgstr "Nyamwezi"
+# id::coust.label__credit.processor.authorizenet.enabled
+#: 950.data.seed-values.sql:1941
+msgid "Credit card processing: Enable AuthorizeNet payments"
+msgstr "Կրեդիտ քարտի ակտիվացում։ Թույլատրի AuthorizeNet վճարումներ։"
+
+# id::ccvm.value__ace
+# id::clm.value__ace
+# id::ace
+#: 950.data.seed-values.sql:3503
+msgid "Achinese"
+msgstr "Աշկենազի"
 
+# id::ccvm.value__195
 # id::clm.value__ind
 # id::ind
-#: 950.data.seed-values.sql:400
+#: 950.data.seed-values.sql:3695
 msgid "Indonesian"
 msgstr "Ինդոնեզերեն"
 
 # id::cst.value__1
 # id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:10
+#: 950.data.seed-values.sql:18
 msgid "Good"
 msgstr "Լավ"
 
+# id::ccvm.value__104
 # id::clm.value__den
 # id::den
-#: 950.data.seed-values.sql:309
+#: 950.data.seed-values.sql:3604
 msgid "Slave"
 msgstr "Slave"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:878
-msgid "Damaged Item"
-msgstr "Վնասված նյութ"
+# id::ccvm.value__454
+# id::clm.value__uga
+# id::uga
+#: 950.data.seed-values.sql:3954
+msgid "Ugaritic"
+msgstr "Ugaritic"
 
+# id::ccvm.value__173
 # id::clm.value__haw
 # id::haw
-#: 950.data.seed-values.sql:378
+#: 950.data.seed-values.sql:3673
 msgid "Hawaiian"
 msgstr "Hawaiian"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:753
-msgid "Library of Congress"
-msgstr "Կոնգրեսի գրադարան"
+# id::ccvm.value__263
+# id::clm.value__mac
+# id::mac
+#: 950.data.seed-values.sql:3763
+msgid "Macedonian"
+msgstr "Մակեդոներեն"
 
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.active.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2212
+msgid "GUI: Suggest active field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ։ Ընթերցող գրանցելիս առաջարկիր ակտիվ դաշտ։"
+
+# id::ccvm.value__380
 # id::clm.value__sid
 # id::sid
-#: 950.data.seed-values.sql:585
+#: 950.data.seed-values.sql:3880
 msgid "Sidamo"
 msgstr "Sidamo"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1167
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
+# id::ppl.description__484
+#: 950.data.seed-values.sql:1380
+msgid "Receive serial items"
+msgstr "Ստացիր պարբերական նյութեր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1086
-msgid "Allow a user to create/view/update/delete a fund"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել/դիտել/թարմացնել/ջնջել բյուջեն։"
+# id::ccvm.value__132
+# id::clm.value__fij
+# id::fij
+#: 950.data.seed-values.sql:3632
+msgid "Fijian"
+msgstr "Fijian"
 
+# id::ccvm.value__349
 # id::clm.value__pro
 # id::pro
-#: 950.data.seed-values.sql:554
+#: 950.data.seed-values.sql:3849
 msgid "Provençal (to 1500)"
 msgstr "Provençal (to 1500)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1042
-msgid "Allow a user to delete a fund"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջել բյուջեն։"
+# id::coust.label__circ.damaged_item_processing_fee
+# id::coust.description__circ.damaged_item_processing_fee
+#: 950.data.seed-values.sql:1801 950.data.seed-values.sql:1802
+msgid "Charge processing fee for damaged items"
+msgstr "Գանձիր գործողության արժեքը վնասված նյութերի համար"
 
+# id::ccvm.value__381 id::ccvm.value__396
 # id::clm.value__sin id::clm.value__-snh
 # id::sin
-#: 950.data.seed-values.sql:586 950.data.seed-values.sql:601
+#: 950.data.seed-values.sql:3881 950.data.seed-values.sql:3896
 msgid "Sinhalese"
 msgstr "Sinhalese"
 
+# id::ccvm.value__ada
 # id::clm.value__ada
 # id::ada
-#: 950.data.seed-values.sql:210
+#: 950.data.seed-values.sql:3505
 msgid "Adangme"
 msgstr "Adangme"
 
+# id::ccvm.value__429
 # id::clm.value__tha
 # id::tha
-#: 950.data.seed-values.sql:634
+#: 950.data.seed-values.sql:3929
 msgid "Thai"
 msgstr "Thai"
 
