Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / hy-AM.po
index 51b5b5b..d67b655 100644 (file)
@@ -7,15 +7,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evergreen\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-09 18:56+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-08-06 16:02+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:16+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2014-10-10 04:50+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:45+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
 msgid ""
@@ -35,11 +35,11 @@ msgstr ""
 
 #. (pubdate_clean)
 #. (copyright_clean)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:145
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:147
 msgid " (%1)"
 msgstr " (%1)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
 msgid " / "
 msgstr " / "
 
@@ -67,9 +67,9 @@ msgstr "$%.2f"
 msgid "%1 %2"
 msgstr "%1 %2"
 
+#. (title, hold.hold.part.label)
 #. (copy.label, copy_org.name)
 #. (title, part.label)
-#. (title, hold.hold.part.label)
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
 msgid "%1 (%2)"
 msgstr "%1 (%2)"
@@ -79,13 +79,23 @@ msgstr "%1 (%2)"
 msgid "%1 (foreign item)"
 msgstr "%1 (օտարերկրյա նյութ)"
 
+#. (ctx.page_title, libname)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:17
+msgid "%1 - %2"
+msgstr ""
+
+#. (libname)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:19
+msgid "%1 OpenSearch"
+msgstr ""
+
 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:26
 msgid "%1 hold on %quant(%2, copy, copies)"
 msgstr ""
 
-#. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
+#. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
 msgstr "%1 ընդամենը %քանակ(%2,պատճեն,պատճեններ) հասանելի են %3."
@@ -100,7 +110,7 @@ msgid "%quant(%1,copy,copies) at %2."
 msgstr "%քանակ(%1,պատճեն,պատճեններ) այստեղ %2."
 
 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:135
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:156
 msgid ""
 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
 "copies)."
@@ -108,14 +118,10 @@ msgstr ""
 "%քանակ(%1,ընթացիկ պահում,ընթացիկ պահումներ) ըստ %քանակ(%2,ընդհանուր "
 "պատճեն,ընդհանուր պատճեններ)։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:38
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4
-msgid "&#9668; Search Results"
-msgstr "&#9668; Որոնման արդյունքներ"
-
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:16
 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
@@ -161,7 +167,7 @@ msgstr "(չի ցուցադրվում)"
 msgid "(page %1 of %2)"
 msgstr "(էջ %1 ընդամենը %2)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:81
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:82
 msgid "- All Parts -"
 msgstr "- Բոլոր մասերը -"
 
@@ -185,6 +191,10 @@ msgstr ""
 msgid "A registration error has occurred"
 msgstr "Հանդիպել է գրանցման սխալ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Abridger"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
 msgid "Account Creation Date"
 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
@@ -237,15 +247,23 @@ msgstr ""
 msgid "Actions for checked out items"
 msgstr ""
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
+msgid "Actions for messages"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79
 msgid "Actions for selected holds"
 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2038 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:67
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
+msgid "Actions for selected messages"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2047 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:67
 msgid "Activate"
 msgstr "Ակտիվացնել"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2040 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:116
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2049 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:116
 msgid "Active"
 msgstr "Գործուն"
 
@@ -261,6 +279,10 @@ msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
 msgid "Active On"
 msgstr "Ակտիվը միացված է"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
+msgid "Active/Create Date"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
 msgid "Active?"
 msgstr "Ակտի՞վ"
@@ -274,7 +296,7 @@ msgid "Adapter"
 msgstr "Ադապտացիա"
 
 #. (attrs.title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
 msgid "Add %1 to my list"
 msgstr ""
 
@@ -287,7 +309,7 @@ msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
 msgid "Add item to a list: %1"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
 msgid "Add to my list"
 msgstr "Ավելացրու իմ ցուցակին"
 
@@ -315,7 +337,7 @@ msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
 msgid "Additional Physical Form available Note: "
 msgstr "Լրացուցիչ Ֆիզիկական ձևի նշում "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:37
 msgid "Additional Resources"
 msgstr ""
 
@@ -327,7 +349,7 @@ msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
 msgid "Additional Volume Information"
 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
 msgid "Additional search filters and navigation"
 msgstr ""
 
@@ -339,6 +361,10 @@ msgstr "Հասցեի տեսակ"
 msgid "Address changes will be verified by staff"
 msgstr "Հասցեի փոփոխությունները կստուգվեն աշխատակազմի կողմից"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Addressee"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:117
 msgid "Addresses"
 msgstr "Հասցեներ"
@@ -347,15 +373,15 @@ msgstr "Հասցեներ"
 msgid "Adjacency"
 msgstr "Շրջակայք"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:24
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:25
 msgid "Advanced"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:96
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:99
 msgid "Advanced Hold Options"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Խորացված որոնում"
 
@@ -383,7 +409,7 @@ msgstr ""
 msgid "Amount"
 msgstr "Քանակ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:83
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:84
 msgid ""
 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
 "the issue to library staff."
@@ -414,11 +440,19 @@ msgstr "Աննոտացիա"
 msgid "Annotator"
 msgstr "Աննոտացիա կազմող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:47
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
 msgid "Another Search"
 msgstr "Մեկ այլ փնտրում"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Appellant"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Appellee"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Applicant"
 msgstr "Դիմող"
 
@@ -435,6 +469,14 @@ msgstr "Ճարտարապետ"
 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես վճարելու %1 to քո կրեդիտ քարտից։"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
+msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected messsage(s)?"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
+msgid "Are you sure you wish to permanently delete this messsage?"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:36
 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
@@ -448,6 +490,10 @@ msgid "Art copyist"
 msgstr "Արվեստի պատճենող"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Art director"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Artist"
 msgstr "Արտիստ"
 
@@ -463,7 +509,7 @@ msgstr "Օրինական ժառանգ"
 msgid "Associated name"
 msgstr "Կապակցված անուն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:111
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
 msgid "At least"
 msgstr "Առնվազն"
 
