Updated translations from Tigran Zargaryan - for early testing of 1.4 release
authordbs <dbs@dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4>
Tue, 5 Aug 2008 03:15:03 +0000 (03:15 +0000)
committerdbs <dbs@dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4>
Tue, 5 Aug 2008 03:15:03 +0000 (03:15 +0000)
git-svn-id: svn://svn.open-ils.org/ILS/trunk@10258 dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4

build/i18n/po/hy-AM/admin.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/auth.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/cat.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/circ.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/common.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/lang.dtd.po
build/i18n/po/hy-AM/multiclass_search_help.html.po
build/i18n/po/hy-AM/offline.properties.po
build/i18n/po/hy-AM/opac.dtd.po
build/i18n/po/hy-AM/patron.properties.po

index 1251fca..11f8d71 100644 (file)
@@ -1,12 +1,12 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/admin.properties
-#, fuzzy
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/admin.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-01 14:55+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -16,410 +16,412 @@ msgstr ""
 
 #: staff.admin.font_settings.sound
 msgid "Sound preference saved to file system."
-msgstr ""
+msgstr "Ձայնի նախապատվությունը հիշված է:"
 
 #: staff.admin.font_settings.save
 msgid "Global Font saved to file system."
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը հիշված է:"
 
 #: staff.admin.font_settings.sound.disabled
 msgid "Sound is now disabled."
-msgstr ""
+msgstr "Ձայնը այժմ արգելափակված է:"
 
 #: staff.admin.font_settings.sound.enabled
 msgid "Sound is now enabled."
-msgstr ""
+msgstr "Ձայնը այժմ թույլատրված էյ"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALLER
 msgid "Global Font Adjust set to Smaller than Default"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի համընկնեցումը դրված է Լռակյացից ավելի փոքրի:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_DEFAULT
 msgctxt "staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_DEFAULT"
 msgid "Global Font Adjust set to Default"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի համընկնեցումը դրված է Լռակյացի:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGER
 msgid "Global Font Adjust set to Larger than Default"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի համընկնեցումը դրված է Լռակյացից ավելի խոշորի:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_SMALL
 msgid "Global Font set to XX-Small"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է XX-փոքր:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_SMALL
 msgid "Global Font set to X-Small"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտիը դրված է X-փոքր:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_SMALL
 msgid "Global Font set to Small"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է փոքր:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_MEDIUM
 msgid "Global Font set to Medium"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է միջին:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_LARGE
 msgid "Global Font set to Large"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է խոշոր:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_X_LARGE
 msgid "Global Font set to X-Large"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է  X-խոշոր:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_XX_LARGE
 msgid "Global Font set to XX-Large"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է  XX-խոշոր:"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_5PT
 msgid "Global Font set to 5pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 5pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_6PT
 msgid "Global Font set to 6pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 6pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_7PT
 msgid "Global Font set to 7pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 7pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_8PT
 msgid "Global Font set to 8pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 8pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_9PT
 msgid "Global Font set to 9pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 9pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_10PT
 msgid "Global Font set to 10pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 10pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_11PT
 msgid "Global Font set to 11pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 11pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_12PT
 msgid "Global Font set to 12pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 12pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_13PT
 msgid "Global Font set to 13pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 13pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_14PT
 msgid "Global Font set to 14pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 14pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_15PT
 msgid "Global Font set to 15pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 15pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_16PT
 msgid "Global Font set to 16pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 16pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_17PT
 msgid "Global Font set to 17pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 17pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_18PT
 msgid "Global Font set to 18pt"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտը դրված է 18pt"
 
 #: staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_DEFAULT
 msgctxt "staff.admin.font_settings.status_msg.ALL_FONTS_DEFAULT"
 msgid "Global Font Adjust set to Default"
-msgstr ""
+msgstr "Համընդհանուր ֆոնտի համընկնեցումը դրված է Լռակյացի:"
 
 #: staff.admin.transit_list.missing_list
 msgid "Missing library list."
-msgstr ""
+msgstr "Բացակա գրադարանի ցուցակ:"
 
 #: staff.admin.transit_list.no_match
 msgid "No matching transits."
-msgstr ""
+msgstr "Համընկնող տրանզիտնէր չկան:"
 
 #: staff.admin.transit_list.invalid_date
 msgid "Invalid Date (%1$s), setting to Today"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ամսաթիվ (%1$s), դրվում է Այսօրվա"
 
 #: staff.admin.transit_list.invalid_date_format
 msgid "Invalid Date (%1$s,%2$s), setting to Today"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ամսաթիվ (%1$s,%2$s), դրվում է Այսօրվա"
 
 #: staff.admin.transit_list.date_processing.error
 msgid "error processing date"
-msgstr ""
+msgstr "տվյալի մշակման սխալ"
 
 #: staff.admin.transit_list.retrieving_transit.error
 msgid "error retrieving transits"
-msgstr ""
+msgstr "տրանզիտի մշակման սխալ"
 
 #: staff.admin.transit_list.preretrieving_transit.error
 msgid "error pre-retrieving transits"
-msgstr ""
+msgstr "տրանզիտի նախնական մշակման սխալ"
 
 #: staff.admin.transit_list.retrieving_row.error
 msgid "error retrieving row"
-msgstr ""
+msgstr "տողի մշակման սխալ"
 
 #: staff.admin.transit_list.empty_array.error
 msgid "Empty array returned by hold retrieve."
-msgstr ""
+msgstr "Պահումի որոնման ընթացքում դատարկ զանգված է վերադարձվել:"
 
 #: staff.admin.transit_list.retrieve_hold.error
 msgid "retrieving hold id = %1$s for transit id = %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "id = %1$s պահումի կանչ այս տրանզիտի id = %2$s համար"
 
