Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-08-06 16:02+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-02-02 18:16+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:45+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Նշում: Ընտրված օգտագերի անունը կարող է օգտագործվում է մեկ "
31 "այլ հաճախորդի կողմից։  \n"
32 "                Դու կարող ես ընտրել մեկ այլ օտատերի անուն երբ ավարտես քո \n"
33 "                գրանցումը կամ առցանց քարտարանում։\n"
34 "                "
35
36 #. (pubdate_clean)
37 #. (copyright_clean)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:147
39 msgid " (%1)"
40 msgstr " (%1)"
41
42 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
43 msgid " / "
44 msgstr " / "
45
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:129
47 msgid " edit"
48 msgstr ""
49
50 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
51 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
52 msgid ""
53 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
54 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
55 "username."
56 msgstr ""
57 "\"%1\"թույլատրված օգտվողի անուն չէ։ Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել "
58 "բացատներ կամ նման լինել շտրիխ կոդի, և պետք է արգելված լինի համաձայն "
59 "քաղաքականության։ Փորձիր մեկ այլ օգտվողի անուն։"
60
61 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
62 msgid "$%.2f"
63 msgstr "$%.2f"
64
65 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
66 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
67 msgid "%1 %2"
68 msgstr "%1 %2"
69
70 #. (title, hold.hold.part.label)
71 #. (copy.label, copy_org.name)
72 #. (title, part.label)
73 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:354 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
74 msgid "%1 (%2)"
75 msgstr "%1 (%2)"
76
77 #. (bib_lib_name)
78 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:58
79 msgid "%1 (foreign item)"
80 msgstr "%1 (օտարերկրյա նյութ)"
81
82 #. (ctx.page_title, libname)
83 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:17
84 msgid "%1 - %2"
85 msgstr ""
86
87 #. (libname)
88 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:19
89 msgid "%1 OpenSearch"
90 msgstr ""
91
92 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
93 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:26
94 msgid "%1 hold on %quant(%2, copy, copies)"
95 msgstr ""
96
97 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
98 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
99 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
100 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
101 msgstr "%1 ընդամենը %քանակ(%2,պատճեն,պատճեններ) հասանելի են %3."
102
103 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
104 msgid "%m/%d/%Y"
105 msgstr "%ա/%օ/%տ"
106
107 #. (ou_avail, ou_name)
108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:21
109 msgid "%quant(%1,copy,copies) at %2."
110 msgstr "%քանակ(%1,պատճեն,պատճեններ) այստեղ %2."
111
112 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
113 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:156
114 msgid ""
115 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
116 "copies)."
117 msgstr ""
118 "%քանակ(%1,ընթացիկ պահում,ընթացիկ պահումներ) ըստ %քանակ(%2,ընդհանուր "
119 "պատճեն,ընդհանուր պատճեններ)։"
120
121 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
122 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
123 msgstr ""
124
125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:16
126 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
127 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
128
129 #. (example)
130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:166
131 msgid "(Example: %1)"
132 msgstr "(Օրինակ: %1)"
133
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
135 msgid "(Show preferred library)"
136 msgstr "(Ցույց տուր նախընտրելի գրադարանը)"
137
138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:26
139 msgid "(Show)"
140 msgstr "(Ցույց տուր)"
141
142 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
143 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:48
145 msgid "(example: %1)"
146 msgstr "(օրինակ: %1)"
147
148 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:56
150 msgid ""
151 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
152 "end in %4.)"
153 msgstr ""
154 "(օրինակներ: %1 արտահայտությունների համար որ սկսվում են տերմինով %2։ %3 այն "
155 "արտահայտությունների համար որ ավարտվում են %4.)"
156
157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:87
158 msgid "(fines accruing)"
159 msgstr "(Կուտակային տուգանքներ)"
160
161 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
162 msgid "(not shown)"
163 msgstr "(չի ցուցադրվում)"
164
165 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:14
167 msgid "(page %1 of %2)"
168 msgstr "(էջ %1 ընդամենը %2)"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:82
171 msgid "- All Parts -"
172 msgstr "- Բոլոր մասերը -"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:321 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:31
175 msgid "-- Actions for these items --"
176 msgstr "-- Գործողություններ այս նյութերի համար --"
177
178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
179 msgid "-- Any --"
180 msgstr "-- Որևէ --"
181
182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
183 msgid "?"
184 msgstr "?"
185
186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
187 msgid "A list name is required"
188 msgstr ""
189
190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
191 msgid "A registration error has occurred"
192 msgstr "Հանդիպել է գրանցման սխալ"
193
194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
195 msgid "Abridger"
196 msgstr ""
197
198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
199 msgid "Account Creation Date"
200 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
201
202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
203 msgid "Account Information and Preferences"
204 msgstr "Հաշվի տեղեկատվություն և Նախապատվություններ"
205
206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
207 msgid "Account Login"
208 msgstr "հաշվի մուտք"
209
210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
211 msgid "Account Login Form"
212 msgstr ""
213
214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
215 msgid "Account Preferences"
216 msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
217
218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
219 msgid "Account Registration"
220 msgstr ""
221
222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
223 msgid "Account Successfully Updated"
224 msgstr "Հաշիվը հաջողությամբ թարմացվել է"
225
226 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
227 msgid "Account Summary"
228 msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
229
230 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
231 msgid "Account preference"
232 msgstr ""
233
234 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
235 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
236 msgstr "Օգտվելու նշումի կուտակում և հաճախականություն։ "
237
238 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
239 msgid "Action Note: "
240 msgstr "Գործողության նշում։ "
241
242 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:58
243 msgid "Actions for Items on Hold"
244 msgstr ""
245
246 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52
247 msgid "Actions for checked out items"
248 msgstr ""
249
250 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
251 msgid "Actions for messages"
252 msgstr ""
253
254 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79
255 msgid "Actions for selected holds"
256 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
257
258 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
259 msgid "Actions for selected messages"
260 msgstr ""
261
262 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2047 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:67
263 msgid "Activate"
264 msgstr "Ակտիվացնել"
265
266 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2049 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:116
267 msgid "Active"
268 msgstr "Գործուն"
269
270 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:144
271 msgid "Active Addresses"
272 msgstr ""
273
274 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
275 msgid "Active Barcode"
276 msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
277
278 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
279 msgid "Active On"
280 msgstr "Ակտիվը միացված է"
281
282 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
283 msgid "Active/Create Date"
284 msgstr ""
285
286 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
287 msgid "Active?"
288 msgstr "Ակտի՞վ"
289
290 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
291 msgid "Actor"
292 msgstr "Դերակատար"
293
294 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
295 msgid "Adapter"
296 msgstr "Ադապտացիա"
297
298 #. (attrs.title)
299 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
300 msgid "Add %1 to my list"
301 msgstr ""
302
303 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
304 msgid "Add Search Row"
305 msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
306
307 #. (record_title)
308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
309 msgid "Add item to a list: %1"
310 msgstr ""
311
312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
313 msgid "Add to my list"
314 msgstr "Ավելացրու իմ ցուցակին"
315
316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
317 msgid "Add to new list"
318 msgstr "Ավելացրու նոր ցուցակին"
319
320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:149
321 msgid "Add to this list"
322 msgstr "Ավելացրու այս ցուցակին"
323
324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
325 msgid "Added Author"
326 msgstr "Ավելացված հեղինակ"
327
328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
329 msgid "Additional Content"
330 msgstr "Լրացուցիչ բովանդակություն"
331
332 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
333 msgid "Additional Index Information"
334 msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
335
336 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
337 msgid "Additional Physical Form available Note: "
338 msgstr "Լրացուցիչ Ֆիզիկական ձևի նշում "
339
340 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:37
341 msgid "Additional Resources"
342 msgstr ""
343
344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
345 msgid "Additional Supplement Information"
346 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
347
348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
349 msgid "Additional Volume Information"
350 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
351
352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
353 msgid "Additional search filters and navigation"
354 msgstr ""
355
356 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:145 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
357 msgid "Address Type"
358 msgstr "Հասցեի տեսակ"
359
360 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:201
361 msgid "Address changes will be verified by staff"
362 msgstr "Հասցեի փոփոխությունները կստուգվեն աշխատակազմի կողմից"
363
364 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
365 msgid "Addressee"
366 msgstr ""
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:114 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:117
369 msgid "Addresses"
370 msgstr "Հասցեներ"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:37
373 msgid "Adjacency"
374 msgstr "Շրջակայք"
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:25
377 msgid "Advanced"
378 msgstr ""
379
380 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:99
381 msgid "Advanced Hold Options"
382 msgstr ""
383
384 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
385 msgid "Advanced Search"
386 msgstr "Խորացված որոնում"
387
388 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
389 msgid "After"
390 msgstr "Հետո"
391
392 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:44
393 msgid "Age Hold Protection"
394 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանություն"
395
396 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
397 msgid "All Formats"
398 msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
399
400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
401 msgid ""
402 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
403 "Placing this hold could result in longer wait times."
404 msgstr ""
405 "Բոլոր հասանելի պատճենները ժամանակավորապես անհասանելի են քո ստացման "
406 "գրադարանից։ Տեղադրելով պահում կհանգեցնի ավելի երկար սպասման ժամանակի։"
407
408 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
409 msgid "Amount"
410 msgstr "Քանակ"
411
412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:84
413 msgid ""
414 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
415 "the issue to library staff."
416 msgstr ""
417 "Գրառումները դիտելիս հանդիպել է սխալ։ Նորից փորձիր, կամ զեկուցիր աշխատակազմին։"
418
419 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
420 msgid "Analyst"
421 msgstr "վերլուծող"
422
423 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:52
424 msgid "Anchored Searching"
425 msgstr "խարսխված որոնում"
426
427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
428 msgid "And"
429 msgstr "և"
430
431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
432 msgid "Animator"
433 msgstr "Նկարիչ մուլտիպլիկատոր"
434
435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
436 msgid "Annotation"
437 msgstr "Աննոտացիա"
438
439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
440 msgid "Annotator"
441 msgstr "Աննոտացիա կազմող"
442
443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
444 msgid "Another Search"
445 msgstr "Մեկ այլ փնտրում"
446
447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
448 msgid "Appellant"
449 msgstr ""
450
451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
452 msgid "Appellee"
453 msgstr ""
454
455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
456 msgid "Applicant"
457 msgstr "Դիմող"
458
459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:181
460 msgid "April"
461 msgstr "Ապրիլ"
462
463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
464 msgid "Architect"
465 msgstr "Ճարտարապետ"
466
467 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:29
469 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
470 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես վճարելու %1 to քո կրեդիտ քարտից։"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
473 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected messsage(s)?"
474 msgstr ""
475
476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
477 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this messsage?"
478 msgstr ""
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:36
481 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
482 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
485 msgid "Arranger"
486 msgstr "Գործիքավորող"
487
488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
489 msgid "Art copyist"
490 msgstr "Արվեստի պատճենող"
491
492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
493 msgid "Art director"
494 msgstr ""
495
496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
497 msgid "Artist"
498 msgstr "Արտիստ"
499
500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
501 msgid "Artistic director"
502 msgstr "Արտիստական տնօրեն"
503
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
505 msgid "Assignee"
506 msgstr "Օրինական ժառանգ"
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
509 msgid "Associated name"
510 msgstr "Կապակցված անուն"
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
513 msgid "At least"
514 msgstr "Առնվազն"
515
516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
517 msgid "Attributed name"
518 msgstr "Վերագրված անուն"
519
520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
521 msgid "Auctioneer"
522 msgstr "Աճուրդախոս"
523
524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
525 msgid "Audience"
526 msgstr "Լսարան"
527
528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
529 msgid "August"
530 msgstr "Օգոստոս"
531
532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2044 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
533 msgid "Author"
534 msgstr "Հեղինակ"
535
536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
537 msgid "Author Notes"
538 msgstr "Հեղինակի նշումներ"
539
540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
541 msgid "Author Notes: "
542 msgstr "Հեղինակի նշումներ։ "
543
544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
545 msgid "Author in quotations or text abstracts"
546 msgstr "Մեջբերումների հեղինակ կամ տեքստի համառոտագրություններ"
547
548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
549 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
550 msgstr "Վերջաբանի հեղինակ, կոլոֆոն և այլն"
551
552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
553 msgid "Author of dialog"
554 msgstr "Երկխոսության հեղինակ"
555
556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
557 msgid "Author of introduction, etc."