+# id::ccvm.value__afr
 # id::clm.value__afr
 # id::afr
-#: 950.data.seed-values.sql:214
+#: 950.data.seed-values.sql:3509
 msgid "Afrikaans"
 msgstr "Afrikaans"
 
+# id::coust.description__circ.selfcheck.require_patron_password
+#: 950.data.seed-values.sql:1767
+msgid "If true, patrons will be required to enter their password in addition to their username/barcode to log into the selfcheck interface"
+msgstr ""
+"Եթե ճիշտ է, ընթերցողից բացի օգտվողի անուն/շտրիխ կոդից լրացուցիչ կպահանջվի "
+"մուտք անել իր գաղտնաբառը, որպեսզի մուտք գործի ինքնաստուգման միջերես։"
+
+# id::ccvm.value__496
 # id::citm.value__a
 # id::a
-#: 950.data.seed-values.sql:701
+#: 950.data.seed-values.sql:4000
 msgid "Language material"
 msgstr "Լեզվական նյութեր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:918
-msgid "Allow a user to view another user's Patron Record"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտել մեկ այլ օգտվողի Հաճախորդի Գրառումը։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1872
+# id::vqbrad.description__4
+#: 950.data.seed-values.sql:2483
 msgid "Pagination"
 msgstr "Էջակալում"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1085
-msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
-msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել MFHD գրառումը։"
-
-# id::clm.value__uga
-# id::uga
-#: 950.data.seed-values.sql:659
-msgid "Ugaritic"
-msgstr "Ugaritic"
+# id::cbt.name__7
+#: 950.data.seed-values.sql:402
+msgid "Damaged Item"
+msgstr "Վնասված նյութ"
 
+# id::ccvm.value__460
 # id::clm.value__uzb
 # id::uzb
-#: 950.data.seed-values.sql:665
+#: 950.data.seed-values.sql:3960
 msgid "Uzbek"
 msgstr "Ուզբեկերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:872
-msgid "Lost Materials Processing Fee"
-msgstr "Կորած նյութերի կատարման գումար"
+# id::ccvm.value__235
+# id::clm.value__kru
+# id::kru
+#: 950.data.seed-values.sql:3735
+msgid "Kurukh"
+msgstr "Kurukh"
 
+# id::ccvm.value__200
 # id::clm.value__ira
 # id::ira
-#: 950.data.seed-values.sql:405
+#: 950.data.seed-values.sql:3700
 msgid "Iranian (Other)"
 msgstr "Իրանական (այլ)"
 
+# id::ccvm.value__482
 # id::clm.value__zen
 # id::zen
-#: 950.data.seed-values.sql:687
+#: 950.data.seed-values.sql:3982
 msgid "Zenaga"
 msgstr "Zenaga"
 
+# id::ccvm.value__62
 # id::clm.value__bug
 # id::bug
-#: 950.data.seed-values.sql:267
+#: 950.data.seed-values.sql:3562
 msgid "Bugis"
 msgstr "Bugis"
 
 # id::ccs.name__7
 # id::7
-#: 950.data.seed-values.sql:121
+#: 950.data.seed-values.sql:225
 msgid "Reshelving"
 msgstr "Վերադասավորում"
 
+# id::ccvm.value__64
 # id::clm.value__bur
 # id::bur
-#: 950.data.seed-values.sql:269
+#: 950.data.seed-values.sql:3564
 msgid "Burmese"
 msgstr "Burmese"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1044
-msgid "Allow a user to update a fund"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել բյուջեն։"
-
+# id::ccvm.value__ale
 # id::clm.value__ale
 # id::ale
-#: 950.data.seed-values.sql:219
+#: 950.data.seed-values.sql:3514
 msgid "Aleut"
 msgstr "Ալեուտ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1116
-msgid "FIXME: Need description for DELETE_COPY_STATUS"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն DELETE_COPY_STATUS"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:2605
-msgid "Selfcheck: Require Patron Password"
-msgstr "Ինքնաստուգում։ Պահանջում է ընթերցողի գաղտնաբառ։"
-
-# id::clm.value__kro
-# id::kro
-#: 950.data.seed-values.sql:439
-msgid "Kru"
-msgstr "Kru"
+# id::bpt.name__5
+#: 950.data.seed-values.sql:15
+msgid "e-Reader Preload"
+msgstr "e-Reader նախնաբեռնում"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:193
-msgid ""
-"The item is a variety of literary forms (e.g., poetry and short stories)."
-msgstr ""
-"Նյութը գրական ժանրերի բազմազանություն է (օրինակ՝ պոեզիա, կարճ պատմվածքներ, և "
-"այլն)։"
+# id::cmc.label__identifier id::vqarad.description__1
+#: 950.data.seed-values.sql:22 950.data.seed-values.sql:2544
+msgid "Identifier"
+msgstr "Նկարագրիչ"
 
