Update Translations
[Evergreen.git] / build / i18n / po / db.seed / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2014-02-16 14:22+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:36+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
14
15 #: 950.data.seed-values.sql:345
16 msgid "American English"
17 msgstr "Ամերիկյան անգլերեն"
18
19 #: 950.data.seed-values.sql:6572
20 msgid "Tamil"
21 msgstr "Թամիլերեն"
22
23 #: 950.data.seed-values.sql:117
24 msgid "Series Title"
25 msgstr "Մատենաշարի վերնագիր"
26
27 # id::clfm.value__p
28 # id::p
29 #: 950.data.seed-values.sql:6678
30 msgid "Poetry"
31 msgstr "Պոէզիա"
32
33 # id::clm.value__pau
34 # id::pau
35 #: 950.data.seed-values.sql:6491
36 msgid "Palauan"
37 msgstr "Palauan"
38
39 #: 950.data.seed-values.sql:1586
40 msgid ""
41 "Allows users to save and load sets of filters for filter dialogs, available "
42 "in certain staff interfaces"
43 msgstr ""
44 "Թույլ է տալիս օգտվողներին հիշել և բեռնավորել զտիչների բազմությունը զտիչային "
45 "երկխոսությունների համար, որոնք հասանելի են աշխատակազի որոշակի միջերեսներից։"
46
47 # id::clm.value__kir
48 # id::kir
49 #: 950.data.seed-values.sql:6378
50 msgid "Kyrgyz"
51 msgstr "Կիրգիզերեն"
52
53 #: 950.data.seed-values.sql:5111
54 msgid "Z39.50 Source"
55 msgstr "Z39.50 աղբյուր"
56
57 #: 950.data.seed-values.sql:9638
58 msgid "Canceled: Deleted"
59 msgstr ""
60
61 #: 950.data.seed-values.sql:2611
62 msgid "OPAC"
63 msgstr "ՀՕԱՔ"
64
65 # id::clm.value__nor
66 # id::nor
67 #: 950.data.seed-values.sql:6469
68 msgid "Norwegian"
69 msgstr "Նորվեգերեն"
70
71 #: 950.data.seed-values.sql:385 950.data.seed-values.sql:406
72 #: 950.data.seed-values.sql:425 950.data.seed-values.sql:13560
73 msgid "LCCN"
74 msgstr "LCCN"
75
76 #: 950.data.seed-values.sql:13538
77 msgid "Rollover Distribution Formulae Funds"
78 msgstr "Rollover Distribution Formulae Funds"
79
80 #: 950.data.seed-values.sql:35
81 msgid "Alerting block on Circ"
82 msgstr "Տացքի նախազգուշացման բլոկ"
83
84 # id::clm.value__dua
85 # id::dua
86 #: 950.data.seed-values.sql:6262
87 msgid "Duala"
88 msgstr "Duala"
89
90 #: 950.data.seed-values.sql:13294
91 msgid "Upload Merge on Single Match by Default"
92 msgstr "Որպես լռակյաց Բեռնավորի ձուլի ըստ մեկ համընկնման"
93
94 #: 950.data.seed-values.sql:4579
95 msgid ""
96 "The ident_value2 field will be suggested on the patron registration screen. "
97 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
98 "field is shown or required this setting is ignored."
99 msgstr ""
100 "ident_value2 դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով դաշտ "
101 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրվում են։ Եթե "
102 "դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
103
104 #: 950.data.seed-values.sql:4810
105 msgid "Require at least one address for Patron Registration"
106 msgstr "Ընթերցողի գրանցման համար պահանջվում է առնվազն մեկ հասցե։"
107
108 #: 950.data.seed-values.sql:1558
109 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete address alerts"
110 msgstr ""
111 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել/վերափնտրել/թարմացնել/ջնջել հասցեի ահազանգերը։"
112
113 # id::crrf.name__2
114 # id::2
115 #: 950.data.seed-values.sql:297
116 msgid "10_cent_per_day"
117 msgstr "10_cent_per_day"
118
119 #: 950.data.seed-values.sql:98
120 msgid "Keyword"
121 msgstr "Հիմնաբառ"
122
123 #: 950.data.seed-values.sql:5181
124 msgid "Renew Circulations"
125 msgstr "Թարմացրու տացքերը։"
126
127 #: 950.data.seed-values.sql:13209
128 msgid "Upload Default Match Set"
129 msgstr "Բեռնավորի լռակյաց համընկնման բազմությունը"
130
131 #: 950.data.seed-values.sql:994
132 msgid "DELETE_SURVEY"
133 msgstr "DELETE_SURVEY"
134
135 #: 950.data.seed-values.sql:11053
136 msgid "Heading -- Meeting Name"
137 msgstr "Վերնախորագիր -- Հանդիպման անուն"
138
139 #: 950.data.seed-values.sql:13618
140 msgid "Long-Overdue Items Usable on Checkin"
141 msgstr "երկարաժամկետ ուշացած նյութերը օգտագործելի են հետ ընդունելիս։"
142
143 #: 950.data.seed-values.sql:3097
144 msgid ""
145 "The purpose is to provide an interval of time after an item goes into the on-"
146 "holds-shelf status before it appears to patrons that it is actually on the "
147 "holds shelf.  This gives staff time to process the item before it shows as "
148 "ready-for-pickup. Examples: \"5 days\", \"1 hour\""
149 msgstr ""
150 "Նպատակն է տրամադրել ժամանակի միջակայք, որից հետո նյութը գնում է on-holds-"
151 "shelf վիճակի մինչ այն տեսանելի կլինի օգտվողներին որպես պահման դարակի նյութ։ "
152 "Սա աշխատակազմին տալիս է ժամանակ մշակել նյութը մինչ այն կերևա որպես ready-for-"
153 "pickup։ Օրինակներ՝ \"5 օր\", \"1 ժամ\""
154
155 #: 950.data.seed-values.sql:1350
156 msgid "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
157 msgstr "ADMIN_USER_SETTING_GROUP"
158
159 #: 950.data.seed-values.sql:9712
160 msgid "Cat: Use Internal ID for TCN Value"
161 msgstr "Cat: Օգտագործի ներքին ID-ն TCN արժեքի համար"
162
163 #: 950.data.seed-values.sql:72
164 msgid "Patron had an invalid evening phone number"
165 msgstr "Ընթերցողը ունի սխալ երեկոյան հեռախոսահամար"
166
167 # id::clm.value__nah
168 # id::nah
169 #: 950.data.seed-values.sql:6451
170 msgid "Nahuatl"
171 msgstr "Nahuatl"
172
173 #: 950.data.seed-values.sql:9912 950.data.seed-values.sql:9913
174 msgid "Historical Hold Retention Start Date"
175 msgstr "Պահման պատմության տարիքի սկզբնավորման ամսաթիվ"
176
177 # id::aout.name__5
178 # id::5
179 #: 950.data.seed-values.sql:459
180 msgid "Bookmobile"
181 msgstr "Ավտոգրադարան"
182
183 # id::clm.value__kaw
184 # id::kaw
185 #: 950.data.seed-values.sql:6369
186 msgid "Kawi"
187 msgstr "Kawi"
188
189 #: 950.data.seed-values.sql:4342
190 msgid "Suggest claims_never_checked_out_count field on patron registration"
191 msgstr ""
192 "Առաջարկի claims_never_checked_out_count դաշտը ընթերցողի գրանցման ժամանակ"
193
194 #: 950.data.seed-values.sql:3058
195 msgid "Hard boundary"
196 msgstr "Կոշտ սահման"
197
198 #: 950.data.seed-values.sql:11596 950.data.seed-values.sql:12382
199 msgid "Virgin Mobile"
200 msgstr "Virgin Mobile"
201
202 #: 950.data.seed-values.sql:11243
203 msgid "Repertoire de vedettes-matiere"
204 msgstr "Repertoire de vedettes-matiere"
205
206 # id::clm.value__sas
207 # id::sas
208 #: 950.data.seed-values.sql:6521
209 msgid "Sasak"
210 msgstr "Sasak"
211
212 #: 950.data.seed-values.sql:940
213 msgid "CREATE_ORG_UNIT"
214 msgstr "CREATE_ORG_UNIT"
215
216 # id::ccs.name__0
217 # id::0
218 #: 950.data.seed-values.sql:308
219 msgid "Available"
220 msgstr "Մատչելի"
221
222 # id::crcd.name__6
223 # id::6
224 #: 950.data.seed-values.sql:265
225 msgid "35_days_1_renew"
226 msgstr "35_days_1_renew"
227
228 #: 950.data.seed-values.sql:4064
229 msgid ""
230 "Regular expression defining the patron username format, used for patron "
231 "registration and self-service username changing only"
232 msgstr ""
233 "Սովորական արտահայտություն որը սահմանում է օգտատիրոջ գրանցման ժամանակ "
234 "օգտատիրոջ անվան ձևաչափը և ինքնասպասարկվող օգտվողի անվան փոփոխությունը"
235
236 #: 950.data.seed-values.sql:796
237 msgid "Allow a user to view a funding source"
238 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դիտելու ֆինանսավորման աղբյուրը"
239
240 #: 950.data.seed-values.sql:4880
241 msgid "Target copies for a hold even if copy's circ lib is closed"
242 msgstr ""
243 "Պահման համար թիրախային պատճեններ եթե նույնիսկ պատճենի circ lib փակ է։"
244
245 #: 950.data.seed-values.sql:4822
246 msgid ""
247 "So for example, if you search for John Doe, normally you would get at most "
248 "50 results.  This setting allows you to raise or lower that limit."