@@ -483,7 +529,7 @@ msgstr "Լսարան"
 msgid "August"
 msgstr "Օգոստոս"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2035 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2044 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Author"
 msgstr "Հեղինակ"
 
@@ -508,12 +554,8 @@ msgid "Author of dialog"
 msgstr "Երկխոսության հեղինակ"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
-msgid "Author of introduction"
-msgstr "ներածության հեղինակ"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
-msgid "Author of screenplay"
-msgstr "Սցենարի հեղինակ"
+msgid "Author of introduction, etc."
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
 msgid "Author(s)"
@@ -531,6 +573,10 @@ msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա"
 msgid "Authors"
 msgstr "Հեղինակներ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Autographer"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
 msgid "Available"
 msgstr "Հասանելի"
@@ -547,7 +593,7 @@ msgstr "Պարգևների նշումներ։ "
 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
 msgstr "Մրցանակներ, գրախոսություններ, & Առաջարկվող ընթերցումներ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:56
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:57
 msgid "Back"
 msgstr "Հետ"
 
@@ -563,7 +609,7 @@ msgstr "Վերադարձ դեպի Վճարումների պատմություն"
 msgid "Back to Record"
 msgstr "Վերադարձ գրառմանը"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
 msgid "Back to results"
 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ"
 
@@ -571,7 +617,7 @@ msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ"
 msgid "Balance Owed"
 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2004 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2013 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
 msgid "Barcode"
 msgstr "Շտրիխ կոդ"
 
@@ -579,11 +625,15 @@ msgstr "Շտրիխ կոդ"
 msgid "Barcode:"
 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:22
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:23
 msgid "Basic"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:20
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:105
+msgid "Basic Hold Options"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:21
 msgid "Basic Search"
 msgstr "Հիմնական փնտրում"
 
@@ -595,7 +645,7 @@ msgstr "Մինչև"
 msgid "Between"
 msgstr "Միջև"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
 msgid "Bib Call Number"
 msgstr "Մատեն դասիչ"
 
@@ -643,7 +693,7 @@ msgstr "Մատենագիտական կամ պատմական տվյալներ։ "
 msgid "Blurb writer"
 msgstr "Ռեկլամային գրող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:70
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:72
 msgid "Book cover"
 msgstr ""
 
@@ -691,16 +741,24 @@ msgstr "Ստորին հղում 4"
 msgid "Bottom Link 5"
 msgstr "Ստորին հղում 5"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:26
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Braille embosser"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Broadcaster"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:27
 msgid "Browse"
 msgstr "Զննել"
 
 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:43
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:44
 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
 msgstr "Զննել %1 որ սկսվում է %2 այստեղ %3"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:11
 msgid "Browse the Catalog"
 msgstr "Զննել քարտարանը"
 
@@ -708,7 +766,7 @@ msgstr "Զննել քարտարանը"
 msgid "Call Number"
 msgstr "Դասիչ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
 msgstr "Դասիչ (դարականիշ)"
 
@@ -716,15 +774,15 @@ msgstr "Դասիչ (դարականիշ)"
 msgid "Call Number / Copy Notes"
 msgstr "Դասիչ / Պատճենի նշում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:9
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
 msgid "Call Number Browse"
 msgstr "Դասիչի դիտում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2005 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:309
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2014 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:320
 msgid "Call number"
 msgstr "Դասիչ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:165
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:167
 msgid "Call number:"
 msgstr "Դասիչ։"
 
@@ -732,7 +790,7 @@ msgstr "Դասիչ։"
 msgid "Calligrapher"
 msgstr "Ձեռքով գրող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:129
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:129
 msgid "Cancel"
 msgstr "Չեղարկել"
 
@@ -740,7 +798,7 @@ msgstr "Չեղարկել"
 msgid "Cancel if not filled by"
 msgstr "Չեղյալ արա եթե լրացված չէ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2039
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2048
 msgid "Cancel on"
 msgstr "Չեղյալ անել"
 
@@ -760,20 +818,19 @@ msgstr "Դեպքի ֆայլի նիշերի նշումներ։ "
 msgid "Cast"
 msgstr "Դերաբաշխում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:27
-msgid "Catalog"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Caster"
 msgstr ""
 
-#. (ctx.page_title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:14
-msgid "Catalog - %1"
-msgstr "Քարտարան - %1"
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:34
+msgid "Catalog"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:16
 msgid "Catalog Browse"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:106
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:109
 msgid "Catalog Home"
 msgstr "Քարտարանի տուն"
 
@@ -818,11 +875,11 @@ msgstr "Նիշի բնութագրիչներ: "
 msgid "Check Out History"
 msgstr "Դուրս տրման պատմություն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:37
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:38
 msgid "Checked Out"
 msgstr "Դուրս տրված"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:342
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:353
 msgid "Checked Out Before"
 msgstr "Դուրս տրված մինչ"
 
@@ -883,6 +940,10 @@ msgid "Collapse"
 msgstr "Փլուզում"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Collection registrar"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Collector"
 msgstr "Հավաքող"
 
@@ -958,10 +1019,6 @@ msgstr "Պարունակում է"
 msgid "Contains phrase"
 msgstr "Պարունակում է արտահայտություն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:75
-msgid "Content"
-msgstr "Բովանդակություն"
-
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
 msgid "Content descriptions"
 msgstr "Բովանդակության նկարագրություն"
@@ -990,7 +1047,7 @@ msgstr "Contestee-appellant"
 msgid "Contestee-appellee"
 msgstr "Contestee-appellee"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:131
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:132
 msgid "Continue"
 msgstr "Շարունակել"
 
@@ -1006,7 +1063,7 @@ msgstr "Աջակցող"
 msgid "Copy and Version Identification Note: "
 msgstr "Պատճենի և տարբերակի բնութագրիչի նշում։ "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
 msgid "Copy hold"
 msgstr "Պատճենի պահում"
 
