5f25d0b63f75401e7301188a72d71dc6f38bb72a
[Evergreen.git] / build / i18n / po / hy-AM / opac.dtd.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/opac.dtd
2 #. extracted from ../../Open-ILS/web/opac/locale/en-US/opac.dtd
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: Evergreen 1.4\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
8 "PO-Revision-Date: 2007-12-14 12:40-0800\n"
9 "Last-Translator: Tigran <tigran@flib.sci.am>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
15 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
16 "X-Accelerator-Marker: &\n"
17
18 # =================================================================
19 # Some generic stuff
20 #. =================================================================
21 #. Some generic stuff
22 #. =================================================================
23 #: lang.version
24 msgid "remote v1"
25 msgstr "հեռացրու v1"
26
27 #: lang.description
28 msgid "English"
29 msgstr "Անգլերեն"
30
31 #: lang.author
32 msgid "PINES"
33 msgstr "PINES"
34
35 #: common.all
36 msgid "All"
37 msgstr "Լրիվ"
38
39 #: common.currency
40 msgid "$"
41 msgstr "$"
42
43 #: common.name
44 msgid "Name"
45 msgstr "Անուն"
46
47 #: common.none
48 msgid "None"
49 msgstr "Ոչ մեկը"
50
51 #: common.title
52 msgid "Title"
53 msgstr "Վերնագիր"
54
55 #: common.author
56 msgid "Author"
57 msgstr "Հեղինակ"
58
59 #: common.authors
60 msgid "Authors"
61 msgstr "Հեղինակներ"
62
63 #: common.callnumber
64 msgctxt "common.callnumber"
65 msgid "Call Number"
66 msgstr "Դասիչ"
67
68 #: common.edition
69 msgid "Edition"
70 msgstr "Հրատարակություն"
71
72 #: common.subject
73 msgid "Subject"
74 msgstr "Խորագիր"
75
76 #: common.series
77 msgid "Series"
78 msgstr "Մատենաշար"
79
80 #: common.keyword
81 msgid "Keyword"
82 msgstr "Վճռորոշ բառ"
83
84 #: common.type
85 msgid "Search Type"
86 msgstr "Փնտրման տեսակ"
87
88 #: common.isbn
89 msgctxt "common.isbn"
90 msgid "ISBN"
91 msgstr "ISBN"
92
93 #: common.format
94 msgid "Format"
95 msgstr "Ձևաչափ"
96
97 # Message displayed while search results are loading
98 #. Message displayed while search results are loading
99 #: common.loading
100 msgctxt "common.loading"
101 msgid "Loading..."
102 msgstr "Բեռնավորում..."
103
104 #: common.login
105 msgctxt "common.login"
106 msgid "Login"
107 msgstr "Գրանցում"
108
109 #: common.logout
110 msgid "Log Out"
111 msgstr "Հեռանալ"
112
113 #: common.physical
114 msgid "Physical Description"
115 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն"
116
117 #: common.pubdate
118 msgid "Publication Date"
119 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ"
120
121 #: common.publisher
122 msgid "Publisher"
123 msgstr "Հրատարակիչ"
124
125 #: common.results
126 msgid "Results"
127 msgstr "Արդյունքներ"
128
129 #: common.select
130 msgid "Select"
131 msgstr "Ընտրել"
132
133 #: common.status
134 msgid "Status"
135 msgstr "Կարգավիճակ"
136
137 #: common.at
138 msgid "at"
139 msgstr "at"
140
141 #: common.of
142 msgid "of"
143 msgstr "of"
144
145 #: common.no
146 msgid "No"
147 msgstr "Ոչ"
148
149 #: common.yes
150 msgid "Yes"
151 msgstr "Այո"
152
153 #: common.cancel
154 msgctxt "common.cancel"
155 msgid "Cancel"
156 msgstr "Չեղյալ անել"
157
158 #: common.library
159 msgctxt "common.library"
160 msgid "Library"
161 msgstr "Գրադարան"
162
163 #: common.username
164 msgid "Username"
165 msgstr "Օգտվողի անուն"
166
167 #: common.password
168 msgid "Password"
169 msgstr "Գաղտնաբառ"
170
171 #: common.submit
172 msgid "Submit"
173 msgstr "Հաստատել"
174
175 #: common.close
176 msgid "close"
177 msgstr "փակել"
178
179 #: common.and
180 msgid "and"
181 msgstr "և"
182
183 #: common.user_not_found
184 msgid "User not found"
185 msgstr "Օգտվողը չի գտնվել"
186
187 #: opac.advanced.wizard.title
188 msgctxt "opac.advanced.wizard.title"
189 msgid "Advanced Search"
190 msgstr "Խորացված փնտրում"
191
192 #: common.nowSearching
193 msgid "Now searching "
194 msgstr "Հիմա որոնում է"
195
196 #: common.ofAtLeast
197 msgid " of about "
198 msgstr ""
199
200 #: common.relevancy
201 msgid "Match Score: "
202 msgstr "Հաշվի առ հաշիվը։"
203
204 #: common.tips
205 msgid "Tips:"
206 msgstr "Հնարքներ։"
207
208 #: common.tips.tip1
209 msgid "Click on a folder icon in the sidebar to access related quick searches"
210 msgstr ""
211 "Սեղմիր կողային մասում առկա թղթապանակի պատկերիկի վրա առագ փնտրումը հասանելի "
212 "դարձնելու համար"
213
214 #: common.tips.tip2
215 msgid ""
216 "If you don't find what you want try expanding your search using the range "
217 "selector at the right of the search bar"
218 msgstr ""
219 "Եթե չես գտնում այն ինչ որ պետք է քեզ, ապա ընդլայնիր որոնումը օգտագործելով "
220 "փնտրման ցանկի աջ մասում եղած շղթայական ընտրիչը"
221
222 #: common.org.openAll
223 msgid "Expand All"
224 msgstr "Ընդլայնիր բոլորը"
225
226 #: common.org.closeAll
227 msgid "Close All"
228 msgstr "Փակիր բոլորը"
229
230 #: common.org.cancel
231 msgctxt "common.org.cancel"
232 msgid "Cancel"
233 msgstr "Չեղյալ անել"
234
235 #: common.org.loading
236 msgid "Loading library selector..."
237 msgstr "Գրադարանի ընտրիչի բեռնավորում..."
238
239 # ==========================================================
240 # Tips
241 #: common.org.note
242 msgctxt "common.org.note"
243 msgid "Tip:"
244 msgstr "Հնարք։"
245
246 #: common.org.notetext
247 msgid ""
248 "Click on a location's name to select it.  Click on the folder icons to "
249 "expand a section."
250 msgstr ""
251 "Ընտրության համար սեղմիր տեղաբաշխման անվան վրա։ Սեղմիր թղթապանակի "
252 "պատկերիկների վրա բաժինը ընդլայնելու համար։"
253
254 #: opac.login.login
255 msgctxt "opac.login.login"
256 msgid "Login"
257 msgstr "Գրանցում"
258
259 # =================================================================
260 # Footer
261 #: opac.basic
262 msgctxt "opac.basic"
263 msgid "Basic Catalog (HTML only)"
264 msgstr "Հիմնական քարտարան (միայն HTML)"
265
266 #: common.password_criteria
267 #, fuzzy
268 msgid ""
269 "The password must be at least 7 characters in length, \n"
270 "contain at least one letter (a-z/A-Z), \n"
271 "and contain at least one number."
272 msgstr ""
273 "Գաղտնաբառը առնվազն պետք է լինի 7 նիշից ոչ պակաս, \tև պարունակի գոնե մեկ տառ "
274 "(a-z/A-Z), \tև առնվազն մեկ թիվ։"
275
276 #: common.a2z.title
277 msgid "Title: A to Z"
278 msgstr "Վերնագիր։ Ա մինչև Ֆ"
279
280 #: common.z2a.title
281 msgid "Title: Z to A"
282 msgstr "Վերնագիր։ Ֆ մինչև Ա"
283
284 #: common.a2z.author
285 msgid "Author: A to Z"
286 msgstr "Հեղինակ։ Ա մինչև Ֆ"
287
288 #: common.z2a.author
289 msgid "Author: Z to A"
290 msgstr "Հեղինակ։ Ֆ մինչև Ա "
291
292 #: common.new2old.pubdate
293 msgid "Date: Newest to Oldest"
294 msgstr "Ամսաթիվ։ թարմից դեպի հին"
295
296 #: common.old2new.pubdate
297 msgid "Date: Oldest to Newest"
298 msgstr "Ամսաթիվ։ հնից դեպի թարմ"
299
300 #: opac.style.reddish
301 msgid "Reddish"
302 msgstr "Կարմրավուն"
303
304 #: holds.where_am_i
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "Holds lists are not as simple as \n"
308 "'first come, first served.'  A complex matrix combining \n"
309 "consideration of item ownership, patron home library, and item purchase \n"
310 "date determines  priorities for holds; the list is dynamic, changing \n"
311 "with every hold placed.  Therefore, any indication of a place in the \n"
312 "holds list would be inaccurate.  The holds system is designed to \n"
313 "obtain a requested item in the fastest and most efficient way possible. \n"
314 "Your library will contact you when you hold items become \n"
315 "available."
316 msgstr ""
317 "PINES դա նահանգային համակարգ է, ընթերցողներով և նյութերով \tփոխկապակցված "
318 "ավելի քան 250 գրադարաններում, պահումների ցուցակները PINES-ում այդքան էլ պարզ "
319 "չեն ինչպես\t'առաջին մուտք առաջին սպասարկված'։  Բարդ մատրիցան որը "
320 "կոմբինացնում է \tնյութի պատկանելիության, ընթերցողի հիմնական գրադարանի, և "
321 "նյութի պատվերի դիտարկումները \tորքան ամսաթիվը սահմանում է առաջնայնությունները "
322 "պահումների համար. ցուցակը դինամիկ է, փոփոխվաղ \tյուրաքանչյուր տեղադրված "
323 "պահման հետ։  Հետևաբար, տեղաբաշխման յուրաքանչյուր ցուցում \tպահման ցուցակում "
324 "կլինի ոչ ճիշտ։  PINES-ի պահումների համակարգը նախագծված է \tպահանջվող նյութը "
325 "հնարավորինս արագ և արդյունավետ կերպով ստանալու համար։ \tՁեր PINES գրադարանը "
326 "կկապվի ձեր հետ երբ պահվող նյութերը կդառնան \tհասանելի։ "
327
328 #: holds.advanced_options
329 #, fuzzy
330 msgid ""
331 "If you wish to broaden the scope of your hold to include other \n"
332 "versions of this title, select the formats that would be acceptable. \n"
333 "The first available copy will be sent to you."
