Updated translations from Tigran Zargaryan - for early testing of 1.4 release
[Evergreen.git] / build / i18n / po / hy-AM / cat.properties.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
2 #. extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
3 msgid ""
4 msgstr ""
5 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
6 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7 "POT-Creation-Date: 2008-07-25 13:19-0400\n"
8 "PO-Revision-Date: 2008-08-03 15:16+0400\n"
9 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
10 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Translate Toolkit 1.1.1\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: cat.barcode_for_item
18 msgid "The barcode for the item is %1$s"
19 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդն է %1$s"
20
21 #: cat.batch_operation_failed
22 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
23 msgstr "Աշխատանքի ողջ փաթեթը ձախողվեց: %1$s"
24
25 #: cat.copy_buckets.tab
26 msgid "Copy Buckets"
27 msgstr "Պատճե փնջի"
28
29 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
30 msgid "Contains %1$s bucket items"
31 msgstr "Պարունակում է %1$s փնջով նյութեր"
32
33 #: cat.results_returned
34 msgid "Returning %1$s hits"
35 msgstr "Վերադարձրել է  %1$s արդյունք"
36
37 #: staff.cat.bib_brief.record_id
38 msgid "Record ID = %1$s"
39 msgstr "Գրառման ID = %1$s"
40
41 #: staff.cat.bib_brief.deleted
42 msgid "(Deleted)"
43 msgstr "(Հեռացված)"
44
45 #: staff.cat.bib_brief.inactive
46 msgid "(Inactive)"
47 msgstr "(Ոչ ակտիվ)"
48
49 #: staff.cat.bib_brief.noncat
50 msgid "(Not Cataloged)"
51 msgstr "(Չքարտագրված)"
52
53 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
54 msgid "Item not cataloged."
55 msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
56
57 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
58 msgid "Add Item"
59 msgstr "Ավելացրու նյութ"
60
61 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
62 msgid "copy browser -> add copies"
63 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
64
65 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
66 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
67 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
68
69 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
70 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
71 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
72
73 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
74 msgid "copy browser -> replace barcode"
75 msgstr "Դիտակի պատճե -> փոխարինիր շտրիխ կոդը"
76
77 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
78 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
79 msgstr "Դիտակի պատճե -> Խմբագրիր նյութը"
80
81 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
82 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
83 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s նյութերը:"
84
85 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
86 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
87 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութը:"
88
89 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
90 msgid "Delete Items?"
91 msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
92
93 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
94 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
95 msgid "Delete"
96 msgstr "Ջնջել"
97
98 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
99 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
100 msgid "Cancel"
101 msgstr "Չեղյալ անել"
102
103 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
104 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
105 msgid "Override Delete Failure?"
106 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
107
108 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
109 msgid "Action complete."
110 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
111
112 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
113 msgid "copy browser -> delete items"
114 msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
115
116 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
117 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
118 msgid "Spine Labels"
119 msgstr "Կողի պիտակներ"
120
121 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
122 msgid "copy browser -> Spine Labels"
123 msgstr "Դիտակի պատճե -> Կողի պիտակներ"
124
125 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
126 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
127 msgstr "Դու իրավասու չես ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանին:"
128
129 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
130 msgid "Add Volume/Item"
131 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
132
133 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
134 msgid "copy browser -> add volumes"
135 msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
136
137 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.permission_error
138 msgid "You do not have permission to edit this volume."
139 msgstr "Իրավասու չես խմբագրելու այս հատորը:"
140
141 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title
142 msgid "Volume"
143 msgstr "Հատոր"
144
145 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural
146 msgctxt "staff.cat.copy_browser.edit_volume.title.plural"
147 msgid "Volumes"
148 msgstr "Հատորներ"
149
150 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.failed
151 msgid ""
152 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
153 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
154 "desired callnumber instead."
155 msgstr ""
156 "Խմբագրումը ձախողվեց:  Փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ այլով, որն արդեն "
157 "օգտագործվում է քրադարանում: Պետք է տեղափոխես նյութը:"
158
159 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.success
160 msgid "Volumes modified."
161 msgstr "Հատորները թարմացվել են:"
162
163 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.error
164 msgid "volume update error:"
165 msgstr "Հատորի թարմացման սխալ"
166
167 #: staff.cat.copy_browser.edit_volume.exception
168 msgid "Copy Browser -> Volume Edit"
169 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորի խմբագրում"
170
171 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
172 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
173 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս հատորը:"
174
175 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
176 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
177 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս %1$s հատորները:"
178
179 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
180 msgid "Delete Volumes?"
181 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
182
183 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
184 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
185 msgid "Delete"
186 msgstr "Ջնջել"
187
188 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
189 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
190 msgid "Cancel"
191 msgstr "Չեղյալ անել"
192
193 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
194 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
195 msgid "Override Delete Failure?"