@@ -1024,7 +1081,7 @@ msgstr "Հեղինակային իրավումքի հայցվոր"
 msgid "Copyright holder"
 msgstr "Հեղինակային իրավունքի կրող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:280
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:301
 msgid "Copyright:"
 msgstr ""
 
@@ -1049,13 +1106,17 @@ msgid "County"
 msgstr "Համայնք"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Court governed"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Court reporter"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Cover designer"
 msgstr "Կազմի դիզայներ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
-msgid "Create Date"
-msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
-
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
 msgid "Create New List"
 msgstr "Ստեղծիր նոր ցուցակ"
@@ -1104,7 +1165,7 @@ msgstr "Ընթացիկ գաղտնաբառ"
 msgid "Current Username"
 msgstr "Ընթացիկ օգտաանուն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:133
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:154
 msgid "Current holds"
 msgstr "Ընթացիկ պահումներ"
 
@@ -1124,6 +1185,10 @@ msgstr "Տվյաների աջակցող"
 msgid "Data manager"
 msgstr "Տվյալների կառավարիչ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:31
+msgid "Date"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:65
 msgid "Date Fulfilled"
 msgstr "Կատարման ամսաթիվ"
@@ -1197,13 +1262,26 @@ msgid "Defendant-appellee"
 msgstr "Պատասխանող-մեղադրյալ"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
-msgid "Degree grantor"
-msgstr "Կոչում շնորհող"
+msgid "Degree granting institution"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Degree supervisor"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
+msgid "Delete"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:171
 msgid "Delete List"
 msgstr "Ջնջիր ցուցակը"
 
+#. (ctx.message_update_changed)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
+msgid "Deleted %1 message(s)."
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Delineator"
 msgstr "Փորագրող"
@@ -1225,7 +1303,7 @@ msgid "Designer"
 msgstr "Նախագծող"
 
 #. (alternative_link)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:95
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:96
 msgid "Did you mean %1?"
 msgstr "Դու նկատի ունե՞ս %1"
 
@@ -1238,7 +1316,7 @@ msgid "Discard Pending Address"
 msgstr "Հրաժարվեք սպասվող հասցեից"
 
 #. (attrs.title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:87
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:89
 msgid "Display record details for \"%1\""
 msgstr "Արտածիր գրառման մանրամասները \"%1\" համար"
 
@@ -1258,7 +1336,7 @@ msgstr "Տարածման վայր"
 msgid "Distributor"
 msgstr "Բաշխող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:252 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:207
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:273 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:212
 msgid "Distributor:"
 msgstr ""
 
@@ -1290,7 +1368,7 @@ msgstr "Գծագրիչ"
 msgid "Dubious author"
 msgstr "Կասկածելի հեղինակ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2003 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2012 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
 msgid "Due Date"
 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
 
@@ -1327,7 +1405,7 @@ msgstr ""
 msgid "Editing Hold"
 msgstr "Պահումը խմբագրվում է"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:255
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:266
 msgid "Edition:"
 msgstr "Հրատարակություն։"
 
@@ -1336,14 +1414,22 @@ msgid "Editor"
 msgstr "Խմբագիր"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Editor of compilation"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Editor of moving image work"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Electrician"
 msgstr "Էլեկտրիկ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:289
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:300
 msgid "Electronic resource"
 msgstr "Էլեկտրոնային պաշար"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:92
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:99
 msgid "Electronic resources"
 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
 
@@ -1351,7 +1437,7 @@ msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
 msgid "Electrotyper"
 msgstr "Էլեկտրոմուտքագրող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:74
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:75
 msgid "Email"
 msgstr "Էլ. փոստ"
 
@@ -1359,7 +1445,7 @@ msgstr "Էլ. փոստ"
 msgid "Email Address"
 msgstr "էլ փոստի հասցե"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:138
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:147
 msgid "Email Address:"
 msgstr "Էլ. փոստի հասցե"
 
@@ -1376,6 +1462,10 @@ msgid "Enabled"
 msgstr "Թույլատրված"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Enacting jurisdiction"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Engineer"
 msgstr "Ինժեներ"
 
@@ -1452,10 +1542,6 @@ msgstr "Evergreen"
 msgid "Evergreen Logo"
 msgstr "Evergreen ապրանքանիշ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:16
-msgid "Evergreen OpenSearch"
-msgstr ""
-
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
 msgid "Example: 0026626051"
 msgstr "Օրինակ՝ 0026626051"
@@ -1480,7 +1566,7 @@ msgstr ""
 msgid "Expert"
 msgstr "Փորձագետ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
 msgid "Expert Search"
 msgstr "Արհեստավարժ փնտրում"
 
@@ -1513,6 +1599,21 @@ msgstr "Հաճախ տրվող հարցեր"
 msgid "Facsimilist"
 msgstr "ֆաքսիմիլիստ"
 
+#. (ctx.message_update_failed)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
+msgid "Failed to delete %1 message(s)."
+msgstr ""
+
+#. (ctx.message_update_failed)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
+msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
+msgstr ""
+
+#. (ctx.message_update_failed)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
+msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
+msgstr ""
+
 #. (ctx.failed_renewals)
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:31
 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
@@ -1535,15 +1636,31 @@ msgid "Field:"
 msgstr "Դաշտ"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Film director"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Film distributor"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Film editor"
 msgstr "Ֆիլմի խմբագիր"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Film producer"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Filmmaker"
+msgstr ""
+
 #. (locname)
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:105
 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
 msgstr "Գտիր պատճեն դարակի վրա, \"%1.\""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:55
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:56
 msgid "Fines"
 msgstr "Տուգանքներ"
 
@@ -1567,7 +1684,7 @@ msgstr "Կեղծել"
 msgid "Forgot your password?"
 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2036 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2045 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
 msgid "Format"
 msgstr "Ձևաչափ"
 
@@ -1628,7 +1745,7 @@ msgstr "Աշխարհագրական կարգաբերում ներ "
 msgid "Geographic information specialist"
 msgstr "Աշխարհագրական տեղեկատվության մասնագետ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
 msgid "Go"
 msgstr "Գնա"
 