+# id::ccvm.value__251
 # id::clm.value__lin
 # id::lin
-#: 950.data.seed-values.sql:456
+#: 950.data.seed-values.sql:3751
 msgid "Lingala"
 msgstr "Lingala"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:876
+# id::coust.label__opac.barcode_regex
+#: 950.data.seed-values.sql:1726
+msgid "Patron barcode format"
+msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդի ձևաչափ"
+
+# id::cbt.name__6
+#: 950.data.seed-values.sql:400
 msgid "System: Rental"
 msgstr "Համակարգ։ Վարձակալում։"
 
 # id::ccs.name__1
 # id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:115
+#: 950.data.seed-values.sql:219
 msgid "Checked out"
 msgstr "Սպասարկված է"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1186
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
+# id::ccvm.value__260
+# id::clm.value__lun
+# id::lun
+#: 950.data.seed-values.sql:3760
+msgid "Lunda"
+msgstr "Lunda"
 
-# id::clm.value__mos
-# id::mos
-#: 950.data.seed-values.sql:498
-msgid "Mooré"
-msgstr "Mooré"
+# id::coust.description__circ.void_lost_on_checkin
+#: 950.data.seed-values.sql:1807
+msgid "Void lost item billing when returned"
+msgstr "Դատարկիր կորած նյութի հաշիվը երբ վերադարձվում է"
 
+# id::ccvm.value__arg
 # id::clm.value__arg
 # id::arg
-#: 950.data.seed-values.sql:226
+#: 950.data.seed-values.sql:3521
 msgid "Aragonese Spanish"
 msgstr "Aragonese Spanish"
 
-# id::cam.value__b
-# id::b
-#: 950.data.seed-values.sql:147
-msgid "Primary"
-msgstr "Նախնական"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.alias.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2229
+msgid "The alias field will be suggested on the patron registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Ընթերցողի գրանցման պաստառին այլընտրանքային դաշտ կառաջարկվի։ Առաջարկելով դաշտ "
+"ստիպում է որ այն հայտնվի, երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե դաշտը "
+"ցուցադրված կամ պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
 
+# id::ccvm.value__282
 # id::clm.value__mis
 # id::mis
-#: 950.data.seed-values.sql:487
+#: 950.data.seed-values.sql:3782
 msgid "Miscellaneous languages"
 msgstr "Miscellaneous languages"
 
+# id::ccvm.value__259
 # id::clm.value__lui
 # id::lui
-#: 950.data.seed-values.sql:464
+#: 950.data.seed-values.sql:3759
 msgid "Luiseño"
 msgstr "Luiseño"
 
-# id::clm.value__syr
-# id::syr
-#: 950.data.seed-values.sql:620
-msgid "Syriac"
-msgstr "Syriac"
+# id::coust.label__ui.circ.in_house_use.entry_warn
+#: 950.data.seed-values.sql:1856
+msgid "GUI: Record In-House Use: # of uses threshold for Are You Sure? dialog."
+msgstr ""
+"ՕԳՄ։ Գրառումը In-House օգտագործման է։ Օգտ քանակի ճեղքվածք։ Վստա՞հ ես։ "
+"երկխոսություն։"
 
+# id::ccvm.value__214
 # id::clm.value__kar
 # id::kar
-#: 950.data.seed-values.sql:419
+#: 950.data.seed-values.sql:3714
 msgid "Karen"
 msgstr "Karen"
 
+# id::ccvm.value__164
 # id::clm.value__grc
 # id::grc
-#: 950.data.seed-values.sql:369
+#: 950.data.seed-values.sql:3664
 msgid "Greek, Ancient (to 1453)"
 msgstr "Greek, Ancient (to 1453)"
 
+# id::ccvm.value__142
 # id::clm.value__fur
 # id::fur
-#: 950.data.seed-values.sql:347
+#: 950.data.seed-values.sql:3642
 msgid "Friulian"
 msgstr "Friulian"
 
+# id::ccvm.value__323
 # id::clm.value__nyo
 # id::nyo
-#: 950.data.seed-values.sql:528
+#: 950.data.seed-values.sql:3823
 msgid "Nyoro"
 msgstr "Nyoro"
 
