Move hy to hy-AM (according to ISO3166 that's the right country code, at least)
[Evergreen.git] / build / i18n / po / hy-AM / opac.dtd.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/opac.dtd
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2007-12-13 11:26-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2007-12-14 12:40-0800\n"
8 "Last-Translator: Tigran <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
14 "X-Generator: Translate Toolkit 1.0.1\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 # =================================================================
18 # Some generic stuff
19 # =================================================================
20 #: lang.version
21 msgid "remote v1"
22 msgstr "հեռացրու v1"
23
24 #: lang.description
25 msgid "English"
26 msgstr "Անգլերեն"
27
28 #: lang.author
29 msgid "PINES"
30 msgstr "PINES"
31
32 #: common.all
33 msgid "All"
34 msgstr "Լրիվ"
35
36 #: common.currency
37 msgid "$"
38 msgstr "$"
39
40 #: common.name
41 msgid "Name"
42 msgstr "Անուն"
43
44 #: common.none
45 msgid "None"
46 msgstr "Ոչ մեկը"
47
48 #: common.title
49 msgid "Title"
50 msgstr "Վերնագիր"
51
52 #: common.author
53 msgid "Author"
54 msgstr "Հեղինակ"
55
56 #: common.authors
57 msgid "Authors"
58 msgstr "Հեղինակներ"
59
60 #: common.callnumber opac.advanced.quick.cn
61 msgid "Call Number"
62 msgstr "Դասիչ"
63
64 #: common.edition
65 msgid "Edition"
66 msgstr "Հրատարակություն"
67
68 #: common.subject
69 msgid "Subject"
70 msgstr "Խորագիր"
71
72 #: common.series
73 msgid "Series"
74 msgstr "Մատենաշար"
75
76 #: common.keyword
77 msgid "Keyword"
78 msgstr "Վճռորոշ բառ"
79
80 #: common.type
81 msgid "Search Type"
82 msgstr "Փնտրման տեսակ"
83
84 #: common.isbn opac.advanced.quick.isbn
85 msgid "ISBN"
86 msgstr "ISBN"
87
88 #: common.format
89 msgid "Format"
90 msgstr "Ձևաչափ"
91
92 # Message displayed while search results are loading
93 #: common.loading myopac.fines.status
94 msgid "Loading..."
95 msgstr "Բեռնավորում..."
96
97 #: common.login opac.login.login
98 msgid "Login"
99 msgstr "Գրանցում"
100
101 #: common.logout
102 msgid "Log Out"
103 msgstr "Հեռանալ"
104
105 #: common.physical
106 msgid "Physical Description"
107 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն"
108
109 #: common.pubdate
110 msgid "Publication Date"
111 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
112
113 #: common.publisher
114 msgid "Publisher"
115 msgstr "Հրատարակիչ"
116
117 #: common.results
118 msgid "Results"
119 msgstr "Արդյունքներ"
120
121 #: common.select
122 msgid "Select"
123 msgstr "Ընտրել"
124
125 #: common.status
126 msgid "Status"
127 msgstr "Կարգավիճակ"
128
129 #: common.at
130 msgid "at"
131 msgstr "at"
132
133 #: common.of
134 msgid "of"
135 msgstr "of"
136
137 #: common.no
138 msgid "No"
139 msgstr "Ոչ"
140
141 #: common.yes
142 msgid "Yes"
143 msgstr "Այո"
144
145 #: common.cancel common.org.cancel myopac.holds.cancel
146 #: myopac.holds.cancel_selected
147 msgid "Cancel"
148 msgstr "Չեղյալ անել"
149
150 #: common.library rdetail.copyInfo.library
151 msgid "Library"
152 msgstr "Գրադարան"
153
154 #: common.username
155 msgid "Username"
156 msgstr "Օգտվողի անուն"
157
158 #: common.password
159 msgid "Password"
160 msgstr "Գաղտնաբառ"
161
162 #: common.submit
163 msgid "Submit"
164 msgstr "Հաստատել"
165
166 #: common.close
167 msgid "close"
168 msgstr "փակել"
169
170 #: common.and
171 msgid "and"
172 msgstr "և"
173
174 #: common.user_not_found
175 msgid "User not found"
176 msgstr "Օգտվողը չի գտնվել"
177
178 #: opac.advanced.wizard.title opac.navigate.advanced
179 msgid "Advanced Search"
180 msgstr "Խորացված փնտրում"
181
182 #: common.nowSearching
183 msgid "Now searching "
184 msgstr "Հիմա որոնում է"
185
186 #: common.ofAtLeast
187 msgid " of at least "
188 msgstr "ամենաքիչը"
189
190 #: common.relevancy
191 msgid "Match Score: "
192 msgstr "Հաշվի առ հաշիվը։"
193
194 #: common.tips
195 msgid "Tips:"
196 msgstr "Հնարքներ։"
197
198 #: common.tips.tip1
199 msgid "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
200 msgstr ""
201 "Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
202 "դարձնելու համար"
203
204 #: common.tips.tip2
205 msgid ""
206 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
207 "selector at the right of the search bar"
208 msgstr ""
209 "Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
210 "փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
211
212 #: common.org.openAll
213 msgid "Expand All"
214 msgstr "Ընդլայնիր բոլորը"
215
216 #: common.org.closeAll
217 msgid "Close All"
218 msgstr "Փակիր բոլորը"
219
220 #: common.org.loading
221 msgid "Loading library selector..."
222 msgstr "Գրադարանի ընտրիչի բեռնավորում..."
223
224 # ==========================================================
225 # Tips
226 #: common.org.note tips.label
227 msgid "Tip:"
228 msgstr "Հնարք։"
229
230 #: common.org.notetext
231 msgid ""
232 "Click on a location's name to select it.  Click on the folder icons to "
233 "expand a section."
234 msgstr ""
235 "Ընտրության համար սեղմիր տեղաբաշխման անվան վրա։ Սեղմիր թղթապանակի "
236 "պատկերիկների վրա բաժինը ընդլայնելու համար։"
237
238 # =================================================================
239 # Footer
240 #: opac.basic footer.basic
241 msgid "Basic Catalog (HTML only)"
242 msgstr "Հիմնական քարտարան (միայն HTML)"
243
244 #: common.password_criteria
245 msgid ""
246 "The password must be at least 7 characters in length, \tcontain at least one "
247 "letter (a-z/A-Z), \tand contain at least one number."
248 msgstr ""
249 "Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի 7 նիշից ոչ պակաս, \tև պարունակի գոնե մեկ տառ "
250 "(a-z/A-Z), \tև առնվազն մեկ թիվ։"
251
252 #: common.a2z.title
253 msgid "Title: A to Z"
254 msgstr "Վերնագիր։ Ա մինչև Ֆ"
255
256 #: common.z2a.title
257 msgid "Title: Z to A"
258 msgstr "Վերնագիր։ Ֆ մինչև Ա"
259
260 #: common.a2z.author
261 msgid "Author: A to Z"
262 msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
263
264 #: common.z2a.author
265 msgid "Author: Z to A"
266 msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա "
267
268 #: common.new2old.pubdate
269 msgid "Date: Newest to Oldest"
270 msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
271
272 #: common.old2new.pubdate
273 msgid "Date: Oldest to Newest"
274 msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
275
276 #: opac.style.reddish
277 msgid "Reddish"
278 msgstr "Կարմրավուն"
279
280 #: holds.where_am_i
281 msgid ""
282 "PINES is a statewide system with both patrons and items \tassociated with "
283 "over 250 libraries, holds lists are not as simple as \t'first come, first "
284 "served' in PINES.  A complex matrix combining \tconsideration of item "
285 "ownership, patron home library, and item purchase \tdate determines  "
286 "priorities for holds; the list is dynamic, changing \twith every hold "
287 "placed.  Therefore, any indication of a place in the \tholds list would be "
288 "inaccurate.  The PINES holds system is designed to \tobtain a requested item "
289 "in the fastest and most efficient way possible. \tYour PINES library will "
290 "contact you when you hold items become \tavailable."
291 msgstr ""
292 "PINES դա նահանգային համակարգ է, ընթերցողներով և նյութերով \tփոխկապակցված "
293 "ավելի քան 250 գրադարաններում, պահումների ցուցակները PINES-ում այդքան էլ պարզ "
294 "չեն ինչպես\t'առաջին մուտք առաջին սպասարկված'։  Բարդ մատրիցան որը "
295 "կոմբինացնում է \tնյութի պատկանելիության, ընթերցողի հիմնական գրադարանի, և "
296 "նյութի պատվերի դիտարկումները \tորքան ամսաթիվը սահմանում է "
297 "առաջնայնությունները պահումների համար. ցուցակը դինամիկ է, փոփոխվաղ "
298 "\tյուրաքանչյուր տեղադրված պահման հետ։  Հետևաբար, տեղաբաշխման յուրաքանչյուր "
299 "ցուցում \tպահման ցուցակում կլինի ոչ ճիշտ։  PINES-ի պահումների համակարգը "
300 "նախագծված է \tպահանջվող նյութը հնարավորինս արագ և արդյունավետ կերպով "
301 "ստանալու համար։ \tՁեր PINES գրադարանը կկապվի ձեր հետ երբ պահվող նյութերը "
302 "կդառնան \tհասանելի։ "
303
304 #: holds.advanced_options
305 msgid ""
306 "If you wish to broaden the scope of your hold to include other \tversions of "
307 "this title, select the formats that would be acceptable. \tThe first "
308 "available copy will be sent to you."
