Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / tpac / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2012 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2012
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-08-15 22:43+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-08-20 06:58+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-08-21 05:12+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18446)\n"
19
20 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:63
21 msgid ""
22 "\n"
23 "                Note: The selected username may be in use by another patron. "
24 " \n"
25 "                You may select another username when finalizing your \n"
26 "                registration or in the online catalog.\n"
27 "                "
28 msgstr ""
29 "\n"
30 "                Նշում: Ընտրված օգտագերի անունը կարող է օգտագործվում է մեկ "
31 "այլ հաճախորդի կողմից։  \n"
32 "                Դու կարող ես ընտրել մեկ այլ օտատերի անուն երբ ավարտես քո \n"
33 "                գրանցումը կամ առցանց քարտարանում։\n"
34 "                "
35
36 #. (pubdate_clean)
37 #. (copyright_clean)
38 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:152
39 msgid " (%1)"
40 msgstr " (%1)"
41
42 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
43 msgid " / "
44 msgstr " / "
45
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:101
47 msgid " View My Lists"
48 msgstr " Դիտիր իմ Ցուցակները"
49
50 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:103
51 msgid " View My Temporary List"
52 msgstr " Դիտիր իմ ժամանակավոր Ցուցակները"
53
54 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:131
55 msgid " edit"
56 msgstr " խմբագրել"
57
58 #. ("<b>' _ bad_user _ '</b>")
59 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:15
60 msgid ""
61 "\"%1\" is not a valid username.  Usernames cannot have any spaces or look "
62 "like a barcode, and may be restricted by policy.  Please try a different "
63 "username."
64 msgstr ""
65 "\"%1\"թույլատրված օգտվողի անուն չէ։ Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել "
66 "բացատներ կամ նման լինել շտրիխ կոդի, և պետք է արգելված լինի համաձայն "
67 "քաղաքականության։ Փորձիր մեկ այլ օգտվողի անուն։"
68
69 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
70 msgid "$%.2f"
71 msgstr "$%.2f"
72
73 #. (date1)
74 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:72
75 msgid "%1"
76 msgstr "%1"
77
78 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
79 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:22
80 msgid "%1 %2"
81 msgstr "%1 %2"
82
83 #. (copy.label, copy_org.name)
84 #. (title, part.label)
85 #. (title, hold.hold.part.label)
86 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:188 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:360 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:37
87 msgid "%1 (%2)"
88 msgstr "%1 (%2)"
89
90 #. (bib_lib_name)
91 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:63
92 msgid "%1 (foreign item)"
93 msgstr "%1 (օտարերկրյա նյութ)"
94
95 #. (ctx.page_title, libname)
96 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:27
97 msgid "%1 - %2"
98 msgstr "%1 - %2"
99
100 #. (libname)
101 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:29
102 msgid "%1 OpenSearch"
103 msgstr "%1 Բաց որոնում"
104
105 #. (ou_avail, ou_count, ou_name)
106 #. (attrs.plib_copy_counts.$depth.available, attrs.plib_copy_counts.$depth.count, ou_name)
107 #. (attrs.copy_counts.$depth.available, attrs.copy_counts.$depth.count, ou_name)
108 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/copy_counts.tt2:33
109 msgid "%1 of %quant(%2,copy,copies) available at %3."
110 msgstr "%1 ընդամենը %քանակ(%2,պատճեն,պատճեններ) հասանելի են %3."
111
112 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/header.tt2:1
113 msgid "%m/%d/%Y"
114 msgstr "%ա/%օ/%տ"
115
116 #. (ctx.record_hold_count, ctx.copy_summary.$count_entry.count)
117 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:206
118 msgid ""
119 "%quant(%1,current hold,current holds) with %quant(%2,total copy,total "
120 "copies)."
121 msgstr ""
122 "%քանակ(%1,ընթացիկ պահում,ընթացիկ պահումներ) ըստ %քանակ(%2,ընդհանուր "
123 "պատճեն,ընդհանուր պատճեններ)։"
124
125 #. (hwait)
126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:42
127 msgid "%quant(%1,day,days)"
128 msgstr "%quant(%1,օր,օրեր)"
129
130 #. (fcount)
131 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:153
132 msgid "%quant(%1,filter,filters) applied"
133 msgstr "%quant(%1,զտիչ,զտիչներ) կիրառված"
134
135 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:41
136 msgid "&#9668; Return to Grouped Search Results"
137 msgstr "&#9668; Վերադարձիր խմբավորված փնտրման արդյունքներին"
138
139 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:15
140 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
141 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
142
143 #. (ctx.user_stats.messages.unread)
144 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:23
145 msgid "(%1)"
146 msgstr "(%1)"
147
148 #. (example)
149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:167
150 msgid "(Example: %1)"
151 msgstr "(Օրինակ: %1)"
152
153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:46
154 msgid "(Show preferred library)"
155 msgstr "(Ցույց տուր նախընտրելի գրադարանը)"
156
157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:27
158 msgid "(Show)"
159 msgstr "(Ցույց տուր)"
160
161 #. ("<strong>&quot;' _ i18n_searchphrase _ '&quot;</strong>")
162 #. ("<strong>' _ i18n_searchtrunc _ '</strong>")
163 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:51
164 msgid "(example: %1)"
165 msgstr "(օրինակ: %1)"
166
167 #. ("<strong>&quot;^' _ i18n_searchbegins _ '&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchbegins _ '</em>", "<strong>&quot;' _ i18n_searchends _ '$&quot;</strong>", "<em>' _ i18n_searchends _ '</em>")
168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:59
169 msgid ""
170 "(examples: %1 for phrases that begin with the term %2. %3 for phrases that "
171 "end in %4.)"
172 msgstr ""
173 "(օրինակներ: %1 արտահայտությունների համար որ սկսվում են տերմինով %2։ %3 այն "
174 "արտահայտությունների համար որ ավարտվում են %4.)"
175
176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:88
177 msgid "(fines accruing)"
178 msgstr "(Կուտակային տուգանքներ)"
179
180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:59
181 msgid "(not shown)"
182 msgstr "(չի ցուցադրվում)"
183
184 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ (page + 1) _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ page_count _ '</span>")
185 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:14
186 msgid "(page %1 of %2)"
187 msgstr "(էջ %1 ընդամենը %2)"
188
189 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:142
190 msgid "- All Parts -"
191 msgstr "- Բոլոր մասերը -"
192
193 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:294 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:18
194 msgid "-- Actions for these items --"
195 msgstr "-- Գործողություններ այս նյութերի համար --"
196
197 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/coded_value_selector.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:21
198 msgid "-- Any --"
199 msgstr "-- Որևէ --"
200
201 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
202 msgid "?"
203 msgstr "?"
204
205 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:20
206 msgid "A list name is required"
207 msgstr "Պահանջվում է ցուցակի անվանումը"
208
209 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:78
210 msgid "A registration error has occurred"
211 msgstr "Հանդիպել է գրանցման սխալ"
212
213 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:239
214 msgid ""
215 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
216 "fulfilled until it has been activated."
217 msgstr ""
218 "Կասեցվածը կպահպանի իր տեղը հերթում, բայց չի կատարվի քանի դեռ չի ապասառեցվել։"
219
220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
221 msgid "Abridger"
222 msgstr "Կրճատված"
223
224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:105
225 msgid "Account Creation Date"
226 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
227
228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:110 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:42
229 msgid "Account Expiration Date"
230 msgstr "Հաշվի ժամկետի լրանալու ամսաթիվ"
231
232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:33
233 msgid "Account Information and Preferences"
234 msgstr "Հաշվի տեղեկատվություն և Նախապատվություններ"
235
236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:6
237 msgid "Account Login"
238 msgstr "հաշվի մուտք"
239
240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/login.tt2:12
241 msgid "Account Login Form"
242 msgstr "Հաշվի գրանցման ձև"
243
244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
245 msgid "Account Preferences"
246 msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
247
248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:50
249 msgid "Account Registration"
250 msgstr "Հաշվի գրանցում"
251
252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:29
253 msgid "Account Successfully Updated"
254 msgstr "Հաշիվը հաջողությամբ թարմացվել է"
255
256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:9
257 msgid "Account Summary"
258 msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
259
260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:9
261 msgid "Account preference"
262 msgstr "Հաշվի նախապատվություն"
263
264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
265 msgid "Accumulation and Frequency of Use Note: "
266 msgstr "Օգտվելու նշումի կուտակում և հաճախականություն։ "
267
268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
269 msgid "Action Note: "
270 msgstr "Գործողության նշում։ "
271
272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3089 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3094 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:43
273 msgid "Actions"
274 msgstr "Գործողություններ"
275
276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:64
277 msgid "Actions for Items on Hold"
278 msgstr "Պահման մեջ գտնվող նյութերի գործողություններ"
279
280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:58
281 msgid "Actions for checked out items"
282 msgstr "Դուրս տրված նյութերի համար գործողություններ"
283
284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:75
285 msgid "Actions for messages"
286 msgstr "Հաղորդագրությունների համար գործողություններ"
287
288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:85
289 msgid "Actions for selected holds"
290 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
291
292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:59
293 msgid "Actions for selected messages"
294 msgstr "Ընտրված հաղորդագրությունների համար գործողություններ"
295
296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:73
297 msgid "Activate"
298 msgstr "Ակտիվացնել"
299
300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:24
301 msgid "Activate On"
302 msgstr "Ակտիվացնելը միացված է"
303
304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:245
305 msgid "Activate on"
306 msgstr "Ակտիվացված է"
307
308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:156
309 msgid "Active Addresses"
310 msgstr "Ակտիվ հասցեներ"
311
312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:94
313 msgid "Active Barcode"
314 msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
315
316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:50
317 msgid "Active/Create Date"
318 msgstr "Ակտիվ/Ստեղծման ամսաթիվ"
319
320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:78
321 msgid "Active?"
322 msgstr "Ակտի՞վ"
323
324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
325 msgid "Actor"
326 msgstr "Դերակատար"
327
328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
329 msgid "Adapter"
330 msgstr "Ադապտացիա"
331
332 #. (attrs.title)
333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:404
334 msgid "Add %1 to my list"
335 msgstr "Ավելացրու %1 իմ ցուցակին"
336
337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:25
338 msgid "Add Search Row"
339 msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
340
341 #. (record_title)
342 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:42
343 msgid "Add item to a list: %1"
344 msgstr "Ավելացրու նյութ ցուցակին: %1"
345
346 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:404
347 msgid "Add to my list"
348 msgstr "Ավելացրու իմ ցուցակին"
349
350 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:92
351 msgid "Add to new list"
352 msgstr "Ավելացրու նոր ցուցակին"
353
354 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:157
355 msgid "Add to this list"
356 msgstr "Ավելացրու այս ցուցակին"
357
358 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
359 msgid "Added Author"
360 msgstr "Ավելացված հեղինակ"
361
362 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
363 msgid "Additional Content"
364 msgstr "Լրացուցիչ բովանդակություն"
365
366 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
367 msgid "Additional Index Information"
368 msgstr "Լրացուցիչ ինդեքսի տեղեկատվություն։"
369
370 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
371 msgid "Additional Physical Form available Note: "
372 msgstr "Լրացուցիչ Ֆիզիկական ձևի նշում "
373
374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:49
375 msgid "Additional Resources"
376 msgstr "Լրացուցիչ պաշարներ"
377
378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
379 msgid "Additional Supplement Information"
380 msgstr "Լրացուցիչ հավելվածի տեղեկատվություն"
381
382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
383 msgid "Additional Volume Information"
384 msgstr "Լրացուցիչ հատորի տեղեկատվություն"
385
386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:25
387 msgid "Additional search filters and navigation"
388 msgstr "Փնտրման լրացուցիչ զտիչներ և նավարկում"
389
390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:157 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
391 msgid "Address Type"
392 msgstr "Հասցեի տեսակ"
393
394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:213
395 msgid "Address changes will be verified by staff"
396 msgstr "Հասցեի փոփոխությունները կստուգվեն աշխատակազմի կողմից"
397
398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
399 msgid "Addressee"
400 msgstr "Հասցեներ"
401
402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:126 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:129
403 msgid "Addresses"
404 msgstr "Հասցեներ"
405
406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:40
407 msgid "Adjacency"
408 msgstr "Շրջակայք"
409
410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:25
411 msgid "Advanced"
412 msgstr "Ընդլայնված"
413
414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:160
415 msgid "Advanced Hold Options"
416 msgstr "Պահման խորացված ընտրանքներ"
417
418 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:53
419 msgid "Advanced Search"
420 msgstr "Խորացված որոնում"
421
422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
423 msgid "After"
424 msgstr "Հետո"
425
426 #. (date1)
427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:74
428 msgid "After %1"
429 msgstr "Հետո %1"
430
431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:49
432 msgid "Age Hold Protection"
433 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանություն"
434
435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
436 msgid "All Formats"
437 msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
438
439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
440 msgid "All Libraries"
441 msgstr "Բոլոր գրադարանները"
442
443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:129
444 msgid "All Parts"
445 msgstr "Բոլոր մասերը"
446
447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:98
448 msgid ""
449 "All available copies are temporarily unavailable at your pickup library. "
450 "Placing this hold could result in longer wait times."
451 msgstr ""
452 "Բոլոր հասանելի պատճենները ժամանակավորապես անհասանելի են քո ստացման "
453 "գրադարանից։ Տեղադրելով պահում կհանգեցնի ավելի երկար սպասման ժամանակի։"
454
455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:30
456 msgid "Amount"
457 msgstr "Քանակ"
458
459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:84
460 msgid ""
461 "An error occurred browsing records. Please try again in a moment or report "
462 "the issue to library staff."
463 msgstr ""
464 "Գրառումները դիտելիս հանդիպել է սխալ։ Նորից փորձիր, կամ զեկուցիր աշխատակազմին։"
465
466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
467 msgid "Analyst"
468 msgstr "վերլուծող"
469
470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:55
471 msgid "Anchored Searching"
472 msgstr "խարսխված որոնում"
473
474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:32
475 msgid "And"
476 msgstr "և"
477
478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
479 msgid "Animator"
480 msgstr "Նկարիչ մուլտիպլիկատոր"
481
482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
483 msgid "Annotation"
484 msgstr "Աննոտացիա"
485
486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
487 msgid "Annotator"
488 msgstr "Աննոտացիա կազմող"
489
490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:50
491 msgid "Another Search"
492 msgstr "Մեկ այլ փնտրում"
493
494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
495 msgid "Appellant"
496 msgstr "Դիմորդ"
497
498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
499 msgid "Appellee"
500 msgstr "Պատասխանորդ"
501
502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
503 msgid "Applicant"
504 msgstr "Դիմող"
505
506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:181
507 msgid "April"
508 msgstr "Ապրիլ"
509
510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
511 msgid "Architect"
512 msgstr "Ճարտարապետ"
513
514 #. (money(ctx.fines.balance_owed))
515 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:29
516 msgid "Are you sure you are ready to charge %1 to your credit card?"
