Oh yeah, with the move to hy-AM we'll want to delete hy
authordbs <dbs@dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4>
Sat, 26 Jul 2008 01:44:01 +0000 (01:44 +0000)
committerdbs <dbs@dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4>
Sat, 26 Jul 2008 01:44:01 +0000 (01:44 +0000)
git-svn-id: svn://svn.open-ils.org/ILS/trunk@10143 dcc99617-32d9-48b4-a31d-7c20da2025e4

build/i18n/po/hy/opac.dtd.po [deleted file]

diff --git a/build/i18n/po/hy/opac.dtd.po b/build/i18n/po/hy/opac.dtd.po
deleted file mode 100644 (file)
index bd0a447..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,2109 +0,0 @@
-# extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/opac.dtd
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-12-13 11:26-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-14 12:40-0800\n"
-"Last-Translator: Tigran <tigran@flib.sci.am>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.0.1\n"
-"X-Accelerator-Marker: &\n"
-
-# =================================================================
-# Some generic stuff
-# =================================================================
-#: lang.version
-msgid "remote v1"
-msgstr "հեռացրու v1"
-
-#: lang.description
-msgid "English"
-msgstr "Անգլերեն"
-
-#: lang.author
-msgid "PINES"
-msgstr "PINES"
-
-#: common.all
-msgid "All"
-msgstr "Լրիվ"
-
-#: common.currency
-msgid "$"
-msgstr "$"
-
-#: common.name
-msgid "Name"
-msgstr "Անուն"
-
-#: common.none
-msgid "None"
-msgstr "Ոչ մեկը"
-
-#: common.title
-msgid "Title"
-msgstr "Վերնագիր"
-
-#: common.author
-msgid "Author"
-msgstr "Հեղինակ"
-
-#: common.authors
-msgid "Authors"
-msgstr "Հեղինակներ"
-
-#: common.callnumber opac.advanced.quick.cn
-msgid "Call Number"
-msgstr "Դասիչ"
-
-#: common.edition
-msgid "Edition"
-msgstr "Հրատարակություն"
-
-#: common.subject
-msgid "Subject"
-msgstr "Խորագիր"
-
-#: common.series
-msgid "Series"
-msgstr "Մատենաշար"
-
-#: common.keyword
-msgid "Keyword"
-msgstr "Վճռորոշ բառ"
-
-#: common.type
-msgid "Search Type"
-msgstr "Փնտրման տեսակ"
-
-#: common.isbn opac.advanced.quick.isbn
-msgid "ISBN"
-msgstr "ISBN"
-
-#: common.format
-msgid "Format"
-msgstr "Ձևաչափ"
-
-# Message displayed while search results are loading
-#: common.loading myopac.fines.status
-msgid "Loading..."
-msgstr "Բեռնավորում..."
-
-#: common.login opac.login.login
-msgid "Login"
-msgstr "Գրանցում"
-
-#: common.logout
-msgid "Log Out"
-msgstr "Հեռանալ"
-
-#: common.physical
-msgid "Physical Description"
-msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն"
-
-#: common.pubdate
-msgid "Publication Date"
-msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
-
-#: common.publisher
-msgid "Publisher"
-msgstr "Հրատարակիչ"
-
-#: common.results
-msgid "Results"
-msgstr "Արդյունքներ"
-
-#: common.select
-msgid "Select"
-msgstr "Ընտրել"
-
-#: common.status
-msgid "Status"
-msgstr "Կարգավիճակ"
-
-#: common.at
-msgid "at"
-msgstr "at"
-
-#: common.of
-msgid "of"
-msgstr "of"
-
-#: common.no
-msgid "No"
-msgstr "Ոչ"
-
-#: common.yes
-msgid "Yes"
-msgstr "Այո"
-
-#: common.cancel common.org.cancel myopac.holds.cancel
-#: myopac.holds.cancel_selected
-msgid "Cancel"
-msgstr "Չեղյալ անել"
-
-#: common.library rdetail.copyInfo.library
-msgid "Library"
-msgstr "Գրադարան"
-
-#: common.username
-msgid "Username"
-msgstr "Օգտվողի անուն"
-
-#: common.password
-msgid "Password"
-msgstr "Գաղտնաբառ"
-
-#: common.submit
-msgid "Submit"
-msgstr "Հաստատել"
-
-#: common.close
-msgid "close"
-msgstr "փակել"
-
-#: common.and
-msgid "and"
-msgstr "և"
-
-#: common.user_not_found
-msgid "User not found"
-msgstr "Օգտվողը չի գտնվել"
-
-#: opac.advanced.wizard.title opac.navigate.advanced
-msgid "Advanced Search"
-msgstr "Խորացված փնտրում"
-
-#: common.nowSearching
-msgid "Now searching "
-msgstr "Հիմա որոնում է"
-
-#: common.ofAtLeast
-msgid " of at least "
-msgstr "ամենաքիչը"
-
-#: common.relevancy
-msgid "Match Score: "
-msgstr "Հաշվի առ հաշիվը։"
-
-#: common.tips
-msgid "Tips:"
-msgstr "Հնարքներ։"
-
-#: common.tips.tip1
-msgid "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
-msgstr ""
-"Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
-"դարձնելու համար"
-
-#: common.tips.tip2
-msgid ""
-"If you don't find what you want try expanding your search using the range "
-"selector at the right of the search bar"
-msgstr ""
-"Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
-"փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
-
-#: common.org.openAll
-msgid "Expand All"
-msgstr "Ընդլայնիր բոլորը"
-
-#: common.org.closeAll
-msgid "Close All"
-msgstr "Փակիր բոլորը"
-
-#: common.org.loading
-msgid "Loading library selector..."
-msgstr "Գրադարանի ընտրիչի բեռնավորում..."
-
-# ==========================================================
-# Tips
-#: common.org.note tips.label
-msgid "Tip:"
-msgstr "Հնարք։"
-
-#: common.org.notetext
-msgid ""
-"Click on a location's name to select it.  Click on the folder icons to "
-"expand a section."
-msgstr ""
-"Ընտրության համար սեղմիր տեղաբաշխման անվան վրա։ Սեղմիր թղթապանակի "
-"պատկերիկների վրա բաժինը ընդլայնելու համար։"
-
-# =================================================================
-# Footer
-#: opac.basic footer.basic
-msgid "Basic Catalog (HTML only)"
-msgstr "Հիմնական քարտարան (միայն HTML)"
-
-#: common.password_criteria
-msgid ""
-"The password must be at least 7 characters in length, \tcontain at least one "
-"letter (a-z/A-Z), \tand contain at least one number."
-msgstr ""
-"Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի 7 նիշից ոչ պակաս, \tև պարունակի գոնե մեկ տառ "
-"(a-z/A-Z), \tև առնվազն մեկ թիվ։"
-
-#: common.a2z.title
-msgid "Title: A to Z"
-msgstr "Վերնագիր։ Ա մինչև Ֆ"
-
-#: common.z2a.title
-msgid "Title: Z to A"
-msgstr "Վերնագիր։ Ֆ մինչև Ա"
-
-#: common.a2z.author
-msgid "Author: A to Z"
-msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
-
-#: common.z2a.author
-msgid "Author: Z to A"
-msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա "
-
-#: common.new2old.pubdate
-msgid "Date: Newest to Oldest"
-msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
-
-#: common.old2new.pubdate
-msgid "Date: Oldest to Newest"
-msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
-
-#: opac.style.reddish
-msgid "Reddish"
-msgstr "Կարմրավուն"
-
-#: holds.where_am_i
-msgid ""
-"PINES is a statewide system with both patrons and items \tassociated with "
-"over 250 libraries, holds lists are not as simple as \t'first come, first "
-"served' in PINES.  A complex matrix combining \tconsideration of item "
-"ownership, patron home library, and item purchase \tdate determines  "
-"priorities for holds; the list is dynamic, changing \twith every hold "
-"placed.  Therefore, any indication of a place in the \tholds list would be "
-"inaccurate.  The PINES holds system is designed to \tobtain a requested item "
-"in the fastest and most efficient way possible. \tYour PINES library will "
-"contact you when you hold items become \tavailable."