334 msgstr ""
335 "Եթե ցանկանում ես ընդլայնել քո պահումների տիրույթը ընդգրկելով \tայս վերնագրի "
336 "այլ տարբերակներ, ընտրիր քեզ ընդունելի ձևաչափեր։ \tԱռաջին մատչելի օրինակը "
337 "կառաքվի քեզ։ "
338
339 # =================================================================
340 # Events and Permissions
341 #. =================================================================
342 #. Events and Permissions
343 #. =================================================================
344 #: ilsevent.0
345 msgid "Operation Succeeded"
346 msgstr "Հաջողված գործողություն"
347
348 #: ilsevent.1000
349 msgid "Login failed.  The username or password entered was incorrect."
350 msgstr "Գրանցումը տապալվեց։ մուտք արված պայմանաբառը կամ գաղտնաբառը սխալ են։"
351
352 #: ilsevent.1001
353 msgid "Login session has timed out or does not exist"
354 msgstr "Գրանցման սեսիայի ժամանակը լրացել է կամ գոյություն չունի։"
355
356 #: ilsevent.1002
357 msgid "User was not found in the database"
358 msgstr "Շտեմարանում օգտվողը չի գտնվել։"
359
360 #: ilsevent.1200
361 msgid "The given username already exists in the database"
362 msgstr "Այս ընթերցողը շտեմարանում արդեն գոյություն ունի։"
363
364 #: ilsevent.5000
365 msgid "Permission Denied"
366 msgstr "Թույլատվությունը արգելված է"
367
368 #: ilsperm.CREATE_HOLD
369 msgid "User is not allowed to create holds for other users at this location"
370 msgstr ""
371 "Օգտվողը իրավունք չունի այս վայրում ստեղծել պահումներ այլ օգտվողների համար"
372
373 # =================================================================
374 # common/pages
375 #. =================================================================
376 #. common/pages
377 #. =================================================================
378 #: common.cn.loading
379 msgid "Loading Callnumber Page..."
380 msgstr "Բեռնավորում է դասիչների էջը..."
381
382 #: common.cn.browsing
383 msgid "You are now browsing"
384 msgstr "Դու հիմա դիտում ես"
385
386 #: common.cn.previous
387 msgid "&lt;&lt; Previous Page"
388 msgstr "&lt;&lt; նախորդ էջ"
389
390 #: common.cn.shelf
391 msgctxt "common.cn.shelf"
392 msgid "Shelf Browser"
393 msgstr "Դարակի դիտակ"
394
395 #: common.cn.next
396 msgid "Next Page &gt;&gt;"
397 msgstr "Հաջորդ էջ &gt;&gt;"
398
399 #: common.textsize.title
400 msgid "Text Size: "
401 msgstr "Տեքստի մեծություն։"
402
403 #: common.textsize.regular
404 msgid "Regular"
405 msgstr "Սովորական"
406
407 # Regular / Large
408 #. Regular / Large
409 #: common.textsize.separator
410 msgid "/"
411 msgstr "/"
412
413 #: common.textsize.large
414 msgid "Large"
415 msgstr "Լայն"
416
417 #: home.js.disabled
418 #, fuzzy
419 msgid ""
420 "JavaScript must be enabled in order for you to use the regular Evergreen "
421 "Catalog. \n"
422 "However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your "
423 "browser. \n"
424 "To use the regular Evergreen Catalog, enable JavaScript by changing your "
425 "browser options, then \n"
426 "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' href='/'>try again</a>. \n"
427 "<br/><br/>Alternatively, you can use the basic HTML-only catalog \n"
428 "<a style='color: blue; text-decoration: underline;' "
429 "href='/opac/extras/slimpac/start.html'>here</a>."
430 msgstr ""
431 "JavaScript-ը պետք է թույլատրված լինի որպեսզի կարողանաք օգտագործել "
432 "Evergreen-ի քարտարանը։ Համենայնդեպս թվում է, որ JavaScript-ը կամ "
433 "արգելափակված է, կամ քո դիտակի կողմից չի աջակցվում։ Որպեսզի օգտագործեք "
434 "Evergreen-ի սովորական քարտարանը, թույլատրիր JavaScript-ը փոխելով քո դիտակի "
435 "ընտրանքները, ապա <a style='color: blue; text-decoration: underline;' "
436 "href='/'>try again</a>։ <br/><br/>Այլընտրանքորեն կարող ես օգտագործել "
437 "հիմնական միայն-HTML քարտարանը՝ <a style='color: blue; text-decoration: "
438 "underline;' href='/opac/extras/slimpac/start.html'>here</a>։"
439
440 # =================================================================
441 # MyOPAC bookbag page
442 #. =================================================================
443 #. MyOPAC bookbag page
444 #. =================================================================
445 #: myopac.delete.bookbag
446 #, fuzzy
447 msgid ""
448 "This will remove the selected bookbag and all items contained within the "
449 "bookbag. \n"
450 "Are you sure you wish to continue?"
451 msgstr ""
452 "Սա կհեռացնի ընտրված գրքի զամբյուղը և այնտեղ առկա բոլոր նյութերը։ Վստա՞հ ես "
453 "որ ուզում ես շարունակել։"
454
455 #: myopac.no.bookbags
456 msgid "You have not created any bookbags"
457 msgstr "Ոչ մի պատվեր չես ստեղծել"
458
459 #: myopac.bookbags.title
460 msgctxt "myopac.bookbags.title"
461 msgid "My Bookbags"
462 msgstr "Իմ գրքերի պայուսակը"
463
464 #: myopac.bookbag.items
465 msgid "# Items"
466 msgstr "# Նյութեր"
467
468 #: myopac.bookbag.shared
469 msgid "Shared"
470 msgstr "Համատեղ"
471
472 #: myopac.bookbag.toggle
473 msgid "Share / Hide"
474 msgstr "Համատեղ / Թաքցնել"
475
476 #: myopac.bookbag.delete
477 msgid "Delete this bookbag?"
478 msgstr "Ջնջե՞լ այս պատվերը"
479
480 #: myopac.items
481 msgid "Items"
482 msgstr "Նյութեր"
483
484 #: myopac.view
485 msgid "(View)"
486 msgstr "(Դիտել)"
487
488 #: myopac.atom.feed
489 msgid "ATOM Feed"
490 msgstr "ATOM Feed"
491
492 #: myopac.bookbag.hide
493 msgid "Hide"
494 msgstr "Թաքցնել"
495
496 #: myopac.delete
497 msgid "Delete"
498 msgstr "Ջնջել"
499
500 #: myopac.bookbag.create
501 msgid "Create a new Bookbag"
502 msgstr "Ստեղծիր նոր պատվեր"
503
504 #: myopac.bookbag.naming
505 msgid "Enter the name of the new Bookbag: "
506 msgstr "Մուտք արա նոր գրքի զամբյուղի անունը։"
507
508 #: myopac.bookbag.share
509 msgid "Share this Bookbag"
510 msgstr "Համատեղիր այս պատվերը"
511
512 #: myopac.bookbag.no.items
513 msgid "The selected bookbag contains no items..."
514 msgstr "Ընտրված պատվերը չի պարունակում ոչ մի նյութ..."
515
516 #: myopac.bookbag.remove
517 msgid "Remove this item?"
518 msgstr "Հեռացնե՞լ այս նյութը"
519
520 #: myopac.remove.link
521 msgid "remove"
522 msgstr "հեռացնել"
523
524 #: myopac.publish.text
525 #, fuzzy
526 msgid ""
527 "Sharing a Bookbag means that the contents of the Bookbag will be visible to "
528 "others. \n"
529 "To see the public view of a shared Bookbag, click the \"View\" link in the \n"
530 "\"Shared\" column of the Bookbag list at the top of this page."
531 msgstr ""
532 "Պատվերի համատեղում նշանակում է որ պատվերի բովանդակությունը տեսանելի է "
533 "ուրիշներին։ Պատվերի հանրային տեսքը դիտելու համար սեղմիր \"Դիտել\" հղումը էջի "
534 "վերին մասում գտնվող պատվերի ցուցակի  \"Համատեղ\" սյունակում։"
535
536 #: myopac.item.confirm
537 msgid "Are you sure you wish to remove this bookbag item?"
538 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես հեռացնել պատվերի նյութը։"
539
540 #: myopac.publish.confirm
541 #, fuzzy
542 msgid ""
543 "Sharing this bookbag will allow the contents \n"
544 "of the bookbag to be seen by others.  Are you sure you wish to share this "
545 "bookbag?"
546 msgstr ""
547 "Պատվերի համատեղումը թույլ կտա բոլորին տեսնելու բովանդակությունը։ Վստա՞հ ես "
548 "որ ուզում ես համատեղել այս գրքի զամբյուղը։"
549
550 #: myopac.unpublish.confirm
551 msgid "Are you sure you wish to hide this bookbag?"
552 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես թաքցնել գրքի այս զամբյուղը։ "
553
554 #: myopac.update.success
555 msgid "The Bookbag was successfully updated."
556 msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ թարմացված է։"
557
558 #: myopac.updated.success
559 msgid "Bookbag successfully updated"
560 msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ թարմացվել է։"
561
562 #: myopac.create.warning
563 #, fuzzy
564 msgid ""
565 "Warning: Adding items to a bookbag creates a link between you and the \n"
566 "items in the database.  The contents of the bookbag are NOT publicly \n"
567 "viewable unless the bookbag is shared. However, if you prefer not to \n"
568 "have any link between your patron record and a particular item or items, \n"
569 "we suggest that you do not place said items in a bookbag or that you \n"
570 "avoid using bookbags all together.  Thank you."
571 msgstr ""
572 "Զգուշացում։ Գրքի զամբյուղում նյութի ավելացումը ստեղծում է կապ քո և շտեմարանի "
573 "նյութերի միջև։ Գրքի զամբյուղի բովանդակությունը հանրորեն հասանելի չէ քանի "
574 "դեռ այն չի դրվել համատեղ օգտագործման։ Համենայնդեպս, եթե նախընտրում ես "
575 "չունենալ ոչ մի հղում ընթերցողի գրառման և որոշակի նյութի կամ նյութերի միջև, "
576 "առաջարկում ենք չտեղադրել այդ նյութերը գրքի զամբյուղում կամ խուսափել բոլոր "
577 "գրքի  զամբյուղների միաժամանակյա օգտագործումը։ Շնորհակալություն։"
578
579 #: myopac.describe.bookbags
580 msgid "Bookbags are..."
581 msgstr "Գրքի զամբյուղները ..."
582
583 # =================================================================
584 # MyOPAC Checked Page
585 #. =================================================================
586 #. MyOPAC Checked Page
587 #. =================================================================
588 #: myopac.checked.out
589 msgid "Total items out:"
590 msgstr "Դուրս տրավծ նյութերի քանակ"
591
592 #: myopac.checked.overdue
593 msgid "Total items overdue:"
594 msgstr "Ժամկետանց նյութերի քանակ"
595
596 #: myopac.checked.renew
597 msgid "Renew Selected Items"
598 msgstr "Թարմացրու ընտրված նյութերը"
599
600 #: myopac.checked.renewing
601 msgid "Renewing..."