517 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես վճարելու %1 to քո կրեդիտ քարտից։"
518
519 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:20
520 msgid "Are you sure you wish to continue?"
521 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես շարունակել։"
522
523 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:67
524 msgid "Are you sure you wish to delete the selected item(s)?"
525 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել ընտրված նյութ(եր)ը"
526
527 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:53
528 msgid "Are you sure you wish to permanently delete the selected message(s)?"
529 msgstr "Վստա՞հ ես ոռ ցանկանում ես հաջորդաբար ջնջել ընտրված հաղորդում(ներ)ը։"
530
531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:16
532 msgid "Are you sure you wish to permanently delete this message?"
533 msgstr "Վստա՞հ ես ոռ ցանկանում ես հաջորդաբար ջնջել ընտրված հաղորդումը։"
534
535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:42
536 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
537 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
538
539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
540 msgid "Arranger"
541 msgstr "Գործիքավորող"
542
543 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
544 msgid "Art copyist"
545 msgstr "Արվեստի պատճենող"
546
547 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
548 msgid "Art director"
549 msgstr "Արվեստի տնօրեն"
550
551 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
552 msgid "Artist"
553 msgstr "Արտիստ"
554
555 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
556 msgid "Artistic director"
557 msgstr "Արտիստական տնօրեն"
558
559 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
560 msgid "Assignee"
561 msgstr "Օրինական ժառանգ"
562
563 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
564 msgid "Associated name"
565 msgstr "Կապակցված անուն"
566
567 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:112
568 msgid "At least"
569 msgstr "Առնվազն"
570
571 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
572 msgid "Attributed name"
573 msgstr "Վերագրված անուն"
574
575 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
576 msgid "Auctioneer"
577 msgstr "Աճուրդախոս"
578
579 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
580 msgid "Audience"
581 msgstr "Լսարան"
582
583 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:185
584 msgid "August"
585 msgstr "Օգոստոս"
586
587 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3056 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3064 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3073 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3081 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3087 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3092 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:117 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
588 msgid "Author"
589 msgstr "Հեղինակ"
590
591 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
592 msgid "Author Notes"
593 msgstr "Հեղինակի նշումներ"
594
595 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
596 msgid "Author Notes: "
597 msgstr "Հեղինակի նշումներ։ "
598
599 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
600 msgid "Author in quotations or text abstracts"
601 msgstr "Մեջբերումների հեղինակ կամ տեքստի համառոտագրություններ"
602
603 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
604 msgid "Author of afterword, colophon, etc."
605 msgstr "Վերջաբանի հեղինակ, կոլոֆոն և այլն"
606
607 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
608 msgid "Author of dialog"
609 msgstr "Երկխոսության հեղինակ"
610
611 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
612 msgid "Author of introduction, etc."
613 msgstr "Ներածության հեղինակ, այլն"
614
615 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:317 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:353 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:56
616 msgid "Author(s)"
617 msgstr "Հեղինակ(ներ)"
618
619 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:10
620 msgid "Author: A to Z"
621 msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
622
623 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:11
624 msgid "Author: Z to A"
625 msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա"
626
627 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
628 msgid "Authors"
629 msgstr "Հեղինակներ"
630
631 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
632 msgid "Autographer"
633 msgstr "Ինքնագիր տվող"
634
635 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:4
636 msgid "Available"
637 msgstr "Հասանելի"
638
639 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/avail.tt2:37
640 msgid "Available Formats"
641 msgstr "Հասանելի ձևաչափեր"
642
643 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_counts.tt2:2
644 msgid "Available copies"
645 msgstr "Հասանելի պատճեններ"
646
647 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
648 msgid "Awards Note: "
649 msgstr "Պարգևների նշումներ։ "
650
651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
652 msgid "Awards, Reviews, & Suggested Reads"
653 msgstr "Մրցանակներ, գրախոսություններ, & Առաջարկվող ընթերցումներ"
654
655 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:57
656 msgid "Back"
657 msgstr "Հետ"
658
659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:55
660 msgid "Back to Account Summary"
661 msgstr "Վերադարձ դեպի հաշվի համառոտագրություն"
662
663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:23
664 msgid "Back to Payments History"
665 msgstr "Վերադարձ դեպի Վճարումների պատմություն"
666
667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:25
668 msgid "Back to Record"
669 msgstr "Վերադարձ գրառմանը"
670
671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:56
672 msgid "Back to results"
673 msgstr "Հետ դեպի արդյունքներ"
674
675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:419
676 msgid "Badges:"
677 msgstr "Խորհրդանիշներ։"
678
679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:33
680 msgid "Balance Owed"
681 msgstr "Տնօրինած հաշվեկշիռ"
682
683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3059 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3068 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:45
684 msgid "Barcode"
685 msgstr "Շտրիխ կոդ"
686
687 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:56
688 msgid "Barcode:"
689 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
690
691 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:23
692 msgid "Basic"
693 msgstr "Հիմնական"
694
695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:166
696 msgid "Basic Hold Options"
697 msgstr "Պահման հիմնական ընտրանքներ"
698
699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:21
700 msgid "Basic Search"
701 msgstr "Հիմնական փնտրում"
702
703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
704 msgid "Before"
705 msgstr "Մինչև"
706
707 #. (date1)
708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:73
709 msgid "Before %1"
710 msgstr "Մինչ %1"
711
712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
713 msgid "Between"
714 msgstr "Միջև"
715
716 #. (date1, date2)
717 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:75
718 msgid "Between %1 and %2"
719 msgstr "%1 և %2 միջև"
720
721 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
722 msgid "Bib Level"
723 msgstr "Մատենագիտ մակարդակ"
724
725 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
726 msgid "Bibliographic antecedent"
727 msgstr "Մատենագիտական ենթադրյալ"
728
729 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
730 msgid "Bibliography, etc. Note: "
731 msgstr "Մատենագիտություն, և այլն, Նշում։ "
732
733 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:58
734 msgid "Billing Information"
735 msgstr "Վճարահաշիվը ներկայացնելու տեղեկատվություն"
736
737 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:130
738 msgid "Billing Type"
739 msgstr "Վճարման տեսակ"
740
741 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
742 msgid "Binder"
743 msgstr "Կազմող"
744
745 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
746 msgid "Binding Information: "
747 msgstr "Կազմելու տեղեկատվություն։ "
748
749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
750 msgid "Binding designer"
751 msgstr "Կազմի նախագծող"
752
753 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
754 msgid "Biographical Subject: "
755 msgstr "Կենսագրական խորագիր "
756
757 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
758 msgid "Biographical or Historical Data: "
759 msgstr "Մատենագիտական կամ պատմական տվյալներ։ "
760
761 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
762 msgid "Blurb writer"
763 msgstr "Ռեկլամային գրող"
764
765 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:77
766 msgid "Book cover"
767 msgstr "Գրքի կազմ"
768
769 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
770 msgid "Book designer"
771 msgstr "Գրքի նախագծող"
772
773 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:38
774 msgid "Book jacket cover art"
775 msgstr "Գրքի պատյանի կազմի արվեստ"
776
777 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
778 msgid "Book producer"
779 msgstr "Գրքի թողարկող"
780
781 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
782 msgid "Bookjacket designer"
783 msgstr "Գրքի կազմի նախագծող"
784
785 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
786 msgid "Bookplate designer"
787 msgstr "Գրքի երեսի նախագծող"
788
789 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
790 msgid "Bookseller"
791 msgstr "Գրավաճառ"
792
793 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:30
794 msgid "Boolean search operator"
795 msgstr "Բուլյան որոնման օպերատոր"
796
797 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:9
798 msgid "Bottom Link 2"
799 msgstr "Ստորին հղում 2"
800
801 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:11
802 msgid "Bottom Link 3"
803 msgstr "Ստորին հղում 3"
804
805 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:12
806 msgid "Bottom Link 4"
807 msgstr "Ստորին հղում 4"
808
809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:13
810 msgid "Bottom Link 5"
811 msgstr "Ստորին հղում 5"
812
813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
814 msgid "Braille embosser"
815 msgstr "Բրայլի հյուսվածք"
816
817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:48
818 msgid "Branch relationship"
819 msgstr "Մասնաճյուղի հարաբերություն"
820
821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
822 msgid "Broadcaster"
823 msgstr "Հեռարձակում"
824
825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:27
826 msgid "Browse"
827 msgstr "Զննել"
828
829 #. (control_qtype, control_bterm, control_locg)
830 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:44
831 msgid "Browse for %1 starting with %2 in %3"
832 msgstr "Զննել %1 որ սկսվում է %2 այստեղ %3"
833
834 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:46
835 msgid "Browse the Catalog"
836 msgstr "Զննել քարտարանը"
837
838 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:11
839 msgid "Call Number"
840 msgstr "Դասիչ"
841
842 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:13
843 msgid "Call Number (Shelf Browse)"
844 msgstr "Դասիչ (դարականիշ)"
845
846 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:41
847 msgid "Call Number / Copy Notes"
848 msgstr "Դասիչ / Պատճենի նշում"
849
850 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/cnbrowse.tt2:10
851 msgid "Call Number Browse"
852 msgstr "Դասիչի դիտում"
853
854 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3060 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3069 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:329
855 msgid "Call number"
856 msgstr "Դասիչ"
857
858 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:176
859 msgid "Call number:"
860 msgstr "Դասիչ։"
861
862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
863 msgid "Calligrapher"
864 msgstr "Ձեռքով գրող"
865
866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:214 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:254 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:143
867 msgid "Cancel"
868 msgstr "Չեղարկել"
869
870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:120
871 msgid "Cancel if not filled by"
872 msgstr "Չեղյալ արա եթե լրացված չէ"
873
874 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3076
875 msgid "Cancel on"
876 msgstr "Չեղյալ անել"
877
878 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:62
879 msgid "Cancel unless filled by"
880 msgstr "Չեղյալ անել մինչ լրացվի"
881
882 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:15
883 msgid "Canceled"
884 msgstr "Չեղյալ անել"
885
886 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
887 msgid "Cartographer"
888 msgstr "Քարտեզագրող"
889
890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
891 msgid "Case File Characteristics Note: "
892 msgstr "Դեպքի ֆայլի նիշերի նշումներ։ "
893
894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/authors.tt2:1
895 msgid "Cast"
896 msgstr "Դերաբաշխում"
897
898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
899 msgid "Caster"
900 msgstr "Caster"
901
902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/base.tt2:46
903 msgid "Catalog"
904 msgstr "Քարտարան"
905
906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:16
907 msgid "Catalog Browse"
908 msgstr "Քարտարանի դիտում"
909
910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:196
911 msgid "Catalog Home"
912 msgstr "Քարտարանի տուն"
913
914 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:1
915 msgid "Catalog Search"
916 msgstr "Փնտրում Քարտարանում"
917
918 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:176 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:195
919 msgid "Catalog record"
920 msgstr "Քարտարանի գրառում"
921
922 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
923 msgid "Censor"
924 msgstr "Գրաքննիչ"
925
926 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:26
927 msgid "Change"
928 msgstr "Փոխել"
929
930 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:6
931 msgid "Change Password"
932 msgstr "Փոխիր գաղտնաբառը"
933
934 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:54
935 msgid "Change Username"
936 msgstr "Փոխիր օգտվողի անունը"
937
938 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:5
939 msgid "Change preferred library"
940 msgstr "Փոխիր նախընտրելի գրադարանը"
941
942 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
943 msgid "Character Attributes: "
944 msgstr "Նիշի բնութագրիչներ: "
945
946 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:17
947 msgid "Check Out History"
948 msgstr "Դուրս տրման պատմություն"
949
950 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:50
951 msgid "Checked Out"
952 msgstr "Դուրս տրված"
953
954 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:367
955 msgid "Checked Out Before"
956 msgstr "Դուրս տրված մինչ"
957
958 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:1
959 msgid "Checking availability for this item..."
960 msgstr "Ստուգվում է այս նյութի հասանելիությունը․․․"
961
962 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3065 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:99 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:30
963 msgid "Checkout Date"
964 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
965
966 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
967 msgid "Choreographer"
968 msgstr "խորեոգրաֆ"
969
970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
971 msgid "Cinematographer"
972 msgstr "կինեմատոգրաֆ"
973
974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:48
975 msgid "Circulation Modifier"
976 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
977
978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
979 msgid "Circulation rules reject this item as non-circulatable"
980 msgstr "Սպասարկման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չսպասարկվող։"
981
982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
983 msgid "Citation/References Note: "
984 msgstr "Մեջբերման/ցիտման նշում։ "
985
986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:160 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
987 msgid "City"
988 msgstr "Քաղաք"
989
990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:126
991 msgid "Clear AddedContent Cache"
992 msgstr "Մաքրիր AddedContent Cache"
993
994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:45
995 msgid "Clear Form"
996 msgstr "Մաքրիր ձևը"
997
998 #. ("<strong>", "</strong>")
999 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:102
1000 msgid "Click %1Cancel%2 to go back and (un)select other fines."