196 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
197
198 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
199 msgid ""
200 "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
201 "volume itself."
202 msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
203
204 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.success
205 msgid "Volumes deleted."
206 msgstr "Հատորները ջնջված են:"
207
208 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
209 msgid "copy browser -> delete volumes"
210 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
211
212 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
213 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
214 msgstr "Գրադարան + Գրառում նշված են որպես Volume Transfer Destination"
215
216 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
217 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
218 msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
219
220 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
221 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
222 msgid "Limit Selection"
223 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
224
225 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
226 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
227 msgstr "Նյութը նշված է որպես Item Transfer Destination"
228
229 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
230 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
231 msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
232
233 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
234 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
235 msgid "Limit Selection"
236 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
237
238 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
239 msgid ""
240 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
241 "and then try this again."
242 msgstr "Նշիր գրադարան պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
243
244 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
245 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
246 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
247
248 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
249 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
250 msgid "Transfer"
251 msgstr "Տեղափոխում"
252
253 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
254 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
255 msgid "Cancel"
256 msgstr "Չեղյալ անել"
257
258 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
259 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
260 msgid "C"
261 msgstr "C"
262
263 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
264 msgid "Volume Transfer"
265 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
266
267 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
268 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
269 msgid "Transfer Aborted"
270 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
271
272 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
273 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
274 msgstr "Վերակատարէ՞լ Հատորի տեղափոխման ձախողումը:"
275
276 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
277 msgid "That destination cannot have volumes."
278 msgstr "Այդ կետը չի կարող ունենալ հատորներ:"
279
280 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
281 msgid "Volumes transferred."
282 msgstr "Հատորները տեղափոխված են:"
283
284 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
285 msgid "All volumes not likely transferred."
286 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
287
288 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
289 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
290 msgid ""
291 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
292 "then try this again."
293 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
294
295 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
296 msgid "All copies not likely transferred."
297 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
298
299 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
300 msgid "Missing library list."
301 msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
302
303 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
304 msgid "Error retrieving consortial copy count."
305 msgstr "Սխալ կոնսորցիումի օրինակը կանչելիս:"
306
307 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
308 msgid "Location/Barcode"
309 msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
310
311 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
312 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
313 msgid "Volumes"
314 msgstr "Հատորներ"
315
316 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
317 msgid "Copies"
318 msgstr "Օրինակներ"
319
320 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
321 msgid "Copy Browser Actions"
322 msgstr "Արտագրի Դիտակի գործողությունները"
323
324 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
325 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
326 msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
327
328 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
329 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
330 msgid "Action completed."
331 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
332
333 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
334 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
335 msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
336
337 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
338 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
339 msgid "Choose a bucket..."
340 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
341
342 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
343 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
344 msgid "Retrieve shared bucket..."
345 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
346
347 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
348 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
349 msgid "Enter bucket number:"
350 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
351
352 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
353 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
354 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
355
356 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
357 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
358 msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
359
360 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
361 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
362 msgid "Addition likely failed."
363 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
364
365 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
366 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
367 msgid "Addition likely failed."
368 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
369
370 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
371 msgid "Deletion likely failed."
372 msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
373
374 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
375 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
376 msgid "Action completed."
377 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
378
379 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
380 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
381 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
382 msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
383
384 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
385 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
386 msgid "Action completed."
387 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
388
389 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
390 msgid "Bucket deletion likely failed."
391 msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
392
393 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
394 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
395 msgid "What would you like to name the bucket?"
396 msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
397
398 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
399 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
400 msgid "Bucket Creation"
401 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
402
403 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
404 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
405 msgid "You already have a bucket with that name."
406 msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
407
408 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
409 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
410 msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
411
412 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
413 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
414 msgid "Bucket creation failed."
415 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
416
417 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
418 msgid "Batch Item Deletion"
419 msgstr "Փաթեթի նյութի ջնջում:"
420
421 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
422 msgid ""
423 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
424 "then try this again."
425 msgstr "Նշիր հատորը որպես Դիտակի պատճե և փորձիր նորից:"
426
427 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
428 msgid ""
429 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
430 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
431 msgstr ""
432 "Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ նշված "
433 "\"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
434
435 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
436 msgid "Items not likely transferred."
437 msgstr "Նյութերը չեն տեղափոխվել:"
438
439 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
440 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
441 msgstr "Պատճենի վիճակ փնջերի պատճեից:"
442
443 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
444 msgid "List building failed."
445 msgstr "Ցուցակի կառուցումը ձախողվեց:"
446
447 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
448 msgid "Copy this item into which bucket?"
449 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
450
451 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
452 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
453 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
454 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
455
456 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
457 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
458 msgid "What would you like to name the bucket?"