558 msgstr ""
559
560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:302 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:27
561 msgid "Author(s)"
562 msgstr "Հեղինակ(ներ)"
563
564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
565 msgid "Author: A to Z"
566 msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
567
568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
569 msgid "Author: Z to A"
570 msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա"
571
572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
573 msgid "Authors"
574 msgstr "Հեղինակներ"
575
576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
577 msgid "Autographer"
578 msgstr ""
579
580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
581 msgid "Available"
582 msgstr "Հասանելի"
583
584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
585 msgid "Available copies"
586 msgstr "Հասանելի պատճեններ"
587
588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
589 msgid "Awards Note: "
590 msgstr "Պարգևների նշումներ։ "
591
592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
593 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
594 msgstr "Մրցանակներ, գրախոսություններ, & Առաջարկվող ընթերցումներ"
595
596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:57
597 msgid "Back"
598 msgstr "Հետ"
599
600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:55
601 msgid "Back to Account Summary"
602 msgstr "Վերադարձ դեպի հաշվի համառոտագրություն"
603
604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:22
605 msgid "Back to Payments History"
606 msgstr "Վերադարձ դեպի Վճարումների պատմություն"
607
608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:24
609 msgid "Back to Record"
610 msgstr "Վերադարձ գրառմանը"
611
612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
613 msgid "Back to results"
614 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ"
615
616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33
617 msgid "Balance Owed"
618 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
619
620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2013 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:71 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
621 msgid "Barcode"
622 msgstr "Շտրիխ կոդ"
623
624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
625 msgid "Barcode:"
626 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
627
628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:23
629 msgid "Basic"
630 msgstr ""
631
632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:105
633 msgid "Basic Hold Options"
634 msgstr ""
635
636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:21
637 msgid "Basic Search"
638 msgstr "Հիմնական փնտրում"
639
640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
641 msgid "Before"
642 msgstr "Մինչև"
643
644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
645 msgid "Between"
646 msgstr "Միջև"
647
648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
649 msgid "Bib Call Number"
650 msgstr "Մատեն դասիչ"
651
652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
653 msgid "Bib Level"
654 msgstr "Մատենագիտ մակարդակ"
655
656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
657 msgid "Bibliographic antecedent"
658 msgstr "Մատենագիտական ենթադրյալ"
659
660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
661 msgid "Bibliography, etc. Note: "
662 msgstr "Մատենագիտություն, և այլն, Նշում։ "
663
664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:58
665 msgid "Billing Information"
666 msgstr "Վճարահաշիվը ներկայացնելու տեղեկատվություն"
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:129
669 msgid "Billing Type"
670 msgstr "Վճարման տեսակ"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
673 msgid "Binder"
674 msgstr "Կազմող"
675
676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
677 msgid "Binding Information: "
678 msgstr "Կազմելու տեղեկատվություն։ "
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
681 msgid "Binding designer"
682 msgstr "Կազմի նախագծող"
683
684 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
685 msgid "Biographical Subject: "
686 msgstr "Կենսագրական խորագիր "
687
688 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
689 msgid "Biographical or Historical Data: "
690 msgstr "Մատենագիտական կամ պատմական տվյալներ։ "
691
692 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
693 msgid "Blurb writer"
694 msgstr "Ռեկլամային գրող"
695
696 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:72
697 msgid "Book cover"
698 msgstr ""
699
700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
701 msgid "Book designer"
702 msgstr "Գրքի նախագծող"
703
704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:36
705 msgid "Book jacket cover art"
706 msgstr ""
707
708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
709 msgid "Book producer"
710 msgstr "Գրքի թողարկող"
711
712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
713 msgid "Bookjacket designer"
714 msgstr "Գրքի կազմի նախագծող"
715
716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
717 msgid "Bookplate designer"
718 msgstr "Գրքի երեսի նախագծող"
719
720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
721 msgid "Bookseller"
722 msgstr "Գրավաճառ"
723
724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
725 msgid "Boolean search operator"
726 msgstr ""
727
728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:8
729 msgid "Bottom Link 2"
730 msgstr "Ստորին հղում 2"
731
732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:10
733 msgid "Bottom Link 3"
734 msgstr "Ստորին հղում 3"
735
736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
737 msgid "Bottom Link 4"
738 msgstr "Ստորին հղում 4"
739
740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
741 msgid "Bottom Link 5"
742 msgstr "Ստորին հղում 5"
743
744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
745 msgid "Braille embosser"
746 msgstr ""
747
748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
749 msgid "Broadcaster"
750 msgstr ""
751
752 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:27
753 msgid "Browse"
754 msgstr "Զննել"
755
756 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:44
758 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
759 msgstr "Զննել %1 որ սկսվում է %2 այստեղ %3"
760
761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:11
762 msgid "Browse the Catalog"
763 msgstr "Զննել քարտարանը"
764
765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:58
766 msgid "Call Number"
767 msgstr "Դասիչ"
768
769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
770 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
771 msgstr "Դասիչ (դարականիշ)"
772
773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
774 msgid "Call Number / Copy Notes"
775 msgstr "Դասիչ / Պատճենի նշում"
776
777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
778 msgid "Call Number Browse"
779 msgstr "Դասիչի դիտում"
780
781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2014 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:320
782 msgid "Call number"
783 msgstr "Դասիչ"
784
785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:167
786 msgid "Call number:"
787 msgstr "Դասիչ։"
788
789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
790 msgid "Calligrapher"
791 msgstr "Ձեռքով գրող"
792
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:129
794 msgid "Cancel"
795 msgstr "Չեղարկել"
796
797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:115
798 msgid "Cancel if not filled by"
799 msgstr "Չեղյալ արա եթե լրացված չէ"
800
801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2048
802 msgid "Cancel on"
803 msgstr "Չեղյալ անել"
804
805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
806 msgid "Cancel unless filled by"
807 msgstr "Չեղյալ անել մինչ լրացվի"
808
809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
810 msgid "Cartographer"
811 msgstr "Քարտեզագրող"
812
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
814 msgid "Case File Characteristics Note: "
815 msgstr "Դեպքի ֆայլի նիշերի նշումներ։ "
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
818 msgid "Cast"
819 msgstr "Դերաբաշխում"
820
821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
822 msgid "Caster"
823 msgstr ""
824
825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:34
826 msgid "Catalog"
827 msgstr ""
828
829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:16
830 msgid "Catalog Browse"
831 msgstr ""
832
833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:109
834 msgid "Catalog Home"
835 msgstr "Քարտարանի տուն"
836
837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
838 msgid "Catalog Search"
839 msgstr ""
840
841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:92
842 msgid "Catalog record"
843 msgstr "Քարտարանի գրառում"
844
845 #. (attrs.title)
846 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:68
847 msgid "Catalog record %1"
848 msgstr ""
849
850 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
851 msgid "Censor"
852 msgstr "Գրաքննիչ"
853
854 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
855 msgid "Change"
856 msgstr "Փոխել"
857
858 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
859 msgid "Change Password"
860 msgstr ""
861
862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
863 msgid "Change Username"
864 msgstr ""
865
866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
867 msgid "Change preferred library"
868 msgstr "Փոխիր նախընտրելի գրադարանը"
869
870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
871 msgid "Character Attributes: "
872 msgstr "Նիշի բնութագրիչներ: "
873
874 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:13
875 msgid "Check Out History"
876 msgstr "Դուրս տրման պատմություն"
877
878 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:38
879 msgid "Checked Out"
880 msgstr "Դուրս տրված"
881
882 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:353
883 msgid "Checked Out Before"
884 msgstr "Դուրս տրված մինչ"
885
886 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:30
887 msgid "Checkout Date"
888 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
889
890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
891 msgid "Choreographer"
892 msgstr "խորեոգրաֆ"
893
894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
895 msgid "Cinematographer"
896 msgstr "կինեմատոգրաֆ"
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
899 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
900 msgstr "Սպասարկման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չսպասարկվող։"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
903 msgid "Citation/References Note: "
904 msgstr "Մեջբերման/ցիտման նշում։ "
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:148 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
907 msgid "City"
908 msgstr "Քաղաք"
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:43
911 msgid "Clear Form"
912 msgstr "Մաքրիր ձևը"
913
914 #. ("<strong>", "</strong>")
915 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
916 msgid "Click %1Cancel%2 to go back and (un)select other fines."
917 msgstr "Սեղմիր %1Չեղյալ անել%2 հետ գնալ և (հետ)ընտրել այլ տուգանքներ։"
918
919 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
920 msgid ""
921 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
922 msgstr ""
923 "Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
924 "դարձնելու համար"
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:135 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:38
927 msgid "Click to (un)select all fines"
928 msgstr "Կտտացրու բոլոր տուգանքները (հետ)ընտրելու համար"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
931 msgid "Client"
932 msgstr "Հաճախորդ"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
935 msgid "Collaborator"
936 msgstr "Համագործակցող"
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
939 msgid "Collapse"
940 msgstr "Փլուզում"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
943 msgid "Collection registrar"
944 msgstr ""
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
947 msgid "Collector"
948 msgstr "Հավաքող"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
951 msgid "Collotyper"
952 msgstr "Collotyper"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
955 msgid "Colorist"
956 msgstr "Գունավորող"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
959 msgid "Commentator"
960 msgstr "Հաղորդավար"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
963 msgid "Commentator for written text"
964 msgstr "Գրավոր տեքստի հաղորդավար"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
967 msgid "Compiler"
968 msgstr "Ձևավորող"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
971 msgid "Complainant"
972 msgstr "Դիմող"
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
975 msgid "Complainant-appellant"
976 msgstr "Դիմորդ-հայցվոր"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
979 msgid "Complainant-appellee"
980 msgstr "Դիմորդ-հայցորդ"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
983 msgid "Composer"
984 msgstr "Կոմպոզիտոր"
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
987 msgid "Compositor"
988 msgstr "Կոմպոզիտոր"
989
990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
991 msgid "Conceptor"
992 msgstr "Կոնցեպտի հեղինակ"
993
994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
995 msgid "Conductor"
996 msgstr "Դիրիժոր"
997
998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
999 msgid "Conservator"
1000 msgstr "Կոնսերվատոր"
1001
1002 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1003 msgid "Consultant"
1004 msgstr "Խորհրդական"
1005
1006 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1007 msgid "Consultant to a project"
1008 msgstr "Նախագծի խորհրդական"
1009
1010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1011 msgid "Contact information"
1012 msgstr "Կապի տեղեկատվություն"
1013
1014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1015 msgid "Contains"
1016 msgstr "Պարունակում է"
1017
1018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1019 msgid "Contains phrase"
1020 msgstr "Պարունակում է արտահայտություն"
1021
1022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
1023 msgid "Content descriptions"
1024 msgstr "Բովանդակության նկարագրություն"
1025
1026 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1027 msgid "Contestant"
1028 msgstr "Հակառակորդ"
1029
1030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1031 msgid "Contestant-appellant"
1032 msgstr "Մասնակից-բողոքարկու"
1033
1034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1035 msgid "Contestant-appellee"
1036 msgstr "Մասնակից-մեղադրյալ"
1037
1038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1039 msgid "Contestee"
1040 msgstr "Contestee"
1041
1042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1043 msgid "Contestee-appellant"
1044 msgstr "Contestee-appellant"
1045
1046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1047 msgid "Contestee-appellee"
1048 msgstr "Contestee-appellee"
1049
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:132
1051 msgid "Continue"
1052 msgstr "Շարունակել"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1055 msgid "Contractor"
1056 msgstr "Կոնտրակտոր"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1059 msgid "Contributor"
1060 msgstr "Աջակցող"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1063 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1064 msgstr "Պատճենի և տարբերակի բնութագրիչի նշում։ "
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
1067 msgid "Copy hold"
1068 msgstr "Պատճենի պահում"
1069
1070 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:22
1072 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1073 msgstr ""
1074 "Արտոնագիր &copy; 2006-%1 Գեորգիայի հանրային գրադարանի ծառայություն, և այլոք"
1075
1076 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1077 msgid "Copyright claimant"
1078 msgstr "Հեղինակային իրավումքի հայցվոր"
1079
1080 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1081 msgid "Copyright holder"
1082 msgstr "Հեղինակային իրավունքի կրող"
1083
1084 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:301
1085 msgid "Copyright:"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1089 msgid "Corrector"
1090 msgstr "Սրբագրիչ"
1091
1092 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1093 msgid "Correspondent"
1094 msgstr "Բաժանորդ"
1095
1096 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1097 msgid "Costume designer"
1098 msgstr "Զգեստի դիզայներ"
1099
1100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
1101 msgid "Country"
1102 msgstr "Երկիր"
1103
1104 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1105 msgid "County"
1106 msgstr "Համայնք"
1107
1108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1109 msgid "Court governed"
1110 msgstr ""
1111
1112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1113 msgid "Court reporter"
1114 msgstr ""
1115
1116 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1117 msgid "Cover designer"
1118 msgstr "Կազմի դիզայներ"
1119
1120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1121 msgid "Create New List"
1122 msgstr "Ստեղծիր նոր ցուցակ"
1123
1124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1125 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1126 msgstr "Ստեղծման/թողարկման  երախտիքի նշում։ "
1127
1128 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1129 msgid "Creator"
1130 msgstr "Ստեղծող"
1131
1132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:148
1133 msgid "Credit Card #"
1134 msgstr "Կրեդիտ քարտի #"
1135
1136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:145
1137 msgid "Credit Card Information"
1138 msgstr "Կրեդիտ քարտի տեղեկատվություն"
1139
1140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1141 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1142 msgstr "Կումուլյատիվ ինդեքս/Գտնելու օգնության նշում։ "
1143
1144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1145 msgid "Curator"
1146 msgstr "Խնամակալ"
1147
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1149 msgid "Current Email"
1150 msgstr "Ընթացիկ էլ փոստ"
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:5
1153 msgid "Current Items Checked Out"
1154 msgstr "Ընթացիկ դուրս տրված նյութեր"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
1157 msgid "Current Items on Hold"
1158 msgstr "Ընթացիկ պահված նյութեր"
1159
1160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1161 msgid "Current Password"
1162 msgstr "Ընթացիկ գաղտնաբառ"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1165 msgid "Current Username"
1166 msgstr "Ընթացիկ օգտաանուն"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:154
1169 msgid "Current holds"
1170 msgstr "Ընթացիկ պահումներ"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1173 msgid "Dancer"
1174 msgstr "Պարող"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1177 msgid "Data Quality Note: "
1178 msgstr "Տվյալի որակի նշում։ "
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1181 msgid "Data contributor"
1182 msgstr "Տվյաների աջակցող"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1185 msgid "Data manager"
1186 msgstr "Տվյալների կառավարիչ"
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:31
1189 msgid "Date"
1190 msgstr ""
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:65
1193 msgid "Date Fulfilled"
1194 msgstr "Կատարման ամսաթիվ"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:32
1197 msgid "Date Returned"
1198 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1201 msgid "Date of Birth"
1202 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1205 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1206 msgstr "Իրադարձության նշումի Օր/Ժամ և վայր։ "
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1209 msgid "Date: Newest to Oldest"
1210 msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1213 msgid "Date: Oldest to Newest"
1214 msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1217 msgid "Day Phone"
1218 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:189
1221 msgid "December"
1222 msgstr "Դեկտեմբեր"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1225 msgid "Dedicatee"
1226 msgstr "Նվիրվում է"
1227
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1229 msgid "Dedicator"
1230 msgstr "Նվիրում է"
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:112
1233 msgid "Default Font Size"
1234 msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1237 msgid "Default List"
1238 msgstr "Լռակյաց ցուցակ"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1241 msgid "Default Mobile Carrier"
1242 msgstr "Լռակյաց բջջայինի տանող"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1245 msgid "Default Mobile Number"
1246 msgstr "Լռակյաց բջջայինի համար"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1249 msgid "Default Phone Number"
1250 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1253 msgid "Defendant"
1254 msgstr "Պատասխանող"
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1257 msgid "Defendant-appellant"
1258 msgstr "Պատասխանող-բողոքարկող"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1261 msgid "Defendant-appellee"
1262 msgstr "Պատասխանող-մեղադրյալ"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1265 msgid "Degree granting institution"
1266 msgstr ""
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1269 msgid "Degree supervisor"
1270 msgstr ""
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1273 msgid "Delete"
1274 msgstr ""
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:171
1277 msgid "Delete List"
1278 msgstr "Ջնջիր ցուցակը"
1279
1280 #. (ctx.message_update_changed)
1281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1282 msgid "Deleted %1 message(s)."