@@ -1645,7 +1762,7 @@ msgstr "Ետ գնալ որ նորից փորձես կամ որ չեղյալ ան
 msgid "Go to record %1"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:51
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:52
 msgid "Go to..."
 msgstr ""
 
@@ -1657,7 +1774,7 @@ msgstr "Google նախնական դիտում"
 msgid "Graphic technician"
 msgstr "Գրաֆիկայի մասնագետ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:86
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:91
 msgid "Group Formats and Editions"
 msgstr ""
 
@@ -1748,7 +1865,11 @@ msgstr "Honoree"
 msgid "Host"
 msgstr "Հյուրընկալող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:343
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Host institution"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:354
 msgid "I have checked this item out before"
 msgstr "Ես այս նյութը վերցրել եմ առաջներում"
 
@@ -1756,7 +1877,7 @@ msgstr "Ես այս նյութը վերցրել եմ առաջներում"
 msgid "ISBN"
 msgstr "ISBN"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:166 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:222
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:227
 msgid "ISBN:"
 msgstr "ISBN:"
 
@@ -1764,11 +1885,11 @@ msgstr "ISBN:"
 msgid "ISSN"
 msgstr "ISSN"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:230
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:235
 msgid "ISSN:"
 msgstr "ISSN:"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:18
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:17
 msgid "Identifier"
 msgstr "Նկարագրիչ"
 
@@ -1808,7 +1929,7 @@ msgstr "Լուսարար"
 msgid "Illustrator"
 msgstr "Նկարազարդող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:29
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:30
 msgid "Image of item"
 msgstr "Նյութի պատկերը"
 
@@ -1877,7 +1998,7 @@ msgstr "Is"
 msgid "Issue Label"
 msgstr "Համարի պիտակ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
 msgid "Issue hold"
 msgstr "Պահված համար"
 
@@ -1889,7 +2010,11 @@ msgstr "Համարները պահված են"
 msgid "Issuing Body Note: "
 msgstr "Տվող մարմնի նշում։ "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Issuing body"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
 msgid "Item Barcode"
 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
 
@@ -1948,6 +2073,10 @@ msgstr "Հունվար"
 msgid "Journal Title"
 msgstr "Ամսագրի վերնագիր"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Judge"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
 msgid "July"
 msgstr "Հուլիս"
@@ -1956,6 +2085,10 @@ msgstr "Հուլիս"
 msgid "June"
 msgstr "Հունիս"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Jurisdiction governed"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:70
 msgid "Keep history of checked out items?"
 msgstr "Պահե՞լ դուրս տրված նյութերի պատմությունը"
@@ -1972,7 +2105,7 @@ msgstr "Վճռորոշ բառ"
 msgid "Keyword Search Tips"
 msgstr "Բանալի բառով որոնման հնարք"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
 msgid "LCCN"
 msgstr "LCCN"
 
@@ -2052,7 +2185,7 @@ msgstr "Պատասխանող-հայց ներկայացնող"
 msgid "Libelee-appellee"
 msgstr "Մեղադրյալ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:307
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:318
 msgid "Library"
 msgstr "Գրադարան"
 
@@ -2097,7 +2230,7 @@ msgstr "Լուսավորության նախագծող"
 msgid "Limit to Available"
 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:78
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:83
 msgid "Limit to available items"
 msgstr "Սահմանափակիր մատչելի նոյւթերով"
 
@@ -2193,7 +2326,7 @@ msgstr "Բնօրինալ/կրկնված նշումի վայր։ "
 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
 msgstr "Արխիվային այլ նյութերի տեղաբաշխման նշում։ "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:50
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:54
 msgid "Log in"
 msgstr "Գրանցվիր"
 
@@ -2215,7 +2348,7 @@ msgstr ""
 "Գաղտնաբառերը զգայուն են ռեգիստրին։ Ստուգիր Caps-Lock ստեղնը և փորձիր նորից "
 "կամ կապվիր աշխատակազմի հետ։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:30
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:31
 msgid "Logout"
 msgstr "Ելք"
 
@@ -2243,7 +2376,7 @@ msgstr "Արտադրման վայր"
 msgid "Manufacturer"
 msgstr "Արտադրող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:266 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:214
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:287 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:219
 msgid "Manufacturer:"
 msgstr ""
 
@@ -2255,6 +2388,28 @@ msgstr "Մարմարագործ"
 msgid "March"
 msgstr "Մարտ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
+msgid "Mark As Read"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
+msgid "Mark As Unread"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
+msgid "Mark Unread"
+msgstr ""
+
+#. (ctx.message_update_changed)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
+msgid "Marked %1  message(s) as unread."
+msgstr ""
+
+#. (ctx.message_update_changed)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
+msgid "Marked %1 message(s) as read."
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Markup editor"
 msgstr "Նշումների խմբագիր"
@@ -2268,6 +2423,22 @@ msgid "May"
 msgstr "Մայիս"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Medium"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:46
+msgid "Message"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
+msgid "Messages"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
+msgid "Messages Help"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Metadata contact"
 msgstr "Մետատվյալների կոնտակտ"
 
@@ -2283,6 +2454,10 @@ msgstr "Մեթոդոլոգիական նշում։ "
 msgid "Middle Name"
 msgstr "Միջին անուն"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Minute taker"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
 msgid "Missing"
 msgstr "Բացակա"
@@ -2342,12 +2517,12 @@ msgstr "Երաժշտական տնօրեն"
 msgid "Musician"
 msgstr "Երաժիշտ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:27
 msgid "My Account"
 msgstr "Իմ հաշիվը"
 
 #. (page.name)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:33
 msgid "My Account - %1"
 msgstr "Իմ հաշվեհամարը - %1"
 