 #: staff.admin.transit_list.transit_id.error
 msgid "retrieving transit id = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr " id = %1$s տրանզիտի կանչ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.organization
 msgid "Organization"
-msgstr ""
+msgstr "Կազմակերպություն"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.description
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Նկարագություն"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_created
 msgid "Date Created"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.created_by
 msgid "Created By"
-msgstr ""
+msgstr "Ստէղծված է"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.upload_count
 msgid "Upload Count"
-msgstr ""
+msgstr "Բեռնավորման հաշվիչ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.transactions_processed
 msgid "Transactions Processed"
-msgstr ""
+msgstr "Իրականացված տրանզակցիանէր"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.processing
 msgid "Processing?"
-msgstr ""
+msgstr "Կատարվու՞մ է"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_started
 msgid "Date Started"
-msgstr ""
+msgstr "Սկսման ամսաթիվ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.date_completed
 msgid "Date Completed"
-msgstr ""
+msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_list.session
 msgid "Session"
-msgstr ""
+msgstr "Կապ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.date_uploaded
 msgid "Date Uploaded"
-msgstr ""
+msgstr "Բեռնավորման ամսաթիվ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.uploaded_by
 msgid "Uploaded By"
-msgstr ""
+msgstr "Բեռնավորված է"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.time_delta
 msgid "Server/Local Time Delta"
-msgstr ""
+msgstr "Կայան/տէղական ժամանակ Delta"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation
 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_script_list.workstation"
 msgid "Workstation"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային կայան"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation
 msgctxt "staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.workstation"
 msgid "Workstation"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային կայան"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.timestamp
 msgid "Timestamp"
-msgstr ""
+msgstr "Ժամանակի կնիք"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.type
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_code
 msgid "Event Code"
-msgstr ""
+msgstr "Իրադարձության կոդ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_name
 msgid "Event Name"
-msgstr ""
+msgstr "Իրադարձության անուն"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.event_description
 msgid "Event Description"
-msgstr ""
+msgstr "Իրադարձության նկարագիր"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.item_barcode
 msgid "Item Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.patron_barcode
 msgid "Patron Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.due_date
 msgid "Due Date"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.count
 msgid "In House Use Count"
-msgstr ""
+msgstr "Ներքին օգտագործման հաշվիչ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat
 msgid "Non-Cataloged?"
-msgstr ""
+msgstr "Չի՞ մոտքագրված"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_type
 msgid "Non-Cataloged Type"
-msgstr ""
+msgstr "Չմոտքագրված տեսակ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.noncat_count
 msgid "Non-Cataloged Count"
-msgstr ""
+msgstr "Չմոտքագրված հաշվարկ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.init_error_list.backdate
 msgid "Check In Backdate"
-msgstr ""
+msgstr "Հանձման հետին ամսաթիվ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.check_perm
 msgid "Error checking permissions"
-msgstr ""
+msgstr "Իրավասությունների ստուգման ամսաթիվ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.bad_cgi_response
 msgid "Bad response from CGI component"
-msgstr ""
+msgstr "CGI-ից վատ պատասխան"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.execute_error
 msgid "Execute error:"
-msgstr ""
+msgstr "Կատարման սխալ:"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_execute_error
 msgid "Error executing session"
-msgstr ""
+msgstr "Կապի կատարման սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.session_retrieval
 msgid "Error retrieving session errors:"
-msgstr ""
+msgstr "Կապի սխալների դուրս բէրման սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.non_existent_file
 msgid "Cannot rename a non-existent file"
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարող անվանափոխել գոյություն չունեցող ֆայլը"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.renaming_file
 msgid "Error renaming transaction file"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ֆայլի անվանափոխման սխալ:"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.unique_file
 msgid "Taking too long to find a unique filename."
-msgstr ""
+msgstr "Եզակի անվանմամբ ֆայլի որոնումը տևում է շատ երկար:"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts
 msgid ""
 "Something bad happened.  New offline transactions were accumulated during "
 "our attempted upload.  Tell your system admin that the file involved is %1$s"
 msgstr ""
+"Պատահել է վատ բան: Նոր օֆլայն տրանզակցիանէր էն կուտակվել բեռնավորման փորձի "
+"ընթացքում: Տեղեկացրու կարգավարին որ ֆայլը %1$s"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.title
 msgid "Transaction conflicts"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի կոնֆլիկտ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.ok
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.transaction_conflicts.confirm
 msgid "Check here to confirm this message"
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգիր այստեղ այս հաղորդումը հաստատելու համար:"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.reverting_file
 msgid "Error reverting transaction file"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ֆայլի սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.archiving_file
 msgid "Error archiving transaction file"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի ֆայլի արխիվացման սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.session_upload
 msgid "Please select a session to upload to."
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր սէսիան բեռնավորման համար"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.single_session_upload
 msgid "Please select a single session to upload to."
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր միակ սէսիան բեռնավորման համար"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no_transactions
 msgid "No pending transactions to upload."
-msgstr ""
+msgstr "Չկան սպասող տրանզակցիանէր բեռնավորման համար"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_file
 msgid "There was an error:"
-msgstr ""
+msgstr "Առկա է սխալ "
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.uploading_transactions
 msgid "Error uploading transactions"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիայի սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_session
 msgid "Error retrieving session status"
-msgstr ""
+msgstr "Կապի վիճակի արտացոլման սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session.prompt
 msgid "Please enter a description:"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա նկարագիրը"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.create_session
 msgid "Create an Offline Transaction Session"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր օֆլայն տրանզակցիաճի կապ "
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session
 msgid "Error creating session"
-msgstr ""
+msgstr "Կապի ստեղծման սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.create_session.alert
 msgid "Error: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ: %1$s"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.retrieving_sessions
 msgid "Error retrieving offline sessions."
-msgstr ""
+msgstr "Օֆլայն կապի վիճակի սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_session
 msgid "Error rendering session list"
-msgstr ""
+msgstr "Կապի ցուցակի սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.upload_status
 msgid "Uploaded Transactions for %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Բեռնավորիր տրանզակցիաները %1$s համար"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_script
 msgid "Error rendering script list"
-msgstr ""
+msgstr "Սկրիպտի ցոցակի սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_errors
 msgid "Exceptions for %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Բացառություններ %1$s համար"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.error.rendering_error_list
 msgid "Error rendering error list"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալի ցուցակի բերման սխալ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.completed
 msgid "Completed"
-msgstr ""
+msgstr "Կատարված է"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.no
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.admin.offline_manage_xacts.yes
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այւ"
index 23c15ea..a2bc7b7 100644 (file)
@@ -1,12 +1,12 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/auth.properties
-#, fuzzy
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/auth.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-01 15:35+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -16,57 +16,59 @@ msgstr ""
 
 #: staff.auth.controller.not_configured
 msgid "Not yet configured for the specified server."
-msgstr ""
+msgstr "Նշված կայքի համար դեռ չի ձևավորված"
 
 #: staff.auth.controller.testing_hostname
 msgid "Testing hostname..."
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգվում է անունը..."
 
 #: staff.auth.controller.prompt_hostname
 msgid "Please enter a server hostname."
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա կայանի անունը"
 
 #: staff.auth.controller.error_hostname
 msgid "There was an error testing this hostname."
-msgstr ""
+msgstr "Անվան ստուգման ընթացքում սխալ է հայտնաբերվել"
 
 #: staff.auth.controller.status
 msgid "%1$s : %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s : %2$s"
 
 #: staff.auth.controller.testing_version
 msgid "Testing version..."
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգվում է տարբերակը"
 
 #: staff.auth.controller.error_version
 msgid "There was an error checking version support."
-msgstr ""
+msgstr "Տարբերակի ստուգման ընթացքում սխալ է հայտնաբերվել"
 
 #: staff.auth.controller.version_mismatch
 msgid ""
 "This server does not support your version of the staff client.  Please check "
 "with your system administrator."
-msgstr ""
+msgstr "Կայանը չի աջակցում հաճախորդի այս տարբերակը: Դիմիր կայանի կարգաբերողին: "
 
 #. # login with <username> and <password> at <server>
 #: staff.auth.controller.error_login
 msgid "login with %1$s and %2$s at %3$s"
-msgstr ""
+msgstr "մուտք ըստ %1$s և %2$s at %3$s"
 
 #: staff.auth.controller.confirm_close
 msgid "Are you sure you would like to exit the program completely?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես լքել ծրագիրը:"
 
 #: staff.auth.session.unregistered
 msgid "%1$s is not registered with this server."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s գրանցված չէ այս կայանում:"
 
 #: staff.auth.session.login_failed
 msgid ""
 "Login failed.  Please check your Server Hostname, Username, Password, and "
 "your CAPS LOCK key."
 msgstr ""
+"Մոտքը ձախողվեց: Ստուգիր կայանի անունը, օգտվողի անունը, գաղտնաբառը, և CAPS "
+"LOCK ստեղնը:"
 
 #: staff.auth.session.init_false
 msgid "open-ils.auth.authenticate.init returned false"
-msgstr ""
+msgstr "pen-ils.auth.authenticate.init վերադարձրել է կեղծ"
index 3c60531..592498f 100644 (file)
@@ -1,12 +1,12 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
-#, fuzzy
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-03 15:16+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -16,136 +16,136 @@ msgstr ""
 
 #: cat.barcode_for_item
 msgid "The barcode for the item is %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի շտրիխ կոդն է %1$s"
 
 #: cat.batch_operation_failed
 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքի ողջ փաթեթը ձախողվեց: %1$s"
 
 #: cat.copy_buckets.tab
 msgid "Copy Buckets"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճե փնջի"
 
 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
 msgid "Contains %1$s bucket items"
-msgstr ""
+msgstr "Պարունակում է %1$s փնջով նյութեր"
 
 #: cat.results_returned
 msgid "Returning %1$s hits"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադարձրել է  %1$s արդյունք"
 
 #: staff.cat.bib_brief.record_id
 msgid "Record ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.bib_brief.deleted
 msgid "(Deleted)"
-msgstr ""
+msgstr "(Հեռացված)"
 
 #: staff.cat.bib_brief.inactive
 msgid "(Inactive)"
-msgstr ""
+msgstr "(Ոչ ակտիվ)"
 
 #: staff.cat.bib_brief.noncat
 msgid "(Not Cataloged)"
-msgstr ""
+msgstr "(Չքարտագրված)"
 
 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
 msgid "Item not cataloged."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
 msgid "Add Item"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու նյութ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
 msgid "copy browser -> add copies"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
 
 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
 msgid "copy browser -> replace barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> փոխարինիր շտրիխ կոդը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> Խմբագրիր նյութը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s նյութերը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
 msgid "Delete Items?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
 msgid "Override Delete Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
 msgid "Action complete."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
 msgid "copy browser -> delete items"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
 msgid "Spine Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Կողի պիտակներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
 msgid "copy browser -> Spine Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> Կողի պիտակներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
-msgstr ""
+msgstr "Դու իրավասու չես ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանին:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
 msgid "Add Volume/Item"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
 msgid "copy browser -> add volumes"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.permission_error
 msgid "You do not have permission to edit this volume."
-msgstr ""
+msgstr "Իրավասու չես խմբագրելու այս հատորը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title
 msgid "Volume"
-msgstr ""
+msgstr "Հատոր"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural"
 msgid "Volumes"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.failed
 msgid ""
@@ -153,434 +153,438 @@ msgid ""
 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
 "desired callnumber instead."
 msgstr ""
+"Խմբագրումը ձախողվեց:  Փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ այլով, որն արդեն "
+"օգտագործվում է քրադարանում: Պետք է տեղափոխես նյութը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.success
 msgid "Volumes modified."
-msgstr ""
+msgstr "Հատորները թարմացվել են:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.error
 msgid "volume update error:"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորի թարմացման սխալ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.exception
 msgid "Copy Browser -> Volume Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորի խմբագրում"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս հատորը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
-msgstr ""
+msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս %1$s հատորները:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
 msgid "Delete Volumes?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
 msgid "Override Delete Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
 msgid ""
 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
 "volume itself."
-msgstr ""
+msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.success
 msgid "Volumes deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Հատորները ջնջված են:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
 msgid "copy browser -> delete volumes"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Գրադարան + Գրառում նշված են որպես Volume Transfer Destination"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
 msgid "Limit Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը նշված է որպես Item Transfer Destination"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
 