249 msgstr ""
250 "Օրինակի համար, եթե փնտրում ես John Doe, կունենաս 50 արդյունք։ Այս "
251 "կարգաբերումը թույլ է տալիս բարձրացնելու կամ իջեցնելու սահմանափակումը։"
252
253 #: 950.data.seed-values.sql:644
254 msgid "Allow a user to delete a copy location"
255 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջելու պատճենի տեղաբաշխումը"
256
257 #: 950.data.seed-values.sql:326
258 msgid "Long Overdue"
259 msgstr "Երկար ուշացում"
260
261 #: 950.data.seed-values.sql:13596
262 msgid "Maximum Z39.50 Batch Search Results"
263 msgstr "Մաքսիմում Z39.50 փաթեթի որոնման արդյունքները"
264
265 #: 950.data.seed-values.sql:33
266 msgid "Alerting Note, no blocks"
267 msgstr "Զգուշացման նշում, բլոկներ չկան"
268
269 #: 950.data.seed-values.sql:3655
270 msgid ""
271 "If set to a non-empty value, Non-Hold Transits will be suppressed between "
272 "this OU and others with the same value. If set to an empty value, transits "
273 "will not be suppressed."
274 msgstr ""
275 "Եթե կարգաբերված է ոչ դատարկ արժեքի, Non-Hold տրանզիտները կճզմվեն այս OU-ի և "
276 "այլերի համար որոնք ունեն նույն արժեքը։ Եթե կարգաբերված է դատարկ արժեքի, "
277 "տրանզիտները չեն ճզմվի։"
278
279 #: 950.data.seed-values.sql:12967
280 msgid ""
281 "Leave transaction open when lost balance equals zero.  This leaves the lost "
282 "copy on the patron record when it is paid"
283 msgstr ""
284 "Տրանզակցիան թող բաց երբբ կորցրած բալանսը հավասար է զրոի։ Սա թողնում է կորած "
285 "պատճենը ընթերցողի գրառման վրա երբ այն վճարված է։"
286
287 #: 950.data.seed-values.sql:1154
288 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
289 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.credit.payments.allow"
290
291 #: 950.data.seed-values.sql:475 950.data.seed-values.sql:3328
292 #: 950.data.seed-values.sql:3331
293 msgid "Lost Materials Processing Fee"
294 msgstr "Կորած նյութերի կատարման գումար"
295
296 #: 950.data.seed-values.sql:688
297 msgid "Allow a user to view uploaded offline script information"
298 msgstr ""
299 "Թույլ է օգտվողին դիտելու ցանցից անջատված բեռնավորված տեղեկատվության սկրիպտը"
300
301 #: 950.data.seed-values.sql:1652
302 msgid "Data Review"
303 msgstr "Տվյալների վերանայում"
304
305 #: 950.data.seed-values.sql:12110
306 msgid "Chariton Valley Wireless"
307 msgstr "Chariton Valley Wireless"
308
309 #: 950.data.seed-values.sql:598
310 msgid "Allow a user to edit copies in batch"
311 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին փաթեթով խմբագրելու պատճենները"
312
313 #: 950.data.seed-values.sql:1328
314 msgid "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
315 msgstr "ADMIN_INVOICE_PAYMENT_METHOD"
316
317 #: 950.data.seed-values.sql:962
318 msgid "DELETE_COPY_STATUS"
319 msgstr "DELETE_COPY_STATUS"
320
321 #: 950.data.seed-values.sql:4906
322 msgid "Jump to details on 1 hit (public)"
323 msgstr "Ցատկիր մանրամասներին 1 հարվածի դեպքում (հանրային)"
324
325 # id::clm.value__gaa
326 # id::gaa
327 #: 950.data.seed-values.sql:6295
328 msgid "Gã"
329 msgstr "Gã"
330
331 # id::cblvl.value__s
332 # id::s
333 #: 950.data.seed-values.sql:6700
334 msgid "Serial"
335 msgstr "Պարբերական"
336
337 # id::clm.value__ven
338 # id::ven
339 #: 950.data.seed-values.sql:6614
340 msgid "Venda"
341 msgstr "Venda"
342
343 #: 950.data.seed-values.sql:9666
344 msgid ""
345 "Holds: When testing hold matrix matchpoints, use the profile group of the "
346 "receiving user instead of that of the requestor (affects staff-placed holds)"
347 msgstr ""
348 "Պահումներ։ երբ փորձարկվում է պահումների մատրիցայի համընկնման կետերը "
349 "օգտագործիր ստացող օգտվողի  պրոֆայլի խումբը պահանջողի փոխարեն (ազդում է staff-"
350 "placed պահումների վրա)"
351
352 #: 950.data.seed-values.sql:3475
353 msgid ""
354 "Override the default circ lib of \"here\" with a pre-configured circ lib for "
355 "pre-cat items.  The value should be the \"shortname\" (aka policy name) of "
356 "the org unit"
357 msgstr ""
358 "Վերագրի լռակյաց circ lib որպես \"here\" նախապես կարգաբերված circ lib, pre-"
359 "cat նյութերի համար։ Արժեքը պետք է լինի org unit-ի \"shortname\" (այսինքն "
360 "քաղաքականության անունը)"
361
362 # id::clm.value__ori
363 # id::ori
364 #: 950.data.seed-values.sql:6479
365 msgid "Oriya"
366 msgstr "Oriya"
367
368 #: 950.data.seed-values.sql:738
369 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"User\" group"
370 msgstr ""
371 "Թույլ է տալիս օգտվողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներին \"User\" խմբից"
372
373 #: 950.data.seed-values.sql:120
374 msgid "Abbreviated Title"
375 msgstr "Կրճատված վերնագիր"
376
377 #: 950.data.seed-values.sql:350
378 msgid "English (Canada)"
379 msgstr "Անգլերեն (Կանադա)"
380
381 #: 950.data.seed-values.sql:11067
382 msgid "Heading -- Form Subdivision"
383 msgstr "Վերնախորագիր -- Ձևի ենթաբաժին"
384
385 #: 950.data.seed-values.sql:4534
386 msgid ""
387 "The evening_phone field will be shown on the patron registration screen. "
388 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
389 "If the field is required this setting is ignored."
390 msgstr ""
391 "evening_phone դաշտը կերևա օգտվողի գրանցման պաստառի վրա։ Ցույց տալով դաշտը "
392 "թույլ է տալիս դրան հայտնվել պահանջվող դաշտերով նույնիսկ եթե պահանջված չէ։ "
393 "Եթե դաշտը պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
394
395 #: 950.data.seed-values.sql:4417
396 msgid ""
397 "The day_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
398 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
399 "field is shown or required this setting is ignored."
400 msgstr ""
401 "day_phone դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Առաջարկելով դաշտ "
402 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Երբ դաշտը "
403 "ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
404
405 #: 950.data.seed-values.sql:764
406 msgid "Allow a user to renew an item past the maximum renewal count"
407 msgstr ""
408 "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու նյութը որը հատել է մաքսիմում "
409 "թարմացումների քանակը։"
410
411 #: 950.data.seed-values.sql:12583
412 msgid "A text message has been requested for a call number."
413 msgstr ""
414
415 #: 950.data.seed-values.sql:1138
416 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
417 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING_ALL"
418
419 #: 950.data.seed-values.sql:11696
420 msgid "Alaska, USA"
421 msgstr "Ալյասկա, ԱՄՆ"
422
423 #: 950.data.seed-values.sql:3913
424 msgid "Format Times with this pattern."
425 msgstr "Ձևաչափ ժամանակ այս ձևանմուշի հետ"
426
427 # id::clm.value__luo
428 # id::luo
429 #: 950.data.seed-values.sql:6413
430 msgid "Luo (Kenya and Tanzania)"
431 msgstr "Luo (Kenya and Tanzania)"
432
433 #: 950.data.seed-values.sql:2958
434 msgid ""
435 "When a patron checks out an item and they have no holds that directly target "
436 "the item, the system will attempt to find a hold for the patron that could "
437 "be fulfilled by the checked out item and fulfills it"
438 msgstr ""
439 "Երբ ընթերցողը վերցնում է նյութ և չկան պահումներ որ ուղղակի վերաբերվում են "
440 "այս նյութին, համակարգը կփորձի ընթերցողի համար գտնել պահում որը հնարավոր է "
441 "իրագործել դուրս տրված նյութի համար և կատարում է այն։"
442
443 #: 950.data.seed-values.sql:4516
444 msgid ""
445 "The Regular Expression for validation on the evening_phone field in patron "
446 "registration."
447 msgstr ""
448 "Կանոնավոր արտահայտություն ընթերցողի գրանցման պահին evening_phone "
449 "հավաստիացման համար։"
450
451 #: 950.data.seed-values.sql:3277
452 msgid "When true, don't target any copies at this org unit for holds"
453 msgstr ""
454 "Երբ ճիշտ է, պահման համար թիրախ մի դիր որևէ պատճենի վրա այս org unit -ում"
455
456 #: 950.data.seed-values.sql:4468
457 msgid "Regex for email field on patron registration"
458 msgstr "Regex էլ փոստի դաշտի համար ընթերցողի գրանցման պահին։"
459
460 #: 950.data.seed-values.sql:3958
461 msgid "Courier Code"
462 msgstr "Սուրհանդակի կոդ"
463
464 # id::clm.value__apa
465 # id::apa
466 #: 950.data.seed-values.sql:6170
467 msgid "Apache languages"
468 msgstr "Ապաչի լեզուներ"
469
470 #: 950.data.seed-values.sql:1296
471 msgid "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
472 msgstr "ADMIN_ASSET_COPY_TEMPLATE"
473
474 #: 950.data.seed-values.sql:6879 950.data.seed-values.sql:6880
475 #: 950.data.seed-values.sql:6886 950.data.seed-values.sql:6887
476 #: 950.data.seed-values.sql:6962 950.data.seed-values.sql:6963
477 msgid "Blu-ray"
478 msgstr ""
479
480 #: 950.data.seed-values.sql:874
481 msgid "Allows a user to create a purchase order"
482 msgstr "Թույլ է տալիս որ օգտվողը ստեղծի գնման պատվեր"
483
484 #: 950.data.seed-values.sql:3616
485 msgid "Content of header_text include"
486 msgstr "header_text բովանդակությունը ներառում է"
487
488 #: 950.data.seed-values.sql:10350
489 msgid "Invalid value for \"deposit_amount\""
490 msgstr "Սխալ արժեք \"deposit_amount\""
491
492 #: 950.data.seed-values.sql:3472
493 msgid "Pre-cat Item Circ Lib"
494 msgstr "Pre-cat նյութ Circ Lib"
495
496 # id::citm.value__m
497 # id::m
498 #: 950.data.seed-values.sql:6665
499 msgid "Computer file"
500 msgstr "Համակարգչային ֆայլ"
501
502 #: 950.data.seed-values.sql:12280
503 msgid "Nextel"
504 msgstr "Nextel"
505
506 #: 950.data.seed-values.sql:9626
507 msgid "EDI"
508 msgstr "ՓԷՏ"
509
510 #: 950.data.seed-values.sql:1144
511 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
512 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.auth.opac_timeout"
513
514 #: 950.data.seed-values.sql:10458
515 msgid ""
516 "An email has been requested for records in an Importer Authority Queue."