@@ -2363,7 +2538,7 @@ msgstr "Իմ առկա ցուցակները"
 msgid "My Holds"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:29
 msgid "My Lists"
 msgstr "Իմ ցուցակները"
 
@@ -2371,6 +2546,10 @@ msgstr "Իմ ցուցակները"
 msgid "My Lists Preferences"
 msgstr "Իմ ցուցակների նախապատվությունը"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
+msgid "My Messages"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
 msgid "Name"
 msgstr "Անունը"
@@ -2416,12 +2595,12 @@ msgstr "Նոր գաղտնաբառը սխալ է։ Փորձիր մեկ ուրիշ
 msgid "New password:"
 msgstr "Նոր գաղտնաբառ։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
 msgid "Next"
 msgstr "Հաջորդը"
 
 #. (ctx.copy_limit)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:252
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:264
 msgid "Next %1"
 msgstr "Հաջորդ %1"
 
@@ -2445,7 +2624,7 @@ msgstr "Ոչ"
 msgid "No Content Available"
 msgstr "Չկա հասանելի բովանդակություն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:138
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:147
 msgid ""
 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
 "address."
@@ -2457,6 +2636,10 @@ msgstr ""
 msgid "No holds found."
 msgstr "Պահումներ չեն գտնվել։"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
+msgid "No messages found."
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
 msgid "No receipt data returned from server"
 msgstr "Կայանից ստացականի տվյալներ չեն վերադարձվել"
@@ -2473,15 +2656,11 @@ msgstr "Ոչ, այս պահումը կասեցված է"
 msgid "None"
 msgstr "Ոչ մեկը"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
 msgid "Not holdable"
 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:75
-msgid "Note title"
-msgstr "Նշումի վերնագիր"
-
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:215
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:216
 msgid "Note:"
 msgstr "Նշում։"
 
@@ -2501,11 +2680,11 @@ msgstr ""
 "Նշում։ Դու պետք է ունենաս գործող էլ. փոստի հասցե կապված գրադարանային քո "
 "հաշվի հետ։ Եթե ոչ, դիմիր աշխատակազմին աջակցության համար։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:37
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:35
 msgid "Note: carrier charges may apply"
 msgstr "Նշում. կարող է կիրառվեկ ուղեկցողի վճար"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2042 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2051 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
 msgid "Notes"
 msgstr "Նշումներ"
 
@@ -2529,7 +2708,7 @@ msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց հեռախոսով երբ
 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց տեքստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:132
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:141
 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
 msgstr "Զգուշացն՞լ երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
 
@@ -2541,7 +2720,7 @@ msgstr "Նոյեմբեր"
 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
 msgstr "Համարակալման առանձնահատկությունների նշում։ "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
 msgid "Numeric Search"
 msgstr "Թվային փնտրում"
 
@@ -2553,7 +2732,7 @@ msgstr "Լավ"
 msgid "October"
 msgstr "Հոկտեմբեր"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:43
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:44
 msgid "On Hold"
 msgstr "Պահման մեջ"
 
@@ -2569,6 +2748,10 @@ msgstr ""
 msgid "Online"
 msgstr "Առցանց"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Onscreen presenter"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
 msgid "Opening hours"
 msgstr "Աշխատանքի ժամեր"
@@ -2582,8 +2765,8 @@ msgid "Or"
 msgstr "Կամ"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
-msgid "Organizer of meeting"
-msgstr "Հանդիպման կազմակերպիչ"
+msgid "Organizer"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
 msgid "Original Version Note: "
@@ -2622,6 +2805,10 @@ msgid "PIN Number or Password"
 msgstr "PIN համար կամ գաղտնաբառ"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Panelist"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Papermaker"
 msgstr "Թուղթ պատրաստող"
 
@@ -2629,7 +2816,7 @@ msgstr "Թուղթ պատրաստող"
 msgid "Parent library: "
 msgstr "Ծնող գրադարան։ "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:311
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:322
 msgid "Part"
 msgstr "Մաս"
 
@@ -2669,7 +2856,7 @@ msgstr "Ընթերցող"
 msgid "Patron Reviews:"
 msgstr "Ընթերցողի վերանայումներ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:36
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:37
 msgid "Patron barcode was not found"
 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը գտնված չէ"
 
@@ -2697,7 +2884,7 @@ msgstr "Վճարման ամսաթիվ"
 msgid "Payment For"
 msgstr "Վճարումը արված է"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:91
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:80
 msgid "Payments"
 msgstr "Վճարներ"
 
@@ -2709,7 +2896,7 @@ msgstr "Վճարումների պատմություն"
 msgid "Pending Addresses"
 msgstr "Լուծման սպասող հասցեներ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:113
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:115
 msgid "Perform an Author Search"
 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
 
@@ -2717,6 +2904,10 @@ msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
 msgid "Performer"
 msgstr "Դերասան"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:83
+msgid "Permalink"
+msgstr ""
+
 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:101
 msgid "Permission: \"%1\""
@@ -2734,7 +2925,7 @@ msgstr "Թույլատվության մասին տեղեկատվություն"
 msgid "Phone Number"
 msgstr "Հեռախոսահամար"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:146
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:155
 msgid "Phone Number:"
 msgstr "Հեռախոսի համար"
 
@@ -2742,15 +2933,15 @@ msgstr "Հեռախոսի համար"
 msgid "Photographer"
 msgstr "Լուսանկարող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:279
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:290
 msgid "Phys. Desc.:"
 msgstr "Ֆիզիկ. նկարագր."
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:180
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:201
 msgid "Physical Description:"
 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2037 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:113
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2046 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:113
 msgid "Pickup Location"
 msgstr "Վերցնելու վայր"
 
@@ -2762,29 +2953,33 @@ msgstr "Վերցնե՞լ պահումները դարակի հետևից երբ 
 msgid "Pickup library"
 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:125
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:134
 msgid "Pickup location:"
 msgstr "Վերցնելու վայր։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:371 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:382 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
 msgid "Place Hold"
 msgstr "Տեղադրի պահումը"
 