459 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
460
461 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
462 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
463 msgid "Bucket Creation"
464 msgstr "Փնջի ստեղծում"
465
466 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
467 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
468 msgid "Bucket creation failed."
469 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
470
471 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
472 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
473 msgstr "Ավելացումը տապալվըց փունջ = %1$s և պատճե ID = %2$s"
474
475 #: staff.cat.copy_editor.caption
476 msgid "Copy Editor"
477 msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
478
479 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
480 msgid "Create Copies"
481 msgstr "Ստեղծիր պատճեներ"
482
483 #: staff.cat.copy_editor.status
484 msgid "Status"
485 msgstr "Վիճակ"
486
487 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
488 msgid "Error retrieving templates"
489 msgstr "Ձևանմուշների ստացման սխալ"
490
491 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
492 msgid "Error applying template"
493 msgstr "Ձևանմուշների կիրառման սխալ"
494
495 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
496 msgid "Enter template name:"
497 msgstr "Մուտք արա ձևանմուշի անվանումը"
498
499 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
500 msgid "Save As Template"
501 msgstr "Հիշիր որպես ձևանմուշ"
502
503 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
504 msgid "Template \"%1$s\" saved."
505 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" հիշված է:"
506
507 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
508 msgid "Error saving template"
509 msgstr "Սխալ ձևանմուշը հիշելիս:"
510
511 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
512 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
513 msgstr "Ջնջե՞լ ձևանմուշը \"%1$s\""
514
515 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
516 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
517 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" ջնջված է:"
518
519 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
520 msgid "Error deleting template"
521 msgstr "Սխալ ձևանմուշը ջնջելիս:"
522
523 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
524 msgid "Save Templates File As"
525 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
526
527 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
528 msgid "Error exporting templates"
529 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
530
531 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
532 msgid "Import Templates File"
533 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը:"
534
535 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
536 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
537 msgstr "Փոխարինե՞լ առկա ձևանմուշը երմուծվածով:"
538
539 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
540 msgid "Template %1$s already exists."
541 msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
542
543 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
544 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
545 msgid "Yes"
546 msgstr "Այո"
547
548 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
549 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
550 msgid "No"
551 msgstr "Ոչ"
552
553 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
554 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
555 msgid "Click here"
556 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
557
558 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
559 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
560 msgstr "Հիշե՞լ բոլոր այս ներմուծված ձևանմուշները այս հաշվի մեջ:"
561
562 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
563 msgid "Final warning"
564 msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
565
566 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
567 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
568 msgid "Yes"
569 msgstr "Այո"
570
571 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
572 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
573 msgid "No"
574 msgstr "Ոչ"
575
576 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
577 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
578 msgid "Click here"
579 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
580
581 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
582 msgid "All templates saved."
583 msgstr "Բոլոր ձևանմուշները հիշված են:"
584
585 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
586 msgid "Error saving templates"
587 msgstr "Սխալ ձևանմուշները հիշելիս:"
588
589 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
590 msgid ""
591 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
592 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
593 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
594 msgstr ""
595 "Նշում: Ներմուծված այս ձևանմուշները կհիշվեն քո կողմից ստեղծված բոլոր նոր "
596 "ձևանմուշների հետ: Բայց եթե սա չպատահի, ապա այս ձևանմուշները կանհետանան երբ "
597 "հաջորդ անգամ նյութի խմբագիրը կաշխատի:"
598
599 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
600 msgid "Error importing templates"
601 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
602
603 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
604 msgid ""
605 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
606 "this copy will not be changed."
607 msgstr ""
608 "Սխալ %1$s պատճեի Հատորի ինֆորմացիան կանչելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
609 "փոխվի:"
610
611 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
612 msgid ""
613 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
614 "copy will not be changed."
615 msgstr ""
616 "Սխալ %1$s օրինակը տնօրինող գրադարանը փոխելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
617 "փոխվի: "
618
619 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
620 msgid "1 copy"
621 msgstr "1 օրինակ"
622
623 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
624 msgid "%1$s copies"
625 msgstr "%1$s օրինակներ"
626
627 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
628 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
629 msgid "Apply"
630 msgstr "Կիրառել"
631
632 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
633 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
634 msgid "A"
635 msgstr "A"
636
637 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
638 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
639 msgid "Cancel"
640 msgstr "Չեղյալ անել"
641
642 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.success
643 msgid "Items were added or modified."