602 msgstr "Թարմացվում է..."
603
604 #: myopac.checked.renew.remaining
605 msgid "Renewals Remaining"
606 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
607
608 #: myopac.checked.noitems
609 msgid "You have no items checked out at this time"
610 msgstr "Այս պահին դու չունես դուրս տրված նյութեր "
611
612 #: myopac.checked.other.circ
613 msgid "Other Circulations"
614 msgstr "Այլ տրումներ"
615
616 #: myopac.checked.circ.lib
617 msgid "Circulating Library"
618 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
619
620 #: myopac.checked.item.type
621 msgid "Circulation Type"
622 msgstr "Սպասարկման տեսակ"
623
624 #: myopac.checked.circ.time
625 msgid "Please return by ..."
626 msgstr "Խնդրվում է վերադառնալ..."
627
628 #: myopac.checked.renew.success
629 msgid "item(s) successfully renewed"
630 msgstr "հաջողությամբ թարմացված նյութ(եր) "
631
632 #: myopac.checked.renew.confirm
633 msgid "Are you sure you wish to renew the selected item(s)?"
634 msgstr "Արդյո՞ք վսատհ ես որ ցանկանում ես թարմացնել ընտրված նյութ(եր)ը։"
635
636 #: myopac.checked.renew.fail
637 msgid ""
638 "The system is unable to renew the selected item at this time.  This usually "
639 "means the item is needed to fulfill a hold.  Please see a librarian for "
640 "further help."
641 msgstr ""
642 "Համակարգը ի վիճակի չէ այս պահին թարմացնելու ընտրված նյութը։ Սա սովորաբար "
643 "նշանակում է որ նյութը հարկավոր է պահումը ավարտին հասցնելու համար։ Դիմեք "
644 "գրադարանավարին հետագա օգնության համար։  "
645
646 #: myopac.checked.renew.fail2
647 #, fuzzy
648 msgid ""
649 "Library policy prevents the renewal of this item at this time.  Please see a "
650 "librarian for further details."
651 msgstr ""
652 "PINES-ի քաղաքականությունը կանխարգելում է այս պահին այս նյութի թարմացումը։ "
653 "Դիմեք գրադարանավարին հետագա օգնության համար։  "
654
655 # =================================================================
656 # MyOPAC Fines Page
657 #. =================================================================
658 #. MyOPAC Fines Page
659 #. =================================================================
660 #: myopac.fines.title
661 msgid "Summary"
662 msgstr "Ընդհանրացում"
663
664 #: myopac.fines.owed
665 msgid "Total Owed"
666 msgstr "Վերցրած ընդհանուր պարտքը"
667
668 #: myopac.fines.paid
669 msgid "Total Paid"
670 msgstr "Վճարված է ընդամենը"
671
672 #: myopac.fines.balance
673 msgid "Balance Owed"
674 msgstr "Ընդհանուր պարտքի բալանսը"
675
676 # Message displayed while search results are loading
677 #: myopac.fines.status
678 msgctxt "myopac.fines.status"
679 msgid "Loading..."
680 msgstr "Բեռնավորում..."
681
682 #: myopac.fines.overdue
683 msgid "Overdue Materials"
684 msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
685
686 #: myopac.fines.checkout
687 msgid "Checkout Date"
688 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
689
690 #: myopac.fines.due
691 msgctxt "myopac.fines.due"
692 msgid "Due Date"
693 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
694
695 #: myopac.fines.returned
696 msgid "Date Returned"
697 msgstr "Իրական վերադարձի ամսաթիվ"
698
699 #: myopac.fines.accruing
700 msgid "(fines accruing)"
701 msgstr "(կուտակային տուգանքներ)"
702
703 #: myopac.fines.other
704 msgid "Other Fees"
705 msgstr "Այլ գումարներ"
706
707 #: myopac.fines.time.start
708 msgid "Transaction Start Time"
709 msgstr "Տրանզակցիայի սկզբանվորման ժամ"
710
711 #: myopac.fines.time.paid
712 msgid "Last Payment Time"
713 msgstr "Վերջին վճարման ժամ"
714
715 #: myopac.fines.owed.initial
716 msgid "Initial Amount Owed"
717 msgstr "Սկզբնական պարտքի գումարը"
718
719 #: myopac.fines.paid.amount
720 msgid "Total Amount Paid"
721 msgstr "Ընդհանուր վճարված գումար"
722
723 #: myopac.fines.type
724 msgid "Billing Type"
725 msgstr "Հայցի տեսակ"
726
727 # =================================================================
728 # MyOPAC Holds Page
729 #. =================================================================
730 #. MyOPAC Holds Page
731 #. =================================================================
732 #: myopac.holds.formats
733 msgid "Formats"
734 msgstr "Ձևաչափեր"
735
736 #: myopac.holds.location
737 msgid "Pickup Location"
738 msgstr "Վերցնելու վայր"
739
740 #: myopac.holds.edit
741 msgid "Edit"
742 msgstr "Խմբագրել"
743
744 #: myopac.holds.status.none
745 msgid "You have no items on hold at this time"
746 msgstr "Այս պահին դու չունես պահված նյութեր "
747
748 #: myopac.holds.status.waiting
749 msgid "Waiting for copy"
750 msgstr "Սպասում է պատճեին"
751
752 #: myopac.holds.status.intransit
753 msgid "In Transit"
754 msgstr "Փոխանցման մեջ"
755
756 #: myopac.holds.status.available
757 msgid "Ready for Pickup"
758 msgstr "Վերցնելու համար պատրաստ է"
759
760 #: myopac.holds.cancel
761 msgctxt "myopac.holds.cancel"
762 msgid "Cancel"
763 msgstr "Չեղյալ անել"
764
765 #: myopac.holds.verify
766 msgid ""
767 "If you wish to cancel the selected hold, click OK, otherwise click Cancel."
768 msgstr ""
769 "Եթե ցանկանում ես չեղյալ անել ընտրված պահումը, սեղմիր OK, հակառակ դեպքում "
770 "սեղմիր Cancel:"
771
772 #: myopac.holds.freeze_selected
773 msgid "Suspend"
774 msgstr ""
775
776 #: myopac.holds.thaw_selected
777 msgid "Activate"
778 msgstr ""
779
780 #: myopac.holds.thaw_date_selected
781 msgid "Set Active Date"
782 msgstr ""
783
784 #: myopac.holds.cancel_selected
785 msgctxt "myopac.holds.cancel_selected"
786 msgid "Cancel"
787 msgstr "Չեղյալ անել"
788
789 #: myopac.holds.processing
790 msgid "Processing holds... This may take a moment."
791 msgstr "Պահումների իրականացում...Կտևի ինչ որ ժամանակ։"
792
793 #: myopac.holds.actions
794 msgid "Actions for selected holds"
795 msgstr "Գործողություններ ընտրված պահումների համար"
796
797 #: myopac.holds.cancel.confirm
798 msgid "Are you sure you wish to cancel the selected holds?"
799 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես չեղյալ անել ընտրված պահումները։"
800
801 #: myopac.holds.freeze.confirm
802 #, fuzzy
803 msgid ""
804 "Are you sure you wish to suspend the selected holds? \n"
805 "If an item has already been selected to fulfill the hold, it will not be "
806 "suspended"
807 msgstr ""
808 "Վստա՞հ ես որ ուզում ես սառեցնել ընտրված պահումները։ Նկատի ունեցիր, որ եթե "
809 "նյութը արդեն իսկ ընտրված է պահման նպատակով, այն չի սառեցվի։"
810
811 #: myopac.holds.thaw.confirm
812 #, fuzzy
813 msgid "Are you sure you wish to activate the selected holds?"
814 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես չեղյալ անել ընտրված պահումները։"
815
816 #: myopac.holds.thaw_date.confirm
817 #, fuzzy
818 msgid ""
819 "Are you sure you wish to change the activate date for the selected holds?"
820 msgstr ""
821 "Վստա՞հ ես որ ուզում ես ընտրված պահումների համար փոխել ապասառեցման ամսաթիվը։"
822
823 #: myopac.holds.freeze.select_thaw
824 msgid ""
825 "Select an automatic activation date.  If no date is chosen, the holds will "
826 "remain suspended until they are manually activated."
827 msgstr ""
828
829 #: opac.holds.freeze
830 msgid "Suspend this hold"
831 msgstr ""
832
833 #: opac.holds.freeze.help
834 #, fuzzy
835 msgid ""
836 "A suspended hold will retain its place in the queue, but will not be "
837 "fulfilled until it has been activated."
838 msgstr ""
839 "'Սառեցվածը' կպահպանի իր տեղը հերթում, բայց չի կատարվի քանի դեռ չի "
840 "ապասառեցվել։"
841
842 #: opac.holds.freeze.thaw_date
843 #, fuzzy
844 msgid "Automatically activate hold on:"
845 msgstr "Ավտոմատ ապասառեցրու պահումը"
846
847 #: opac.holds.freeze.thaw_date.format
848 msgid "YYYY-MM-DD"
849 msgstr "ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
850
851 # =================================================================
852 # MyOPAC Preferences Page
853 #. =================================================================
854 #. MyOPAC Preferences Page
855 #. =================================================================
856 #: myopac.prefs.title
857 msgid "Preferences"
858 msgstr "Նախապատվություններ"
859
860 #: myopac.prefs.hits
861 msgid "Search hits per page"
862 msgstr "Հաշվիր հարվածները ըստ էջի"
863
864 #: myopac.prefs.font
865 msgid "Default Font Size"
866 msgstr "Լռակյաց տառատեսակի չափ"
867
868 #: myopac.prefs.font.regular
869 msgid "Regular Font"
870 msgstr "Սովորական տառատեսակ"
871
872 #: myopac.prefs.font.large
873 msgid "Large Font"
874 msgstr "Լայն տառատեսակ"
875
876 #: myopac.prefs.holds.notify
877 msgid "Default Hold Notification Method"
878 msgstr "Լռակյաց պահման հիշեցման մեթոդ"
879
880 #: myopac.prefs.holds.both
881 msgid "Use Phone and Email"
882 msgstr "Օգտագործիր հեռախոս կամ էլ փոստ"
883
884 #: myopac.prefs.holds.phone
885 msgid "Use Phone Only"
886 msgstr "Օգտագործիր միայն հեռախոս"
887
888 #: myopac.prefs.holds.email
889 msgid "Use Email Only"
890 msgstr "Օգտագործիր միայն էլ փոստ"
891
892 #: myopac.prefs.search.location
893 msgid "Default Search Location"
894 msgstr "Որոնման լռակյաց տեղաբաշխում"
895
896 #: myopac.prefs.search.home
897 msgid "Always search my home library by default."