1001 msgstr "Սեղմիր %1Չեղյալ անել%2 հետ գնալ և (հետ)ընտրել այլ տուգանքներ։"
1002
1003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:5
1004 msgid ""
1005 "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
1006 msgstr ""
1007 "Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
1008 "դարձնելու համար"
1009
1010 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:136 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:38
1011 msgid "Click to (un)select all fines"
1012 msgstr "Կտտացրու բոլոր տուգանքները (հետ)ընտրելու համար"
1013
1014 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1015 msgid "Client"
1016 msgstr "Հաճախորդ"
1017
1018 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1019 msgid "Collaborator"
1020 msgstr "Համագործակցող"
1021
1022 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:9
1023 msgid "Collapse"
1024 msgstr "Փլուզում"
1025
1026 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1027 msgid "Collection registrar"
1028 msgstr "Հավաքածուի գրանցիչ"
1029
1030 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1031 msgid "Collector"
1032 msgstr "Հավաքող"
1033
1034 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1035 msgid "Collotyper"
1036 msgstr "Collotyper"
1037
1038 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1039 msgid "Colorist"
1040 msgstr "Գունավորող"
1041
1042 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1043 msgid "Commentator"
1044 msgstr "Հաղորդավար"
1045
1046 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1047 msgid "Commentator for written text"
1048 msgstr "Գրավոր տեքստի հաղորդավար"
1049
1050 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1051 msgid "Compiler"
1052 msgstr "Ձևավորող"
1053
1054 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1055 msgid "Complainant"
1056 msgstr "Դիմող"
1057
1058 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1059 msgid "Complainant-appellant"
1060 msgstr "Դիմորդ-հայցվոր"
1061
1062 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1063 msgid "Complainant-appellee"
1064 msgstr "Դիմորդ-հայցորդ"
1065
1066 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1067 msgid "Composer"
1068 msgstr "Կոմպոզիտոր"
1069
1070 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1071 msgid "Compositor"
1072 msgstr "Կոմպոզիտոր"
1073
1074 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1075 msgid "Conceptor"
1076 msgstr "Կոնցեպտի հեղինակ"
1077
1078 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1079 msgid "Conductor"
1080 msgstr "Դիրիժոր"
1081
1082 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:24
1083 msgid "Confirm"
1084 msgstr "Հաստատել"
1085
1086 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1087 msgid "Conservator"
1088 msgstr "Կոնսերվատոր"
1089
1090 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1091 msgid "Consultant"
1092 msgstr "Խորհրդական"
1093
1094 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1095 msgid "Consultant to a project"
1096 msgstr "Նախագծի խորհրդական"
1097
1098 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:23
1099 msgid "Contact information"
1100 msgstr "Կապի տեղեկատվություն"
1101
1102 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1103 msgid "Contains"
1104 msgstr "Պարունակում է"
1105
1106 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1107 msgid "Contains phrase"
1108 msgstr "Պարունակում է արտահայտություն"
1109
1110 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:199
1111 msgid "Content descriptions"
1112 msgstr "Բովանդակության նկարագրություն"
1113
1114 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1115 msgid "Contestant"
1116 msgstr "Հակառակորդ"
1117
1118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1119 msgid "Contestant-appellant"
1120 msgstr "Մասնակից-բողոքարկու"
1121
1122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1123 msgid "Contestant-appellee"
1124 msgstr "Մասնակից-մեղադրյալ"
1125
1126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1127 msgid "Contestee"
1128 msgstr "Contestee"
1129
1130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1131 msgid "Contestee-appellant"
1132 msgstr "Contestee-appellant"
1133
1134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1135 msgid "Contestee-appellee"
1136 msgstr "Contestee-appellee"
1137
1138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:146
1139 msgid "Continue"
1140 msgstr "Շարունակել"
1141
1142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1143 msgid "Contractor"
1144 msgstr "Կոնտրակտոր"
1145
1146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1147 msgid "Contributor"
1148 msgstr "Աջակցող"
1149
1150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1151 msgid "Copy and Version Identification Note: "
1152 msgstr "Պատճենի և տարբերակի բնութագրիչի նշում։ "
1153
1154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
1155 msgid "Copy hold"
1156 msgstr "Պատճենի պահում"
1157
1158 #. (date.format(date.now, "%Y"))
1159 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:23
1160 msgid "Copyright &copy; 2006-%1 Georgia Public Library Service, and others"
1161 msgstr ""
1162 "Արտոնագիր &copy; 2006-%1 Գեորգիայի հանրային գրադարանի ծառայություն, և այլոք"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1165 msgid "Copyright claimant"
1166 msgstr "Հեղինակային իրավումքի հայցվոր"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1169 msgid "Copyright holder"
1170 msgstr "Հեղինակային իրավունքի կրող"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:408
1173 msgid "Copyright:"
1174 msgstr "Հեղինակային իրավունք։"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1177 msgid "Corrector"
1178 msgstr "Սրբագրիչ"
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1181 msgid "Correspondent"
1182 msgstr "Բաժանորդ"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1185 msgid "Costume designer"
1186 msgstr "Զգեստի դիզայներ"
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187
1189 msgid "Country"
1190 msgstr "Երկիր"
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:161 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:187 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1193 msgid "County"
1194 msgstr "Համայնք"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1197 msgid "Court governed"
1198 msgstr "Դատարանը կարգավորեց"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1201 msgid "Court reporter"
1202 msgstr "Դատարանի հաղորդավար"
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1205 msgid "Cover designer"
1206 msgstr "Կազմի դիզայներ"
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:19
1209 msgid "Create New List"
1210 msgstr "Ստեղծիր նոր ցուցակ"
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1213 msgid "Creation/Production Credits Note: "
1214 msgstr "Ստեղծման/թողարկման  երախտիքի նշում։ "
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1217 msgid "Creator"
1218 msgstr "Ստեղծող"
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:148
1221 msgid "Credit Card #"
1222 msgstr "Կրեդիտ քարտի #"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:145
1225 msgid "Credit Card Information"
1226 msgstr "Կրեդիտ քարտի տեղեկատվություն"
1227
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1229 msgid "Cumulative Index/Finding Aids Note: "
1230 msgstr "Կումուլյատիվ ինդեքս/Գտնելու օգնության նշում։ "
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1233 msgid "Curator"
1234 msgstr "Խնամակալ"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:30
1237 msgid "Current Email"
1238 msgstr "Ընթացիկ էլ փոստ"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:11
1241 msgid "Current Items Checked Out"
1242 msgstr "Ընթացիկ դուրս տրված նյութեր"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
1245 msgid "Current Items on Hold"
1246 msgstr "Ընթացիկ պահված նյութեր"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:33
1249 msgid "Current Password"
1250 msgstr "Ընթացիկ գաղտնաբառ"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:32
1253 msgid "Current Username"
1254 msgstr "Ընթացիկ օգտաանուն"
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:204
1257 msgid "Current holds"
1258 msgstr "Ընթացիկ պահումներ"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1261 msgid "Dancer"
1262 msgstr "Պարող"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1265 msgid "Data Quality Note: "
1266 msgstr "Տվյալի որակի նշում։ "
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1269 msgid "Data contributor"
1270 msgstr "Տվյաների աջակցող"
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1273 msgid "Data manager"
1274 msgstr "Տվյալների կառավարիչ"
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:90 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:30
1277 msgid "Date"
1278 msgstr "Ամսաթիվ"
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3067 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:32
1281 msgid "Date Returned"
1282 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1285 msgid "Date of Birth"
1286 msgstr "Ծննդյան ամսաթիվ"
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1289 msgid "Date/Time and Place of an Event Note: "
1290 msgstr "Իրադարձության նշումի Օր/Ժամ և վայր։ "
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:14
1293 msgid "Date: Newest to Oldest"
1294 msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:15
1297 msgid "Date: Oldest to Newest"
1298 msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:27
1301 msgid "Day Phone"
1302 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:189
1305 msgid "December"
1306 msgstr "Դեկտեմբեր"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1309 msgid "Dedicatee"
1310 msgstr "Նվիրվում է"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1313 msgid "Dedicator"
1314 msgstr "Նվիրում է"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:125
1317 msgid "Default Font Size"
1318 msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/bookbag_actions.tt2:50
1321 msgid "Default List"
1322 msgstr "Լռակյաց ցուցակ"
1323
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:74
1325 msgid "Default Mobile Carrier"
1326 msgstr "Լռակյաց բջջայինի տանող"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:79
1329 msgid "Default Mobile Number"
1330 msgstr "Լռակյաց բջջայինի համար"
1331
1332 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:54
1333 msgid "Default Phone Number"
1334 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
1335
1336 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1337 msgid "Defendant"
1338 msgstr "Պատասխանող"
1339
1340 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1341 msgid "Defendant-appellant"
1342 msgstr "Պատասխանող-բողոքարկող"
1343
1344 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1345 msgid "Defendant-appellee"
1346 msgstr "Պատասխանող-մեղադրյալ"
1347
1348 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1349 msgid "Degree granting institution"
1350 msgstr "Կոչում շնորհող հաստատություն"
1351
1352 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1353 msgid "Degree supervisor"
1354 msgstr "Կոչման ղեկավար"
1355
1356 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:17
1357 msgid "Delete"
1358 msgstr "Ջնջել"
1359
1360 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:179
1361 msgid "Delete List"
1362 msgstr "Ջնջիր ցուցակը"
1363
1364 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:72
1365 msgid "Delete Selected Titles"
1366 msgstr "Ջնջել ընտրված վերնագրերը"
1367
1368 #. (ctx.message_update_changed)
1369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
1370 msgid "Deleted %1 message(s)."
1371 msgstr "Ջնջված է %1 հաղորդագրություն։"
1372
1373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:83
1374 msgid "Deleting Help"
1375 msgstr "Ջնջելու օգնություն"
1376
1377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1378 msgid "Delineator"
1379 msgstr "Փորագրող"
1380
1381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1382 msgid "Depicted"
1383 msgstr "Պատկերված"
1384
1385 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1386 msgid "Depositor"
1387 msgstr "Դեպոզիտոր"
1388
1389 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:275
1390 msgid "Description:"
1391 msgstr "Նկարագրություն՝"
1392
1393 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1394 msgid "Designer"
1395 msgstr "Նախագծող"
1396
1397 #. (alternative_link)
1398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:96
1399 msgid "Did you mean %1?"
1400 msgstr "Դու նկատի ունե՞ս %1"
1401
1402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1403 msgid "Digital Bookplate"
1404 msgstr "Թվային գրացուցակաթերթ"
1405
1406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
1407 msgid "Digital Bookplates"
1408 msgstr "Թվային գրացուցակաթերթեր"
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1411 msgid "Director"
1412 msgstr "Տնօրեն"
1413
1414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:18
1415 msgid ""
1416 "Disabling checkout or holds history will permanently remove all items from "
1417 "your history."
1418 msgstr ""
1419 "Դուրս տրումների կամ պահումների պատմության արգելափակումը քո պատմությունից "
1420 "հաջորդաբար կհեռացնի բոլոր նյութերը։"
1421
1422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:210
1423 msgid "Discard Pending Address"
1424 msgstr "Հրաժարվեք սպասվող հասցեից"
1425
1426 #. (attrs.title)
1427 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:94
1428 msgid "Display record details for \"%1\""
1429 msgstr "Արտածիր գրառման մանրամասները \"%1\" համար"
1430
1431 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1432 msgid "Dissertant"
1433 msgstr "Ատենախոս"
1434
1435 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1436 msgid "Dissertation Note: "
1437 msgstr "Ատենախոսության նշում։ "
1438
1439 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1440 msgid "Distribution place"
1441 msgstr "Տարածման վայր"
1442
1443 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1444 msgid "Distributor"
1445 msgstr "Բաշխող"
1446
1447 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:380 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:220
1448 msgid "Distributor:"
1449 msgstr "Տարածող"
1450
1451 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:20
1452 msgid "Do not show this warning again."
1453 msgstr "Մի ցույց տուր այս զգուշացումընորից։"
1454
1455 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:174
1456 msgid "Do you really want to delete this list?"
1457 msgstr "Իրոք ցանկանու՞մ ես ջնջել այս ցուցակը։"
1458
1459 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
1460 msgid "Does not contain"
1461 msgstr "Չի պարունակում"
1462
1463 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1464 msgid "Donor"
1465 msgstr "Դոնոր"
1466
1467 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:12
1468 msgid "Download"
1469 msgstr "Ներբեռնել"
1470
1471 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:187
1472 msgid "Download CSV"
1473 msgstr "Բեռնաթափիր CSV"
1474
1475 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1476 msgid "Draftsman"
1477 msgstr "Գծագրիչ"
1478
1479 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1480 msgid "Dubious author"
1481 msgstr "Կասկածելի հեղինակ"
1482
1483 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3058 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3066 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3088 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3093 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:56
1484 msgid "Due Date"
1485 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
1486
1487 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:75
1488 msgid "E-Items Checked Out"
1489 msgstr "Էլ-նյութերը դուրս են տրված"
1490
1491 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_circs.tt2:6
1492 msgid "E-Items Currently Checked Out"
1493 msgstr "Էլ-նյութերը այս պահին  Դուրս են Տրված"
1494
1495 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:58
1496 msgid "E-Items Currently Checked out"
1497 msgstr "Էլ-նյութերը այս պահին  Դուրս են տրված"
1498
1499 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:73
1500 msgid "E-Items Currently on Hold"
1501 msgstr "Էլ-նյութերը հիմա պահված են"
1502
1503 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:85
1504 msgid "E-Items Ready for Checkout"
1505 msgstr "Էլ-նյութերը պատրաստ են դուրս տրման"
1506
1507 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:80
1508 msgid "E-Items on Hold"
1509 msgstr "Էլ-նյութերը պահված են"
1510
1511 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:88
1512 msgid "E-Items ready for pickup"
1513 msgstr "Էլ-նյութերը պատրաստ են վերցնելու"
1514
1515 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1516 msgid "Earlier"
1517 msgstr "Ավելի վաղ"
1518
1519 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
1520 msgid "Earlier issues"
1521 msgstr "Վաղ համարներ"
1522
1523 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:257 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:331
1524 msgid "Edit"
1525 msgstr "Խմբագրել"
1526
1527 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:169
1528 msgid "Edit Address"
1529 msgstr "Խմբագրել հասցեն"
1530
1531 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:5
1532 msgid "Edit Email Address"
1533 msgstr "Խմբագրի էլ․ փոստի հասցեն"
1534
1535 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:19
1536 msgid "Edit Hold"
1537 msgstr "Խմբագրի պահումը"
1538
1539 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:266
1540 msgid "Edit List Description"
1541 msgstr "Խմբագրի Ցուցակի նկարագրությունը"
1542
1543 #. (attrs.title)
1544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:256
1545 msgid "Edit hold for item %1"
1546 msgstr "Խմբագրի պահումը այս նյութի համար %1"
1547
1548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:22
1549 msgid "Editing Hold"
1550 msgstr "Պահումը խմբագրվում է"
1551
1552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:314 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:274
1553 msgid "Edition:"
1554 msgstr "Հրատարակություն։"
1555
1556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1557 msgid "Editor"
1558 msgstr "Խմբագիր"
1559
1560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1561 msgid "Editor of compilation"
1562 msgstr "Կոմպիլյացիայի խմբագրիչ"
1563
1564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1565 msgid "Editor of moving image work"
1566 msgstr "Շարժվող պատկերի աշխատանքի խմբագրիչ"
1567
1568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1569 msgid "Electrician"
1570 msgstr "Էլեկտրիկ"
1571
1572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:308
1573 msgid "Electronic resource"
1574 msgstr "Էլեկտրոնային պաշար"
1575
1576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:143 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:167
1577 msgid "Electronic resources"
1578 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
1579
1580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1581 msgid "Electrotyper"
1582 msgstr "Էլեկտրոմուտքագրող"
1583
1584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:110
1585 msgid "Email"
1586 msgstr "Էլ. փոստ"
1587
1588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:116 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1589 msgid "Email Address"
1590 msgstr "էլ փոստի հասցե"
1591
1592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:208
1593 msgid "Email Address:"
1594 msgstr "Էլ. փոստի հասցե"
1595
1596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:65
1597 msgid "Email address associated with the account:"
1598 msgstr "էլ փոստի հասցե որը կապված է այս հաշվի հետ"
1599
1600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:25
1601 msgid "Email address: "
1602 msgstr "Էլ. փոստի հասցե։ "
1603
1604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1605 msgid "Enacting jurisdiction"
1606 msgstr "Իրավասության ընդունումը"
1607
1608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1609 msgid "Engineer"
1610 msgstr "Ինժեներ"
1611
1612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1613 msgid "Engraver"
1614 msgstr "Փորագրող"
1615
1616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_hints.tt2:2
1617 msgid ""
1618 "Ensure your account has a valid email address so that we can notify you "
1619 "about available holds, items that are about to be overdue, and overdue items!"