644 msgstr "Նյութերը ավելացվել կամ ձևափոխվել են:"
645
646 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
647 msgid "copy update error:"
648 msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
649
650 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
651 msgid "Error adding statistical category to display definition"
652 msgstr "Սխալ՝ Արտածման սահմանմանը վիճակագրական դաս ավելացնելիս "
653
654 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
655 msgid "Error populating statistical categories for display"
656 msgstr "Սխալ՝ արտածման վիճակագրական դասերը բազմացնելիս "
657
658 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
659 msgid "Add New Note"
660 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
661
662 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
663 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
664 msgid "A"
665 msgstr "A"
666
667 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
668 msgid "Note ID:"
669 msgstr "Նշումի ID:"
670
671 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
672 msgid "Creator ID:"
673 msgstr "Ստեղծողի ID:"
674
675 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
676 msgid "Public"
677 msgstr "Հանրային"
678
679 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
680 msgid "Private"
681 msgstr "Մասնավոր"
682
683 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
684 msgid "Delete This Note"
685 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
686
687 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
688 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
689 msgstr "Ջնջե՞լ այս նշումը \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
690
691 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
692 msgid "Delete Note"
693 msgstr "Նշումը ջնջել: "
694
695 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
696 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
697 msgid "Yes"
698 msgstr "Այո"
699
700 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
701 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
702 msgid "No"
703 msgstr "Ոչ"
704
705 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
706 msgid "Note deleted."
707 msgstr "Նշումը ջնջված է: "
708
709 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
710 msgid "Close Window"
711 msgstr "Փակել պատուհանը"
712
713 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
714 msgid "New Note"
715 msgstr "Նոր նշում"
716
717 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
718 msgid "Public?"
719 msgstr "Հանրայի՞ն"
720
721 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
722 msgid "Title"
723 msgstr "Վերնագիր"
724
725 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
726 msgid "Note"
727 msgstr "Նշում"
728
729 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
730 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
731 msgid "Cancel"
732 msgstr "Չեղյալ անել"
733
734 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
735 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
736 msgid "C"
737 msgstr "C"
738
739 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
740 msgid "Add Note"
741 msgstr "Ավելացնել նշում"
742
743 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
744 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
745 msgid "A"
746 msgstr "A"
747
748 #: staff.cat.copy_notes.new_note.success
749 msgid "Note added."
750 msgstr "Նշումը ավելացված է:"
751
752 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
753 msgid "The note was not likely created."
754 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
755
756 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
757 msgid "Copy ID = %1$s"
758 msgstr "Պատճեի ID = %1$s"
759
760 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
761 msgid "Total Circs"
762 msgstr "Գումարաճին Circs"
763
764 #: staff.cat.copy_summary.yes
765 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
766 msgid "Yes"
767 msgstr "Այո"
768
769 #: staff.cat.copy_summary.no
770 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
771 msgid "No"
772 msgstr "Ոչ"
773
774 #: staff.cat.copy_summary.unset
775 msgid "<Unset>"
776 msgstr "<Unset>"
777
778 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
779 msgid "Not Cataloged"
780 msgstr "Քարտագրված չէ"
781
782 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
783 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
784 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
785
786 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
787 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
788 msgstr "Ներդնել տող: CTRL+Shift+Enter"
789
790 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
791 msgid "Add Subfield: CTRL+D"
792 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D"
793
794 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
795 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
796 msgstr "Հեռացրու տողը: CTRL+Del"
797
798 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
799 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
800 msgstr "Հեռացրու ենթադաշտը: SHIFT+Del"
801
802 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
803 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
804 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 006: CTRL+F6"
805
806 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
807 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
808 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 007: CTRL+F7"
809
810 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
811 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
812 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 008: CTRL+F8"
813
814 #: staff.cat.marcedit.save.label
815 msgid "Save Record"
816 msgstr "Հիշիր գրառումը"
817
818 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
819 msgid "MARC Leader"
820 msgstr "MARC առաջատար"
821
822 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
823 msgid "Add Row"
824 msgstr "Ավելացրու տող"
825
826 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
827 msgid "Remove Row"
828 msgstr "Հեռացրու տողը"
829
830 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
831 msgid "Add/Replace 006"
832 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 006"
833
834 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
835 msgid "Add/Replace 007"
836 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 007"
837
838 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
839 msgid "Add/Replace 008"
840 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
841
842 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
843 msgid "Not a controlled subfield"
844 msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
845
846 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
847 msgid "Apply Selected"
848 msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
849
850 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
851 msgid "No matching authority records found"
852 msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել "
853
854 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
855 msgid "Create Record"
856 msgstr "Ստեղծիր գրառում"
857
858 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
859 msgid "System Local"
860 msgstr "Համակարգի տեղային"
861
862 #: staff.cat.marc_new.record_created.label
863 msgid "Record created."
864 msgstr "Գրառոմը ստեղծված է:"
865
866 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
867 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
868 msgid "Retrieving title..."
869 msgstr "Վերնագրի կանչում"
870
871 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
872 msgid "Error creating MARC record."