898 msgstr "Որպես լռակյաց միշտ որոնիր իմ տնային գրադարանում"
899
900 #: myopac.prefs.search.range
901 msgid "Default Search Range"
902 msgstr "Որոնման լռակյաց տիրույթ"
903
904 #: myopac.prefs.save
905 msgid "Save Preference Changes"
906 msgstr "Հիշիր նախապատվության փոփոխությունները"
907
908 #: myopac.prefs.save.success
909 msgid "Preferences successfully updated"
910 msgstr "Նախապատվությունները հաջողությամբ թարմացվել են։"
911
912 #: myopac.prefs.save.failed
913 msgid "Preferences update failed!"
914 msgstr "Նախապատվությունների թարմացումը տապալվեց։"
915
916 #: myopac.prefs.help
917 #, fuzzy
918 msgid ""
919 "This setting defines how you will be notified of holds that are ready to be "
920 "picked up from the library. \n"
921 "By default, holds will use the notification style you choose here. \n"
922 "However, you will still have the option to change individual holds "
923 "regardless of this setting."
924 msgstr ""
925 "Այս կարգաբերումները սահմանում են թե ինչպես կզգուշացվես պահումների մասին "
926 "որոնք պատրաստ են վերցվելու գրադարանից։ Որպես լռակյաց, պահումները կօգտագործեն "
927 "հիշեցումների այն ձևը, որը կընտրես այստեղ։ Համենայնդեպս, դու դեռ ունես "
928 "ընտրության հնարավորություն` փոփոխելու անհատական պահումները։ "
929
930 #: myopac.holds.unfrozen
931 msgid "Active"
932 msgstr ""
933
934 #: myopac.holds.frozen.until
935 msgid "Activate on..."
936 msgstr ""
937
938 # =================================================================
939 # MyOPAC Summary page
940 #. =================================================================
941 #. MyOPAC Summary page
942 #. =================================================================
943 #: myopac.summary.expired
944 #, fuzzy
945 msgid ""
946 "Your account expired on <span id='myopac.expired.date'/>! \n"
947 "Please see a librarian to renew your account."
948 msgstr ""
949 "Քո հաշիվը ժամկետանց է դառնում <span id='myopac.expired.date'/>։ Դիմիր "
950 "գրադարանավարին թարմացնելու քո հաշիվը։"
951
952 #: myopac.summary.notes
953 msgid "* Staff Notes *"
954 msgstr "* Աշխատակազմի նշումներ *"
955
956 #: myopac.summary.phone.day
957 msgid "Day Phone"
958 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
959
960 #: myopac.summary.phone.evening
961 msgid "Evening Phone"
962 msgstr "Գիշերային հեռախոս"
963
964 #: myopac.summary.phone.other
965 msgid "Other Phone"
966 msgstr "Այլ հեռախոս"
967
968 #: myopac.summary.change
969 msgid "Change"
970 msgstr "Փոփոխություն"
971
972 #: myopac.summary.username.enter
973 msgid "Enter new username:"
974 msgstr "Մուտք արա նոր օգտվողի անուն։"
975
976 #: myopac.summary.password.text
977 msgid "(not shown)"
978 msgstr "(չի ցուցադրվում)"
979
980 #: myopac.summary.password.current
981 msgid "Enter current password:"
982 msgstr "Մուտք արա ընթացիկ գաղտնաբառը։"
983
984 #: myopac.summary.password.new
985 msgid "Enter new password:"
986 msgstr "Մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
987
988 #: myopac.summary.password.reenter
989 msgid "Re-enter new password:"
990 msgstr "Նորից մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
991
992 #: myopac.summary.email
993 msgid "Email Address"
994 msgstr "էլ փոստի հասցե"
995
996 #: myopac.summary.email.new
997 msgid "Enter new email address:"
998 msgstr "Մուտք արա նոր էլ փոստի հասցե։"
999
1000 #: myopac.summary.id.primary
1001 msgid "Primary Identification"
1002 msgstr "Սկզբնական ճանաչում"
1003
1004 #: myopac.summary.barcode
1005 msgid "Active Barcode"
1006 msgstr "Ակտիվ շտրիխ կոդ"
1007
1008 #: myopac.summary.home
1009 msgid "Home Library"
1010 msgstr "Տնային գրադարան"
1011
1012 #: myopac.summary.genesis
1013 msgid "Account Creation Date"
1014 msgstr "Հաշվի ստեղծման ամսաթիվ"
1015
1016 #: myopac.summary.addresses
1017 msgid "Addresses"
1018 msgstr "Հասցեներ"
1019
1020 #: myopac.summary.address.type
1021 msgid "Address Type"
1022 msgstr "Հասցեի տեսակ"
1023
1024 #: myopac.summary.address.street
1025 msgid "Street"
1026 msgstr "Փողոց"
1027
1028 #: myopac.summary.address.city
1029 msgid "City"
1030 msgstr "Քաղաք"
1031
1032 #: myopac.summary.address.county
1033 msgid "County"
1034 msgstr "Համայնք"
1035
1036 #: myopac.summary.address.state
1037 msgid "State"
1038 msgstr "Նահանգ"
1039
1040 #: myopac.summary.address.zip
1041 msgid "Zip"
1042 msgstr "Զիպ"
1043
1044 #: myopac.summary.username.error
1045 msgid "Please enter a username"
1046 msgstr "Մուտք արա օգտվողի անուն"
1047
1048 #: myopac.summary.username.dup
1049 msgid ""
1050 "The requested username is not available.  Please choose a different "
1051 "username."
1052 msgstr "Պահանջվող օգտվողi անունը մատչելի չէ։ Ընտրիր օգտվողի այլ անուն։"
1053
1054 #: myopac.summary.username.success
1055 msgid "Username successfully updated"
1056 msgstr "Օգտվողի անունը հաջողությամբ թարմացվել է։"
1057
1058 #: myopac.summary.username.failure
1059 msgid "Username update failed"
1060 msgstr "Օգտվողի անվան թարմացումը ձախողվեց։"
1061
1062 #: myopac.summary.username.invalid
1063 #, fuzzy
1064 msgid "Username cannot contain spaces or have the same format as a barcode"
1065 msgstr "Օգտվողի անունը չի կարող պարունակել բացատներ։"
1066
1067 #: myopac.summary.email.error
1068 msgid "Please enter a valid email address"
1069 msgstr "Մուտք արա իրական էլ փոստի հասցե"
1070
1071 #: myopac.summary.email.success
1072 msgid "Email address successfully updated"
1073 msgstr "էլ փոստի հասցեն հաջողությամբ թարմացվել է։"
1074
1075 #: myopac.summary.email.failed
1076 msgid "Email address update failed"
1077 msgstr "Էլ փոստի հասցեի թարմացումը չստացվեց։"
1078
1079 #: myopac.summary.password.error
1080 msgid "Passwords are empty or do not match"
1081 msgstr "Գաղտնաբառերը դատարկ են կամ չեն համընկնում։ "
1082
1083 #: myopac.summary.password.success
1084 msgctxt "myopac.summary.password.success"
1085 msgid "Password successfully updated"
1086 msgstr "Գաղտնաբառը հաջողությամբ թարմացվել է։"
1087
1088 #: myopac.summary.password.failure
1089 msgid "Password update failed"
1090 msgstr "Գաղտնաբառի թարմացումը տապալվեց։"
1091
1092 # =================================================================
1093 # Advanced Search Page
1094 #. =================================================================
1095 #. Advanced Search Page
1096 #. =================================================================
1097 #: opac.advanced.wizard.contains
1098 msgid "Selected field contains the following words"
1099 msgstr "Ընտրված դաշտը պարունակում է հետևյալ բառերը։"
1100
1101 #: opac.advanced.wizard.nocontains
1102 msgid "Selected field does <u>not</u> contain the following words"
1103 msgstr "Ընտրված դաշտը <u>չի</u> պարունակում հետևյալ բառերը"
1104
1105 #: opac.advanced.wizard.exact
1106 msgid "Selected field contains the <u>exact</u> phrase"
1107 msgstr "Ընտրված դաշտը <u>ճշգրտորեն</u> պարունակում է արտահայտություն"
1108
1109 #: opac.advanced.refined.title
1110 msgid "Refined Advanced Search"
1111 msgstr "Մաքրված խորացված փնտրում"
1112
1113 #: opac.advanced.refined.title_contains
1114 msgid "Title contains the following words"
1115 msgstr "Վերնագիրը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1116
1117 #: opac.advanced.refined.author_contains
1118 msgid "Author contains the following words"
1119 msgstr "Հեղինակը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1120
1121 #: opac.advanced.refined.subject_contains
1122 msgid "Subject contains the following words"
1123 msgstr "Խորագիրը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1124
1125 #: opac.advanced.refined.series_contains
1126 msgid "Series contains the following words"
1127 msgstr "Մատենաշարը պարունակում է հետևյալ բառերը"
1128
1129 #: opac.advanced.refined.contains
1130 msgid "Contains"
1131 msgstr "Պարունակում է"
1132
1133 #: opac.advanced.refined.nocontains
1134 msgid "Does not contain"
1135 msgstr "Չի պարունակում"
1136
1137 #: opac.advanced.refined.exact
1138 msgid "Matches Exactly"
1139 msgstr "Ճշգրիտ համընկնում"
1140
1141 #: opac.advanced.marc.warning
1142 msgid "For Librarians"
1143 msgstr "Գրադարանավարների համար"
1144
1145 # ==========================================================
1146 # MARC expert search
1147 #: opac.advanced.marc.title
1148 msgctxt "opac.advanced.marc.title"
1149 msgid "MARC Expert Search"
1150 msgstr "MARC արհեստավարժ որոնում"
1151
1152 #: opac.advanced.marc.tag
1153 msgid "MARC Tag"
1154 msgstr "MARC ցուցիչ"
1155
1156 #: opac.advanced.marc.ind1
1157 msgid "Indicator 1"
1158 msgstr "Ցուցիչ 1"
1159
1160 #: opac.advanced.marc.ind2
1161 msgid "Indicator 2"
1162 msgstr "Ցուցիչ 2"
1163
1164 #: opac.advanced.marc.subfield
1165 msgid "Subfield"
1166 msgstr "Ենթադաշտ"
1167
1168 #: opac.advanced.marc.value
1169 msgid "Value"
1170 msgstr "Արժեք"
1171
1172 #: opac.advanced.marc.addrow
1173 msgid "Add a new row"
1174 msgstr "Ավելացրու նոր տող"
1175
1176 #: opac.advanced.quick.title
1177 msgctxt "opac.advanced.quick.title"
1178 msgid "Quick Search"
1179 msgstr "Արագ փնտրում"
1180
1181 #: opac.advanced.quick.isbn
1182 msgctxt "opac.advanced.quick.isbn"
1183 msgid "ISBN"
1184 msgstr "ISBN"
1185
1186 #: opac.advanced.quick.issn
1187 msgid "ISSN"
1188 msgstr "ISSN"
1189
1190 #: opac.advanced.quick.lccn
1191 msgid "LCCN"
1192 msgstr "LCCN"
1193
1194 # title control number
1195 #. title control number
1196 #: opac.advanced.quick.tcn
1197 msgid "TCN"
1198 msgstr "TCN"
1199
1200 #: opac.advanced.quick.barcode
1201 msgid "Item Barcode"
1202 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
1203
1204 #: opac.advanced.quick.cn
1205 msgctxt "opac.advanced.quick.cn"
1206 msgid "Call Number"
1207 msgstr "Դասիչ"
1208
1209 #: opac.advanced.copy_loc_filter
1210 msgid "Shelving Location"
1211 msgstr ""
1212
1213 # ==========================================================
1214 # MARC expert search
1215 #. ==========================================================
1216 #. MARC expert search
1217 #. ==========================================================
1218 #: search.marc
1219 msgctxt "search.marc"
1220 msgid "MARC Expert Search"
1221 msgstr "MARC արհեստավարժ որոնում"
1222
1223 #: search.marc.tag
1224 msgid "Tag:"
1225 msgstr "Ցուցիչ։"
1226
1227 #: search.marc.subfield
1228 msgid "Subfield:"
1229 msgstr "Ենթադաշտ։"
1230
1231 #: search.marc.value
1232 msgid "Value:"
1233 msgstr "Արժեք։"
1234
1235 #: search.marc.add.row
1236 msgid "Add Row"
1237 msgstr "Ավելացրու տող"
1238
1239 # ==========================================================
1240 # Status bar
1241 #. ==========================================================
1242 #. Status bar
1243 #. ==========================================================
1244 #: status.results
1245 msgid "Including results for"
1246 msgstr "Ներառելով արդյունքները համար"
1247
1248 # ==========================================================
1249 # Tips
1250 #. ==========================================================
1251 #. Tips
1252 #. ==========================================================
1253 #: tips.label
1254 msgctxt "tips.label"
1255 msgid "Tip:"
1256 msgstr "Հնարք։"
1257
1258 # =================================================================
1259 # More generic stuff
1260 #. =================================================================
1261 #. More generic stuff
1262 #. =================================================================
1263 #: opac.session_expiring
1264 msgid "Your login session will timeout in 1 minute unless there is activity."
