Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / ils_events.xml / hy-AM.po
index adde1c2..a56c21e 100644 (file)
@@ -2,15 +2,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:05+0000\n"
 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:16+0000\n"
-"X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
+"X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:39+0000\n"
+"X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
 
 #: 1208.TITLE_LAST_COPY:71
 msgid "The last copy attached to a title is being removed or deleted"
@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr "Ընթերցողը կասեցված է:"
 msgid "The requested config_circ_matrix_test was not found"
 msgstr "Առաջարկվող config_circ_matrix_test չի գտնվել"
 
-#: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:759
+#: 1900.URL_VERIFY_NOT_SESSION_CREATOR:765
 msgid ""
 "You did not create this URL Verify session, so you cannot change it.  You "
 "may be able to clone it."
@@ -60,17 +60,17 @@ msgstr ""
 msgid "The requested metabib_series_field_entry was not found"
 msgstr "Հարցվող metabib_series_field_entry չի գտնված:"
 
-#: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1031
+#: 11105.PATRON_CREDIT_DISABLED:1037
 msgid ""
 "Payments by patron credit are not allowed for the selected transaction"
 msgstr ""
 "Ընտրված տրանզակցիաների համար վճարումները ըստ ընթերցողի կրեդիտի արգելված են։"
 
-#: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:793
+#: 4003.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ALLOWED:799
 msgid "The credit card processor you have named is not allowed"
 msgstr "Քո կողմից նշված կրեդիտ քարտի պրոցեսորը արգելված է"
 
-#: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:799
+#: 4010.CREDIT_PROCESSOR_NO_DEFAULT_SELECTED:805
 msgid "No default credit processor is selected"
 msgstr "Լռակյաց կրեդիտի պրոցեսորը չի ընտրված"
 
@@ -106,7 +106,7 @@ msgstr "Հարցվող actor_card չի գտնված"
 msgid "The requested metabib_subject_field_entry was not found"
 msgstr "Հարցվող metabib_subject_field_entry չի գտնված"
 
-#: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:743
+#: 1711.BIB_QUEUE_EXISTS:749
 msgid "A bib record queue with the same name already exists"
 msgstr "Նույն անվանումով մատենագիտական գրառման հերթ արդեն կա"
 
@@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "Հարցվող action_survey_response չի գտնված"
 msgid "The requested money_open_billable_transaction_summary was not found"
 msgstr "Հարցվող money_open_billable_transaction_summary չի գտնված"
 
-#: 7000.ROUTE_ITEM:836
+#: 7000.ROUTE_ITEM:842
 msgid ""
 "A copy needs to be routed to a different location The destination location "
 "will be specified by an 'org' key within the event object"
@@ -163,11 +163,11 @@ msgstr "Հարցվող metabib_full_rec չի գտնված"
 msgid "No TCN could be found that does not collide with existing records"
 msgstr "Չի գտնվում TCN որը առկա գրառումների հետ collide չի լինում"
 
-#: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:889
+#: 7016.ITEM_ON_HOLDS_SHELF:895
 msgid "This requested item is currently on the holds shelf"
 msgstr "Պահանջվող նյութը գտնվում է պահումների ցուցակում"
 
-#: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:770
+#: 2001.DATABASE_UPDATE_FAILED:776
 msgid "The attempt to write to the DB failed"
 msgstr "Փորձը գրելու բազայում ձախոխվեց"
 
@@ -179,8 +179,8 @@ msgstr "Հարցվող metabib_keyword_field_entry չի գտնվել"
 msgid "The requested config_audience_map was not found"
 msgstr "Հարցվող config_audience_map չի գտնվել"
 
-#: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:942 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:945
-#: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:948
+#: 8004.OFFLINE_CONFIG_ERROR:948 8005.OFFLINE_CHECKSUM_FAILED:951
+#: 8006.OFFLINE_SESSION_NOT_FOUND:954
 msgid "Offline server is not configured properly"
 msgstr "Անջատված կայանը ճիշտ չէ կարգաբեռված:"
 
@@ -188,7 +188,7 @@ msgstr "Անջատված կայանը ճիշտ չէ կարգաբեռված:"
 msgid "User login session has either timed out or does not exist"
 msgstr "Օգտվողի կապի սեսիան կամ ժամկետանց է կամ գոյություն չունի"
 
-#: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:802
+#: 4019.CREDIT_PROCESSOR_INVALID_CC_NUMBER:808
 msgid "An invalid credit card number has been supplied."
 msgstr "Սխալ կրեդիտ քարտի համար է տրված:"
 
