Updated translations from Tigran Zargaryan - for early testing of 1.4 release
[Evergreen.git] / build / i18n / po / hy-AM / common.properties.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
2 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/common.properties
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
8 "PO-Revision-Date: 2008-08-01 18:03+0400\n"
9 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: common.exception
18 msgid ""
19 "!! This software has encountered an error.  Please tell your friendly system "
20 "administrator or software developer the following:\n"
21 "%1$s\n"
22 "%2$s\n"
23 msgstr ""
24 "!! Այս ծրագրում կան սխալնէր: Տեղէկացրու ծրագրի նախագծողին հետևյալը՝\n"
25 "%1$s\n"
26 "%2$s\n"
27
28 #: common.jsan.missing
29 msgid "The JSAN library object is missing."
30 msgstr "JSAN գրադարանը բացակա է:"
31
32 #: common.error
33 msgid "Please inform your help desk or developers of this error:"
34 msgstr "Տեղեկացրու նախագծողին սխալի մասին:"
35
36 #: common.ok
37 msgid "Ok"
38 msgstr "Լավ"
39
40 #: common.clear
41 msgid "Clear"
42 msgstr "Մաքրել"
43
44 #: common.confirm
45 msgid "Check here to confirm this message."
46 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ  "
47
48 #: common.error.default
49 msgid "Please report that this happened."
50 msgstr "Զեկուցիր որ սա պատահել է:"
51
52 #: common.barcode.status.warning
53 msgid "Warning: As of %1$s, this barcode (%2$s) was flagged %3$s."
54 msgstr "Զգուշացում: Առ %1$s, այս շտրիխ կոդը (%2$s) նշվել է %3$s."
55
56 #: common.barcode.status.warning.lost
57 msgid "Lost"
58 msgstr "Կորած"
59
60 #: common.barcode.status.warning.expired
61 msgid "Expired"
62 msgstr "Ժամկետանց"
63
64 #: common.barcode.status.warning.barred
65 msgctxt "common.barcode.status.warning.barred"
66 msgid "Barred"
67 msgstr "Կասեցված"
68
69 #: common.barcode.status.warning.blocked
70 msgid "Blocked"
71 msgstr "Բլոկ արված"
72
73 #: common.barcode.status.warning.unknown
74 msgid "with an unknown code: %1$s"
75 msgstr "անհայտ կոդով: %1$s"
76
77 #: common.date.invalid
78 msgid "Invalid Date"
79 msgstr "Սխալ ամսաթիվ"
80
81 #: common.action_complete
82 msgid "Action completed."
83 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
84
85 #. # common.grouping_string = the string that should be inserted between elements of a grouped list
86 #: common.grouping_string
87 msgid ","
88 msgstr ","
89
90 #: common.unimplemented
91 msgid "Not yet implemented"
92 msgstr "Դեռ իրականացված չէ"
93
94 #: common.yes
95 msgid "Yes"
96 msgstr "Այւ"
97
98 #: common.no
99 msgid "No"
100 msgstr "Ոչ"
101
102 #: common.check_to_confirm
103 msgid "Check here to confirm this message"
104 msgstr "Այս հաղորդումը հաստատելու համար ստուգիր այստեղ"
105
106 #: lang.version
107 msgid "remote v1"
108 msgstr "հեռացրու v1"
109
110 #: openils.global_util.clear_cache.error
111 msgid "Problem clearing the cache: %1$s"
112 msgstr "Պրոբլեմ Քեշը մաքրելուց: %1$s"
113
114 #: openils.global_util.clipboard.error
115 msgid "Clipboard action failed: %1$s"
116 msgstr "Քլիփբորդի գործողությունը ձախողվեց: %1$s"
117
118 #: openils.global_util.clipboard
119 msgid "Copied \"%1$s\" to clipboard."