1283 msgstr ""
1284
1285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1286 msgid "Delineator"
1287 msgstr "Փորագրող"
1288
1289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1290 msgid "Depicted"
1291 msgstr "Պատկերված"
1292
1293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1294 msgid "Depositor"
1295 msgstr "Դեպոզիտոր"
1296
1297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:273
1298 msgid "Description:"
1299 msgstr "Նկարագրություն՝"
1300
1301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1302 msgid "Designer"
1303 msgstr "Նախագծող"
1304
1305 #. (alternative_link)
1306 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:96
1307 msgid "Did you mean %1?"
1308 msgstr "Դու նկատի ունե՞ս %1"
1309
1310 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1311 msgid "Director"
1312 msgstr "Տնօրեն"
1313
1314 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:198
1315 msgid "Discard Pending Address"
1316 msgstr "Հրաժարվեք սպասվող հասցեից"
1317
1318 #. (attrs.title)
1319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:89
1320 msgid "Display record details for \"%1\""
1321 msgstr "Արտածիր գրառման մանրամասները \"%1\" համար"
1322
1323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1324 msgid "Dissertant"
1325 msgstr "Ատենախոս"
1326
1327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1328 msgid "Dissertation Note: "
1329 msgstr "Ատենախոսության նշում։ "
1330
1331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1332 msgid "Distribution place"
1333 msgstr "Տարածման վայր"
1334
1335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1336 msgid "Distributor"
1337 msgstr "Բաշխող"
1338
1339 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:273 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:212
1340 msgid "Distributor:"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1344 msgid "Do not show this warning again."
1345 msgstr "Մի ցույց տուր այս զգուշացումընորից։"
1346
1347 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:166
1348 msgid "Do you really want to delete this list?"
1349 msgstr "Իրոք ցանկանու՞մ ես ջնջել այս ցուցակը։"
1350
1351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1352 msgid "Does not contain"
1353 msgstr "Չի պարունակում"
1354
1355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1356 msgid "Donor"
1357 msgstr "Դոնոր"
1358
1359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1360 msgid "Download CSV"
1361 msgstr "Բեռնաթափիր CSV"
1362
1363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1364 msgid "Draftsman"
1365 msgstr "Գծագրիչ"
1366
1367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1368 msgid "Dubious author"
1369 msgstr "Կասկածելի հեղինակ"
1370
1371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2012 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:51
1372 msgid "Due Date"
1373 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
1374
1375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1376 msgid "Earlier"
1377 msgstr "Ավելի վաղ"
1378
1379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1380 msgid "Earlier issues"
1381 msgstr "Վաղ համարներ"
1382
1383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:316
1384 msgid "Edit"
1385 msgstr "Խմբագրել"
1386
1387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157
1388 msgid "Edit Address"
1389 msgstr "Խմբագրել հասցեն"
1390
1391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1392 msgid "Edit Email Address"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1396 msgid "Edit Hold"
1397 msgstr ""
1398
1399 #. (attrs.title)
1400 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:206
1401 msgid "Edit hold for item %1"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1405 msgid "Editing Hold"
1406 msgstr "Պահումը խմբագրվում է"
1407
1408 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:207 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:266
1409 msgid "Edition:"
1410 msgstr "Հրատարակություն։"
1411
1412 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1413 msgid "Editor"
1414 msgstr "Խմբագիր"
1415
1416 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1417 msgid "Editor of compilation"
1418 msgstr ""
1419
1420 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1421 msgid "Editor of moving image work"
1422 msgstr ""
1423
1424 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1425 msgid "Electrician"
1426 msgstr "Էլեկտրիկ"
1427
1428 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:300
1429 msgid "Electronic resource"
1430 msgstr "Էլեկտրոնային պաշար"
1431
1432 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:99
1433 msgid "Electronic resources"
1434 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
1435
1436 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1437 msgid "Electrotyper"
1438 msgstr "Էլեկտրոմուտքագրող"
1439
1440 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:75
1441 msgid "Email"
1442 msgstr "Էլ. փոստ"
1443
1444 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1445 msgid "Email Address"
1446 msgstr "էլ փոստի հասցե"
1447
1448 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:147
1449 msgid "Email Address:"
1450 msgstr "Էլ. փոստի հասցե"
1451
1452 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1453 msgid "Email address associated with the account:"
1454 msgstr "էլ փոստի հասցե որը կապված է այս հաշվի հետ"
1455
1456 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1457 msgid "Email address: "
1458 msgstr "Էլ. փոստի հասցե։ "
1459
1460 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:95
1461 msgid "Enabled"
1462 msgstr "Թույլատրված"
1463
1464 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1465 msgid "Enacting jurisdiction"
1466 msgstr ""
1467
1468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1469 msgid "Engineer"
1470 msgstr "Ինժեներ"
1471
1472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1473 msgid "Engraver"
1474 msgstr "Փորագրող"
1475
1476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1477 msgid ""
1478 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1479 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1480 msgstr ""
1481 "Վստահ եղիր որ քո հաշիվը ունի իրական էլ փոստ հասցե, որպեսզի կարողանանք "
1482 "զգուշացնել հասանելի պահումների մասին, նյութերի մասին որ դառնալու են "
1483 "ժամկետանց, և ժամկետանց նյութերի մասին։"
1484
1485 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69
1486 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1487 msgstr "Մուտք արա ամսաթիվը ԱԱ/ՕՕ/ՏՏՏՏ ձևաչափով"
1488
1489 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:18
1490 msgid "Enter search query:"
1491 msgstr "Մուտք արա փնտրման հարցումը"
1492
1493 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1494 msgid "Enter the name of the new list:"
1495 msgstr "Մուտք արա նոր ցուցակի անունը"
1496
1497 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1498 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1499 msgstr "Բնույթի և հատկանիշի տեղեկատվության նշում։ "
1500
1501 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47
1503 msgid "Error creating receipt: %1"
1504 msgstr "Սխալ այս ստացականը ստեղծելիս: %1"
1505
1506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1507 msgid "Error preparing receipt:"
1508 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս"
1509
1510 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1511 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
1512 msgid "Error preparing receipt: %1"
1513 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս: %1"
1514
1515 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
1517 msgid "Error printing record: %1"
1518 msgstr "Սխալ գրառումը տպելիս: %1"
1519
1520 #. (hwait)
1521 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1522 msgid "Estimated wait: %quant(%1,day,days)"
1523 msgstr "Գնահատված սպասում: %quant(%1,օր,օրեր)"
1524
1525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1526 msgid "Etcher"
1527 msgstr "Օֆորտիստ"
1528
1529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1530 msgid "Evening Phone"
1531 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
1532
1533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1534 msgid "Event place"
1535 msgstr "Իրադարձության վայր"
1536
1537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:29
1538 msgid "Evergreen"
1539 msgstr "Evergreen"
1540
1541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1542 msgid "Evergreen Logo"
1543 msgstr "Evergreen ապրանքանիշ"
1544
1545 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1546 msgid "Example: 0026626051"
1547 msgstr "Օրինակ՝ 0026626051"
1548
1549 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
1550 msgid "Excerpt"
1551 msgstr "Մեջբերում"
1552
1553 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1554 msgid "Exhibitions Note: "
1555 msgstr "Ցուցահանդեսի նշում։ "
1556
1557 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1558 msgid "Expand"
1559 msgstr "Ընդարձակել"
1560
1561 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1562 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1563 msgstr ""
1564
1565 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1566 msgid "Expert"
1567 msgstr "Փորձագետ"
1568
1569 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1570 msgid "Expert Search"
1571 msgstr "Արհեստավարժ փնտրում"
1572
1573 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:169
1574 msgid "Expiration Month"
1575 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամիս"
1576
1577 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
1578 msgid "Expiration Year"
1579 msgstr "Ժամկետը լրանալու տարի"
1580
1581 #. (date.format(ctx.parse_datetime(ahr.shelf_expire_time), DATE_FORMAT))
1582 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1583 msgid "Expires %1"
1584 msgstr "Ժամկետը լրանում է  %1"
1585
1586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1587 msgid "Export List"
1588 msgstr "Արտահանման ցուցակ"
1589
1590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1591 msgid "Export to RefWorks"
1592 msgstr "Արտահանում դեպի RefWorks"
1593
1594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1595 msgid "FAQs"
1596 msgstr "Հաճախ տրվող հարցեր"
1597
1598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1599 msgid "Facsimilist"
1600 msgstr "ֆաքսիմիլիստ"
1601
1602 #. (ctx.message_update_failed)
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1604 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1605 msgstr ""
1606
1607 #. (ctx.message_update_failed)
1608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1609 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1610 msgstr ""
1611
1612 #. (ctx.message_update_failed)
1613 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1614 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1615 msgstr ""
1616
1617 #. (ctx.failed_renewals)
1618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:31
1619 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1620 msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1 նյութ(եր)"
1621
1622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:179
1623 msgid "February"
1624 msgstr "Փետրվար"
1625
1626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1627 msgid "Fewer"
1628 msgstr "Քիչ"
1629
1630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1631 msgid "Field director"
1632 msgstr "դաշտային տնօրեն"
1633
1634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:6
1635 msgid "Field:"
1636 msgstr "Դաշտ"
1637
1638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1639 msgid "Film director"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1643 msgid "Film distributor"
1644 msgstr ""
1645
1646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1647 msgid "Film editor"
1648 msgstr "Ֆիլմի խմբագիր"
1649
1650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1651 msgid "Film producer"
1652 msgstr ""
1653
1654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1655 msgid "Filmmaker"
1656 msgstr ""
1657
1658 #. (locname)
1659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:105
1660 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1661 msgstr "Գտիր պատճեն դարակի վրա, \"%1.\""
1662
1663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:56
1664 msgid "Fines"
1665 msgstr "Տուգանքներ"
1666
1667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1668 msgid "Fines:"
1669 msgstr "Տուգանքներ։"
1670
1671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1672 msgid "First Name"
1673 msgstr "Անուն"
1674
1675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1676 msgid "First party"
1677 msgstr "Առաջին խմբաքանակ"
1678
1679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1680 msgid "Forger"
1681 msgstr "Կեղծել"
1682
1683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1684 msgid "Forgot your password?"
1685 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
1686
1687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2045 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:112 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:311
1688 msgid "Format"
1689 msgstr "Ձևաչափ"
1690
1691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1692 msgid "Format:"
1693 msgstr "Ձևաչափ։"
1694
1695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:39
1696 msgid "Format: "
1697 msgstr "Ձևաչափ "
1698
1699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1700 msgid "Formatted Contents Note: "
1701 msgstr "Ձևավորված բովանդակության նշում։ "
1702
1703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1704 msgid "Former Title Complexity Note: "
1705 msgstr "Նախկին վերնագրի բարդության նշում։ "
1706
1707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1708 msgid "Former owner"
1709 msgstr "Նախորդ տեր"
1710
1711 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1713 msgid "Friday: %1 - %2"
1714 msgstr "Ուրբաթ: %1 - %2"
1715
1716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1717 msgid "Friday: closed"
1718 msgstr "Ուրբաթ։ փակ է"
1719
1720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1721 msgid "Funder"
1722 msgstr "Հիմնադիր"
1723
1724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1725 msgid "Funding Information Note: "
1726 msgstr "Հիմնադիր տեղեկատվության նշում։ "
1727
1728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1729 msgid "General Note: "
1730 msgstr "Ընդհանուր նշում։ "
1731
1732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1733 msgid "Genre: "
1734 msgstr "Ժանր "
1735
1736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1737 msgid "Geographic Coverage Note: "
1738 msgstr "Աշխարհագրական ծածկույթի նշում։ "
1739
1740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1741 msgid "Geographic Setting: "
1742 msgstr "Աշխարհագրական կարգաբերում ներ "
1743
1744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1745 msgid "Geographic information specialist"
1746 msgstr "Աշխարհագրական տեղեկատվության մասնագետ"
1747
1748 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43
1749 msgid "Go"
1750 msgstr "Գնա"
1751
1752 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:177
1753 msgid "Go Back"
1754 msgstr "Ետ գնալ"
1755
1756 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:28
1757 msgid "Go back to try again or to cancel this payment attempt."
1758 msgstr "Ետ գնալ որ նորից փորձես կամ որ չեղյալ անես այս վճարման փորձը։"
1759
1760 #. (rec_attrs.title)
1761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:37
1762 msgid "Go to record %1"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:52
1766 msgid "Go to..."
1767 msgstr ""
1768
1769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1770 msgid "Google Preview"
1771 msgstr "Google նախնական դիտում"
1772
1773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1774 msgid "Graphic technician"
1775 msgstr "Գրաֆիկայի մասնագետ"
1776
1777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:91
1778 msgid "Group Formats and Editions"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:232
1782 msgid "HTML View"
1783 msgstr "HTML Դիտում"
1784
1785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:162
1786 msgid "Hide"
1787 msgstr "Թաքցնել"
1788
1789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
1790 msgid "Hide items in list"
1791 msgstr "Թաքցրու նյութերը ցուցակում"
1792
1793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
1794 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
1795 msgstr ""
1796 "Հնարք՝ օգտագործիր քո հեռախոսիամբողջական 10 նիշը #,  արանց բացատների և "
1797 "գծիկների"
1798
1799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:9
1800 msgid "History of Checked Out Items"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:50
1804 msgid "History of Items Checked Out"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:56
1808 msgid "History of items on hold"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
1812 msgid "Hold Placement"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
1816 msgid "Hold not found"
1817 msgstr "Պահումը չի գտնված"
1818
1819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1820 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
1821 msgstr "Պահման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չպահվող։"
1822
1823 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:77
1824 msgid "Hold was not successfully placed"
1825 msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
1826
1827 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
1828 msgid "Hold was successfully placed"
1829 msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
1830
1831 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
1832 msgid "Holdable?"