-msgstr ""
-"PINES դա նահանգային համակարգ է, ընթերցողներով և նյութերով \tփոխկապակցված "
-"ավելի քան 250 գրադարաններում, պահումների ցուցակները PINES-ում այդքան էլ պարզ "
-"չեն ինչպես\t'առաջին մուտք առաջին սպասարկված'։  Բարդ մատրիցան որը "
-"կոմբինացնում է \tնյութի պատկանելիության, ընթերցողի հիմնական գրադարանի, և "
-"նյութի պատվերի դիտարկումները \tորքան ամսաթիվը սահմանում է "
-"առաջնայնությունները պահումների համար. ցուցակը դինամիկ է, փոփոխվաղ "
-"\tյուրաքանչյուր տեղադրված պահման հետ։  Հետևաբար, տեղաբաշխման յուրաքանչյուր "
-"ցուցում \tպահման ցուցակում կլինի ոչ ճիշտ։  PINES-ի պահումների համակարգը "
-"նախագծված է \tպահանջվող նյութը հնարավորինս արագ և արդյունավետ կերպով "
-"ստանալու համար։ \tՁեր PINES գրադարանը կկապվի ձեր հետ երբ պահվող նյութերը "
-"կդառնան \tհասանելի։ "
-
-#: holds.advanced_options
-msgid ""
-"If you wish to broaden the scope of your hold to include other \tversions of "
-"this title, select the formats that would be acceptable. \tThe first "
-"available copy will be sent to you."
-msgstr ""
-"Եթե ցանկանում ես ընդլայնել քո պահումների տիրույթը ընդգրկելով \tայս վերնագրի "
-"այլ տարբերակներ, ընտրիր քեզ ընդունելի ձևաչափեր։ \tԱռաջին մատչելի օրինակը "
-"կառաքվի քեզ։ "
-
-# =================================================================
-# Events and Permissions
-# =================================================================
-#: ilsevent.0
-msgid "Operation Succeeded"
-msgstr "Հաջողված գործողություն"
-
-#: ilsevent.1000
-msgid "Login failed.  The username or password entered was incorrect."
-msgstr "Գրանցումը տապալվեց։ մուտք արված պայմանաբառը կամ գաղտնաբառը սխալ են։"
-
-#: ilsevent.1001
-msgid "Login session has timed out or does not exist"
-msgstr "Գրանցման սեսիայի ժամանակը լրացել է կամ գոյություն չունի։"
-
-#: ilsevent.1002
-msgid "User was not found in the database"
-msgstr "Շտեմարանում օգտվողը չի գտնվել։"
-
-#: ilsevent.1200
-msgid "The given username already exists in the database"
-msgstr "Այս ընթերցողը շտեմարանում արդեն գոյություն ունի։"
-
-#: ilsevent.5000
-msgid "Permission Denied"
-msgstr "Թույլատվությունը արգելված է"
-
-#: ilsperm.CREATE_HOLD
-msgid "User is not allowed to create holds for other users at this location"
-msgstr ""
-"Օգտվողը իրավունք չունի այս վայրում ստեղծել պահումներ այլ օգտվողների համար"
-
-# =================================================================
-# common/pages
-# =================================================================
-#: common.cn.loading
-msgid "Loading Callnumber Page..."
-msgstr "Բեռնավորում է դասիչների էջը..."
-
-#: common.cn.browsing
-msgid "You are now browsing"
-msgstr "Դու հիմա դիտում ես"
-
-#: common.cn.previous
-msgid "&lt;&lt; Previous Page"
-msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
-
-#: common.cn.shelf rdetail.extras.browser
-msgid "Shelf Browser"
-msgstr "Դարակի դիտակ"
-
-#: common.cn.next
-msgid "Next Page &gt;&gt;"
-msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
-
-#: common.textsize.title
-msgid "Text Size: "
-msgstr "Տեքստի մեծություն։"
-
-#: common.textsize.regular
-msgid "Regular"
-msgstr "Սովորական"
-
-# Regular / Large
-#: common.textsize.separator
-msgid "/"
-msgstr "/"
-
-#: common.textsize.large
-msgid "Large"
-msgstr "Լայն"
-
-#: home.js.disabled
-msgid ""
-"JavaScript must be enabled in order for you to use the regular Evergreen "
-"Catalog. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by "
-"your browser. To use the regular Evergreen Catalog, enable JavaScript by "
-"changing your browser options, then <a style='color: blue; text-decoration: "
-"underline;' href='/'>try again</a>. <br/><br/>Alternatively, you can use the "
-"basic HTML-only catalog <a style='color: blue; text-decoration: underline;' "
-"href='/opac/extras/slimpac/start.html'>here</a>."
-msgstr ""
-"JavaScript-ը պետք է թույլատրված լինի որպեսզի կարողանաք օգտագործել Evergreen-"
-"ի քարտարանը։ Համենայնդեպս թվում է, որ JavaScript-ը կամ արգելափակված է, կամ "
-"քո դիտակի կողմից չի աջակցվում։ Որպեսզի օգտագործեք Evergreen-ի սովորական "
-"քարտարանը, թույլատրիր JavaScript-ը փոխելով քո դիտակի ընտրանքները, ապա <a "
-"style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/'>try again</a>։ <br/"
-"><br/>Այլընտրանքորեն կարող ես օգտագործել հիմնական միայն-HTML քարտարանը՝ <a "
-"style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/opac/extras/slimpac/"
-"start.html'>here</a>։"
-
-# =================================================================
-# MyOPAC bookbag page
-# =================================================================
-#: myopac.delete.bookbag
-msgid ""
-"This will remove the selected bookbag and all items contained within the "
-"bookbag. Are you sure you wish to continue?"
-msgstr ""
-"Սա կհեռացնի ընտրված գրքի զամբյուղը և այնտեղ առկա բոլոր նյութերը։ Վստա՞հ ես "
-"որ ուզում ես շարունակել։"
-
-#: myopac.no.bookbags
-msgid "You have not created any bookbags"
-msgstr "Ոչ մի պատվեր չես ստեղծել"
-
-#: myopac.bookbags.title myopac.bookbags
-msgid "My Bookbags"
-msgstr "Իմ գրքերի պայուսակը"
-
-#: myopac.bookbag.items
-msgid "# Items"
-msgstr "# Նյութեր"
-
-#: myopac.bookbag.shared
-msgid "Shared"
-msgstr "Համատեղ"
-
-#: myopac.bookbag.toggle
-msgid "Share / Hide"
-msgstr "Համատեղ / Թաքցնել"
-
-#: myopac.bookbag.delete
-msgid "Delete this bookbag?"
-msgstr "Ջնջե՞լ այս պատվերը"
-
-#: myopac.items
-msgid "Items"
-msgstr "Նյութեր"
-
-#: myopac.view
-msgid "(View)"
-msgstr "(Դիտել)"
-
-#: myopac.atom.feed
-msgid "ATOM Feed"
-msgstr "ATOM Feed"
-
-#: myopac.bookbag.hide
-msgid "Hide"
-msgstr "Թաքցնել"
-
-#: myopac.bookbag.share
-msgid "Share"
-msgstr "Համատեղ"
-
-#: myopac.delete
-msgid "Delete"
-msgstr "Ջնջել"
-
-#: myopac.bookbag.create
-msgid "Create a new Bookbag"
-msgstr "Ստեղծիր նոր պատվեր"
-
-#: myopac.bookbag.naming
-msgid "Enter the name of the new Bookbag: "
-msgstr "Մուտք արա նոր գրքի զամբյուղի անունը։"
-
-#: myopac.bookbag.share
-msgid "Share this Bookbag"
-msgstr "Համատեղիր այս պատվերը"
-
-#: myopac.bookbag.no.items
-msgid "The selected bookbag contains no items..."
-msgstr "Ընտրված պատվերը չի պարունակում ոչ մի նյութ..."
-
-#: myopac.bookbag.remove
-msgid "Remove this item?"
-msgstr "Հեռացնե՞լ այս նյութը"
-
-#: myopac.remove.link
-msgid "remove"
-msgstr "հեռացնել"
-
-#: myopac.publish.text
-msgid ""
-"Sharing a Bookbag means that the contents of the Bookbag will be visible to "
-"others. To see the public view of a shared Bookbag, click the \"View\" link "
-"in the \"Shared\" column of the Bookbag list at the top of this page."
-msgstr ""
-"Պատվերի համատեղում նշանակում է որ պատվերի բովանդակությունը տեսանելի է "
-"ուրիշներին։ Պատվերի հանրային տեսքը դիտելու համար սեղմիր \"Դիտել\" հղումը էջի "
-"վերին մասում գտնվող պատվերի ցուցակի  \"Համատեղ\" սյունակում։"
-
-#: myopac.item.confirm
-msgid "Are you sure you wish to remove this bookbag item?"
-msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես հեռացնել պատվերի նյութը։"
-
-#: myopac.publish.confirm
-msgid ""
-"Sharing this bookbag will allow the contents of the bookback to be seen by "
-"others.  Are you sure you wish to share this bookbag?"
-msgstr ""
-"Պատվերի համատեղումը թույլ կտա բոլորին տեսնելու բովանդակությունը։ Վստա՞հ ես "
-"որ ուզում ես համատեղել այս գրքի զամբյուղը։"
-
-#: myopac.unpublish.confirm
-msgid "Are you sure you wish to hide this bookbag?"
-msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես թաքցնել գրքի այս զամբյուղը։ "
-
-#: myopac.update.success
-msgid "The Bookbag was successfully updated."
-msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ թարմացված է։"
-
-#: myopac.updated.success
-msgid "Bookbag successfully updated"
-msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ թարմացվել է։"
-
-#: myopac.create.warning
-msgid ""
-"Warning: Adding items to a bookbag creates a link between you and the items "
-"in the database.  The contents of the bookbag are NOT publicly viewable "
-"unless the bookbag is shared. However, if you prefer not to have any link "
-"between your patron record and a particular item or items, we suggest that "
-"you do not place said items in a bookbag or that you avoid using bookbags "
-"all together.  Thank you."
-msgstr ""
-"Զգուշացում։ Գրքի զամբյուղում նյութի ավելացումը ստեղծում է կապ քո և շտեմարանի "
-"նյութերի միջև։ Գրքի զամբյուղի բովանդակությունը հանրորեն հասանելի չէ քանի դեռ "
-"այն չի դրվել համատեղ օգտագործման։ Համենայնդեպս, եթե նախընտրում ես չունենալ "
-"ոչ մի հղում ընթերցողի գրառման և որոշակի նյութի կամ նյութերի միջև, առաջարկում "
-"ենք չտեղադրել այդ նյութերը գրքի զամբյուղում կամ խուսափել բոլոր գրքի  "
-"զամբյուղների միաժամանակյա օգտագործումը։ Շնորհակալություն։"
-
-#: myopac.describe.bookbags
-msgid "Bookbags are..."
-msgstr "Գրքի զամբյուղները ..."
-
-# =================================================================
-# MyOPAC Checked Page
-# =================================================================
-#: myopac.checked.out
-msgid "Total items out:"
-msgstr "Դուրս տրավծ նյութերի քանակ"
-
-#: myopac.checked.overdue
-msgid "Total items overdue:"
-msgstr "Ժամկետանց նյութերի քանակ"
-
-#: myopac.checked.renew
-msgid "Renew Selected Items"
-msgstr "Թարմացրու ընտրված նյութերը"
-
-#: myopac.checked.renewing
-msgid "Renewing..."
-msgstr "Թարմացվում է..."
-
-#: myopac.checked.renew.remaining
-msgid "Renewals Remaining"
-msgstr "Մնացող թարմացումներ"
-
-#: myopac.checked.noitems
-msgid "You have no items checked out at this time"
-msgstr "Այս պահին դու չունես դուրս տրված նյութեր "
-
-#: myopac.checked.other.circ
-msgid "Other Circulations"
-msgstr "Այլ տրումներ"
-
-#: myopac.checked.circ.lib
-msgid "Circulating Library"
-msgstr "Սպասարկող գրադարան"
-
-#: myopac.checked.item.type
-msgid "Circulation Type"
-msgstr "Սպասարկման տեսակ"
-
-#: myopac.checked.circ.time
-msgid "Please return by ..."
-msgstr "Խնդրվում է վերադառնալ..."
-
-#: myopac.checked.renew.success
-msgid "item(s) successfully renewed"
-msgstr "հաջողությամբ թարմացված նյութ(եր) "
-
-#: myopac.checked.renew.confirm
-msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
-msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
-
-#: myopac.checked.renew.fail
-msgid ""
-"The system is unable to renew the selected item at this time.  This usually "
-"means the item is needed to fulfill a hold.  Please see a librarian for "
-"further help."
-msgstr ""
-"Համակարգը ի վիճակի չէ այս պահին թարմացնելու ընտրված նյութը։ Սա սովորաբար "
-"նշանակում է որ նյութը հարկավոր է պահումը ավարտին հասցնելու համար։ Դիմեք "
-"գրադարանավարին հետագա օգնության համար։  "
-
-#: myopac.checked.renew.fail2
-msgid ""
-"PINES policy prevents the renewal of this item at this time.  Please see a "
-"librarian for further details."
-msgstr ""
-"PINES-ի քաղաքականությունը կանխարգելում է այս պահին այս նյութի թարմացումը։ "
-"Դիմեք գրադարանավարին հետագա օգնության համար։  "
-
-# =================================================================
-# MyOPAC Fines Page
-# =================================================================
-#: myopac.fines.title
-msgid "Summary"
-msgstr "Ընդհանրացում"
-
-#: myopac.fines.owed
-msgid "Total Owed"
-msgstr "Վերցրած ընդհանուր պարտքը"
-
-#: myopac.fines.paid
-msgid "Total Paid"
-msgstr "Վճարված է ընդամենը"
-
-#: myopac.fines.balance
-msgid "Balance Owed"
-msgstr "Ընդհանուր պարտքի բալանսը"
-
-#: myopac.fines.overdue
-msgid "Overdue Materials"
-msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
-
-#: myopac.fines.checkout
-msgid "Checkout Date"
-msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
-
-#: myopac.fines.due rdetail.cn.due
-msgid "Due Date"
-msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
-
-#: myopac.fines.returned
-msgid "Date Returned"
-msgstr "Իրական վերադարձի ամսաթիվ"
-
-#: myopac.fines.accruing
-msgid "(fines accruing)"
-msgstr "(կուտակային տուգանքներ)"
-
-#: myopac.fines.other
-msgid "Other Fees"
-msgstr "Այլ գումարներ"
-
-#: myopac.fines.time.start
-msgid "Transaction Start Time"
-msgstr "Տրանզակցիայի սկզբանվորման ժամ"
-
-#: myopac.fines.time.paid
-msgid "Last Payment Time"
-msgstr "Վերջին վճարման ժամ"
-
-#: myopac.fines.owed.initial
-msgid "Initial Amount Owed"
-msgstr "Սկզբնական պարտքի գումարը"
-
-#: myopac.fines.paid.amount
-msgid "Total Amount Paid"
-msgstr "Ընդհանուր վճարված գումար"
-
-#: myopac.fines.type
-msgid "Billing Type"
-msgstr "Հայցի տեսակ"
-
-# =================================================================
-# MyOPAC Holds Page
-# =================================================================
-#: myopac.holds.formats
-msgid "Formats"
-msgstr "Ձևաչափեր"
-
-#: myopac.holds.location
-msgid "Pickup Location"
-msgstr "Վերցնելու վայր"
-
-#: myopac.holds.edit
-msgid "Edit"
-msgstr "Խմբագրել"
-
-#: myopac.holds.status.none
-msgid "You have no items on hold at this time"
-msgstr "Այս պահին դու չունես պահված նյութեր "
-
-#: myopac.holds.status.waiting
-msgid "Waiting for copy"
-msgstr "Սպասում է պատճեին"
-
-#: myopac.holds.status.intransit
-msgid "In Transit"
-msgstr "Փոխանցման մեջ"
-
-#: myopac.holds.status.available
-msgid "Ready for Pickup"
-msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
-
-#: myopac.holds.verify
-msgid ""
-"If you wish to cancel the selected hold, click OK, otherwise click Cancel."
-msgstr ""
-"Եթե ցանկանում ես չեղյալ անել ընտրված պահումը, սեղմիր OK, հակառակ դեպքում "
-"սեղմիր Cancel:"
-
-#: myopac.holds.freeze_selected
-msgid "Freeze"
-msgstr "Սառեցրու"
-
-#: myopac.holds.thaw_selected
-msgid "Un-freeze"
-msgstr "Ապասառեցրու"
-
-#: myopac.holds.thaw_date_selected
-msgid "Set Un-freeze date"
-msgstr "Դիր ապասառեցման ամսաթիվը"
-
-#: myopac.holds.processing
-msgid "Processing holds... This may take a moment."
-msgstr "Պահումների իրականացում...Կտևի ինչ որ ժամանակ։"
-
-#: myopac.holds.actions
-msgid "Actions for selected holds"
-msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
-
-#: myopac.holds.cancel.confirm
-msgid "Are you sure you wish to cancel the selected holds?"
-msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես չեղյալ անել ընտրված պահումները։"
-
-#: myopac.holds.freeze.confirm
-msgid ""
-"Are you sure you wish to freeze the selected holds? Note that if an item has "
-"already been selected to fulfill the hold, it will not be frozen"
-msgstr ""
-"Վստա՞հ ես որ ուզում ես սառեցնել ընտրված պահումները։ Նկատի ունեցիր, որ եթե "
-"նյութը արդեն իսկ ընտրված է պահման նպատակով, այն չի սառեցվի։"
-
-#: myopac.holds.thaw.confirm
-msgid "Are you sure you wish to un-freeze the selected holds?"
-msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես ապասառեցնել ընտրված պահումները։"
-
-#: myopac.holds.thaw_date.confirm
-msgid ""
-"Are you sure you wish to change the un-freeze date for the selected holds?"