517 msgstr "Ներմուծողի հեղինակավորի հարցման գրառումում էլ փոստ է պահանջվել"
518
519 #: 950.data.seed-values.sql:10020
520 msgid "A missing pieces slip needs to be formatted for printing."
521 msgstr "Տպելու համար բացակա կտորների թերթիկներ են պահանջվում"
522
523 #: 950.data.seed-values.sql:3481
524 msgid "Change reshelving status interval"
525 msgstr "Փոխիր վերադասավորման միջակայքի վիճակը։"
526
527 #: 950.data.seed-values.sql:2967
528 msgid ""
529 "When filling related holds on checkout only match on items that are valid "
530 "for opportunistic capture for the hold. Without this set a Title or Volume "
531 "hold could match when the item is not holdable. With this set only holdable "
532 "items will match."
533 msgstr ""
534 "Երբ դուրս տրման ժամանակ լրացվում է կապակցված պահում համընկնումը ստուգիր "
535 "միայն նյութերի համար որոնց պահումը հավանական է։ Առանց այս բազմության պահումը "
536 "ըստ վերնագրի կամ հատորի կհամընկնի եթե նյութը պահվող չէ։ Այս բազմության հետ "
537 "միայն պահվող նյութերը կհամընկնեն։"
538
539 #: 950.data.seed-values.sql:546
540 msgid ""
541 "Allow a user to continue to renew an item even if it is required for a hold"
542 msgstr ""
543 "Թույլ է տալիս որ օգտվողը շարունակի թարմացնել նյութը եթե նույնիսկ այն "
544 "պահանջված է պահման համար։"
545
546 #: 950.data.seed-values.sql:4345
547 msgid ""
548 "The claims_never_checked_out_count field will be suggested on the patron "
549 "registration screen. Suggesting a field makes it appear when suggested "
550 "fields are shown. If the field is shown or required this setting is ignored."
551 msgstr ""
552 "claims_never_checked_out_count դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման "
553 "պաստառում։ Դաշտ առաջարկելով թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող "
554 "դաշտերը ցույց են տրված։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս "
555 "կարգաբերումը անտեսվում է։"
556
557 #: 950.data.seed-values.sql:6678
558 msgid "The item is a poem or collection of poems."
559 msgstr "Նյութը պոեմ կամ պոեմների հավաքածու է։"
560
561 # id::clm.value__kau
562 # id::kau
563 #: 950.data.seed-values.sql:6368
564 msgid "Kanuri"
565 msgstr "Kanuri"
566
567 # id::clm.value__gem
568 # id::gem
569 #: 950.data.seed-values.sql:6301
570 msgid "Germanic (Other)"
571 msgstr "Գերմանական (այլ)"
572
573 # id::cbs.source__1
574 # id::1
575 #: 950.data.seed-values.sql:3
576 msgid "oclc"
577 msgstr "oclc"
578
579 #: 950.data.seed-values.sql:3364
580 msgid "Item Status for Missing Pieces"
581 msgstr "Նյյութի վիճակ Բացակա կտորների համար"
582
583 #: 950.data.seed-values.sql:12678
584 msgid "Self-Check Proxy Login"
585 msgstr "Ինքնա ընդունման միջնորդավորված գրանցում"
586
587 # id::cblvl.value__d
588 # id::d
589 #: 950.data.seed-values.sql:6697
590 msgid "Subunit"
591 msgstr "Ենթամիավոր"
592
593 # id::clm.value__bih
594 # id::bih
595 #: 950.data.seed-values.sql:6203
596 msgid "Bihari"
597 msgstr "Bihari"
598
599 # id::clm.value__wel
600 # id::wel
601 #: 950.data.seed-values.sql:6622
602 msgid "Welsh"
603 msgstr "Welsh"
604
605 #: 950.data.seed-values.sql:3103
606 msgid "Soft stalling interval"
607 msgstr "Փափուկ կանգի տիրույթ"
608
609 #: 950.data.seed-values.sql:11974
610 msgid "Alltel (Allied Wireless)"
611 msgstr "Alltel (Allied Wireless)"
612
613 # id::clm.value__goh
614 # id::goh
615 #: 950.data.seed-values.sql:6311
616 msgid "German, Old High (ca. 750-1050)"
617 msgstr "German, Old High (ca. 750-1050)"
618
619 # id::clm.value__tem
620 # id::tem
621 #: 950.data.seed-values.sql:6576
622 msgid "Temne"
623 msgstr "Temne"
624
625 #: 950.data.seed-values.sql:2883
626 msgid "Spine label line width"
627 msgstr "Կողային պիտակի տողի լայնություն"
628
629 #: 950.data.seed-values.sql:12941
630 msgid "Allow funds to be rolled over without bringing the money along"
631 msgstr "Թույլ է տալիս բյուջեներին շրջվել առանց գումար բերելու"
632
633 #: 950.data.seed-values.sql:4336
634 msgid ""
635 "The claims_never_checked_out_count field will be shown on the patron "
636 "registration screen. Showing a field makes it appear with required fields "
637 "even when not required. If the field is required this setting is ignored."
638 msgstr ""
639 "claims_never_checked_out_count դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման "
640 "պաստառում։ Դաշտ առաջարկելով թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող "
641 "դաշտերը ցույց են տրված։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս "
642 "կարգաբերումը անտեսվում է։"
643
644 #: 950.data.seed-values.sql:1454
645 msgid "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
646 msgstr "VIEW_SERIAL_SUBSCRIPTION"
647
648 #: 950.data.seed-values.sql:3040
649 msgid "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
650 msgstr "Auto-Extending Grace Periods extend for all closed dates"
651
652 #: 950.data.seed-values.sql:692
653 msgid "Allow a user to change the due date on an item to any date"
654 msgstr "Թույլ է տալիս ընթերցողին փոխել նյութի վերադարձի ամսաթիվը ցանկացածի"
655
656 # id::crcd.name__8
657 # id::8
658 #: 950.data.seed-values.sql:269
659 msgid "1_hour_2_renew"
660 msgstr "1_hour_2_renew"
661
662 #: 950.data.seed-values.sql:4369
663 msgid "Regex for barcodes on patron registration"
664 msgstr "Regex շտրիխ կոդերի համար ընթերցող գրանցելիս"
665
666 #: 950.data.seed-values.sql:2928 950.data.seed-values.sql:2931
667 msgid "Charge lost on zero"
668 msgstr "Գանձել զրո կորստի դեպքում"
669
670 #: 950.data.seed-values.sql:650
671 msgid ""
672 "Allow a user to see if another user has permission to place a hold on a "
673 "given copy"
674 msgstr ""
675 "Թույլ տուր ընթերցողին տեսնելու արդյոք մեկ այլ ընթերցող ունի իրավասություն "
676 "տրված պատճենի համար դնելու պահում։"
677
678 # id::clm.value__jpn
679 # id::jpn
680 #: 950.data.seed-values.sql:6357
681 msgid "Japanese"
682 msgstr "Ճապոներեն"
683
684 #: 950.data.seed-values.sql:13000
685 msgid "Truncate fines to max fine amount"
686 msgstr "Կլորացրու տուգանքերը տուգանքի մեծագույն արժեքին"
687
688 #: 950.data.seed-values.sql:2643
689 msgid ""
690 "When receiving a copy in acquisitions, set the copy \"creator\" to be the "
691 "staff that received the copy"
692 msgstr ""
693 "Երբ համալրման ժամանակ ստացվում է պատճեն, դիր պատճենի \"creator\" այն "
694 "աշխատակազմին ով ստացել է պատճենը"
695
696 #: 950.data.seed-values.sql:4898
697 msgid "Jump to details on 1 hit (staff client)"
698 msgstr "Անցիր մանրամասներին 1 հարվածից (աշխատակազմի հաճախորդ)"
699
700 #: 950.data.seed-values.sql:1442
701 msgid "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
702 msgstr "VIEW_CIRC_MATRIX_MATCHPOINT"
703
704 #: 950.data.seed-values.sql:4207
705 msgid "Button bar"
706 msgstr "Կոճակի տող"
707
708 #: 950.data.seed-values.sql:10348
709 msgid "Invalid value for \"price\""
710 msgstr "Անիրական արժեք \"գնի\" համար"
711
712 #: 950.data.seed-values.sql:2856
713 msgid "Defines the control number identifier used in 003 and 035 fields."