873 msgstr "MARCգրառման ստեղծման սխալ:"
874
875 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
876 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
877 msgstr "MARC ձևաչափի %1$s բեռնավորման սխալ"
878
879 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
880 msgid "Record successfully saved."
881 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ հիշված է:"
882
883 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
884 msgid "Record not likely updated."
885 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի թարմացվել:"
886
887 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
888 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
889 msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ընտրանքից:"
890
891 #: staff.cat.opac.set_tab_name
892 msgid "Record: %1$s"
893 msgstr "Գրառում: %1$s"
894
895 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
896 msgid "Save File As"
897 msgstr "Հիշիր ֆայլը որպես"
898
899 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
900 msgid "File not downloaded."
901 msgstr "Ֆայլը չի բեռնաթափվել:"
902
903 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
904 msgid "Records could not be exported."
905 msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
906
907 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
908 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
909 msgid "Action completed."
910 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
911
912 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
913 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
914 msgstr "Սխալ երբ կանչվում է mvr գրառման համարորի ID = %1$s"
915
916 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
917 msgid "Could not retrieve your buckets."
918 msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
919
920 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
921 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
922 msgid "Choose a bucket..."
923 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
924
925 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
926 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
927 msgid "Retrieve shared bucket..."
928 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
929
930 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
931 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
932 msgid "Enter bucket number:"
933 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
934
935 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
936 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
937 msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
938
939 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
940 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
941 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
942 msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
943
944 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
945 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
946 msgid "What would you like to name the bucket?"
947 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
948
949 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
950 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
951 msgid "Bucket Creation"
952 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
953
954 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
955 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
956 msgid "You already have a bucket with that name."
957 msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
958
959 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
960 msgid "Bucket %1$s created."
961 msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
962
963 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.merge_lead
964 msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
965 msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
966
967 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.button.label
968 msgid "Merge"
969 msgstr "Միաձուլել"
970
971 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label
972 msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
973 msgid "Cancel"
974 msgstr "Չեղյալ անել"
975
976 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey
977 msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
978 msgid "C"
979 msgstr "C"
980
981 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead_record_number
982 msgid "Lead Record? # %1$s"
983 msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
984
985 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.lead
986 msgid "Lead"
987 msgstr "Առաջատար"
988
989 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
990 msgid "Record Merging"
991 msgstr "Գրառման միաձուլում"
992
993 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt.alert
994 msgid "Merge Aborted"
995 msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
996
997 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.success
998 msgid "Records were successfully merged."
999 msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
1000
1001 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_error
1002 msgid "Records were not likely merged."
1003 msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
1004
1005 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1006 msgid "Delete these records?"
1007 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
1008
1009 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1010 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
1011 msgid "Delete"
1012 msgstr "Ջնջել "
1013
1014 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1015 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
1016 msgid "Cancel"
1017 msgstr "Չեղյալ անել"
1018
1019 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1020 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
1021 msgid "C"
1022 msgstr "C"
1023
1024 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1025 msgid "Record? # %1$s"
1026 msgstr "Գրառու՞մ # %1$s"
1027
1028 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1029 msgid "Record Purging"
1030 msgstr "Record Purging"
1031
1032 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1033 msgid "Delete Aborted"
1034 msgstr "Ջնջելը կասեցված է: "
1035
1036 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1037 msgid "Error deleting these records:\n"
1038 msgstr "Սխալ՝ այս գրառումները ջնջելիս:\n"
1039
1040 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1041 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1042 msgstr "Գրառում #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1043
1044 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1045 msgid "Records deleted."
1046 msgstr "Գրառումները ջնջված են:"
1047
1048 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1049 msgid "Records were not likely deleted."
1050 msgstr "Կարծես թե գրառումները ջնջված չեն:"
1051
1052 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1053 msgid "Not Yet Implemented"
1054 msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
1055
1056 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1057 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
1058 msgid "Retrieving title..."
1059 msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
1060
1061 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1062 msgid "Showing in OPAC"
1063 msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
1064
1065 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1066 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
1067 msgid "Searching..."
1068 msgstr "Որոնում..."
1069
1070 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1071 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1072 msgstr "Չի կարող կանչել այս գրառումը: %1$s"
1073
1074 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1075 msgid "Copy this record into which bucket?"
1076 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
1077
1078 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1079 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
1080 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
1081 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
1082
1083 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1084 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1085 msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
1086
1087 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1088 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
1089 msgid "What would you like to name the bucket?"
1090 msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
1091
1092 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1093 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
1094 msgid "Bucket Creation"
1095 msgstr "Փնջի ստեղծում"
1096
1097 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1098 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
1099 msgid "Bucket creation failed."