1833 msgstr "Պահվո՞ղ"
1834
1835 #. (serial.location)
1836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
1837 msgid "Holdings summary (%1)"
1838 msgstr "Պահումների համառոտագրություն"
1839
1840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
1841 msgid "Holds"
1842 msgstr "Պահումներ"
1843
1844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:78
1845 msgid "Holds Help"
1846 msgstr "Պահումների օգնություն"
1847
1848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:18
1849 msgid "Holds History"
1850 msgstr "Պահումների պատմություն"
1851
1852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
1853 msgid "Home"
1854 msgstr "Տուն"
1855
1856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
1857 msgid "Home Library"
1858 msgstr "Տնային գրադարան"
1859
1860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1861 msgid "Honoree"
1862 msgstr "Honoree"
1863
1864 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1865 msgid "Host"
1866 msgstr "Հյուրընկալող"
1867
1868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1869 msgid "Host institution"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:354
1873 msgid "I have checked this item out before"
1874 msgstr "Ես այս նյութը վերցրել եմ առաջներում"
1875
1876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:9
1877 msgid "ISBN"
1878 msgstr "ISBN"
1879
1880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:227
1881 msgid "ISBN:"
1882 msgstr "ISBN:"
1883
1884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:10
1885 msgid "ISSN"
1886 msgstr "ISSN"
1887
1888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:235
1889 msgid "ISSN:"
1890 msgstr "ISSN:"
1891
1892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:17
1893 msgid "Identifier"
1894 msgstr "Նկարագրիչ"
1895
1896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:47
1897 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
1898 msgstr ""
1899
1900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:67
1901 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
1902 msgstr ""
1903
1904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
1905 msgid "If suspended, activate on"
1906 msgstr "Եթե կասեցված է, ակտիվացրու"
1907
1908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
1909 msgid ""
1910 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
1911 "your phone number. Example: 0926"
1912 msgstr ""
1913 "Եթե սա քո առաջին մուտք ն է, ապա մուտք արա քո հեռախոսի վերջին 4 նիշերը։ "
1914 "Օրինակ՝ 0926"
1915
1916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
1917 msgid ""
1918 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
1919 "selector at the right of the search bar"
1920 msgstr ""
1921 "Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
1922 "փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
1923
1924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1925 msgid "Illuminator"
1926 msgstr "Լուսարար"
1927
1928 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1929 msgid "Illustrator"
1930 msgstr "Նկարազարդող"
1931
1932 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:30
1933 msgid "Image of item"
1934 msgstr "Նյութի պատկերը"
1935
1936 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1937 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
1938 msgstr "Համալրման նշումի անմիջական աղբյուր։ "
1939
1940 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
1941 msgid ""
1942 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
1943 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
1944 msgstr ""
1945 "Կարևոր է։ Պետք է ունենաս տպված ստացական որպեսզի իրավասու լինես ստանալու "
1946 "փոխհատուցում կորած նյութերի համար (կարգավորումները թույլ չեն տալիս "
1947 "բացառություններ)"
1948
1949 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:3
1950 msgid "In Transit"
1951 msgstr "Փոխանցման մեջ"
1952
1953 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1954 msgid "Incomplete"
1955 msgstr "Ոչ լրիվ"
1956
1957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
1958 msgid "Indexes"
1959 msgstr "Ցուցիչներ"
1960
1961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1962 msgid "Information About Documentation Note: "
1963 msgstr "Փաստաթղթի նշումի մասին տեղեկատվություն: "
1964
1965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1966 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
1967 msgstr "Հեղինակային իրավունքի վերաբերվող տեղեկատվություն։ "
1968
1969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:126
1970 msgid "Initial Amount Owed"
1971 msgstr "Սկզբնական պարտքի գումարը"
1972
1973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1974 msgid "Inscriber"
1975 msgstr "Inscriber"
1976
1977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1978 msgid "Instrumentalist"
1979 msgstr "Գործիքավար"
1980
1981 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1982 msgid "Interviewee"
1983 msgstr "Հարցազրույց տվող"
1984
1985 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1986 msgid "Interviewer"
1987 msgstr "Հարցազրույց վերցնող"
1988
1989 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1990 msgid "Inventor"
1991 msgstr "Գյուտարար"
1992
1993 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:85
1994 msgid "Is"
1995 msgstr "Is"
1996
1997 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:33
1998 msgid "Issue Label"
1999 msgstr "Համարի պիտակ"
2000
2001 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
2002 msgid "Issue hold"
2003 msgstr "Պահված համար"
2004
2005 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2006 msgid "Issues Held"
2007 msgstr "Համարները պահված են"
2008
2009 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2010 msgid "Issuing Body Note: "
2011 msgstr "Տվող մարմնի նշում։ "
2012
2013 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2014 msgid "Issuing body"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
2018 msgid "Item Barcode"
2019 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
2020
2021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2022 msgid "Item Form"
2023 msgstr "Նյութի կաղապար"
2024
2025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:82
2026 msgid "Item Selected"
2027 msgstr ""
2028
2029 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2030 msgid "Item Type"
2031 msgstr "Նյութի տեսակ"
2032
2033 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:37
2034 msgid "Item details and Actions"
2035 msgstr ""
2036
2037 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2038 msgid "Items Checked Out"
2039 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
2040
2041 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:42
2043 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2044 msgstr "Այս պահին դուրս տրված նյութեր (%1)"
2045
2046 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:51
2048 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2049 msgstr "Պահման մեջ գտնվող նյութեր (%1)"
2050
2051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:24
2052 msgid "Items Ready for Pickup"
2053 msgstr "Վերցման համար պատրաստ նյութեր"
2054
2055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2056 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2057 msgstr "Այս գրադարակի նյութերը չեն սպասարկվում։"
2058
2059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:15
2060 msgid "Items on Hold"
2061 msgstr "Պահված նյութեր"
2062
2063 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2064 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:60
2065 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2066 msgstr "Նյութեր որ պատրաստ են վերցնելու (%1)"
2067
2068 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:178
2069 msgid "January"
2070 msgstr "Հունվար"
2071
2072 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2073 msgid "Journal Title"
2074 msgstr "Ամսագրի վերնագիր"
2075
2076 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2077 msgid "Judge"
2078 msgstr ""
2079
2080 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
2081 msgid "July"
2082 msgstr "Հուլիս"
2083
2084 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
2085 msgid "June"
2086 msgstr "Հունիս"
2087
2088 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2089 msgid "Jurisdiction governed"
2090 msgstr ""
2091
2092 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:70
2093 msgid "Keep history of checked out items?"
2094 msgstr "Պահե՞լ դուրս տրված նյութերի պատմությունը"
2095
2096 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:80
2097 msgid "Keep history of holds?"
2098 msgstr "Պահե՞լ պահումների պատմությունը"
2099
2100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2101 msgid "Keyword"
2102 msgstr "Վճռորոշ բառ"
2103
2104 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:32
2105 msgid "Keyword Search Tips"
2106 msgstr "Բանալի բառով որոնման հնարք"
2107
2108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
2109 msgid "LCCN"
2110 msgstr "LCCN"
2111
2112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2113 msgid "Laboratory"
2114 msgstr "Լաբորատորիա"
2115
2116 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2117 msgid "Laboratory director"
2118 msgstr "Լաբորատորիայի տնօրեն"
2119
2120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2121 msgid "Landscape architect"
2122 msgstr "Լանդշաֆտի ճարտարապետ"
2123
2124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2125 msgid "Language"
2126 msgstr "Լեզու"
2127
2128 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2129 msgid "Language Note: "
2130 msgstr "Լեզվի նշում։ "
2131
2132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2133 msgid "Language:"
2134 msgstr "Լեզու։"
2135
2136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:116
2137 msgid "Large Font"
2138 msgstr "Լայն տառատեսակ"
2139
2140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2141 msgid "Last Name"
2142 msgstr "Ազգանուն"
2143
2144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:125
2145 msgid "Last Payment Time"
2146 msgstr "Վերջին վճարման ժամ"
2147
2148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2149 msgid "Later"
2150 msgstr "Ավելի ուշ"
2151
2152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2153 msgid "Later issues"
2154 msgstr "Ուշացած համարներ"
2155
2156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2157 msgid "Lead"
2158 msgstr "Առաջատար"
2159
2160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2161 msgid "Lender"
2162 msgstr "Փոխատու"
2163
2164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2165 msgid "Libelant"
2166 msgstr "Libelant"
2167
2168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2169 msgid "Libelant-appellant"
2170 msgstr "Հայցվոր-բողոքարկու"
2171
2172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2173 msgid "Libelant-appellee"
2174 msgstr "Libelant-appellee"
2175
2176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2177 msgid "Libelee"
2178 msgstr "Պատասխանող"
2179
2180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2181 msgid "Libelee-appellant"
2182 msgstr "Պատասխանող-հայց ներկայացնող"
2183
2184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2185 msgid "Libelee-appellee"
2186 msgstr "Մեղադրյալ"
2187
2188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:318
2189 msgid "Library"
2190 msgstr "Գրադարան"
2191
2192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2193 msgid "Library Card Number or Username"
2194 msgstr "Գրադարանի քարտի համար կամ օգտվողի անուն"
2195
2196 #. (ctx.library.name)
2197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2198 msgid "Library details: %1"
2199 msgstr "Գրադարանի մանրամասներ: %1"
2200
2201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2202 msgid "Library system password reset request form"
2203 msgstr "Գրադարանային համակարգի գաղտնաբառի վերակարգաբերման պահանջի ձև"
2204
2205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2206 msgid "Library web site"
2207 msgstr "Գրադարանի կայք"
2208
2209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
2210 msgid "Library: "
2211 msgstr "Գրադարան "
2212
2213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2214 msgid "Librettist"
2215 msgstr "Librettist"
2216
2217 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2218 msgid "Licensee"
2219 msgstr "Արտոնագիր"
2220
2221 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2222 msgid "Licensor"
2223 msgstr "Արտոնվող"
2224
2225 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2226 msgid "Lighting designer"
2227 msgstr "Լուսավորության նախագծող"
2228
2229 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:75
2230 msgid "Limit to Available"
2231 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
2232
2233 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:83
2234 msgid "Limit to available items"
2235 msgstr "Սահմանափակիր մատչելի նոյւթերով"
2236
2237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2238 msgid "Limit to results matching this term"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2242 msgid "Link 1"
2243 msgstr "Կապ 1"
2244
2245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2246 msgid "Link 2"
2247 msgstr "Կապ 2"
2248
2249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2250 msgid "Link 3"
2251 msgstr "Կապ 3"
2252
2253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2254 msgid "Link 4"
2255 msgstr "Կապ 4"
2256
2257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2258 msgid "Link 5"
2259 msgstr "Կապ 5"
2260
2261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2262 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2263 msgstr "Հղման կապի բարդւթյան նշում։ "
2264
2265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2266 msgid "List Contents"
2267 msgstr "Ցուցադրի բովանդակությունը"
2268
2269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2270 msgid "List Items Help"
2271 msgstr "Ցուցակային նյութերի օգնություն"
2272
2273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2274 msgid "List Preferences"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2278 msgid "List all holds"
2279 msgstr "Թվարկի բոլոր պահումները"
2280
2281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:63
2282 msgid "List description (optional):"
2283 msgstr "Թվարկի նկարագրությունը (կամայական)"
2284
2285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2286 msgid "List items per page"
2287 msgstr "Թվարկի նյութերը ըստ էջի"
2288
2289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:61
2290 msgid "List of Transactions"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2294 msgid "Lists per page"
2295 msgstr "Ցուցակներ ըստ էջերի"
2296
2297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2298 msgid "Literary Form"
2299 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
2300
2301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2302 msgid "Lithographer"
2303 msgstr "Լիտոգրաֆիստ"
2304
2305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:13
2306 msgid "Loading..."
2307 msgstr "Բեռնում..."
2308
2309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:305 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:28
2310 msgid "Local Call Number"
2311 msgstr "Տեղային դասիչ"
2312
2313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:213
2314 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2315 msgstr "Որոշիր Z39.50 համընկնումները"
2316
2317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:35
2318 msgid "Location"
2319 msgstr "Վայր"
2320
2321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2322 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2323 msgstr "Բնօրինալ/կրկնված նշումի վայր։ "
2324
2325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2326 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2327 msgstr "Արխիվային այլ նյութերի տեղաբաշխման նշում։ "
2328
2329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:54
2330 msgid "Log in"
2331 msgstr "Գրանցվիր"
2332
2333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2334 msgid "Log in to My Account"
2335 msgstr "Մուտք Իմ հաշիվ"
2336
2337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2338 msgid "Log in to Your Account"
2339 msgstr "Մուտք Քո հաշիվ"
2340
2341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2342 msgid ""
2343 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2344 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2345 "local library."