@@ -233,11 +233,11 @@ msgid ""
 "found"
 msgstr "Ինչ որ մեկը փորձեց կանչել համակարգի օգտվողին ն օգտվողը չի գտնվել"
 
-#: 7011.COPY_STATUS_LOST:874
+#: 7011.COPY_STATUS_LOST:880
 msgid "Copy is marked as lost"
 msgstr "Օրինակը նշված է որպես կորած"
 
-#: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:853
+#: 7004.COPY_NOT_AVAILABLE:859
 msgid "Copy is not available"
 msgstr "Պատճենը հասանելի չէ"
 
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr "Պահանջվող acq.fund_debit_total չի գտնված"
 msgid "The requested reporter_output_folder was not found"
 msgstr "Հարցվող reporter_output_folder չի գտնված"
 
-#: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:865
+#: 7008.MAX_RENEWALS_REACHED:871
 msgid "Circulation has no more renewals remaining"
 msgstr "Սպասարկումը էլ չունի մնացող պահումներ"
 
@@ -261,7 +261,7 @@ msgstr "Սպասարկումը էլ չունի մնացող պահումներ"
 msgid "This account is marked as inactive"
 msgstr "Հաշիվը նշված է որպես ոչ ակտիվ"
 
-#: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:939
+#: 8003.OFFLINE_PARAM_ERROR:945
 msgid "Missing params in offline upload"
 msgstr "Բացակա պարամետրեր ցանցից անջատ բեռնավորման դեպքում"
 
@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr "Հարցվող reporter_report_folder չի գտնված"
 msgid "The requested perm_ex was not found"
 msgstr "Հարցվող perm_ex չի գտնված"
 
-#: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:994
+#: 10101.ACQ_ALREADY_CANCELED:1000
 msgid "The object is already canceled."
 msgstr "Օբյեկտը արդեն չեղյալ է արված"
 
@@ -311,15 +311,15 @@ msgstr "Հարցվող money_collections_tracker չի գտնված"
 msgid "An authority record already exists with the requested ARN"
 msgstr "Հեղինակավոր գրառումը արդեն գոյություն ունի պահանջվող ARN-ով"
 
-#: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1007
+#: 11001.SERIAL_CAPTION_AND_PATTERN_HAS_ISSUANCES:1013
 msgid "The caption/pattern still has dependent issuances"
 msgstr "Ձևը դեռ ունի կախված տրումներ"
 
-#: 5000.PERM_FAILURE:816
+#: 5000.PERM_FAILURE:822
 msgid "Permission Denied"
 msgstr "Արտոնություն չկա"
 
-#: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:886
+#: 7015.NEGATIVE_PATRON_BALANCE:892
 msgid "This requested action would result in a negative patron balance"
 msgstr "Հարցվող գործողության արդյունքում ընթերցողը կունենա բացասական բալանսը"
 
@@ -327,7 +327,7 @@ msgstr "Հարցվող գործողության արդյունքում ընթե
 msgid "The requested actor_user_standing_penalty was not found"
 msgstr "Հարցվող actor_user_standing_penalty չի գտնված"
 
-#: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:930
+#: 8000.OFFLINE_SESSION_ACTIVE:936
 msgid "An offline session for this location is currently processing"
 msgstr "Այս տեղաբաշխման համառ ցանցից անջատ սեսիան հիմա կատարվում է"
 
@@ -339,11 +339,11 @@ msgstr "Տրված օգտվողի անունը արդեն կա"
 msgid "The requested actor_stat_cat_entry was not found"
 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat_entry չի գտնված"
 
-#: 1710.CONTAINER_EXISTS:740
+#: 1710.CONTAINER_EXISTS:746
 msgid "User has already created a bucket with the requested name"
 msgstr "Օգտվողը արդեն ստեղծել է փունջ հարցվող անվանումով"
 
-#: 7001.PATRON_BAD_STANDING:843
+#: 7001.PATRON_BAD_STANDING:849
 msgid ""
 "The patron in question is not able to check out materials because their "
 "account is in bad standing"
@@ -355,7 +355,7 @@ msgstr ""
 msgid "Requested billing note does not exist"
 msgstr "Պահանջվող վճարման նշումը գոյություն չունի;"
 
-#: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1015
+#: 11102.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_CALL_NUMBER:1021
 msgid ""
 "Units cannot be created for the given item because its associated "
 "distribution does not have a call number."
@@ -367,7 +367,7 @@ msgstr ""
 msgid "The requested container_biblio_record_entry_bucket was not found"
 msgstr "Հարցվող container_biblio_record_entry_bucket չի գտնված"
 