309 msgstr ""
310 "Եթե ցանկանում ես ընդլայնել քո պահումների տիրույթը ընդգրկելով \tայս վերնագրի "
311 "այլ տարբերակներ, ընտրիր քեզ ընդունելի ձևաչափեր։ \tԱռաջին մատչելի օրինակը "
312 "կառաքվի քեզ։ "
313
314 # =================================================================
315 # Events and Permissions
316 # =================================================================
317 #: ilsevent.0
318 msgid "Operation Succeeded"
319 msgstr "Հաջողված գործողություն"
320
321 #: ilsevent.1000
322 msgid "Login failed.  The username or password entered was incorrect."
323 msgstr "Գրանցումը տապալվեց։ մուտք արված պայմանաբառը կամ գաղտնաբառը սխալ են։"
324
325 #: ilsevent.1001
326 msgid "Login session has timed out or does not exist"
327 msgstr "Գրանցման սեսիայի ժամանակը լրացել է կամ գոյություն չունի։"
328
329 #: ilsevent.1002
330 msgid "User was not found in the database"
331 msgstr "Շտեմարանում օգտվողը չի գտնվել։"
332
333 #: ilsevent.1200
334 msgid "The given username already exists in the database"
335 msgstr "Այս ընթերցողը շտեմարանում արդեն գոյություն ունի։"
336
337 #: ilsevent.5000
338 msgid "Permission Denied"
339 msgstr "Թույլատվությունը արգելված է"
340
341 #: ilsperm.CREATE_HOLD
342 msgid "User is not allowed to create holds for other users at this location"
343 msgstr ""
344 "Օգտվողը իրավունք չունի այս վայրում ստեղծել պահումներ այլ օգտվողների համար"
345
346 # =================================================================
347 # common/pages
348 # =================================================================
349 #: common.cn.loading
350 msgid "Loading Callnumber Page..."
351 msgstr "Բեռնավորում է դասիչների էջը..."
352
353 #: common.cn.browsing
354 msgid "You are now browsing"
355 msgstr "Դու հիմա դիտում ես"
356
357 #: common.cn.previous
358 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
359 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
360
361 #: common.cn.shelf rdetail.extras.browser
362 msgid "Shelf Browser"
363 msgstr "Դարակի դիտակ"
364
365 #: common.cn.next
366 msgid "Next Page &gt;&gt;"
367 msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
368
369 #: common.textsize.title
370 msgid "Text Size: "
371 msgstr "Տեքստի մեծություն։"
372
373 #: common.textsize.regular
374 msgid "Regular"
375 msgstr "Սովորական"
376
377 # Regular / Large
378 #: common.textsize.separator
379 msgid "/"
380 msgstr "/"
381
382 #: common.textsize.large
383 msgid "Large"
384 msgstr "Լայն"
385
386 #: home.js.disabled
387 msgid ""
388 "JavaScript must be enabled in order for you to use the regular Evergreen "
389 "Catalog. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by "
390 "your browser. To use the regular Evergreen Catalog, enable JavaScript by "
391 "changing your browser options, then <a style='color: blue; text-decoration: "
392 "underline;' href='/'>try again</a>. <br/><br/>Alternatively, you can use the "
393 "basic HTML-only catalog <a style='color: blue; text-decoration: underline;' "
394 "href='/opac/extras/slimpac/start.html'>here</a>."
395 msgstr ""
396 "JavaScript-ը պետք է թույլատրված լինի որպեսզի կարողանաք օգտագործել Evergreen-"
397 "ի քարտարանը։ Համենայնդեպս թվում է, որ JavaScript-ը կամ արգելափակված է, կամ "
398 "քո դիտակի կողմից չի աջակցվում։ Որպեսզի օգտագործեք Evergreen-ի սովորական "
399 "քարտարանը, թույլատրիր JavaScript-ը փոխելով քո դիտակի ընտրանքները, ապա <a "
400 "style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/'>try again</a>։ <br/"
401 "><br/>Այլընտրանքորեն կարող ես օգտագործել հիմնական միայն-HTML քարտարանը՝ <a "
402 "style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/opac/extras/slimpac/"
403 "start.html'>here</a>։"
404
405 # =================================================================
406 # MyOPAC bookbag page
407 # =================================================================
408 #: myopac.delete.bookbag
409 msgid ""
410 "This will remove the selected bookbag and all items contained within the "
411 "bookbag. Are you sure you wish to continue?"
412 msgstr ""
413 "Սա կհեռացնի ընտրված գրքի զամբյուղը և այնտեղ առկա բոլոր նյութերը։ Վստա՞հ ես "
414 "որ ուզում ես շարունակել։"
415
416 #: myopac.no.bookbags
417 msgid "You have not created any bookbags"
418 msgstr "Ոչ մի պատվեր չես ստեղծել"
419
420 #: myopac.bookbags.title myopac.bookbags
421 msgid "My Bookbags"
422 msgstr "Իմ գրքերի պայուսակը"
423
424 #: myopac.bookbag.items
425 msgid "# Items"
426 msgstr "# Նյութեր"
427
428 #: myopac.bookbag.shared
429 msgid "Shared"
430 msgstr "Համատեղ"
431
432 #: myopac.bookbag.toggle
433 msgid "Share / Hide"
434 msgstr "Համատեղ / Թաքցնել"
435
436 #: myopac.bookbag.delete
437 msgid "Delete this bookbag?"
438 msgstr "Ջնջե՞լ այս պատվերը"
439
440 #: myopac.items
441 msgid "Items"
442 msgstr "Նյութեր"
443
444 #: myopac.view
445 msgid "(View)"
446 msgstr "(Դիտել)"
447
448 #: myopac.atom.feed
449 msgid "ATOM Feed"
450 msgstr "ATOM Feed"
451
452 #: myopac.bookbag.hide
453 msgid "Hide"
454 msgstr "Թաքցնել"
455
456 #: myopac.bookbag.share
457 msgid "Share"
458 msgstr "Համատեղ"
459
460 #: myopac.delete
461 msgid "Delete"
462 msgstr "Ջնջել"
463
464 #: myopac.bookbag.create
465 msgid "Create a new Bookbag"
466 msgstr "Ստեղծիր նոր պատվեր"
467
468 #: myopac.bookbag.naming
469 msgid "Enter the name of the new Bookbag: "
470 msgstr "Մուտք արա նոր գրքի զամբյուղի անունը։"
471
472 #: myopac.bookbag.share
473 msgid "Share this Bookbag"
474 msgstr "Համատեղիր այս պատվերը"
475
476 #: myopac.bookbag.no.items
477 msgid "The selected bookbag contains no items..."
478 msgstr "Ընտրված պատվերը չի պարունակում ոչ մի նյութ..."
479
480 #: myopac.bookbag.remove
481 msgid "Remove this item?"
482 msgstr "Հեռացնե՞լ այս նյութը"
483
484 #: myopac.remove.link
485 msgid "remove"
486 msgstr "հեռացնել"
487
488 #: myopac.publish.text
489 msgid ""
490 "Sharing a Bookbag means that the contents of the Bookbag will be visible to "
491 "others. To see the public view of a shared Bookbag, click the \"View\" link "
492 "in the \"Shared\" column of the Bookbag list at the top of this page."
493 msgstr ""
494 "Պատվերի համատեղում նշանակում է որ պատվերի բովանդակությունը տեսանելի է "
495 "ուրիշներին։ Պատվերի հանրային տեսքը դիտելու համար սեղմիր \"Դիտել\" հղումը էջի "
496 "վերին մասում գտնվող պատվերի ցուցակի  \"Համատեղ\" սյունակում։"
497
498 #: myopac.item.confirm
499 msgid "Are you sure you wish to remove this bookbag item?"
500 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես հեռացնել պատվերի նյութը։"
501
502 #: myopac.publish.confirm
503 msgid ""
504 "Sharing this bookbag will allow the contents of the bookback to be seen by "
505 "others.  Are you sure you wish to share this bookbag?"
506 msgstr ""
507 "Պատվերի համատեղումը թույլ կտա բոլորին տեսնելու բովանդակությունը։ Վստա՞հ ես "
508 "որ ուզում ես համատեղել այս գրքի զամբյուղը։"
509
510 #: myopac.unpublish.confirm
511 msgid "Are you sure you wish to hide this bookbag?"
512 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես թաքցնել գրքի այս զամբյուղը։ "
513
514 #: myopac.update.success
515 msgid "The Bookbag was successfully updated."
516 msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ թարմացված է։"
517
518 #: myopac.updated.success
519 msgid "Bookbag successfully updated"
520 msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ թարմացվել է։"
521
522 #: myopac.create.warning
523 msgid ""
524 "Warning: Adding items to a bookbag creates a link between you and the items "
525 "in the database.  The contents of the bookbag are NOT publicly viewable "
526 "unless the bookbag is shared. However, if you prefer not to have any link "
527 "between your patron record and a particular item or items, we suggest that "
528 "you do not place said items in a bookbag or that you avoid using bookbags "
529 "all together.  Thank you."
530 msgstr ""
531 "Զգուշացում։ Գրքի զամբյուղում նյութի ավելացումը ստեղծում է կապ քո և շտեմարանի "
532 "նյութերի միջև։ Գրքի զամբյուղի բովանդակությունը հանրորեն հասանելի չէ քանի դեռ "
533 "այն չի դրվել համատեղ օգտագործման։ Համենայնդեպս, եթե նախընտրում ես չունենալ "
534 "ոչ մի հղում ընթերցողի գրառման և որոշակի նյութի կամ նյութերի միջև, առաջարկում "
535 "ենք չտեղադրել այդ նյութերը գրքի զամբյուղում կամ խուսափել բոլոր գրքի  "
536 "զամբյուղների միաժամանակյա օգտագործումը։ Շնորհակալություն։"
537
538 #: myopac.describe.bookbags
539 msgid "Bookbags are..."