120 msgstr "Արտագրված է \"%1$s\" քլիփբորդում:"
121
122 #: openils.global_util.content_window_jsobject.error
123 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s) and wrappedJSObject: %2$s"
124 msgstr "Սխալի առկայություն get_contentWindow(%1$s) և wrappedJSObject: %2$s"
125
126 #: openils.global_util.content_window.error
127 msgid "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
128 msgstr "Error with get_contentWindow(%1$s): %2$s"
129
130 #: openils.global_util.font_size.error
131 msgid "Error adjusting the font size: %1$s"
132 msgstr "Սխալ ֆոնտի չափը հավասարեցնելիս: %1$s"
133
134 #: staff.acp_label_barcode
135 msgctxt "staff.acp_label_barcode"
136 msgid "Barcode"
137 msgstr "Շտրիխ կոդ"
138
139 #: staff.acp_label_call_number
140 msgid "Call Number"
141 msgstr "Դասիչ"
142
143 #: staff.acp_label_circ_as_type
144 msgid "Circulate As Type"
145 msgstr "Սպասարկիր որպես տեսակ"
146
147 #: staff.acp_label_circ_lib
148 msgid "Circulation Library"
149 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
150
151 #: staff.acp_label_circ_modifier
152 msgid "Circulation Modifier"
153 msgstr "Սպասարկման փոխարկիչ"
154
155 #: staff.acp_label_copy_number
156 msgid "Copy Number"
157 msgstr "Պատճեի համար"
158
159 #: staff.acp_label_deposit_amount
160 msgid "Deposit Amount"
161 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
162
163 #: staff.acp_label_fine_level
164 msgid "Fine Level"
165 msgstr "Տուքանքի մակարդակ"
166
167 #: staff.acp_label_id
168 msgid "Copy ID"
169 msgstr "Պատճեի ID"
170
171 #: staff.acp_label_loan_duration
172 msgid "Loan Duration"
173 msgstr "Տրման տևողություն"
174
175 #: staff.acp_label_location
176 msgid "Location"
177 msgstr "Գտնվելու վայր"
178
179 #: staff.acp_label_price
180 msgid "Price"
181 msgstr "Գին"
182
183 #: staff.acp_label_status
184 msgctxt "staff.acp_label_status"
185 msgid "Status"
186 msgstr "Վիճակ"
187
188 #: staff.ahr_current_copy_label
189 msgid "Current Copy"
190 msgstr "Ընթացիկ պատճե"
191
192 #: staff.ahr_email_notify_label
193 msgid "Email Notify"
194 msgstr "Էլ փոստ տեղեկացում"
195
196 #: staff.ahr_expire_time_label
197 msgid "Expire Time"
198 msgstr "Լրանալու ժամկետ"
199
200 #: staff.ahr_fulfillment_time_label
201 msgid "Fulfillment Time"
202 msgstr "Կատարման ժամկետ"
203
204 #: staff.ahr_hold_type_label
205 msgctxt "staff.ahr_hold_type_label"
206 msgid "Type"
207 msgstr "Տեսակ"
208
209 #: staff.ahr_holdable_formats_label
210 msgid "Holdable Formats"
211 msgstr "Պաման ձևաչափեր"
212
213 #: staff.ahr_id_label
214 msgid "Hold ID"
215 msgstr "Պահման ID"
216
217 #: staff.ahr_phone_notify_label
218 msgid "Phone Notify"
219 msgstr "Հտռախոսով տեղեկացում"
220
221 #: staff.ahr_pickup_lib_label
222 msgid "Pickup Library"
223 msgstr "Վերցնելու գրադարան"
224
225 #: staff.ahr_prev_check_time_label
226 msgid "Previous Check Time"
227 msgstr "Նախորդ երկարացման ժամ"
228
229 #: staff.ahr_requestor_label
230 msgid "Requestor"
231 msgstr "Առաջարկող"
232
233 #: staff.ahr_selection_depth_label
234 msgid "Selection Depth"
235 msgstr "Ընտրանքի խորություն"
236
237 #: staff.ahr_status_label
238 msgctxt "staff.ahr_status_label"
239 msgid "Status"
240 msgstr "Վիճակ"
241
242 #: staff.ahr_target_label
243 msgid "Target"
244 msgstr "Թիրախ"
245
246 #: staff.ahr_usr_label
247 msgctxt "staff.ahr_usr_label"
248 msgid "User"
249 msgstr "Օքտվող"
250
251 #: staff.circ_label_due_date
252 msgid "Due Date"
253 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
254
255 #: staff.circ_label_id
256 msgid "Circulation ID"
257 msgstr "Սպասարկման ID"
258