-#: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:907
+#: 7021.RESERVATION_NOT_FOUND:913
 msgid "Booking reservation not found"
 msgstr "Պահման նախնական հայտ չի գտնված"
 
@@ -383,7 +383,7 @@ msgstr ""
 "Պահանջվող acq.purchase_order չի կարող բաժանվել, քանի որ այն չունի ավելի քան "
 "մեկ գծային նյութ"
 
-#: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:987
+#: 10004.ACQ_LINEITEM_NO_PRICE:993
 msgid "The lineitem has no price"
 msgstr "Տողի նյութը չունի գին"
 
@@ -431,7 +431,7 @@ msgstr "Z հերթը ճիշտ չէ կազմված"
 msgid "The given user barcode already exists"
 msgstr "Օգտվողի տրված շտրիխ կոդը գոյություն ունի"
 
-#: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:749
+#: 1713.SURVEY_RESPONSES_EXIST:755
 msgid "Responses to this survey exist"
 msgstr "Այս հարցախույզի համար առկա են պատասխաններ"
 
@@ -443,7 +443,7 @@ msgstr "Հարցվող config_metabib_field չի գտնված"
 msgid "The requested actor_org_address was not found"
 msgstr "Հարցվող actor_org_address չի գտնված"
 
-#: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1019
+#: 11103.TRANSIT_CHECKIN_INTERVAL_BLOCK:1025
 msgid "Checkin attempted on item during minimum transit checkin interval."
 msgstr ""
 "Նյութի փորձ է արվել հետ ընդունել տրանզիտ հետ ընդունումների նվազագույն "
@@ -461,7 +461,7 @@ msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_total չի գտնվել"
 msgid "The requested permission_grp_tree was not found"
 msgstr "Հարցվող permission_grp_tree չի գտնված"
 
-#: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:978
+#: 10001.ACQ_LINEITEM_NO_COPIES:984
 msgid "The lineitem has no attached copies"
 msgstr "Տողի նյութը չունի կցվածօրինակներ"
 
@@ -473,7 +473,7 @@ msgstr "Հարցվող action_in_house_use չի գտնված"
 msgid "The requested acq.lineitem_provider_attr_definition was not found"
 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_provider_attr_definition չի գտնվել"
 
-#: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:734
+#: 1708.MONEY_COLLECTIONS_TRACKER_EXISTS:740
 msgid ""
 "A duplicate money.collections_tracker object already exists in the database"
 msgstr "Կրկնվող money.collections_tracker պատկեր շտեմարանում աօկա է"
@@ -482,7 +482,7 @@ msgstr "Կրկնվող money.collections_tracker պատկեր շտեմարանո
 msgid "The requested metabib_metarecord_source_map was not found"
 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord_source_map չի գտնված"
 
-#: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:868
+#: 7009.CIRC_CLAIMS_RETURNED:874
 msgid "Requested circulation is marked claims returned"
 msgstr "Պահանջվող տացքը նշված է որպես վերադարձված խարաններ"
 
@@ -510,7 +510,7 @@ msgstr ""
 "Ընտրված պատճեն չի կարող սպասարկվել, քանի որ ստացողի տան գտնվելու վայրը չի "
 "գտնվում սպասարկման տիրույթի սահմանում:"
 
-#: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:990
+#: 10005.ACQ_LINEITEM_NO_PROVIDER:996
 msgid "The lineitem has no provider"
 msgstr "Գծային  նյութը չունը մատակարար"
 
@@ -518,7 +518,7 @@ msgstr "Գծային  նյութը չունը մատակարար"
 msgid "The requested money_work_payment was not found"
 msgstr "Հարցվող money_work_payment չի գտնված"
 
-#: 2000.BAD_PARAMS:767
+#: 2000.BAD_PARAMS:773
 msgid "Invalid parameters were encountered in a method"
 msgstr "Մեթոդում գտնվել են սխալ պարամետրեր"
 
@@ -530,7 +530,7 @@ msgstr "Հարցվող money_cash_payment չի գնված"
 msgid "The selected location cannot have volumes attached"
 msgstr "Ընտրված տեղաբաշխումը չի կարող ունենալ կցված հատորներ"
 
-#: 1704.TCN_EXISTS:722
+#: 1704.TCN_EXISTS:728
 msgid "A record already exists with the requested TCN value"
 msgstr "Պահանջվող TCN արժեքով գրառում արդեն առկա է"
 