2346 msgstr ""
2347 "Գրանցումը ձախողվեց։ Տրամադրված օգտատիրոջ անունը կամ գաղտնաբառը սխալ են։ "
2348 "Գաղտնաբառերը զգայուն են ռեգիստրին։ Ստուգիր Caps-Lock ստեղնը և փորձիր նորից "
2349 "կամ կապվիր աշխատակազմի հետ։"
2350
2351 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:31
2352 msgid "Logout"
2353 msgstr "Ելք"
2354
2355 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2356 msgid "Lyricist"
2357 msgstr "Տեքստի հեղինակը"
2358
2359 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
2360 msgid "MARC Record"
2361 msgstr "ՄԵԸՔ գրառում"
2362
2363 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2364 msgid "Mailing address"
2365 msgstr "Առաքման հասցե"
2366
2367 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:192
2368 msgid "Make Default List"
2369 msgstr "Ստեղծիր լռակյաց ցուցակ"
2370
2371 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2372 msgid "Manufacture place"
2373 msgstr "Արտադրման վայր"
2374
2375 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2376 msgid "Manufacturer"
2377 msgstr "Արտադրող"
2378
2379 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:287 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:219
2380 msgid "Manufacturer:"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2384 msgid "Marbler"
2385 msgstr "Մարմարագործ"
2386
2387 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:180
2388 msgid "March"
2389 msgstr "Մարտ"
2390
2391 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2392 msgid "Mark As Read"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2396 msgid "Mark As Unread"
2397 msgstr ""
2398
2399 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2400 msgid "Mark Unread"
2401 msgstr ""
2402
2403 #. (ctx.message_update_changed)
2404 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2405 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2406 msgstr ""
2407
2408 #. (ctx.message_update_changed)
2409 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2410 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2411 msgstr ""
2412
2413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2414 msgid "Markup editor"
2415 msgstr "Նշումների խմբագիր"
2416
2417 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2418 msgid "Matches exactly"
2419 msgstr "Համընկնում է ճշգրտորեն"
2420
2421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:182
2422 msgid "May"
2423 msgstr "Մայիս"
2424
2425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2426 msgid "Medium"
2427 msgstr ""
2428
2429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:46
2430 msgid "Message"
2431 msgstr ""
2432
2433 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2434 msgid "Messages"
2435 msgstr ""
2436
2437 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2438 msgid "Messages Help"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2442 msgid "Metadata contact"
2443 msgstr "Մետատվյալների կոնտակտ"
2444
2445 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2446 msgid "Metal-engraver"
2447 msgstr "Մետաղի վրա փորագրող"
2448
2449 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2450 msgid "Methodology Note: "
2451 msgstr "Մեթոդոլոգիական նշում։ "
2452
2453 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2454 msgid "Middle Name"
2455 msgstr "Միջին անուն"
2456
2457 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2458 msgid "Minute taker"
2459 msgstr ""
2460
2461 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2462 msgid "Missing"
2463 msgstr "Բացակա"
2464
2465 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2466 msgid "Mobile carrier:"
2467 msgstr "Բջջային կրող"
2468
2469 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2470 msgid "Mobile number:"
2471 msgstr "Բջջայինի համար"
2472
2473 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2474 msgid "Moderator"
2475 msgstr "Մոդերատոր"
2476
2477 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2479 msgid "Monday: %1 - %2"
2480 msgstr "Երկուշաբթի: %1 - %2"
2481
2482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2483 msgid "Monday: closed"
2484 msgstr "Երկուշաբթի։ փակ է"
2485
2486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2487 msgid "Monitor"
2488 msgstr "Մոնիտոր"
2489
2490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2491 msgid "More"
2492 msgstr "Ավելին"
2493
2494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:35
2495 msgid "Move selected items to list:"
2496 msgstr ""
2497
2498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:38
2499 msgid ""
2500 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2501 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2502 "terms in quotation marks."
2503 msgstr ""
2504 "Բազմակի բառերը որպես արտահայտություն փնտրովի չեն։ Դրանք կգտնվեն գրառման "
2505 "տարբեր մասերում։ Արտահայտության համար որոնում կատարելու նպատակով ընդգրկի "
2506 "փնտրամն տերմինները չակերտների մեջ։"
2507
2508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2509 msgid "Music copyist"
2510 msgstr "Երաժշտությունը ընդօրինակող"
2511
2512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2513 msgid "Musical director"
2514 msgstr "Երաժշտական տնօրեն"
2515
2516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2517 msgid "Musician"
2518 msgstr "Երաժիշտ"
2519
2520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:27
2521 msgid "My Account"
2522 msgstr "Իմ հաշիվը"
2523
2524 #. (page.name)
2525 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:33
2526 msgid "My Account - %1"
2527 msgstr "Իմ հաշվեհամարը - %1"
2528
2529 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2530 msgid "My Account Summary"
2531 msgstr ""
2532
2533 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:72
2534 msgid "My Existing Lists"
2535 msgstr "Իմ առկա ցուցակները"
2536
2537 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:10
2538 msgid "My Holds"
2539 msgstr ""
2540
2541 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:29
2542 msgid "My Lists"
2543 msgstr "Իմ ցուցակները"
2544
2545 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2546 msgid "My Lists Preferences"
2547 msgstr "Իմ ցուցակների նախապատվությունը"
2548
2549 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2550 msgid "My Messages"
2551 msgstr ""
2552
2553 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2554 msgid "Name"
2555 msgstr "Անունը"
2556
2557 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:260
2558 msgid "Name:"
2559 msgstr "Անուն:"
2560
2561 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2562 msgid "Narrator"
2563 msgstr "Պատմող"
2564
2565 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:407
2566 msgid "Navigate Selected List "
2567 msgstr "Ղեկավարի ընտրած ցուցակը "
2568
2569 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2570 msgid "New Email"
2571 msgstr "Նոր էլ. փոստ"
2572
2573 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2574 msgid "New Password"
2575 msgstr "Նոր գաղտնաբառ"
2576
2577 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2578 msgid "New Password Again"
2579 msgstr "Նոր գաղտնաբառը նորից"
2580
2581 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2582 msgid "New Username"
2583 msgstr "Օգտվողի նոր անուն"
2584
2585 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2586 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2587 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2588 msgstr "Հարցվել է նոր հաշիվ %1 %2 %3 %4 %5"
2589
2590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2591 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2592 msgstr "Նոր գաղտնաբառը սխալ է։ Փորձիր մեկ ուրիշը։"
2593
2594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2595 msgid "New password:"
2596 msgstr "Նոր գաղտնաբառ։"
2597
2598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:450 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2599 msgid "Next"
2600 msgstr "Հաջորդը"
2601
2602 #. (ctx.copy_limit)
2603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:264
2604 msgid "Next %1"
2605 msgstr "Հաջորդ %1"
2606
2607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:21
2608 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2609 msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
2610
2611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:32
2612 msgid "Next Record"
2613 msgstr "Հաջորդ գրառումը"
2614
2615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2616 msgid "Next page"
2617 msgstr "Հաջորդ էջ"
2618
2619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2620 msgid "No"
2621 msgstr "Ոչ"
2622
2623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2624 msgid "No Content Available"
2625 msgstr "Չկա հասանելի բովանդակություն"
2626
2627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:147
2628 msgid ""
2629 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2630 "address."
2631 msgstr ""
2632 "Չկան ձևավորված էլ փոստի հասցեներ։ Տես \"My Account\" քո էլ փոստի կարգաբերման "
2633 "համար։"
2634
2635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:100
2636 msgid "No holds found."
2637 msgstr "Պահումներ չեն գտնվել։"
2638
2639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
2640 msgid "No messages found."
2641 msgstr ""
2642
2643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:13
2644 msgid "No receipt data returned from server"
2645 msgstr "Կայանից ստացականի տվյալներ չեն վերադարձվել"
2646
2647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:14
2648 msgid "No record data returned from server"
2649 msgstr "Կայանից գրառման տվյալներ չեն վերադարձվել"
2650
2651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2652 msgid "No, this hold is suspended"
2653 msgstr "Ոչ, այս պահումը կասեցված է"
2654
2655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:141
2656 msgid "None"
2657 msgstr "Ոչ մեկը"
2658
2659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:162
2660 msgid "Not holdable"
2661 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
2662
2663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:216
2664 msgid "Note:"
2665 msgstr "Նշում։"
2666
2667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2668 msgid ""
2669 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2670 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2671 msgstr ""
2672 "Նշում։ Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի և նիշ, պարունակի առնվազն մեկ տառ (a-"
2673 "z/A-Z), և պարունակի առնվազն մեկ թիվ։"
2674
2675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2676 msgid ""
2677 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2678 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2679 msgstr ""
2680 "Նշում։ Դու պետք է ունենաս գործող էլ. փոստի հասցե կապված գրադարանային քո "
2681 "հաշվի հետ։ Եթե ոչ, դիմիր աշխատակազմին աջակցության համար։"
2682
2683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:35
2684 msgid "Note: carrier charges may apply"
2685 msgstr "Նշում. կարող է կիրառվեկ ուղեկցողի վճար"
2686
2687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2051 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:314
2688 msgid "Notes"
2689 msgstr "Նշումներ"
2690
2691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2692 msgid "Notification Preferences"
2693 msgstr "Նշումների նախապատվություններ"
2694
2695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:94
2696 msgid "Notification Type"
2697 msgstr "Նշումի տեսակ"
2698
2699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2700 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2701 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց էլ. փոստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2702
2703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2704 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2705 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց հեռախոսով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2706
2707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2708 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2709 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց տեքստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2710
2711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:141
2712 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2713 msgstr "Զգուշացն՞լ երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2714
2715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:188
2716 msgid "November"
2717 msgstr "Նոյեմբեր"
2718
2719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2720 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2721 msgstr "Համարակալման առանձնահատկությունների նշում։ "
2722
2723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2724 msgid "Numeric Search"
2725 msgstr "Թվային փնտրում"
2726
2727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2728 msgid "OK"
2729 msgstr "Լավ"
2730
2731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:187
2732 msgid "October"
2733 msgstr "Հոկտեմբեր"
2734
2735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:44
2736 msgid "On Hold"
2737 msgstr "Պահման մեջ"
2738
2739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:83
2740 msgid ""
2741 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
2742 "to) the pickup library."
2743 msgstr ""
2744 "Մեկ կամ ավել պահումներ հնարավոր չէ կասեցնել քանի որ նյութը գտնվում է (կամ "
2745 "ճանապարհին է)  ստանալու գրադարանում։"
2746
2747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2748 msgid "Online"
2749 msgstr "Առցանց"
2750
2751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2752 msgid "Onscreen presenter"
2753 msgstr ""
2754
2755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
2756 msgid "Opening hours"
2757 msgstr "Աշխատանքի ժամեր"
2758
2759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2760 msgid "Opponent"
2761 msgstr "Ընդիմախոս"
2762
2763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
2764 msgid "Or"
2765 msgstr "Կամ"
2766
2767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2768 msgid "Organizer"
2769 msgstr ""
2770
2771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2772 msgid "Original Version Note: "
2773 msgstr "Իրական տարբերակի նշում։ "
2774
2775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2776 msgid "Originator"
2777 msgstr "Նախապատճառ"
2778
2779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2780 msgid "Other"
2781 msgstr "Այլ"
2782
2783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:120
2784 msgid "Other Fees"
2785 msgstr "Այլ գումարներ"
2786
2787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:116
2788 msgid "Other Fines and Fees"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
2792 msgid "Other Phone"
2793 msgstr "Այլ հեռախոս"
2794
2795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2796 msgid "Owner"
2797 msgstr "Տնօրինող"
2798
2799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2800 msgid "Ownership and Custodial History: "
2801 msgstr "Սեփականության և պահառության պատմություն։ "
2802
2803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
2804 msgid "PIN Number or Password"
2805 msgstr "PIN համար կամ գաղտնաբառ"
2806
2807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2808 msgid "Panelist"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2812 msgid "Papermaker"
2813 msgstr "Թուղթ պատրաստող"
2814
2815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
2816 msgid "Parent library: "
2817 msgstr "Ծնող գրադարան։ "
2818
2819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:322
2820 msgid "Part"
2821 msgstr "Մաս"
2822
2823 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2824 msgid "Participant or Performer Note: "
2825 msgstr "Մասնակցի կամ դերասանի նշում։ "
2826
2827 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
2828 msgid "Password"
2829 msgstr "Գաղտնաբառ"
2830
2831 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2832 msgid "Password has been reset"
2833 msgstr "Գաղտնաբառը վերագրվել է"
2834
2835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
2836 msgid "Passwords did not match. Please try again"
2837 msgstr "Գաղտնաբառը չի համընկնում։ Փորձիր նորից։"
2838
2839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
2840 msgid "Passwords do not match."
2841 msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում։"
2842
2843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2844 msgid "Patent applicant"
2845 msgstr "Արտոնագրի դիմող"
2846
2847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2848 msgid "Patent holder"
2849 msgstr "Արտոնագրի պահող"
2850
2851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2852 msgid "Patron"
2853 msgstr "Ընթերցող"
2854
2855 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:5
2856 msgid "Patron Reviews:"
2857 msgstr "Ընթերցողի վերանայումներ"
2858
2859 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:37
2860 msgid "Patron barcode was not found"
2861 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը գտնված չէ"
2862
2863 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2864 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
2865 msgstr "Ընթերցողը հասել է տուգանքի գումարի ամենամեծ արժեքին"
2866
2867 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
2868 msgid "Pay Fines"
2869 msgstr "Վճարի տուգանքներ"
2870
2871 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:183 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:184
2872 msgid "Pay selected fines"
2873 msgstr "Վճարի ընտրված տուգանքները"
2874
2875 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:167 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:98
2876 msgid "Pay this fine"
2877 msgstr "Վճարի այս տուգանքը"
2878
2879 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
2880 msgid "Payment Date"
2881 msgstr "Վճարման ամսաթիվ"
2882
2883 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
2884 msgid "Payment For"
2885 msgstr "Վճարումը արված է"
2886
2887 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:80
2888 msgid "Payments"
2889 msgstr "Վճարներ"
2890
2891 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
2892 msgid "Payments History"
2893 msgstr "Վճարումների պատմություն"
2894
2895 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:174
2896 msgid "Pending Addresses"
2897 msgstr "Լուծման սպասող հասցեներ"
2898
2899 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:115
2900 msgid "Perform an Author Search"
2901 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
2902
2903 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2904 msgid "Performer"
2905 msgstr "Դերասան"
2906
2907 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:83
2908 msgid "Permalink"
2909 msgstr ""
2910
2911 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
2912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:101
2913 msgid "Permission: \"%1\""
2914 msgstr "Թույլատվություն: \"%1\""
2915
2916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2917 msgid "Permitting agency"
2918 msgstr "Թույլատրող կազմակերպություն"
2919
2920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2921 msgid "Personal Information"
2922 msgstr "Թույլատվության մասին տեղեկատվություն"
2923
2924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2925 msgid "Phone Number"
2926 msgstr "Հեռախոսահամար"
2927
2928 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:155
2929 msgid "Phone Number:"
2930 msgstr "Հեռախոսի համար"
2931
2932 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2933 msgid "Photographer"
2934 msgstr "Լուսանկարող"
2935
2936 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:290
2937 msgid "Phys. Desc.:"
2938 msgstr "Ֆիզիկ. նկարագր."