1620 msgstr ""
1621 "Վստահ եղիր որ քո հաշիվը ունի իրական էլ փոստ հասցե, որպեսզի կարողանանք "
1622 "զգուշացնել հասանելի պահումների մասին, նյութերի մասին որ դառնալու են "
1623 "ժամկետանց, և ժամկետանց նյութերի մասին։"
1624
1625 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:247
1626 msgid "Enter date in MM/DD/YYYY format"
1627 msgstr "Մուտք արա ամսաթիվը ԱԱ/ՕՕ/ՏՏՏՏ ձևաչափով"
1628
1629 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:53
1630 msgid "Enter search query:"
1631 msgstr "Մուտք արա փնտրման հարցումը"
1632
1633 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:23
1634 msgid "Enter the name of the new list:"
1635 msgstr "Մուտք արա նոր ցուցակի անունը"
1636
1637 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1638 msgid "Entity and Attribute Information Note: "
1639 msgstr "Բնույթի և հատկանիշի տեղեկատվության նշում։ "
1640
1641 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47
1643 msgid "Error creating receipt: %1"
1644 msgstr "Սխալ այս ստացականը ստեղծելիս: %1"
1645
1646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_email.tt2:7
1647 msgid "Error preparing receipt:"
1648 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս"
1649
1650 #. ((ctx.printable_receipt.textcode ? ctx.printable_receipt.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_receipt.desc : 0) || ctx.printable_receipt.error_output.data || l("No receipt data returned from server"))
1651 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
1652 msgid "Error preparing receipt: %1"
1653 msgstr "Սխալ ստացականը պատրաստելիս: %1"
1654
1655 #. ((ctx.printable_record.textcode ? ctx.printable_record.textcode _ ' / ' _ ctx.printable_record.desc : 0) || ctx.printable_record.error_output.data || l("No record data returned from server"))
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
1657 msgid "Error printing record: %1"
1658 msgstr "Սխալ գրառումը տպելիս: %1"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:40
1661 msgid "Estimated wait:"
1662 msgstr "Գնահատված սպասում։"
1663
1664 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1665 msgid "Etcher"
1666 msgstr "Օֆորտիստ"
1667
1668 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:33
1669 msgid "Evening Phone"
1670 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
1671
1672 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1673 msgid "Event place"
1674 msgstr "Իրադարձության վայր"
1675
1676 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:30
1677 msgid "Evergreen"
1678 msgstr "Evergreen"
1679
1680 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/homesearch.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_logo.tt2:1
1681 msgid "Evergreen Logo"
1682 msgstr "Evergreen ապրանքանիշ"
1683
1684 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:26
1685 msgid "Example: 0026626051"
1686 msgstr "Օրինակ՝ 0026626051"
1687
1688 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
1689 msgid "Excerpt"
1690 msgstr "Մեջբերում"
1691
1692 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:106
1693 msgid "Exclude Electronic Resources"
1694 msgstr "Բացառիր էլեկտրոնային պաշարները"
1695
1696 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1697 msgid "Exhibitions Note: "
1698 msgstr "Ցուցահանդեսի նշում։ "
1699
1700 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:11
1701 msgid "Expand"
1702 msgstr "Ընդարձակել"
1703
1704 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:119
1705 msgid "Expand to also show results not matching this term"
1706 msgstr "Ընդլայնիր, որ նաև ցույց տա այս տերմինին չհամընկող արդյունքները"
1707
1708 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1709 msgid "Expert"
1710 msgstr "Փորձագետ"
1711
1712 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:30 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:2
1713 msgid "Expert Search"
1714 msgstr "Արհեստավարժ փնտրում"
1715
1716 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:169
1717 msgid "Expiration Month"
1718 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամիս"
1719
1720 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:194
1721 msgid "Expiration Year"
1722 msgstr "Ժամկետը լրանալու տարի"
1723
1724 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:42
1725 msgid "Expire Date"
1726 msgstr "Լրանալու ժամկետ"
1727
1728 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:7
1729 msgid "Expires"
1730 msgstr "Լրանում է"
1731
1732 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:35
1733 msgid "Export List"
1734 msgstr "Արտահանման ցուցակ"
1735
1736 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/refworks.tt2:19
1737 msgid "Export to RefWorks"
1738 msgstr "Արտահանում դեպի RefWorks"
1739
1740 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:13
1741 msgid "FAQs"
1742 msgstr "Հաճախ տրվող հարցեր"
1743
1744 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1745 msgid "Facsimilist"
1746 msgstr "ֆաքսիմիլիստ"
1747
1748 #. (ctx.message_update_failed)
1749 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1750 msgid "Failed to delete %1 message(s)."
1751 msgstr "Ձախողվեց ջնջելու %1 հաղորդագրությունը։"
1752
1753 #. (ctx.message_update_failed)
1754 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1755 msgid "Failed to mark %1  message(s) as unread."
1756 msgstr "Ձախողվեց նշելու %1  հաղորդագրությունները որպես չկարդացված։"
1757
1758 #. (ctx.message_update_failed)
1759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:39
1760 msgid "Failed to mark %1 message(s) as read."
1761 msgstr "Ձախողվեց նշելու %1 հաղորդագրությունները որպես կարդացված։"
1762
1763 #. (ctx.failed_renewals)
1764 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:37
1765 msgid "Failed to renew %1 item(s)"
1766 msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1 նյութ(եր)"
1767
1768 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:179
1769 msgid "February"
1770 msgstr "Փետրվար"
1771
1772 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:72
1773 msgid "Fewer"
1774 msgstr "Քիչ"
1775
1776 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1777 msgid "Field director"
1778 msgstr "դաշտային տնօրեն"
1779
1780 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:8
1781 msgid "Field:"
1782 msgstr "Դաշտ"
1783
1784 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1785 msgid "Film director"
1786 msgstr "Շարժանկարի տնօրեն"
1787
1788 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1789 msgid "Film distributor"
1790 msgstr "Շարժանկարի տարածող"
1791
1792 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1793 msgid "Film editor"
1794 msgstr "Ֆիլմի խմբագիր"
1795
1796 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1797 msgid "Film producer"
1798 msgstr "Շարժանկարի թողարկող"
1799
1800 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1801 msgid "Filmmaker"
1802 msgstr "Շարժանկարի պատրաստող"
1803
1804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:161
1805 msgid "Filtered by:"
1806 msgstr "Զտված ըստ"
1807
1808 #. (locname)
1809 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:119
1810 msgid "Find a copy in the shelving location, \"%1.\""
1811 msgstr "Գտիր պատճեն դարակի վրա, \"%1.\""
1812
1813 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:103 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:69
1814 msgid "Fines"
1815 msgstr "Տուգանքներ"
1816
1817 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:19
1818 msgid "Fines:"
1819 msgstr "Տուգանքներ։"
1820
1821 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:106 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
1822 msgid "First Name"
1823 msgstr "Անուն"
1824
1825 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1826 msgid "First party"
1827 msgstr "Առաջին խմբաքանակ"
1828
1829 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1830 msgid "Forger"
1831 msgstr "Կեղծել"
1832
1833 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:35
1834 msgid "Forgot your password?"
1835 msgstr "Մոռացե՞լ ես քո գաղտնաբառը։"
1836
1837 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3074 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3082 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history/export.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:326 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:379
1838 msgid "Format"
1839 msgstr "Ձևաչափ"
1840
1841 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:36
1842 msgid "Format:"
1843 msgstr "Ձևաչափ։"
1844
1845 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:74
1846 msgid "Format: "
1847 msgstr "Ձևաչափ "
1848
1849 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1850 msgid "Formatted Contents Note: "
1851 msgstr "Ձևավորված բովանդակության նշում։ "
1852
1853 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1854 msgid "Former Title Complexity Note: "
1855 msgstr "Նախկին վերնագրի բարդության նշում։ "
1856
1857 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1858 msgid "Former owner"
1859 msgstr "Նախորդ տեր"
1860
1861 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
1862 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:73
1863 msgid "Friday: %1 - %2"
1864 msgstr "Ուրբաթ: %1 - %2"
1865
1866 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:71
1867 msgid "Friday: closed"
1868 msgstr "Ուրբաթ։ փակ է"
1869
1870 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:31
1871 msgid "Fulfilled"
1872 msgstr "Իրականացված"
1873
1874 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1875 msgid "Funder"
1876 msgstr "Հիմնադիր"
1877
1878 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1879 msgid "Funding Information Note: "
1880 msgstr "Հիմնադիր տեղեկատվության նշում։ "
1881
1882 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1883 msgid "General Note: "
1884 msgstr "Ընդհանուր նշում։ "
1885
1886 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1887 msgid "Genre: "
1888 msgstr "Ժանր "
1889
1890 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
1891 msgid "Geographic Coverage Note: "
1892 msgstr "Աշխարհագրական ծածկույթի նշում։ "
1893
1894 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:1
1895 msgid "Geographic Setting: "
1896 msgstr "Աշխարհագրական կարգաբերում ներ "
1897
1898 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1899 msgid "Geographic information specialist"
1900 msgstr "Աշխարհագրական տեղեկատվության մասնագետ"
1901
1902 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:77 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:80 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:299 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:68 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:30
1903 msgid "Go"
1904 msgstr "Գնա"
1905
1906 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:115 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:193
1907 msgid "Go Back"
1908 msgstr "Ետ գնալ"
1909
1910 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:28
1911 msgid "Go back to try again or to cancel this payment attempt."
1912 msgstr "Ետ գնալ որ նորից փորձես կամ որ չեղյալ անես այս վճարման փորձը։"
1913
1914 #. (rec_attrs.title)
1915 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:38
1916 msgid "Go to record %1"
1917 msgstr "Գնա գրառում %1"
1918
1919 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:52
1920 msgid "Go to..."
1921 msgstr "Գնա․․․"
1922
1923 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:7
1924 msgid "Google Preview"
1925 msgstr "Google նախնական դիտում"
1926
1927 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
1928 msgid "Graphic technician"
1929 msgstr "Գրաֆիկայի մասնագետ"
1930
1931 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:139 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:90
1932 msgid "Group Formats and Editions"
1933 msgstr "Խմբային ձևաչափեր և հրատարակություններ"
1934
1935 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:238
1936 msgid "HTML View"
1937 msgstr "HTML Դիտում"
1938
1939 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:170
1940 msgid "Hide"
1941 msgstr "Թաքցնել"
1942
1943 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:13
1944 msgid "Hide activation date"
1945 msgstr "Թաքցրու ակտիվացման ամսաթիվը"
1946
1947 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:136
1948 msgid "Hide items in list"
1949 msgstr "Թաքցրու նյութերը ցուցակում"
1950
1951 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:4
1952 msgid "Hint: use the full 10 digits of your phone #, no spaces, no dashes"
1953 msgstr ""
1954 "Հնարք՝ օգտագործիր քո հեռախոսիամբողջական 10 նիշը #,  արանց բացատների և "
1955 "գծիկների"
1956
1957 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:10
1958 msgid "History of Checked Out Items"
1959 msgstr "Սպասարկված նյութերի պատմություն"
1960
1961 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:91
1962 msgid "History of Items Checked Out"
1963 msgstr "Այն յութերի պատմություն, որոնք սպասարկվել են"
1964
1965 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:63
1966 msgid "History of items on hold"
1967 msgstr "Պահված նյութերի պատմություն"
1968
1969 #. (hold.hold.queue_position, hold.hold.potential_copies)
1970 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:56
1971 msgid "Hold #%1 on %quant(%2, copy, copies)"
1972 msgstr "Պահում #%1 ըստ %quant(%2, copy, copies)"
1973
1974 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:8
1975 msgid "Hold Placement"
1976 msgstr "Պահումի տեղադրում"
1977
1978 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:59
1979 msgid "Hold is suspended"
1980 msgstr "Պահումը կասեցված է"
1981
1982 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:121
1983 msgid "Hold not found"
1984 msgstr "Պահումը չի գտնված"
1985
1986 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
1987 msgid "Hold rules reject this item as unholdable"
1988 msgstr "Պահման օրենքները մերժում են այս նյութը որպես չպահվող։"
1989
1990 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:91
1991 msgid "Hold was not successfully placed"
1992 msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
1993
1994 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:55
1995 msgid "Hold was successfully placed"
1996 msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
1997
1998 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:53
1999 msgid "Holdable?"