1100 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
1101
1102 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1103 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1104 msgstr "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
1105
1106 #: staff.cat.spine_labels.copy
1107 msgid "copy"
1108 msgstr "օրինակ"
1109
1110 #: staff.cat.spine_labels.copies
1111 msgid "copies"
1112 msgstr "օրինակներ"
1113
1114 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1115 msgid "Generate"
1116 msgstr "Գեներացնել"
1117
1118 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1119 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
1120 msgid "Spine Labels"
1121 msgstr "Կողային պիտակ"
1122
1123 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1124 msgid "Preview and Print"
1125 msgstr "Նախնական դիտում և տպում"
1126
1127 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1128 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1129 msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
1130
1131 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1132 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
1133 msgid "Replace Barcode"
1134 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1135
1136 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1137 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1138 msgstr "Հնարավոր չէ կանչել նյութը որի շտրիխ կոդն է \"%1$s\":"
1139
1140 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1141 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1142 msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
1143
1144 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1145 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
1146 msgid "Replace Barcode"
1147 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1148
1149 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1150 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1151 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Դատարկ շտրիխ կոդերը արգելված են:"
1152
1153 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1154 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1155 msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդի տեստավորման ժամանակ \"%1$s\":"
1156
1157 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1158 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1159 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Անբավարար իրավասություններ:"
1160
1161 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1162 msgid "Error renaming item."
1163 msgstr "Նյութի անվանափոխման սխալ:"
1164
1165 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1166 msgid "Rename did not likely occur."
1167 msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
1168
1169 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1170 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
1171 msgid ""
1172 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1173 "then try this again."
1174 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
1175
1176 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1177 msgid ""
1178 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1179 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1180 msgstr ""
1181 "Տեղափոխե՞լ նյութերը իրենց իրական հատորներից դեպի %1$s հատոր նշագրված %2$s "
1182 "հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
1183
1184 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1185 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
1186 msgid "Transfer"
1187 msgstr "Տեղափոխում"
1188
1189 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1190 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
1191 msgid "Cancel"
1192 msgstr "Չեղյալ անել"
1193
1194 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1195 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
1196 msgid "C"
1197 msgstr "C"
1198
1199 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1200 msgid "Item Transfer"
1201 msgstr "Նյութի տեղափոխում"
1202
1203 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1204 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
1205 msgid "Transfer Aborted"
1206 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
1207
1208 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1209 msgid "Override Transfer Failure?"
1210 msgstr "Վերագրե՞լ տեխափոխման ձախողումը:"
1211
1212 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1213 msgid "Items transferred."
1214 msgstr "Տեղափոխված նյութեր:"
1215
1216 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1217 msgid "All items not likely transferred."
1218 msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
1219
1220 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1221 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
1222 msgid "Spine Labels"
1223 msgstr "Կողային պիտակներ"
1224
1225 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1226 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
1227 msgid "Spine Labels"
1228 msgstr "Կողային պիտակներ"
1229
1230 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1231 msgid "%1$s is not cataloged"
1232 msgstr "%1$s քարտագրված չէ:"
1233
1234 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1235 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1236 msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
1237
1238 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1239 msgid "Batch"
1240 msgstr "Փաթեթ"
1241
1242 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1243 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
1244 msgid "Edit"
1245 msgstr "Խմբագրել"
1246
1247 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1248 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
1249 msgid "View"
1250 msgstr "Դիտել"
1251
1252 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1253 msgid "Copy Attributes"
1254 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
1255
1256 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1257 msgid "Batch Edit"
1258 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1259
1260 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1261 msgid "Batch View"
1262 msgstr "Դիտում փաթեթով"
1263
1264 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1265 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
1266 msgid "Edit"
1267 msgstr "Խմբագրել"
1268
1269 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1270 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
1271 msgid "View"
1272 msgstr "Դիտել"
1273
1274 #: staff.cat.util.copy_editor.not_modified
1275 msgid "Copies not modified."
1276 msgstr "Օրինակնրը թարմացված չէն:"
1277
1278 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1279 msgid ""
1280 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1281 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged status."
1282 msgstr ""
1283 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1284 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1285 "կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
1286
1287 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1288 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
1289 msgid "Action failed."
1290 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1291
1292 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1293 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
1294 msgid "OK"
1295 msgstr "Լավ"
1296
1297 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1298 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
1299 msgid "Check here to confirm this message"
1300 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1301
1302 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1303 msgid ""
1304 "Change the status for these items to Damaged?  You will have to manually "
1305 "retrieve the last circulation if you need to bill a patron.  Barcodes: %1$s"
1306 msgstr ""
1307 "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը վնասվածի: Եթե ցանկանում ես հաշիվ ներկայացնել "
1308 "ընթերցողին, ապա ձեռքով պետք է կանչես վերջին սպասարկումը: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
1309
1310 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1311 msgid "Mark Damaged"
1312 msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
1313
1314 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1315 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
1316 msgid "OK"
1317 msgstr "Լավ"
1318
1319 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1320 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
1321 msgid "Cancel"
1322 msgstr "Չեղյալ անել"
1323
1324 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1325 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
1326 msgid "Check here to confirm this action"
1327 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1328
1329 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1330 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1331 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է վնասված:"
1332
1333 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1334 msgid "Item marked Damaged"
1335 msgstr "Նյութը նշված է վնասված:"
1336
1337 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1338 msgid "%1$s items marked Damaged."