-# id::citm.value__e
-# id::e
-#: 950.data.seed-values.sql:708
-msgid "Cartographic material"
-msgstr "Քարտեզներ"
+# id::cbrebt.label__template_merge
+#: 950.data.seed-values.sql:2556
+msgid "Template Merge Container"
+msgstr "Ձևաչափի ձուլման կոնտեյներ"
 
+# id::coust.label__ui.staff.require_initials
+#: 950.data.seed-values.sql:1881
+msgid "GUI: Require staff initials for entry/edit of item/patron/penalty notes/messages."
+msgstr ""
+"ՕԳՄ։ Պահանջում է աշխատակցի սկզբնատառերը որպեսզի խմբագրի/մուտքագրի "
+"նյութի/ընթերցողի/տուգանքի նշումների/հաղորդումները"
+
+# id::ccvm.value__59
 # id::clm.value__bre
 # id::bre
-#: 950.data.seed-values.sql:264
+#: 950.data.seed-values.sql:3559
 msgid "Breton"
 msgstr "Բրետոներեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:976
-msgid "Allow a user to delete another user's copy notes"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջել մեկ այլ օգտվողի նշումները։"
+# id::coust.label__opac.fully_compressed_serial_holdings
+#: 950.data.seed-values.sql:2046
+msgid "OPAC: Use fully compressed serial holdings"
+msgstr "ՀՕԱՔ։ օգտագործիր ամբողջովին սեղմված պարբերականի պահումներ"
 
+# id::coust.label__circ.obscure_dob
+#: 950.data.seed-values.sql:1926
+msgid "Obscure the Date of Birth field"
+msgstr "Անորոշ ծննդյան տարեթվի դաշտ"
+
+# id::ccvm.value__144 id::ccvm.value__154
 # id::clm.value__-gae id::clm.value__gla
 # id::-gae
-#: 950.data.seed-values.sql:349 950.data.seed-values.sql:359
+#: 950.data.seed-values.sql:3644 950.data.seed-values.sql:3654
 msgid "Scottish Gaelic"
 msgstr "Scottish Gaelic"
 
+# id::ccvm.value__448
 # id::clm.value__tur
 # id::tur
-#: 950.data.seed-values.sql:653
+#: 950.data.seed-values.sql:3948
 msgid "Turkish"
 msgstr "Թուրքերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:979
-msgid "Allow a user to update another user's container"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել մեկ այլ օգտվողի կոնտեյները։"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1209
-msgid "FIXME: Need description for UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
-msgstr ""
-"FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
+# id::ccvm.value__269
+# id::clm.value__mal
+# id::mal
+#: 950.data.seed-values.sql:3769
+msgid "Malayalam"
+msgstr "Malayalam"
 
 # id::ccs.name__10
 # id::10
-#: 950.data.seed-values.sql:124
+#: 950.data.seed-values.sql:228
 msgid "ILL"
 msgstr "ՄԳԲ"
 
+# id::ccvm.value__103
 # id::clm.value__del
 # id::del
-#: 950.data.seed-values.sql:308
+#: 950.data.seed-values.sql:3603
 msgid "Delaware"
 msgstr "Delaware"
 
+# id::ccvm.value__468
 # id::clm.value__war
 # id::war
-#: 950.data.seed-values.sql:673
+#: 950.data.seed-values.sql:3968
 msgid "Waray"
 msgstr "Waray"
 
 # id::aout.name__1
 # id::1
-#: 950.data.seed-values.sql:825
+#: 950.data.seed-values.sql:347
 msgid "Consortium"
 msgstr "Միավորում"
 
-# id::clm.value__snk
-# id::snk
-#: 950.data.seed-values.sql:602
-msgid "Soninke"
-msgstr "Soninke"
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.alert_message.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2216
+msgid "GUI: Show alert_message field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄI: Ցույց տուր alert_message դաշտը ընթերցող գրանցելիս"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1009
-msgid ""
-"Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
-msgstr ""
-"Թույլ տուր օգտվողին հեռացնել գոյություն ունեցող աշխատանքային կայանը, այնպես "
-"որ նոր մեկը կարողանա փոխարինել դրան։"
+# id::coust.description__credit.processor.paypal.signature
+#: 950.data.seed-values.sql:1979
+msgid "PayPal signature"
+msgstr "PayPal ստորագրություն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:2592
-msgid "Holds: Bypass hold capture during clear shelf process"
-msgstr ""
-"Պահումներ։ Շրջանցի պահումների որսալը դարակի մաքրման գործողության ընթացքում։"
+# id::ccvm.value__383
+# id::clm.value__sit
+# id::sit
+#: 950.data.seed-values.sql:3883
+msgid "Sino-Tibetan (Other)"
+msgstr "Sino-Tibetan (Other)"
 