2939
2940 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:201
2941 msgid "Physical Description:"
2942 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
2943
2944 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2046 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:113
2945 msgid "Pickup Location"
2946 msgstr "Վերցնելու վայր"
2947
2948 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:100
2949 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
2950 msgstr "Վերցնե՞լ պահումները դարակի հետևից երբ հնարավոր է։"
2951
2952 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
2953 msgid "Pickup library"
2954 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
2955
2956 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:134
2957 msgid "Pickup location:"
2958 msgstr "Վերցնելու վայր։"
2959
2960 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:382 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
2961 msgid "Place Hold"
2962 msgstr "Տեղադրի պահումը"
2963
2964 #. (attrs.title)
2965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:379
2966 msgid "Place Hold on %1"
2967 msgstr ""
2968
2969 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:142
2970 msgid "Place another hold for this "
2971 msgstr ""
2972
2973 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:322 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:32
2974 msgid "Place hold"
2975 msgstr "Դիր պահում"
2976
2977 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:28
2978 msgid "Place hold for patron by barcode:"
2979 msgstr "Ընթերցողի համար դիր պահում ըստ շտրիխ կոդի։"
2980
2981 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
2982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:46
2983 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
2984 msgstr "Իմ համար դիր այս պահումը (%1 %2)"
2985
2986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2987 msgid "Plaintiff"
2988 msgstr "Հայցվոր"
2989
2990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2991 msgid "Plaintiff-appellant"
2992 msgstr "Հայցվոր բողոքարկու"
2993
2994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2995 msgid "Plaintiff-appellee"
2996 msgstr "Հայցվորը `մեղադրյալ"
2997
2998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2999 msgid "Platemaker"
3000 msgstr "Պատրաստող"
3001
3002 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3003 msgid ""
3004 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3005 "may be charged more than once."
3006 msgstr ""
3007 "Խնդրվում է չթարմացնել կամ չօգտագործել դիտակի Հետ կոճակը կամ կրեդիտ քարտը "
3008 "որից գումար կգանձվի մեկից վաել անգամ։"
3009
3010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3011 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3012 msgstr ""
3013
3014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3015 msgid "Please enter and repeat your new password."
3016 msgstr "Մուտք արա և կրկնի քո գաղտնաբառը"
3017
3018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3019 msgid "Please enter the following information:"
3020 msgstr "Մուտք արա հետևյալ տեղեկատվությունը"
3021
3022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3023 msgid ""
3024 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3025 "request a password reset"
3026 msgstr ""
3027 "Մուտք արա քո օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը որպեսզի նույնականացնես գրադարանի "
3028 "քո հաշիվը և պահանջես գաղտնաբառի վերագրում։"
3029
3030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
3031 msgid "Please include leading zeros and no spaces."
3032 msgstr "Խնդրվում է ներառել առաջատար զրոներ առանց բացատների։"
3033
3034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
3035 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3036 msgstr "Գրանցումը ավարտելու համար դիմիր աշխատակազմին։"
3037
3038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
3039 msgid "Please select a valid library"
3040 msgstr "Ընտրի թույլատրված գրադարան"
3041
3042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:25
3043 msgid "Powered by"
3044 msgstr "Աջակցված"
3045
3046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3047 msgid "Praeses"
3048 msgstr ""
3049
3050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3051 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3052 msgstr "Նկարագրված նյութերի նախընտրելի հղման նշում։ "
3053
3054 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3056 msgid "Preferred library: %1"
3057 msgstr "Նախընտրելի գրադարան: %1"
3058
3059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:57
3060 msgid "Preferred pickup location"
3061 msgstr "նախընտրելի վերցնելու վայր"
3062
3063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:44
3064 msgid "Preferred search location"
3065 msgstr "Փնտրման նախընտրելի վայր"
3066
3067 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3068 msgid "Presenter"
3069 msgstr ""
3070
3071 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3072 msgid "Preview"
3073 msgstr "Նախադիտում"
3074
3075 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:412 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:21 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3076 msgid "Previous"
3077 msgstr "Նախորդ"
3078
3079 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3080 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:258
3081 msgid "Previous %1"
3082 msgstr "Նախորդ %1"
3083
3084 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:20
3085 msgid "Previous Record"
3086 msgstr "Նախորդ գրառում"
3087
3088 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3089 msgid "Previous page"
3090 msgstr "Նախորդ էջ"
3091
3092 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:22
3093 msgid "Previously Checked Out Items"
3094 msgstr "Նախապես դուրս տրված նյութեր"
3095
3096 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:24
3097 msgid "Previously Held Items"
3098 msgstr "Նախապես պահված նյութեր"
3099
3100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
3101 msgid "Primary Identification"
3102 msgstr "Նախնական ճանաչում"
3103
3104 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:74
3105 msgid "Print"
3106 msgstr "Տպել"
3107
3108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:73
3109 msgid "Print / Email Actions Image"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:4
3113 msgid "Print Record"
3114 msgstr "Տպել գրառումը"
3115
3116 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:41
3117 msgid "Print receipt"
3118 msgstr "Տպել ստացականը"
3119
3120 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3121 msgid "Printer"
3122 msgstr "Տպիչ"
3123
3124 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3125 msgid "Printer of plates"
3126 msgstr "Ափսեների տպագրող"
3127
3128 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3129 msgid "Printmaker"
3130 msgstr "Տպագրիչ պատրաստող"
3131
3132 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3133 msgid "Problem with list management:"
3134 msgstr ""
3135
3136 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:82
3137 msgid "Problem:"
3138 msgstr "Պրոբլեմ։"
3139
3140 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3141 msgid "Process contact"
3142 msgstr "Գործողության կոնտակտ"
3143
3144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3145 msgid "Processing your payment may take some time."
3146 msgstr "Քո վճարման իրականացում կտևի ինչ որ ժամանակ։"
3147
3148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3149 msgid "Processing..."
3150 msgstr "Իրականացում"
3151
3152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3153 msgid "Producer"
3154 msgstr "Թողարկող"
3155
3156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:259 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:205
3157 msgid "Producer:"
3158 msgstr ""
3159
3160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3161 msgid "Production company"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3165 msgid "Production designer"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3169 msgid "Production manager"
3170 msgstr "Թողարկման կառավարիչ"
3171
3172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3173 msgid "Production personnel"
3174 msgstr "Թողարկող անձնակազմ"
3175
3176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3177 msgid "Production place"
3178 msgstr "Թողարկման վայր"
3179
3180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3181 msgid "Programmer"
3182 msgstr "Ծրագրավորող"
3183
3184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3185 msgid "Project director"
3186 msgstr "Նախագծի տնօրեն"
3187
3188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3189 msgid "Proofreader"
3190 msgstr "Սրբագրիչ"
3191
3192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3193 msgid "Provider"
3194 msgstr ""
3195
3196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:308
3197 msgid "Publication Date"
3198 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
3199
3200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3201 msgid "Publication Year"
3202 msgstr "Հրատարակման տարի"
3203
3204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3205 msgid "Publication place"
3206 msgstr "Հրատարակման վայր"
3207
3208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3209 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3210 msgstr "Նկարագրված նյութի նշման հրատարակություն։ "
3211
3212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3213 msgid "Publisher"
3214 msgstr "Հրատարակիչ"
3215
3216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:228 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:182
3217 msgid "Publisher:"
3218 msgstr "Հրատարակիչ"
3219
3220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3221 msgid "Publishing director"
3222 msgstr "Հրատարակության տնօրեն"
3223
3224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3225 msgid "Puppeteer"
3226 msgstr "Տիկնիկների դերասան"
3227
3228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3229 msgid "Questions?"
3230 msgstr "Հարցե՞ր"
3231
3232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:220
3233 msgid "RSS Feed"
3234 msgstr "RSS Feed"
3235
3236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3237 msgid "Radio director"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3241 msgid "Radio producer"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:413
3245 msgid "Ratings Icon"
3246 msgstr ""
3247
3248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3249 msgid "Re-enter new password:"
3250 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
3251
3252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:50
3253 msgid "Ready for Pickup"
3254 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
3255
3256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:4
3257 msgid "Receipt"
3258 msgstr "Ստացական"
3259
3260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3261 msgid "Recent searches"
3262 msgstr "Ստացականների որոնում"
3263
3264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3265 msgid "Record Detail"
3266 msgstr "Գրառման մանրամասն"
3267
3268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3269 msgid "Record Details"
3270 msgstr ""
3271
3272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:315
3273 msgid "Record Holdings Details"
3274 msgstr ""
3275
3276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:162
3277 msgid "Record Holdings Summary"
3278 msgstr ""
3279
3280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:176
3281 msgid "Record details"
3282 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
3283
3284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3285 msgid "Recording engineer"
3286 msgstr "Ձայնագրման ինժեներ"
3287
3288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3289 msgid "Recordist"
3290 msgstr ""
3291
3292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3293 msgid "Redaktor"
3294 msgstr ""
3295
3296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:102
3297 msgid "Refine My Original Search"
3298 msgstr "Վերաձևակերպի իմ սկզբնական փնտրումը"
3299
3300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
3301 msgid "Refine these results"
3302 msgstr "Վերաձևակերպի այս արդյունքները"
3303
3304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3305 msgid "Registration successful!"
3306 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
3307
3308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:115
3309 msgid "Regular Font"
3310 msgstr "Սովորական տառատեսակ"
3311
3312 #. (attrs.title)
3313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
3314 msgid "Remove %1 from my list"
3315 msgstr ""
3316
3317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:189
3318 msgid "Remove Default List"
3319 msgstr "Հեռացրու լռակյաց ցուցակը"
3320
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:26
3322 msgid "Remove Search Row"
3323 msgstr ""
3324
3325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:33
3326 msgid "Remove from list"
3327 msgstr "Հեռացնել ցանկից"
3328
3329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:389
3330 msgid "Remove from my list"
3331 msgstr "Հեռացնել իմ ցանկից"
3332
3333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3334 msgid "Remove row"
3335 msgstr "Հեռացնել տողը"
3336
3337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3338 msgid "Renderer"
3339 msgstr "Տրամադրող"
3340
3341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:40
3342 msgid "Renew Selected Titles"
3343 msgstr "Թարմացրու ընտրված վերնագրերը"
3344
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2011 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:69
3346 msgid "Renewals Left"
3347 msgstr "Թողնված թարմացումներ"
3348
3349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51
3350 msgid "Renewing Help"
3351 msgstr "Թարմացման օգնություն"
3352
3353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3354 msgid "Reporter"
3355 msgstr "Լրագրող"
3356
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3358 msgid "Repository"
3359 msgstr "Պահոց"
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3362 msgid "Reproduction Note: "
3363 msgstr "Վերարտադրության նշում։ "
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3366 msgid "Request Library Card"
3367 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3370 msgid "Request a Library Card"
3371 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3372
3373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3374 msgid "Requested Username"
3375 msgstr "Պահանջված օգտվողի անունը"
3376
3377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3378 msgid "Research team head"
3379 msgstr "Հետազոտական խմբի ղեկավար"
3380
3381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3382 msgid "Research team member"
3383 msgstr "Հետազոտական խմբի անդամ"
3384
3385 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3386 msgid "Researcher"
3387 msgstr "Հետազոտող"
3388
3389 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3390 msgid "Reset Password"
3391 msgstr ""
3392
3393 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3394 msgid "Respondent"
3395 msgstr "Պատասխանող"
3396
3397 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3398 msgid "Respondent-appellant"
3399 msgstr "Պատասխանող բողոքարկու"
3400
3401 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3402 msgid "Respondent-appellee"
3403 msgstr "Պատասխանող մեղադրյալ"
3404
3405 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3406 msgid "Responsible party"
3407 msgstr "Պատասխանատու կուսակցություն"
3408
3409 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3410 msgid "Restager"
3411 msgstr "Restager"
3412
3413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3414 msgid "Restorationist"
3415 msgstr ""
3416
3417 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3418 msgid "Restrictions on Access Note: "
3419 msgstr "Հասանելիության նշումի արգելանք։ "
3420
3421 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:9
3423 msgid "Results %1 - %2 of about %3"
3424 msgstr "Արդյունքներ %1 - %2 մոտ %3"
3425
3426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3427 msgid "Return"
3428 msgstr ""
3429
3430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:13
3431 msgid "Return to Message List"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:22
3435 msgid "Return to record"
3436 msgstr "Վերադարձի գրառմանը"
3437
3438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3439 msgid "Return to the Catalog"
3440 msgstr "Վերադարձիր քարտարան"
3441
3442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3443 msgid "Reviewer"
3444 msgstr "Գրախոսող"
3445
3446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3447 msgid "Reviews"
3448 msgstr "Գրախոսություններ"
3449
3450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:414
3451 msgid "Reviews &amp; More"
3452 msgstr "Գրախոսություններ &amp; Ավելին"
3453
3454 #. (attrs.title)
3455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:409
3456 msgid "Reviews and More for %1"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3460 msgid "Rubricator"
3461 msgstr "Ռուբրիկատոր"
3462
3463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:39
3464 msgid "SMS not enabled for this site."
3465 msgstr "SMS-ը թույլատրված չէ այս կայքի համար։"
3466
3467 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3468 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3469 msgid "Saturday: %1 - %2"
3470 msgstr "Շաբաթ: %1 - %2"
3471
3472 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3473 msgid "Saturday: closed"
3474 msgstr "Շաբաթ։ փակ է"
3475
3476 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:269 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:113 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:124
3477 msgid "Save"
3478 msgstr "Հիշել"
3479
3480 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:195
3481 msgid "Save Changes"
3482 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
3483
3484 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:398
3485 msgid "Save Notes"
3486 msgstr "Հիշիր նշումները"
3487
3488 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
3489 msgid "Save changes to name or description?"