540 msgstr "Գրքի զամբյուղները ..."
541
542 # =================================================================
543 # MyOPAC Checked Page
544 # =================================================================
545 #: myopac.checked.out
546 msgid "Total items out:"
547 msgstr "Դուրս տրավծ նյութերի քանակ"
548
549 #: myopac.checked.overdue
550 msgid "Total items overdue:"
551 msgstr "Ժամկետանց նյութերի քանակ"
552
553 #: myopac.checked.renew
554 msgid "Renew Selected Items"
555 msgstr "Թարմացրու ընտրված նյութերը"
556
557 #: myopac.checked.renewing
558 msgid "Renewing..."
559 msgstr "Թարմացվում է..."
560
561 #: myopac.checked.renew.remaining
562 msgid "Renewals Remaining"
563 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
564
565 #: myopac.checked.noitems
566 msgid "You have no items checked out at this time"
567 msgstr "Այս պահին դու չունես դուրս տրված նյութեր "
568
569 #: myopac.checked.other.circ
570 msgid "Other Circulations"
571 msgstr "Այլ տրումներ"
572
573 #: myopac.checked.circ.lib
574 msgid "Circulating Library"
575 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
576
577 #: myopac.checked.item.type
578 msgid "Circulation Type"
579 msgstr "Սպասարկման տեսակ"
580
581 #: myopac.checked.circ.time
582 msgid "Please return by ..."
583 msgstr "Խնդրվում է վերադառնալ..."
584
585 #: myopac.checked.renew.success
586 msgid "item(s) successfully renewed"
587 msgstr "հաջողությամբ թարմացված նյութ(եր) "
588
589 #: myopac.checked.renew.confirm
590 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
591 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
592
593 #: myopac.checked.renew.fail
594 msgid ""
595 "The system is unable to renew the selected item at this time.  This usually "
596 "means the item is needed to fulfill a hold.  Please see a librarian for "
597 "further help."
598 msgstr ""
599 "Համակարգը ի վիճակի չէ այս պահին թարմացնելու ընտրված նյութը։ Սա սովորաբար "
600 "նշանակում է որ նյութը հարկավոր է պահումը ավարտին հասցնելու համար։ Դիմեք "
601 "գրադարանավարին հետագա օգնության համար։  "
602
603 #: myopac.checked.renew.fail2
604 msgid ""
605 "PINES policy prevents the renewal of this item at this time.  Please see a "
606 "librarian for further details."
607 msgstr ""
608 "PINES-ի քաղաքականությունը կանխարգելում է այս պահին այս նյութի թարմացումը։ "
609 "Դիմեք գրադարանավարին հետագա օգնության համար։  "
610
611 # =================================================================
612 # MyOPAC Fines Page
613 # =================================================================
614 #: myopac.fines.title
615 msgid "Summary"
616 msgstr "Ընդհանրացում"
617
618 #: myopac.fines.owed
619 msgid "Total Owed"
620 msgstr "Վերցրած ընդհանուր պարտքը"
621
622 #: myopac.fines.paid
623 msgid "Total Paid"
624 msgstr "Վճարված է ընդամենը"
625
626 #: myopac.fines.balance
627 msgid "Balance Owed"
628 msgstr "Ընդհանուր պարտքի բալանսը"
629
630 #: myopac.fines.overdue
631 msgid "Overdue Materials"
632 msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
633
634 #: myopac.fines.checkout
635 msgid "Checkout Date"
636 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
637
638 #: myopac.fines.due rdetail.cn.due
639 msgid "Due Date"
640 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
641
642 #: myopac.fines.returned
643 msgid "Date Returned"
644 msgstr "Իրական վերադարձի ամսաթիվ"
645
646 #: myopac.fines.accruing
647 msgid "(fines accruing)"
648 msgstr "(կուտակային տուգանքներ)"
649
650 #: myopac.fines.other
651 msgid "Other Fees"
652 msgstr "Այլ գումարներ"
653
654 #: myopac.fines.time.start
655 msgid "Transaction Start Time"
656 msgstr "Տրանզակցիայի սկզբանվորման ժամ"
657
658 #: myopac.fines.time.paid
659 msgid "Last Payment Time"
660 msgstr "Վերջին վճարման ժամ"
661
662 #: myopac.fines.owed.initial
663 msgid "Initial Amount Owed"
664 msgstr "Սկզբնական պարտքի գումարը"
665
666 #: myopac.fines.paid.amount
667 msgid "Total Amount Paid"
668 msgstr "Ընդհանուր վճարված գումար"
669
670 #: myopac.fines.type
671 msgid "Billing Type"
672 msgstr "Հայցի տեսակ"
673
674 # =================================================================
675 # MyOPAC Holds Page
676 # =================================================================
677 #: myopac.holds.formats
678 msgid "Formats"
679 msgstr "Ձևաչափեր"
680
681 #: myopac.holds.location
682 msgid "Pickup Location"
683 msgstr "Վերցնելու վայր"
684
685 #: myopac.holds.edit
686 msgid "Edit"
687 msgstr "Խմբագրել"
688
689 #: myopac.holds.status.none
690 msgid "You have no items on hold at this time"
691 msgstr "Այս պահին դու չունես պահված նյութեր "
692
693 #: myopac.holds.status.waiting
694 msgid "Waiting for copy"
695 msgstr "Սպասում է պատճեին"
696
697 #: myopac.holds.status.intransit
698 msgid "In Transit"
699 msgstr "Փոխանցման մեջ"
700
701 #: myopac.holds.status.available
702 msgid "Ready for Pickup"
703 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
704
705 #: myopac.holds.verify
706 msgid ""
707 "If you wish to cancel the selected hold, click OK, otherwise click Cancel."
708 msgstr ""
709 "Եթե ցանկանում ես չեղյալ անել ընտրված պահումը, սեղմիր OK, հակառակ դեպքում "
710 "սեղմիր Cancel:"
711
712 #: myopac.holds.freeze_selected
713 msgid "Freeze"
714 msgstr "Սառեցրու"
715
716 #: myopac.holds.thaw_selected
717 msgid "Un-freeze"
718 msgstr "Ապասառեցրու"
719
720 #: myopac.holds.thaw_date_selected
721 msgid "Set Un-freeze date"
722 msgstr "Դիր ապասառեցման ամսաթիվը"
723
724 #: myopac.holds.processing
725 msgid "Processing holds... This may take a moment."
726 msgstr "Պահումների իրականացում...Կտևի ինչ որ ժամանակ։"
727
728 #: myopac.holds.actions
729 msgid "Actions for selected holds"
730 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
731
732 #: myopac.holds.cancel.confirm
733 msgid "Are you sure you wish to cancel the selected holds?"
734 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես չեղյալ անել ընտրված պահումները։"
735
736 #: myopac.holds.freeze.confirm
737 msgid ""
738 "Are you sure you wish to freeze the selected holds? Note that if an item has "
739 "already been selected to fulfill the hold, it will not be frozen"
740 msgstr ""
741 "Վստա՞հ ես որ ուզում ես սառեցնել ընտրված պահումները։ Նկատի ունեցիր, որ եթե "
742 "նյութը արդեն իսկ ընտրված է պահման նպատակով, այն չի սառեցվի։"
743
744 #: myopac.holds.thaw.confirm
745 msgid "Are you sure you wish to un-freeze the selected holds?"
746 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես ապասառեցնել ընտրված պահումները։"
747
748 #: myopac.holds.thaw_date.confirm
749 msgid ""
750 "Are you sure you wish to change the un-freeze date for the selected holds?"
751 msgstr ""
752 "Վստա՞հ ես որ ուզում ես ընտրված պահումների համար փոխել ապասառեցման ամսաթիվը։"
753
754 #: myopac.holds.freeze.select_thaw
755 msgid ""
756 "Select an 'Un-Freeze' date.  This is the date at which the holds will become "
757 "active again. If no date is chosen, the holds will remain frozen until they "
758 "are manually un-frozen."
759 msgstr ""
760 "Ընտրիր Ապասառեցման ամսաթիվը։ Սա այն ամսաթիվն է, որից հետո պահումները նորից "
761 "ակտիվ կդառնան։ Եթե ամսաթիվ ընտրված չէ, պահումները կմնան սառեցված քանի դեռ "
762 "ձեռքով չեն ապասառեցվել։"
763
764 #: opac.holds.freeze
765 msgid "Freeze this hold"
766 msgstr "Սառեցրու այս պահումը"
767
768 #: opac.holds.freeze.help
769 msgid ""
770 "A 'frozen' will retain its place in the queue, but will not be fulfilled "
771 "until it has been unfrozen."