1339 msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
1340
1341 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1342 msgid ""
1343 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1344 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing status."
1345 msgstr ""
1346 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1347 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1348 "կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
1349
1350 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1351 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
1352 msgid "Action failed."
1353 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1354
1355 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1356 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
1357 msgid "OK"
1358 msgstr "Լավ"
1359
1360 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1361 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
1362 msgid "Check here to confirm this message"
1363 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1364
1365 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1366 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1367 msgstr "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը Կորածի: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s: "
1368
1369 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1370 msgid "Mark Missing"
1371 msgstr "Նշիր կորած:"
1372
1373 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1374 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
1375 msgid "OK"
1376 msgstr "Լավ"
1377
1378 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1379 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
1380 msgid "Cancel"
1381 msgstr "Չեղյալ անել"
1382
1383 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1384 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
1385 msgid "Check here to confirm this action"
1386 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1387
1388 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1389 msgid "Error marking item %1$s missing."
1390 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է կորած:"
1391
1392 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1393 msgid "Item marked Missing"
1394 msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
1395
1396 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1397 msgid "%1$s items marked Missing."
1398 msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
1399
1400 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1401 msgid "Volume Buckets"
1402 msgstr "Հատորի փնջեր"
1403
1404 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1405 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
1406 msgid "Apply"
1407 msgstr "Կիրառել"
1408
1409 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1410 msgid ""
1411 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1412 "interface."
1413 msgstr ""
1414 "Այս միջերեսով տրված հատորի համար չես կարող ավելացնել ավելի քան %1$s նյութ:"
1415
1416 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1417 msgid "Maximum items exceeded."
1418 msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
1419
1420 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1421 msgid "Ok"
1422 msgstr "Լավ"
1423
1424 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1425 msgid "Call Numbers"
1426 msgstr "Դասիչներ"
1427
1428 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1429 msgid "# of Copies"
1430 msgstr "Օրինակների #"
1431
1432 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1433 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1434 msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
1435
1436 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1437 msgid "Invalid Barcode"
1438 msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
1439
1440 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1441 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
1442 msgid "OK"
1443 msgstr "Լավ"
1444
1445 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1446 msgid "Check here to confirm this message."
1447 msgstr "աղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1448
1449 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1450 msgid ""
1451 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1452 "volume."
1453 msgstr ""
1454 "Խոչընդոտ %1$s փնտրելիս կամ ստեղծելիս: Այս հատորի համար նյութի ստեղծումը բաց "
1455 "կթողնէնք:"
1456
1457 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1458 msgid "volume tree update 2"
1459 msgstr "հատորի ծառի թարմացում 2"
1460
1461 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1462 msgid "volume tree update 3"
1463 msgstr "հատորի ծառի թարմացում  3"
1464
1465 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
1466 msgid "Error retrieving stored preferences"
1467 msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվությունները"
1468
1469 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
1470 msgid "Error storing preferences"
1471 msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
1472
1473 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
1474 msgid "Failure during list construction."
1475 msgstr "Ձախողում ցուցակի ձևավորման ընթացքում:"
1476
1477 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.deck_label
1478 msgid "Results View"
1479 msgstr "Արդյունքների դիտում"
1480
1481 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
1482 msgid "Failure during MARC view."
1483 msgstr "Ձախողում՝ MARC դիտման ընթացքում:"
1484
1485 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
1486 msgid "Failure during MARC import."
1487 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման ընթացքում:"
1488
1489 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
1490 msgid "Failure during MARC import overlay."
1491 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման վերածածկման ընթացքում:"
1492
1493 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
1494 msgid "Error setting up search fields."
1495 msgstr "Սխալ՝ որոնման դաշտերի կարգաբերման ընթացքում:"
1496
1497 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
1498 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
1499 msgstr "Z39.50 ծառայությունները չեն կանչվել:"
1500
1501 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
1502 msgid "No services selected to search."
1503 msgstr "Որոնման համար չկա ընտրված ծառայություն:"
1504
1505 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
1506 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
1507 msgid "Searching..."
1508 msgstr "Որոնում..."
1509
1510 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
1511 msgid "Failure during initial search."
1512 msgstr "Ձախողում՝ սկզբնական որոնման ժամանակ"
1513
1514 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
1515 msgid "Retrieving more results..."