-msgstr ""
-"Վստա՞հ ես որ ուզում ես ընտրված պահումների համար փոխել ապասառեցման ամսաթիվը։"
-
-#: myopac.holds.freeze.select_thaw
-msgid ""
-"Select an 'Un-Freeze' date.  This is the date at which the holds will become "
-"active again. If no date is chosen, the holds will remain frozen until they "
-"are manually un-frozen."
-msgstr ""
-"Ընտրիր Ապասառեցման ամսաթիվը։ Սա այն ամսաթիվն է, որից հետո պահումները նորից "
-"ակտիվ կդառնան։ Եթե ամսաթիվ ընտրված չէ, պահումները կմնան սառեցված քանի դեռ "
-"ձեռքով չեն ապասառեցվել։"
-
-#: opac.holds.freeze
-msgid "Freeze this hold"
-msgstr "Սառեցրու այս պահումը"
-
-#: opac.holds.freeze.help
-msgid ""
-"A 'frozen' will retain its place in the queue, but will not be fulfilled "
-"until it has been unfrozen."
-msgstr ""
-"'Սառեցվածը' կպահպանի իր տեղը հերթում, բայց չի կատարվի քանի դեռ չի "
-"ապասառեցվել։"
-
-#: opac.holds.freeze.thaw_date
-msgid "Automatically un-freeze hold on:"
-msgstr "Ավտոմատ ապասառեցրու պահումը"
-
-#: opac.holds.freeze.thaw_date.format
-msgid "YYYY-MM-DD"
-msgstr "ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
-
-# =================================================================
-# MyOPAC Preferences Page
-# =================================================================
-#: myopac.prefs.title
-msgid "Preferences"
-msgstr "Նախապատվություններ"
-
-#: myopac.prefs.hits
-msgid "Search hits per page"
-msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
-
-#: myopac.prefs.font
-msgid "Default Font Size"
-msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
-
-#: myopac.prefs.font.regular
-msgid "Regular Font"
-msgstr "Սովորական տառատեսակ"
-
-#: myopac.prefs.font.large
-msgid "Large Font"
-msgstr "Լայն տառատեսակ"
-
-#: myopac.prefs.holds.notify
-msgid "Default Hold Notification Method"
-msgstr "Լռակյաց պահման հիշեցման մեթոդ"
-
-#: myopac.prefs.holds.both
-msgid "Use Phone and Email"
-msgstr "Օգտագործիր հեռախոս կամ էլ փոստ"
-
-#: myopac.prefs.holds.phone
-msgid "Use Phone Only"
-msgstr "Օգտագործիր միայն հեռախոս"
-
-#: myopac.prefs.holds.email
-msgid "Use Email Only"
-msgstr "Օգտագործիր միայն էլ փոստ"
-
-#: myopac.prefs.search.location
-msgid "Default Search Location"
-msgstr "Որոնման լռակյաց տեղաբաշխում"
-
-#: myopac.prefs.search.home
-msgid "Always search my home library by default."
-msgstr "Որպես լռակյաց միշտ որոնիր իմ տնային գրադարանում"
-
-#: myopac.prefs.search.range
-msgid "Default Search Range"
-msgstr "Որոնման լռակյաց տիրույթ"
-
-#: myopac.prefs.save
-msgid "Save Preference Changes"
-msgstr "Հիշիր նախապատվության փոփոխությունները"
-
-#: myopac.prefs.save.success
-msgid "Preferences successfully updated"
-msgstr "Նախապատվությունները հաջողությամբ թարմացվել են։"
-
-#: myopac.prefs.save.failed
-msgid "Preferences update failed!"
-msgstr "Նախապատվությունների թարմացումը տապալվեց։"
-
-#: myopac.prefs.help
-msgid ""
-"This setting defines how you will be notified of holds that are ready to be "
-"picked up from the library. By default, holds will use the notification "
-"style you choose here. However, you will still have the option to change "
-"individual holds regardless of this setting."
-msgstr ""
-"Այս կարգաբերումները սահմանում են թե ինչպես կզգուշացվես պահումների մասին "
-"որոնք պատրաստ են վերցվելու գրադարանից։ Որպես լռակյաց, պահումները կօգտագործեն "
-"հիշեցումների այն ձևը, որը կընտրես այստեղ։ Համենայնդեպս, դու դեռ ունես "
-"ընտրության հնարավորություն` փոփոխելու անհատական պահումները։ "
-
-#: myopac.holds.unfrozen
-msgid "Un-Frozen"
-msgstr "Ապասառեցված է։"
-
-#: myopac.holds.frozen.until
-msgid "Frozen Until"
-msgstr "Սառեցված է մինչ"
-
-# =================================================================
-# MyOPAC Summary page
-# =================================================================
-#: myopac.summary.expired
-msgid ""
-"Your account expired on <span id='myopac.expired.date'/>! Please see a "
-"librarian to renew your account."
-msgstr ""
-"Քո հաշիվը ժամկետանց է դառնում <span id='myopac.expired.date'/>։ Դիմիր "
-"գրադարանավարին թարմացնելու քո հաշիվը։"
-
-#: myopac.summary.notes
-msgid "* Staff Notes *"
-msgstr "* Աշխատակազմի նշումներ *"
-
-#: myopac.summary.phone.day
-msgid "Day Phone"
-msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
-
-#: myopac.summary.phone.evening
-msgid "Evening Phone"
-msgstr "Գիշերային հեռախոս"
-
-#: myopac.summary.phone.other
-msgid "Other Phone"
-msgstr "Այլ հեռախոս"
-
-#: myopac.summary.change
-msgid "Change"
-msgstr "Փոփոխություն"
-
-#: myopac.summary.username.enter
-msgid "Enter new username:"
-msgstr "Մուտք արա նոր օգտվողի անուն։"
-
-#: myopac.summary.password.text
-msgid "(not shown)"
-msgstr "(չի ցուցադրվում)"
-
-#: myopac.summary.password.current
-msgid "Enter current password:"
-msgstr "Մուտք արա ընթացիկ գաղտնաբառը։"
-
-#: myopac.summary.password.new
-msgid "Enter new password:"
-msgstr "Մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
-
-#: myopac.summary.password.reenter
-msgid "Re-enter new password:"
-msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
-
-#: myopac.summary.email
-msgid "Email Address"
-msgstr "էլ փոստի հասցե"
-
-#: myopac.summary.email.new
-msgid "Enter new email address:"
-msgstr "Մուտք արա նոր էլ փոստի հասցե։"
-
-#: myopac.summary.id.primary
-msgid "Primary Identification"
-msgstr "Սկզբնական ճանաչում"
-
-#: myopac.summary.barcode
-msgid "Active Barcode"
-msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
-
-#: myopac.summary.home
-msgid "Home Library"
-msgstr "Տնային գրադարան"
-
-#: myopac.summary.genesis
-msgid "Account Creation Date"
-msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
-
-#: myopac.summary.addresses
-msgid "Addresses"
-msgstr "Հասցեներ"
-
-#: myopac.summary.address.type
-msgid "Address Type"
-msgstr "Հասցեի տեսակ"
-
-#: myopac.summary.address.street
-msgid "Street"
-msgstr "Փողոց"
-
-#: myopac.summary.address.city
-msgid "City"
-msgstr "Քաղաք"
-
-#: myopac.summary.address.county
-msgid "County"
-msgstr "Համայնք"
-
-#: myopac.summary.address.state
-msgid "State"
-msgstr "Նահանգ"
-
-#: myopac.summary.address.zip
-msgid "Zip"
-msgstr "Զիպ"
-
-#: myopac.summary.username.error
-msgid "Please enter a username"
-msgstr "Մուտք արա օգտվողի անուն"
-
-#: myopac.summary.username.dup
-msgid ""
-"The requested username is not available.  Please choose a different username."