1265 msgstr "Քո գրանցված սեսիան կլրանա մեկ րոպեից, եթե ակտիվություն չլինի։"
1266
1267 #: opac.session_expired
1268 msgid "Your login session has expired"
1269 msgstr "Քո գրանցված սեսիան ավարտվեց"
1270
1271 #: navigate.home
1272 msgid "Home"
1273 msgstr "Տուն"
1274
1275 #: navigate.home.title
1276 msgid "Go to the Home page"
1277 msgstr "Գնա տնային էջ"
1278
1279 #: opac.navigate.advanced
1280 msgctxt "opac.navigate.advanced"
1281 msgid "Advanced Search"
1282 msgstr "Խորացված փնտրում"
1283
1284 #: opac.navigate.advanced.title
1285 msgid "Go to the Advanced Search Page"
1286 msgstr "Գնա խորացված որոնման էջ"
1287
1288 #: navigate.myopac
1289 msgctxt "navigate.myopac"
1290 msgid "My Account"
1291 msgstr "Իմ հաշիվը"
1292
1293 #: opac.navigate.myopac
1294 msgctxt "opac.navigate.myopac"
1295 msgid "My Account"
1296 msgstr "Իմ հաշիվը"
1297
1298 #: navigate.myopac.title
1299 msgid "Go to My OPAC"
1300 msgstr "Գնա իմ ՀՕԱՔ"
1301
1302 #: navigate.login
1303 msgid "Log in"
1304 msgstr "Գրանցվիր"
1305
1306 #: navigate.login.title
1307 msgid "Log in for personalized features"
1308 msgstr "Գրանցվիր անհատականացված հնարավորությունների համար"
1309
1310 #: navigate.logout
1311 msgctxt "navigate.logout"
1312 msgid "Log out"
1313 msgstr "Դուրս արի"
1314
1315 #: navigate.logout.title
1316 msgctxt "navigate.logout.title"
1317 msgid "Log out"
1318 msgstr "Դուրս արի"
1319
1320 #: opac.navigate.selectNewOrg
1321 msgid "Choose a different library"
1322 msgstr "Ընտրիր այլ գրադարան"
1323
1324 #: opac.navigate.selectOrg
1325 msgctxt "opac.navigate.selectOrg"
1326 msgid "Choose a library to search"
1327 msgstr "Ընտրիր փնտրման համար գրադարանը"
1328
1329 #: navigate.loggedinas
1330 msgid "You are logged in as "
1331 msgstr "Դու գրանցված ես որպես"
1332
1333 #: navigate.loggedinas.title
1334 msgid "Logged in as..."
1335 msgstr "Գրանցված որպես..."
1336
1337 #: navigate.titleGroupResults
1338 msgid "My Search Results"
1339 msgstr "Իմ փնտրման արդյունքները"
1340
1341 #: navigate.titleResults
1342 msgid "My Title Results"
1343 msgstr "Իմ վերնագրի արդյունքները"
1344
1345 #: navigate.title.details
1346 msgid "My Title Details"
1347 msgstr "Իմ վերնագրի մանրամասները"
1348
1349 #: navigate.record.details
1350 msgid "Record Details"
1351 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
1352
1353 # =================================================================
1354 # Footer
1355 #. =================================================================
1356 #. Footer
1357 #. =================================================================
1358 #: footer.basic
1359 msgctxt "footer.basic"
1360 msgid "Basic Catalog (HTML only)"
1361 msgstr "Հիմնական քարտարան (միայն HTML)"
1362
1363 #: footer.find.library
1364 msgid "Find a Library Near Me"
1365 msgstr "Գտիր ինձ մոտիկ գրադարան"
1366
1367 #: footer.find.url
1368 msgid "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
1369 msgstr "http://www.georgialibraries.org/lib/directories/pineslibdir.html"
1370
1371 #: footer.help.url
1372 msgid "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
1373 msgstr "http://open-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen-user:opac_help"
1374
1375 #: footer.help
1376 msgid "Help"
1377 msgstr "Օգնություն"
1378
1379 #: footer.library.url
1380 msgid "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
1381 msgstr "http://www.georgialibraries.org/public/pines.html"
1382
1383 #: footer.library.about
1384 msgid "About PINES"
1385 msgstr " PINES-ի մասին"
1386
1387 #: footer.union.url
1388 msgid "http://www.galileo.usg.edu/"
1389 msgstr "http://www.galileo.usg.edu/"
1390
1391 #: footer.union
1392 msgid "GALILEO"
1393 msgstr "GALILEO"
1394
1395 #: footer.copyright
1396 #, fuzzy
1397 msgid "Copyright &#xA9; 2006-2008 Georgia Public Library Service"
1398 msgstr ""
1399 "Հեղինակային իրավունք &#xA9; 2006 Գեորգիա նահանգի հանրային գրադարանի "
1400 "ծառայություն"
1401
1402 # Introduces the logo for the project
1403 #. Introduces the logo for the project
1404 #: footer.logo
1405 msgid "Powered by"
1406 msgstr "Ուժեղացված"
1407
1408 # =================================================================
1409 # My OPAC
1410 #. =================================================================
1411 #. My OPAC
1412 #. =================================================================
1413 #: myopac.account
1414 msgid "Account Summary"
1415 msgstr "Հաշվի համառոտագրություն"
1416
1417 #: myopac.checkouts
1418 msgid "Items Checked Out"
1419 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
1420
1421 #: myopac.holds
1422 msgid "Items on Hold"
1423 msgstr "Պահված նյութեր"
1424
1425 #: myopac.fines
1426 msgid "Fines"
1427 msgstr "Տուգանքներ"
1428
1429 #: myopac.preferences
1430 msgid "Account Preferences"
1431 msgstr "Հաշվի նախապատվություններ"
1432
1433 #: myopac.bookbags
1434 msgctxt "myopac.bookbags"
1435 msgid "My Bookbags"
1436 msgstr "Իմ գրքերի պայուսակը"
1437
1438 # =================================================================
1439 # Sidebar
1440 #. =================================================================
1441 #. Sidebar
1442 #. =================================================================
1443 #: sidebar.relevantSubjects.headerLabel
1444 msgid "Relevant Subjects"
1445 msgstr "Համապատասխան խորագրեր"
1446
1447 #: sidebar.relevantAuthors.headerLabel
1448 msgid "Relevant Authors"
1449 msgstr "Համապատասխան հեղինակներ"
1450
1451 #: sidebar.relevantSeries.headerLabel
1452 msgid "Relevant Series"
1453 msgstr "Համապատասխան մատենաշարեր"
1454
1455 #: sidebar.relevantReviews.headerLabel
1456 msgctxt "sidebar.relevantReviews.headerLabel"
1457 msgid "Reviews"
1458 msgstr "Գրախոսություններ"
1459
1460 #: sidebar.quick.search
1461 msgctxt "sidebar.quick.search"
1462 msgid "Quick Search"
1463 msgstr "Արագ փնտրում"
1464
1465 #: sidebar.copy.not.found
1466 msgid "No copy with the requested barcode was found"
1467 msgstr "Պահանջվող շտրիխ կոդով պատճեներ չեն գտնվել"
1468
1469 # =================================================================
1470 # Search formats
1471 #. =================================================================
1472 #. Search formats
1473 #. =================================================================
1474 #: opac.search.books
1475 msgid "Books"
1476 msgstr "Գրքեր"
1477
1478 #: opac.search.allFormats
1479 msgid "All Formats"
1480 msgstr "Բոլոր ձևաչափերը"
1481
1482 #: opac.search.largePrint
1483 msgid "Large Print Books"
1484 msgstr "Մեծ տպագիր գրքեր"
1485
1486 #: opac.search.audioBooks
1487 msgid "Audiobooks"
1488 msgstr "Ձայնագրքեր"
1489
1490 #: opac.search.videoRecordings
1491 msgid "Video Recordings"
1492 msgstr "Տեսագրառումներ"
1493
1494 #: opac.search.music
1495 msgid "Music"
1496 msgstr "Երաժշտություն"
1497
1498 #: opac.search.electronic
1499 msgid "Electronic Resources"
1500 msgstr "Էլեկտրոնային պաշարներ"
1501
1502 #: opac.search.nowSearching
1503 msgid "Now Searching"
1504 msgstr "Հիմա փնտրում է"
1505
1506 # =================================================================
1507 # Page Titles
1508 #. =================================================================