 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
 msgid "Limit Selection"
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
 msgid ""
 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
 "and then try this again."
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր գրադարան պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
 msgid "Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
 msgid "Volume Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորի տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
 msgid "Transfer Aborted"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերակատարէ՞լ Հատորի տեղափոխման ձախողումը:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
 msgid "That destination cannot have volumes."
-msgstr ""
+msgstr "Այդ կետը չի կարող ունենալ հատորներ:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
 msgid "Volumes transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Հատորները տեղափոխված են:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
 msgid "All volumes not likely transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
 msgid ""
 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
 "then try this again."
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
 msgid "All copies not likely transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
 
 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
 msgid "Missing library list."
-msgstr ""
+msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
 msgid "Error retrieving consortial copy count."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ կոնսորցիումի օրինակը կանչելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
 msgid "Location/Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
 msgid "Volumes"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
 msgid "Copies"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակներ"
 
 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
 msgid "Copy Browser Actions"
-msgstr ""
+msgstr "Արտագրի Դիտակի գործողությունները"
 
 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
-msgstr ""
+msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
 msgid "Action completed."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
 msgid "Choose a bucket..."
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր փունջը..."
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
 msgid "Retrieve shared bucket..."
-msgstr ""
+msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
 msgid "Enter bucket number:"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
 msgid "Addition likely failed."
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
 msgid "Addition likely failed."
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
 msgid "Deletion likely failed."
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
 msgid "Action completed."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
 msgid "Action completed."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
 msgid "Bucket deletion likely failed."
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
 msgid "What would you like to name the bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
 msgid "Bucket Creation"
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ստեղծում:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
 msgid "You already have a bucket with that name."
-msgstr ""
+msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
-msgstr ""
+msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
 msgid "Bucket creation failed."
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
 msgid "Batch Item Deletion"
-msgstr ""
+msgstr "Փաթեթի նյութի ջնջում:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
 msgid ""
 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
 "then try this again."
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր հատորը որպես Դիտակի պատճե և փորձիր նորից:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
 msgid ""
 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
 msgstr ""
+"Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ նշված "
+"\"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
 msgid "Items not likely transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութերը չեն տեղափոխվել:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճենի վիճակ փնջերի պատճեից:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
 msgid "List building failed."
-msgstr ""
+msgstr "Ցուցակի կառուցումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
 msgid "Copy this item into which bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
 msgid "What would you like to name the bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
 msgid "Bucket Creation"
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ստեղծում"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
 msgid "Bucket creation failed."
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացումը տապալվըց փունջ = %1$s և պատճե ID = %2$s"
 
 #: staff.cat.copy_editor.caption
 msgid "Copy Editor"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
 
 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
 msgid "Create Copies"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր պատճեներ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.status
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
 msgid "Error retrieving templates"
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշների ստացման սխալ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
 msgid "Error applying template"
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշների կիրառման սխալ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
 msgid "Enter template name:"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա ձևանմուշի անվանումը"
 
 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
 msgid "Save As Template"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշիր որպես ձևանմուշ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
 msgid "Template \"%1$s\" saved."
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" հիշված է:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
 msgid "Error saving template"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ձևանմուշը հիշելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջե՞լ ձևանմուշը \"%1$s\""
 
 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" ջնջված է:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
 msgid "Error deleting template"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ձևանմուշը ջնջելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
 msgid "Save Templates File As"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
 
 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
 msgid "Error exporting templates"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
 msgid "Import Templates File"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխարինե՞լ առկա ձևանմուշը երմուծվածով:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
 msgid "Template %1$s already exists."
-msgstr ""
+msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
 msgid "Click here"
-msgstr ""
+msgstr "Սեղմիր այստեղ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշե՞լ բոլոր այս ներմուծված ձևանմուշները այս հաշվի մեջ:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
 msgid "Final warning"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
 msgid "Click here"
-msgstr ""
+msgstr "Սեղմիր այստեղ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
 msgid "All templates saved."
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր ձևանմուշները հիշված են:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
 msgid "Error saving templates"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ձևանմուշները հիշելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
 msgid ""
@@ -588,949 +592,969 @@ msgid ""
 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
 msgstr ""
+"Նշում: Ներմուծված այս ձևանմուշները կհիշվեն քո կողմից ստեղծված բոլոր նոր "
+"ձևանմուշների հետ: Բայց եթե սա չպատահի, ապա այս ձևանմուշները կանհետանան երբ "
+"հաջորդ անգամ նյութի խմբագիրը կաշխատի:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
 msgid "Error importing templates"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
 msgid ""
 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
 "this copy will not be changed."
 msgstr ""
+"Սխալ %1$s պատճեի Հատորի ինֆորմացիան կանչելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
+"փոխվի:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
 msgid ""
 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
 "copy will not be changed."
 msgstr ""
+"Սխալ %1$s օրինակը տնօրինող գրադարանը փոխելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
+"փոխվի: "
 
 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
 msgid "1 copy"
-msgstr ""
+msgstr "1 օրինակ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
 msgid "%1$s copies"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s օրինակներ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
 msgid "Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Կիրառել"
 
 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "A"
 
 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.success
 msgid "Items were added or modified."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութերը ավելացվել կամ ձևափոխվել են:"
 
 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
 msgid "copy update error:"
-msgstr ""
+msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
 
 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
 msgid "Error adding statistical category to display definition"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ Արտածման սահմանմանը վիճակագրական դաս ավելացնելիս "
 
 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
 msgid "Error populating statistical categories for display"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ արտածման վիճակագրական դասերը բազմացնելիս "
 
 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
 msgid "Add New Note"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
 
 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "A"
 
 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
 msgid "Note ID:"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումի ID:"
 
 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
 msgid "Creator ID:"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծողի ID:"
 
 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
 msgid "Public"
-msgstr ""
+msgstr "Հանրային"
 
 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
 msgid "Private"
-msgstr ""
+msgstr "Մասնավոր"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
 msgid "Delete This Note"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջե՞լ այս նշումը \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
 msgid "Delete Note"
-msgstr ""
+msgstr "Նշումը ջնջել: "
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
 msgid "Note deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Նշումը ջնջված է: "
 
 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
 msgid "Close Window"
-msgstr ""
+msgstr "Փակել պատուհանը"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
 msgid "New Note"
-msgstr ""
+msgstr "Նոր նշում"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
 msgid "Public?"
-msgstr ""
+msgstr "Հանրայի՞ն"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
 msgid "Note"
-msgstr ""
+msgstr "Նշում"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
 msgid "Add Note"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացնել նշում"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
 msgid "A"
-msgstr ""
+msgstr "A"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.success
 msgid "Note added."
-msgstr ""
+msgstr "Նշումը ավելացված է:"
 
 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
 msgid "The note was not likely created."
-msgstr ""
+msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
 
 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
 msgid "Copy ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
 msgid "Total Circs"
-msgstr ""
+msgstr "Գումարաճին Circs"
 
 #: staff.cat.copy_summary.yes
 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այո"
 
 #: staff.cat.copy_summary.no
 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: staff.cat.copy_summary.unset
 msgid "<Unset>"
-msgstr ""
+msgstr "<Unset>"
 
 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
 msgid "Not Cataloged"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտագրված չէ"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
-msgstr ""
+msgstr "Ներդնել տող: CTRL+Shift+Enter"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
 msgid "Add Subfield: CTRL+D"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացրու տողը: CTRL+Del"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացրու ենթադաշտը: SHIFT+Del"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 006: CTRL+F6"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 007: CTRL+F7"
 
 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 008: CTRL+F8"
 
 #: staff.cat.marcedit.save.label
 msgid "Save Record"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշիր գրառումը"
 
 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
 msgid "MARC Leader"
-msgstr ""
+msgstr "MARC առաջատար"
 
 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
 msgid "Add Row"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու տող"
 
 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
 msgid "Remove Row"
-msgstr ""
+msgstr "Հեռացրու տողը"
 
 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
 msgid "Add/Replace 006"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 006"
 
 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
 msgid "Add/Replace 007"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 007"
 
 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
 msgid "Add/Replace 008"
-msgstr ""
+msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
 
 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
 msgid "Not a controlled subfield"
-msgstr ""
+msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
 
 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
 msgid "Apply Selected"
-msgstr ""
+msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
 
 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
 msgid "No matching authority records found"
-msgstr ""
+msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել "
 
 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
 msgid "Create Record"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծիր գրառում"
 
 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
 msgid "System Local"
-msgstr ""
+msgstr "Համակարգի տեղային"
 