+# id::ccvm.value__481
 # id::clm.value__zap
 # id::zap
-#: 950.data.seed-values.sql:686
+#: 950.data.seed-values.sql:3981
 msgid "Zapotec"
 msgstr "Zapotec"
 
+# id::ccvm.value__180
 # id::clm.value__hmn
 # id::hmn
-#: 950.data.seed-values.sql:385
+#: 950.data.seed-values.sql:3680
 msgid "Hmong"
 msgstr "Hmong"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1063
-msgid "Allow a user to create/view/update/delete a currency_type"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծել/դիտել/թարմացնել currency_type"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:1089
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_AUDIENCE"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_AUDIENCE"
-
-#: 950.data.seed-values.sql:977
-msgid "Allow a user to delete another user's volume note"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջել մեկ այլ օգտվողի հատորի նշումը։"
+# id::ccvm.value__400
+# id::clm.value__son
+# id::son
+#: 950.data.seed-values.sql:3900
+msgid "Songhai"
+msgstr "Songhai"
 
-# id::ppl.description__178
-# id::178
-# id::153
-#: 950.data.seed-values.sql:1062
-msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
-msgstr ""
-"Թույլ է տալիս աշխատակազմի անդամին ուղղակիորեն հեռացնել մատենագիտական "
-"գրառումը:"
+# id::ccvm.value__523
+# id::cifm.value__a
+# id::a
+#: 950.data.seed-values.sql:4032
+msgid "Microfilm"
+msgstr "Միկրոֆիլմ"
 
+# id::coust.description__circ.patron_invalid_address_apply_penalty
+#: 950.data.seed-values.sql:1897
+msgid "When set, if a patron address is set to invalid, a penalty is applied."
+msgstr "Երբ կարգաբերված է, եթե ընթերցողի հասցեն սխալ է, կիրառվում է տուգանք։"
+
+# id::coust.label__circ.hold_stalling_hard
+# id::coust.description__circ.hold_stalling_hard
+#: 950.data.seed-values.sql:1711 950.data.seed-values.sql:1712
+msgid "Holds: Hard stalling interval"
+msgstr "Պահումներ։ ծանր կորուստի տիրույթ"
+
+# id::ccvm.value__67 id::ccvm.value__222
 # id::clm.value__-cam id::clm.value__khm
 # id::-cam
-#: 950.data.seed-values.sql:272 950.data.seed-values.sql:427
+#: 950.data.seed-values.sql:3567 950.data.seed-values.sql:3722
 msgid "Khmer"
 msgstr "Կխմեր"
 
+# id::ccvm.value__85
 # id::clm.value__chv
 # id::chv
-#: 950.data.seed-values.sql:290
+#: 950.data.seed-values.sql:3585
 msgid "Chuvash"
 msgstr "Չուվաշերեն"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1095
-msgid "FIXME: Need description for CREATE_ITEM_FORM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն CREATE_ITEM_FORM"
+# id::ccvm.value__196
+# id::clm.value__ine
+# id::ine
+#: 950.data.seed-values.sql:3696
+msgid "Indo-European (Other)"
+msgstr "Հնդ-եվրոպական (այլ)"
+
+# id::coust.label__circ.void_lost_proc_fee_on_checkin
+#: 950.data.seed-values.sql:1816
+msgid "Circ: Void processing fee on lost item return"
+msgstr "Տացք։ Դատարկ գործողության գումար կորած նյութի վերադարձի ժամանակ։"
+
+# id::coust.label__ui.patron.edit.au.claims_never_checked_out_count.suggest
+#: 950.data.seed-values.sql:2244
+msgid "GUI: Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
+msgstr "ՕԳՄ: Առաջարկի claims_never_checked_out_count դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:870
+# id::cmf.label__5
+#: 950.data.seed-values.sql:48
+msgid "Uniform Title"
+msgstr "Համընդհանուր վերնագիր"
+
+# id::cbt.name__3
+#: 950.data.seed-values.sql:394
 msgid "Lost Materials"
 msgstr "Կորած նյութեր"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:154
-msgid "The item is intended for young people, approximate ages 14-17 years."
-msgstr "Նյութը նախատեսված է պատանիների համար, 14-17 տարիքային սահմաններում։"
+# id::coust.description__ui.patron.edit.aua.post_code.regex
+#: 950.data.seed-values.sql:2409
+msgid "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron registration."
+msgstr ""
+"Ընթերցող գրանցելիս կանոնավոր արտահայտություն post_code դաշտի հավաստիացման "
+"համար"
+
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.day_phone.require
+#: 950.data.seed-values.sql:2265
+msgid "The day_phone field will be required on the patron registration screen."
+msgstr "Կպահանջվի day_phone դաշտ ընթերցողի գանցման պաստառում"
 