@@ -542,7 +542,7 @@ msgstr "Իրադարձություն: Օգտագործվում է միայն ն
 msgid "The requested biblio_record_node was not found"
 msgstr "Հարցվող biblio_record_node չի գտնված"
 
-#: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:763
+#: 1901.URL_VERIFY_SESSION_ALREADY_SEARCHED:769
 msgid "This session has already been searched."
 msgstr "Այս սեսիան արդեն փնտրվել է։"
 
@@ -554,7 +554,7 @@ msgstr "Հարցվող actor_user_setting չի գտնված"
 msgid "The selecte bill has already been voided"
 msgstr "Ընտրված հաշիվը արդեն հեռացվել է"
 
-#: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:822
+#: 7026.PATRON_NOT_AN_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUEST:828
 msgid ""
 "The user attempted to update their password using a stale or inactive "
 "password reset request session."
@@ -566,7 +566,7 @@ msgstr ""
 msgid "The user does not have a valid email address assigned"
 msgstr "Օգտվողը չունի հավաստի էլ փոստ հասցե"
 
-#: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:782
+#: 2005.OBJECT_UNIQUE_IDENTIFIER_USED:788
 msgid ""
 "You are trying to create an object with a unique identifier (such as a "
 "'name' field) that is already in use."
@@ -578,7 +578,7 @@ msgstr ""
 msgid "The requested acq.fund_spent_balance was not found"
 msgstr "Պահանջվող acq.fund_spent_balance չի գտնվել"
 
-#: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1003
+#: 11000.SERIAL_SUBSCRIPTION_NOT_EMPTY:1009
 msgid "The subscription still has dependent objects"
 msgstr "Բաժանորդագրությունը դեռ ունի կախյալ օբյեկտներ"
 
@@ -594,11 +594,11 @@ msgstr "Հարցվող config_lit_form_map չի գտնված"
 msgid "The requested metabib_record_descriptor was not found"
 msgstr "Հարցվող metabib_record_descriptor չի գտնված"
 
-#: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:997
+#: 10102.ACQ_NOT_CANCELABLE:1003
 msgid "The object is not in a cancelable state."
 msgstr "Օբյեկտը չի գտնվում չեղարկելու վիճակում"
 
-#: 7012.COPY_STATUS_MISSING:877
+#: 7012.COPY_STATUS_MISSING:883
 msgid "Copy is marked as missing"
 msgstr "Օրինակը նշված է որպես բացակա"
 
@@ -609,7 +609,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ տացքի օբյեկտ որը չի գտնվել:"
 
-#: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:787
+#: 4001.CREDIT_PROCESSOR_NOT_ENABLED:793
 msgid "Credit card processor not enabled"
 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը թույլատրված չէ"
 
@@ -617,7 +617,7 @@ msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը թույլատրված չէ"
 msgid "The requested actor_user_note was not found"
 msgstr "Հարցվող actor_user_note չի գտնված"
 
-#: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:856
+#: 7005.LOCATION_CIRC_NOT_ALLOWED:862
 msgid "Location does not allow materials to circulate"
 msgstr "Տեղաբաշխումը թույլ չի տալիս սպասարկել նյութերը"
 
@@ -633,7 +633,7 @@ msgstr "Գրանցումը ձախողվեց"
 msgid "The requested money_credit_card_payment was not found"
 msgstr "Հարցվող money_credit_card_payment չի գտնված"
 
-#: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:913
+#: 7023.RESERVATION_BAD_PARAMS:919
 msgid "Provided parameters describe unacceptable reservation."
 msgstr "Տրված պարամետրերը նկարագրում են անընդունելի նախնական պահում"
 
@@ -641,11 +641,11 @@ msgstr "Տրված պարամետրերը նկարագրում են անընդո
 msgid "The requested acq.funding_source_balance was not found"
 msgstr "Պահանջվող acq.funding_source_balance չի գտնվել"
 
-#: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:975
+#: 10000.ACQ_LINEITEM_APPROVED:981
 msgid "The lineitem cannot be altered because it has already been approved"
 msgstr "Տողի նյութը հնարավոր չէ փոփոխել, քանի որ այն արդեն հաստատված է։"
 