3490 msgstr "Հիշե՞լ փոփոխությունները անվան կամ նկարագրության մեջ։"
3491
3492 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:76
3493 msgid "Saved Lists"
3494 msgstr "Հիշված ցանկեր"
3495
3496 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:24
3497 msgid "Saved Searches"
3498 msgstr ""
3499
3500 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3501 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3502 msgstr "Մասշտաբի նշում գրաֆիկական նյութի համար։ "
3503
3504 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3505 msgid "Scenarist"
3506 msgstr "Սցենարիստ"
3507
3508 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3509 msgid "Scientific advisor"
3510 msgstr "Գիտական ղեկավար"
3511
3512 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3513 msgid "Screenwriter"
3514 msgstr ""
3515
3516 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3517 msgid "Scribe"
3518 msgstr "Արտագրող"
3519
3520 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3521 msgid "Sculptor"
3522 msgstr "Քանդակագործ"
3523
3524 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:66
3525 msgid "Search"
3526 msgstr "Որոնում"
3527
3528 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3529 msgid "Search Filter"
3530 msgstr ""
3531
3532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:47
3533 msgid "Search Filters"
3534 msgstr "Փնտրման զտիչներ"
3535
3536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:37
3537 msgid "Search Hits Help"
3538 msgstr "Որոնում հարվածների օգնություն"
3539
3540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:68
3541 msgid "Search In Progress"
3542 msgstr ""
3543
3544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3545 msgid "Search Input"
3546 msgstr "Փնտրման մուտք"
3547
3548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3549 msgid "Search Library"
3550 msgstr "Որոնիր գրադարանը"
3551
3552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:20
3553 msgid "Search Library:"
3554 msgstr "Փնտրիր գրադարան"
3555
3556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
3557 msgid "Search Results"
3558 msgstr "Որոնման արդյունքներ"
3559
3560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:28
3561 msgid "Search Results List"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:26
3565 msgid "Search Results facets"
3566 msgstr ""
3567
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3569 msgid "Search Results: "
3570 msgstr "Որոնման արդյունքներ "
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3573 msgid "Search and History Preferences"
3574 msgstr "Փնտրման ևՊատմության նախապատվություններ"
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:95
3577 msgid "Search date"
3578 msgstr ""
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3581 msgid "Search for related items by series"
3582 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ մատենաշարերի"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:84
3585 msgid "Search for related items by subject"
3586 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ խորագրի"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:25
3589 msgid "Search hits per page"
3590 msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:39
3593 msgid "Search in progress icon"
3594 msgstr ""
3595
3596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:76
3597 msgid "Search only within the chosen list"
3598 msgstr "Որոնիր միայն ընտրված ցուցակի ներսում"
3599
3600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:42
3601 msgid "Search phrase match strictness"
3602 msgstr ""
3603
3604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:35
3605 msgid "Search result number"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:1
3609 msgid "Search sorting"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:48
3613 msgid "Search term"
3614 msgstr ""
3615
3616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:8
3617 msgid "Search the Catalog"
3618 msgstr "Փնտրիր քարտարանը"
3619
3620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:17
3621 msgid "Search: "
3622 msgstr "Որոնում։ "
3623
3624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3625 msgid "Second party"
3626 msgstr "Երկրորդ կուսակցություն"
3627
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3629 msgid "Secondary search date"
3630 msgstr ""
3631
3632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3633 msgid "Secretary"
3634 msgstr "Քարտուղարություն"
3635
3636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
3637 msgid "Security Code"
3638 msgstr "Անվտանգության կոդ"
3639
3640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:85
3641 msgid "See All"
3642 msgstr "Տես բոլորը"
3643
3644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:84
3645 msgid "See all of my lists"
3646 msgstr ""
3647
3648 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:39
3649 msgid "Select Action"
3650 msgstr ""
3651
3652 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:107
3653 msgid "Select All Holds"
3654 msgstr ""
3655
3656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64
3657 msgid "Select All Items"
3658 msgstr ""
3659
3660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:87
3661 msgid "Select All Messages"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/org_selector.tt2:31
3665 msgid "Select Library"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:124
3669 msgid "Select Shelving Location"
3670 msgstr "Ընտրի դարակային տեղաբաշխումը"
3671
3672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
3673 msgid "Select a Part (optional):"
3674 msgstr "Ընտրիր մասը (ոչ պարտադիր)"
3675
3676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
3677 msgid "Select a Part:"
3678 msgstr "Ընտրիր մասը։"
3679
3680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:43
3681 msgid "Select a preference page"
3682 msgstr "Ընտրի նախապատվության էջը"
3683
3684 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:50
3685 msgid "Select an account page"
3686 msgstr ""
3687
3688 #. (attrs.title)
3689 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:130
3690 msgid "Select hold %1"
3691 msgstr ""
3692
3693 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:41
3694 msgid "Select holding library"
3695 msgstr "Ընտրի պահման գրադարանը"
3696
3697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:22
3698 msgid "Select item type:"
3699 msgstr "Ընտրի նյութի տեսակը։"
3700
3701 #. (message.title)
3702 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:101
3703 msgid "Select message %1"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:11
3707 msgid "Select query type:"
3708 msgstr "Ընտրի հարցման տեսակը։"
3709
3710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:55
3711 msgid "Select search library"
3712 msgstr "Ընտրի փնտրման գրադարանը"
3713
3714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:62
3715 msgid "Select your action for the selected holds"
3716 msgstr "Ընտրի քո գործողությունը ընտրված պահումների համար"
3717
3718 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:57
3719 msgid "Select your action for the selected messages"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:46
3723 msgid "Select your desired format(s)."
3724 msgstr ""
3725
3726 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:66
3727 msgid "Select your desired language(s)."
3728 msgstr ""
3729
3730 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:60
3731 msgid "Selected fines you are paying for:"
3732 msgstr "Ընտրված տուգանքներ որոնց համար վճարում ես։"
3733
3734 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3735 msgid "Seller"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:5
3739 msgid "Send Call Number via Text/SMS"
3740 msgstr "Ուղարկիր դասիչը Տեսքստ/SMS միջոցով"
3741
3742 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:186
3743 msgid "September"
3744 msgstr "Սեպտեմբեր"
3745
3746 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3747 msgid "Series"
3748 msgstr "Մատենաշար"
3749
3750 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:68
3751 msgid "Set Active Date"
3752 msgstr "Դնել ակտիվ ամսաթիվը"
3753
3754 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3755 msgid "Set designer"
3756 msgstr "Դիզայների կարգաբերում"
3757
3758 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3759 msgid "Setting"
3760 msgstr ""
3761
3762 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
3763 msgid "Setting: "
3764 msgstr "Կարգաբերումներ "
3765
3766 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:159
3767 msgid "Share"
3768 msgstr "Համատեղել"
3769
3770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:37
3771 msgid "Share this list?"
3772 msgstr "Համատեղե՞լ այս ցուցակը"
3773
3774 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:44
3775 msgid "Sharing Help"
3776 msgstr "Համատեղման օգնություն"
3777
3778 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:1
3779 msgid ""
3780 "Sharing a list means that the contents of the list will be visible to "
3781 "others. To see the public view of a shared list, click on the HTML View link "
3782 "in the Saved Lists section."
3783 msgstr ""
3784
3785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
3786 msgid "Shelf Browser"
3787 msgstr "Դարակի դիտակ"
3788
3789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:42
3790 msgid "Shelving Location"
3791 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
3792
3793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:319
3794 msgid "Shelving location"
3795 msgstr "Դարակի վրա տեղաբաշխում"
3796
3797 #. (facet.cmf.label)
3798 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:71
3799 msgid "Show Fewer %1 Entries"
3800 msgstr ""
3801
3802 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:73
3803 msgid "Show Fewer Details"
3804 msgstr "Ցուցադրի նվազ արդյունքներ"
3805
3806 #. (facet.cmf.label)
3807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:76
3808 msgid "Show More %1 Entries"
3809 msgstr ""
3810
3811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:74
3812 msgid "Show More Details"
3813 msgstr "Ցուցադրի ավելի արդյունքներ"
3814
3815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:93
3816 msgid "Show all holds"
3817 msgstr "Ցույց տուր բոլոր պահումները"
3818
3819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:115
3820 msgid "Show all results, not just those matching this term"
3821 msgstr ""
3822
3823 #. (ou_name)
3824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:45
3825 msgid "Show copies at %1"
3826 msgstr "Ցույց տուր պատճենները %1"
3827
3828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:281
3829 msgid "Show fewer copies"
3830 msgstr "Ցույց տուր ավելի քիչ պատճեններ"
3831
3832 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:280
3833 msgid "Show fewer copies icon"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:129
3837 msgid "Show items in list"
3838 msgstr "Ցույց տուր նյութերը ցուցակով"
3839
3840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:276
3841 msgid "Show more copies"
3842 msgstr "Ցույց տուր ավելի պատճեններ"
3843
3844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:275
3845 msgid "Show more copies icon"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:94
3849 msgid "Show only available holds"
3850 msgstr "Ցույց տուր միայն մատչելի պահումները"
3851
3852 #. (ctx.search_result_index + 1, ctx.hit_count)
3853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:6
3854 msgid "Showing Item %1 of %2"
3855 msgstr "Ցույց է տալիս նյութը %1 ընդամենը %2"
3856
3857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3858 msgid "Signer"
3859 msgstr "Ստորագրող"
3860
3861 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3862 msgid "Singer"
3863 msgstr "Երգիչ"
3864
3865 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:90
3866 msgid "Skip warning when adding to temporary book list?"
3867 msgstr "Բաց թողնե՞լ զգուշացումը երբ ավելացնում ես գրքի ժամանակավոր ցուցակին։"
3868
3869 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>", fmt_bookbag)
3870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3871 msgid "Sorry, no entries were found for %1 within %2."
3872 msgstr "Չկան գտնված մուտքեր սրա համար %1 այստեղից %2"
3873
3874 #. ("<q>' _ qhtml _ '</q>")
3875 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3876 msgid "Sorry, no entries were found for %1."
3877 msgstr "Չկան գտնված մուտքեր սրա համար %1."
3878
3879 #. (fmt_bookbag)
3880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3881 msgid "Sorry, no entries were found for your search within %1."
3882 msgstr "Կներեք, մուտքեր գտնված չեն քո փնտրման համար սրա ներսում %1."
3883
3884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:7
3885 msgid "Sorry, no entries were found for your search."
3886 msgstr "Կներեք, մուտքեր գտնված չեն քո փնտրման համար"
3887
3888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:247 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:10
3889 msgid "Sort"
3890 msgstr "Դասակարգել"
3891
3892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3893 msgid "Sort Results"
3894 msgstr "Տեսակավորման արդյունքներ"
3895
3896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:66
3897 msgid "Sort by"
3898 msgstr "Դասավորել ըստ"
3899
3900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:9
3901 msgid "Sort by Author"
3902 msgstr "Տեսակավորել ըստ հեղինակի"
3903
3904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:13
3905 msgid "Sort by Publication Date"
3906 msgstr "Տեսակավորել ըստ հրատարակման ամսաթվի"
3907
3908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:4
3909 msgid "Sort by Relevance"
3910 msgstr "Տեսակավորել ըստ կարևորության"
3911
3912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:5
3913 msgid "Sort by Title"
3914 msgstr "Տեսակավորել ըստ վերնագրի"
3915
3916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:241 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:4
3917 msgid "Sort list items by: "
3918 msgstr "Տեսակավորի ցուցակի նյութերը ըստ "
3919
3920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3921 msgid "Sound designer"
3922 msgstr "Ձայնի նախագծող"
3923
3924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3925 msgid "Source of Description Note: "
3926 msgstr "Նկարագրության նշման աղբյուր։ "
3927
3928 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3929 msgid "Speaker"
3930 msgstr "Խոսնակ"
3931
3932 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3933 msgid "Sponsor"
3934 msgstr "Բարերար"
3935
3936 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3937 msgid "Stage director"
3938 msgstr ""
3939
3940 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3941 msgid "Stage manager"
3942 msgstr "Բեմի կառավարիչ"
3943
3944 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3945 msgid "Standards body"
3946 msgstr "Ստանդարտների մարմին"
3947
3948 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
3949 msgid "Starts with"
3950 msgstr "Սկսվում է սրանով"
3951
3952 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:150 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3953 msgid "State"
3954 msgstr "Նահանգ"
3955
3956 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:135
3957 msgid "State or Province"
3958 msgstr "Նահանգ կամ երկրամաս"
3959
3960 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2050 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:324
3961 msgid "Status"
3962 msgstr "Կարգավիճակ"
3963
3964 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:53
3965 msgid "Stay logged in?"