 #: staff.cat.marc_new.record_created.label
 msgid "Record created."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառոմը ստեղծված է:"
 
 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
 msgid "Retrieving title..."
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագրի կանչում"
 
 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
 msgid "Error creating MARC record."
-msgstr ""
+msgstr "MARCգրառման ստեղծման սխալ:"
 
 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "MARC ձևաչափի %1$s բեռնավորման սխալ"
 
 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
 msgid "Record successfully saved."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը հաջողությամբ հիշված է:"
 
 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
 msgid "Record not likely updated."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը կարծես թե չի թարմացվել:"
 
 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
-msgstr ""
+msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ընտրանքից:"
 
 #: staff.cat.opac.set_tab_name
 msgid "Record: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառում: %1$s"
 
 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
 msgid "Save File As"
-msgstr ""
+msgstr "Հիշիր ֆայլը որպես"
 
 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
 msgid "File not downloaded."
-msgstr ""
+msgstr "Ֆայլը չի բեռնաթափվել:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
 msgid "Records could not be exported."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
 msgid "Action completed."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ երբ կանչվում է mvr գրառման համարորի ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
 msgid "Could not retrieve your buckets."
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
 msgid "Choose a bucket..."
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր փունջը..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
 msgid "Retrieve shared bucket..."
-msgstr ""
+msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
 msgid "Enter bucket number:"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
 msgid "What would you like to name the bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
 msgid "Bucket Creation"
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ստեղծում:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
 msgid "You already have a bucket with that name."
-msgstr ""
+msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
 msgid "Bucket %1$s created."
-msgstr ""
+msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.merge_lead
 msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
-msgstr ""
+msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.label
 msgid "Merge"
-msgstr ""
+msgstr "Միաձուլել"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead_record_number
 msgid "Lead Record? # %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead
 msgid "Lead"
-msgstr ""
+msgstr "Առաջատար"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
 msgid "Record Merging"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման միաձուլում"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
 msgid "Merge Aborted"
-msgstr ""
+msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.success
 msgid "Records were successfully merged."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
 msgid "Records were not likely merged."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
 msgid "Delete these records?"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջել "
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
 msgid "Record? # %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառու՞մ # %1$s"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
 msgid "Record Purging"
-msgstr ""
+msgstr "Record Purging"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
 msgid "Delete Aborted"
-msgstr ""
+msgstr "Ջնջելը կասեցված է: "
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
 msgid "Error deleting these records:\n"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ այս գրառումները ջնջելիս:\n"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառում #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
 msgid "Records deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումները ջնջված են:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
 msgid "Records were not likely deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Կարծես թե գրառումները ջնջված չեն:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
 msgid "Not Yet Implemented"
-msgstr ""
+msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
 
 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
 msgid "Retrieving title..."
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
 msgid "Showing in OPAC"
-msgstr ""
+msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
 
 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
 msgid "Searching..."
-msgstr ""
+msgstr "Որոնում..."
 
 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Չի կարող կանչել այս գրառումը: %1$s"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
 msgid "Copy this record into which bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
 msgid "What would you like to name the bucket?"
-msgstr ""
+msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
 msgid "Bucket Creation"
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ստեղծում"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
 msgid "Bucket creation failed."
-msgstr ""
+msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
 
 #: staff.cat.spine_labels.copy
 msgid "copy"
-msgstr ""
+msgstr "օրինակ"
 
 #: staff.cat.spine_labels.copies
 msgid "copies"
-msgstr ""
+msgstr "օրինակներ"
 
 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
 msgid "Generate"
-msgstr ""
+msgstr "Գեներացնել"
 
 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
 msgid "Spine Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Կողային պիտակ"
 
 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
 msgid "Preview and Print"
-msgstr ""
+msgstr "Նախնական դիտում և տպում"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
 msgid "Enter original barcode for the copy:"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
 msgid "Replace Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Հնարավոր չէ կանչել նյութը որի շտրիխ կոդն է \"%1$s\":"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
 msgid "Replace Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
-msgstr ""
+msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Դատարկ շտրիխ կոդերը արգելված են:"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդի տեստավորման ժամանակ \"%1$s\":"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
-msgstr ""
+msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Անբավարար իրավասություններ:"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
 msgid "Error renaming item."
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի անվանափոխման սխալ:"
 
 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
 msgid "Rename did not likely occur."
-msgstr ""
+msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
 msgid ""
 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
 "then try this again."
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
 msgid ""
 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
 msgstr ""
+"Տեղափոխե՞լ նյութերը իրենց իրական հատորներից դեպի %1$s հատոր նշագրված %2$s "
+"հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
 msgid "Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
 msgid "Item Transfer"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի տեղափոխում"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
 msgid "Transfer Aborted"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
 msgid "Override Transfer Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրե՞լ տեխափոխման ձախողումը:"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
 msgid "Items transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Տեղափոխված նյութեր:"
 
 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
 msgid "All items not likely transferred."
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
 
 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
 msgid "Spine Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Կողային պիտակներ"
 
 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
 msgid "Spine Labels"
-msgstr ""
+msgstr "Կողային պիտակներ"
 
 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
 msgid "%1$s is not cataloged"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s քարտագրված չէ:"
 
 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
 msgid "Batch"
-msgstr ""
+msgstr "Փաթեթ"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրել"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
 msgid "View"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտել"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
 msgid "Copy Attributes"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
 msgid "Batch Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
 msgid "Batch View"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտում փաթեթով"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
 msgid "Edit"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբագրել"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.view
 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
 msgid "View"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտել"
 
 #: staff.cat.util.copy_editor.not_modified
 msgid "Copies not modified."
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակնրը թարմացված չէն:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
 msgid ""
 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged status."
 msgstr ""
+"Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
+"կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
+"կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
 msgid "Action failed."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
 msgid "Check here to confirm this message"
-msgstr ""
+msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
 msgid ""
 "Change the status for these items to Damaged?  You will have to manually "
 "retrieve the last circulation if you need to bill a patron.  Barcodes: %1$s"
 msgstr ""
+"Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը վնասվածի: Եթե ցանկանում ես հաշիվ ներկայացնել "
+"ընթերցողին, ապա ձեռքով պետք է կանչես վերջին սպասարկումը: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
 msgid "Mark Damaged"
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
 msgid "Check here to confirm this action"
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
 msgid "Error marking item %1$s damaged."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է վնասված:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
 msgid "Item marked Damaged"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը նշված է վնասված:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
 msgid "%1$s items marked Damaged."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
 msgid ""
 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing status."
 msgstr ""
+"Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
+"կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
+"կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
 msgid "Action failed."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
 msgid "Check here to confirm this message"
-msgstr ""
+msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը Կորածի: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s: "
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
 msgid "Mark Missing"
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր կորած:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
 msgid "Check here to confirm this action"
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
 msgid "Error marking item %1$s missing."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է կորած:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
 msgid "Item marked Missing"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
 
 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
 msgid "%1$s items marked Missing."
-msgstr ""
+msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
 
 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
 msgid "Volume Buckets"
-msgstr ""
+msgstr "Հատորի փնջեր"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
 msgid "Apply"
-msgstr ""
+msgstr "Կիրառել"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
 msgid ""
 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
 "interface."
 msgstr ""
+"Այս միջերեսով տրված հատորի համար չես կարող ավելացնել ավելի քան %1$s նյութ:"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
 msgid "Maximum items exceeded."
-msgstr ""
+msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
 msgid "Call Numbers"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչներ"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
 msgid "# of Copies"
-msgstr ""
+msgstr "Օրինակների #"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
-msgstr ""
+msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
 msgid "Invalid Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
 msgid "Check here to confirm this message."
-msgstr ""
+msgstr "աղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
 msgid ""
 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
 "volume."
 msgstr ""
+"Խոչընդոտ %1$s փնտրելիս կամ ստեղծելիս: Այս հատորի համար նյութի ստեղծումը բաց "
+"կթողնէնք:"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
 msgid "volume tree update 2"
-msgstr ""
+msgstr "հատորի ծառի թարմացում 2"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
 msgid "volume tree update 3"
-msgstr ""
+msgstr "հատորի ծառի թարմացում  3"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
 msgid "Error retrieving stored preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվությունները"
 
 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
 msgid "Error storing preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
 
 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
 msgid "Failure during list construction."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում ցուցակի ձևավորման ընթացքում:"
 
 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.deck_label
 msgid "Results View"
-msgstr ""
+msgstr "Արդյունքների դիտում"
 
 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
 msgid "Failure during MARC view."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում՝ MARC դիտման ընթացքում:"
 
 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
 msgid "Failure during MARC import."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման ընթացքում:"
 
 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
 msgid "Failure during MARC import overlay."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման վերածածկման ընթացքում:"
 
 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
 msgid "Error setting up search fields."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ որոնման դաշտերի կարգաբերման ընթացքում:"
 
 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
-msgstr ""
+msgstr "Z39.50 ծառայությունները չեն կանչվել:"
 
 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
 msgid "No services selected to search."
-msgstr ""
+msgstr "Որոնման համար չկա ընտրված ծառայություն:"
 
 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
 msgid "Searching..."
-msgstr ""
+msgstr "Որոնում..."
 