714 msgstr ""
715 "Սահմանում է ստուգիչ համարի բնութագրիչը որը օգտագործված է 003 և 035 դաշտերում։"
716
717 # id::clm.value__ssw id::clm.value__-swz
718 # id::ssw
719 #: 950.data.seed-values.sql:6559 950.data.seed-values.sql:6566
720 msgid "Swazi"
721 msgstr "Swazi"
722
723 #: 950.data.seed-values.sql:4630
724 msgid "Regex for other_phone field on patron registration"
725 msgstr "Regex other_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս։"
726
727 # id::clm.value__inc
728 # id::inc
729 #: 950.data.seed-values.sql:6346
730 msgid "Indic (Other)"
731 msgstr "Indic (Other)"
732
733 # id::cbs.source__2
734 # id::2
735 #: 950.data.seed-values.sql:5
736 msgid "System Local"
737 msgstr "System Local"
738
739 #: 950.data.seed-values.sql:12486
740 msgid "Helio"
741 msgstr "Ողջույն"
742
743 #: 950.data.seed-values.sql:11308 950.data.seed-values.sql:11314
744 msgid "Default Phone Number"
745 msgstr "Լռակյաց հեռախոսի համար"
746
747 # id::clm.value__new
748 # id::new
749 #: 950.data.seed-values.sql:6461
750 msgid "Newari"
751 msgstr "Newari"
752
753 #: 950.data.seed-values.sql:898
754 msgid "Allows staff to edit the note for a bill on a transaction"
755 msgstr "Թուլ է տալիս աշխատակազմին խմբագրել տրանզակցիայի հաշվի նշումը"
756
757 #: 950.data.seed-values.sql:1090
758 msgid "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
759 msgstr "DELETE_BIB_IMPORT_QUEUE"
760
761 #: 950.data.seed-values.sql:4246
762 msgid "This is the default Ident Type for new users in the patron editor."
763 msgstr "Սա լռակյաց Ident Type նոր օգտվողի համար հաճախորդի խմբագրիչում"
764
765 #: 950.data.seed-values.sql:10403
766 msgid "Print output has been requested for records in an Importer Bib Queue."
767 msgstr "Պահանջվել է Ելքային տպում ներմուծման Bib հարցման գրառումում"
768
769 #: 950.data.seed-values.sql:3907
770 msgid ""
771 "Format Dates with this pattern (examples: \"yyyy-MM-dd\" for \"2010-04-26\", "
772 "\"MMM d, yyyy\" for \"Apr 26, 2010\")"
773 msgstr ""
774 "Ձևեվավորել ամսաթվերը այս ձևանմուշով (օրինակներ: \"yyyy-MM-dd\" սար համար "
775 "\"2010-04-26\", \"MMM d, yyyy\" սրա համար \"Apr 26, 2010\")"
776
777 # id::clm.value__nub
778 # id::nub
779 #: 950.data.seed-values.sql:6471
780 msgid "Nubian languages"
781 msgstr "Նուբիական լեզուներ"
782
783 # id::clm.value__arm id::i18n_l.name__hy-AM id::i18n_l.description__hy-AM
784 # id::arm
785 #: 950.data.seed-values.sql:359 950.data.seed-values.sql:360
786 #: 950.data.seed-values.sql:6174
787 msgid "Armenian"
788 msgstr "Հայերեն"
789
790 # id::clm.value__sad
791 # id::sad
792 #: 950.data.seed-values.sql:6513
793 msgid "Sandawe"
794 msgstr "Sandawe"
795
796 #: 950.data.seed-values.sql:740
797 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Patron\" group"
798 msgstr ""
799 "Թույլ տուր օգտվողներին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներ \"հաճախորդի\" խմբից"
800
801 #: 950.data.seed-values.sql:780
802 msgid "Allow a user to run reports"
803 msgstr "Թույլ տուր որ օգտվողը հաշվետվություններ աշխատեցնի"
804
805 #: 950.data.seed-values.sql:9649
806 msgid "This line item is not found in the referenced message."
807 msgstr "Այս նյութը չի գտնվել ուղեկվող հաղորդագրության մեջ"
808
809 #: 950.data.seed-values.sql:12178
810 msgid "Syringa Wireless"
811 msgstr "Syringa Wireless"
812
813 #: 950.data.seed-values.sql:10356
814 msgid "Invalid value for \"copy_number\""
815 msgstr "Անիրական արժեք \"copy_number\" համար"
816
817 #: 950.data.seed-values.sql:4732
818 msgid "The county field will be required on the patron registration screen."
819 msgstr "Համայնքի դաշտը կպահանջվի ընթերցողի գրանցման դաշտում։"
820
821 # id::ccs.name__5
822 # id::5
823 #: 950.data.seed-values.sql:313
824 msgid "In process"
825 msgstr "Գործողության մեջ"
826
827 #: 950.data.seed-values.sql:1000
828 msgid "DELETE_XML_TRANSFORM"
829 msgstr "DELETE_XML_TRANSFORM"
830
831 #: 950.data.seed-values.sql:3589
832 msgid "Content of alert_text include"
833 msgstr "alert_text բովանդակությունը ներառում է"
834
835 #: 950.data.seed-values.sql:2679
836 msgid ""
837 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
838 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
839 "will result in a warning to the staff."
840 msgstr ""
841 "Երբ բյուջեում մնացող գումարը ներառած նաև ծախսածը,  ավելի քիչ է դառնում այս "
842 "տոկոսից, յուրաքանչյուր փորձ ծախսելու այս գումարը կհանգեցնի աշխատակազմի "
843 "զգուշացման"
844
845 #: 950.data.seed-values.sql:3112
846 msgid "Hard stalling interval"
847 msgstr "Կոշտ կանգառի միջակայք"
848
849 # id::cam.value__f
850 # id::f
851 #: 950.data.seed-values.sql:6647
852 msgid "Specialized"
853 msgstr "Մասնագիտացված"
854
855 # id::clm.value__nno
856 # id::nno
857 #: 950.data.seed-values.sql:6465
858 msgid "Norwegian (Nynorsk)"
859 msgstr "Norwegian (Nynorsk)"
860
861 #: 950.data.seed-values.sql:2528 950.data.seed-values.sql:2529
862 msgid "Hits per Page"
863 msgstr "Հարվածներ ըստ էջի"
864
865 #: 950.data.seed-values.sql:13695 950.data.seed-values.sql:13701
866 msgid "Void Processing Fee on Long-Overdue Item Return"
867 msgstr "Անվավեր գործողության գումար երկարաժամկետ ուշացած նյութերի համար"
868
869 #: 950.data.seed-values.sql:133
870 msgid "Personal Author"
871 msgstr "Անհատական հեղինակ"
872
873 # id::clm.value__mad
874 # id::mad
875 #: 950.data.seed-values.sql:6416
876 msgid "Madurese"
877 msgstr "Madurese"
878
879 #: 950.data.seed-values.sql:4363
880 msgid ""
881 "The claims_returned_count field will be suggested on the patron registration "
882 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
883 "If the field is shown or required this setting is ignored."
884 msgstr ""
885 "claims_returned_count դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ "
886 "Առաջարկելով դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը "
887 "ցուցադրված են։ Եթե դաշտը ցուցադրված կամ պահանջված է այս կարգաբերումը "
888 "անտեսվում է։"
889
890 #: 950.data.seed-values.sql:1394
891 msgid "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
892 msgstr "DELETE_INVOICE_ITEM_TYPE"
893
894 # id::clm.value__sag
895 # id::sag
896 #: 950.data.seed-values.sql:6514
897 msgid "Sango (Ubangi Creole)"
898 msgstr "Sango (Ubangi Creole)"
899
900 # id::clm.value__kha
901 # id::kha
902 #: 950.data.seed-values.sql:6372
903 msgid "Khasi"
904 msgstr "Khasi"
905
906 #: 950.data.seed-values.sql:10358
907 msgid "Invalid value for \"circ_as_type\""
908 msgstr "Անիրական արժեք \"circ_as_type\" համար"
909
910 #: 950.data.seed-values.sql:11906
911 msgid "Bluegrass Cellular"
912 msgstr "Bluegrass Cellular"
913
914 #: 950.data.seed-values.sql:1578
915 msgid ""
916 "Allows a user to create, edit, and delete custom toolbars for workstations"
917 msgstr ""
918 "Թույլ տուր ընթերցողին աշխատանքային կայանների համար ստեղծել, խմբագրել, և "
919 "ջնջել հաճախորդի աշխատանքային տողերը"
920
921 # id::clm.value__mah
922 # id::mah
923 #: 950.data.seed-values.sql:6418
924 msgid "Marshallese"
925 msgstr "Marshallese"
926
927 # id::clm.value__yao
928 # id::yao
929 #: 950.data.seed-values.sql:6628
930 msgid "Yao (Africa)"
931 msgstr "Yao (Africa)"
932
933 #: 950.data.seed-values.sql:10480
934 msgid ""
935 "CSV output has been requested for Import Items from records in an Importer "
936 "Bib Queue."
937 msgstr ""
938 "CSV ելքը առաջարկված է Ներմուծման Bib հերթի գրառումներից նյութերի ներմուծման "
939 "համար"
940
941 #: 950.data.seed-values.sql:4324
942 msgid "Suggest barred field on patron registration"
943 msgstr "Ընթերցողի գրանցման պահին առաջարկիր արգելված դաշտ"
944
945 #: 950.data.seed-values.sql:1396
946 msgid "DELETE_INVOICE_METHOD"
947 msgstr "DELETE_INVOICE_METHOD"
948
949 # id::ccs.name__9
950 # id::9
951 #: 950.data.seed-values.sql:317
952 msgid "On order"
953 msgstr "Պատվիրված"
954
955 #: 950.data.seed-values.sql:3448
956 msgid ""
957 "Length of time (in seconds) a self-serve password reset request should "
958 "remain active."
959 msgstr ""
960 "Ժամանակի տևողություն (վայրկյաններ) որի ընթացքում ինքնաստուգվող գաղտնաբառի "
961 "վերագրման առաջարկը մնում է ակտիվ։"
962
963 #: 950.data.seed-values.sql:3283
964 msgid "Reset request time on un-cancel"
965 msgstr "Չեղյալ անելուց վերագրի պահանջի ժամը"
966
967 #: 950.data.seed-values.sql:11382
968 msgid "Local"
969 msgstr "Տեղային"
970
971 #: 950.data.seed-values.sql:1102
972 msgid "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
973 msgstr "UPDATE_AUTHORITY_IMPORT_QUEUE"
974
975 # id::clm.value__ady
976 # id::ady
977 #: 950.data.seed-values.sql:6158
978 msgid "Adygei"
979 msgstr "Ադիգեյ"
980
981 #: 950.data.seed-values.sql:3070
982 msgid "Holds: Soft boundary"
983 msgstr "Պահումներ։ Փափուկ սահմանագծում"
984
985 #: 950.data.seed-values.sql:4567
986 msgid "Show ident_value2 field on patron registration"
987 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս ցույց տուր ident_value2 դաշտը։"
988
989 #: 950.data.seed-values.sql:1392
990 msgid "DELETE_COPY_BTYPE"
991 msgstr "DELETE_COPY_BTYPE"
992
993 #: 950.data.seed-values.sql:4786
994 msgid ""
995 "Instead of All fields, show just suggested fields in patron registration by "
996 "default."