259 #: staff.circ_label_renewal_remaining
260 msgid "Remaining Renewals"
261 msgstr "Մնացող թարմացումներ"
262
263 #: staff.mvr_label_author
264 msgctxt "staff.mvr_label_author"
265 msgid "Author"
266 msgstr "Հեղինակ"
267
268 #: staff.mvr_label_doc_id
269 msgid "Document ID"
270 msgstr "Փաստաթղթի ID"
271
272 #: staff.mvr_label_title
273 msgctxt "staff.mvr_label_title"
274 msgid "Title"
275 msgstr "Վերնագիր"
276
277 #: staff.bills_xact_dates_label
278 msgid "Record / Dates"
279 msgstr "Գրառում / Ամսաթվեր"
280
281 #: staff.bills_information
282 msgid "Information"
283 msgstr "Տեղեկություն"
284
285 #: staff.bills_current_payment_label
286 msgid "Current Payment"
287 msgstr "Ընթացիկ վճարում"
288
289 #: staff.mbts_id_label
290 msgid "Bill #"
291 msgstr "Հաշիվ #"
292
293 #: staff.mbts_xact_start_label
294 msgid "Start"
295 msgstr "Սկիզբ"
296
297 #: staff.mbts_xact_finish_label
298 msgid "Finish"
299 msgstr "Ավարտ"
300
301 #: staff.mbts_xact_type_label
302 msgctxt "staff.mbts_xact_type_label"
303 msgid "Type"
304 msgstr "Տեսակ"
305
306 #: staff.mbts_total_owed_label
307 msgid "Total Billed"
308 msgstr "Ընդամենը հաշվարկված"
309
310 #: staff.mbts_total_paid_label
311 msgid "Total Paid"
312 msgstr "Ընդամենը վճարված"
313
314 #: staff.mbts_balance_owed_label
315 msgid "Balance Owed"
316 msgstr "Բալանս"
317
318 #: staff.mbts_usr_label
319 msgctxt "staff.mbts_usr_label"
320 msgid "User"
321 msgstr "Օգտվող"
322
323 #: staff.mbts_last_billing_note_label
324 msgid "Last Billing Note"
325 msgstr "Վերջին հաշվի նշում"
326
327 #: staff.mbts_last_billing_type_label
328 msgid "Last Billing Type"
329 msgstr "Վերջին հաշվի տեսակ"
330
331 #: staff.mbts_last_billing_timestamp_label
332 msgid "Last Billed"
333 msgstr "Վերջին հաշիվ"
334
335 #: staff.mbts_last_payment_note_label
336 msgid "Last Payment Note"
337 msgstr "Վերջին վճարման նշում"
338
339 #: staff.mbts_last_payment_type_label
340 msgid "Last Payment Type"
341 msgstr "Վերջին վճարման տեսակ"
342
343 #: staff.mbts_last_payment_timestamp_label
344 msgid "Last Payment"
345 msgstr "Վերջին վճարում"
346
347 #: staff.mb_billing_type_label
348 msgid "Billing Type"
349 msgstr "Վճարման տեսակ"
350
351 #: staff.mb_xact_label
352 msgctxt "staff.mb_xact_label"
353 msgid "Transaction ID"
354 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
355
356 #: staff.mb_billing_ts_label
357 msgctxt "staff.mb_billing_ts_label"
358 msgid "When"
359 msgstr "Երբ"
360
361 #: staff.mb_void_time_label
362 msgid "Void Time"
363 msgstr "Void ժամ"
364
365 #: staff.mb_note_label
366 msgctxt "staff.mb_note_label"
367 msgid "Note"
368 msgstr "Նշում"
369
370 #: staff.mb_amount_label
371 msgctxt "staff.mb_amount_label"
372 msgid "Amount"
373 msgstr "Գումար"
374
375 #: staff.mb_voider_label
376 msgid "Voider"
377 msgstr "Voider"
378
379 #: staff.mb_voided_label
380 msgctxt "staff.mb_voided_label"
381 msgid "Voided"
382 msgstr "Voided"
383
384 #: staff.mb_id_label
385 msgid "Billing ID"
386 msgstr "Հաշվի ID"
387
388 #: staff.mp_credit_card_payment_label
389 msgid "Credit Card Payment"
390 msgstr "Վճարում կրեդիտ քարտով"
391
392 #: staff.mp_forgive_payment_label
393 msgid "Forgive Payment"
394 msgstr "Ներված վճարում"
395
396 #: staff.mp_payment_timestamp_label
397 msgctxt "staff.mp_payment_timestamp_label"
398 msgid "When"
399 msgstr "Երբ"
400
401 #: staff.mp_payment_type_label
402 msgid "Payment Type"
403 msgstr "Վճարման տեսակ"
404
405 #: staff.mp_voided_label
406 msgctxt "staff.mp_voided_label"
407 msgid "Voided"
408 msgstr "Voided"
409
410 #: staff.mp_id_label
411 msgid "Payment ID"