-#: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:752
+#: 1714.HIGH_LEVEL_HOLD_HAS_NO_COPIES:758
 msgid ""
 "A hold request at a higher level than copy has been attempted, but there are "
 "no copies that belonging to the higher-level unit."
@@ -702,7 +702,7 @@ msgstr "Հարցվող money_billable_transaction չի գտնված"
 msgid "The requested permission.usr_object_perm_map was not found"
 msgstr "Պահանջվող permission.usr_object_perm չի գտնվել"
 
-#: 7020.COPY_RESERVED:904
+#: 7020.COPY_RESERVED:910
 msgid "Item reserved for booking request"
 msgstr "Նյութը պահված է պատվերի առաջարկի համար"
 
@@ -714,7 +714,7 @@ msgstr "Հարցվող money_open_user_summary չի գտնված"
 msgid "No change occurred"
 msgstr "Չկա փոփոխություն"
 
-#: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:922
+#: 7026.COPY_STATUS_LOST_AND_PAID:928
 msgid "Copy is marked as lost and paid"
 msgstr ""
 
@@ -726,7 +726,7 @@ msgstr "Դուրս տրման փորձ է արվել առանց իրավասու
 msgid "The requested money_credit_payment was not found"
 msgstr "Հարցվող money_credit_payment չի գտնված"
 
-#: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:895
+#: 7017.ROUTE_TO_COPY_LOCATION:901
 msgid ""
 "A copy needs to be routed to a copy location.  The location should be "
 "specified within the event with a 'location' key"
@@ -738,7 +738,7 @@ msgstr ""
 msgid "The requested metabib_title_field_entry was not found"
 msgstr "Հարցվող metabib_title_field_entry չի գտնված"
 
-#: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:910
+#: 7022.RESERVATION_CAPTURE_FAILED:916
 msgid "Booking reservation capture failed"
 msgstr "Պատվերի պահման որսալը ձախողվեց"
 
@@ -754,6 +754,10 @@ msgstr "Պահանջվող աշխատանքային կայանի օբյեկտը
 msgid "The requested money_billing was not found"
 msgstr "Հարցվող money_billing չի գտնված"
 
+#: 1716.COPY_LOCATION_NOT_EMPTY:716
+msgid "The copy location is not empty"
+msgstr ""
+
 #: 1507.CONTAINER_ITEM_NOT_FOUND:215
 msgid ""
 "Someone attempted to retrieve a container item object from the system and "
@@ -762,7 +766,7 @@ msgstr ""
 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ կոնտեյների նյութի օբյեկտ որը "
 "գոյություն չունի"
 
-#: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:773
+#: 2002.DATABASE_QUERY_FAILED:779
 msgid "The attempt to query to the DB failed"
 msgstr "Բազայում հարցում անելու փորձը տապալվեց"
 
@@ -786,7 +790,7 @@ msgstr "Տրված գաղտնաբարը սխալ է"
 msgid "The requested config_item_type_map was not found"
 msgstr "Հարցվող config_item_type_map չի գտնված"
 
-#: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:951
+#: 8007.OFFLINE_SESSION_EXISTS:957
 msgid "A session with the given name already exists"
 msgstr "Տրված անունով սեսիա արդեն գոյություն ունի"
 
@@ -794,11 +798,11 @@ msgstr "Տրված անունով սեսիա արդեն գոյություն ո
 msgid "The requested config_circ_matrix_ruleset_not_found was not found"
 msgstr "Պահանջվող config_circ_matrix_ruleset_not_found չի գտնվել"
 
-#: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:981
+#: 10002.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_FUND:987
 msgid "The lineitem detail has no associated fund"
 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի իրեն կցված գումար"
 
-#: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:850
+#: 7003.COPY_CIRC_NOT_ALLOWED:856
 msgid "Target copy is not allowed to circulate"
 msgstr "Թիրախ օրինակը արգելված է սպասարկել"
 
@@ -821,7 +825,7 @@ msgstr ""
 msgid "The requested asset_call_number_note was not found"
 msgstr "Հարցվող asset_call_number_note չի գտնված"
 
-#: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:796
+#: 4004.CREDIT_PROCESSOR_NOT_SPECIFIED:802
 msgid ""
 "No credit card processor specified either in org unit settings or in call to "
 "credit service API method."
@@ -833,7 +837,7 @@ msgstr ""
 msgid "Requested address was not found"
 msgstr "Հարցվող հասցեն չի գտնված"
 