+# id::ccvm.value__276
 # id::clm.value__may
 # id::may
-#: 950.data.seed-values.sql:481
+#: 950.data.seed-values.sql:3776
 msgid "Malay"
 msgstr "Malay"
 
+# id::ccvm.value__211
 # id::clm.value__kal
 # id::kal
-#: 950.data.seed-values.sql:416
+#: 950.data.seed-values.sql:3711
 msgid "Kalâtdlisut"
 msgstr "Kalâtdlisut"
 
+# id::ccvm.value__486
 # id::clm.value__zun
 # id::zun
-#: 950.data.seed-values.sql:691
+#: 950.data.seed-values.sql:3986
 msgid "Zuni"
 msgstr "Zuni"
 
-# id::citm.value__f
-# id::f
-#: 950.data.seed-values.sql:709
-msgid "Manuscript cartographic material"
-msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
+# id::coust.description__circ.selfcheck.auto_override_checkout_events
+#: 950.data.seed-values.sql:1907
+msgid "List of checkout/renewal events that the selfcheck interface should automatically override instead instead of alerting and stopping the transaction"
+msgstr ""
+"Դուրս տրումների/թարմացումների իրադարձությունների ցուցակ որը ինքնաստուգող "
+"միջերեսը պետք է ավտոմատ վերագրի տրանզակցիան կանգնեցնելու կամ ահազանգելու "
+"փոխարեն։"
+
+# id::coust.description__ui.patron.edit.au.claims_returned_count.show
+#: 950.data.seed-values.sql:2249
+msgid "The claims_returned_count field will be shown on the patron registration screen. Showing a field makes it appear with required fields even when not required. If the field is required this setting is ignored."
+msgstr ""
+"Կցուցադրվի claims_returned_count դաշտը ընթերցողի գրանցման պաստառին։ Դաշտը "
+"ցուցադրելով ստիպում է որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերի հետ միասին, եթե "
+"նույնիսկ երբ պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում "
+"է։"
+
+# id::cmf.label__11
+#: 950.data.seed-values.sql:62
+msgid "Geographic Subject"
+msgstr "Աշխարհագրական խորագիր"
 
+# id::ccvm.value__184
 # id::clm.value__iba
 # id::iba
-#: 950.data.seed-values.sql:389
+#: 950.data.seed-values.sql:3684
 msgid "Iban"
 msgstr "Iban"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:832
+# id::aout.opac_label__3
+#: 950.data.seed-values.sql:354
 msgid "This Branch"
 msgstr "Մասնաճյուղ"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:882
+# id::cbt.name__9
+#: 950.data.seed-values.sql:406
 msgid "Notification Fee"
 msgstr "Զգուշացման գումար"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:1088
-msgid "FIXME: Need description for ASSIGN_GROUP_PERM"
-msgstr "FIXME: Պահանջվում է նկարագրություն ASSIGN_GROUP_PERM"
+# id::coust.description__circ.lost_immediately_available
+#: 950.data.seed-values.sql:1827
+msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
+msgstr "Կորած նյութերը պետքական են ընդունելիս փոխարենը կգնալու սկզբից 'տուն'"
 
+# id::ccvm.value__449
 # id::clm.value__tut
 # id::tut
-#: 950.data.seed-values.sql:654
+#: 950.data.seed-values.sql:3949
 msgid "Altaic (Other)"
 msgstr "Altaic (այլ)"
 
-#: 950.data.seed-values.sql:958
-msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
-msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնել չքարտագրվող նյութի տեսակը։"
+# id::ccvm.value__182
+# id::clm.value__hun
+# id::hun
+#: 950.data.seed-values.sql:3682
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Հունգարերեն"
+
+# id::pgt.name__5
+#: 950.data.seed-values.sql:1394
+msgid "Circulators"