412 msgstr "Վճարման ID"
413
414 #: staff.mp_goods_payment_label
415 msgid "Goods Payment"
416 msgstr "Ապրանքների վճարում"
417
418 #: staff.mp_xact_label
419 msgctxt "staff.mp_xact_label"
420 msgid "Transaction ID"
421 msgstr "Տրանզակցիաճի ID"
422
423 #: staff.mp_credit_payment_label
424 msgid "Credit Payment"
425 msgstr "Կրեդիտ վճարում"
426
427 #: staff.mp_work_payment_label
428 msgid "Work Payment"
429 msgstr "Աշխատանքային վճարում"
430
431 #: staff.mp_note_label
432 msgctxt "staff.mp_note_label"
433 msgid "Note"
434 msgstr "Նշում"
435
436 #: staff.mp_cash_payment_label
437 msgid "Cash Payment"
438 msgstr "Կանխիկ վճարում"
439
440 #: staff.mp_amount_label
441 msgctxt "staff.mp_amount_label"
442 msgid "Amount"
443 msgstr "Գումար"
444
445 #: staff.mp_check_payment_label
446 msgid "Check Payment"
447 msgstr "Չեկով վճարում"
448
449 #: staff.mp_cash_drawer_label
450 msgid "Workstation"
451 msgstr "Աշխատանքային կայան"
452
453 #: staff.mp_accepting_usr_label
454 msgid "Staff"
455 msgstr "Աշխատակազմ"
456
457 #: staff.card_barcode_label
458 msgctxt "staff.card_barcode_label"
459 msgid "Barcode"
460 msgstr "Շտրիխ կոդ"
461
462 #: staff.au_active_label
463 msgid "Active"
464 msgstr "Ակտիվ"
465
466 #: staff.au_usrname_label
467 msgid "Login Name"
468 msgstr "Գրանգման անուն"
469
470 #: staff.au_profile_label
471 msgid "Profile"
472 msgstr "Պրւֆիլ"
473
474 #: staff.au_barred_label
475 msgctxt "staff.au_barred_label"
476 msgid "Barred"
477 msgstr "Կասեցված"
478
479 #: staff.au_alert_message_label
480 msgid "Alert"
481 msgstr "Ահազանգ"
482
483 #: staff.au_claims_returned_count_label
484 msgid "Returns Claimed"
485 msgstr "Վերադարձերը նշվել են"
486
487 #: staff.au_create_date_label
488 msgid "Created On"
489 msgstr "Ստեղծվել է"
490
491 #: staff.au_expire_date_label
492 msgid "Expires On"
493 msgstr "Լրանում է"
494
495 #: staff.au_home_library_label
496 msgid "Home Library"
497 msgstr "Տնային գրադարան"
498
499 #: staff.au_home_library_fullname_label
500 msgid "Home Library (Full Name)"
501 msgstr "Տնային գրադարան (լրիվ անվանում)"
502
503 #: staff.au_credit_forward_balance_label
504 msgid "Credit"
505 msgstr "Կրեդիտ"
506
507 #: staff.au_day_phone_label
508 msgid "Day Phone"
509 msgstr "Ցերեկային հեռախոս"
510
511 #: staff.au_evening_phone_label
512 msgid "Evening Phone"
513 msgstr "Երեկոյան հեռախոս"
514
515 #: staff.au_other_phone_label
516 msgid "Other Phone"
517 msgstr "Այլ հեռախոս"
518
519 #: staff.au_email_label
520 msgid "Email"
521 msgstr "էլ փոստ"
522
523 #: staff.au_birth_date_label
524 msgid "Birth Date"
525 msgstr "Ծննդյան տարեթիվ"
526
527 #: staff.au_ident_type_label
528 msgid "Identification Type"
529 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ"
530
531 #: staff.au_ident_value_label
532 msgid "Identification Value"
533 msgstr "Փոխճանաչման արժեք"
534
535 #: staff.au_ident_type2_label
536 msgid "Identification Type 2"
537 msgstr "Փոխճանաչման տեսակ 2"
538
539 #: staff.au_ident_value2_label
540 msgid "Identification Value 2"
541 msgstr "Փոխճանաչման արժեք 2"
542
543 #: staff.au_net_access_level_label
544 msgid "Internet Access"
545 msgstr "Ինտերնետ հասանելիություն"
546
547 #: staff.au_master_account_label
548 msgid "Group Lead"
549 msgstr "Խմբի առաջնորդ"
550
551 #: staff.au_group_id_label
552 msgid "Group ID"
553 msgstr "Խմբի ID"
554
555 #: staff.au_id_label
556 msgid "User ID"
557 msgstr ""
558
559 #: staff.au_name_prefix_label
560 msgid "Prefix"
561 msgstr "Նախածանց"
562
563 #: staff.au_family_name_label
564 msgid "Family Name"
565 msgstr "Ազգանուն"
566