2000 msgstr "Պահվո՞ղ"
2001
2002 #. (serial.location)
2003 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:23
2004 msgid "Holdings summary (%1)"
2005 msgstr "Պահումների համառոտագրություն"
2006
2007 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2008 msgid "Holds"
2009 msgstr "Պահումներ"
2010
2011 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:84
2012 msgid "Holds Help"
2013 msgstr "Պահումների օգնություն"
2014
2015 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:27
2016 msgid "Holds History"
2017 msgstr "Պահումների պատմություն"
2018
2019 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/home.tt2:1
2020 msgid "Home"
2021 msgstr "Տուն"
2022
2023 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:100 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:103
2024 msgid "Home Library"
2025 msgstr "Տնային գրադարան"
2026
2027 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2028 msgid "Honoree"
2029 msgstr "Honoree"
2030
2031 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2032 msgid "Host"
2033 msgstr "Հյուրընկալող"
2034
2035 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2036 msgid "Host institution"
2037 msgstr "Հյուրընկալող հաստատություն"
2038
2039 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:368
2040 msgid "I have checked this item out before"
2041 msgstr "Ես այս նյութը վերցրել եմ առաջներում"
2042
2043 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:11
2044 msgid "ISBN"
2045 msgstr "ISBN"
2046
2047 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:294 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:235
2048 msgid "ISBN:"
2049 msgstr "ISBN:"
2050
2051 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:12
2052 msgid "ISSN"
2053 msgstr "ISSN"
2054
2055 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:301 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:243
2056 msgid "ISSN:"
2057 msgstr "ISSN:"
2058
2059 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:19
2060 msgid "Identifier"
2061 msgstr "Նկարագրիչ"
2062
2063 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:30
2064 msgid "If none are selected, any available formats may be used."
2065 msgstr ""
2066 "Եթե ոչ մեկը ընտրված չէ, ցանկացած հասանելի ձևաչափեր կարող են օգտագործվել։"
2067
2068 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/metarecord_hold_filters.tt2:50
2069 msgid "If none are selected, any available languages may be used."
2070 msgstr ""
2071 "Եթե ոչ մեկը ընտրված չէ, ցանկացած հասանելի լեզուներ կարող են օգտագործվել։"
2072
2073 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:93
2074 msgid "If suspended, activate on"
2075 msgstr "Եթե կասեցված է, ակտիվացրու"
2076
2077 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/password_hint.tt2:2
2078 msgid ""
2079 "If this is your first time logging in, please enter the last 4 digits of "
2080 "your phone number. Example: 0926"
2081 msgstr ""
2082 "Եթե սա քո առաջին մուտք ն է, ապա մուտք արա քո հեռախոսի վերջին 4 նիշերը։ "
2083 "Օրինակ՝ 0926"
2084
2085 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/tips.tt2:6
2086 msgid ""
2087 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
2088 "selector at the right of the search bar"
2089 msgstr ""
2090 "Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
2091 "փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
2092
2093 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2094 msgid "Illuminator"
2095 msgstr "Լուսարար"
2096
2097 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2098 msgid "Illustrator"
2099 msgstr "Նկարազարդող"
2100
2101 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:49
2102 msgid "Image of item"
2103 msgstr "Նյութի պատկերը"
2104
2105 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2106 msgid "Immediate Source of Acquisition Note: "
2107 msgstr "Համալրման նշումի անմիջական աղբյուր։ "
2108
2109 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_refund_policy.tt2:4
2110 msgid ""
2111 "Important! You must have a printed receipt to be eligible for a refund on "
2112 "lost items (regulations allow for no exceptions)."
2113 msgstr ""
2114 "Կարևոր է։ Պետք է ունենաս տպված ստացական որպեսզի իրավասու լինես ստանալու "
2115 "փոխհատուցում կորած նյութերի համար (կարգավորումները թույլ չեն տալիս "
2116 "բացառություններ)"
2117
2118 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_status.tt2:46
2119 msgid "In Transit"
2120 msgstr "Փոխանցման մեջ"
2121
2122 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2123 msgid "Incomplete"
2124 msgstr "Ոչ լրիվ"
2125
2126 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2127 msgid "Indexes"
2128 msgstr "Ցուցիչներ"
2129
2130 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2131 msgid "Information About Documentation Note: "
2132 msgstr "Փաստաթղթի նշումի մասին տեղեկատվություն: "
2133
2134 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2135 msgid "Information Relating to Copyright Status: "
2136 msgstr "Հեղինակային իրավունքի վերաբերվող տեղեկատվություն։ "
2137
2138 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:127
2139 msgid "Initial Amount Owed"
2140 msgstr "Սկզբնական պարտքի գումարը"
2141
2142 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2143 msgid "Inscriber"
2144 msgstr "Inscriber"
2145
2146 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2147 msgid "Instrumentalist"
2148 msgstr "Գործիքավար"
2149
2150 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2151 msgid "Interviewee"
2152 msgstr "Հարցազրույց տվող"
2153
2154 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2155 msgid "Interviewer"
2156 msgstr "Հարցազրույց վերցնող"
2157
2158 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2159 msgid "Inventor"
2160 msgstr "Գյուտարար"
2161
2162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:87
2163 msgid "Is"
2164 msgstr "Is"
2165
2166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:37
2167 msgid "Issue Label"
2168 msgstr "Համարի պիտակ"
2169
2170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
2171 msgid "Issue hold"
2172 msgstr "Պահված համար"
2173
2174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2175 msgid "Issues Held"
2176 msgstr "Համարները պահված են"
2177
2178 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2179 msgid "Issuing Body Note: "
2180 msgstr "Տվող մարմնի նշում։ "
2181
2182 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2183 msgid "Issuing body"
2184 msgstr "Տրամադրող մարմին"
2185
2186 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:16
2187 msgid "Item Barcode"
2188 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
2189
2190 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2191 msgid "Item Form"
2192 msgstr "Նյութի կաղապար"
2193
2194 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:141
2195 msgid "Item Selected"
2196 msgstr "Նյութը ընտրված է"
2197
2198 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2199 msgid "Item Type"
2200 msgstr "Նյութի տեսակ"
2201
2202 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:39
2203 msgid "Item details and Actions"
2204 msgstr "Նյութի մանրամասներ և գործողություններ"
2205
2206 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:188
2207 msgid "Item is needed for a hold"
2208 msgstr "Նյութը հարկավոր է Պահման համար"
2209
2210 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3
2211 msgid "Items Checked Out"
2212 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
2213
2214 #. (ctx.user_stats.checkouts.total_out)
2215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:48 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:52
2216 msgid "Items Currently Checked out (%1)"
2217 msgstr "Այս պահին դուրս տրված նյութեր (%1)"
2218
2219 #. (ctx.user_stats.holds.total)
2220 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:63 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:67
2221 msgid "Items Currently on Hold (%1)"
2222 msgstr "Պահման մեջ գտնվող նյութեր (%1)"
2223
2224 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:33
2225 msgid "Items Ready for Pickup"
2226 msgstr "Վերցման համար պատրաստ նյութեր"
2227
2228 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
2229 msgid "Items from this shelving location do not circulate"
2230 msgstr "Այս գրադարակի նյութերը չեն սպասարկվում։"
2231
2232 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds_ready.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:108 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:16
2233 msgid "Items on Hold"
2234 msgstr "Պահված նյութեր"
2235
2236 #. (ctx.user_stats.holds.ready)
2237 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:82
2238 msgid "Items ready for pickup (%1)"
2239 msgstr "Նյութեր որ պատրաստ են վերցնելու (%1)"
2240
2241 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:178
2242 msgid "January"
2243 msgstr "Հունվար"
2244
2245 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2246 msgid "Journal Title"
2247 msgstr "Ամսագրի վերնագիր"
2248
2249 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2250 msgid "Judge"
2251 msgstr "Դատավոր"
2252
2253 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:184
2254 msgid "July"
2255 msgstr "Հուլիս"
2256
2257 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:183
2258 msgid "June"
2259 msgstr "Հունիս"
2260
2261 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2262 msgid "Jurisdiction governed"
2263 msgstr "Իրավասությունը կառավարվում է"
2264
2265 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:81
2266 msgid "Keep history of checked out items?"
2267 msgstr "Պահե՞լ դուրս տրված նյութերի պատմությունը"
2268
2269 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:92
2270 msgid "Keep history of holds?"
2271 msgstr "Պահե՞լ պահումների պատմությունը"
2272
2273 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/qtype_selector.tt2:1
2274 msgid "Keyword"
2275 msgstr "Վճռորոշ բառ"
2276
2277 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:35
2278 msgid "Keyword Search Tips"
2279 msgstr "Բանալի բառով որոնման հնարք"
2280
2281 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:14
2282 msgid "LCCN"
2283 msgstr "LCCN"
2284
2285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2286 msgid "Laboratory"
2287 msgstr "Լաբորատորիա"
2288
2289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2290 msgid "Laboratory director"
2291 msgstr "Լաբորատորիայի տնօրեն"
2292
2293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2294 msgid "Landscape architect"
2295 msgstr "Լանդշաֆտի ճարտարապետ"
2296
2297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2298 msgid "Language"
2299 msgstr "Լեզու"
2300
2301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2302 msgid "Language Note: "
2303 msgstr "Լեզվի նշում։ "
2304
2305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/locale_picker.tt2:10
2306 msgid "Language:"
2307 msgstr "Լեզու։"
2308
2309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:129
2310 msgid "Large Font"
2311 msgstr "Լայն տառատեսակ"
2312
2313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:111 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2314 msgid "Last Name"
2315 msgstr "Ազգանուն"
2316
2317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:126
2318 msgid "Last Payment Time"
2319 msgstr "Վերջին վճարման ժամ"
2320
2321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2322 msgid "Later"
2323 msgstr "Ավելի ուշ"
2324
2325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:1
2326 msgid "Later issues"
2327 msgstr "Ուշացած համարներ"
2328
2329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2330 msgid "Lead"
2331 msgstr "Առաջատար"
2332
2333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:25
2334 msgid "Least Popular"
2335 msgstr "Քիչ հանրահայտ"
2336
2337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2338 msgid "Lender"
2339 msgstr "Փոխատու"
2340
2341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2342 msgid "Libelant"
2343 msgstr "Libelant"
2344
2345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2346 msgid "Libelant-appellant"
2347 msgstr "Հայցվոր-բողոքարկու"
2348
2349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2350 msgid "Libelant-appellee"
2351 msgstr "Libelant-appellee"
2352
2353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2354 msgid "Libelee"
2355 msgstr "Պատասխանող"
2356
2357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2358 msgid "Libelee-appellant"
2359 msgstr "Պատասխանող-հայց ներկայացնող"
2360
2361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2362 msgid "Libelee-appellee"
2363 msgstr "Մեղադրյալ"
2364
2365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:91 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:327
2366 msgid "Library"
2367 msgstr "Գրադարան"
2368
2369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:21
2370 msgid "Library Card Number or Username"
2371 msgstr "Գրադարանի քարտի համար կամ օգտվողի անուն"
2372
2373 #. (ctx.library.name)
2374 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/library.tt2:1
2375 msgid "Library details: %1"
2376 msgstr "Գրադարանի մանրամասներ: %1"
2377
2378 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:1
2379 msgid "Library system password reset request form"
2380 msgstr "Գրադարանային համակարգի գաղտնաբառի վերակարգաբերման պահանջի ձև"
2381
2382 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:11
2383 msgid "Library web site"
2384 msgstr "Գրադարանի կայք"
2385
2386 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:90
2387 msgid "Library: "
2388 msgstr "Գրադարան "
2389
2390 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2391 msgid "Librettist"
2392 msgstr "Librettist"
2393
2394 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2395 msgid "Licensee"
2396 msgstr "Արտոնագիր"
2397
2398 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2399 msgid "Licensor"
2400 msgstr "Արտոնվող"
2401
2402 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2403 msgid "Lighting designer"
2404 msgstr "Լուսավորության նախագծող"
2405
2406 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:77
2407 msgid "Limit to Available"
2408 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
2409
2410 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:82
2411 msgid "Limit to Available Items"
2412 msgstr "Սահմանափակիր հասանելի նյութերով"
2413
2414 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:133
2415 msgid "Limit to results matching this term"
2416 msgstr "Սահմանափակիր այս տերմինին համընկնող արդյունքներով"
2417
2418 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:4
2419 msgid "Link 1"
2420 msgstr "Կապ 1"
2421
2422 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:5
2423 msgid "Link 2"
2424 msgstr "Կապ 2"
2425
2426 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:6
2427 msgid "Link 3"
2428 msgstr "Կապ 3"
2429
2430 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:7
2431 msgid "Link 4"
2432 msgstr "Կապ 4"
2433
2434 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav_links.tt2:8
2435 msgid "Link 5"
2436 msgstr "Կապ 5"
2437
2438 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2439 msgid "Linking Entry Complexity Note: "
2440 msgstr "Հղման կապի բարդւթյան նշում։ "
2441
2442 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3
2443 msgid "List Contents"
2444 msgstr "Ցուցադրի բովանդակությունը"
2445
2446 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:56
2447 msgid "List Items Help"
2448 msgstr "Ցուցակային նյութերի օգնություն"
2449
2450 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:7
2451 msgid "List Preferences"
2452 msgstr "Նախապատվությունների ցուցակ"
2453
2454 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:24
2455 msgid "List all holds"
2456 msgstr "Թվարկի բոլոր պահումները"
2457
2458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:39
2459 msgid "List description (optional):"
2460 msgstr "Թվարկի նկարագրությունը (կամայական)"
2461
2462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:44
2463 msgid "List items per page"
2464 msgstr "Թվարկի նյութերը ըստ էջի"
2465
2466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:61
2467 msgid "List of Transactions"
2468 msgstr "Տրանզակցիաների ցուցակ"
2469
2470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:24
2471 msgid "Lists per page"
2472 msgstr "Ցուցակներ ըստ էջերի"
2473
2474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
2475 msgid "Literary Form"
2476 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
2477
2478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2479 msgid "Lithographer"
2480 msgstr "Լիտոգրաֆիստ"
2481
2482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:15
2483 msgid "Loading..."
2484 msgstr "Բեռնում..."
2485
2486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:320 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:359 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:64
2487 msgid "Local Call Number"
2488 msgstr "Տեղային դասիչ"
2489
2490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:221
2491 msgid "Locate Z39.50 Matches"
2492 msgstr "Որոշիր Z39.50 համընկնումները"
2493
2494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:39
2495 msgid "Location"
2496 msgstr "Վայր"
2497
2498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2499 msgid "Location of Originals/Duplicates Note: "
2500 msgstr "Բնօրինալ/կրկնված նշումի վայր։ "
2501
2502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2503 msgid "Location of Other Archival Materials Note: "
2504 msgstr "Արխիվային այլ նյութերի տեղաբաշխման նշում։ "
2505
2506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47
2507 msgid "Locations"
2508 msgstr "Տեղակայություններ"
2509
2510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:54
2511 msgid "Log in"
2512 msgstr "Գրանցվիր"
2513
2514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:29
2515 msgid "Log in to My Account"
2516 msgstr "Մուտք Իմ հաշիվ"
2517
2518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:17
2519 msgid "Log in to Your Account"
2520 msgstr "Մուտք Քո հաշիվ"
2521
2522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:3
2523 msgid ""
2524 "Login failed. The username or password provided was not valid. Passwords are "
2525 "case-sensitive.  Check your Caps-Lock key and try again or contact your "
2526 "local library."