 #. (attrs.title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:368
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:379
 msgid "Place Hold on %1"
 msgstr ""
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:142
+msgid "Place another hold for this "
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:32
 msgid "Place hold"
 msgstr "Դիր պահում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:28
 msgid "Place hold for patron by barcode:"
 msgstr "Ընթերցողի համար դիր պահում ըստ շտրիխ կոդի։"
 
 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:45
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:46
 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
 msgstr "Իմ համար դիր այս պահումը (%1 %2)"
 
@@ -2848,6 +3043,10 @@ msgstr "Ընտրի թույլատրված գրադարան"
 msgid "Powered by"
 msgstr "Աջակցված"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Praeses"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
 msgstr "Նկարագրված նյութերի նախընտրելի հղման նշում։ "
@@ -2865,16 +3064,20 @@ msgstr "նախընտրելի վերցնելու վայր"
 msgid "Preferred search location"
 msgstr "Փնտրման նախընտրելի վայր"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Presenter"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
 msgid "Preview"
 msgstr "Նախադիտում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
 msgid "Previous"
 msgstr "Նախորդ"
 
 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:246
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:258
 msgid "Previous %1"
 msgstr "Նախորդ %1"
 
@@ -2898,11 +3101,11 @@ msgstr "Նախապես պահված նյութեր"
 msgid "Primary Identification"
 msgstr "Նախնական ճանաչում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:74
 msgid "Print"
 msgstr "Տպել"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:72
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:73
 msgid "Print / Email Actions Image"
 msgstr ""
 
@@ -2950,11 +3153,19 @@ msgstr "Իրականացում"
 msgid "Producer"
 msgstr "Թողարկող"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:238 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:200
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:259 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:205
 msgid "Producer:"
 msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Production company"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Production designer"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Production manager"
 msgstr "Թողարկման կառավարիչ"
 
@@ -2978,6 +3189,10 @@ msgstr "Նախագծի տնօրեն"
 msgid "Proofreader"
 msgstr "Սրբագրիչ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Provider"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:308
 msgid "Publication Date"
 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
@@ -2998,7 +3213,7 @@ msgstr "Նկարագրված նյութի նշման հրատարակությո
 msgid "Publisher"
 msgstr "Հրատարակիչ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:177
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:228 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:182
 msgid "Publisher:"
 msgstr "Հրատարակիչ"
 
@@ -3018,7 +3233,15 @@ msgstr "Հարցե՞ր"
 msgid "RSS Feed"
 msgstr "RSS Feed"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:402
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Radio director"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Radio producer"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:413
 msgid "Ratings Icon"
 msgstr ""
 
@@ -3026,7 +3249,7 @@ msgstr ""
 msgid "Re-enter new password:"
 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:50
 msgid "Ready for Pickup"
 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
 
@@ -3038,27 +3261,23 @@ msgstr "Ստացական"
 msgid "Recent searches"
 msgstr "Ստացականների որոնում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
-msgid "Recipient"
-msgstr "Ստացող"
-
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
 msgid "Record Detail"
 msgstr "Գրառման մանրամասն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:7
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
 msgid "Record Details"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:304
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:315
 msgid "Record Holdings Details"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:160
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:162
 msgid "Record Holdings Summary"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:155
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:176
 msgid "Record details"
 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
 
@@ -3067,14 +3286,18 @@ msgid "Recording engineer"
 msgstr "Ձայնագրման ինժեներ"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
-msgid "Redactor"
-msgstr "Խմբագիր"
+msgid "Recordist"
+msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:99
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Redaktor"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:102
 msgid "Refine My Original Search"
 msgstr "Վերաձևակերպի իմ սկզբնական փնտրումը"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:52
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
 msgid "Refine these results"
 msgstr "Վերաձևակերպի այս արդյունքները"
 
@@ -3087,7 +3310,7 @@ msgid "Regular Font"
 msgstr "Սովորական տառատեսակ"
 
 #. (attrs.title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
 msgid "Remove %1 from my list"
 msgstr ""
 
@@ -3103,7 +3326,7 @@ msgstr ""
 msgid "Remove from list"
 msgstr "Հեռացնել ցանկից"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:378
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
 msgid "Remove from my list"
 msgstr "Հեռացնել իմ ցանկից"
 
@@ -3119,7 +3342,7 @@ msgstr "Տրամադրող"
 msgid "Renew Selected Titles"
 msgstr "Թարմացրու ընտրված վերնագրերը"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2002 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:69
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2011 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:69
 msgid "Renewals Left"
 msgstr "Թողնված թարմացումներ"
 
@@ -3187,6 +3410,10 @@ msgstr "Պատասխանատու կուսակցություն"
 msgid "Restager"
 msgstr "Restager"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Restorationist"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
 msgid "Restrictions on Access Note: "
 msgstr "Հասանելիության նշումի արգելանք։ "
@@ -3200,6 +3427,10 @@ msgstr "Արդյունքներ %1 - %2 մոտ %3"
 msgid "Return"
 msgstr ""
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:13
+msgid "Return to Message List"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:22
 msgid "Return to record"
 msgstr "Վերադարձի գրառմանը"
@@ -3216,12 +3447,12 @@ msgstr "Գրախոսող"
 msgid "Reviews"
 msgstr "Գրախոսություններ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:403
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:414
 msgid "Reviews &amp; More"
 msgstr "Գրախոսություններ &amp; Ավելին"
 
 #. (attrs.title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:398
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:409
 msgid "Reviews and More for %1"
 msgstr ""
 
@@ -3229,7 +3460,7 @@ msgstr ""
 msgid "Rubricator"
 msgstr "Ռուբրիկատոր"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:43
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:39
 msgid "SMS not enabled for this site."
 msgstr "SMS-ը թույլատրված չէ այս կայքի համար։"
 
@@ -3279,6 +3510,10 @@ msgid "Scientific advisor"
 msgstr "Գիտական ղեկավար"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Screenwriter"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Scribe"
 msgstr "Արտագրող"
 