997 msgstr ""
998 "Ընթերցող գրանցելիս որպես լռակյաց Բոլոր դաշտերի փոխարեն ցույց տուր առաջարկված "
999 "դաշտերը"
1000
1001 #: 950.data.seed-values.sql:448
1002 msgid "Everywhere"
1003 msgstr "Ամենուր"
1004
1005 #: 950.data.seed-values.sql:1410
1006 msgid "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1007 msgstr "UPDATE_BIBLIO_FINGERPRINT"
1008
1009 #: 950.data.seed-values.sql:11035
1010 msgid "Library of Congress standard authority record control semantics"
1011 msgstr ""
1012 "Կոնգրեսի գրադարանի ստանդարտ հեղինակավոր գրառման վերահսկման շարահյուսություն"
1013
1014 #: 950.data.seed-values.sql:724
1015 msgid "Allow a user to create a new closed date for a location"
1016 msgstr "Տեղաբաշխման համար թույլ տուր ընթերցողին ստեղծելու նոր փակ ամսաթիվ"
1017
1018 # id::clm.value__tuk
1019 # id::tuk
1020 #: 950.data.seed-values.sql:6597
1021 msgid "Turkmen"
1022 msgstr "Թուրքմեներեն"
1023
1024 # id::clm.value__tli
1025 # id::tli
1026 #: 950.data.seed-values.sql:6587
1027 msgid "Tlingit"
1028 msgstr "Tlingit"
1029
1030 #: 950.data.seed-values.sql:532
1031 msgid "Allow a user to import a MARC record via the Z39.50 interface"
1032 msgstr ""
1033 "Թույլ տուր ընթերցողին ներմուծելու ՄԵԸՔ գրառումը Z39.50 միջերեսի օգնությամբ"
1034
1035 #: 950.data.seed-values.sql:896
1036 msgid "Allows staff to manually change a patron's claims returned count"
1037 msgstr ""
1038 "Թույլ է տալիս օգտվողին ձեռքով փոխելու ընթերցողի վերադարձրած պահանջների հաշիվը"
1039
1040 #: 950.data.seed-values.sql:2475
1041 msgid "Untargeted expiration"
1042 msgstr "Չթիրախավորված ժամկետի լրանալ"
1043
1044 #: 950.data.seed-values.sql:2964
1045 msgid "Checkout Fills Related Hold On Valid Copy Only"
1046 msgstr ""
1047 "Դուրս տրումը լրացնում է կապված պահումը միայն իրավասու պատճենի դեպքում"
1048
1049 #: 950.data.seed-values.sql:3088
1050 msgid ""
1051 "Amount of time after a hold is placed before the hold expires.  Example "
1052 "\"100 days\""
1053 msgstr ""
1054 "Մինչ պահման ժամկետի լրանալը ժամանակի մեծությունը որից հետո պահումը կատարվում "
1055 "է։ Օրինակ \"100 օր\""
1056
1057 #: 950.data.seed-values.sql:11098
1058 msgid "See From Tracing -- Personal Name"
1059 msgstr "Տես Այնտեղից հետագիծ--Անձնանուն"
1060
1061 #: 950.data.seed-values.sql:12059
1062 msgid "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1063 msgstr "Cellular One (Dobson) / O2 / Orange"
1064
1065 # id::cit.name__2
1066 # id::2
1067 #: 950.data.seed-values.sql:249
1068 msgid "SSN"
1069 msgstr "SSN"
1070
1071 # id::clm.value__tmh
1072 # id::tmh
1073 #: 950.data.seed-values.sql:6588
1074 msgid "Tamashek"
1075 msgstr "Tamashek"
1076
1077 #: 950.data.seed-values.sql:4135
1078 msgid "Work Log: Maximum Actions Logged"
1079 msgstr "Աշխատանքի լոգ։ Մաքսիմում լոգ եղած գործողություններ"
1080
1081 #: 950.data.seed-values.sql:4594
1082 msgid "Suggest juvenile field on patron registration"
1083 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս Առաջարկի պատանեկան դաշտ"
1084
1085 # id::clm.value__kaa
1086 # id::kaa
1087 #: 950.data.seed-values.sql:6360
1088 msgid "Kara-Kalpak"
1089 msgstr "Կարա-կալպակերեն"
1090
1091 # id::clm.value__swa
1092 # id::swa
1093 #: 950.data.seed-values.sql:6564
1094 msgid "Swahili"
1095 msgstr "Swahili"
1096
1097 #: 950.data.seed-values.sql:9623
1098 msgid "Non-library Item"
1099 msgstr "Ոչ գրադարանային նյութ"
1100
1101 #: 950.data.seed-values.sql:722
1102 msgid "Allow a user to update a closed date interval for a given location"
1103 msgstr ""
1104 "Թույլ տուր ընթերցողին տված տեղաբաշխման համր թարմացնելու փակ ամսաթվի միջակայքը"
1105
1106 #: 950.data.seed-values.sql:4768
1107 msgid ""
1108 "The Example for validation on the post_code field in patron registration."
1109 msgstr "Ընթերցողի գրանցման ժամանակ post_code դաշտի համար վավերացման օրինակ"
1110
1111 #: 950.data.seed-values.sql:1590
1112 msgid ""
1113 "When granted, newly added lineitem identifiers will propagate to linked bib "
1114 "records"
1115 msgstr ""
1116 "Երբ շնորհված, նոր ավելացված գծային նյութի բնութագրերը կտարածվեն կապված bib "
1117 "գրառումներին"
1118
1119 # id::clm.value__chr
1120 # id::chr
1121 #: 950.data.seed-values.sql:6235
1122 msgid "Cherokee"
1123 msgstr "Cherokee"
1124
1125 #: 950.data.seed-values.sql:8318
1126 msgid ""
1127 "Applies the configured penalty to a patron.  Required named environment "
1128 "variables are \"user\", which refers to the user object, and "
1129 "\"context_org\", which refers to the org_unit object that acts as the focus "
1130 "for the penalty."
1131 msgstr ""
1132 "Կիրառում է ձևավորված տուգանքը ընթերցողի վրա։ Միջավայրի պահանջվող "
1133 "փոփոխականներն են \"user\", որը կիրառվում է օգտվողի օբյեկտին, և "
1134 "\"context_org\" որը կիրառվում է org_unit օբյեկտին որը գործում է որպես "
1135 "կիզակետ տուգանքի համար։"
1136
1137 #: 950.data.seed-values.sql:13648
1138 msgid "Long-Overdue Max Return Interval"
1139 msgstr "Երկարաժամկետ ուշացած Մաքս վերադարձի տիրույթ"
1140
1141 #: 950.data.seed-values.sql:14217
1142 msgid "OPAC Metarecord Hold Formats Attribute"
1143 msgstr ""
1144
1145 #: 950.data.seed-values.sql:487
1146 msgid "Long-Overdue Materials"
1147 msgstr "Երկարաժամկետ ուշացած նյութեր"
1148
1149 #: 950.data.seed-values.sql:14172
1150 msgid "Items Out Claims Returned display setting"
1151 msgstr "Վերադարձված Պահանջների Նյութերի արտածման կարգաբերումներ"
1152
1153 #: 950.data.seed-values.sql:14049
1154 msgid "Vandelay Default Copy Location"
1155 msgstr "Vandelay լռակյաց պատճենի տեղաբաշխում"
1156
1157 # id::clm.value__cat
1158 # id::cat
1159 #: 950.data.seed-values.sql:6221
1160 msgid "Catalan"
1161 msgstr "Կատալոներեն"
1162
1163 #: 950.data.seed-values.sql:10254
1164 msgid "Check whether a hold request is cancelled."
1165 msgstr "Ստուգիր արդյոք պահման պահանջը չեղյալ է արված"
1166
1167 # id::clm.value__wen
1168 # id::wen
1169 #: 950.data.seed-values.sql:6623
1170 msgid "Sorbian languages"
1171 msgstr "Sorbian languages"
1172
1173 #: 950.data.seed-values.sql:4333
1174 msgid "Show claims_never_checked_out_count field on patron registration"
1175 msgstr "Հաճախորդ գրանցելիս ցույց տուր claims_never_checked_out_count դաշտը"
1176
1177 #: 950.data.seed-values.sql:3205
1178 msgid ""
1179 "If there is an available copy at the requesting library that could fulfill a "
1180 "hold during hold placement time, do not allow the hold to be placed"
1181 msgstr ""
1182 "Եթե հարցում արվող գրադաարանում առկա է հասանելի պատճեն որը կարող է "
1183 "իրականացնել պահում պահման տեղադրման ժամանակ, թույլ մի տուր որ պահումը "
1184 "կատարվի;"
1185
1186 #: 950.data.seed-values.sql:1260
1187 msgid ""
1188 "Enables the user to create/update/delete booking reservation attribute value "
1189 "maps"
1190 msgstr ""
1191 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծել/թարմացնել/ջնջել պատվերի նախնական պահման "
1192 "բնութագրիչի արժեքի քարտեզները"
1193
1194 #: 950.data.seed-values.sql:14
1195 msgid "Set"
1196 msgstr "Բազմություն"
1197
1198 #: 950.data.seed-values.sql:3274
1199 msgid "Skip For Hold Targeting"
1200 msgstr "Կանգ առ Պահման Թիրախի դեպքում"
1201
1202 #: 950.data.seed-values.sql:4948
1203 msgid ""
1204 "Disable authentication requirement for sending call number information via "
1205 "SMS from the OPAC."