-#: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:847
+#: 7002.PATRON_EXCEEDS_CHECKOUT_COUNT:853
 msgid ""
 "The patron in question has the maximum number of items already checked out"
 msgstr "Հարցված ընթերցողը ունի առավելաքույն սպասարկված նյութեր"
@@ -854,22 +858,22 @@ msgstr "Հարցվող actor_usr_note չի գտնված"
 msgid "The requested permission_grp_perm_map was not found"
 msgstr "Հարցվող permission_grp_perm_map չի գտնված"
 
-#: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:819
+#: 7025.PATRON_TOO_MANY_ACTIVE_PASSWORD_RESET_REQUESTS:825
 msgid ""
 "There are too many active password reset request sessions for this patron."
 msgstr ""
 "Առկա է չափից դուրս շատ ակտիվ գաղտնաբառի վերագրման սեսիաներ այս ընթերցողի "
 "համար"
 
-#: 1709.MAX_HOLDS:737
+#: 1709.MAX_HOLDS:743
 msgid "User has reached the maximum number of holds"
 msgstr "Օգտվողը հասէլ է պահումների ամենամեծ քանակին"
 
-#: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:728
+#: 1706.ITEM_BARCODE_EXISTS:734
 msgid "An item with the same barcode exists"
 msgstr "Նույն շտրիխ կոդով նյութ գոյություն ունի"
 
-#: 7014.COPY_IN_TRANSIT:883
+#: 7014.COPY_IN_TRANSIT:889
 msgid "Copy is in transit"
 msgstr "Օրինակը տրանզիտում է"
 
@@ -877,7 +881,7 @@ msgstr "Օրինակը տրանզիտում է"
 msgid "A copy with a remote circulating library (circ_lib) was encountered"
 msgstr "Օրինակ հեռու գտնվող (circ_lib) գրադարանից տեսնված է"
 
-#: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:716
+#: 1702.OPEN_CIRCULATION_EXISTS:722
 msgid "There is an open circulation on the requested item"
 msgstr "Պահանջվող նյութի համառ առկա է բաց սպասարկման հարցում"
 
@@ -893,7 +897,7 @@ msgstr "Ընտրված մատեն գրառումը ունի կցված հատո
 msgid "The requested action_hold_request was not found"
 msgstr "Հարցվող action_hold_request չի գտնված"
 
-#: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:963
+#: 8011.SKIP_ASSET_CHANGED:969
 msgid "Asset status was changed since the offline transaction was recorded"
 msgstr ""
 "Ակտիվների վճակը փոխվել է սկսած այն պահից երբ ցանցից անջատված տրանզակցիա է "
@@ -927,11 +931,11 @@ msgstr "Հարցվող permission_usr_perm_map չի գտնված"
 msgid "The requested asset_stat_cat_entry_copy_map was not found"
 msgstr "Հարցվող asset_stat_cat_entry_copy_map չի գտնված"
 
-#: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:871
+#: 7010.COPY_ALERT_MESSAGE:877
 msgid "The requested copy has an alert message attached"
 msgstr "Պահանջվող օրինակը ունի կցված ահազանգի հաղորդում"
 
-#: 7006.COPY_IS_REFERENCE:859
+#: 7006.COPY_IS_REFERENCE:865
 msgid "Copy is reference material"
 msgstr "Օրինակը տեղեկատու ն յութ է"
 
@@ -955,11 +959,11 @@ msgstr "Հարցվող actor_org_unit_hours_of_operation չի գտնված"
 msgid "The requested ex was not found"
 msgstr "Պատվիրված ex չի գտնված"
 
-#: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:901
+#: 7019.HOLD_CAPTURE_DELAYED:907
 msgid "Hold capture was delayed for this item"
 msgstr "Պահումի որսումը կասեցվել է այս նյութի համար"
 
-#: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:967
+#: 9000.REPORT_TEMPLATE_EXISTS:973
 msgid "A report template with the given name and folder already exists"
 msgstr ""
 "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվության ձևաչափը արդեն գոյություն ունի"
@@ -971,7 +975,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ինչ որ մեկը փորձ է արել համակարգից ստանալ օբյեկտի օրինակը որը չի գտնվել"
 
-#: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:719
+#: 1703.WORKSTATION_NAME_EXISTS:725
 msgid "A workstation with that name already exists"
 msgstr "Այդ անունով աշխատանքային կայանը արդեն գոյություն ունի"
 
@@ -995,27 +999,27 @@ msgstr "Հարցվող container_copy_bucket_item չի գտնված"
 msgid "The requested actor_stat_cat was not found"
 msgstr "Հարցվող actor_stat_cat չի գտնված"
 