2527 msgstr ""
2528 "Գրանցումը ձախողվեց։ Տրամադրված օգտատիրոջ անունը կամ գաղտնաբառը սխալ են։ "
2529 "Գաղտնաբառերը զգայուն են ռեգիստրին։ Ստուգիր Caps-Lock ստեղնը և փորձիր նորից "
2530 "կամ կապվիր աշխատակազմի հետ։"
2531
2532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:42
2533 msgid "Logout"
2534 msgstr "Ելք"
2535
2536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2537 msgid "Lyricist"
2538 msgstr "Տեքստի հեղինակը"
2539
2540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
2541 msgid "MARC Record"
2542 msgstr "ՄԵԸՔ գրառում"
2543
2544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:35
2545 msgid "Mailing address"
2546 msgstr "Առաքման հասցե"
2547
2548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:200
2549 msgid "Make Default List"
2550 msgstr "Ստեղծիր լռակյաց ցուցակ"
2551
2552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2553 msgid "Manufacture place"
2554 msgstr "Արտադրման վայր"
2555
2556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2557 msgid "Manufacturer"
2558 msgstr "Արտադրող"
2559
2560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:394 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:227
2561 msgid "Manufacturer:"
2562 msgstr "Արտադրող"
2563
2564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2565 msgid "Marbler"
2566 msgstr "Մարմարագործ"
2567
2568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:180
2569 msgid "March"
2570 msgstr "Մարտ"
2571
2572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:61
2573 msgid "Mark As Read"
2574 msgstr "Նշիր կարդացված"
2575
2576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:62
2577 msgid "Mark As Unread"
2578 msgstr "Նշիր որպես չկարդացված"
2579
2580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:20
2581 msgid "Mark Unread"
2582 msgstr "Նշիր չկարդացված"
2583
2584 #. (ctx.message_update_changed)
2585 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2586 msgid "Marked %1  message(s) as unread."
2587 msgstr "Նշված է %1  հաղորդագրություն որպես չկարդացված։"
2588
2589 #. (ctx.message_update_changed)
2590 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:27
2591 msgid "Marked %1 message(s) as read."
2592 msgstr "Նշված է %1 հաղորդագրություն որպես կարդացված։"
2593
2594 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2595 msgid "Markup editor"
2596 msgstr "Նշումների խմբագիր"
2597
2598 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:1
2599 msgid "Matches exactly"
2600 msgstr "Համընկնում է ճշգրտորեն"
2601
2602 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:182
2603 msgid "May"
2604 msgstr "Մայիս"
2605
2606 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2607 msgid "Medium"
2608 msgstr "Միջին"
2609
2610 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:45
2611 msgid "Message"
2612 msgstr "Հաղորդագրություն"
2613
2614 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:28
2615 msgid "Messages"
2616 msgstr "Հաղորդագրություններ"
2617
2618 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:74
2619 msgid "Messages Help"
2620 msgstr "Հաղորդագրությունների օգնություն"
2621
2622 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2623 msgid "Metadata contact"
2624 msgstr "Մետատվյալների կոնտակտ"
2625
2626 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2627 msgid "Metal-engraver"
2628 msgstr "Մետաղի վրա փորագրող"
2629
2630 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2631 msgid "Methodology Note: "
2632 msgstr "Մեթոդոլոգիական նշում։ "
2633
2634 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
2635 msgid "Middle Name"
2636 msgstr "Միջին անուն"
2637
2638 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2639 msgid "Minute taker"
2640 msgstr "Րոպե վերցնել"
2641
2642 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2643 msgid "Missing"
2644 msgstr "Բացակա"
2645
2646 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:20
2647 msgid "Mobile carrier:"
2648 msgstr "Բջջային կրող"
2649
2650 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_number_textbox.tt2:1
2651 msgid "Mobile number:"
2652 msgstr "Բջջայինի համար"
2653
2654 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2655 msgid "Moderator"
2656 msgstr "Մոդերատոր"
2657
2658 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
2659 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:21
2660 msgid "Monday: %1 - %2"
2661 msgstr "Երկուշաբթի: %1 - %2"
2662
2663 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:19
2664 msgid "Monday: closed"
2665 msgstr "Երկուշաբթի։ փակ է"
2666
2667 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2668 msgid "Monitor"
2669 msgstr "Մոնիտոր"
2670
2671 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/facets.tt2:78
2672 msgid "More"
2673 msgstr "Ավելին"
2674
2675 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:18
2676 msgid "Most Popular"
2677 msgstr "Ամենից հանրահայտ"
2678
2679 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:22
2680 msgid "Move selected items to list:"
2681 msgstr "Ընտրված նյութերը տեղափոխիր ցուցակ"
2682
2683 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:41
2684 msgid ""
2685 "Multiple words are not searched together as a phrase. They will be found in "
2686 "various parts of the record. To search for a phrase, enclose your search "
2687 "terms in quotation marks."
2688 msgstr ""
2689 "Բազմակի բառերը որպես արտահայտություն փնտրովի չեն։ Դրանք կգտնվեն գրառման "
2690 "տարբեր մասերում։ Արտահայտության համար որոնում կատարելու նպատակով ընդգրկի "
2691 "փնտրամն տերմինները չակերտների մեջ։"
2692
2693 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2694 msgid "Music copyist"
2695 msgstr "Երաժշտությունը ընդօրինակող"
2696
2697 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2698 msgid "Musical director"
2699 msgstr "Երաժշտական տնօրեն"
2700
2701 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2702 msgid "Musician"
2703 msgstr "Երաժիշտ"
2704
2705 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:38
2706 msgid "My Account"
2707 msgstr "Իմ հաշիվը"
2708
2709 #. (page.name)
2710 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:33
2711 msgid "My Account - %1"
2712 msgstr "Իմ հաշվեհամարը - %1"
2713
2714 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:11
2715 msgid "My Account Summary"
2716 msgstr "Իմ հաշվեհամարի համառոտագրությունը"
2717
2718 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/ebook_holds.tt2:11
2719 msgid "My E-Item Holds"
2720 msgstr "Իմ էլ․-նյութ պահումները"
2721
2722 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:79
2723 msgid "My Existing Lists"
2724 msgstr "Իմ առկա ցուցակները"
2725
2726 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:11
2727 msgid "My Holds"
2728 msgstr "Իմ պահումները"
2729
2730 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:40
2731 msgid "My Lists"
2732 msgstr "Իմ ցուցակները"
2733
2734 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2735 msgid "My Lists Preferences"
2736 msgstr "Իմ ցուցակների նախապատվությունը"
2737
2738 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages.tt2:10
2739 msgid "My Messages"
2740 msgstr "Իմ Հաղորդագրությունները"
2741
2742 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:65 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:14
2743 msgid "Name"
2744 msgstr "Անունը"
2745
2746 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:268
2747 msgid "Name:"
2748 msgstr "Անուն:"
2749
2750 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2751 msgid "Narrator"
2752 msgstr "Պատմող"
2753
2754 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:413
2755 msgid "Navigate Selected List "
2756 msgstr "Ղեկավարի ընտրած ցուցակը "
2757
2758 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_email.tt2:32
2759 msgid "New Email"
2760 msgstr "Նոր էլ. փոստ"
2761
2762 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:34
2763 msgid "New Password"
2764 msgstr "Նոր գաղտնաբառ"
2765
2766 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:35
2767 msgid "New Password Again"
2768 msgstr "Նոր գաղտնաբառը նորից"
2769
2770 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_username.tt2:34
2771 msgid "New Username"
2772 msgstr "Օգտվողի նոր անուն"
2773
2774 #. (ctx.user.prefix, ctx.user.first_given_name, ctx.user.second_given_name, ctx.user.family_name, ctx.user.suffix)
2775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:92
2776 msgid "New account requested by %1 %2 %3 %4 %5"
2777 msgstr "Հարցվել է նոր հաշիվ %1 %2 %3 %4 %5"
2778
2779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:17
2780 msgid "New password is invalid.  Please try a different password."
2781 msgstr "Նոր գաղտնաբառը սխալ է։ Փորձիր մեկ ուրիշը։"
2782
2783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:35
2784 msgid "New password:"
2785 msgstr "Նոր գաղտնաբառ։"
2786
2787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:56 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:456 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:213 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:197 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2788 msgid "Next"
2789 msgstr "Հաջորդը"
2790
2791 #. (ctx.copy_limit)
2792 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:278
2793 msgid "Next %1"
2794 msgstr "Հաջորդ %1"
2795
2796 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/cnbrowse.tt2:20
2797 msgid "Next Page &gt;&gt;"
2798 msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
2799
2800 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:37
2801 msgid "Next Record"
2802 msgstr "Հաջորդ գրառումը"
2803
2804 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:57
2805 msgid "Next page"
2806 msgstr "Հաջորդ էջ"
2807
2808 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:51
2809 msgid "No"
2810 msgstr "Ոչ"
2811
2812 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:41
2813 msgid "No Content Available"
2814 msgstr "Չկա հասանելի բովանդակություն"
2815
2816 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:208
2817 msgid ""
2818 "No configured Email address. See \"My Account\" for setting your Email "
2819 "address."
2820 msgstr ""
2821 "Չկան ձևավորված էլ փոստի հասցեներ։ Տես \"My Account\" քո էլ փոստի կարգաբերման "
2822 "համար։"
2823
2824 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:106
2825 msgid "No holds found."
2826 msgstr "Պահումներ չեն գտնվել։"
2827
2828 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:80
2829 msgid "No messages found."
2830 msgstr "Հաղորդագրություններ չեն գտնվել"
2831
2832 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:14
2833 msgid "No receipt data returned from server"
2834 msgstr "Կայանից ստացականի տվյալներ չեն վերադարձվել"
2835
2836 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:15
2837 msgid "No record data returned from server"
2838 msgstr "Կայանից գրառման տվյալներ չեն վերադարձվել"
2839
2840 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:86
2841 msgid "No, this hold is suspended"
2842 msgstr "Ոչ, այս պահումը կասեցված է"
2843
2844 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:144
2845 msgid "None"
2846 msgstr "Ոչ մեկը"
2847
2848 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:47 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
2849 msgid "Not"
2850 msgstr "ՈՉ"
2851
2852 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:165
2853 msgid "Not holdable"
2854 msgstr "Ենթակա չէ պահման"
2855
2856 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:216
2857 msgid "Note:"
2858 msgstr "Նշում։"
2859
2860 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password_msg.tt2:2
2861 msgid ""
2862 "Note: The password must be at least 7 characters in length, contain at least "
2863 "one letter (a-z/A-Z), and contain at least one number."
2864 msgstr ""
2865 "Նշում։ Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի և նիշ, պարունակի առնվազն մեկ տառ (a-"
2866 "z/A-Z), և պարունակի առնվազն մեկ թիվ։"
2867
2868 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset_msg.tt2:2
2869 msgid ""
2870 "Note: You must have a valid email address associated with your library "
2871 "account. If not, please contact your local library for further assistance."
2872 msgstr ""
2873 "Նշում։ Դու պետք է ունենաս գործող էլ. փոստի հասցե կապված գրադարանային քո "
2874 "հաշվի հետ։ Եթե ոչ, դիմիր աշխատակազմին աջակցության համար։"
2875
2876 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/sms_carrier_selector.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:41
2877 msgid "Note: carrier charges may apply"
2878 msgstr "Նշում. կարող է կիրառվեկ ուղեկցողի վճար"
2879
2880 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3078 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:122 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:329 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:383 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:390
2881 msgid "Notes"
2882 msgstr "Նշումներ"
2883
2884 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
2885 msgid "Notification Preferences"
2886 msgstr "Նշումների նախապատվություններ"
2887
2888 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:31
2889 msgid "Notify by Email by default when a hold is ready for pickup?"
2890 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց էլ. փոստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2891
2892 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:44
2893 msgid "Notify by Phone by default when a hold is ready for pickup?"
2894 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց հեռախոսով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2895
2896 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:65
2897 msgid "Notify by Text by default when a hold is ready for pickup?"
2898 msgstr "Զգուշացն՞լ որպես լռակյաց տեքստով երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2899
2900 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:202
2901 msgid "Notify when hold is ready for pickup?"
2902 msgstr "Զգուշացն՞լ երբ պահումը պատրաստ է ստանալուն։"
2903
2904 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:188
2905 msgid "November"
2906 msgstr "Նոյեմբեր"
2907
2908 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2909 msgid "Numbering Peculiarities Note: "
2910 msgstr "Համարակալման առանձնահատկությունների նշում։ "
2911
2912 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:27 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:2
2913 msgid "Numeric Search"
2914 msgstr "Թվային փնտրում"
2915
2916 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/temp_warn.tt2:22
2917 msgid "OK"
2918 msgstr "Լավ"
2919
2920 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:31
2921 msgid "OR"
2922 msgstr "ԿԱՄ"
2923
2924 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:187
2925 msgid "October"
2926 msgstr "Հոկտեմբեր"
2927
2928 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:57
2929 msgid "On Hold"
2930 msgstr "Պահման մեջ"
2931
2932 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:89
2933 msgid ""
2934 "One or more holds could not be suspended because the item is at (or en route "
2935 "to) the pickup library."