-msgstr "Պահանջվող օգտվողi անունը մատչելի չէ։ Ընտրիր օգտվողի այլ անուն։"
-
-#: myopac.summary.username.success
-msgid "Username successfully updated"
-msgstr "Օգտվողի անունը հաջողությամբ թարմացվել է։"
-
-#: myopac.summary.username.failure
-msgid "Username update failed"
-msgstr "Օգտվողի անվան թարմացումը ձախողվեց։"
-
-#: myopac.summary.username.invalid
-#, fuzzy
-msgid "Username cannot contain spaces or have the same format as a barcode"
-msgstr "Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել բացատներ։"
-
-#: myopac.summary.email.error
-msgid "Please enter a valid email address"
-msgstr "Մուտք արա իրական էլ փոստի հասցե"
-
-#: myopac.summary.email.success
-msgid "Email address successfully updated"
-msgstr "էլ փոստի հասցեն հաջողությամբ թարմացվել է։"
-
-#: myopac.summary.email.failed
-msgid "Email address update failed"
-msgstr "Էլ փոստի հասցեի թարմացումը չստացվեց։"
-
-#: myopac.summary.password.error
-msgid "Passwords are empty or do not match"
-msgstr "Գաղտնաբառերը դատարկ են կամ չեն համընկնում։ "
-
-#: myopac.summary.password.success login.password.success
-msgid "Password successfully updated"
-msgstr "Գաղտնաբառը հաջողությամբ թարմացվել է։"
-
-#: myopac.summary.password.failure
-msgid "Password update failed"
-msgstr "Գաղտնաբառի թարմացումը տապալվեց։"
-
-# =================================================================
-# Advanced Search Page
-# =================================================================
-#: opac.advanced.wizard.contains
-msgid "Selected field contains the following words"
-msgstr "Ընտրված դաշտը պարունակում է հետևյալ բառերը։"
-
-#: opac.advanced.wizard.nocontains
-msgid "Selected field does <u>not</u> contain the following words"
-msgstr "Ընտրված դաշտը <u>չի</u> պարունակում հետևյալ բառերը"
-
-#: opac.advanced.wizard.exact
-msgid "Selected field contains the <u>exact</u> phrase"
-msgstr "Ընտրված դաշտը <u>ճշգրտորեն</u> պարունակում է արտահայտություն"
-
-#: opac.advanced.refined.title
-msgid "Refined Advanced Search"
-msgstr "Մաքրված խորացված փնտրում"
-
-#: opac.advanced.refined.title_contains
-msgid "Title contains the following words"
-msgstr "Վերնագիրը պարունակում է հետևյալ բառերը"
-
-#: opac.advanced.refined.author_contains
-msgid "Author contains the following words"
-msgstr "Հեղինակը պարունակում է հետևյալ բառերը"
-
-#: opac.advanced.refined.subject_contains
-msgid "Subject contains the following words"
-msgstr "Խորագիրը պարունակում է հետևյալ բառերը"
-
-#: opac.advanced.refined.series_contains
-msgid "Series contains the following words"
-msgstr "Մատենաշարը պարունակում է հետևյալ բառերը"
-
-#: opac.advanced.refined.contains
-msgid "Contains"
-msgstr "Պարունակում է"
-
-#: opac.advanced.refined.nocontains
-msgid "Does not contain"
-msgstr "Չի պարունակում"
-
-#: opac.advanced.refined.exact
-msgid "Matches Exactly"
-msgstr "Ճշգրիտ համընկնում"
-
-#: opac.advanced.marc.warning
-msgid "For Librarians"
-msgstr "Գրադարանավարների համար"
-
-# ==========================================================
-# MARC expert search
-#: opac.advanced.marc.title search.marc
-msgid "MARC Expert Search"
-msgstr "MARC արհեստավարժ որոնում"
-
-#: opac.advanced.marc.tag
-msgid "MARC Tag"
-msgstr "MARC ցուցիչ"
-
-#: opac.advanced.marc.ind1
-msgid "Indicator 1"
-msgstr "Ցուցիչ 1"
-
-#: opac.advanced.marc.ind2
-msgid "Indicator 2"
-msgstr "Ցուցիչ 2"
-
-#: opac.advanced.marc.subfield
-msgid "Subfield"
-msgstr "Ենթադաշտ"
-
-#: opac.advanced.marc.value
-msgid "Value"
-msgstr "Արժեք"
-
-#: opac.advanced.marc.addrow
-msgid "Add a new row"
-msgstr "Ավելացրու նոր տող"
-
-#: opac.advanced.quick.title sidebar.quick.search
-msgid "Quick Search"
-msgstr "Արագ փնտրում"
-
-#: opac.advanced.quick.issn
-msgid "ISSN"
-msgstr "ISSN"
-
-#: opac.advanced.quick.lccn
-msgid "LCCN"
-msgstr "LCCN"
-
-# title control number
-#: opac.advanced.quick.tcn
-msgid "TCN"
-msgstr "TCN"
-
-#: opac.advanced.quick.barcode
-msgid "Item Barcode"
-msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
-
-#: search.marc.tag
-msgid "Tag:"
-msgstr "Ցուցիչ։"
-
-#: search.marc.subfield
-msgid "Subfield:"
-msgstr "Ենթադաշտ։"
-
-#: search.marc.value
-msgid "Value:"
-msgstr "Արժեք։"
-
-#: search.marc.add.row
-msgid "Add Row"
-msgstr "Ավելացրու տող"
-
-# ==========================================================
-# Status bar
-# ==========================================================
-#: status.results
-msgid "Including results for"
-msgstr "Ներառելով արդյունքները համար"
-
-# =================================================================
-# More generic stuff
-# =================================================================
-#: opac.session_expiring
-msgid "Your login session will timeout in 1 minute unless there is activity."
-msgstr "Քո գրանցված սեսիան կլրանա մեկ րոպեից, եթե ակտիվություն չլինի։"
-
-#: opac.session_expired
-msgid "Your login session has expired"
-msgstr "Քո գրանցված սեսիան ավարտվեց"
-
-#: navigate.home
-msgid "Home"
-msgstr "Տուն"
-
-#: navigate.home.title
-msgid "Go to the Home page"
-msgstr "Գնա տնային էջ"
-
-#: opac.navigate.advanced.title
-msgid "Go to the Advanced Search Page"
-msgstr "Գնա խորացված որոնման էջ"
-
-#: navigate.myopac opac.navigate.myopac
-msgid "My Account"
-msgstr "Իմ հաշիվը"
-
-#: navigate.myopac.title
-msgid "Go to My OPAC"
-msgstr "Գնա իմ ՀՕԱՔ"
-
-#: navigate.login
-msgid "Log in"
-msgstr "Գրանցվիր"
-
-#: navigate.login.title
-msgid "Log in for personalized features"
-msgstr "Գրանցվիր անհատականացված հնարավորությունների համար"
-
-#: navigate.logout navigate.logout.title
-msgid "Log out"
-msgstr "Դուրս արի"
-
-#: opac.navigate.selectNewOrg
-msgid "Choose a different library"
-msgstr "Ընտրիր այլ գրադարան"
-
-#: opac.navigate.selectOrg library.select.help
-msgid "Choose a library to search"
-msgstr "Ընտրիր փնտրման համար գրադարանը"
-
-#: navigate.loggedinas
-msgid "You are logged in as "
-msgstr "Դու գրանցված ես որպես"
-
-#: navigate.loggedinas.title
-msgid "Logged in as..."
-msgstr "Գրանցված որպես..."