 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
 msgid "Failure during initial search."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում՝ սկզբնական որոնման ժամանակ"
 
 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
 msgid "Retrieving more results..."
-msgstr ""
+msgstr "Ավելի արդյունքների հետ կանչ"
 
 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
 msgid "Failure during subsequent search."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում՝ որոնման ժամանակ"
 
 #: staff.cat.z3950.search.search_error
 msgid "Failure during actual search."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում՝ իրական որոնման ժամանակ"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
 msgid "Server Error: request returned null"
-msgstr ""
+msgstr "Կայանի սխալ: հարցումը վերադարձրել է դատարկ արդյունք"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Կայանի սխալ: %1$s : %2$s"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
 msgid "Raw query: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Հարցում ըստ տողի: %1$s"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
-msgstr ""
+msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
 msgid "%1$s records found"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s գտնված գրառումներ"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
 msgid "Error retrieving results."
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ՝ արդյունքների կանչի ժամանակ"
 
 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
 msgid "Failure during search result handling."
-msgstr ""
+msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
 
 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
 msgid "Retrieving title..."
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագրի կանչում..."
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
@@ -1538,100 +1562,102 @@ msgid ""
 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
 "FIXME: add record summary here"
 msgstr ""
+"Գրառումը այս TCN %1$s գոյություն ունի:\n"
+"FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
 msgid "Import Collision"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
 msgid "Overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Վերածածկում"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
 msgid "check permission"
-msgstr ""
+msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
 msgid "Cancel Import"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
 msgid "Check here to confirm this action"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
 msgid "Record successfully overlaid."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է այլընտրանքային TCN-ով:"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
 msgid "Record import cancelled"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման ներմուծումը չեղյալ է արված"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
 msgid "Record successfully imported."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է:"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
 msgid "Record not likely imported."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը կարծես թե չի ներմուծված"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
 msgid "Overlay this record?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
 msgid "Overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Վերածածկում"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
 msgid "O"
-msgstr ""
+msgstr "O"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ անել"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
 msgid "C"
-msgstr ""
+msgstr "C"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
 msgid "Record Overlay"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման վերածածկում"
 
 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
 msgid "Overlay Aborted"
-msgstr ""
+msgstr "Վերածածկումը վիժեցված է"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
 msgid ""
 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
-msgstr ""
+msgstr "Նշիր վերածածկման ենթակա գրառումը քարտարանից և փորձիր նորից: "
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
 msgid "MARC Editor"
-msgstr ""
+msgstr "MARC խմբագրիչ"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
 msgid "Overlay Record"
-msgstr ""
+msgstr "Վերածածկիր գրառումը "
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
@@ -1639,52 +1665,54 @@ msgid ""
 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
 "FIXME: add record summary here"
 msgstr ""
+"Գրառումը հետևյալ TCN %1$s գոյություն ունի: \n"
+"FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
 msgid "Import Collision"
-msgstr ""
+msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
 msgid "check permission"
-msgstr ""
+msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
 msgid "Cancel Import"
-msgstr ""
+msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
 msgid "Check here to confirm this action"
-msgstr ""
+msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է այլընտրանքային TCN"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
 msgid "Record overlay cancelled"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
 msgid "Record successfully overlaid."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է "
 
 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
 msgid "Record not likely overlaid."
-msgstr ""
+msgstr "Գրառումը չի վերածածկված:"
 
 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս"
 
 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
-msgstr ""
+msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
index f75a3d9..ba3627a 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
index 184851e..fa7f31d 100644 (file)
@@ -1,12 +1,12 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
-#, fuzzy
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-01 18:03+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -21,533 +21,536 @@ msgid ""
 "%1$s\n"
 "%2$s\n"
 msgstr ""
+"!! Այս ծրագրում կան սխալնէր: Տեղէկացրու ծրագրի նախագծողին հետևյալը՝\n"
+"%1$s\n"
+"%2$s\n"
 
 #: common.jsan.missing
 msgid "The JSAN library object is missing."
-msgstr ""
+msgstr "JSAN գրադարանը բացակա է:"
 
 #: common.error
 msgid "Please inform your help desk or developers of this error:"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկացրու նախագծողին սխալի մասին:"
 
 #: common.ok
 msgid "Ok"
-msgstr ""
+msgstr "Լավ"
 
 #: common.clear
 msgid "Clear"
-msgstr ""
+msgstr "Մաքրել"
 
 #: common.confirm
 msgid "Check here to confirm this message."
-msgstr ""
+msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ  "
 
 #: common.error.default
 msgid "Please report that this happened."
-msgstr ""
+msgstr "Զեկուցիր որ սա պատահել է:"
 
 #: common.barcode.status.warning
 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
-msgstr ""
+msgstr "Զգուշացում: Առ %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշվել է %3$s."
 
 #: common.barcode.status.warning.lost
 msgid "Lost"
-msgstr ""
+msgstr "Կորած"
 
 #: common.barcode.status.warning.expired
 msgid "Expired"
-msgstr ""
+msgstr "Ժամկետանց"
 
 #: common.barcode.status.warning.barred
 msgctxt "common.barcode.status.warning.barred"
 msgid "Barred"
-msgstr ""
+msgstr "Կասեցված"
 
 #: common.barcode.status.warning.blocked
 msgid "Blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Բլոկ արված"
 
 #: common.barcode.status.warning.unknown
 msgid "with an unknown code: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "անհայտ կոդով: %1$s"
 
 #: common.date.invalid
 msgid "Invalid Date"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
 
 #: common.action_complete
 msgid "Action completed."
-msgstr ""
+msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
 
 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
 #: common.grouping_string
 msgid ","
-msgstr ""
+msgstr ","
 
 #: common.unimplemented
 msgid "Not yet implemented"
-msgstr ""
+msgstr "Դեռ իրականացված չէ"
 
 #: common.yes
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Այւ"
 
 #: common.no
 msgid "No"
-msgstr ""
+msgstr "Ոչ"
 
 #: common.check_to_confirm
 msgid "Check here to confirm this message"
-msgstr ""
+msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
 
 #: lang.version
 msgid "remote v1"
-msgstr ""
+msgstr "հեռացրու v1"
 
 #: openils.global_util.clear_cache.error
 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Պրոբլեմ Քեշը մաքրելուց: %1$s"
 
 #: openils.global_util.clipboard.error
 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Քլիփբորդի գործողությունը ձախողվեց: %1$s"
 
 #: openils.global_util.clipboard
 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
-msgstr ""
+msgstr "Արտագրված է \"%1$s\" քլիփբորդում:"
 
 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալի առկայություն get_contentWindow(%1$s) և wrappedJSObject: %2$s"
 
 #: openils.global_util.content_window.error
 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
 
 #: openils.global_util.font_size.error
 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
-msgstr ""
+msgstr "Սխալ ֆոնտի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
 
 #: staff.acp_label_barcode
 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
 msgid "Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.acp_label_call_number
 msgid "Call Number"
-msgstr ""
+msgstr "Դասիչ"
 
 #: staff.acp_label_circ_as_type
 msgid "Circulate As Type"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկիր որպես տեսակ"
 
 #: staff.acp_label_circ_lib
 msgid "Circulation Library"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկող գրադարան"
 
 #: staff.acp_label_circ_modifier
 msgid "Circulation Modifier"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման փոխարկիչ"
 
 #: staff.acp_label_copy_number
 msgid "Copy Number"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի համար"
 
 #: staff.acp_label_deposit_amount
 msgid "Deposit Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Դեպոզիտ գումար"
 
 #: staff.acp_label_fine_level
 msgid "Fine Level"
-msgstr ""
+msgstr "Տուքանքի մակարդակ"
 
 #: staff.acp_label_id
 msgid "Copy ID"
-msgstr ""
+msgstr "Պատճեի ID"
 
 #: staff.acp_label_loan_duration
 msgid "Loan Duration"
-msgstr ""
+msgstr "Տրման տևողություն"
 
 #: staff.acp_label_location
 msgid "Location"
-msgstr ""
+msgstr "Գտնվելու վայր"
 
 #: staff.acp_label_price
 msgid "Price"
-msgstr ""
+msgstr "Գին"
 
 #: staff.acp_label_status
 msgctxt "staff.acp_label_status"
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.ahr_current_copy_label
 msgid "Current Copy"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթացիկ պատճե"
 
 #: staff.ahr_email_notify_label
 msgid "Email Notify"
-msgstr ""
+msgstr "Էլ փոստ տեղեկացում"
 