1206 msgstr ""
1207 "Արգելիր փոխճանաչման պահանջները ՀՕԱՔից SMSով դասիչի վերաբերյալ տեղեկատվության "
1208 "ուղարկելիս"
1209
1210 #: 950.data.seed-values.sql:6705
1211 msgid "U-matic"
1212 msgstr "U-matic"
1213
1214 #: 950.data.seed-values.sql:3376
1215 msgid ""
1216 "When true, the Date of Birth column in patron lists will default to Not "
1217 "Visible, and in the Patron Summary sidebar the value will display as "
1218 "<Hidden> unless the field label is clicked."
1219 msgstr ""
1220 "Երբ ճիշտ է, Հաճախորդի ցուցակներում Ծննդյան ամսաթիվ սյունակը որպես լռակյաց "
1221 "կդառնա Անտեսանելի, և Հաճախորդի համառոտագրության կողային տողում արժեքը "
1222 "կարտածվի որպես <Hidden> քանի դեռ դաշտի պիտակը սեղմված է"
1223
1224 #: 950.data.seed-values.sql:9877
1225 msgid "OPAC Format Icons Attribute"
1226 msgstr ""
1227
1228 #: 950.data.seed-values.sql:6726
1229 msgid "33 1/3 rpm"
1230 msgstr ""
1231
1232 #: 950.data.seed-values.sql:1641
1233 msgid "Can do anything at the Branch level"
1234 msgstr "Կարող է մասնաճյուղի մակարդակում անել ամեն ինչ"
1235
1236 # id::clm.value__mai
1237 # id::mai
1238 #: 950.data.seed-values.sql:6419
1239 msgid "Maithili"
1240 msgstr "Maithili"
1241
1242 #: 950.data.seed-values.sql:1630
1243 msgid "Circulators"
1244 msgstr "Տացքեր"
1245
1246 #: 950.data.seed-values.sql:146
1247 msgid "Topic Subject"
1248 msgstr "Թեմատիկ խորագիր"
1249
1250 #: 950.data.seed-values.sql:2922
1251 msgid ""
1252 "Elbow room specifies how far in the future you must make a reservation on an "
1253 "item if that item will have to transit to reach its pickup location.  It "
1254 "secondarily defines how soon a reservation on a given item must start before "
1255 "the check-in process will opportunistically capture it for the reservation "
1256 "shelf."
1257 msgstr ""
1258 "Անկյունային սենյակը բնորոշում է ապագայում որքան պահումներ պետք է կատըարես "
1259 "նյութի համար եթե այդ նյութը պետք է տեղափոխվի վերցնելու գրադարան։ Այն նաև "
1260 "սահմանում է թե տրված նյութի համար որքան շուտ պետք է սկսվի ռեզերվացումը մինչ "
1261 "հետ վերցնելու գործընթացը կորսա դրան ռեզերվացման դարակի վրա։"
1262
1263 # id::clm.value__peo
1264 # id::peo
1265 #: 950.data.seed-values.sql:6492
1266 msgid "Old Persian (ca. 600-400 B.C.)"
1267 msgstr "Հին պարսկերեն (մոտ. 600-400 B.C.)"
1268
1269 #: 950.data.seed-values.sql:2481
1270 msgid "Patron via SIP"
1271 msgstr "ԸնթերցողSIPով"
1272
1273 #: 950.data.seed-values.sql:1372
1274 msgid "CREATE_INVOICE_METHOD"
1275 msgstr "CREATE_INVOICE_METHOD"
1276
1277 #: 950.data.seed-values.sql:14277
1278 msgid "Void longoverdue item processing fee when claims returned"
1279 msgstr ""
1280
1281 #: 950.data.seed-values.sql:9657
1282 msgid "[6024] The quantity which has been ordered."
1283 msgstr "[6024] Պատվիրված որակ"
1284
1285 #: 950.data.seed-values.sql:9897 950.data.seed-values.sql:9898
1286 msgid "Historical Circulation Retention Start Date"
1287 msgstr "Տացքի պատմութան պահպանման սկզբնավորման ամսաթիվ"
1288
1289 # id::clm.value__doi
1290 # id::doi
1291 #: 950.data.seed-values.sql:6260
1292 msgid "Dogri"
1293 msgstr "Dogri"
1294
1295 #: 950.data.seed-values.sql:2609
1296 msgid "Circulation"
1297 msgstr "Տացք"
1298
1299 # id::clm.value__lim
1300 # id::lim
1301 #: 950.data.seed-values.sql:6402
1302 msgid "Limburgish"
1303 msgstr "Limburgish"
1304
1305 #: 950.data.seed-values.sql:604
1306 msgid "User may create an entry in a patron statistical category"
1307 msgstr "Օգտվողը ընթերցողի վիճակագրական դասում կարող է ստողծել մուտք"
1308
1309 #: 950.data.seed-values.sql:7328
1310 msgid "Creates a hold_notification record for each notified hold"
1311 msgstr "Ստեղծիր hold_notification գրառում ամեն զգուշացված պահման համար"
1312
1313 #: 950.data.seed-values.sql:1032
1314 msgid "UPDATE_LIT_FORM"
1315 msgstr "UPDATE_LIT_FORM"
1316
1317 #: 950.data.seed-values.sql:952
1318 msgid "CREATE_XML_TRANSFORM"
1319 msgstr "CREATE_XML_TRANSFORM"
1320
1321 # id::clm.value__asm
1322 # id::asm
1323 #: 950.data.seed-values.sql:6179
1324 msgid "Assamese"
1325 msgstr "Assamese"
1326
1327 #: 950.data.seed-values.sql:2534 950.data.seed-values.sql:2535
1328 msgid "Hold Notification Format"
1329 msgstr "Պահման զգուշացման ձևաչափ"
1330
1331 #: 950.data.seed-values.sql:4840
1332 msgid "Appends staff initials and edit date into patron note content."
1333 msgstr ""
1334
1335 #: 950.data.seed-values.sql:12644
1336 msgid "Match-Only Merge"
1337 msgstr ""
1338
1339 #: 950.data.seed-values.sql:155 950.data.seed-values.sql:5103
1340 msgid "Accession Number"
1341 msgstr "Աճման համար"
1342
1343 #: 950.data.seed-values.sql:3229
1344 msgid "Org Unit Target Weight"
1345 msgstr "Org Unit թիրախի քաշ"
1346
1347 #: 950.data.seed-values.sql:14053
1348 msgid "Default copy location value for imported items"
1349 msgstr "Ներմուծված նյութերի համար լռակյաց պատճենի տեղաբաշխման արժեք"
1350
1351 #: 950.data.seed-values.sql:3157
1352 msgid "Clear shelf copy status"
1353 msgstr "Մաքրի դարակի պատճենի կարգավիճակը"
1354
1355 # id::clm.value__lat
1356 # id::lat
1357 #: 950.data.seed-values.sql:6399
1358 msgid "Latin"
1359 msgstr "Լատիներեն"
1360
1361 #: 950.data.seed-values.sql:612
1362 msgid "User may update an entry in a patron statistical category"
1363 msgstr "Օգտվողը ընթերցողի վիճակագրական դասից կարող է թարմացնել մուտքը"
1364
1365 #: 950.data.seed-values.sql:1150
1366 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1367 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.hold_expire_alert_interval"
1368
1369 # id::clm.value__-fri id::clm.value__fry
1370 # id::-fri
1371 #: 950.data.seed-values.sql:6289 950.data.seed-values.sql:6292
1372 msgid "Frisian"
1373 msgstr "Frisian"
1374
1375 #: 950.data.seed-values.sql:914
1376 msgid "CREATE_CIRC_MOD"
1377 msgstr "CREATE_CIRC_MOD"
1378
1379 #: 950.data.seed-values.sql:10341
1380 msgid "Malformed record cause Import failure"
1381 msgstr "Ձևախեղված գրառումը հանգեցրել է ներմուծման ձախողման"
1382
1383 #: 950.data.seed-values.sql:856
1384 msgid "Allow a user to mark an item status as 'lost'"
1385 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութը որպես 'կորած'"
1386
1387 #: 950.data.seed-values.sql:1402
1388 msgid "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1389 msgstr "DELETE_METABIB_SEARCH_ALIAS"
1390
1391 #: 950.data.seed-values.sql:568
1392 msgid "Allow a user to mark an item as 'missing'"
1393 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին նշելու նյութը որպես 'բացակա'"
1394
1395 #: 950.data.seed-values.sql:3805 950.data.seed-values.sql:3808
1396 msgid "PayflowPro password"
1397 msgstr "PayflowPro գաղտնաբառ"
1398
1399 #: 950.data.seed-values.sql:12467
1400 msgid "Centennial Wireless"
1401 msgstr "Centennial Wireless"
1402
1403 #: 950.data.seed-values.sql:10343
1404 msgid "New record had insufficient quality"
1405 msgstr "Նոր գրառումը ունի անբավարար որակ"
1406
1407 #: 950.data.seed-values.sql:12246
1408 msgid "Simple Mobile"
1409 msgstr "Պարզ մոբայլ"
1410
1411 #: 950.data.seed-values.sql:900
1412 msgid "Allows staff to edit the note for a payment on a transaction"
1413 msgstr ""
1414 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին տրանզակցիայի դեպքում խմբագրելու վճարման նշումը"
1415
1416 #: 950.data.seed-values.sql:6707
1417 msgid "Type C"
1418 msgstr "Տեսակ C"
1419
1420 #: 950.data.seed-values.sql:810
1421 msgid "Allow a user to delete a fund allocation"
1422 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել ենթաբյուջեի բաշխումը"
1423
1424 #: 950.data.seed-values.sql:1474
1425 msgid "Update prefix label definition."