772 msgstr ""
773 "'Սառեցվածը' կպահպանի իր տեղը հերթում, բայց չի կատարվի քանի դեռ չի "
774 "ապասառեցվել։"
775
776 #: opac.holds.freeze.thaw_date
777 msgid "Automatically un-freeze hold on:"
778 msgstr "Ավտոմատ ապասառեցրու պահումը"
779
780 #: opac.holds.freeze.thaw_date.format
781 msgid "YYYY-MM-DD"
782 msgstr "ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
783
784 # =================================================================
785 # MyOPAC Preferences Page
786 # =================================================================
787 #: myopac.prefs.title
788 msgid "Preferences"
789 msgstr "Նախապատվություններ"
790
791 #: myopac.prefs.hits
792 msgid "Search hits per page"
793 msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
794
795 #: myopac.prefs.font
796 msgid "Default Font Size"
797 msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
798
799 #: myopac.prefs.font.regular
800 msgid "Regular Font"
801 msgstr "Սովորական տառատեսակ"
802
803 #: myopac.prefs.font.large
804 msgid "Large Font"
805 msgstr "Լայն տառատեսակ"
806
807 #: myopac.prefs.holds.notify
808 msgid "Default Hold Notification Method"
809 msgstr "Լռակյաց պահման հիշեցման մեթոդ"
810
811 #: myopac.prefs.holds.both
812 msgid "Use Phone and Email"
813 msgstr "Օգտագործիր հեռախոս կամ էլ փոստ"
814
815 #: myopac.prefs.holds.phone
816 msgid "Use Phone Only"
817 msgstr "Օգտագործիր միայն հեռախոս"
818
819 #: myopac.prefs.holds.email
820 msgid "Use Email Only"
821 msgstr "Օգտագործիր միայն էլ փոստ"
822
823 #: myopac.prefs.search.location
824 msgid "Default Search Location"
825 msgstr "Որոնման լռակյաց տեղաբաշխում"
826
827 #: myopac.prefs.search.home
828 msgid "Always search my home library by default."
829 msgstr "Որպես լռակյաց միշտ որոնիր իմ տնային գրադարանում"
830
831 #: myopac.prefs.search.range
832 msgid "Default Search Range"
833 msgstr "Որոնման լռակյաց տիրույթ"
834
835 #: myopac.prefs.save
836 msgid "Save Preference Changes"
837 msgstr "Հիշիր նախապատվության փոփոխությունները"
838
839 #: myopac.prefs.save.success
840 msgid "Preferences successfully updated"
841 msgstr "Նախապատվությունները հաջողությամբ թարմացվել են։"
842
843 #: myopac.prefs.save.failed
844 msgid "Preferences update failed!"
845 msgstr "Նախապատվությունների թարմացումը տապալվեց։"
846
847 #: myopac.prefs.help
848 msgid ""
849 "This setting defines how you will be notified of holds that are ready to be "
850 "picked up from the library. By default, holds will use the notification "
851 "style you choose here. However, you will still have the option to change "
852 "individual holds regardless of this setting."
853 msgstr ""
854 "Այս կարգաբերումները սահմանում են թե ինչպես կզգուշացվես պահումների մասին "
855 "որոնք պատրաստ են վերցվելու գրադարանից։ Որպես լռակյաց, պահումները կօգտագործեն "
856 "հիշեցումների այն ձևը, որը կընտրես այստեղ։ Համենայնդեպս, դու դեռ ունես "
857 "ընտրության հնարավորություն` փոփոխելու անհատական պահումները։ "
858
859 #: myopac.holds.unfrozen
860 msgid "Un-Frozen"
861 msgstr "Ապասառեցված է։"
862
863 #: myopac.holds.frozen.until
864 msgid "Frozen Until"
865 msgstr "Սառեցված է մինչ"
866
867 # =================================================================
868 # MyOPAC Summary page
869 # =================================================================
870 #: myopac.summary.expired
871 msgid ""
872 "Your account expired on <span id='myopac.expired.date'/>! Please see a "
873 "librarian to renew your account."
874 msgstr ""
875 "Քո հաշիվը ժամկետանց է դառնում <span id='myopac.expired.date'/>։ Դիմիր "
876 "գրադարանավարին թարմացնելու քո հաշիվը։"
877
878 #: myopac.summary.notes
879 msgid "* Staff Notes *"
880 msgstr "* Աշխատակազմի նշումներ *"
881
882 #: myopac.summary.phone.day
883 msgid "Day Phone"
884 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
885
886 #: myopac.summary.phone.evening
887 msgid "Evening Phone"
888 msgstr "Գիշերային հեռախոս"
889
890 #: myopac.summary.phone.other
891 msgid "Other Phone"
892 msgstr "Այլ հեռախոս"
893
894 #: myopac.summary.change
895 msgid "Change"
896 msgstr "Փոփոխություն"
897
898 #: myopac.summary.username.enter
899 msgid "Enter new username:"
900 msgstr "Մուտք արա նոր օգտվողի անուն։"
901
902 #: myopac.summary.password.text
903 msgid "(not shown)"
904 msgstr "(չի ցուցադրվում)"
905
906 #: myopac.summary.password.current
907 msgid "Enter current password:"
908 msgstr "Մուտք արա ընթացիկ գաղտնաբառը։"
909
910 #: myopac.summary.password.new
911 msgid "Enter new password:"
912 msgstr "Մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
913
914 #: myopac.summary.password.reenter
915 msgid "Re-enter new password:"
916 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
917
918 #: myopac.summary.email
919 msgid "Email Address"
920 msgstr "էլ փոստի հասցե"
921
922 #: myopac.summary.email.new
923 msgid "Enter new email address:"
924 msgstr "Մուտք արա նոր էլ փոստի հասցե։"
925
926 #: myopac.summary.id.primary
927 msgid "Primary Identification"
928 msgstr "Սկզբնական ճանաչում"
929
930 #: myopac.summary.barcode
931 msgid "Active Barcode"
932 msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
933
934 #: myopac.summary.home
935 msgid "Home Library"
936 msgstr "Տնային գրադարան"
937
938 #: myopac.summary.genesis
939 msgid "Account Creation Date"
940 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
941
942 #: myopac.summary.addresses
943 msgid "Addresses"
944 msgstr "Հասցեներ"
945
946 #: myopac.summary.address.type
947 msgid "Address Type"
948 msgstr "Հասցեի տեսակ"
949
950 #: myopac.summary.address.street
951 msgid "Street"
952 msgstr "Փողոց"
953
954 #: myopac.summary.address.city
955 msgid "City"
956 msgstr "Քաղաք"
957
958 #: myopac.summary.address.county
959 msgid "County"
960 msgstr "Համայնք"
961
962 #: myopac.summary.address.state
963 msgid "State"
964 msgstr "Նահանգ"
965
966 #: myopac.summary.address.zip
967 msgid "Zip"
968 msgstr "Զիպ"
969
970 #: myopac.summary.username.error
971 msgid "Please enter a username"
972 msgstr "Մուտք արա օգտվողի անուն"
973
974 #: myopac.summary.username.dup
975 msgid ""
976 "The requested username is not available.  Please choose a different username."
977 msgstr "Պահանջվող օգտվողi անունը մատչելի չէ։ Ընտրիր օգտվողի այլ անուն։"
978
979 #: myopac.summary.username.success
980 msgid "Username successfully updated"
981 msgstr "Օգտվողի անունը հաջողությամբ թարմացվել է։"
982
983 #: myopac.summary.username.failure
984 msgid "Username update failed"
985 msgstr "Օգտվողի անվան թարմացումը ձախողվեց։"
986
987 #: myopac.summary.username.invalid
988 #, fuzzy
989 msgid "Username cannot contain spaces or have the same format as a barcode"
990 msgstr "Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել բացատներ։"
991
992 #: myopac.summary.email.error
993 msgid "Please enter a valid email address"
994 msgstr "Մուտք արա իրական էլ փոստի հասցե"
995
996 #: myopac.summary.email.success
997 msgid "Email address successfully updated"
998 msgstr "էլ փոստի հասցեն հաջողությամբ թարմացվել է։"
999
1000 #: myopac.summary.email.failed
1001 msgid "Email address update failed"
1002 msgstr "Էլ փոստի հասցեի թարմացումը չստացվեց։"
1003
1004 #: myopac.summary.password.error
1005 msgid "Passwords are empty or do not match"
1006 msgstr "Գաղտնաբառերը դատարկ են կամ չեն համընկնում։ "
1007
1008 #: myopac.summary.password.success login.password.success
1009 msgid "Password successfully updated"
1010 msgstr "Գաղտնաբառը հաջողությամբ թարմացվել է։"
1011
1012 #: myopac.summary.password.failure
1013 msgid "Password update failed"
1014 msgstr "Գաղտնաբառի թարմացումը տապալվեց։"
1015
1016 # =================================================================
1017 # Advanced Search Page
1018 # =================================================================
1019 #: opac.advanced.wizard.contains
1020 msgid "Selected field contains the following words"
1021 msgstr "Ընտրված դաշտը պարունակում է հետևյալ բառերը։"
1022
1023 #: opac.advanced.wizard.nocontains
1024 msgid "Selected field does <u>not</u> contain the following words"