-
-#: navigate.titleGroupResults
-msgid "My Search Results"
-msgstr "Իմ փնտրման արդյունքները"
-
-#: navigate.titleResults
-msgid "My Title Results"
-msgstr "Իմ վերնագրի արդյունքները"
-
-#: navigate.title.details
-msgid "My Title Details"
-msgstr "Իմ վերնագրի մանրամասները"
-
-#: navigate.record.details
-msgid "Record Details"
-msgstr "Գրառման մանրամասներ"
-
-#: footer.find.library
-msgid "Find a Library Near Me"
-msgstr "Գտիր ինձ մոտիկ գրադարան"
-
-#: footer.find.url
-msgid "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
-msgstr "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
-
-#: footer.help.url
-msgid "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
-msgstr "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
-
-#: footer.help
-msgid "Help"
-msgstr "Օգնություն"
-
-#: footer.library.url
-msgid "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
-msgstr "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
-
-#: footer.library.about
-msgid "About PINES"
-msgstr " PINES-ի մասին"
-
-#: footer.union.url
-msgid "http://www.galileo.usg.edu/"
-msgstr "http://www.galileo.usg.edu/"
-
-#: footer.union
-msgid "GALILEO"
-msgstr "GALILEO"
-
-#: footer.copyright
-msgid "Copyright &#xA9; 2006 Georgia Public Library Service"
-msgstr ""
-"Հեղինակային իրավունք &#xA9; 2006 Գեորգիա նահանգի հանրային գրադարանի "
-"ծառայություն"
-
-# Introduces the logo for the project
-#: footer.logo
-msgid "Powered by"
-msgstr "Ուժեղացված"
-
-# =================================================================
-# My OPAC
-# =================================================================
-#: myopac.account
-msgid "Account Summary"
-msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
-
-#: myopac.checkouts
-msgid "Items Checked Out"
-msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
-
-#: myopac.holds
-msgid "Items on Hold"
-msgstr "Պահված նյութեր"
-
-#: myopac.fines
-msgid "Fines"
-msgstr "Տուգանքներ"
-
-#: myopac.preferences
-msgid "Account Preferences"
-msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
-
-# =================================================================
-# Sidebar
-# =================================================================
-#: sidebar.relevantSubjects.headerLabel
-msgid "Relevant Subjects"
-msgstr "Համապատասխան խորագրեր"
-
-#: sidebar.relevantAuthors.headerLabel
-msgid "Relevant Authors"
-msgstr "Համապատասխան հեղինակներ"
-
-#: sidebar.relevantSeries.headerLabel
-msgid "Relevant Series"
-msgstr "Համապատասխան մատենաշարեր"
-
-#: sidebar.relevantReviews.headerLabel rdetail.extras.reviews
-msgid "Reviews"
-msgstr "Գրախոսություններ"
-
-#: sidebar.copy.not.found
-msgid "No copy with the requested barcode was found"
-msgstr "Պահանջվող շտրիխ կոդով պատճեներ չեն գտնվել"
-
-# =================================================================
-# Search formats
-# =================================================================
-#: opac.search.books
-msgid "Books"
-msgstr "Գրքեր"
-
-#: opac.search.allFormats
-msgid "All Formats"
-msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
-
-#: opac.search.largePrint
-msgid "Large Print Books"
-msgstr "Մեծ տպագիր գրքեր"
-
-#: opac.search.audioBooks
-msgid "Audiobooks"
-msgstr "Ձայնագրքեր"
-
-#: opac.search.videoRecordings
-msgid "Video Recordings"
-msgstr "Տեսագրառումներ"
-
-#: opac.search.music
-msgid "Music"
-msgstr "Երաժշտություն"
-
-#: opac.search.electronic
-msgid "Electronic Resources"
-msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
-
-#: opac.search.nowSearching
-msgid "Now Searching"
-msgstr "Հիմա փնտրում է"
-
-# =================================================================
-# Page Titles
-# =================================================================
-#: opac.title.home
-msgid "Evergreen Home"
-msgstr "Evergreen տուն"
-
-#: opac.title.mresult
-msgid "Evergreen Title Groups"
-msgstr "Evergreen վերնագրերի խումբ"
-
-#: opac.title.rresult
-msgid "Evergreen Titles"
-msgstr "Evergreen վերնագրեր"
-
-#: opac.title.myopac
-msgid "Evergreen My Account"
-msgstr "Evergreen իմ հաշիվ"
-
-#: opac.title.rdetail
-msgid "Evergreen Title Details"
-msgstr "Evergreen վերնագրի մանրամասներ"
-
-#: opac.title.advanced
-msgid "Evergreen Advanced Search"
-msgstr "Evergreen խորացված որոնում"
-
-#: opac.title.reqitems
-msgid "Evergreen Request Items"
-msgstr "Evergreen պատվիրված նյութեր"
-
-#: opac.title.cnbrowse
-msgid "Evergreen Call Number Browse"
-msgstr "Evergreen դասիչի դիտում"
-
-#: opac.holds.forMe
-msgid "Place this hold for myself"
-msgstr "Տեղադրիր այս պահումը իմ փոխարեն"
-
-#: opac.holds.xulRecipient
-msgid "Enter recipient barcode"
-msgstr "Մուտք արա ստացողի շտրիխ կոդը"
-
-#: opac.holds.recipient
-msgid "Recipient"
-msgstr "Ստացող"
-
-#: opac.holds.placeHold
-msgid "Place Hold"
-msgstr "Տեղադրիր պահումը"
-
-#: opac.holds.contactPhone
-msgid "Contact telephone number"
-msgstr "Կապի հեռախոսի համար"
-
-#: opac.holds.contactEmail
-msgid "Contact email address"
-msgstr "Կապի էլ փոստի հասցե"
-
-#: opac.holds.pickupLocation
-msgid "Pickup location"
-msgstr "Վերցնելու վայր"
-
-#: opac.holds.success
-msgid "Hold was successfully placed"
-msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
-
-#: opac.holds.failure
-msgid "Hold was not successfully placed"
-msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
-
-# =================================================================
-# Advanced
-# =================================================================
-#: advanced.search.title
-msgid "Search Input"
-msgstr "Փնտրման մուտք"
-
-#: advanced.add.row
-msgid "Add Search Row"
-msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
-
-#: advanced.search.submit
-msgid "Submit Search"
-msgstr "Սկսիր փնտրումը"
-
-#: advanced.search.filters
-msgid "Search Filters"
-msgstr "Փնտրման զտիչներ"
-
-#: advanced.item.form
-msgid "Item Form"
-msgstr "Նյութի կաղապար"
-
-#: advanced.item.type
-msgid "Item Type"
-msgstr "Նյութի տեսակ"
-
-#: advanced.link
-msgid "Advanced"
-msgstr "Խորացված"
-
-#: advanced.basic.link
-msgid "Basic"
-msgstr "Հիմնական"
-
-#: advanced.literary.form
-msgid "Literary&nbsp;Form"
-msgstr "Գրական&nbsp;Կաղապար"
-
-#: advanced.non.fiction
-msgid "Non Fiction"
-msgstr "Ոչ գեղարվեստական"
-
-#: advanced.fiction
-msgid "Fiction"
-msgstr "Գեղարվեստական"
-
-#: advanced.language
-msgid "Language"
-msgstr "Լեզու"
-
-#: advanced.audience
-msgid "Audience"
-msgstr "Լսարան"
-
-#: advanced.adult
-msgid "Adult"
-msgstr "Մեծահասակ"
-
-#: advanced.juvenile
-msgid "Juvenile"
-msgstr "Պատանեկան"
-
-#: advanced.general
-msgid "General"
-msgstr "Ընդհանուր"
-
-#: advanced.sort.criteria
-msgid "Sort Criteria"
-msgstr "Տեսակավորման չափանիշ"
-
-#: advanced.search.library
-msgid "Search Library"
-msgstr "Որոնիր գրադարանը"
-
-#: advanced.relevance
-msgid "Relevance"
-msgstr "Համարժեք"
-
-#: advanced.pubdate
-msgid "Publication date"
-msgstr "Հրատարակման տարեթիվ"
-
-#: advanced.sort.asc
-msgid "Ascending / A to Z"
-msgstr "Աճող / Ա դեպի Ֆ"
-
-#: advanced.sort.desc
-msgid "Descending / Z to A"
-msgstr "Նվազող / Ֆ դեպի Ա"
-
-#: advanced.frbrize
-msgid "Group Formats and Editions"
-msgstr "Խմբային ձևաչափեր և հրատարակություններ"
-
-#: advanced.go
-msgid "Go"
-msgstr "Գնա"
-
-# =================================================================
-# Rdetail
-# =================================================================
-#: rdetail.print
-msgid "print these details"
-msgstr "տպիր այս մանրամասները"
-
-#: rdetail.cn.barcode
-msgid "Barcode"
-msgstr "Շտրիխ կոդ"
-
-#: rdetail.cn.location
-msgid "Location"
-msgstr "Տեղաբաշխում"
-
-#: rdetail.cn.hold.age
-msgid "Age Hold Protection"
-msgstr "տարիքի պահման պաշտպանություն"
-
-#: rdetail.cn.genesis
-msgid "Create Date"
-msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
-
-#: rdetail.cn.holdable
-msgid "Holdable"
-msgstr "Պահվող"
-
-#: rdetail.cn.more
-msgid "more info..."
-msgstr "ավելի տեղեկատվություն..."
-
-#: rdetail.cn.less
-msgid "less info"
-msgstr "պակաս տեղեկատվություն"
-
-#: rdetail.cn.hold rdetail.copyInfo.hold
-msgid "place hold"
-msgstr "տեղադրիր պահումը"
-
-#: rdetail.cn.disabled
-msgid "- Disabled -"
-msgstr "- Արգելափակված -"
-
-#: rdetail.cn.note
-msgid "Copy Note"
-msgstr "Նմուշի նշում"
-
-#: rdetail.cn.category
-msgid "Copy Category"
-msgstr "Նմուշի դաս"
-
-#: rdetail.cn.print
-msgid "Print Page"
-msgstr "Տպած էջ"
-
-#: rdetail.page.results
-msgid "First results page"
-msgstr "Առաջին արդյունքների էջ"
-
-# Result # &common.of; #
-#: rdetail.result
-msgid "Result"
-msgstr "Արդյունք"
-
-#: rdetail.start
-msgid "Start"
-msgstr "Սկսիր"
-
-#: rdetail.page.previous
-msgid "Previous page"
-msgstr "Նախորդ էջ"
-
-#: rdetail.page.next
-msgid "Next page"
-msgstr "Հաջորդ էջ"
-
-#: rdetail.page.last
-msgid "Last results page"
-msgstr "Վերջին արդյունքների էջ"
-
-#: rdetail.end
-msgid "End"
-msgstr "Վերջ"
-
-#: rdetail.more
-msgid "More Actions..."
-msgstr "Ավելի գործողություններ..."
-
-#: rdetail.bookbag.add
-msgid "Add to bookbag"
-msgstr "Ավելացրու գրքի զամբյուղին"
-
-#: rdetail.bookbag.create
-msgid "Create a new bookbag"
-msgstr "Ստեղծիր գրքի նոր զամբյուղ"
-
-#: rdetail.record.deleted
-msgid ""
-"This record has been deleted from the database. We recommend that you remove "
-"this title from any bookbags it may have been added to."