1426 msgstr "Թարմացրու նախածանցի պիտակի սահմանումը"
1427
1428 #: 950.data.seed-values.sql:4243
1429 msgid "Default Ident Type for Patron Registration"
1430 msgstr "Լռակյաց Ident Type Ընթերցողի գրանցման համար"
1431
1432 # id::clm.value__fro
1433 # id::fro
1434 #: 950.data.seed-values.sql:6291
1435 msgid "French, Old (ca. 842-1400)"
1436 msgstr "Ֆրանսերեն, Հին (մոտ. 842-1400)"
1437
1438 #: 950.data.seed-values.sql:12681
1439 msgid "LibraryElf Login"
1440 msgstr "LibraryElf մուտքի գրանցում"
1441
1442 #: 950.data.seed-values.sql:1236 950.data.seed-values.sql:1238
1443 msgid "Allow a user to delete trigger template output"
1444 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել տրիգերված ձևանմուշի ելքը"
1445
1446 # id::ccs.name__13
1447 # id::13
1448 #: 950.data.seed-values.sql:321
1449 msgid "Discard/Weed"
1450 msgstr "Discard/Weed"
1451
1452 #: 950.data.seed-values.sql:2610
1453 msgid "Self Check"
1454 msgstr "Ինքնա ընդունում"
1455
1456 # id::clm.value__iii
1457 # id::iii
1458 #: 950.data.seed-values.sql:6340
1459 msgid "Sichuan Yi"
1460 msgstr "Sichuan Yi"
1461
1462 #: 950.data.seed-values.sql:4696
1463 msgid ""
1464 "The second_given_name field will be shown on the patron registration screen. "
1465 "Showing a field makes it appear with required fields even when not required. "
1466 "If the field is required this setting is ignored."
1467 msgstr ""
1468 "second_given_name դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Դաշտի "
1469 "ցույց տալը թույլ է տալիս որ այն հայտնվի նույնիսկ այն ժամանակ երբ այն "
1470 "պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է յս կարգաբերումները անտեսվում են։"
1471
1472 #: 950.data.seed-values.sql:3868 950.data.seed-values.sql:3871
1473 msgid "PayPal test mode"
1474 msgstr "PayPal տեստային վիճակ"
1475
1476 # id::clm.value__yor
1477 # id::yor
1478 #: 950.data.seed-values.sql:6631
1479 msgid "Yoruba"
1480 msgstr "Yoruba"
1481
1482 #: 950.data.seed-values.sql:1030
1483 msgid "UPDATE_LASSO_MAP"
1484 msgstr "UPDATE_LASSO_MAP"
1485
1486 #: 950.data.seed-values.sql:11460
1487 msgid "Koodo Mobile"
1488 msgstr "Koodo Mobile"
1489
1490 #: 950.data.seed-values.sql:4750
1491 msgid ""
1492 "The State field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
1493 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
1494 "field is required this setting is ignored."
1495 msgstr ""
1496 "Նահանգի դաշտը կցուցադրվի հաճախորդի գրանցման պաստաի վրա։ Դաշտի ցույց տալը "
1497 "ստիպում է որ այ հայտնվի պահանջվող դաշտերի հետ միասին, թեթ նույնիսկ պահաջված "
1498 "չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, ապա այս կարգաբերումները անտեսվում են։"
1499
1500 #: 950.data.seed-values.sql:4079
1501 msgid "Patron Opt-In Boundary"
1502 msgstr "Ընթերցողի Opt-In սահման"
1503
1504 #: 950.data.seed-values.sql:5184
1505 msgid "Cancel Holds"
1506 msgstr "Չեղյալ արա պահումները"
1507
1508 # id::clfm.value__s
1509 # id::s
1510 #: 950.data.seed-values.sql:6679
1511 msgid "Speeches"
1512 msgstr "Ելույթներ"
1513
1514 #: 950.data.seed-values.sql:11074
1515 msgid "See Also From Tracing -- Meeting Name"
1516 msgstr "Տես նաև Այս հետագծից -- Հանդիպման անուն"
1517
1518 #: 950.data.seed-values.sql:4819
1519 msgid "Cap results in Patron Search at this number."
1520 msgstr "Cap արդյունքներ այս համարով Ընթերցողի որոնման ժամանակ"
1521
1522 # id::clm.value__alb
1523 # id::alb
1524 #: 950.data.seed-values.sql:6165
1525 msgid "Albanian"
1526 msgstr "Ալբաներեն"
1527
1528 #: 950.data.seed-values.sql:14140 950.data.seed-values.sql:14159
1529 #: 950.data.seed-values.sql:14178
1530 msgid ""
1531 "Value is a numeric code, describing which list the circulation should appear "
1532 "while checked out and whether the circulation should continue to appear in "
1533 "the bottom list, when checked in with oustanding fines.  1 = top list, "
1534 "bottom list.  2 = bottom list, bottom list.  5 = top list, do not display.  "
1535 "6 = bottom list, do not display."
1536 msgstr ""
1537 "Արժեքը դա թվային կոդ է և նկարագրում է թե տացքի որ ցուցակը պետք է հայտնվի "
1538 "քանի դեռ դուրս է տրված և արդյոք տացքը պետք է շարունակվի հայտնվել ներքևի "
1539 "ցուցակում, երբ հետ է ընդունվում ժամկետանց տուգանքներով։ 1 = վերին ցուցակ, "
1540 "ներքևի ցուցակ։ 2 = ներքևի ցուցակ, ներքևի ցուցակ։ 5 = վերին ցուցակ, մի "
1541 "արտածիր։ 6 = ներքևի ցուցակ, մի արտածիր։"
1542
1543 #: 950.data.seed-values.sql:1570
1544 msgid "Allows staff to manage search filter groups and entries"
1545 msgstr ""
1546 "Թույլ տուր աշխատակազմին կառավարելու որոնման զտիչներըի խմբերը և մուտքերը։"
1547
1548 #: 950.data.seed-values.sql:9755
1549 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Patron via phone)"
1550 msgstr "Պատմական Պահման Պահպանման Տարիք -Չեղյալ արված (ընթերցողը հեռախոսով)"
1551
1552 #: 950.data.seed-values.sql:794
1553 msgid "Allow a user to delete a funding source"
1554 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու ֆինանսավորման աղբյուրը"
1555
1556 #: 950.data.seed-values.sql:3619
1557 msgid ""
1558 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
1559 "%INCLUDE(header_text)%"
1560 msgstr ""
1561 "Text/HTML/Macros որ պետք է ներդրվեն ստացականի ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
1562 "%INCLUDE(header_text)%"
1563
1564 # id::clm.value__wln
1565 # id::wln
1566 #: 950.data.seed-values.sql:6624
1567 msgid "Walloon"
1568 msgstr "Walloon"
1569
1570 #: 950.data.seed-values.sql:1628
1571 msgid "Catalogers"
1572 msgstr "Քարտագրողներ"
1573
1574 # id::clm.value__amh
1575 # id::amh
1576 #: 950.data.seed-values.sql:6168
1577 msgid "Amharic"
1578 msgstr "Ամհարիկ"
1579
1580 #: 950.data.seed-values.sql:469
1581 msgid "Overdue Materials"
1582 msgstr "Ժամկետանց նյութեր"
1583
1584 # id::clm.value__rap
1585 # id::rap
1586 #: 950.data.seed-values.sql:6505
1587 msgid "Rapanui"
1588 msgstr "Rapanui"
1589
1590 #: 950.data.seed-values.sql:2694 950.data.seed-values.sql:2697
1591 msgid "Temporary barcode prefix"
1592 msgstr "Ժամանակավոր շտրիխ կոդի նախածանց"
1593
1594 #: 950.data.seed-values.sql:1522
1595 msgid "Allows a user to use debug functions in the staff client"
1596 msgstr ""
1597 "Թույլ է տալիս օգտվողին աշխատակազմի հաճախորդից օգտագործելու դեբագ ֆունկցիան"
1598
1599 #: 950.data.seed-values.sql:11087
1600 msgid "Established Heading Linking Entry -- Meeting Name"
1601 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Հանդիպման անուն"
1602
1603 #: 950.data.seed-values.sql:13158
1604 msgid "Upload Create PO"
1605 msgstr "Բեռնավորի Ստեղծել PO"
1606
1607 #: 950.data.seed-values.sql:5021
1608 msgid "Do not change fines/fees on zero-balance LOST transaction"
1609 msgstr ""
1610
1611 # id::ccs.name__11
1612 # id::11
1613 #: 950.data.seed-values.sql:319 950.data.seed-values.sql:2607
1614 msgid "Cataloging"
1615 msgstr "Քարտագրում"
1616
1617 # id::crcd.name__4
1618 # id::4
1619 #: 950.data.seed-values.sql:261
1620 msgid "3_days_1_renew"
1621 msgstr "3_days_1_renew"
1622
1623 # id::clm.value__arn
1624 # id::arn
1625 #: 950.data.seed-values.sql:6175
1626 msgid "Mapuche"
1627 msgstr "Mapuche"
1628
1629 # id::clm.value__uig
1630 # id::uig
1631 #: 950.data.seed-values.sql:6607
1632 msgid "Uighur"
1633 msgstr "Uighur"
1634
1635 #: 950.data.seed-values.sql:1286
1636 msgid "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1637 msgstr "ADMIN_ACQ_FISCAL_YEAR"
1638
1639 #: 950.data.seed-values.sql:9651
1640 msgid "Accepted with changes which require no confirmation."
1641 msgstr "Ընդունված է փոփոխություններով որ պահանջում են հաստատում։"
1642
1643 #: 950.data.seed-values.sql:3998
1644 msgid "Allow pending addresses"
1645 msgstr "Թույլ է տալիս սպասող հասցեներ"
1646
1647 #: 950.data.seed-values.sql:4615
1648 msgid ""
1649 "The master_account field will be suggested on the patron registration "
1650 "screen. Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. "
1651 "If the field is shown or required this setting is ignored."