1025 msgstr "Ընտրված դաշտը <u>չի</u> պարունակում հետևյալ բառերը"
1026
1027 #: opac.advanced.wizard.exact
1028 msgid "Selected field contains the <u>exact</u> phrase"
1029 msgstr "Ընտրված դաշտը <u>ճշգրտորեն</u> պարունակում է արտահայտություն"
1030
1031 #: opac.advanced.refined.title
1032 msgid "Refined Advanced Search"
1033 msgstr "Մաքրված խորացված փնտրում"
1034
1035 #: opac.advanced.refined.title_contains
1036 msgid "Title contains the following words"
1037 msgstr "Վերնագիրը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1038
1039 #: opac.advanced.refined.author_contains
1040 msgid "Author contains the following words"
1041 msgstr "Հեղինակը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1042
1043 #: opac.advanced.refined.subject_contains
1044 msgid "Subject contains the following words"
1045 msgstr "Խորագիրը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1046
1047 #: opac.advanced.refined.series_contains
1048 msgid "Series contains the following words"
1049 msgstr "Մատենաշարը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1050
1051 #: opac.advanced.refined.contains
1052 msgid "Contains"
1053 msgstr "Պարունակում է"
1054
1055 #: opac.advanced.refined.nocontains
1056 msgid "Does not contain"
1057 msgstr "Չի պարունակում"
1058
1059 #: opac.advanced.refined.exact
1060 msgid "Matches Exactly"
1061 msgstr "Ճշգրիտ համընկնում"
1062
1063 #: opac.advanced.marc.warning
1064 msgid "For Librarians"
1065 msgstr "Գրադարանավարների համար"
1066
1067 # ==========================================================
1068 # MARC expert search
1069 #: opac.advanced.marc.title search.marc
1070 msgid "MARC Expert Search"
1071 msgstr "MARC արհեստավարժ որոնում"
1072
1073 #: opac.advanced.marc.tag
1074 msgid "MARC Tag"
1075 msgstr "MARC ցուցիչ"
1076
1077 #: opac.advanced.marc.ind1
1078 msgid "Indicator 1"
1079 msgstr "Ցուցիչ 1"
1080
1081 #: opac.advanced.marc.ind2
1082 msgid "Indicator 2"
1083 msgstr "Ցուցիչ 2"
1084
1085 #: opac.advanced.marc.subfield
1086 msgid "Subfield"
1087 msgstr "Ենթադաշտ"
1088
1089 #: opac.advanced.marc.value
1090 msgid "Value"
1091 msgstr "Արժեք"
1092
1093 #: opac.advanced.marc.addrow
1094 msgid "Add a new row"
1095 msgstr "Ավելացրու նոր տող"
1096
1097 #: opac.advanced.quick.title sidebar.quick.search
1098 msgid "Quick Search"
1099 msgstr "Արագ փնտրում"
1100
1101 #: opac.advanced.quick.issn
1102 msgid "ISSN"
1103 msgstr "ISSN"
1104
1105 #: opac.advanced.quick.lccn
1106 msgid "LCCN"
1107 msgstr "LCCN"
1108
1109 # title control number
1110 #: opac.advanced.quick.tcn
1111 msgid "TCN"
1112 msgstr "TCN"
1113
1114 #: opac.advanced.quick.barcode
1115 msgid "Item Barcode"
1116 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
1117
1118 #: search.marc.tag
1119 msgid "Tag:"
1120 msgstr "Ցուցիչ։"
1121
1122 #: search.marc.subfield
1123 msgid "Subfield:"
1124 msgstr "Ենթադաշտ։"
1125
1126 #: search.marc.value
1127 msgid "Value:"
1128 msgstr "Արժեք։"
1129
1130 #: search.marc.add.row
1131 msgid "Add Row"
1132 msgstr "Ավելացրու տող"
1133
1134 # ==========================================================
1135 # Status bar
1136 # ==========================================================
1137 #: status.results
1138 msgid "Including results for"
1139 msgstr "Ներառելով արդյունքները համար"
1140
1141 # =================================================================
1142 # More generic stuff
1143 # =================================================================
1144 #: opac.session_expiring
1145 msgid "Your login session will timeout in 1 minute unless there is activity."
1146 msgstr "Քո գրանցված սեսիան կլրանա մեկ րոպեից, եթե ակտիվություն չլինի։"
1147
1148 #: opac.session_expired
1149 msgid "Your login session has expired"
1150 msgstr "Քո գրանցված սեսիան ավարտվեց"
1151
1152 #: navigate.home
1153 msgid "Home"
1154 msgstr "Տուն"
1155
1156 #: navigate.home.title
1157 msgid "Go to the Home page"
1158 msgstr "Գնա տնային էջ"
1159
1160 #: opac.navigate.advanced.title
1161 msgid "Go to the Advanced Search Page"
1162 msgstr "Գնա խորացված որոնման էջ"
1163
1164 #: navigate.myopac opac.navigate.myopac
1165 msgid "My Account"
1166 msgstr "Իմ հաշիվը"
1167
1168 #: navigate.myopac.title
1169 msgid "Go to My OPAC"
1170 msgstr "Գնա իմ ՀՕԱՔ"
1171
1172 #: navigate.login
1173 msgid "Log in"
1174 msgstr "Գրանցվիր"
1175
1176 #: navigate.login.title
1177 msgid "Log in for personalized features"
1178 msgstr "Գրանցվիր անհատականացված հնարավորությունների համար"
1179
1180 #: navigate.logout navigate.logout.title
1181 msgid "Log out"
1182 msgstr "Դուրս արի"
1183
1184 #: opac.navigate.selectNewOrg
1185 msgid "Choose a different library"
1186 msgstr "Ընտրիր այլ գրադարան"
1187
1188 #: opac.navigate.selectOrg library.select.help
1189 msgid "Choose a library to search"
1190 msgstr "Ընտրիր փնտրման համար գրադարանը"
1191
1192 #: navigate.loggedinas
1193 msgid "You are logged in as "
1194 msgstr "Դու գրանցված ես որպես"
1195
1196 #: navigate.loggedinas.title
1197 msgid "Logged in as..."
1198 msgstr "Գրանցված որպես..."
1199
1200 #: navigate.titleGroupResults
1201 msgid "My Search Results"
1202 msgstr "Իմ փնտրման արդյունքները"
1203
1204 #: navigate.titleResults
1205 msgid "My Title Results"
1206 msgstr "Իմ վերնագրի արդյունքները"
1207
1208 #: navigate.title.details
1209 msgid "My Title Details"
1210 msgstr "Իմ վերնագրի մանրամասները"
1211
1212 #: navigate.record.details
1213 msgid "Record Details"
1214 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
1215
1216 #: footer.find.library
1217 msgid "Find a Library Near Me"
1218 msgstr "Գտիր ինձ մոտիկ գրադարան"
1219
1220 #: footer.find.url
1221 msgid "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
1222 msgstr "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
1223
1224 #: footer.help.url
1225 msgid "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
1226 msgstr "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
1227
1228 #: footer.help
1229 msgid "Help"
1230 msgstr "Օգնություն"
1231
1232 #: footer.library.url
1233 msgid "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
1234 msgstr "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
1235
1236 #: footer.library.about
1237 msgid "About PINES"
1238 msgstr " PINES-ի մասին"
1239
1240 #: footer.union.url
1241 msgid "http://www.galileo.usg.edu/"
1242 msgstr "http://www.galileo.usg.edu/"
1243
1244 #: footer.union
1245 msgid "GALILEO"
1246 msgstr "GALILEO"
1247
1248 #: footer.copyright
1249 msgid "Copyright &#xA9; 2006 Georgia Public Library Service"
1250 msgstr ""
1251 "Հեղինակային իրավունք &#xA9; 2006 Գեորգիա նահանգի հանրային գրադարանի "
1252 "ծառայություն"
1253
1254 # Introduces the logo for the project
1255 #: footer.logo
1256 msgid "Powered by"
1257 msgstr "Ուժեղացված"
1258
1259 # =================================================================
1260 # My OPAC
1261 # =================================================================
1262 #: myopac.account
1263 msgid "Account Summary"
1264 msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
1265
1266 #: myopac.checkouts
1267 msgid "Items Checked Out"
1268 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
1269
1270 #: myopac.holds
1271 msgid "Items on Hold"
1272 msgstr "Պահված նյութեր"
1273
1274 #: myopac.fines
1275 msgid "Fines"
1276 msgstr "Տուգանքներ"
1277
1278 #: myopac.preferences
1279 msgid "Account Preferences"
1280 msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
1281
1282 # =================================================================
1283 # Sidebar
1284 # =================================================================
1285 #: sidebar.relevantSubjects.headerLabel
1286 msgid "Relevant Subjects"
1287 msgstr "Համապատասխան խորագրեր"
1288
1289 #: sidebar.relevantAuthors.headerLabel
1290 msgid "Relevant Authors"
1291 msgstr "Համապատասխան հեղինակներ"
1292
1293 #: sidebar.relevantSeries.headerLabel
1294 msgid "Relevant Series"
1295 msgstr "Համապատասխան մատենաշարեր"
1296