-#: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:825
+#: 7027.PATRON_PASSWORD_WAS_NOT_STRONG:831
 msgid "The user attempted to set their password to a weak value."
 msgstr "Օգտվողը փորձ է արել գրել գաղտնաբառ թույլ արժեքով"
 
-#: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:971
+#: 9001.REPORT_REPORT_EXISTS:977
 msgid "A report with the given name and folder already exists"
 msgstr "Տրված անունով և թղթապանակով հաշվետվությունը արդեն գոյություն ունի"
 
-#: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:725
+#: 1705.VOLUME_LABEL_EXISTS:731
 msgid "A volume with the same label, title and owning library exists"
 msgstr "Նույն պիտակով, վերնագրովշ և վայրով հտոր արդեն կա"
 
-#: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:954
+#: 8008.OFFLINE_INVALID_SESSION:960
 msgid "The session name is invalid"
 msgstr "Սեսիայի անունը սխալ է"
 
-#: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:919
+#: 7025.COPY_STATUS_LONG_OVERDUE:925
 msgid "Copy is marked as long-overdue"
 msgstr "Պատճենը նշված է որպես երկարաժամկետ ուշացած։"
 
-#: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:862
+#: 7007.COPY_NEEDED_FOR_HOLD:868
 msgid "Copy is needed to fulfill a hold"
 msgstr "Պահումը իրականացնելու համար հարկավոր է պատճեն"
 
@@ -1031,11 +1035,11 @@ msgstr "Պահանջվող permission_usr_work_ou_map չի գտնվել"
 msgid "The requested reporter_template_folder was not found"
 msgstr "Հարցվող reporter_template_folder չի գտնված"
 
-#: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:790
+#: 4002.CREDIT_PROCESSOR_BAD_PARAMS:796
 msgid "Not enough parameters to use credit card processor"
 msgstr "Պարամետրերը բավարար չեն կրեդիտ քարտի պրոցեսորի օգտագործման համար"
 
-#: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:916
+#: 7024.HOLD_RESERVATION_CONFLICT:922
 msgid ""
 "Both a hold and a reservation exist for this item; staff intervention is "
 "required to resolve the conflict."
@@ -1047,7 +1051,7 @@ msgstr ""
 msgid "The requested vandelay_authority_queue was not found"
 msgstr "Պահանջվող vandelay_authority_queue չի գտնվել"
 
-#: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:811
+#: 4040.CREDIT_PROCESSOR_SUCCESS_WO_RECORD:817
 msgid ""
 "A *TERRIBLE* problem has occurred: a credit card transaction was processed "
 "successfully, but the patron's payment could not be recorded within "
@@ -1085,7 +1089,7 @@ msgstr "Պահանջվող acq.currency_type չի գտնվել"
 msgid "The requested money_grocery was not found"
 msgstr "Հարցվող money_grocery չի գտնված"
 
-#: 8009.OFFLINE_NO_ORG:957 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:960
+#: 8009.OFFLINE_NO_ORG:963 8010.OFFLINE_SESSION_COMPLETE:966
 msgid "No org id was provided"
 msgstr "Չկա org id"
 
@@ -1093,15 +1097,15 @@ msgstr "Չկա org id"
 msgid "The patron has too many lost items."
 msgstr "Ընթերցողը ունի չափից շատ կորած նյութեր։"
 
-#: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:933
+#: 8001.OFFLINE_SESSION_FILE_EXISTS:939
 msgid "An offline file for this workstation exists within this session"
 msgstr "Այս աշխ կայանի համար կա օֆլայն ֆայլ"
 
-#: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:776
+#: 2003.INTERNAL_SERVER_ERROR:782
 msgid "There was an internal server error"
 msgstr "Աօկա է կայանի ներքին սխալ"
 
-#: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:805
+#: 4020.CREDIT_PROCESSOR_DECLINED_TRANSACTION:811
 msgid "The credit card processor has declined the transaction."
 msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը մերժել է այս տրանզակցիան"
 
@@ -1109,7 +1113,7 @@ msgstr "Կրեդիտ քարտի պրոցեսորը մերժել է այս տրա
 msgid "The requested vandelay_queued_authority_record was not found"
 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_authority_record չի գտնվել"
 
-#: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:936
+#: 8002.OFFLINE_FILE_ERROR:942
 msgid "An offline file or directory could not be created or accessed"
 msgstr "Օֆլայն ֆայլը կամ գրադարանը հնարավոր չէ ստեղծել կամ հասանելի դարձնել"
 