 #: staff.ahr_expire_time_label
 msgid "Expire Time"
-msgstr ""
+msgstr "Լրանալու ժամկետ"
 
 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
 msgid "Fulfillment Time"
-msgstr ""
+msgstr "Կատարման ժամկետ"
 
 #: staff.ahr_hold_type_label
 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակ"
 
 #: staff.ahr_holdable_formats_label
 msgid "Holdable Formats"
-msgstr ""
+msgstr "Պաման ձևաչափեր"
 
 #: staff.ahr_id_label
 msgid "Hold ID"
-msgstr ""
+msgstr "Պահման ID"
 
 #: staff.ahr_phone_notify_label
 msgid "Phone Notify"
-msgstr ""
+msgstr "Հտռախոսով տեղեկացում"
 
 #: staff.ahr_pickup_lib_label
 msgid "Pickup Library"
-msgstr ""
+msgstr "Վերցնելու գրադարան"
 
 #: staff.ahr_prev_check_time_label
 msgid "Previous Check Time"
-msgstr ""
+msgstr "Նախորդ երկարացման ժամ"
 
 #: staff.ahr_requestor_label
 msgid "Requestor"
-msgstr ""
+msgstr "Առաջարկող"
 
 #: staff.ahr_selection_depth_label
 msgid "Selection Depth"
-msgstr ""
+msgstr "Ընտրանքի խորություն"
 
 #: staff.ahr_status_label
 msgctxt "staff.ahr_status_label"
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Վիճակ"
 
 #: staff.ahr_target_label
 msgid "Target"
-msgstr ""
+msgstr "Թիրախ"
 
 #: staff.ahr_usr_label
 msgctxt "staff.ahr_usr_label"
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Օքտվող"
 
 #: staff.circ_label_due_date
 msgid "Due Date"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
 
 #: staff.circ_label_id
 msgid "Circulation ID"
-msgstr ""
+msgstr "Սպասարկման ID"
 
 #: staff.circ_label_renewal_remaining
 msgid "Remaining Renewals"
-msgstr ""
+msgstr "Մնացող թարմացումներ"
 
 #: staff.mvr_label_author
 msgctxt "staff.mvr_label_author"
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ"
 
 #: staff.mvr_label_doc_id
 msgid "Document ID"
-msgstr ""
+msgstr "Փաստաթղթի ID"
 
 #: staff.mvr_label_title
 msgctxt "staff.mvr_label_title"
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր"
 
 #: staff.bills_xact_dates_label
 msgid "Record / Dates"
-msgstr ""
+msgstr "Գրառում / Ամսաթվեր"
 
 #: staff.bills_information
 msgid "Information"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղեկություն"
 
 #: staff.bills_current_payment_label
 msgid "Current Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Ընթացիկ վճարում"
 
 #: staff.mbts_id_label
 msgid "Bill #"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշիվ #"
 
 #: staff.mbts_xact_start_label
 msgid "Start"
-msgstr ""
+msgstr "Սկիզբ"
 
 #: staff.mbts_xact_finish_label
 msgid "Finish"
-msgstr ""
+msgstr "Ավարտ"
 
 #: staff.mbts_xact_type_label
 msgctxt "staff.mbts_xact_type_label"
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսակ"
 
 #: staff.mbts_total_owed_label
 msgid "Total Billed"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդամենը հաշվարկված"
 
 #: staff.mbts_total_paid_label
 msgid "Total Paid"
-msgstr ""
+msgstr "Ընդամենը վճարված"
 
 #: staff.mbts_balance_owed_label
 msgid "Balance Owed"
-msgstr ""
+msgstr "Բալանս"
 
 #: staff.mbts_usr_label
 msgctxt "staff.mbts_usr_label"
 msgid "User"
-msgstr ""
+msgstr "Օգտվող"
 
 #: staff.mbts_last_billing_note_label
 msgid "Last Billing Note"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
 
 #: staff.mbts_last_billing_type_label
 msgid "Last Billing Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
 
 #: staff.mbts_last_billing_timestamp_label
 msgid "Last Billed"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին հաշիվ"
 
 #: staff.mbts_last_payment_note_label
 msgid "Last Payment Note"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին վճարման նշում"
 
 #: staff.mbts_last_payment_type_label
 msgid "Last Payment Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին վճարման տեսակ"
 
 #: staff.mbts_last_payment_timestamp_label
 msgid "Last Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջին վճարում"
 
 #: staff.mb_billing_type_label
 msgid "Billing Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման տեսակ"
 
 #: staff.mb_xact_label
 msgctxt "staff.mb_xact_label"
 msgid "Transaction ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
 
 #: staff.mb_billing_ts_label
 msgctxt "staff.mb_billing_ts_label"
 msgid "When"
-msgstr ""
+msgstr "Երբ"
 
 #: staff.mb_void_time_label
 msgid "Void Time"
-msgstr ""
+msgstr "Void ժամ"
 
 #: staff.mb_note_label
 msgctxt "staff.mb_note_label"
 msgid "Note"
-msgstr ""
+msgstr "Նշում"
 
 #: staff.mb_amount_label
 msgctxt "staff.mb_amount_label"
 msgid "Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Գումար"
 
 #: staff.mb_voider_label
 msgid "Voider"
-msgstr ""
+msgstr "Voider"
 
 #: staff.mb_voided_label
 msgctxt "staff.mb_voided_label"
 msgid "Voided"
-msgstr ""
+msgstr "Voided"
 
 #: staff.mb_id_label
 msgid "Billing ID"
-msgstr ""
+msgstr "Հաշվի ID"
 
 #: staff.mp_credit_card_payment_label
 msgid "Credit Card Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
 
 #: staff.mp_forgive_payment_label
 msgid "Forgive Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Ներված վճարում"
 
 #: staff.mp_payment_timestamp_label
 msgctxt "staff.mp_payment_timestamp_label"
 msgid "When"
-msgstr ""
+msgstr "Երբ"
 
 #: staff.mp_payment_type_label
 msgid "Payment Type"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման տեսակ"
 
 #: staff.mp_voided_label
 msgctxt "staff.mp_voided_label"
 msgid "Voided"
-msgstr ""
+msgstr "Voided"
 
 #: staff.mp_id_label
 msgid "Payment ID"
-msgstr ""
+msgstr "Վճարման ID"
 
 #: staff.mp_goods_payment_label
 msgid "Goods Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Ապրանքների վճարում"
 
 #: staff.mp_xact_label
 msgctxt "staff.mp_xact_label"
 msgid "Transaction ID"
-msgstr ""
+msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
 
 #: staff.mp_credit_payment_label
 msgid "Credit Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Կրեդիտ վճարում"
 
 #: staff.mp_work_payment_label
 msgid "Work Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային վճարում"
 
 #: staff.mp_note_label
 msgctxt "staff.mp_note_label"
 msgid "Note"
-msgstr ""
+msgstr "Նշում"
 
 #: staff.mp_cash_payment_label
 msgid "Cash Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Կանխիկ վճարում"
 
 #: staff.mp_amount_label
 msgctxt "staff.mp_amount_label"
 msgid "Amount"
-msgstr ""
+msgstr "Գումար"
 
 #: staff.mp_check_payment_label
 msgid "Check Payment"
-msgstr ""
+msgstr "Չեկով վճարում"
 
 #: staff.mp_cash_drawer_label
 msgid "Workstation"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատանքային կայան"
 
 #: staff.mp_accepting_usr_label
 msgid "Staff"
-msgstr ""
+msgstr "Աշխատակազմ"
 
 #: staff.card_barcode_label
 msgctxt "staff.card_barcode_label"
 msgid "Barcode"
-msgstr ""
+msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
 #: staff.au_active_label
 msgid "Active"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվ"
 
 #: staff.au_usrname_label
 msgid "Login Name"
-msgstr ""
+msgstr "Գրանգման անուն"
 
 #: staff.au_profile_label
 msgid "Profile"
-msgstr ""
+msgstr "Պրւֆիլ"
 
 #: staff.au_barred_label
 msgctxt "staff.au_barred_label"
 msgid "Barred"
-msgstr ""
+msgstr "Կասեցված"
 
 #: staff.au_alert_message_label
 msgid "Alert"
-msgstr ""
+msgstr "Ահազանգ"
 
 #: staff.au_claims_returned_count_label
 msgid "Returns Claimed"
-msgstr ""
+msgstr "Վերադարձերը նշվել են"
 
 #: staff.au_create_date_label
 msgid "Created On"
-msgstr ""
+msgstr "Ստեղծվել է"
 
 #: staff.au_expire_date_label
 msgid "Expires On"
-msgstr ""
+msgstr "Լրանում է"
 
 #: staff.au_home_library_label
 msgid "Home Library"
-msgstr ""
+msgstr "Տնային գրադարան"
 
 #: staff.au_home_library_fullname_label
 msgid "Home Library (Full Name)"
-msgstr ""
+msgstr "Տնային գրադարան (լրիվ անվանում)"
 