1297 #: sidebar.relevantReviews.headerLabel rdetail.extras.reviews
1298 msgid "Reviews"
1299 msgstr "Գրախոսություններ"
1300
1301 #: sidebar.copy.not.found
1302 msgid "No copy with the requested barcode was found"
1303 msgstr "Պահանջվող շտրիխ կոդով պատճեներ չեն գտնվել"
1304
1305 # =================================================================
1306 # Search formats
1307 # =================================================================
1308 #: opac.search.books
1309 msgid "Books"
1310 msgstr "Գրքեր"
1311
1312 #: opac.search.allFormats
1313 msgid "All Formats"
1314 msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
1315
1316 #: opac.search.largePrint
1317 msgid "Large Print Books"
1318 msgstr "Մեծ տպագիր գրքեր"
1319
1320 #: opac.search.audioBooks
1321 msgid "Audiobooks"
1322 msgstr "Ձայնագրքեր"
1323
1324 #: opac.search.videoRecordings
1325 msgid "Video Recordings"
1326 msgstr "Տեսագրառումներ"
1327
1328 #: opac.search.music
1329 msgid "Music"
1330 msgstr "Երաժշտություն"
1331
1332 #: opac.search.electronic
1333 msgid "Electronic Resources"
1334 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
1335
1336 #: opac.search.nowSearching
1337 msgid "Now Searching"
1338 msgstr "Հիմա փնտրում է"
1339
1340 # =================================================================
1341 # Page Titles
1342 # =================================================================
1343 #: opac.title.home
1344 msgid "Evergreen Home"
1345 msgstr "Evergreen տուն"
1346
1347 #: opac.title.mresult
1348 msgid "Evergreen Title Groups"
1349 msgstr "Evergreen վերնագրերի խումբ"
1350
1351 #: opac.title.rresult
1352 msgid "Evergreen Titles"
1353 msgstr "Evergreen վերնագրեր"
1354
1355 #: opac.title.myopac
1356 msgid "Evergreen My Account"
1357 msgstr "Evergreen իմ հաշիվ"
1358
1359 #: opac.title.rdetail
1360 msgid "Evergreen Title Details"
1361 msgstr "Evergreen վերնագրի մանրամասներ"
1362
1363 #: opac.title.advanced
1364 msgid "Evergreen Advanced Search"
1365 msgstr "Evergreen խորացված որոնում"
1366
1367 #: opac.title.reqitems
1368 msgid "Evergreen Request Items"
1369 msgstr "Evergreen պատվիրված նյութեր"
1370
1371 #: opac.title.cnbrowse
1372 msgid "Evergreen Call Number Browse"
1373 msgstr "Evergreen դասիչի դիտում"
1374
1375 #: opac.holds.forMe
1376 msgid "Place this hold for myself"
1377 msgstr "Տեղադրիր այս պահումը իմ փոխարեն"
1378
1379 #: opac.holds.xulRecipient
1380 msgid "Enter recipient barcode"
1381 msgstr "Մուտք արա ստացողի շտրիխ կոդը"
1382
1383 #: opac.holds.recipient
1384 msgid "Recipient"
1385 msgstr "Ստացող"
1386
1387 #: opac.holds.placeHold
1388 msgid "Place Hold"
1389 msgstr "Տեղադրիր պահումը"
1390
1391 #: opac.holds.contactPhone
1392 msgid "Contact telephone number"
1393 msgstr "Կապի հեռախոսի համար"
1394
1395 #: opac.holds.contactEmail
1396 msgid "Contact email address"
1397 msgstr "Կապի էլ փոստի հասցե"
1398
1399 #: opac.holds.pickupLocation
1400 msgid "Pickup location"
1401 msgstr "Վերցնելու վայր"
1402
1403 #: opac.holds.success
1404 msgid "Hold was successfully placed"
1405 msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
1406
1407 #: opac.holds.failure
1408 msgid "Hold was not successfully placed"
1409 msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
1410
1411 # =================================================================
1412 # Advanced
1413 # =================================================================
1414 #: advanced.search.title
1415 msgid "Search Input"
1416 msgstr "Փնտրման մուտք"
1417
1418 #: advanced.add.row
1419 msgid "Add Search Row"
1420 msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
1421
1422 #: advanced.search.submit
1423 msgid "Submit Search"
1424 msgstr "Սկսիր փնտրումը"
1425
1426 #: advanced.search.filters
1427 msgid "Search Filters"
1428 msgstr "Փնտրման զտիչներ"
1429
1430 #: advanced.item.form
1431 msgid "Item Form"
1432 msgstr "Նյութի կաղապար"
1433
1434 #: advanced.item.type
1435 msgid "Item Type"
1436 msgstr "Նյութի տեսակ"
1437
1438 #: advanced.link
1439 msgid "Advanced"
1440 msgstr "Խորացված"
1441
1442 #: advanced.basic.link
1443 msgid "Basic"
1444 msgstr "Հիմնական"
1445
1446 #: advanced.literary.form
1447 msgid "Literary&nbsp;Form"
1448 msgstr "Գրական&nbsp;Կաղապար"
1449
1450 #: advanced.non.fiction
1451 msgid "Non Fiction"
1452 msgstr "Ոչ գեղարվեստական"
1453
1454 #: advanced.fiction
1455 msgid "Fiction"
1456 msgstr "Գեղարվեստական"
1457
1458 #: advanced.language
1459 msgid "Language"
1460 msgstr "Լեզու"
1461
1462 #: advanced.audience
1463 msgid "Audience"
1464 msgstr "Լսարան"
1465
1466 #: advanced.adult
1467 msgid "Adult"
1468 msgstr "Մեծահասակ"
1469
1470 #: advanced.juvenile
1471 msgid "Juvenile"
1472 msgstr "Պատանեկան"
1473
1474 #: advanced.general
1475 msgid "General"
1476 msgstr "Ընդհանուր"
1477
1478 #: advanced.sort.criteria
1479 msgid "Sort Criteria"
1480 msgstr "Տեսակավորման չափանիշ"
1481
1482 #: advanced.search.library
1483 msgid "Search Library"
1484 msgstr "Որոնիր գրադարանը"
1485
1486 #: advanced.relevance
1487 msgid "Relevance"
1488 msgstr "Համարժեք"
1489
1490 #: advanced.pubdate
1491 msgid "Publication date"
1492 msgstr "Հրատարակման տարեթիվ"
1493
1494 #: advanced.sort.asc
1495 msgid "Ascending / A to Z"
1496 msgstr "Աճող / Ա դեպի Ֆ"
1497
1498 #: advanced.sort.desc
1499 msgid "Descending / Z to A"
1500 msgstr "Նվազող / Ֆ դեպի Ա"
1501
1502 #: advanced.frbrize
1503 msgid "Group Formats and Editions"
1504 msgstr "Խմբային ձևաչափեր և հրատարակություններ"
1505
1506 #: advanced.go
1507 msgid "Go"
1508 msgstr "Գնա"
1509
1510 # =================================================================
1511 # Rdetail
1512 # =================================================================
1513 #: rdetail.print
1514 msgid "print these details"
1515 msgstr "տպիր այս մանրամասները"
1516
1517 #: rdetail.cn.barcode
1518 msgid "Barcode"
1519 msgstr "Շտրիխ կոդ"
1520
1521 #: rdetail.cn.location
1522 msgid "Location"
1523 msgstr "Տեղաբաշխում"
1524
1525 #: rdetail.cn.hold.age
1526 msgid "Age Hold Protection"
1527 msgstr "տարիքի պահման պաշտպանություն"
1528
1529 #: rdetail.cn.genesis
1530 msgid "Create Date"
1531 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
1532
1533 #: rdetail.cn.holdable
1534 msgid "Holdable"
1535 msgstr "Պահվող"
1536
1537 #: rdetail.cn.more
1538 msgid "more info..."
1539 msgstr "ավելի տեղեկատվություն..."
1540
1541 #: rdetail.cn.less
1542 msgid "less info"
1543 msgstr "պակաս տեղեկատվություն"
1544
1545 #: rdetail.cn.hold rdetail.copyInfo.hold
1546 msgid "place hold"
1547 msgstr "տեղադրիր պահումը"
1548
1549 #: rdetail.cn.disabled
1550 msgid "- Disabled -"
1551 msgstr "- Արգելափակված -"
1552
1553 #: rdetail.cn.note
1554 msgid "Copy Note"
1555 msgstr "Նմուշի նշում"
1556
1557 #: rdetail.cn.category
1558 msgid "Copy Category"
1559 msgstr "Նմուշի դաս"
1560
1561 #: rdetail.cn.print
1562 msgid "Print Page"
1563 msgstr "Տպած էջ"
1564
1565 #: rdetail.page.results
1566 msgid "First results page"
1567 msgstr "Առաջին արդյունքների էջ"
1568
1569 # Result # &common.of; #
1570 #: rdetail.result
1571 msgid "Result"
1572 msgstr "Արդյունք"
1573
1574 #: rdetail.start
1575 msgid "Start"
1576 msgstr "Սկսիր"
1577
1578 #: rdetail.page.previous
1579 msgid "Previous page"
1580 msgstr "Նախորդ էջ"
1581
1582 #: rdetail.page.next
1583 msgid "Next page"
1584 msgstr "Հաջորդ էջ"
1585
1586 #: rdetail.page.last
1587 msgid "Last results page"
1588 msgstr "Վերջին արդյունքների էջ"
1589
1590 #: rdetail.end
1591 msgid "End"
1592 msgstr "Վերջ"
1593
1594 #: rdetail.more
1595 msgid "More Actions..."
1596 msgstr "Ավելի գործողություններ..."
1597
1598 #: rdetail.bookbag.add
1599 msgid "Add to bookbag"
1600 msgstr "Ավելացրու գրքի զամբյուղին"
1601
1602 #: rdetail.bookbag.create
1603 msgid "Create a new bookbag"
1604 msgstr "Ստեղծիր գրքի նոր զամբյուղ"
1605
1606 #: rdetail.record.deleted
1607 msgid ""
1608 "This record has been deleted from the database. We recommend that you remove "
1609 "this title from any bookbags it may have been added to."