2936 msgstr ""
2937 "Մեկ կամ ավել պահումներ հնարավոր չէ կասեցնել քանի որ նյութը գտնվում է (կամ "
2938 "ճանապարհին է)  ստանալու գրադարանում։"
2939
2940 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-mfhd.tt2:4
2941 msgid "Online"
2942 msgstr "Առցանց"
2943
2944 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2945 msgid "Onscreen presenter"
2946 msgstr "Պաստարից ներկայացնող"
2947
2948 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:12
2949 msgid "Opening hours"
2950 msgstr "Աշխատանքի ժամեր"
2951
2952 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2953 msgid "Opponent"
2954 msgstr "Ընդիմախոս"
2955
2956 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:33
2957 msgid "Or"
2958 msgstr "Կամ"
2959
2960 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2961 msgid "Organizer"
2962 msgstr "Կազմակերպիչ"
2963
2964 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2965 msgid "Original Version Note: "
2966 msgstr "Իրական տարբերակի նշում։ "
2967
2968 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2969 msgid "Originator"
2970 msgstr "Նախապատճառ"
2971
2972 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2973 msgid "Other"
2974 msgstr "Այլ"
2975
2976 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:121
2977 msgid "Other Fees"
2978 msgstr "Այլ գումարներ"
2979
2980 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:117
2981 msgid "Other Fines and Fees"
2982 msgstr "Այլ տուգանքներ և գանձումներ"
2983
2984 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:39
2985 msgid "Other Phone"
2986 msgstr "Այլ հեռախոս"
2987
2988 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
2989 msgid "Owner"
2990 msgstr "Տնօրինող"
2991
2992 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
2993 msgid "Ownership and Custodial History: "
2994 msgstr "Սեփականության և պահառության պատմություն։ "
2995
2996 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:29
2997 msgid "PIN Number or Password"
2998 msgstr "PIN համար կամ գաղտնաբառ"
2999
3000 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3001 msgid "Panelist"
3002 msgstr "Ներկայացնող"
3003
3004 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3005 msgid "Papermaker"
3006 msgstr "Թուղթ պատրաստող"
3007
3008 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/core_info.tt2:49
3009 msgid "Parent library: "
3010 msgstr "Ծնող գրադարան։ "
3011
3012 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:331
3013 msgid "Part"
3014 msgstr "Մաս"
3015
3016 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3017 msgid "Participant or Performer Note: "
3018 msgstr "Մասնակցի կամ դերասանի նշում։ "
3019
3020 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:58
3021 msgid "Password"
3022 msgstr "Գաղտնաբառ"
3023
3024 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3025 msgid "Password has been reset"
3026 msgstr "Գաղտնաբառը վերագրվել է"
3027
3028 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3029 msgid "Passwords did not match. Please try again"
3030 msgstr "Գաղտնաբառը չի համընկնում։ Փորձիր նորից։"
3031
3032 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/update_password.tt2:22
3033 msgid "Passwords do not match."
3034 msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում։"
3035
3036 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3037 msgid "Patent applicant"
3038 msgstr "Արտոնագրի դիմող"
3039
3040 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3041 msgid "Patent holder"
3042 msgstr "Արտոնագրի պահող"
3043
3044 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3045 msgid "Patron"
3046 msgstr "Ընթերցող"
3047
3048 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/awards.tt2:6
3049 msgid "Patron Reviews:"
3050 msgstr "Ընթերցողի վերանայումներ"
3051
3052 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:89
3053 msgid "Patron Search"
3054 msgstr "Ընթերցողի որոնում"
3055
3056 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:86
3057 msgid "Patron barcode was not found"
3058 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը գտնված չէ"
3059
3060 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/hold_error_messages.tt2:1
3061 msgid "Patron has reached the maximum fine amount"
3062 msgstr "Ընթերցողը հասել է տուգանքի գումարի ամենամեծ արժեքին"
3063
3064 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:137 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:26
3065 msgid "Pay Fines"
3066 msgstr "Վճարի տուգանքներ"
3067
3068 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:184 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:185
3069 msgid "Pay selected fines"
3070 msgstr "Վճարի ընտրված տուգանքները"
3071
3072 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:168 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main.tt2:99
3073 msgid "Pay this fine"
3074 msgstr "Վճարի այս տուգանքը"
3075
3076 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:28
3077 msgid "Payment Date"
3078 msgstr "Վճարման ամսաթիվ"
3079
3080 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:29
3081 msgid "Payment For"
3082 msgstr "Վճարումը արված է"
3083
3084 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:101 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/main_base.tt2:104
3085 msgid "Payments"
3086 msgstr "Վճարներ"
3087
3088 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:13
3089 msgid "Payments History"
3090 msgstr "Վճարումների պատմություն"
3091
3092 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:130 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:186
3093 msgid "Pending Addresses"
3094 msgstr "Լուծման սպասող հասցեներ"
3095
3096 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:120
3097 msgid "Perform an Author Search"
3098 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
3099
3100 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3101 msgid "Performer"
3102 msgstr "Դերասան"
3103
3104 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:118 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:119
3105 msgid "Permalink"
3106 msgstr "Permalink"
3107
3108 #. (hdata.hold_failed_event.ilsperm)
3109 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:115
3110 msgid "Permission: \"%1\""
3111 msgstr "Թույլատվություն: \"%1\""
3112
3113 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3114 msgid "Permitting agency"
3115 msgstr "Թույլատրող կազմակերպություն"
3116
3117 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3118 msgid "Personal Information"
3119 msgstr "Թույլատվության մասին տեղեկատվություն"
3120
3121 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3122 msgid "Phone Number"
3123 msgstr "Հեռախոսահամար"
3124
3125 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:216
3126 msgid "Phone Number:"
3127 msgstr "Հեռախոսի համար"
3128
3129 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3130 msgid "Photographer"
3131 msgstr "Լուսանկարող"
3132
3133 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:298
3134 msgid "Phys. Desc.:"
3135 msgstr "Ֆիզիկ. նկարագր."
3136
3137 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:308
3138 msgid "Physical Description:"
3139 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
3140
3141 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3075 ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3083 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:69 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:119
3142 msgid "Pickup Location"
3143 msgstr "Վերցնելու վայր"
3144
3145 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:113
3146 msgid "Pickup holds from behind the desk when possible?"
3147 msgstr "Վերցնե՞լ պահումները դարակի հետևից երբ հնարավոր է։"
3148
3149 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds/edit.tt2:49
3150 msgid "Pickup library"
3151 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
3152
3153 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:195
3154 msgid "Pickup location:"
3155 msgstr "Վերցնելու վայր։"
3156
3157 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:79 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:396 ../../Open-ILS/src/templates/opac/place_hold.tt2:1
3158 msgid "Place Hold"
3159 msgstr "Տեղադրի պահումը"
3160
3161 #. (attrs.title)
3162 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:393
3163 msgid "Place Hold on %1"
3164 msgstr "Դիր պահում %1"
3165
3166 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:156
3167 msgid "Place another hold for this "
3168 msgstr "Սրա համար դիր մեկ այլ պահում "
3169
3170 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:295 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:19
3171 msgid "Place hold"
3172 msgstr "Դիր պահում"
3173
3174 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:77
3175 msgid "Place hold for patron by barcode:"
3176 msgstr "Ընթերցողի համար դիր պահում ըստ շտրիխ կոդի։"
3177
3178 #. (ctx.user.first_given_name, ctx.user.family_name)
3179 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold.tt2:99
3180 msgid "Place this hold for me (%1 %2)"
3181 msgstr "Իմ համար դիր այս պահումը (%1 %2)"
3182
3183 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3184 msgid "Plaintiff"
3185 msgstr "Հայցվոր"
3186
3187 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3188 msgid "Plaintiff-appellant"
3189 msgstr "Հայցվոր բողոքարկու"
3190
3191 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3192 msgid "Plaintiff-appellee"
3193 msgstr "Հայցվորը `մեղադրյալ"
3194
3195 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3196 msgid "Platemaker"
3197 msgstr "Պատրաստող"
3198
3199 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:11
3200 msgid ""
3201 "Please do not Refresh or use your browser's Back button or your credit card "
3202 "may be charged more than once."
3203 msgstr ""
3204 "Խնդրվում է չթարմացնել կամ չօգտագործել դիտակի Հետ կոճակը կամ կրեդիտ քարտը "
3205 "որից գումար կգանձվի մեկից վաել անգամ։"
3206
3207 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:10
3208 msgid "Please enter a search term in the Search box."
3209 msgstr "Մուտք արա որոնման տերմինը Փնտրման վանդակում"
3210
3211 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:11
3212 msgid "Please enter and repeat your new password."
3213 msgstr "Մուտք արա և կրկնի քո գաղտնաբառը"
3214
3215 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:18
3216 msgid "Please enter the following information:"
3217 msgstr "Մուտք արա հետևյալ տեղեկատվությունը"
3218
3219 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:51
3220 msgid ""
3221 "Please enter your user name or barcode to identify your library account and "
3222 "request a password reset"
3223 msgstr ""
3224 "Մուտք արա քո օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը որպեսզի նույնականացնես գրադարանի "
3225 "քո հաշիվը և պահանջես գաղտնաբառի վերագրում։"
3226
3227 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/form.tt2:25
3228 msgid "Please include leading zeros."
3229 msgstr "Ներառ առաջատար զրոները"
3230
3231 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:79
3232 msgid "Please see library staff to complete your registration."
3233 msgstr "Գրանցումը ավարտելու համար դիմիր աշխատակազմին։"
3234
3235 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:115
3236 msgid "Please select a valid library"
3237 msgstr "Ընտրի թույլատրված գրադարան"
3238
3239 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:27
3240 msgid "Popularity Adjusted Relevance"
3241 msgstr "Հեղինակության կարգավորվող համապատասխանությունը"
3242
3243 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:165
3244 msgid "Popularity:"
3245 msgstr "Հանրաճանաչություն"
3246
3247 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:26
3248 msgid "Powered by"
3249 msgstr "Աջակցված"
3250
3251 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3252 msgid "Praeses"
3253 msgstr "Պաշտամունքներ"
3254
3255 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3256 msgid "Preferred Citation of Described Materials Note: "
3257 msgstr "Նկարագրված նյութերի նախընտրելի հղման նշում։ "
3258
3259 #. ("<span class=\"bold\">' _ ctx.get_aou(ctx.pref_ou).name _ '</span>")
3260 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/pref_lib_display.tt2:2
3261 msgid "Preferred library: %1"
3262 msgstr "Նախընտրելի գրադարան: %1"
3263
3264 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:68
3265 msgid "Preferred pickup location"
3266 msgstr "նախընտրելի վերցնելու վայր"
3267
3268 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:55
3269 msgid "Preferred search location"
3270 msgstr "Փնտրման նախընտրելի վայր"
3271
3272 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3273 msgid "Presenter"
3274 msgstr "Ներկայացնող"
3275
3276 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/extras.tt2:22
3277 msgid "Preview"
3278 msgstr "Նախադիտում"
3279
3280 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:43 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:35 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/holds.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:418 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/list.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/issues-db.tt2:194 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3281 msgid "Previous"
3282 msgstr "Նախորդ"
3283
3284 #. (ctx.copy_offset - new_offset)
3285 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/copy_table.tt2:272
3286 msgid "Previous %1"
3287 msgstr "Նախորդ %1"
3288
3289 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:25
3290 msgid "Previous Record"
3291 msgstr "Նախորդ գրառում"
3292
3293 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:27
3294 msgid "Previous page"
3295 msgstr "Նախորդ էջ"
3296
3297 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circ_history.tt2:40
3298 msgid "Previously Checked Out Items"
3299 msgstr "Նախապես դուրս տրված նյութեր"
3300
3301 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/hold_history.tt2:32
3302 msgid "Previously Held Items"
3303 msgstr "Նախապես պահված նյութեր"
3304
3305 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:80
3306 msgid "Primary Identification"
3307 msgstr "Նախնական ճանաչում"
3308
3309 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:109
3310 msgid "Print"
3311 msgstr "Տպել"
3312
3313 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:108
3314 msgid "Print / Email Actions Image"
3315 msgstr "Տպելու / Էլ․ փոստի գործողությունների պատկեր"
3316
3317 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/print.tt2:5
3318 msgid "Print Record"
3319 msgstr "Տպել գրառումը"
3320
3321 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay.tt2:41
3322 msgid "Print receipt"
3323 msgstr "Տպել ստացականը"
3324
3325 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3326 msgid "Printer"
3327 msgstr "Տպիչ"
3328
3329 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3330 msgid "Printer of plates"
3331 msgstr "Ափսեների տպագրող"
3332
3333 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3334 msgid "Printmaker"
3335 msgstr "Տպագրիչ պատրաստող"
3336
3337 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:13
3338 msgid "Problem with list management:"
3339 msgstr "Ցուցակի կառավարման խնդիր"
3340
3341 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:96
3342 msgid "Problem:"
3343 msgstr "Պրոբլեմ։"
3344
3345 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3346 msgid "Process contact"
3347 msgstr "Գործողության կոնտակտ"
3348
3349 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:10
3350 msgid "Processing your payment may take some time."
3351 msgstr "Քո վճարման իրականացում կտևի ինչ որ ժամանակ։"
3352
3353 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_pay_init.tt2:9
3354 msgid "Processing..."
3355 msgstr "Իրականացում"
3356
3357 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3358 msgid "Producer"
3359 msgstr "Թողարկող"
3360
3361 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:366 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:213
3362 msgid "Producer:"
3363 msgstr "Արտադրող:"
3364
3365 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3366 msgid "Production company"
3367 msgstr "Արտադրող կազմակերպություն"
3368
3369 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3370 msgid "Production designer"
3371 msgstr "Արտադրանքի դիզայներ"
3372
3373 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3374 msgid "Production manager"
3375 msgstr "Թողարկման կառավարիչ"
3376
3377 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3378 msgid "Production personnel"
3379 msgstr "Թողարկող անձնակազմ"
3380
3381 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3382 msgid "Production place"
3383 msgstr "Թողարկման վայր"
3384
3385 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3386 msgid "Programmer"
3387 msgstr "Ծրագրավորող"
3388
3389 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3390 msgid "Project director"
3391 msgstr "Նախագծի տնօրեն"
3392
3393 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3394 msgid "Proofreader"
3395 msgstr "Սրբագրիչ"
3396
3397 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3398 msgid "Provider"
3399 msgstr "Մատակարար"
3400
3401 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:323 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:376
3402 msgid "Publication Date"
3403 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
3404
3405 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:70
3406 msgid "Publication Year"
3407 msgstr "Հրատարակման տարի"
3408
3409 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3410 msgid "Publication place"
3411 msgstr "Հրատարակման վայր"
3412
3413 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3414 msgid "Publications About Described Materials Note: "
3415 msgstr "Նկարագրված նյութի նշման հրատարակություն։ "
3416
3417 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3418 msgid "Publisher"
3419 msgstr "Հրատարակիչ"
3420
3421 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:335 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:190
3422 msgid "Publisher:"
3423 msgstr "Հրատարակիչ"
3424
3425 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3426 msgid "Publishing director"
3427 msgstr "Հրատարակության տնօրեն"
3428
3429 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3430 msgid "Puppeteer"
3431 msgstr "Տիկնիկների դերասան"
3432
3433 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/login/help.tt2:4
3434 msgid "Questions?"