 #: staff.au_credit_forward_balance_label
 msgid "Credit"
-msgstr ""
+msgstr "Կրեդիտ"
 
 #: staff.au_day_phone_label
 msgid "Day Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
 
 #: staff.au_evening_phone_label
 msgid "Evening Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
 
 #: staff.au_other_phone_label
 msgid "Other Phone"
-msgstr ""
+msgstr "Այլ հեռախոս"
 
 #: staff.au_email_label
 msgid "Email"
-msgstr ""
+msgstr "էլ փոստ"
 
 #: staff.au_birth_date_label
 msgid "Birth Date"
-msgstr ""
+msgstr "Ծննդյան տարեթիվ"
 
 #: staff.au_ident_type_label
 msgid "Identification Type"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
 
 #: staff.au_ident_value_label
 msgid "Identification Value"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
 
 #: staff.au_ident_type2_label
 msgid "Identification Type 2"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման տեսակ 2"
 
 #: staff.au_ident_value2_label
 msgid "Identification Value 2"
-msgstr ""
+msgstr "Փոխճանաչման արժեք 2"
 
 #: staff.au_net_access_level_label
 msgid "Internet Access"
-msgstr ""
+msgstr "Ինտերնետ հասանելիություն"
 
 #: staff.au_master_account_label
 msgid "Group Lead"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբի առաջնորդ"
 
 #: staff.au_group_id_label
 msgid "Group ID"
-msgstr ""
+msgstr "Խմբի ID"
 
 #: staff.au_id_label
 msgid "User ID"
@@ -555,138 +558,138 @@ msgstr ""
 
 #: staff.au_name_prefix_label
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "Նախածանց"
 
 #: staff.au_family_name_label
 msgid "Family Name"
-msgstr ""
+msgstr "Ազգանուն"
 
 #: staff.au_first_given_name_label
 msgid "First Name"
-msgstr ""
+msgstr "Անուն"
 
 #: staff.au_second_given_name_label
 msgid "Middle Name"
-msgstr ""
+msgstr "Հայրանուն"
 
 #: staff.au_name_suffix_label
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "Վերջածանց"
 
 #: staff.z39_50.search_class.author
 msgctxt "staff.z39_50.search_class.author"
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Հեղինակ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.isbn
 msgid "ISBN"
-msgstr ""
+msgstr "ISBN"
 
 #: staff.z39_50.search_class.issn
 msgid "ISSN"
-msgstr ""
+msgstr "ISSN"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type
 msgid "Item Type"
-msgstr ""
+msgstr "Նյութի տեսակ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
 msgid "All Formats"
-msgstr ""
+msgstr "Բոլոր ձևաչափեր"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
 msgid "Papers/Articles"
-msgstr ""
+msgstr "Թղթեր/Հոդվածներ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.bks
 msgid "Books"
-msgstr ""
+msgstr "Գրքեր"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
 msgid "Computer files"
-msgstr ""
+msgstr "Համակարգչային ֆայլեր"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
 msgid "Maps"
-msgstr ""
+msgstr "Քարտեզներ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.mix
 msgid "Mixed material"
-msgstr ""
+msgstr "Խառը նյութեր"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.rec
 msgid "Sound recordings"
-msgstr ""
+msgstr "Ձայներիզներ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.sco
 msgid "Musical scores"
-msgstr ""
+msgstr "Նոտաներ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.ser
 msgid "Serials"
-msgstr ""
+msgstr "Պարբերականներ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.url
 msgid "Internet Resources"
-msgstr ""
+msgstr "ինտերնետ պաշարներ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.item_type.vis
 msgid "Visual materials"
-msgstr ""
+msgstr "Տեսողական նյութեր"
 
 #: staff.z39_50.search_class.lccn
 msgid "LCCN"
-msgstr ""
+msgstr "LCCN"
 
 #: staff.z39_50.search_class.pubdate
 msgid "Publication Date"
-msgstr ""
+msgstr "Հրատարակման տարի"
 
 #: staff.z39_50.search_class.publisher
 msgid "Publisher"
-msgstr ""
+msgstr "Հրատարակիչ"
 
 #: staff.z39_50.search_class.tcn
 msgid "Accession #"
-msgstr ""
+msgstr "Մատչելիության #"
 
 #: staff.z39_50.search_class.title
 msgctxt "staff.z39_50.search_class.title"
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "Վերնագիր"
 
 #: staff.z39_50_import_interface_label
 msgid "Z39.50 Import"
-msgstr ""
+msgstr "Z39.50 ներմուծում"
 
 #: staff.main.data.loaded
 msgid "Data loaded."
-msgstr ""
+msgstr "Տվյալները բեռնավորված են:"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.synced
 msgid "Offline interface synchronized with server."
-msgstr ""
+msgstr "Օֆլայն միջերեսը սինխրոն է կայանի հետ:"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
 msgid "error in noncat sorting:"
-msgstr ""
+msgstr "սխալ noncat տեսակավորումում"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
 msgid "Please wait"
-msgstr ""
+msgstr "Խնդրում ենք սպասել"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.workstation_registration_denied
 msgid "You do not have permission to register a workstation."
-msgstr ""
+msgstr "Չունես իրավունք աշխատանքային կայանի գրանցման համար"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.override
 msgid "Override Registration Failure?"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրե՞լ գրանցման ձախողումը"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.error
 msgid "Workstation Registration error (%1$s)"
-msgstr ""
+msgstr "աշխատանքային կայանի գրանցման սխալ (%1$s)"
 
 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.success
 msgid "Registration successful"
-msgstr ""
+msgstr "Գրանցումը հաջող է"
index 7fe0e74..5652047 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/lang.dtd
+#. extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/lang.dtd
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
index 61643dd..e450151 100644 (file)
@@ -1,11 +1,10 @@
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-01 13:48+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -15,24 +14,24 @@ msgstr ""
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:1
 msgctxt "../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:1"
 msgid "Multiclass Search Help"
-msgstr ""
+msgstr "Բազմադաս որոնման օգնություն"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:2
 msgctxt "../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:2"
 msgid "Multiclass Search Help"
-msgstr ""
+msgstr "Բազմադաս որոնման օգնություն"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:3
 msgid "Recognized search keys include:"
-msgstr ""
+msgstr "Ճանաչված որոնման բանալիները ներառում են"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:4
 msgid "Search key"
-msgstr ""
+msgstr "Որոնման բանալի"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:5
 msgid "Definition"
-msgstr ""
+msgstr "Սահմանում"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:6
 msgid ""
@@ -42,83 +41,87 @@ msgid ""
 "specified with a <kbd>|</kbd>. For example:             "
 "<kbd>title|proper:gone with the wind"
 msgstr ""
+"բանալի</strong>, <strong>վերնագիր</strong>,             "
+"<strong>հեղինակr</strong>, <strong>խորագիր</strong>, և             "
+"<strong>մատենաշար</strong> աջակցիր որոնման լրացուցիչ դասերին, սահմանված "
+"<kbd>|</kbd> հէտ: Օրինակ՝             <kbd>վերնագիր|ուղիղ:քամուց քշվածնէրը"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:7
 msgid "keyword/kw"
-msgstr ""
+msgstr "բանալի բառ/kw"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:8
 msgid "search keyword(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Փնտրիր բանալի բառ"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:9
 msgid "author/au/name"
-msgstr ""
+msgstr "հեղինակի/au/անուն"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:10
 msgid "search author(s)"
-msgstr ""
+msgstr "Փնտրիր հէղինակին"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:11
 msgid "title/ti"
-msgstr ""
+msgstr "վերնագիր/ti"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:12
 msgid "search title"
-msgstr ""
+msgstr "Փնտրիր վերնագիրը"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:13
 msgid "subject/su"
-msgstr ""
+msgstr "խորագիր/su"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:14
 msgid "search subject"
-msgstr ""
+msgstr "Փնտրիր խորագիրը"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:15
 msgid "series/se"
-msgstr ""
+msgstr "մատենաշար/se"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:16
 msgid "search series"
-msgstr ""
+msgstr "Փնտրիր մատենաշարը"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:17
 msgid "lang"
-msgstr ""
+msgstr "լեզու"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:18
 msgid "limit by language (specifiy multiple langs with lang:l1 lang:l2 ...)"
-msgstr ""
+msgstr "սահմանափակիր ըստ լեզվի (սահմանիր շատ լեզուներ ըստ lang:l1 lang:l2 ...)"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:19
 msgid "site"
-msgstr ""
+msgstr "կայք"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:20
 msgid "search at specified org unit, corresponds to actor.org_unit.shortname"
-msgstr ""
+msgstr "որոնիր նշված միավորում, համընկնում է  actor.org_unit.shortname"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:21
 msgid "sort"
-msgstr ""
+msgstr "տեսակավորել"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:22
 msgid "sort type (title, author, pubdate)"
-msgstr ""
+msgstr "դասակարքման տեսակ (վերնագիր, հեղինակ, հրատ տարի)"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:23
 msgid "dir"
-msgstr ""
+msgstr "dir"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:24
 msgid "sort direction (asc, desc)"
-msgstr ""
+msgstr "տեսակավորման ուղղություն (աճող, նվազող)"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:25
 msgid "available"
-msgstr ""
+msgstr "հասանելի"
 