567 #: staff.au_first_given_name_label
568 msgid "First Name"
569 msgstr "Անուն"
570
571 #: staff.au_second_given_name_label
572 msgid "Middle Name"
573 msgstr "Հայրանուն"
574
575 #: staff.au_name_suffix_label
576 msgid "Suffix"
577 msgstr "Վերջածանց"
578
579 #: staff.z39_50.search_class.author
580 msgctxt "staff.z39_50.search_class.author"
581 msgid "Author"
582 msgstr "Հեղինակ"
583
584 #: staff.z39_50.search_class.isbn
585 msgid "ISBN"
586 msgstr "ISBN"
587
588 #: staff.z39_50.search_class.issn
589 msgid "ISSN"
590 msgstr "ISSN"
591
592 #: staff.z39_50.search_class.item_type
593 msgid "Item Type"
594 msgstr "Նյութի տեսակ"
595
596 #: staff.z39_50.search_class.item_type.all
597 msgid "All Formats"
598 msgstr "Բոլոր ձևաչափեր"
599
600 #: staff.z39_50.search_class.item_type.art
601 msgid "Papers/Articles"
602 msgstr "Թղթեր/Հոդվածներ"
603
604 #: staff.z39_50.search_class.item_type.bks
605 msgid "Books"
606 msgstr "Գրքեր"
607
608 #: staff.z39_50.search_class.item_type.com
609 msgid "Computer files"
610 msgstr "Համակարգչային ֆայլեր"
611
612 #: staff.z39_50.search_class.item_type.map
613 msgid "Maps"
614 msgstr "Քարտեզներ"
615
616 #: staff.z39_50.search_class.item_type.mix
617 msgid "Mixed material"
618 msgstr "Խառը նյութեր"
619
620 #: staff.z39_50.search_class.item_type.rec
621 msgid "Sound recordings"
622 msgstr "Ձայներիզներ"
623
624 #: staff.z39_50.search_class.item_type.sco
625 msgid "Musical scores"
626 msgstr "Նոտաներ"
627
628 #: staff.z39_50.search_class.item_type.ser
629 msgid "Serials"
630 msgstr "Պարբերականներ"
631
632 #: staff.z39_50.search_class.item_type.url
633 msgid "Internet Resources"
634 msgstr "ինտերնետ պաշարներ"
635
636 #: staff.z39_50.search_class.item_type.vis
637 msgid "Visual materials"
638 msgstr "Տեսողական նյութեր"
639
640 #: staff.z39_50.search_class.lccn
641 msgid "LCCN"
642 msgstr "LCCN"
643
644 #: staff.z39_50.search_class.pubdate
645 msgid "Publication Date"
646 msgstr "Հրատարակման տարի"
647
648 #: staff.z39_50.search_class.publisher
649 msgid "Publisher"
650 msgstr "Հրատարակիչ"
651
652 #: staff.z39_50.search_class.tcn
653 msgid "Accession #"
654 msgstr "Մատչելիության #"
655
656 #: staff.z39_50.search_class.title
657 msgctxt "staff.z39_50.search_class.title"
658 msgid "Title"
659 msgstr "Վերնագիր"
660
661 #: staff.z39_50_import_interface_label
662 msgid "Z39.50 Import"
663 msgstr "Z39.50 ներմուծում"
664
665 #: staff.main.data.loaded
666 msgid "Data loaded."
667 msgstr "Տվյալները բեռնավորված են:"
668
669 #: staff.main.gen_offline_widgets.synced
670 msgid "Offline interface synchronized with server."
671 msgstr "Օֆլայն միջերեսը սինխրոն է կայանի հետ:"
672
673 #: staff.main.gen_offline_widgets.noncat_sort.error
674 msgid "error in noncat sorting:"
675 msgstr "սխալ noncat տեսակավորումում"
676
677 #: staff.main.gen_offline_widgets.please_wait
678 msgid "Please wait"
679 msgstr "Խնդրում ենք սպասել"
680
681 #: staff.main.gen_offline_widgets.workstation_registration_denied
682 msgid "You do not have permission to register a workstation."
683 msgstr "Չունես իրավունք աշխատանքային կայանի գրանցման համար"
684
685 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.override
686 msgid "Override Registration Failure?"
687 msgstr "Վերագրե՞լ գրանցման ձախողումը"
688
689 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.error
690 msgid "Workstation Registration error (%1$s)"
691 msgstr "աշխատանքային կայանի գրանցման սխալ (%1$s)"
692
693 #: staff.main.gen_offline_widgets.registration.success
694 msgid "Registration successful"
695 msgstr "Գրանցումը հաջող է"