@@ -3286,7 +3521,7 @@ msgstr "Արտագրող"
 msgid "Sculptor"
 msgstr "Քանդակագործ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:63
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:66
 msgid "Search"
 msgstr "Որոնում"
 
@@ -3302,7 +3537,7 @@ msgstr "Փնտրման զտիչներ"
 msgid "Search Hits Help"
 msgstr "Որոնում հարվածների օգնություն"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:65
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:68
 msgid "Search In Progress"
 msgstr ""
 
@@ -3314,11 +3549,11 @@ msgstr "Փնտրման մուտք"
 msgid "Search Library"
 msgstr "Որոնիր գրադարանը"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:21
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:20
 msgid "Search Library:"
 msgstr "Փնտրիր գրադարան"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:19
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
 msgid "Search Results"
 msgstr "Որոնման արդյունքներ"
 
@@ -3346,7 +3581,7 @@ msgstr ""
 msgid "Search for related items by series"
 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ մատենաշարերի"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:82
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:84
 msgid "Search for related items by subject"
 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ խորագրի"
 
@@ -3354,11 +3589,11 @@ msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ խո
 msgid "Search hits per page"
 msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:39
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:39
 msgid "Search in progress icon"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:73
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:76
 msgid "Search only within the chosen list"
 msgstr "Որոնիր միայն ընտրված ցուցակի ներսում"
 
@@ -3378,7 +3613,7 @@ msgstr ""
 msgid "Search term"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:8
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:8
 msgid "Search the Catalog"
 msgstr "Փնտրիր քարտարանը"
 
@@ -3422,6 +3657,10 @@ msgstr ""
 msgid "Select All Items"
 msgstr ""
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:87
+msgid "Select All Messages"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/org_selector.tt2:31
 msgid "Select Library"
 msgstr ""
@@ -3430,11 +3669,11 @@ msgstr ""
 msgid "Select Shelving Location"
 msgstr "Ընտրի դարակային տեղաբաշխումը"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:76
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
 msgid "Select a Part (optional):"
 msgstr "Ընտրիր մասը (ոչ պարտադիր)"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:76
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
 msgid "Select a Part:"
 msgstr "Ընտրիր մասը։"
 
@@ -3442,7 +3681,7 @@ msgstr "Ընտրիր մասը։"
 msgid "Select a preference page"
 msgstr "Ընտրի նախապատվության էջը"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:50
 msgid "Select an account page"
 msgstr ""
 
@@ -3451,7 +3690,7 @@ msgstr ""
 msgid "Select hold %1"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:40
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:41
 msgid "Select holding library"
 msgstr "Ընտրի պահման գրադարանը"
 
@@ -3459,6 +3698,11 @@ msgstr "Ընտրի պահման գրադարանը"
 msgid "Select item type:"
 msgstr "Ընտրի նյութի տեսակը։"
 
+#. (message.title)
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:101
+msgid "Select message %1"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:11
 msgid "Select query type:"
 msgstr "Ընտրի հարցման տեսակը։"
@@ -3471,6 +3715,10 @@ msgstr "Ընտրի փնտրման գրադարանը"
 msgid "Select your action for the selected holds"
 msgstr "Ընտրի քո գործողությունը ընտրված պահումների համար"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:57
+msgid "Select your action for the selected messages"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:46
 msgid "Select your desired format(s)."
 msgstr ""
@@ -3483,6 +3731,10 @@ msgstr ""
 msgid "Selected fines you are paying for:"
 msgstr "Ընտրված տուգանքներ որոնց համար վճարում ես։"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Seller"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:5
 msgid "Send Call Number via Text/SMS"
 msgstr "Ուղարկիր դասիչը Տեսքստ/SMS միջոցով"
@@ -3503,6 +3755,10 @@ msgstr "Դնել ակտիվ ամսաթիվը"
 msgid "Set designer"
 msgstr "Դիզայների կարգաբերում"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Setting"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
 msgid "Setting: "
 msgstr "Կարգաբերումներ "
@@ -3534,7 +3790,7 @@ msgstr "Դարակի դիտակ"
 msgid "Shelving Location"
 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:308
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:319
 msgid "Shelving location"
 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
 
@@ -3543,7 +3799,7 @@ msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
 msgid "Show Fewer %1 Entries"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:69
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:73
 msgid "Show Fewer Details"
 msgstr "Ցուցադրի նվազ արդյունքներ"
 
@@ -3552,7 +3808,7 @@ msgstr "Ցուցադրի նվազ արդյունքներ"
 msgid "Show More %1 Entries"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:70
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:74
 msgid "Show More Details"
 msgstr "Ցուցադրի ավելի արդյունքներ"
 
@@ -3569,11 +3825,11 @@ msgstr ""
 msgid "Show copies at %1"
 msgstr "Ցույց տուր պատճենները %1"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:269
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:281
 msgid "Show fewer copies"
 msgstr "Ցույց տուր ավելի քիչ պատճեններ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:268
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:280
 msgid "Show fewer copies icon"
 msgstr ""
 
@@ -3581,11 +3837,11 @@ msgstr ""
 msgid "Show items in list"
 msgstr "Ցույց տուր նյութերը ցուցակով"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:264
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:276
 msgid "Show more copies"
 msgstr "Ցույց տուր ավելի պատճեններ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:263
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:275
 msgid "Show more copies icon"
 msgstr ""
 
@@ -3637,7 +3893,7 @@ msgstr "Դասակարգել"
 msgid "Sort Results"
 msgstr "Տեսակավորման արդյունքներ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:63
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:66
 msgid "Sort by"
 msgstr "Դասավորել ըստ"
 
@@ -3678,6 +3934,10 @@ msgid "Sponsor"
 msgstr "Բարերար"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Stage director"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Stage manager"
 msgstr "Բեմի կառավարիչ"
 