3966 msgstr "Մնա՞լ միացված"
3967
3968 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3969 msgid "Stereotyper"
3970 msgstr "Ստերեոգառող"
3971
3972 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3973 msgid "Storyteller"
3974 msgstr "Հեքիաթասաց"
3975
3976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:146 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:147 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:175
3977 msgid "Street"
3978 msgstr "Փողոց"
3979
3980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3981 msgid "Street Address"
3982 msgstr "Փողոցի հասցե"
3983
3984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3985 msgid "Street Address (2)"
3986 msgstr "Փողոցի հասցե (2)"
3987
3988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3989 msgid "Study Program Information Note: "
3990 msgstr "Ուսուցողական ծրագրի տեղեկատվության նշում։ "
3991
3992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:13
3993 msgid "Subfield:"
3994 msgstr "Ենթադաշտ։"
3995
3996 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:92 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
3997 msgid "Subject"
3998 msgstr "Խորագիր"
3999
4000 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
4001 msgid "Subject: "
4002 msgstr "Խորագիր "
4003
4004 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4005 msgid "Subjects"
4006 msgstr "Խորագրեր"
4007
4008 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:172 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:173 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:123 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:33
4009 msgid "Submit"
4010 msgstr "Հաստատել"
4011
4012 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:36
4013 msgid "Submit Payment"
4014 msgstr "Հաստատել վճարումը"
4015
4016 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:179
4017 msgid "Submit Registration"
4018 msgstr "Հաստատիր գրանցումը"
4019
4020 #. (ctx.success_renewals)
4021 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:26
4022 msgid "Successfully renewed %1 item(s)"
4023 msgstr "Հաջողությամբ թարմացվել է %1 նյութ(եր)"
4024
4025 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:23
4026 msgid "Summaries & More"
4027 msgstr ""
4028
4029 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
4030 msgid "Summary"
4031 msgstr "Համառոտագրություն"
4032
4033 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4034 msgid "Summary, etc.: "
4035 msgstr "Համառոտագրություն, և այլն։ "
4036
4037 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summaryplus.tt2:4
4038 msgid "Summary: "
4039 msgstr "Համառոտագրություն "
4040
4041 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
4042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:99
4043 msgid "Sunday: %1 - %2"
4044 msgstr "Կիրակի: %1 - %2"
4045
4046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:97
4047 msgid "Sunday: closed"
4048 msgstr "Կիրակի, փակ է"
4049
4050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4051 msgid "Supplement Note: "
4052 msgstr "Հավելվածի նշում։ "
4053
4054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
4055 msgid "Supplements"
4056 msgstr "Հավելվածներ"
4057
4058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4059 msgid "Supporting host"
4060 msgstr "Աջակցող հյուրընկալող"
4061
4062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4063 msgid "Surveyor"
4064 msgstr "Տեսուչ"
4065
4066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:66
4067 msgid "Suspend"
4068 msgstr "Կասեցնել"
4069
4070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4071 msgid "System Details Note: "
4072 msgstr "Համակարգի մանրամասների նշում։ "
4073
4074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4075 msgid "System rules do not define how to handle this item"
4076 msgstr "Համակարգի օրենքները չեն սահմանում ինչպես պահել նյութը։"
4077
4078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
4079 msgid "TCN"
4080 msgstr "TCN"
4081
4082 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
4083 msgid "Table of Contents"
4084 msgstr "Բովանդակություն"
4085
4086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:9
4087 msgid "Tag:"
4088 msgstr "Ցուցիչ։"
4089
4090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4091 msgid "Target Audience Note: "
4092 msgstr "Թիրախ լսարանի նշում։ "
4093
4094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4095 msgid "Teacher"
4096 msgstr "Ուսուցիչ"
4097
4098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4099 msgid "Technical director"
4100 msgstr "Տեխնիկական տնօրեն"
4101
4102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:28
4103 msgid "Telephone: "
4104 msgstr "Հեռախոս։ "
4105
4106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4107 msgid "Television director"
4108 msgstr ""
4109
4110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4111 msgid "Television producer"
4112 msgstr ""
4113
4114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:48
4115 msgid "Temporary List"
4116 msgstr "Ժամանակավոր ցուցակ"
4117
4118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:6
4119 msgid "Temporary List Warning"
4120 msgstr "Ժամանակավոր ցուցակի զգուշացում"
4121
4122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4123 msgid "Terms Governing Use and Reproduction Note: "
4124 msgstr "Տերմինների օգտագործման կառավարման և վերարտադրման նշում։ "
4125
4126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:21
4127 msgid "Text call number"
4128 msgstr "Տեքստի կանչի համար"
4129
4130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4131 msgid "The available item-to-hold ratio is too low"
4132 msgstr "Հասանելի նյութ-պահում գործակիցը շատ ցածր է։"
4133
4134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
4135 msgid ""
4136 "The barcode used to login is marked as inactive.  Please contact your local "
4137 "library."
4138 msgstr ""
4139 "Մուտք գործելու համար տրված շտրիխ կոդը նշված է որպես ոչ ակտիվ։ Կապվիր քո "
4140 "տեղային գրադարանի հետ։"
4141
4142 #. ("<b>' _ bad_email _ '</b>")
4143 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:15
4144 msgid ""
4145 "The email address \"%1\" is invalid.  Please try a different email address."
4146 msgstr "Այս էլ փոստը \"%1\" սխալ է։ Փորձիր մեկ ուրիշը։"
4147
4148 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4149 msgid "The item cannot circulate at this time"
4150 msgstr "Այս պահին հնարավոր չէ սպասարկել այս նյութը։"
4151
4152 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4153 msgid "The item cannot transit this far"
4154 msgstr "Նյութը չի կարելի դնել տրանզիտի"
4155
4156 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4157 msgid "The item does not circulate"
4158 msgstr "Նյութը չի սպասարկվում։"
4159
4160 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4161 msgid "The item is not holdable"
4162 msgstr "Նյութը պահման համար չէ"
4163
4164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4165 msgid "The item is not in a holdable status"
4166 msgstr "Նյութը պահման վիճակում չէ"
4167
4168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4169 msgid "The item is too new to transit this far"
4170 msgstr "Նյութը չափից դուրս թարմ է տրանզիտի համար"
4171
4172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4173 msgid "The item's circulation library does not fulfill holds"
4174 msgstr "Այս նյութը սպասարկող գրադարանը չի իրականացնում պահում։"
4175
4176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4177 msgid "The item's location is not holdable"
4178 msgstr "Նյութի տեղաբաշխման վայրը պահման ենթակա չէ"
4179
4180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:58
4181 msgid ""
4182 "The number of list items displayed per page when viewing a selected list."
4183 msgstr "Երբ դիտում ենք ընտրված ցուցակը ըստ էջի արտացոլված նյութերի քանակը։"
4184
4185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:38
4186 msgid "The number of lists displayed per page."
4187 msgstr "Ըստ էջի արտացոլված ցուցակների քանակը։"
4188
4189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
4190 msgid ""
4191 "The password you chose was not considered complex enough to protect your "
4192 "account. Your password has not been reset."
4193 msgstr ""
4194 "Քո ընտրած գաղտնաբառը այդքան էլ բարդ չէ քո հաշվի պաշտպանության համար։ Քո "
4195 "գաղտնաբառը չի վերագրվել։"
4196
4197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4198 msgid "The patron has reached the maximum number of holds"
4199 msgstr "Ընթերցողը հասել է պահումների ամենաշատ քանակին։"
4200
4201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4202 msgid "The patron has too many items of this type checked out"
4203 msgstr "Ընթերցողը այս տեսակի նյութի համար ունի չափից շատ վերցրած նյութեր։"
4204
4205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4206 msgid "The patron is barred"
4207 msgstr "Ընթերցողը կասեցված է:"
4208
4209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4210 msgid "The system could not find any items to match this hold request"
4211 msgstr ""
4212 "Համակարգը չի կարող գտնել որևէ նյութ որը բավարարում է պահման պահանջին։"
4213
4214 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4215 msgid "The system could not find this item"
4216 msgstr "Համակարգը չի կարող գտնել այս նյութը։"
4217
4218 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4219 msgid "The system could not find this patron"
4220 msgstr "Համակարգը չի կարող գտնել այս ընթերցողին։"
4221
4222 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
4223 msgid "The total item-to-hold ratio is too low"
4224 msgstr "Նյութ-պահում գործակիցը շատ ցածր է։"
4225
4226 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
4227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:20
4228 msgid "The username \"%1\" is taken.  Please try a different username."
4229 msgstr "Վերցված է \"%1\" օգտվողի անունը։ Փորձիր մեկ այլ անուն։"
4230
4231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:161
4232 msgid "The value entered does not have the correct format"
4233 msgstr "Մուտք արած արժեքը չունի ճիշտ ձևաչափ։"
4234
4235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:45
4236 msgid "There are no items in your circulation history."
4237 msgstr "Քո տացքի պատմության մեջ նյութեր չկան։"
4238
4239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
4240 msgid "There is already a copy available at your local library."
4241 msgstr "Քո տեղային գրադարանում առկա է մատչելի օրինակ։"
4242
4243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4244 msgid "Thesis advisor"
4245 msgstr "Թեզի ղեկավար"
4246
4247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
4248 msgid ""
4249 "This account has been deactivated.  Please contact your local library."
4250 msgstr "Այս հաշիվը ապաակտիվացված է։ Կապվիր քո տեղային գրադարանի հետ։"
4251
4252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:157
4253 msgid "This field is required"
4254 msgstr "Այս դաշտը պահանջված է։"
4255
4256 #. (rec.mr_constituent_count)
4257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:93
4258 msgid "This group contains %1 records"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:11
4262 msgid ""
4263 "This information will disappear when you end your session, unless you login "
4264 "and save it to a permanent list."
4265 msgstr ""
4266 "Այս տեղեկատվությունը կանհետանա երբ դու ավարտես քո սեսիան, քանի դեռ դու մուտք "
4267 "եղած ես և հիշես դա մշտական ցուցակում։"
4268
4269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:11
4270 msgid ""
4271 "This information will disappear when you logout, unless you save it to a "
4272 "permanent list."
4273 msgstr ""
4274 "Այս տեղեկատվությունը կանհետանա երբ դու դուրս գաս համակարգից, եթե ոչ դու "
4275 "հիշիր դա մշտական ցուցակում։"
4276
4277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:118
4278 msgid "This item does not have any formats available for holds placement"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:333
4282 msgid "This list contains no items."
4283 msgstr "Այս վայրում նյութեր չկան։"
4284
4285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/body.tt2:18
4286 msgid ""
4287 "This record has been deleted from the database.  We recommend that you "
4288 "remove this title from any lists it may have been added to."
4289 msgstr ""
4290
4291 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
4292 msgid ""
4293 "This was not an active password reset request. Your password has not been "
4294 "reset."
4295 msgstr ""
4296 "Սա ակտիվ գաղտնաբառի վերագրման հարցում չէ։ Քո գաղտնաբառը չի վերագրվել։"
4297
4298 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
4299 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:60
4300 msgid "Thursday: %1 - %2"
4301 msgstr "Հինգշաբթի: %1 - %2"
4302
4303 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:58
4304 msgid "Thursday: closed"
4305 msgstr "Հինգշաբթի, փակ է"
4306
4307 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
4308 msgid "Time Period: "
4309 msgstr "Ժամանակահատված։ "
4310
4311 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:8
4312 msgid "Tip:"
4313 msgstr "Հնարք։"
4314
4315 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2043 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4316 msgid "Title"
4317 msgstr "Վերնագիր"
4318
4319 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:2010 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:68
4320 msgid "Title / Author"
4321 msgstr "Հեղինակ / վերնագիր"
4322
4323 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:6
4324 msgid "Title: A to Z"
4325 msgstr "Վերնագիր։ Ա մինչև Ֆ"
4326
4327 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:7
4328 msgid "Title: Z to A"
4329 msgstr "Վերնագիր։ Ֆ մինչև Ա"
4330
4331 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
4332 msgid "Titles"
4333 msgstr "Վերնագրեր"
4334
4335 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:10
4336 msgid ""
4337 "To ensure your necessary receipt information is not lost, enter your email "
4338 "address above and a receipt will be emailed to you. Otherwise, make certain "
4339 "you have a printed receipt in hand before closing the payment receipt screen."
4340 msgstr ""
4341 "Վստահ լինելու համար որ պահանջվող տեղեկատվությունը կորած չէ, մուտք արա  քո էլ "
4342 "փոստը և մինչ վճարման ստացականի պաստառի փակվելը քեզ կուղարկվի ստացականը։"
4343
4344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
4345 msgid "Topic Heading: "
4346 msgstr "Թեմատիկ խորագիր։ "
4347
4348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:127
4349 msgid "Total Amount Paid"
4350 msgstr "Ընդհանուր վճարված գումար"
4351
4352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:98
4353 msgid "Total amount to pay:"
4354 msgstr "Վճարման ենթակա ընդհանուր գումար"
4355
4356 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:10
4357 msgid "Transaction Payments"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:124
4361 msgid "Transaction Start Time"
4362 msgstr "Տրանզակցիայի սկզբանվորման ժամ"
4363
4364 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4365 msgid "Transcriber"
4366 msgstr "Տառադարձնող"
4367
4368 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4369 msgid "Translator"
4370 msgstr "Թարգմանիչ"
4371
4372 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:45
4373 msgid "Truncation"
4374 msgstr "Հատում"
4375
4376 #. ("<strong>' _ i18n_advsearch _ '</strong>")
4377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:33
4378 msgid "Try changing to %1."
4379 msgstr "Փորձիր փոխելու %1."
4380
4381 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
4382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:34
4383 msgid "Tuesday: %1 - %2"
4384 msgstr "Երեքշաբթի: %1 - %2"
4385
4386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:32
4387 msgid "Tuesday: closed"
4388 msgstr "Երեքշաբթի, փակ է"
4389
4390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4391 msgid "Type designer"
4392 msgstr "Տեսակի նախագծող"
4393
4394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4395 msgid "Type of Computer File or Data Note: "
4396 msgstr "Համակարգչային ֆայլի տեսակ կամ տվյալի նշում։ "
4397
4398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
4399 msgid "Type of Report and Period Covered Note: "
4400 msgstr "Ժամանակահատվածի ծածկույթի կամ հաշվետվության տեսակի նշում։ "
4401
4402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:33
4403 msgid "Type: "
4404 msgstr "Տեսակ "
4405
4406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4407 msgid "Typographer"
4408 msgstr "Տպագրիչ"
4409
4410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
4411 msgid "University place"
4412 msgstr "Համալսարանի վայր"
4413
4414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:84
4415 msgid "Unknown problem"
4416 msgstr "Չհետազոտված պրոբլեմ"
4417
4418 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:62
4419 msgid "Unread Messages"
4420 msgstr ""
4421
4422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:121
4423 msgid "Update"
4424 msgstr "Թարմացնել"
4425
4426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:9
4427 msgid "Update Email"
4428 msgstr "Թարմացրու էլ. փոստը"
4429
4430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:120 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74
4431 msgid "Update Email Address"
4432 msgstr ""
4433
4434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:10
4435 msgid "Update Password"
4436 msgstr "Թարմացրու գաղտնաբառը։"
4437
4438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:9
4439 msgid "Update Username"
4440 msgstr "Թարմացրու օգտատիրոջ անունը"
4441
4442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:60
4443 msgid "User name:"
4444 msgstr "Օգտագործողի անունը՝"
4445
4446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:47
4447 msgid "Username"
4448 msgstr "Օգտվողի անուն"
4449
4450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:17
4451 msgid "Value:"
4452 msgstr "Արժեք"
4453