1509 #. Page Titles
1510 #. =================================================================
1511 #: opac.title.home
1512 msgid "Evergreen Home"
1513 msgstr "Evergreen տուն"
1514
1515 #: opac.title.mresult
1516 msgid "Evergreen Title Groups"
1517 msgstr "Evergreen վերնագրերի խումբ"
1518
1519 #: opac.title.rresult
1520 msgid "Evergreen Titles"
1521 msgstr "Evergreen վերնագրեր"
1522
1523 #: opac.title.myopac
1524 msgid "Evergreen My Account"
1525 msgstr "Evergreen իմ հաշիվ"
1526
1527 #: opac.title.rdetail
1528 msgid "Evergreen Title Details"
1529 msgstr "Evergreen վերնագրի մանրամասներ"
1530
1531 #: opac.title.advanced
1532 msgid "Evergreen Advanced Search"
1533 msgstr "Evergreen խորացված որոնում"
1534
1535 #: opac.title.reqitems
1536 msgid "Evergreen Request Items"
1537 msgstr "Evergreen պատվիրված նյութեր"
1538
1539 #: opac.title.cnbrowse
1540 msgid "Evergreen Call Number Browse"
1541 msgstr "Evergreen դասիչի դիտում"
1542
1543 #: opac.holds.forMe
1544 msgid "Place this hold for myself"
1545 msgstr "Տեղադրիր այս պահումը իմ փոխարեն"
1546
1547 #: opac.holds.xulRecipient
1548 msgid "Enter recipient barcode"
1549 msgstr "Մուտք արա ստացողի շտրիխ կոդը"
1550
1551 #: opac.holds.recipient
1552 msgid "Recipient"
1553 msgstr "Ստացող"
1554
1555 #: opac.holds.placeHold
1556 msgid "Place Hold"
1557 msgstr "Տեղադրիր պահումը"
1558
1559 #: opac.holds.contactPhone
1560 msgid "Contact telephone number"
1561 msgstr "Կապի հեռախոսի համար"
1562
1563 #: opac.holds.contactEmail
1564 msgid "Contact email address"
1565 msgstr "Կապի էլ փոստի հասցե"
1566
1567 #: opac.holds.pickupLocation
1568 msgid "Pickup location"
1569 msgstr "Վերցնելու վայր"
1570
1571 #: opac.holds.success
1572 msgid "Hold was successfully placed"
1573 msgstr "Պահումը հաջողությամբ տեղաբաշխված է"
1574
1575 #: opac.holds.failure
1576 msgid "Hold was not successfully placed"
1577 msgstr "Պահումը անհաջող է տեղաբաշխվել"
1578
1579 # =================================================================
1580 # Advanced
1581 #. =================================================================
1582 #. Advanced
1583 #. =================================================================
1584 #: advanced.search.title
1585 msgid "Search Input"
1586 msgstr "Փնտրման մուտք"
1587
1588 #: advanced.add.row
1589 msgid "Add Search Row"
1590 msgstr "Ավելացրու որոնման տող"
1591
1592 #: advanced.search.submit
1593 msgid "Submit Search"
1594 msgstr "Սկսիր փնտրումը"
1595
1596 #: advanced.search.reset
1597 msgid "Reset Form"
1598 msgstr ""
1599
1600 #: advanced.search.filters
1601 msgid "Search Filters"
1602 msgstr "Փնտրման զտիչներ"
1603
1604 #: advanced.item.form
1605 msgid "Item Form"
1606 msgstr "Նյութի կաղապար"
1607
1608 #: advanced.item.type
1609 msgid "Item Type"
1610 msgstr "Նյութի տեսակ"
1611
1612 #: advanced.link
1613 msgid "Advanced"
1614 msgstr "Խորացված"
1615
1616 #: advanced.basic.link
1617 msgid "Basic"
1618 msgstr "Հիմնական"
1619
1620 #: advanced.literary.form
1621 msgid "Literary&nbsp;Form"
1622 msgstr "Գրական&nbsp;Կաղապար"
1623
1624 #: advanced.non.fiction
1625 msgid "Non Fiction"
1626 msgstr "Ոչ գեղարվեստական"
1627
1628 #: advanced.fiction
1629 msgid "Fiction"
1630 msgstr "Գեղարվեստական"
1631
1632 #: advanced.language
1633 msgid "Language"
1634 msgstr "Լեզու"
1635
1636 #: advanced.audience
1637 msgid "Audience"
1638 msgstr "Լսարան"
1639
1640 #: advanced.adult
1641 msgid "Adult"
1642 msgstr "Մեծահասակ"
1643
1644 #: advanced.juvenile
1645 msgid "Juvenile"
1646 msgstr "Պատանեկան"
1647
1648 #: advanced.general
1649 msgid "General"
1650 msgstr "Ընդհանուր"
1651
1652 #: advanced.sort.criteria
1653 msgid "Sort Criteria"
1654 msgstr "Տեսակավորման չափանիշ"
1655
1656 #: advanced.search.library
1657 msgid "Search Library"
1658 msgstr "Որոնիր գրադարանը"
1659
1660 #: advanced.relevance
1661 msgid "Relevance"
1662 msgstr "Համարժեք"
1663
1664 #: advanced.pubdate
1665 msgid "Publication date"
1666 msgstr "Հրատարակման տարեթիվ"
1667
1668 #: advanced.sort.asc
1669 msgid "Ascending / A to Z"
1670 msgstr "Աճող / Ա դեպի Ֆ"
1671
1672 #: advanced.sort.desc
1673 msgid "Descending / Z to A"
1674 msgstr "Նվազող / Ֆ դեպի Ա"
1675
1676 #: advanced.frbrize
1677 msgid "Group Formats and Editions"
1678 msgstr "Խմբային ձևաչափեր և հրատարակություններ"
1679
1680 #: advanced.go
1681 msgid "Go"
1682 msgstr "Գնա"
1683
1684 # =================================================================
1685 # Rdetail
1686 #. =================================================================
1687 #. Rdetail
1688 #. =================================================================
1689 #: rdetail.print
1690 msgid "print these details"
1691 msgstr "տպիր այս մանրամասները"
1692
1693 #: rdetail.cn.barcode
1694 msgid "Barcode"
1695 msgstr "Շտրիխ կոդ"
1696
1697 #: rdetail.cn.location
1698 msgid "Location"
1699 msgstr "Տեղաբաշխում"
1700
1701 #: rdetail.cn.hold.age
1702 msgid "Age Hold Protection"
1703 msgstr "տարիքի պահման պաշտպանություն"
1704
1705 #: rdetail.cn.genesis
1706 msgid "Create Date"
1707 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
1708
1709 #: rdetail.cn.holdable
1710 msgid "Holdable"
1711 msgstr "Պահվող"
1712
1713 #: rdetail.cn.due
1714 msgctxt "rdetail.cn.due"
1715 msgid "Due Date"
1716 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1717
1718 #: rdetail.cn.more
1719 msgid "more info..."
1720 msgstr "ավելի տեղեկատվություն..."
1721
1722 #: rdetail.cn.less
1723 msgid "less info"
1724 msgstr "պակաս տեղեկատվություն"
1725
1726 #: rdetail.cn.hold
1727 msgctxt "rdetail.cn.hold"
1728 msgid "place hold"
1729 msgstr "տեղադրիր պահումը"
1730
1731 #: rdetail.cn.disabled
1732 msgid "- Disabled -"
1733 msgstr "- Արգելափակված -"
1734
1735 #: rdetail.cn.note
1736 msgid "Copy Note"
1737 msgstr "Նմուշի նշում"
1738
1739 #: rdetail.cn.category
1740 msgid "Copy Category"
1741 msgstr "Նմուշի դաս"
1742
1743 #: rdetail.cn.print
1744 msgid "Print Page"
1745 msgstr "Տպած էջ"
1746
1747 #: rdetail.page.results
1748 msgid "First results page"
1749 msgstr "Առաջին արդյունքների էջ"
1750
1751 # Result # &common.of; #
1752 #. Result # &common.of; #
1753 #: rdetail.result
1754 msgid "Result"
1755 msgstr "Արդյունք"
1756
1757 #: rdetail.start
1758 msgid "Start"
1759 msgstr "Սկսիր"
1760
1761 #: rdetail.page.previous
1762 msgid "Previous page"
1763 msgstr "Նախորդ էջ"
1764
1765 #: rdetail.page.next
1766 msgid "Next page"
1767 msgstr "Հաջորդ էջ"
1768
1769 #: rdetail.page.last
1770 msgid "Last results page"
1771 msgstr "Վերջին արդյունքների էջ"
1772
1773 #: rdetail.end
1774 msgid "End"
1775 msgstr "Վերջ"
1776
1777 #: rdetail.more
1778 msgid "More Actions..."
1779 msgstr "Ավելի գործողություններ..."
1780
1781 #: rdetail.bookbag.add
1782 msgid "Add to bookbag"
1783 msgstr "Ավելացրու գրքի զամբյուղին"
1784
1785 #: rdetail.bookbag.create
1786 msgid "Create a new bookbag"
1787 msgstr "Ստեղծիր գրքի նոր զամբյուղ"
1788
1789 #: rdetail.record.deleted
1790 #, fuzzy
1791 msgid ""
1792 "This record has been deleted from the database. \n"
1793 "We recommend that you remove this title from any bookbags it may have been "
1794 "added to."