-msgstr ""
-"Այս գրառումը ջնջվել է շտեմարանից։ Խորհուրդ ենք տալիս հեռացնել այս վերնագիրը "
-"բոլոր գրքի զամբյուղներից, որոնցում այն կարող է ավելացված լինել։"
-
-#: rdetail.none
-msgid "(none)"
-msgstr "(ոչինչ)"
-
-#: rdetail.bookbag.add.success
-msgid "Item successfully added to bookbag"
-msgstr "Նյութը հաջողությամբ ավելացվել է գրքի զամբյուղին"
-
-#: rdetail.bookbag.name
-msgid "Enter the name of the new bookbag"
-msgstr "Մուտք արա նոր գրքի զամբյուղի անվանումը"
-
-#: rdetail.bookbag.create.success
-msgid "Bookbag successfully created"
-msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ ստեղծվել է"
-
-#: rdetail.detailMain.headerLabel
-msgid "Record Summary"
-msgstr "Գրառման համառոտագրություն"
-
-#: rdetail.detailMain.subjects
-msgid "Subjects"
-msgstr "Խորագրեր"
-
-#: rdetail.detailMain.abstract
-msgid "Abstract"
-msgstr "Համառոտագրություն"
-
-#: rdetail.detailMain.viewMarc
-msgid "View MARC"
-msgstr "Դիտիր MARC"
-
-#: rdetail.detailMain.hideMarc
-msgid "Return to title details"
-msgstr "Վերադարձիր վերնագրի մանրամասներին"
-
-#: rdetail.author.search
-msgid "Perform an author search"
-msgstr "Իրականցրու հեղինակի փնտրում"
-
-#: rdetail.copyInfo.headerLabel
-msgid "Copy Information"
-msgstr "Պատճենիր տեղեկատվությունը"
-
-#: rdetail.copyInfo.callnumber
-msgid "Callnumber"
-msgstr "Դասիչ"
-
-#: rdetail.copyInfo.local
-msgid "View Copy Information for this location only"
-msgstr "Դիտիր Պատճենիր տեղեկատվությունը այս տեղաբաշխման համար"
-
-#: rdetail.copyInfo.all
-msgid "View copy information for all libraries"
-msgstr "Դիտիր Պատճենիր տեղեկատվությունը բոլոր գրադարանների համար"
-
-#: rdetail.copyInfo.actions
-msgid "Actions"
-msgstr "Գործողություններ"
-
-#: rdetail.copyInfo.print
-msgid "Print Call Numbers for this library"
-msgstr "Տպիր դասիչները այս գրադարանի համար"
-
-#: rdetail.copyInfo.details
-msgid "details"
-msgstr "մանրամասներ"
-
-#: rdetail.copyInfo.browse
-msgid "browse"
-msgstr "դիտիր"
-
-#: rdetail.extras.summary
-msgid "Copy Summary"
-msgstr "Պատճենի համառոտագրություն"
-
-#: rdetail.extras.toc
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Բովանդակություն"
-
-#: rdetail.extras.excerpt
-msgid "Excerpt"
-msgstr "Մեջբերում"
-
-#: rdetail.extras.author.notes
-msgid "Author Notes"
-msgstr "Հեղինակի նշումներ"
-
-#: rdetail.extras.annotation
-msgid "Annotation"
-msgstr "Աննոտացիա"
-
-#: rdetail.extras.marc
-msgid "MARC Record"
-msgstr "MARC գրառում"
-
-#: rdetail.extras.call.null
-msgid "There are no call numbers for this item at this location."
-msgstr "Այս վայրում այս նյութի համար դասիչավորման համարներ չկան"
-
-#: rdetail.extras.call.local
-msgid "Local Call Numbers:"
-msgstr "Տեղային դասիչներ"
-
-#: rdetail.loading
-msgid "Loading copy infomation..."
-msgstr "Պատճենի տեղեկատվության բեռնավորում..."
-
-#: rdetail.noneAvailable
-msgid " * There are no copies in this location"
-msgstr " * Այս վայրում պատճեներ չկան"
-
-#: rdetail.summary.online
-msgid "Online Resources"
-msgstr "Առցանց պաշարներ"
-
-#: result.sort_by
-msgid "Sort Results by Relevance"
-msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ կարևորության"
-
-#: result.sort_by.title
-msgid "Sort Results by Title"
-msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ վերնագրի"
-
-#: result.sort_by.author
-msgid "Sort Results by Author"
-msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ հեղինակի"
-
-#: result.sort_by.pubdate
-#, fuzzy
-msgid "Sort Results by Publication Date"
-msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ հրատարակման տարեթվի"
-
-#: result.limit2avail
-msgid "Limit to Available"
-msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
-
-#: result.info.copies
-msgid "Available copies / Total copies"
-msgstr "Հասանելի պատճեներ / Ընդհանուր պատճեներ"
-
-#: result.info.no.items
-msgid "No items with the selected format were found in this location."
-msgstr "Այս վայրում ընտրված ձևաչափով նյութեր չեն գտնվել"
-
-#: result.info.format.items
-msgid "Listed below are all items in the catalog with the chosen format."
-msgstr "Ստորև թվարկվածները քարտարանի նյութերն են ըստ ընտրված ձևաչափի "
-
-#: result.info.show
-msgid "Show records for"
-msgstr "Ցույց տուր գրառումները "
-
-#: result.lowhits.few
-msgid "Few hits were returned for your search."
-msgstr "Քո որոնման համար շատ քիչ հարվածներ են վերադարձվել "
-
-#: result.lowhits.zero
-msgid "Zero hits were returned for your search."
-msgstr "Քո որոնման համար զերո արդյունք է վերադարձվել "
-
-#: result.lowhits.did.you.mean
-msgid "Maybe you meant:"
-msgstr "Միգուցե՞ դու նկատի ունես"
-
-#: result.lowhits.formats
-msgid "You will find more hits when searching all item formats:"
-msgstr ""
-"Դու կունենաս ավելի շատ հարվածներ երբ որոնես ըստ նյութի բոլոր ձևաչափերի։"
-
-#: result.lowhits.formats.search
-msgid "Search again with all formats?"
-msgstr "Որոնե՞լ նորից ըստ բոլոր ձևաչափերի"
-
-#: result.lowhits.related
-msgid "You may also like to try these related searches:"
-msgstr "Դու կարող ես նախընտրել նաև այս կապակցված փնտրումները։"
-
-#: result.lowhits.expand
-msgid "You may also wish to expand your search range to:"
-msgstr "Դու կարող ես ցանկանալ նաև ընդլայնել քո փնտրման տիրույթը։"
-
-#: result.lowhits.class
-msgid "You can try searching the same terms by:"
-msgstr "Դու կարող ես փորձել փնտրել նույն տերմինը։"
-
-#: result.lowhits.title
-msgid "title"
-msgstr "վերնագիր"
-
-#: result.lowhits.author
-msgid "author"
-msgstr "հեղինակ"
-
-#: result.lowhits.subject
-msgid "subject"
-msgstr "խորագիր"
-
-#: result.lowhits.series
-msgid "series"
-msgstr "մատենաշար"
-
-#: result.lowhits.keyword
-msgid "keyword"
-msgstr "վճռորոշ բառ"
-
-#: result.table.keyword
-msgid "View titles for this record"
-msgstr "Այս գրառման համար դիտիր վերնագրերը"
-
-#: result.table.author
-msgid "Perform an Author Search"
-msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
-
-#: common.call.number.label
-msgid "Call Number:"
-msgstr "Դասիչ։"
-
-#: common.isbn.label
-msgid "ISBN:"
-msgstr "ISBN:"
-
-#: common.issn.label
-msgid "ISSN:"
-msgstr "ISSN:"
-
-#: common.copy.barcode.label
-msgid "Copy Barcode:"
-msgstr "Պատճենահանիր շտրիխ կոդը։"
-
-#: common.hold.place
-msgid "Place hold for me"
-msgstr "Իմ համար իրականացրու պահում"
-
-#: common.hold.check
-msgid "Checking for possibility of hold fulfillment..."
-msgstr "Պահման իրականացման համար ստուգվում է հնարավորությունը... "
-
-#: common.hold.create
-msgid "Create / Edit a Hold"
-msgstr "Ստեղծիր / Խմբագրիր պահումը"
-
-#: common.hold.update
-msgid "Update Hold"
-msgstr "Թարմացրու պահումը"
-
-#: common.hold.type.label
-msgid "Hold Type:"
-msgstr "Պահման տեսակ"
-
-#: common.hold.volume
-msgid "Volume Hold"
-msgstr "Հատորի պահում"
-
-#: common.hold.copy
-msgid "Copy Hold"
-msgstr "Պատճենի պահում"
-
-#: common.hold.advanced
-msgid "Advanced Hold Options"
-msgstr "Պահման խորացված ընտրանքներ"
-
-#: common.hold.delivery
-msgid "Please select a physical location where your hold can be delivered."