@@ -1133,11 +1137,11 @@ msgstr "Ընթերցողի հաշիվը ժամկետանց է"
 msgid "The requested metabib_metarecord was not found"
 msgstr "Հարցվող metabib_metarecord չի գտնված"
 
-#: 1707.HOLD_EXISTS:731
+#: 1707.HOLD_EXISTS:737
 msgid "User already has an open hold on the selected item"
 msgstr "Ընտրված նյութի համար օգտվողը ունի բաց պահում"
 
-#: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:746
+#: 1712.AUTH_QUEUE_EXISTS:752
 msgid "An authority record queue with the same name already exists"
 msgstr "Նույն անվանումով հեղինակավոր գրառման հարցում արդեն կա"
 
@@ -1153,7 +1157,7 @@ msgstr "Հիշված նյութը խմբագրվըլ է մեկ այլ օգտվո
 msgid "The requested acq.lineitem_attr was not found"
 msgstr "Պահանջվող acq.lineitem_attr չի գտնվել"
 
-#: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:755
+#: 1715.HOLD_SUSPEND_AFTER_CAPTURE:761
 msgid "Attempt to suspend a hold after it has been captured."
 msgstr "Պահումը կասեցնելու փորձ այն բանից հետո երբ այն բռնվել է։"
 
@@ -1167,7 +1171,7 @@ msgstr "Նյութը որ ցանկանում ես դնել պահման արդե
 msgid "The requested action_survey_answer was not found"
 msgstr "Հարցվող action_survey_answer չի գտնված"
 
-#: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:779
+#: 2004.ACTOR_USER_DELETE_OPEN_XACTS:785
 msgid ""
 "The user you have attempted to delete cannot be deleted because it has open "
 "circulations and/or unpaid bills."
@@ -1187,6 +1191,10 @@ msgstr "Պահանջվող acq.provider չի գտնվել"
 msgid "The requested config_bib_source was not found"
 msgstr "Հարցվող config_bib_sourceչի գտնված"
 
+#: 1717.COPY_LOCATION_NOT_FOUND:719
+msgid "The copy location does not exist"
+msgstr ""
+
 #: 1646.VANDELAY_QUEUED_BIB_RECORD_NOT_FOUND:589
 msgid "The requested vandelay_queued_bib_record was not found"
 msgstr "Պահանջվող vandelay_queued_bib_record չի գտնվել"
@@ -1199,7 +1207,7 @@ msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է ջնջվա
 msgid "The requested acq.picklist was not found"
 msgstr "Պահանջվող acq.picklist չի գտնվել"
 
-#: 7018.COPY_MARKED_LOST:898
+#: 7018.COPY_MARKED_LOST:904
 msgid "The requested item is already marked as lost"
 msgstr "Պահանջվող մատեն գրաղումը նշված է կորած"
 
@@ -1227,7 +1235,7 @@ msgstr "Ընթերցողի տոմսը ակտիվ չէ"
 msgid "The requested permission_grp_penalty_threshold was not found"
 msgstr "Պահանջվող permission_grp_penalty_threshold չի գտնվել"
 
-#: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:880
+#: 7013.PATRON_EXCEEDS_FINES:886
 msgid "The patron in question has reached the maximum fine amount"
 msgstr "Հարցվող ընթերցողը հասել է մաքսիմում տուգանքի մեծությանը"
 
@@ -1239,11 +1247,11 @@ msgstr "Հարցվող actor_org_unit չի գտնված"
 msgid "The requested container_call_number_bucket_item was not found"
 msgstr "Հարցվող container_call_number_bucket_item չի գտնված"
 
-#: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:984
+#: 10003.ACQ_LINEITEM_DETAIL_NO_ORG:990
 msgid "The lineitem detail has no owning_lib"
 msgstr "Տողի նյութի մանրամասը չունի owning_lib"
 
-#: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1011
+#: 11101.SERIAL_DISTRIBUTION_HAS_NO_COPY_TEMPLATE:1017
 msgid ""
 "Units cannot be created for the given item because its associated "
 "distribution does not have a copy template."
@@ -1287,7 +1295,7 @@ msgstr "Հարցվող container_user_bucket_item չի գտնված"
 msgid "The requested action_non_cataloged_circulation was not found"
 msgstr "Հարցվող action_non_cataloged_circulation չի գտնված"
 
-#: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1024
+#: 11104.SERIAL_CORRUPT_PATTERN_CODE:1030
 msgid ""
 "A serial pattern code has been configured that fails to conform to MFHD "
 "standards for fields 853-855."