 #: ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/multiclass_search_help.html:26
 msgid "if set to anything other than \"false\" or \"0\", limits to available items"
-msgstr ""
+msgstr "եթե դրված է այլ քան \"կեղծ\" կամ \"0\", սահմանափակում է մատչելի նյութերով"
index 831d7ee..2ed3563 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/offline.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/chrome/locale/en-US/offline.properties
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
index 5f25d0b..bab8353 100644 (file)
@@ -5,8 +5,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-14 12:40-0800\n"
-"Last-Translator: Tigran <tigran@flib.sci.am>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-08-01 12:46+0400\n"
+"Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -195,7 +195,7 @@ msgstr "Հիմա որոնում է"
 
 #: common.ofAtLeast
 msgid " of about "
-msgstr ""
+msgstr "մասին"
 
 #: common.relevancy
 msgid "Match Score: "
@@ -302,7 +302,6 @@ msgid "Reddish"
 msgstr "Կարմրավուն"
 
 #: holds.where_am_i
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Holds lists are not as simple as \n"
 "'first come, first served.'  A complex matrix combining \n"
@@ -314,16 +313,15 @@ msgid ""
 "Your library will contact you when you hold items become \n"
 "available."
 msgstr ""
-"PINES դա նահանգային համակարգ է, ընթերցողներով և նյութերով \tփոխկապակցված "
-"ավելի քան 250 գրադարաններում, պահումների ցուցակները PINES-ում այդքան էլ պարզ "
-"չեն ինչպես\t'առաջին մուտք առաջին սպասարկված'։  Բարդ մատրիցան որը "
-"կոմբինացնում է \tնյութի պատկանելիության, ընթերցողի հիմնական գրադարանի, և "
-"նյութի պատվերի դիտարկումները \tորքան ամսաթիվը սահմանում է առաջնայնությունները "
-"պահումների համար. ցուցակը դինամիկ է, փոփոխվաղ \tյուրաքանչյուր տեղադրված "
-"պահման հետ։  Հետևաբար, տեղաբաշխման յուրաքանչյուր ցուցում \tպահման ցուցակում "
-"կլինի ոչ ճիշտ։  PINES-ի պահումների համակարգը նախագծված է \tպահանջվող նյութը "
-"հնարավորինս արագ և արդյունավետ կերպով ստանալու համար։ \tՁեր PINES գրադարանը "
-"կկապվի ձեր հետ երբ պահվող նյութերը կդառնան \tհասանելի։ "
+"Պահումների ցուցակները PINES-ում այդքան էլ պարզ չեն ինչպես\t'առաջին մուտք "
+"առաջին սպասարկված'։  Բարդ մատրիցան որը կոմբինացնում է \tնյութի "
+"պատկանելիության, ընթերցողի հիմնական գրադարանի, և նյութի պատվերի "
+"դիտարկումները \tորքան ամսաթիվը սահմանում է առաջնայնությունները պահումների "
+"համար. ցուցակը դինամիկ է, փոփոխվաղ \tյուրաքանչյուր տեղադրված պահման հետ։  "
+"Հետևաբար, տեղաբաշխման յուրաքանչյուր ցուցում \tպահման ցուցակում կլինի ոչ ճիշտ։ "
+" PINES-ի պահումների համակարգը նախագծված է \tպահանջվող նյութը հնարավորինս "
+"արագ և արդյունավետ կերպով ստանալու համար։ \tՁեր PINES գրադարանը կկապվի ձեր "
+"հետ երբ պահվող նյութերը կդառնան \tհասանելի։ "
 
 #: holds.advanced_options
 #, fuzzy
@@ -771,15 +769,15 @@ msgstr ""
 
 #: myopac.holds.freeze_selected
 msgid "Suspend"
-msgstr ""
+msgstr "Կասեցնել"
 
 #: myopac.holds.thaw_selected
 msgid "Activate"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվացնել"
 
 #: myopac.holds.thaw_date_selected
 msgid "Set Active Date"
-msgstr ""
+msgstr "Դնել ակտիվ ամսաթիվը"
 
 #: myopac.holds.cancel_selected
 msgctxt "myopac.holds.cancel_selected"
@@ -825,19 +823,19 @@ msgid ""
 "Select an automatic activation date.  If no date is chosen, the holds will "
 "remain suspended until they are manually activated."
 msgstr ""
+"Ընտրեք ակտիվացման ավտոմատ ամսաթիվը: Եթե ամսաթիվ ընտրված չէ, պահումները կմնան "
+"կասեցված քանի դէռ ձեռքով չեն ակտիվացված:"
 
 #: opac.holds.freeze
 msgid "Suspend this hold"
-msgstr ""
+msgstr "Կասեցնել այս պահումը:"
 
 #: opac.holds.freeze.help
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
 "fulfilled until it has been activated."
 msgstr ""
-"'Սառեցվածը' կպահպանի իր տեղը հերթում, բայց չի կատարվի քանի դեռ չի "
-"ապասառեցվել։"
+"Կասեցվածը կպահպանի իր տեղը հերթում, բայց չի կատարվի քանի դեռ չի ապասառեցվել։"
 
 #: opac.holds.freeze.thaw_date
 #, fuzzy
@@ -929,11 +927,11 @@ msgstr ""
 
 #: myopac.holds.unfrozen
 msgid "Active"
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվ:"
 
 #: myopac.holds.frozen.until
 msgid "Activate on..."
-msgstr ""
+msgstr "Ակտիվացնել ..."
 
 # =================================================================
 # MyOPAC Summary page
@@ -1208,7 +1206,7 @@ msgstr "Դասիչ"
 
 #: opac.advanced.copy_loc_filter
 msgid "Shelving Location"
-msgstr ""
+msgstr "Դարակի տեղը"
 
 # ==========================================================
 # MARC expert search
@@ -1595,7 +1593,7 @@ msgstr "Սկսիր փնտրումը"
 
 #: advanced.search.reset
 msgid "Reset Form"
-msgstr ""
+msgstr "Վերագրի ձևը"
 
 #: advanced.search.filters
 msgid "Search Filters"
@@ -2031,7 +2029,7 @@ msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
 
 #: result.googleBooks.browse
 msgid "Browse in Google Books Search"
-msgstr ""
+msgstr "Դիտիր Google-ի Գրքի փնտրման մեջ"
 
 #: common.call.number.label
 msgid "Call Number:"
@@ -2051,7 +2049,7 @@ msgstr "Պատճենահանիր շտրիխ կոդը։"
 
 #: common.hold.place
 msgid "Place hold for my account"
-msgstr ""
+msgstr "Տեղադրի պահումը իմ հաշվում:"
 
 #: common.hold.check
 msgid "Checking for possibility of hold fulfillment..."
@@ -2340,42 +2338,3 @@ msgstr "http://amazon.com/dp/"
 
 #~ msgid " of at least "
 #~ msgstr "ամենաքիչը"
-
-#~ msgid "Share"
-#~ msgstr "Համատեղ"
-
-#~ msgid "Freeze"
-#~ msgstr "Սառեցրու"
-
-#~ msgid "Un-freeze"
-#~ msgstr "Ապասառեցրու"
-
-#~ msgid "Set Un-freeze date"
-#~ msgstr "Դիր ապասառեցման ամսաթիվը"
-
-#~ msgid "Are you sure you wish to un-freeze the selected holds?"
-#~ msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես ապասառեցնել ընտրված պահումները։"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select an 'Un-Freeze' date.  This is the date at which the holds will become "
-#~ "active again. If no date is chosen, the holds will remain frozen until they "
-#~ "are manually un-frozen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ընտրիր Ապասառեցման ամսաթիվը։ Սա այն ամսաթիվն է, որից հետո պահումները նորից "
-#~ "ակտիվ կդառնան։ Եթե ամսաթիվ ընտրված չէ, պահումները կմնան սառեցված քանի դեռ "
-#~ "ձեռքով չեն ապասառեցվել։"
-
-#~ msgid "Freeze this hold"
-#~ msgstr "Սառեցրու այս պահումը"
-
-#~ msgid "Un-Frozen"
-#~ msgstr "Ապասառեցված է։"
-
-#~ msgid "Frozen Until"
-#~ msgstr "Սառեցված է մինչ"
-
-#~ msgid "Place hold for me"
-#~ msgstr "Իմ համար իրականացրու պահում"
-
-#~ msgid "Edit/Cancel"
-#~ msgstr "Խմբագրիր/Անտեսիր"
index 02c9b4b..20140fb 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/patron.properties
+#. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/patron.properties
 #, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""