@@ -3697,11 +3957,11 @@ msgstr "Նահանգ"
 msgid "State or Province"
 msgstr "Նահանգ կամ երկրամաս"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2041 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:313
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2050 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:324
 msgid "Status"
 msgstr "Կարգավիճակ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:49
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:53
 msgid "Stay logged in?"
 msgstr "Մնա՞լ միացված"
 
@@ -3733,7 +3993,7 @@ msgstr "Ուսուցողական ծրագրի տեղեկատվության նշ
 msgid "Subfield:"
 msgstr "Ենթադաշտ։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
 msgid "Subject"
 msgstr "Խորագիր"
 
@@ -3745,7 +4005,7 @@ msgstr "Խորագիր "
 msgid "Subjects"
 msgstr "Խորագրեր"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:164 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:35
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:33
 msgid "Submit"
 msgstr "Հաստատել"
 
@@ -3763,8 +4023,8 @@ msgid "Successfully renewed %1 item(s)"
 msgstr "Հաջողությամբ թարմացվել է %1 նյութ(եր)"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
-msgid "Summaries &amp; More"
-msgstr "Համառոտագրություններ &amp; More"
+msgid "Summaries & More"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
 msgid "Summary"
@@ -3815,7 +4075,7 @@ msgstr "Համակարգի մանրամասների նշում։ "
 msgid "System rules do not define how to handle this item"
 msgstr "Համակարգի օրենքները չեն սահմանում ինչպես պահել նյութը։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
 msgid "TCN"
 msgstr "TCN"
 
@@ -3843,7 +4103,15 @@ msgstr "Տեխնիկական տնօրեն"
 msgid "Telephone: "
 msgstr "Հեռախոս։ "
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:48
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Television director"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Television producer"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:48
 msgid "Temporary List"
 msgstr "Ժամանակավոր ցուցակ"
 
@@ -3986,7 +4254,7 @@ msgid "This field is required"
 msgstr "Այս դաշտը պահանջված է։"
 
 #. (rec.mr_constituent_count)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:91
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:93
 msgid "This group contains %1 records"
 msgstr ""
 
@@ -4006,7 +4274,7 @@ msgstr ""
 "Այս տեղեկատվությունը կանհետանա երբ դու դուրս գաս համակարգից, եթե ոչ դու "
 "հիշիր դա մշտական ցուցակում։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:109
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:118
 msgid "This item does not have any formats available for holds placement"
 msgstr ""
 
@@ -4014,7 +4282,7 @@ msgstr ""
 msgid "This list contains no items."
 msgstr "Այս վայրում նյութեր չկան։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/body.tt2:11
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/body.tt2:18
 msgid ""
 "This record has been deleted from the database.  We recommend that you "
 "remove this title from any lists it may have been added to."
@@ -4044,11 +4312,11 @@ msgstr "Ժամանակահատված։ "
 msgid "Tip:"
 msgstr "Հնարք։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2034 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2043 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
 msgid "Title"
 msgstr "Վերնագիր"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2001 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:68
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2010 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:68
 msgid "Title / Author"
 msgstr "Հեղինակ / վերնագիր"
 
@@ -4147,6 +4415,10 @@ msgstr "Համալսարանի վայր"
 msgid "Unknown problem"
 msgstr "Չհետազոտված պրոբլեմ"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:62
+msgid "Unread Messages"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:121
 msgid "Update"
 msgstr "Թարմացնել"
@@ -4203,12 +4475,12 @@ msgstr ""
 msgid "View My Holds Ready for Pickup"
 msgstr ""
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:59
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:62
 msgid "View My List"
 msgstr "Դիտիր իմ ցուցակը"
 
 #. (mr_attrs.title)
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:32
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:35
 msgid "Viewing Results for Grouped Record: %1"
 msgstr ""
 
@@ -4224,7 +4496,11 @@ msgstr ""
 msgid "Vocalist"
 msgstr "Վոկալիստ"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:150
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Voice actor"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
 msgid "Volume hold"
 msgstr "Հատորի պահում"
 
@@ -4254,8 +4530,8 @@ msgid "Witness"
 msgstr "Ականատես"
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
-msgid "Wood-engraver"
-msgstr "Փայտի վրա փորագրող"
+msgid "Wood engraver"
+msgstr ""
 
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
 msgid "Woodcutter"
@@ -4273,6 +4549,30 @@ msgstr ""
 msgid "Writer of accompanying material"
 msgstr "Ուղեկցող նյութի գրող"
 
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Writer of added commentary"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Writer of added lyrics"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Writer of added text"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Writer of introduction"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Writer of preface"
+msgstr ""
+
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
+msgid "Writer of supplementary textual content"
+msgstr ""
+
 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
 msgid "YYYY-MM-DD"
 msgstr "ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
@@ -4281,15 +4581,15 @@ msgstr "ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
 msgid "Yes"
 msgstr "Այո"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:136
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:145
 msgid "Yes, by Email"
 msgstr "Այո, էլ. փոստով"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:144
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:153
 msgid "Yes, by Phone"
 msgstr "Այո, հեռախոսով"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:154
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:163
 msgid "Yes, by Text Messaging"
 msgstr "Այո, տեքստային հաղորդագրությամբ"
 
@@ -4327,7 +4627,7 @@ msgstr "Արտածման համար դու չունես պատմական վճա
 msgid "You have no items checked out."
 msgstr "Դու չունես դուրս տարված նյութեր։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:15
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:16
 msgid "You have not created a list yet."
 msgstr "Դու դեռ չես ստեղծել ցուցակ։"
 
@@ -4348,7 +4648,7 @@ msgstr ""
 "սրանով\" և \"արտահայտությունը ավարտվում է սրանով,\" համապատասխանաբար, "
 "չակերտների մեջ ներառած որոնման արտահայտությունների համար։"
 
-#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:90
+#: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:91
 msgid ""
 "Your browse term seems to begin with an article (a, an, the). You might get "
 "better results by omitting the article."