1610 msgstr ""
1611 "Այս գրառումը ջնջվել է շտեմարանից։ Խորհուրդ ենք տալիս հեռացնել այս վերնագիրը "
1612 "բոլոր գրքի զամբյուղներից, որոնցում այն կարող է ավելացված լինել։"
1613
1614 #: rdetail.none
1615 msgid "(none)"
1616 msgstr "(ոչինչ)"
1617
1618 #: rdetail.bookbag.add.success
1619 msgid "Item successfully added to bookbag"
1620 msgstr "Նյութը հաջողությամբ ավելացվել է գրքի զամբյուղին"
1621
1622 #: rdetail.bookbag.name
1623 msgid "Enter the name of the new bookbag"
1624 msgstr "Մուտք արա նոր գրքի զամբյուղի անվանումը"
1625
1626 #: rdetail.bookbag.create.success
1627 msgid "Bookbag successfully created"
1628 msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ ստեղծվել է"
1629
1630 #: rdetail.detailMain.headerLabel
1631 msgid "Record Summary"
1632 msgstr "Գրառման համառոտագրություն"
1633
1634 #: rdetail.detailMain.subjects
1635 msgid "Subjects"
1636 msgstr "Խորագրեր"
1637
1638 #: rdetail.detailMain.abstract
1639 msgid "Abstract"
1640 msgstr "Համառոտագրություն"
1641
1642 #: rdetail.detailMain.viewMarc
1643 msgid "View MARC"
1644 msgstr "Դիտիր MARC"
1645
1646 #: rdetail.detailMain.hideMarc
1647 msgid "Return to title details"
1648 msgstr "Վերադարձիր վերնագրի մանրամասներին"
1649
1650 #: rdetail.author.search
1651 msgid "Perform an author search"
1652 msgstr "Իրականցրու հեղինակի փնտրում"
1653
1654 #: rdetail.copyInfo.headerLabel
1655 msgid "Copy Information"
1656 msgstr "Պատճենիր տեղեկատվությունը"
1657
1658 #: rdetail.copyInfo.callnumber
1659 msgid "Callnumber"
1660 msgstr "Դասիչ"
1661
1662 #: rdetail.copyInfo.local
1663 msgid "View Copy Information for this location only"
1664 msgstr "Դիտիր Պատճենիր տեղեկատվությունը այս տեղաբաշխման համար"
1665
1666 #: rdetail.copyInfo.all
1667 msgid "View copy information for all libraries"
1668 msgstr "Դիտիր Պատճենիր տեղեկատվությունը բոլոր գրադարանների համար"
1669
1670 #: rdetail.copyInfo.actions
1671 msgid "Actions"
1672 msgstr "Գործողություններ"
1673
1674 #: rdetail.copyInfo.print
1675 msgid "Print Call Numbers for this library"
1676 msgstr "Տպիր դասիչները այս գրադարանի համար"
1677
1678 #: rdetail.copyInfo.details
1679 msgid "details"
1680 msgstr "մանրամասներ"
1681
1682 #: rdetail.copyInfo.browse
1683 msgid "browse"
1684 msgstr "դիտիր"
1685
1686 #: rdetail.extras.summary
1687 msgid "Copy Summary"
1688 msgstr "Պատճենի համառոտագրություն"
1689
1690 #: rdetail.extras.toc
1691 msgid "Table of Contents"
1692 msgstr "Բովանդակություն"
1693
1694 #: rdetail.extras.excerpt
1695 msgid "Excerpt"
1696 msgstr "Մեջբերում"
1697
1698 #: rdetail.extras.author.notes
1699 msgid "Author Notes"
1700 msgstr "Հեղինակի նշումներ"
1701
1702 #: rdetail.extras.annotation
1703 msgid "Annotation"
1704 msgstr "Աննոտացիա"
1705
1706 #: rdetail.extras.marc
1707 msgid "MARC Record"
1708 msgstr "MARC գրառում"
1709
1710 #: rdetail.extras.call.null
1711 msgid "There are no call numbers for this item at this location."
1712 msgstr "Այս վայրում այս նյութի համար դասիչավորման համարներ չկան"
1713
1714 #: rdetail.extras.call.local
1715 msgid "Local Call Numbers:"
1716 msgstr "Տեղային դասիչներ"
1717
1718 #: rdetail.loading
1719 msgid "Loading copy infomation..."
1720 msgstr "Պատճենի տեղեկատվության բեռնավորում..."
1721
1722 #: rdetail.noneAvailable
1723 msgid " * There are no copies in this location"
1724 msgstr " * Այս վայրում պատճեներ չկան"
1725
1726 #: rdetail.summary.online
1727 msgid "Online Resources"
1728 msgstr "Առցանց պաշարներ"
1729
1730 #: result.sort_by
1731 msgid "Sort Results by Relevance"
1732 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ կարևորության"
1733
1734 #: result.sort_by.title
1735 msgid "Sort Results by Title"
1736 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ վերնագրի"
1737
1738 #: result.sort_by.author
1739 msgid "Sort Results by Author"
1740 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ հեղինակի"
1741
1742 #: result.sort_by.pubdate
1743 #, fuzzy
1744 msgid "Sort Results by Publication Date"
1745 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ հրատարակման տարեթվի"
1746
1747 #: result.limit2avail
1748 msgid "Limit to Available"
1749 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
1750
1751 #: result.info.copies
1752 msgid "Available copies / Total copies"
1753 msgstr "Հասանելի պատճեներ / Ընդհանուր պատճեներ"
1754
1755 #: result.info.no.items
1756 msgid "No items with the selected format were found in this location."
1757 msgstr "Այս վայրում ընտրված ձևաչափով նյութեր չեն գտնվել"
1758
1759 #: result.info.format.items
1760 msgid "Listed below are all items in the catalog with the chosen format."
1761 msgstr "Ստորև թվարկվածները քարտարանի նյութերն են ըստ ընտրված ձևաչափի "
1762
1763 #: result.info.show
1764 msgid "Show records for"
1765 msgstr "Ցույց տուր գրառումները "
1766
1767 #: result.lowhits.few
1768 msgid "Few hits were returned for your search."
1769 msgstr "Քո որոնման համար շատ քիչ հարվածներ են վերադարձվել "
1770
1771 #: result.lowhits.zero
1772 msgid "Zero hits were returned for your search."
1773 msgstr "Քո որոնման համար զերո արդյունք է վերադարձվել "
1774
1775 #: result.lowhits.did.you.mean
1776 msgid "Maybe you meant:"
1777 msgstr "Միգուցե՞ դու նկատի ունես"
1778
1779 #: result.lowhits.formats
1780 msgid "You will find more hits when searching all item formats:"
1781 msgstr ""
1782 "Դու կունենաս ավելի շատ հարվածներ երբ որոնես ըստ նյութի բոլոր ձևաչափերի։"
1783
1784 #: result.lowhits.formats.search
1785 msgid "Search again with all formats?"
1786 msgstr "Որոնե՞լ նորից ըստ բոլոր ձևաչափերի"
1787
1788 #: result.lowhits.related
1789 msgid "You may also like to try these related searches:"
1790 msgstr "Դու կարող ես նախընտրել նաև այս կապակցված փնտրումները։"
1791
1792 #: result.lowhits.expand
1793 msgid "You may also wish to expand your search range to:"
1794 msgstr "Դու կարող ես ցանկանալ նաև ընդլայնել քո փնտրման տիրույթը։"
1795
1796 #: result.lowhits.class
1797 msgid "You can try searching the same terms by:"
1798 msgstr "Դու կարող ես փորձել փնտրել նույն տերմինը։"
1799
1800 #: result.lowhits.title
1801 msgid "title"
1802 msgstr "վերնագիր"
1803
1804 #: result.lowhits.author
1805 msgid "author"
1806 msgstr "հեղինակ"
1807
1808 #: result.lowhits.subject
1809 msgid "subject"
1810 msgstr "խորագիր"
1811
1812 #: result.lowhits.series
1813 msgid "series"
1814 msgstr "մատենաշար"
1815
1816 #: result.lowhits.keyword
1817 msgid "keyword"
1818 msgstr "վճռորոշ բառ"
1819
1820 #: result.table.keyword
1821 msgid "View titles for this record"
1822 msgstr "Այս գրառման համար դիտիր վերնագրերը"
1823
1824 #: result.table.author
1825 msgid "Perform an Author Search"
1826 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
1827
1828 #: common.call.number.label
1829 msgid "Call Number:"
1830 msgstr "Դասիչ։"
1831
1832 #: common.isbn.label
1833 msgid "ISBN:"
1834 msgstr "ISBN:"
1835
1836 #: common.issn.label
1837 msgid "ISSN:"
1838 msgstr "ISSN:"
1839
1840 #: common.copy.barcode.label
1841 msgid "Copy Barcode:"
1842 msgstr "Պատճենահանիր շտրիխ կոդը։"
1843
1844 #: common.hold.place
1845 msgid "Place hold for me"
1846 msgstr "Իմ համար իրականացրու պահում"
1847
1848 #: common.hold.check
1849 msgid "Checking for possibility of hold fulfillment..."
1850 msgstr "Պահման իրականացման համար ստուգվում է հնարավորությունը... "
1851
1852 #: common.hold.create
1853 msgid "Create / Edit a Hold"
1854 msgstr "Ստեղծիր / Խմբագրիր պահումը"
1855
1856 #: common.hold.update
1857 msgid "Update Hold"
1858 msgstr "Թարմացրու պահումը"
1859
1860 #: common.hold.type.label
1861 msgid "Hold Type:"
1862 msgstr "Պահման տեսակ"
1863
1864 #: common.hold.volume
1865 msgid "Volume Hold"
1866 msgstr "Հատորի պահում"
1867
1868 #: common.hold.copy
1869 msgid "Copy Hold"
1870 msgstr "Պատճենի պահում"
1871
1872 #: common.hold.advanced
1873 msgid "Advanced Hold Options"
1874 msgstr "Պահման խորացված ընտրանքներ"
1875
1876 #: common.hold.delivery
1877 msgid "Please select a physical location where your hold can be delivered."
1878 msgstr "Ընտրեք այն ֆիզիկական տեղաբաշխումը, ուր կարելի է առաքել ձեր պահումը։"
1879
1880 #: common.hold.exists
1881 msgid "A hold already exists on the requested item."