-msgstr "Ընտրեք այն ֆիզիկական տեղաբաշխումը, ուր կարելի է առաքել ձեր պահումը։"
-
-#: common.hold.exists
-msgid "A hold already exists on the requested item."
-msgstr "Պատվիրված նյութի վրա արդեն գոյություն ունի պահում։"
-
-#: common.hold.exists.override
-msgid ""
-"A hold already exists on the requested item. Would you like to create the "
-"hold anyway?"
-msgstr ""
-"Պատվիրված նյութի վրա արդեն գոյություն ունի պահում։ Կուզենա՞ք ամեն դեպքում "
-"ստեղծել պահում։"
-
-#: common.hold.barred
-msgid ""
-"PATRON BARRED. Please see any notes in the \"Staff Notes\" section of your "
-"\"My Account\" page or contact your local library."
-msgstr ""
-"ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ Է։ Տես նշումները  քո  \"Իմ հաշվեհամար\" էջի "
-"\"Աշխատակազմի նշումներ\" բաժնում, կամ կապվիր քո տեղային գրադարանի հետ։։ "
-
-#: common.hold.item.invalid
-msgid ""
-"This hold is no longer valid. It's likely that the target for the hold was "
-"deleted from the system.  Please cancel this hold and place a new one."
-msgstr ""
-"Այ պահումը այլևս հավաստի չէ։ Հավանաբար պահման թիրախը համակարգից ջնջված է։ "
-"Չեղյալ արեք այս պահումը և իրականացրու նոր պահում։"
-
-#: common.hold.patron.invalid
-msgid "The patron barcode entered as the hold recipient is invalid."
-msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը մուտքագրված որպես ստացող հավաստի չէ։"
-
-# Was (??), perhaps change to a button or icon?
-#: common.help
-msgid "(Help)"
-msgstr "(Օգնություն)"
-
-#: common.phone.format.help
-msgid ""
-"The phone number does not have the correct format. The expected format is "
-"XXX-YYY-ZZZZ"
-msgstr "Հեռախոսի համարը չունի ճիշտ ձևաչափ։ Սպասվող ձևաչափն է` XXX-YYY-ZZZZ"
-
-#: common.hold.failed
-msgid ""
-"No items were found that could fulfill the requested holds. It's possible "
-"that choosing a different format will result in a successful hold. It is "
-"also possible that you have exceeded the number of allowable holds. For "
-"further information, please consult your local librarian."
-msgstr ""
-"Պահանջվող պահումներին բավարարող գրառումներ չկան։ Հնարավոր է, որ ուրիշ "
-"ձևաչափի ընտրությունը  կհանգեցնի հաջող պահման։ Հնարավոր է նաև որ դու "
-"գերազանցել ես թույլատրելի պահումների քանակը։ Հետագա տեղեկատվության համար "
-"դիմիր քո տեղային գրադարանավարին։   "
-
-#: common.control.click
-msgid "(control-click to select multiple formats)"
-msgstr "(Բազմաձևաչափեր ընտրելու համար` ստուգիր-սեղմիր)"
-
-#: common.format.alternatives
-msgid "Acceptable Alternative Formats:"
-msgstr "Ընդունելի այլընտրանքային ձևաչափեր։"
-
-#: common.phone.format
-msgid "(XXX-YYY-ZZZZ)"
-msgstr "(XXX-YYY-ZZZZ)"
-
-#: common.phone.enable
-msgid "Enable phone notifications for this hold?"
-msgstr "Թույլատրե՞լ այս պահման համար հեռախոսային տեղեկացումներ։"
-
-#: common.email.enable
-msgid "Enable email notifications for this hold?"
-msgstr "Թույլատրե՞լ այս պահման համար էլ փոստով տեղեկացումներ։"
-
-#: common.email.none
-msgid "(Patron has no configured email address)"
-msgstr "(Ընթերցողը չի կարգաբերել էլ փոստի հասցեն)"
-
-#: common.email.set
-msgid ""
-"(See <a class='classic_link' id='holds.no_email.my_account'>My Account</a> "
-"for setting your email address)"
-msgstr ""
-"(Տես <a class='classic_link' id='holds.no_email.my_account'>Իմ հաշիվը</a> քո "
-"էլ փոստի հասցեն ստեղծելու համար)"
-
-#: common.keywords.label
-msgid "Keywords:"
-msgstr "Վճռորոշ բառեր։"
-
-#: common.physical.label
-msgid "Physical Description:"
-msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
-
-#: common.series.label
-msgid "Series:"
-msgstr "Մատենաշար։"
-
-#: common.subject.label
-msgid "Subject:"
-msgstr "Խորագիր։"
-
-#: common.title.label
-msgid "Title:"
-msgstr "Վերնագիր։"
-
-#: common.author.label
-msgid "Author:"
-msgstr "Հեղինակ։"
-
-#: common.format.label
-msgid "Format:"
-msgstr "Ձևաչափ։"
-
-#: library.select
-msgid "Find results in"
-msgstr "Գտիր արդյունքները"
-
-#: library.select.label
-msgid "Choose a different library..."
-msgstr "Ընտրիր մեկ այլ գրադարան..."
-
-#: login.username
-msgid "Enter your username or library barcode"
-msgstr "Մուտք արա օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը"
-
-#: login.password.change
-msgid "Change Password"
-msgstr "Փոխիր գաղտնաբառը"
-
-#: login.first.time
-msgid ""
-"This appears to be the first time you have logged in. You will need to "
-"change your password."
-msgstr ""
-"Կարծես թե դու առաջին անգամ ես մուտք գործում։ Անհրաժեշտ է փոխել գաղտնաբառը։"
-
-#: login.password.current.enter
-msgid "Enter your current password"
-msgstr "Մուտք արա ընթացիկ գաղտնաբառը։"
-
-#: login.password.new.enter
-msgid "Enter the new password"
-msgstr "Մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
-
-#: login.password.new.reenter
-msgid "Re-type the new password for verification"
-msgstr "Ստուգման համար կրկին մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
-
-#: login.password.update
-msgid "Update Password"
-msgstr "Թարմացրու գաղտնաբառը։"
-
-#: login.password.nomatch
-msgid "Passwords do not match"
-msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում"
-
-#: login.password.strength
-msgid "The password provided is not strong enough."
-msgstr "Ներկայացված գաղտնաբառը այնքան էլ ուժեղ չէ։"
-
-#: login.barcode.inactive
-msgid ""
-"The barcode used to login is marked as inactive.  Please contact your local "
-"library."
-msgstr ""
-"Մուտք գործելու համար տրված շտրիխ կոդը նշված է որպես ոչ ակտիվ։ Կապվիր քո "
-"տեղային գրադարանի հետ։ "
-
-#: login.account.inactive
-msgid "This account has been deactivated.  Please contact your local library."
-msgstr "Այս հաշիվը ապաակտիվացված է։ Կապվիր քո տեղային գրադարանի հետ։"
-
-#: login.failed
-msgid ""
-"Login failed. The username or password provided was not valid. Ensure Caps-"
-"Lock is off and try again or contact your local library."
-msgstr ""
-"Գրանցումը տապալված է։ Օգտվողի անունը կամ գաղտնաբառը հավաստի չեն։ Ստուգիր որ "
-"Caps-Lock-ը անջատված է, և փորձիր նորից, կամ կապվիր տեղային գրադարանի հետ։"
-
-#: button.go
-msgid "Go!"
-msgstr "Գնա"
-
-# =================================================================
-# Slimpac Simple Search
-# =================================================================
-#: slimpac.start.title
-msgid "Simple Search"
-msgstr "Հասարակ փնտրում"
-
-#: slimpac.start.nowSearching
-msgid "Now searching: "
-msgstr "Հիմա որոնում է։"
-
-#: slimpac.start.dynamic
-msgid "Dynamic Catalog"
-msgstr "Դինամիկ քարտարան"
-
-# =================================================================
-# Slimpac Advanced Search
-# =================================================================
-#: slimpac.advanced.language
-msgid "Item Language"
-msgstr "Նյութի լեզու"
-
-#: slimpac.advanced.create_date
-msgid "Record Creation Date"
-msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթիվ"
-
-#: slimpac.advanced.edit_date
-msgid "Record Edit Date"
-msgstr "Գրառման խմբագրման ամսաթիվ"
-
-#: opac.image_provided
-msgid "Image provided by"
-msgstr "Նկարը ապահովել է"
-
-#: vendor.name
-msgid "Amazon"
-msgstr "Ամազոն"
-
-#: vendor.base_link
-msgid "http://amazon.com/dp/"
-msgstr "http://amazon.com/dp/"
-
-#~ msgid "Edit/Cancel"
-#~ msgstr "Խմբագրիր/Անտեսիր"