1795 msgstr ""
1796 "Այս գրառումը ջնջվել է շտեմարանից։ Խորհուրդ ենք տալիս հեռացնել այս վերնագիրը "
1797 "բոլոր գրքի զամբյուղներից, որոնցում այն կարող է ավելացված լինել։"
1798
1799 #: rdetail.none
1800 msgid "(none)"
1801 msgstr "(ոչինչ)"
1802
1803 #: rdetail.bookbag.add.success
1804 msgid "Item successfully added to bookbag"
1805 msgstr "Նյութը հաջողությամբ ավելացվել է գրքի զամբյուղին"
1806
1807 #: rdetail.bookbag.name
1808 msgid "Enter the name of the new bookbag"
1809 msgstr "Մուտք արա նոր գրքի զամբյուղի անվանումը"
1810
1811 #: rdetail.bookbag.create.success
1812 msgid "Bookbag successfully created"
1813 msgstr "Գրքի զամբյուղը հաջողությամբ ստեղծվել է"
1814
1815 #: rdetail.detailMain.headerLabel
1816 msgid "Record Summary"
1817 msgstr "Գրառման համառոտագրություն"
1818
1819 #: rdetail.detailMain.subjects
1820 msgid "Subjects"
1821 msgstr "Խորագրեր"
1822
1823 #: rdetail.detailMain.abstract
1824 msgid "Abstract"
1825 msgstr "Համառոտագրություն"
1826
1827 #: rdetail.detailMain.viewMarc
1828 msgid "View MARC"
1829 msgstr "Դիտիր MARC"
1830
1831 #: rdetail.detailMain.hideMarc
1832 msgid "Return to title details"
1833 msgstr "Վերադարձիր վերնագրի մանրամասներին"
1834
1835 #: rdetail.author.search
1836 msgid "Perform an author search"
1837 msgstr "Իրականցրու հեղինակի փնտրում"
1838
1839 #: rdetail.copyInfo.headerLabel
1840 msgid "Copy Information"
1841 msgstr "Պատճենիր տեղեկատվությունը"
1842
1843 #: rdetail.copyInfo.library
1844 msgctxt "rdetail.copyInfo.library"
1845 msgid "Library"
1846 msgstr "Գրադարան"
1847
1848 #: rdetail.copyInfo.callnumber
1849 msgid "Callnumber"
1850 msgstr "Դասիչ"
1851
1852 #: rdetail.copyInfo.local
1853 msgid "View Copy Information for this location only"
1854 msgstr "Դիտիր Պատճենիր տեղեկատվությունը այս տեղաբաշխման համար"
1855
1856 #: rdetail.copyInfo.all
1857 msgid "View copy information for all libraries"
1858 msgstr "Դիտիր Պատճենիր տեղեկատվությունը բոլոր գրադարանների համար"
1859
1860 #: rdetail.copyInfo.actions
1861 msgid "Actions"
1862 msgstr "Գործողություններ"
1863
1864 #: rdetail.copyInfo.print
1865 msgid "Print Call Numbers for this library"
1866 msgstr "Տպիր դասիչները այս գրադարանի համար"
1867
1868 #: rdetail.copyInfo.details
1869 msgid "details"
1870 msgstr "մանրամասներ"
1871
1872 #: rdetail.copyInfo.browse
1873 msgid "browse"
1874 msgstr "դիտիր"
1875
1876 #: rdetail.copyInfo.hold
1877 msgctxt "rdetail.copyInfo.hold"
1878 msgid "place hold"
1879 msgstr "տեղադրիր պահումը"
1880
1881 #: rdetail.extras.summary
1882 msgid "Copy Summary"
1883 msgstr "Պատճենի համառոտագրություն"
1884
1885 #: rdetail.extras.browser
1886 msgctxt "rdetail.extras.browser"
1887 msgid "Shelf Browser"
1888 msgstr "Դարակի դիտակ"
1889
1890 #: rdetail.extras.reviews
1891 msgctxt "rdetail.extras.reviews"
1892 msgid "Reviews"
1893 msgstr "Գրախոսություններ"
1894
1895 #: rdetail.extras.toc
1896 msgid "Table of Contents"
1897 msgstr "Բովանդակություն"
1898
1899 #: rdetail.extras.excerpt
1900 msgid "Excerpt"
1901 msgstr "Մեջբերում"
1902
1903 #: rdetail.extras.author.notes
1904 msgid "Author Notes"
1905 msgstr "Հեղինակի նշումներ"
1906
1907 #: rdetail.extras.annotation
1908 msgid "Annotation"
1909 msgstr "Աննոտացիա"
1910
1911 #: rdetail.extras.marc
1912 msgid "MARC Record"
1913 msgstr "MARC գրառում"
1914
1915 #: rdetail.extras.call.null
1916 msgid "There are no call numbers for this item at this location."
1917 msgstr "Այս վայրում այս նյութի համար դասիչավորման համարներ չկան"
1918
1919 #: rdetail.extras.call.local
1920 msgid "Local Call Numbers:"
1921 msgstr "Տեղային դասիչներ"
1922
1923 #: rdetail.loading
1924 msgid "Loading copy infomation..."
1925 msgstr "Պատճենի տեղեկատվության բեռնավորում..."
1926
1927 #: rdetail.noneAvailable
1928 msgid " * There are no copies in this location"
1929 msgstr " * Այս վայրում պատճեներ չկան"
1930
1931 #: rdetail.summary.online
1932 msgid "Online Resources"
1933 msgstr "Առցանց պաշարներ"
1934
1935 #: result.sort_by
1936 msgid "Sort Results by Relevance"
1937 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ կարևորության"
1938
1939 #: result.sort_by.title
1940 msgid "Sort Results by Title"
1941 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ վերնագրի"
1942
1943 #: result.sort_by.author
1944 msgid "Sort Results by Author"
1945 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ հեղինակի"
1946
1947 #: result.sort_by.pubdate
1948 #, fuzzy
1949 msgid "Sort Results by Publication Date"
1950 msgstr "Տեսակավորիր արդյունքները ըստ հրատարակման տարեթվի"
1951
1952 #: result.limit2avail
1953 msgid "Limit to Available"
1954 msgstr "Սահմանափակիր մատչելիներով"
1955
1956 #: result.info.copies
1957 msgid "Available copies / Total copies"
1958 msgstr "Հասանելի պատճեներ / Ընդհանուր պատճեներ"
1959
1960 #: result.info.no.items
1961 msgid "No items with the selected format were found in this location."
1962 msgstr "Այս վայրում ընտրված ձևաչափով նյութեր չեն գտնվել"
1963
1964 #: result.info.format.items
1965 msgid "Listed below are all items in the catalog with the chosen format."
1966 msgstr "Ստորև թվարկվածները քարտարանի նյութերն են ըստ ընտրված ձևաչափի "
1967
1968 #: result.info.show
1969 msgid "Show records for"
1970 msgstr "Ցույց տուր գրառումները "
1971
1972 #: result.lowhits.few
1973 msgid "Few hits were returned for your search."
1974 msgstr "Քո որոնման համար շատ քիչ հարվածներ են վերադարձվել "
1975
1976 #: result.lowhits.zero
1977 msgid "Zero hits were returned for your search."
1978 msgstr "Քո որոնման համար զերո արդյունք է վերադարձվել "
1979
1980 #: result.lowhits.did.you.mean
1981 msgid "Maybe you meant:"
1982 msgstr "Միգուցե՞ դու նկատի ունես"
1983
1984 #: result.lowhits.formats
1985 msgid "You will find more hits when searching all item formats:"
1986 msgstr "Դու կունենաս ավելի շատ հարվածներ երբ որոնես ըստ նյութի բոլոր ձևաչափերի։"
1987
1988 #: result.lowhits.formats.search
1989 msgid "Search again with all formats?"
1990 msgstr "Որոնե՞լ նորից ըստ բոլոր ձևաչափերի"
1991
1992 #: result.lowhits.related
1993 msgid "You may also like to try these related searches:"
1994 msgstr "Դու կարող ես նախընտրել նաև այս կապակցված փնտրումները։"
1995
1996 #: result.lowhits.expand
1997 msgid "You may also wish to expand your search range to:"
1998 msgstr "Դու կարող ես ցանկանալ նաև ընդլայնել քո փնտրման տիրույթը։"
1999
2000 #: result.lowhits.class
2001 msgid "You can try searching the same terms by:"
2002 msgstr "Դու կարող ես փորձել փնտրել նույն տերմինը։"
2003
2004 #: result.lowhits.title
2005 msgid "title"
2006 msgstr "վերնագիր"
2007
2008 #: result.lowhits.author
2009 msgid "author"
2010 msgstr "հեղինակ"
2011
2012 #: result.lowhits.subject
2013 msgid "subject"
2014 msgstr "խորագիր"
2015
2016 #: result.lowhits.series
2017 msgid "series"
2018 msgstr "մատենաշար"
2019
2020 #: result.lowhits.keyword
2021 msgid "keyword"
2022 msgstr "վճռորոշ բառ"
2023
2024 #: result.table.keyword
2025 msgid "View titles for this record"
2026 msgstr "Այս գրառման համար դիտիր վերնագրերը"
2027
2028 #: result.table.author
2029 msgid "Perform an Author Search"
2030 msgstr "Իրականացրու որոնում ըստ Հեղինակի"
2031
2032 #: result.googleBooks.browse
2033 msgid "Browse in Google Books Search"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: common.call.number.label
2037 msgid "Call Number:"
2038 msgstr "Դասիչ։"
2039
2040 #: common.isbn.label
2041 msgid "ISBN:"
2042 msgstr "ISBN:"
2043
2044 #: common.issn.label
2045 msgid "ISSN:"
2046 msgstr "ISSN:"
2047
2048 #: common.copy.barcode.label
2049 msgid "Copy Barcode:"
2050 msgstr "Պատճենահանիր շտրիխ կոդը։"
2051
2052 #: common.hold.place
2053 msgid "Place hold for my account"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: common.hold.check
2057 msgid "Checking for possibility of hold fulfillment..."
2058 msgstr "Պահման իրականացման համար ստուգվում է հնարավորությունը... "
2059
2060 #: common.hold.create
2061 msgid "Create / Edit a Hold"
2062 msgstr "Ստեղծիր / Խմբագրիր պահումը"
2063
2064 #: common.hold.update
2065 msgid "Update Hold"
2066 msgstr "Թարմացրու պահումը"
2067
2068 #: common.hold.type.label
2069 msgid "Hold Type:"
2070 msgstr "Պահման տեսակ"
2071
2072 #: common.hold.volume
2073 msgid "Volume Hold"
2074 msgstr "Հատորի պահում"
2075
2076 #: common.hold.copy
2077 msgid "Copy Hold"
2078 msgstr "Պատճենի պահում"
2079
2080 #: common.hold.advanced
2081 msgid "Advanced Hold Options"
2082 msgstr "Պահման խորացված ընտրանքներ"
2083
2084 #: common.hold.delivery
2085 msgid "Please select a physical location where your hold can be delivered."
2086 msgstr "Ընտրեք այն ֆիզիկական տեղաբաշխումը, ուր կարելի է առաքել ձեր պահումը։"
2087
2088 #: common.hold.exists
2089 msgid "A hold already exists on the requested item."
2090 msgstr "Պատվիրված նյութի վրա արդեն գոյություն ունի պահում։"
2091
2092 #: common.hold.exists.override
2093 #, fuzzy
2094 msgid ""
2095 "A hold already exists on the requested \n"
2096 "item. Would you like to create the hold anyway?"
2097 msgstr ""
2098 "Պատվիրված նյութի վրա արդեն գոյություն ունի պահում։ Կուզենա՞ք ամեն դեպքում "
2099 "ստեղծել պահում։"
2100
2101 #: common.hold.barred
2102 #, fuzzy
2103 msgid ""
2104 "PATRON BARRED. Please see any notes in the \n"
2105 "\"Staff Notes\" section of your \"My Account\" page or contact your local "
2106 "library."
2107 msgstr ""
2108 "ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՎԱԾ Է։ Տես նշումները  քո  \"Իմ հաշվեհամար\" էջի "
2109 "\"Աշխատակազմի նշումներ\" բաժնում, կամ կապվիր քո տեղային գրադարանի հետ։։ "
2110
2111 #: common.hold.item.invalid
2112 #, fuzzy
2113 msgid ""
2114 "This hold is no longer valid. It's likely that the \n"
2115 "target for the hold was deleted from the system.  Please cancel this hold "
2116 "and \n"
2117 "place a new one."