1882 msgstr "Պատվիրված նյութի վրա արդեն գոյություն ունի պահում։"
1883
1884 #: common.hold.exists.override
1885 msgid ""
1886 "A hold already exists on the requested item. Would you like to create the "
1887 "hold anyway?"
1888 msgstr ""
1889 "Պատվիրված նյութի վրա արդեն գոյություն ունի պահում։ Կուզենա՞ք ամեն դեպքում "
1890 "ստեղծել պահում։"
1891
1892 #: common.hold.barred
1893 msgid ""
1894 "PATRON BARRED. Please see any notes in the \"Staff Notes\" section of your "
1895 "\"My Account\" page or contact your local library."
1896 msgstr ""
1897 "ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ Է։ Տես նշումները  քո  \"Իմ հաշվեհամար\" էջի "
1898 "\"Աշխատակազմի նշումներ\" բաժնում, կամ կապվիր քո տեղային գրադարանի հետ։։ "
1899
1900 #: common.hold.item.invalid
1901 msgid ""
1902 "This hold is no longer valid. It's likely that the target for the hold was "
1903 "deleted from the system.  Please cancel this hold and place a new one."
1904 msgstr ""
1905 "Այ պահումը այլևս հավաստի չէ։ Հավանաբար պահման թիրախը համակարգից ջնջված է։ "
1906 "Չեղյալ արեք այս պահումը և իրականացրու նոր պահում։"
1907
1908 #: common.hold.patron.invalid
1909 msgid "The patron barcode entered as the hold recipient is invalid."
1910 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը մուտքագրված որպես ստացող հավաստի չէ։"
1911
1912 # Was (??), perhaps change to a button or icon?
1913 #: common.help
1914 msgid "(Help)"
1915 msgstr "(Օգնություն)"
1916
1917 #: common.phone.format.help
1918 msgid ""
1919 "The phone number does not have the correct format. The expected format is "
1920 "XXX-YYY-ZZZZ"
1921 msgstr "Հեռախոսի համարը չունի ճիշտ ձևաչափ։ Սպասվող ձևաչափն է` XXX-YYY-ZZZZ"
1922
1923 #: common.hold.failed
1924 msgid ""
1925 "No items were found that could fulfill the requested holds. It's possible "
1926 "that choosing a different format will result in a successful hold. It is "
1927 "also possible that you have exceeded the number of allowable holds. For "
1928 "further information, please consult your local librarian."
1929 msgstr ""
1930 "Պահանջվող պահումներին բավարարող գրառումներ չկան։ Հնարավոր է, որ ուրիշ "
1931 "ձևաչափի ընտրությունը  կհանգեցնի հաջող պահման։ Հնարավոր է նաև որ դու "
1932 "գերազանցել ես թույլատրելի պահումների քանակը։ Հետագա տեղեկատվության համար "
1933 "դիմիր քո տեղային գրադարանավարին։   "
1934
1935 #: common.control.click
1936 msgid "(control-click to select multiple formats)"
1937 msgstr "(Բազմաձևաչափեր ընտրելու համար` ստուգիր-սեղմիր)"
1938
1939 #: common.format.alternatives
1940 msgid "Acceptable Alternative Formats:"
1941 msgstr "Ընդունելի այլընտրանքային ձևաչափեր։"
1942
1943 #: common.phone.format
1944 msgid "(XXX-YYY-ZZZZ)"
1945 msgstr "(XXX-YYY-ZZZZ)"
1946
1947 #: common.phone.enable
1948 msgid "Enable phone notifications for this hold?"
1949 msgstr "Թույլատրե՞լ այս պահման համար հեռախոսային տեղեկացումներ։"
1950
1951 #: common.email.enable
1952 msgid "Enable email notifications for this hold?"
1953 msgstr "Թույլատրե՞լ այս պահման համար էլ փոստով տեղեկացումներ։"
1954
1955 #: common.email.none
1956 msgid "(Patron has no configured email address)"
1957 msgstr "(Ընթերցողը չի կարգաբերել էլ փոստի հասցեն)"
1958
1959 #: common.email.set
1960 msgid ""
1961 "(See <a class='classic_link' id='holds.no_email.my_account'>My Account</a> "
1962 "for setting your email address)"
1963 msgstr ""
1964 "(Տես <a class='classic_link' id='holds.no_email.my_account'>Իմ հաշիվը</a> քո "
1965 "էլ փոստի հասցեն ստեղծելու համար)"
1966
1967 #: common.keywords.label
1968 msgid "Keywords:"
1969 msgstr "Վճռորոշ բառեր։"
1970
1971 #: common.physical.label
1972 msgid "Physical Description:"
1973 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
1974
1975 #: common.series.label
1976 msgid "Series:"
1977 msgstr "Մատենաշար։"
1978
1979 #: common.subject.label
1980 msgid "Subject:"
1981 msgstr "Խորագիր։"
1982
1983 #: common.title.label
1984 msgid "Title:"
1985 msgstr "Վերնագիր։"
1986
1987 #: common.author.label
1988 msgid "Author:"
1989 msgstr "Հեղինակ։"
1990
1991 #: common.format.label
1992 msgid "Format:"
1993 msgstr "Ձևաչափ։"
1994
1995 #: library.select
1996 msgid "Find results in"
1997 msgstr "Գտիր արդյունքները"
1998
1999 #: library.select.label
2000 msgid "Choose a different library..."
2001 msgstr "Ընտրիր մեկ այլ գրադարան..."
2002
2003 #: login.username
2004 msgid "Enter your username or library barcode"
2005 msgstr "Մուտք արա օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը"
2006
2007 #: login.password.change
2008 msgid "Change Password"
2009 msgstr "Փոխիր գաղտնաբառը"
2010
2011 #: login.first.time
2012 msgid ""
2013 "This appears to be the first time you have logged in. You will need to "
2014 "change your password."
2015 msgstr ""
2016 "Կարծես թե դու առաջին անգամ ես մուտք գործում։ Անհրաժեշտ է փոխել գաղտնաբառը։"
2017
2018 #: login.password.current.enter
2019 msgid "Enter your current password"
2020 msgstr "Մուտք արա ընթացիկ գաղտնաբառը։"
2021
2022 #: login.password.new.enter
2023 msgid "Enter the new password"
2024 msgstr "Մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
2025
2026 #: login.password.new.reenter
2027 msgid "Re-type the new password for verification"
2028 msgstr "Ստուգման համար կրկին մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
2029
2030 #: login.password.update
2031 msgid "Update Password"
2032 msgstr "Թարմացրու գաղտնաբառը։"
2033
2034 #: login.password.nomatch
2035 msgid "Passwords do not match"
2036 msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում"
2037
2038 #: login.password.strength
2039 msgid "The password provided is not strong enough."
2040 msgstr "Ներկայացված գաղտնաբառը այնքան էլ ուժեղ չէ։"
2041
2042 #: login.barcode.inactive
2043 msgid ""
2044 "The barcode used to login is marked as inactive.  Please contact your local "
2045 "library."
2046 msgstr ""
2047 "Մուտք գործելու համար տրված շտրիխ կոդը նշված է որպես ոչ ակտիվ։ Կապվիր քո "
2048 "տեղային գրադարանի հետ։ "
2049
2050 #: login.account.inactive
2051 msgid "This account has been deactivated.  Please contact your local library."
2052 msgstr "Այս հաշիվը ապաակտիվացված է։ Կապվիր քո տեղային գրադարանի հետ։"
2053
2054 #: login.failed
2055 msgid ""
2056 "Login failed. The username or password provided was not valid. Ensure Caps-"
2057 "Lock is off and try again or contact your local library."
2058 msgstr ""
2059 "Գրանցումը տապալված է։ Օգտվողի անունը կամ գաղտնաբառը հավաստի չեն։ Ստուգիր որ "
2060 "Caps-Lock-ը անջատված է, և փորձիր նորից, կամ կապվիր տեղային գրադարանի հետ։"
2061
2062 #: button.go
2063 msgid "Go!"
2064 msgstr "Գնա"
2065
2066 # =================================================================
2067 # Slimpac Simple Search
2068 # =================================================================
2069 #: slimpac.start.title
2070 msgid "Simple Search"
2071 msgstr "Հասարակ փնտրում"
2072
2073 #: slimpac.start.nowSearching
2074 msgid "Now searching: "
2075 msgstr "Հիմա որոնում է։"
2076
2077 #: slimpac.start.dynamic
2078 msgid "Dynamic Catalog"
2079 msgstr "Դինամիկ քարտարան"
2080
2081 # =================================================================
2082 # Slimpac Advanced Search
2083 # =================================================================
2084 #: slimpac.advanced.language
2085 msgid "Item Language"
2086 msgstr "Նյութի լեզու"
2087
2088 #: slimpac.advanced.create_date
2089 msgid "Record Creation Date"
2090 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթիվ"
2091
2092 #: slimpac.advanced.edit_date
2093 msgid "Record Edit Date"
2094 msgstr "Գրառման խմբագրման ամսաթիվ"
2095
2096 #: opac.image_provided
2097 msgid "Image provided by"
2098 msgstr "Նկարը ապահովել է"
2099
2100 #: vendor.name
2101 msgid "Amazon"
2102 msgstr "Ամազոն"
2103
2104 #: vendor.base_link
2105 msgid "http://amazon.com/dp/"
2106 msgstr "http://amazon.com/dp/"
2107
2108 #~ msgid "Edit/Cancel"
2109 #~ msgstr "Խմբագրիր/Անտեսիր"