3435 msgstr "Հարցե՞ր"
3436
3437 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:228
3438 msgid "RSS Feed"
3439 msgstr "RSS Feed"
3440
3441 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3442 msgid "Radio director"
3443 msgstr "Ռադիո տնօրեն"
3444
3445 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3446 msgid "Radio producer"
3447 msgstr "Ռադիո թողարկող"
3448
3449 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:429
3450 msgid "Ratings Icon"
3451 msgstr "Գնահատումների պատկերիկ"
3452
3453 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:39
3454 msgid "Re-enter new password:"
3455 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
3456
3457 #. (date.format(ctx.parse_datetime(hdata.thaw_date), DATE_FORMAT))
3458 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/place_hold_result.tt2:62
3459 msgid "Reactivate on %1"
3460 msgstr "Ռեակտիվացված է %1"
3461
3462 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/ebook_api/base_js.tt2:13
3463 msgid "Ready for Checkout"
3464 msgstr "Պատրաստ է տացքի"
3465
3466 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/topnav.tt2:63
3467 msgid "Ready for Pickup"
3468 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
3469
3470 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payments.tt2:31 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/receipt_print.tt2:5
3471 msgid "Receipt"
3472 msgstr "Ստացական"
3473
3474 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/staff_saved_searches.tt2:5
3475 msgid "Recent searches"
3476 msgstr "Ստացականների որոնում"
3477
3478 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/mylist.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/record/email.tt2:1
3479 msgid "Record Detail"
3480 msgstr "Գրառման մանրամասն"
3481
3482 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/record.tt2:10
3483 msgid "Record Details"
3484 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
3485
3486 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:324
3487 msgid "Record Holdings Details"
3488 msgstr "Գրառման պահումների մանրամասներ"
3489
3490 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:170
3491 msgid "Record Holdings Summary"
3492 msgstr "Գրառման պահումների համառոտագրություն"
3493
3494 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:283
3495 msgid "Record details"
3496 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
3497
3498 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3499 msgid "Recording engineer"
3500 msgstr "Ձայնագրման ինժեներ"
3501
3502 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3503 msgid "Recordist"
3504 msgstr "Recordist"
3505
3506 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3507 msgid "Redaktor"
3508 msgstr "Redaktor"
3509
3510 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:168
3511 msgid "Refine My Original Search"
3512 msgstr "Վերաձևակերպի իմ սկզբնական փնտրումը"
3513
3514 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:55
3515 msgid "Refine these results"
3516 msgstr "Վերաձևակերպի այս արդյունքները"
3517
3518 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:58
3519 msgid "Registration successful!"
3520 msgstr "Գրանցումը հաջող է"
3521
3522 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:128
3523 msgid "Regular Font"
3524 msgstr "Սովորական տառատեսակ"
3525
3526 #. ((crad.description || crad.label))
3527 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:37
3528 msgid "Remove %1 filter"
3529 msgstr "Հեռացրու %1 զտիչը"
3530
3531 #. (attrs.title)
3532 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:404
3533 msgid "Remove %1 from my list"
3534 msgstr "Հեռացրու %1 իմ ցուցակից"
3535
3536 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:197
3537 msgid "Remove Default List"
3538 msgstr "Հեռացրու լռակյաց ցուցակը"
3539
3540 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:28
3541 msgid "Remove Search Row"
3542 msgstr "Հեռացրու որոնման տողը"
3543
3544 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:296 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/anon_list.tt2:20
3545 msgid "Remove from list"
3546 msgstr "Հեռացնել ցանկից"
3547
3548 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/summary.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:404
3549 msgid "Remove from my list"
3550 msgstr "Հեռացնել իմ ցանկից"
3551
3552 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:58
3553 msgid "Remove location filter"
3554 msgstr "Հեռացրու տեղաբաշխման զտիչը"
3555
3556 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/adv_filter.tt2:79
3557 msgid "Remove publication date filter"
3558 msgstr "Հեռացրու հրատարակման ամսաթվի զտիչը"
3559
3560 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:54
3561 msgid "Remove row"
3562 msgstr "Հեռացնել տողը"
3563
3564 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3565 msgid "Renderer"
3566 msgstr "Տրամադրող"
3567
3568 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:46
3569 msgid "Renew Selected Titles"
3570 msgstr "Թարմացրու ընտրված վերնագրերը"
3571
3572 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/css/style.css.tt2:3057 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:76
3573 msgid "Renewals Left"
3574 msgstr "Թողնված թարմացումներ"
3575
3576 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/circs.tt2:57
3577 msgid "Renewing Help"
3578 msgstr "Թարմացման օգնություն"
3579
3580 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3581 msgid "Reporter"
3582 msgstr "Լրագրող"
3583
3584 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3585 msgid "Repository"
3586 msgstr "Պահոց"
3587
3588 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3589 msgid "Reproduction Note: "
3590 msgstr "Վերարտադրության նշում։ "
3591
3592 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/footer.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3593 msgid "Request Library Card"
3594 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3595
3596 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:54
3597 msgid "Request a Library Card"
3598 msgstr "Պահանջիր գրադարանի քարտ"
3599
3600 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:1
3601 msgid "Requested Username"
3602 msgstr "Պահանջված օգտվողի անունը"
3603
3604 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3605 msgid "Research team head"
3606 msgstr "Հետազոտական խմբի ղեկավար"
3607
3608 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3609 msgid "Research team member"
3610 msgstr "Հետազոտական խմբի անդամ"
3611
3612 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3613 msgid "Researcher"
3614 msgstr "Հետազոտող"
3615
3616 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/password_reset.tt2:6
3617 msgid "Reset Password"
3618 msgstr "Վերագործարկեք գաղտնաբառը"
3619
3620 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3621 msgid "Respondent"
3622 msgstr "Պատասխանող"
3623
3624 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3625 msgid "Respondent-appellant"
3626 msgstr "Պատասխանող բողոքարկու"
3627
3628 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3629 msgid "Respondent-appellee"
3630 msgstr "Պատասխանող մեղադրյալ"
3631
3632 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3633 msgid "Responsible party"
3634 msgstr "Պատասխանատու կուսակցություն"
3635
3636 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3637 msgid "Restager"
3638 msgstr "Restager"
3639
3640 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3641 msgid "Restorationist"
3642 msgstr "Restorationist"
3643
3644 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3645 msgid "Restrictions on Access Note: "
3646 msgstr "Հասանելիության նշումի արգելանք։ "
3647
3648 #. ("<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_start _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.result_stop _ '</span>", "<span class=\"result_count_number\">' _ ctx.hit_count _ '</span>")
3649 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:9
3650 msgid "Results %1 - %2 of about %3"
3651 msgstr "Արդյունքներ %1 - %2 մոտ %3"
3652
3653 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/list/update.tt2:40
3654 msgid "Return"
3655 msgstr "Վերադարձ"
3656
3657 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/messages/single_message.tt2:13
3658 msgid "Return to Message List"
3659 msgstr "Վերադարձիր հաղորդագրության ցուցակին"
3660
3661 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:28
3662 msgid "Return to record"
3663 msgstr "Վերադարձի գրառմանը"
3664
3665 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/opac/register.tt2:84
3666 msgid "Return to the Catalog"
3667 msgstr "Վերադարձիր քարտարան"
3668
3669 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3670 msgid "Reviewer"
3671 msgstr "Գրախոսող"
3672
3673 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/addedcontent.tt2:3
3674 msgid "Reviews"
3675 msgstr "Գրախոսություններ"
3676
3677 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:430
3678 msgid "Reviews &amp; More"
3679 msgstr "Գրախոսություններ &amp; Ավելին"
3680
3681 #. (attrs.title)
3682 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:425
3683 msgid "Reviews and More for %1"
3684 msgstr "Գրախոսականներ և ավելին սրա համար %1"
3685
3686 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3687 msgid "Rubricator"
3688 msgstr "Ռուբրիկատոր"
3689
3690 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/sms_cn.tt2:45
3691 msgid "SMS not enabled for this site."
3692 msgstr "SMS-ը թույլատրված չէ այս կայքի համար։"
3693
3694 #. ("<time property=\"opens\" content=\"' _ date.format(open, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(open) _ '</time>", "<time property=\"closes\" content=\"' _ date.format(close, { 'format' => '%H:%M:%S' }) _ '\">' _ date.format(close) _ '</time>")
3695 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:86
3696 msgid "Saturday: %1 - %2"
3697 msgstr "Շաբաթ: %1 - %2"
3698
3699 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/library/hours.tt2:84
3700 msgid "Saturday: closed"
3701 msgstr "Շաբաթ։ փակ է"
3702
3703 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:281 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_my_lists.tt2:64 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_notify.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:138
3704 msgid "Save"
3705 msgstr "Հիշել"
3706
3707 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs.tt2:207
3708 msgid "Save Changes"
3709 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
3710
3711 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:404
3712 msgid "Save Notes"
3713 msgstr "Հիշիր նշումները"
3714
3715 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:280
3716 msgid "Save changes to name or description?"
3717 msgstr "Հիշե՞լ փոփոխությունները անվան կամ նկարագրության մեջ։"
3718
3719 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/lists.tt2:83
3720 msgid "Saved Lists"
3721 msgstr "Հիշված ցանկեր"
3722
3723 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:25
3724 msgid "Saved Searches"
3725 msgstr "Հիշված փնտրումներ"
3726
3727 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/contents.tt2:1
3728 msgid "Scale Note for Graphic Material: "
3729 msgstr "Մասշտաբի նշում գրաֆիկական նյութի համար։ "
3730
3731 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3732 msgid "Scenarist"
3733 msgstr "Սցենարիստ"
3734
3735 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3736 msgid "Scientific advisor"
3737 msgstr "Գիտական ղեկավար"
3738
3739 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3740 msgid "Screenwriter"
3741 msgstr "Սցենարիստ"
3742
3743 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3744 msgid "Scribe"
3745 msgstr "Արտագրող"
3746
3747 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3748 msgid "Sculptor"
3749 msgstr "Քանդակագործ"
3750
3751 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:49 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:28 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:29 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:99
3752 msgid "Search"
3753 msgstr "Որոնում"
3754
3755 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filter_group_selector.tt2:17
3756 msgid "Search Filter"
3757 msgstr "Փնտրման զտիչ"
3758
3759 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:49
3760 msgid "Search Filters"
3761 msgstr "Փնտրման զտիչներ"
3762
3763 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:48
3764 msgid "Search Hits Help"
3765 msgstr "Որոնում հարվածների օգնություն"
3766
3767 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:105
3768 msgid "Search In Progress"
3769 msgstr "Փնտրումը ընթացքում է"
3770
3771 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:15
3772 msgid "Search Input"
3773 msgstr "Փնտրման մուտք"
3774
3775 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/config.tt2:1
3776 msgid "Search Library"
3777 msgstr "Որոնիր գրադարանը"
3778
3779 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/expert.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/numeric.tt2:22
3780 msgid "Search Library:"
3781 msgstr "Փնտրիր գրադարան"
3782
3783 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/navigation.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/paginate.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:22
3784 msgid "Search Results"
3785 msgstr "Որոնման արդյունքներ"
3786
3787 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:30
3788 msgid "Search Results List"
3789 msgstr "Փնտրման արդյունքների ցուցակ"
3790
3791 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:28
3792 msgid "Search Results facets"
3793 msgstr "Փնտրման արդյունքների առարկաներ"
3794
3795 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/lowhits.tt2:4 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:159
3796 msgid "Search Results filters"
3797 msgstr "Փնտրման արդյունքների զտիչներ"
3798
3799 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/results.tt2:1
3800 msgid "Search Results: "
3801 msgstr "Որոնման արդյունքներ "
3802
3803 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/prefs_base.tt2:4
3804 msgid "Search and History Preferences"
3805 msgstr "Փնտրման ևՊատմության նախապատվություններ"
3806
3807 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:99
3808 msgid "Search date"
3809 msgstr "Փնտրման ամսաթիվ"
3810
3811 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/series.tt2:47
3812 msgid "Search for related items by series"
3813 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ մատենաշարերի"
3814
3815 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/record/subjects.tt2:104
3816 msgid "Search for related items by subject"
3817 msgstr "Փնտրիր կապակցված նյութերի համար ըստ խորագրի"
3818
3819 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/prefs_settings.tt2:36
3820 msgid "Search hits per page"
3821 msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
3822
3823 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/opac/browse.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:41
3824 msgid "Search in progress icon"
3825 msgstr "Փնտրումը ընթացքում է պատկերիկ"
3826
3827 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:113
3828 msgid "Search only within the chosen list"
3829 msgstr "Որոնիր միայն ընտրված ցուցակի ներսում"
3830
3831 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:42
3832 msgid "Search phrase match strictness"
3833 msgstr "Փնտրման արտահայտությունը բավարարում է խստությանը"
3834
3835 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/result/table.tt2:37
3836 msgid "Search result number"
3837 msgstr "Փնտրման արդյունքի համար"
3838
3839 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/filtersort.tt2:1
3840 msgid "Search sorting"
3841 msgstr "Փնտրման դասակարգում"
3842
3843 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/global_row.tt2:48
3844 msgid "Search term"
3845 msgstr "Փնտրման տերմին"
3846
3847 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/advanced.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:43
3848 msgid "Search the Catalog"
3849 msgstr "Փնտրիր քարտարանը"
3850
3851 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/myopac/base.tt2:21
3852 msgid "Search:"
3853 msgstr "Փնտրել"
3854
3855 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/searchbar.tt2:52
3856 msgid "Search: "
3857 msgstr "Որոնում։ "
3858
3859 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3860 msgid "Second party"
3861 msgstr "Երկրորդ կուսակցություն"
3862
3863 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/advanced/search.tt2:103
3864 msgid "Secondary search date"
3865 msgstr "Երկրորդային փնտրման ամսաթիվ"
3866
3867 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/parts/relators.tt2:1
3868 msgid "Secretary"
3869 msgstr "Քարտուղարություն"
3870
3871 #: ../../Open-ILS/src/templates/opac/myopac/main_payment_form.tt2:158
3872 msgid "Security Code"
3873 msgstr "Անվտանգության կոդ"