2118 msgstr ""
2119 "Այ պահումը այլևս հավաստի չէ։ Հավանաբար պահման թիրախը համակարգից ջնջված է։ "
2120 "Չեղյալ արեք այս պահումը և իրականացրու նոր պահում։"
2121
2122 #: common.hold.patron.invalid
2123 msgid "The patron barcode entered as the hold recipient is invalid."
2124 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդը մուտքագրված որպես ստացող հավաստի չէ։"
2125
2126 # Was (??), perhaps change to a button or icon?
2127 #. Was (??), perhaps change to a button or icon?
2128 #: common.help
2129 msgid "(Help)"
2130 msgstr "(Օգնություն)"
2131
2132 #: common.phone.format.help
2133 msgid ""
2134 "The phone number does not have the correct format. The expected format is "
2135 "XXX-YYY-ZZZZ"
2136 msgstr "Հեռախոսի համարը չունի ճիշտ ձևաչափ։ Սպասվող ձևաչափն է` XXX-YYY-ZZZZ"
2137
2138 #: common.hold.failed
2139 #, fuzzy
2140 msgid ""
2141 "No items were found that could fulfill the requested holds. \n"
2142 "It's possible that choosing a different format will result in a successful "
2143 "hold. \n"
2144 "It is also possible that you have exceeded the number of allowable holds. \n"
2145 "For further information, please consult your local librarian."
2146 msgstr ""
2147 "Պահանջվող պահումներին բավարարող գրառումներ չկան։ Հնարավոր է, որ ուրիշ "
2148 "ձևաչափի ընտրությունը  կհանգեցնի հաջող պահման։ Հնարավոր է նաև որ դու "
2149 "գերազանցել ես թույլատրելի պահումների քանակը։ Հետագա տեղեկատվության համար "
2150 "դիմիր քո տեղային գրադարանավարին։   "
2151
2152 #: common.control.click
2153 msgid "(control-click to select multiple formats)"
2154 msgstr "(Բազմաձևաչափեր ընտրելու համար` ստուգիր-սեղմիր)"
2155
2156 #: common.format.alternatives
2157 msgid "Acceptable Alternative Formats:"
2158 msgstr "Ընդունելի այլընտրանքային ձևաչափեր։"
2159
2160 #: common.phone.format
2161 msgid "(XXX-YYY-ZZZZ)"
2162 msgstr "(XXX-YYY-ZZZZ)"
2163
2164 #: common.phone.enable
2165 msgid "Enable phone notifications for this hold?"
2166 msgstr "Թույլատրե՞լ այս պահման համար հեռախոսային տեղեկացումներ։"
2167
2168 #: common.email.enable
2169 msgid "Enable email notifications for this hold?"
2170 msgstr "Թույլատրե՞լ այս պահման համար էլ փոստով տեղեկացումներ։"
2171
2172 #: common.email.none
2173 msgid "(Patron has no configured email address)"
2174 msgstr "(Ընթերցողը չի կարգաբերել էլ փոստի հասցեն)"
2175
2176 #: common.email.set
2177 msgid ""
2178 "(See <a class='classic_link' id='holds.no_email.my_account'>My Account</a> "
2179 "for setting your email address)"
2180 msgstr ""
2181 "(Տես <a class='classic_link' id='holds.no_email.my_account'>Իմ հաշիվը</a> քո "
2182 "էլ փոստի հասցեն ստեղծելու համար)"
2183
2184 #: common.keywords.label
2185 msgid "Keywords:"
2186 msgstr "Վճռորոշ բառեր։"
2187
2188 #: common.physical.label
2189 msgid "Physical Description:"
2190 msgstr "Ֆիզիկական նկարագրություն։"
2191
2192 #: common.series.label
2193 msgid "Series:"
2194 msgstr "Մատենաշար։"
2195
2196 #: common.subject.label
2197 msgid "Subject:"
2198 msgstr "Խորագիր։"
2199
2200 #: common.title.label
2201 msgid "Title:"
2202 msgstr "Վերնագիր։"
2203
2204 #: common.author.label
2205 msgid "Author:"
2206 msgstr "Հեղինակ։"
2207
2208 #: common.format.label
2209 msgid "Format:"
2210 msgstr "Ձևաչափ։"
2211
2212 #: library.select
2213 msgid "Find results in"
2214 msgstr "Գտիր արդյունքները"
2215
2216 #: library.select.label
2217 msgid "Choose a different library..."
2218 msgstr "Ընտրիր մեկ այլ գրադարան..."
2219
2220 #: library.select.help
2221 msgctxt "library.select.help"
2222 msgid "Choose a library to search"
2223 msgstr "Ընտրիր փնտրման համար գրադարանը"
2224
2225 #: login.username
2226 msgid "Enter your username or library barcode"
2227 msgstr "Մուտք արա օգտվողի անունը կամ շտրիխ կոդը"
2228
2229 #: login.password.change
2230 msgid "Change Password"
2231 msgstr "Փոխիր գաղտնաբառը"
2232
2233 #: login.first.time
2234 #, fuzzy
2235 msgid ""
2236 "This appears to be the first time you have logged in. \n"
2237 "You will need to change your password."
2238 msgstr ""
2239 "Կարծես թե դու առաջին անգամ ես մուտք գործում։ Անհրաժեշտ է փոխել գաղտնաբառը։"
2240
2241 #: login.password.current.enter
2242 msgid "Enter your current password"
2243 msgstr "Մուտք արա ընթացիկ գաղտնաբառը։"
2244
2245 #: login.password.new.enter
2246 msgid "Enter the new password"
2247 msgstr "Մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
2248
2249 #: login.password.new.reenter
2250 msgid "Re-type the new password for verification"
2251 msgstr "Ստուգման համար կրկին մուտք արա նոր գաղտնաբառը։"
2252
2253 #: login.password.update
2254 msgid "Update Password"
2255 msgstr "Թարմացրու գաղտնաբառը։"
2256
2257 #: login.password.nomatch
2258 msgid "Passwords do not match"
2259 msgstr "Գաղտնաբառերը չեն համընկնում"
2260
2261 #: login.password.success
2262 msgctxt "login.password.success"
2263 msgid "Password successfully updated"
2264 msgstr "Գաղտնաբառը հաջողությամբ թարմացվել է։"
2265
2266 #: login.password.strength
2267 msgid "The password provided is not strong enough."
2268 msgstr "Ներկայացված գաղտնաբառը այնքան էլ ուժեղ չէ։"
2269
2270 #: login.barcode.inactive
2271 msgid ""
2272 "The barcode used to login is marked as inactive.  Please contact your local "
2273 "library."
2274 msgstr ""
2275 "Մուտք գործելու համար տրված շտրիխ կոդը նշված է որպես ոչ ակտիվ։ Կապվիր քո "
2276 "տեղային գրադարանի հետ։ "
2277
2278 #: login.account.inactive
2279 msgid "This account has been deactivated.  Please contact your local library."
2280 msgstr "Այս հաշիվը ապաակտիվացված է։ Կապվիր քո տեղային գրադարանի հետ։"
2281
2282 #: login.failed
2283 #, fuzzy
2284 msgid ""
2285 "Login failed. The username or password provided was not valid. \n"
2286 "Ensure Caps-Lock is off and try again or contact your local library."
2287 msgstr ""
2288 "Գրանցումը տապալված է։ Օգտվողի անունը կամ գաղտնաբառը հավաստի չեն։ Ստուգիր որ "
2289 "Caps-Lock-ը անջատված է, և փորձիր նորից, կամ կապվիր տեղային գրադարանի հետ։"
2290
2291 #: button.go
2292 msgid "Go!"
2293 msgstr "Գնա"
2294
2295 # =================================================================
2296 # Slimpac Simple Search
2297 #. =================================================================
2298 #. Slimpac Simple Search
2299 #. =================================================================
2300 #: slimpac.start.title
2301 msgid "Simple Search"
2302 msgstr "Հասարակ փնտրում"
2303
2304 #: slimpac.start.nowSearching
2305 msgid "Now searching: "
2306 msgstr "Հիմա որոնում է։"
2307
2308 #: slimpac.start.dynamic
2309 msgid "Dynamic Catalog"
2310 msgstr "Դինամիկ քարտարան"
2311
2312 # =================================================================
2313 # Slimpac Advanced Search
2314 #. =================================================================
2315 #. Slimpac Advanced Search
2316 #. =================================================================
2317 #: slimpac.advanced.language
2318 msgid "Item Language"
2319 msgstr "Նյութի լեզու"
2320
2321 #: slimpac.advanced.create_date
2322 msgid "Record Creation Date"
2323 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթիվ"
2324
2325 #: slimpac.advanced.edit_date
2326 msgid "Record Edit Date"
2327 msgstr "Գրառման խմբագրման ամսաթիվ"
2328
2329 #: opac.image_provided
2330 msgid "Image provided by"
2331 msgstr "Նկարը ապահովել է"
2332
2333 #: vendor.name
2334 msgid "Amazon"
2335 msgstr "Ամազոն"
2336
2337 #: vendor.base_link
2338 msgid "http://amazon.com/dp/"
2339 msgstr "http://amazon.com/dp/"
2340
2341 #~ msgid " of at least "
2342 #~ msgstr "ամենաքիչը"
2343
2344 #~ msgid "Share"
2345 #~ msgstr "Համատեղ"
2346
2347 #~ msgid "Freeze"
2348 #~ msgstr "Սառեցրու"
2349
2350 #~ msgid "Un-freeze"
2351 #~ msgstr "Ապասառեցրու"
2352
2353 #~ msgid "Set Un-freeze date"
2354 #~ msgstr "Դիր ապասառեցման ամսաթիվը"
2355
2356 #~ msgid "Are you sure you wish to un-freeze the selected holds?"
2357 #~ msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես ապասառեցնել ընտրված պահումները։"
2358
2359 #~ msgid ""
2360 #~ "Select an 'Un-Freeze' date.  This is the date at which the holds will become "
2361 #~ "active again. If no date is chosen, the holds will remain frozen until they "
2362 #~ "are manually un-frozen."
2363 #~ msgstr ""
2364 #~ "Ընտրիր Ապասառեցման ամսաթիվը։ Սա այն ամսաթիվն է, որից հետո պահումները նորից "
2365 #~ "ակտիվ կդառնան։ Եթե ամսաթիվ ընտրված չէ, պահումները կմնան սառեցված քանի դեռ "
2366 #~ "ձեռքով չեն ապասառեցվել։"
2367
2368 #~ msgid "Freeze this hold"
2369 #~ msgstr "Սառեցրու այս պահումը"
2370
2371 #~ msgid "Un-Frozen"
2372 #~ msgstr "Ապասառեցված է։"
2373
2374 #~ msgid "Frozen Until"
2375 #~ msgstr "Սառեցված է մինչ"
2376
2377 #~ msgid "Place hold for me"
2378 #~ msgstr "Իմ համար իրականացրու պահում"
2379
2380 #~ msgid "Edit/Cancel"
2381 #~ msgstr "Խմբագրիր/Անտեսիր"