1516 msgstr "Ավելի արդյունքների հետ կանչ"
1517
1518 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
1519 msgid "Failure during subsequent search."
1520 msgstr "Ձախողում՝ որոնման ժամանակ"
1521
1522 #: staff.cat.z3950.search.search_error
1523 msgid "Failure during actual search."
1524 msgstr "Ձախողում՝ իրական որոնման ժամանակ"
1525
1526 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
1527 msgid "Server Error: request returned null"
1528 msgstr "Կայանի սխալ: հարցումը վերադարձրել է դատարկ արդյունք"
1529
1530 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
1531 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
1532 msgstr "Կայանի սխալ: %1$s : %2$s"
1533
1534 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
1535 msgid "Raw query: %1$s"
1536 msgstr "Հարցում ըստ տողի: %1$s"
1537
1538 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
1539 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
1540 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
1541
1542 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
1543 msgid "%1$s records found"
1544 msgstr "%1$s գտնված գրառումներ"
1545
1546 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
1547 msgid "Error retrieving results."
1548 msgstr "Սխալ՝ արդյունքների կանչի ժամանակ"
1549
1550 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
1551 msgid "Failure during search result handling."
1552 msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
1553
1554 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
1555 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
1556 msgid "Retrieving title..."
1557 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1558
1559 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
1560 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
1561 msgid ""
1562 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
1563 "FIXME: add record summary here"
1564 msgstr ""
1565 "Գրառումը այս TCN %1$s գոյություն ունի:\n"
1566 "FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
1567
1568 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
1569 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
1570 msgid "Import Collision"
1571 msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
1572
1573 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
1574 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
1575 msgid "Overlay"
1576 msgstr "Վերածածկում"
1577
1578 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
1579 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
1580 msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
1581
1582 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
1583 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
1584 msgid "check permission"
1585 msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
1586
1587 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
1588 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
1589 msgid "Cancel Import"
1590 msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
1591
1592 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
1593 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
1594 msgid "Check here to confirm this action"
1595 msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
1596
1597 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
1598 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
1599 msgid "Record successfully overlaid."
1600 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
1601
1602 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
1603 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
1604 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է այլընտրանքային TCN-ով:"
1605
1606 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
1607 msgid "Record import cancelled"
1608 msgstr "Գրառման ներմուծումը չեղյալ է արված"
1609
1610 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
1611 msgid "Record successfully imported."
1612 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է:"
1613
1614 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
1615 msgid "Record not likely imported."
1616 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի ներմուծված"
1617
1618 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
1619 msgid "Overlay this record?"
1620 msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
1621
1622 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
1623 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
1624 msgid "Overlay"
1625 msgstr "Վերածածկում"
1626
1627 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
1628 msgid "O"
1629 msgstr "O"
1630
1631 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
1632 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
1633 msgid "Cancel"
1634 msgstr "Չեղյալ անել"
1635
1636 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
1637 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
1638 msgid "C"
1639 msgstr "C"
1640
1641 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
1642 msgid "Record Overlay"
1643 msgstr "Գրառման վերածածկում"
1644
1645 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
1646 msgid "Overlay Aborted"
1647 msgstr "Վերածածկումը վիժեցված է"
1648
1649 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
1650 msgid ""
1651 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
1652 msgstr "Նշիր վերածածկման ենթակա գրառումը քարտարանից և փորձիր նորից: "
1653
1654 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
1655 msgid "MARC Editor"
1656 msgstr "MARC խմբագրիչ"
1657
1658 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
1659 msgid "Overlay Record"
1660 msgstr "Վերածածկիր գրառումը "
1661
1662 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
1663 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
1664 msgid ""
1665 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
1666 "FIXME: add record summary here"
1667 msgstr ""
1668 "Գրառումը հետևյալ TCN %1$s գոյություն ունի: \n"
1669 "FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
1670
1671 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
1672 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
1673 msgid "Import Collision"
1674 msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
1675
1676 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
1677 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
1678 msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
1679
1680 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
1681 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
1682 msgid "check permission"
1683 msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
1684
1685 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
1686 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
1687 msgid "Cancel Import"
1688 msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
1689
1690 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
1691 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
1692 msgid "Check here to confirm this action"
1693 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
1694
1695 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
1696 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
1697 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է այլընտրանքային TCN"
1698
1699 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
1700 msgid "Record overlay cancelled"
1701 msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
1702
1703 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
1704 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
1705 msgid "Record successfully overlaid."
1706 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է "
1707
1708 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
1709 msgid "Record not likely overlaid."
1710 msgstr "Գրառումը չի վերածածկված:"
1711
1712 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
1713 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
1714 msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս"
1715
1716 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
1717 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
1718 msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"