1652 msgstr ""
1653 "Կառաջարկվի master_account field ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով "
1654 "դաշտ թույլ է տալիս որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։ Եթե "
1655 "դաշտը առաջարկված կամ ցույց է տրված այս կարգաբերումները կանտեսվեն։"
1656
1657 # id::clm.value__ind
1658 # id::ind
1659 #: 950.data.seed-values.sql:6347
1660 msgid "Indonesian"
1661 msgstr "Ինդոնեզերեն"
1662
1663 #: 950.data.seed-values.sql:520
1664 msgid "Allow a user to update another user's hold"
1665 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու մեկ այլ ընթերցողի պահումը"
1666
1667 #: 950.data.seed-values.sql:3637
1668 msgid ""
1669 "In-Transit items checked in this close to the transit start time will be "
1670 "prevented from checking in"
1671 msgstr ""
1672 "In-Transit նյութերը որ ընտրված են և դուրս տրման ժամանակը մոտ է տեղափոխման "
1673 "սկզբին կարգելափակվեն հետ ընդունումից։"
1674
1675 #: 950.data.seed-values.sql:802
1676 msgid "Allow a user to delete a fund"
1677 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին ջնջելու դրամագլուխը։"
1678
1679 #: 950.data.seed-values.sql:4117
1680 msgid "Previous Issuance Copy Location"
1681 msgstr "Նախորդ տրման պատճենի տեղաբաշխումը"
1682
1683 #: 950.data.seed-values.sql:11085
1684 msgid "Established Heading Linking Entry -- Personal Name"
1685 msgstr "Հաստատված վերնախորագրի կապի մուտք -- Անհատական անուն"
1686
1687 #: 950.data.seed-values.sql:888
1688 msgid "Allows a user to delete an MFHD record"
1689 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջելու MFHD գրառումը"
1690
1691 #: 950.data.seed-values.sql:11494
1692 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile"
1693 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile"
1694
1695 # id::clm.value__kru
1696 # id::kru
1697 #: 950.data.seed-values.sql:6387
1698 msgid "Kurukh"
1699 msgstr "Kurukh"
1700
1701 # id::clm.value__-tar id::clm.value__tat
1702 # id::-tar
1703 #: 950.data.seed-values.sql:6573 950.data.seed-values.sql:6574
1704 msgid "Tatar"
1705 msgstr "Թաթարերեն"
1706
1707 #: 950.data.seed-values.sql:788
1708 msgid "Allow a user to delete an item out of another user's container"
1709 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու նյութը մեկ այլ օգտվողի կոնտեյներից"
1710
1711 #: 950.data.seed-values.sql:185
1712 msgid "Series Title (Browse)"
1713 msgstr ""
1714
1715 #: 950.data.seed-values.sql:11753
1716 msgid "Hawaiian Telcom Wireless"
1717 msgstr "Hawaiian Telcom Wireless"
1718
1719 #: 950.data.seed-values.sql:2838
1720 msgid "Spine and pocket label font size"
1721 msgstr "Կողի և գրպանի պիտակի ֆոնտի չափ"
1722
1723 #: 950.data.seed-values.sql:2811
1724 msgid "Minimum Item Price"
1725 msgstr "Նյութի մինիմալ գին"
1726
1727 #: 950.data.seed-values.sql:13997
1728 msgid "Vandelay Generate Default Barcodes"
1729 msgstr "Vandelay գեներացրու լռակյաց շտրիխկոդեր"
1730
1731 # id::clm.value__mos
1732 # id::mos
1733 #: 950.data.seed-values.sql:6445
1734 msgid "Mooré"
1735 msgstr "Mooré"
1736
1737 #: 950.data.seed-values.sql:1042
1738 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1739 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_CLOSING"
1740
1741 # id::clm.value__syr
1742 # id::syr
1743 #: 950.data.seed-values.sql:6567
1744 msgid "Syriac"
1745 msgstr "Syriac"
1746
1747 # id::clm.value__kar
1748 # id::kar
1749 #: 950.data.seed-values.sql:6366
1750 msgid "Karen"
1751 msgstr "Karen"
1752
1753 # id::clm.value__fur
1754 # id::fur
1755 #: 950.data.seed-values.sql:6294
1756 msgid "Friulian"
1757 msgstr "Friulian"
1758
1759 #: 950.data.seed-values.sql:13075
1760 msgid ""
1761 "If we exceed the wait time, the URL is marked as a \"timeout\" and the "
1762 "system moves on to the next URL"
1763 msgstr ""
1764 "Եթե գերազանցենք սպասման ժամանակը, URL-ը կնշվի որպես \"timeout\" և համակարգը "
1765 "կանցնի հաջորդ URL-ին"
1766
1767 #: 950.data.seed-values.sql:5173
1768 msgid "Template Merge Container"
1769 msgstr "Ձևաչափի ձուլման կոնտեյներ"
1770
1771 #: 950.data.seed-values.sql:9250
1772 msgid "A payment receipt needs to be formatted for printing."
1773 msgstr "Վճարահաշիվ է պետք որպեսզի ձևավորվի տպման համար"
1774
1775 #: 950.data.seed-values.sql:4603
1776 msgid "Show master_account field on patron registration"
1777 msgstr "Ցույց տուր master_account դաշտը ընթերցող գրանցելիս"
1778
1779 #: 950.data.seed-values.sql:9639
1780 msgid "The information is to be or has been deleted."
1781 msgstr "Տեղեկատվությունը պետք է կամ արդեն ջնջվել է"
1782
1783 #: 950.data.seed-values.sql:3373
1784 msgid "Obscure the Date of Birth field"
1785 msgstr "Դարձրու աննկատ Ծննդյան տարեթվի դաշը"
1786
1787 #: 950.data.seed-values.sql:9614
1788 msgid "Euros"
1789 msgstr "Եվրոներ"
1790
1791 #: 950.data.seed-values.sql:11095
1792 msgid "Established Heading Linking Entry -- Chronological Term"
1793 msgstr "Սահմանված Վերնախորագրի կապի մուտք -- Ժամանակագրական տերմին"
1794
1795 # id::clm.value__snk
1796 # id::snk
1797 #: 950.data.seed-values.sql:6549
1798 msgid "Soninke"
1799 msgstr "Soninke"
1800
1801 #: 950.data.seed-values.sql:736
1802 msgid ""
1803 "Allow a user to remove an existing workstation so a new one can replace it"
1804 msgstr ""
1805 "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու առկա աշխատանքային կայանը և նորը կկարողանա "
1806 "փոխարինել դրան։"
1807
1808 #: 950.data.seed-values.sql:760
1809 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Vendor\" group"
1810 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներ \"Մատակարար\" խմբին"
1811
1812 # id::clm.value__hmn
1813 # id::hmn
1814 #: 950.data.seed-values.sql:6332
1815 msgid "Hmong"
1816 msgstr "Hmong"
1817
1818 #: 950.data.seed-values.sql:157 950.data.seed-values.sql:383
1819 #: 950.data.seed-values.sql:404 950.data.seed-values.sql:423
1820 #: 950.data.seed-values.sql:5100 950.data.seed-values.sql:13558
1821 msgid "ISBN"
1822 msgstr "ISBN"
1823
1824 #: 950.data.seed-values.sql:842
1825 msgid "Allow a staff member to directly remove a bibliographic record"
1826 msgstr ""
1827 "Թույլ տուր աշխատակազմի անդամներին ուղղակիորեն հեռացնելու մատենագիտական "
1828 "գրառումները"
1829
1830 #: 950.data.seed-values.sql:11055
1831 msgid "Heading -- Topical Term"
1832 msgstr "Վերնախորագիր -- Թեմատիկ տերմին"
1833
1834 #: 950.data.seed-values.sql:3607
1835 msgid "Content of footer_text include"
1836 msgstr "footer_text բովանդակությունը ներառում է"
1837
1838 #: 950.data.seed-values.sql:7556
1839 msgid "A patron acquisition request has been rejected."
1840 msgstr "Ընթերցողի համալրման հարցումը մերժվել է"
1841
1842 #: 950.data.seed-values.sql:4777
1843 msgid ""
1844 "The Regular Expression for validation on the post_code field in patron "
1845 "registration."
1846 msgstr ""
1847 "Ընթերցող գրանցելիս post_code դաշտի հավաստիացման համար Սովորական "
1848 "Արտահայտություն"
1849
1850 # id::clm.value__may
1851 # id::may
1852 #: 950.data.seed-values.sql:6428
1853 msgid "Malay"
1854 msgstr "Malay"
1855
1856 #: 950.data.seed-values.sql:11649
1857 msgid "Bulletin.net"
1858 msgstr "Bulletin.net"
1859
1860 # id::citm.value__f
1861 # id::f
1862 #: 950.data.seed-values.sql:6660
1863 msgid "Manuscript cartographic material"
1864 msgstr "Ձեռագիր քարտեզներ"
1865
1866 #: 950.data.seed-values.sql:140
1867 msgid "Geographic Subject"
1868 msgstr "Աշխարհագրական խորագիր"
1869
1870 #: 950.data.seed-values.sql:946
1871 msgid "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1872 msgstr "CREATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
1873
1874 #: 950.data.seed-values.sql:485
1875 msgid "Notification Fee"
1876 msgstr "Զգուշացման գումար"
1877
1878 #: 950.data.seed-values.sql:3322
1879 msgid "Lost items are usable on checkin instead of going 'home' first"
1880 msgstr ""
1881 "Կորած նյութերը օգտակար են հետ ընդունելիս սկզբից 'home' գնալու փոխարեն"
1882
1883 #: 950.data.seed-values.sql:3349
1884 msgid ""
1885 "This prevents the system from charging more than the item price in overdue "
1886 "fines"
1887 msgstr ""
1888 "Սա կանխարգելում է համակարգին ժամկետանց տուգանքների համար գանձել ավելին քան "
1889 "նյութի գինն է։"
1890
1891 # id::clm.value__ceb
1892 # id::ceb
1893 #: 950.data.seed-values.sql:6223
1894 msgid "Cebuano"
1895 msgstr "Cebuano"
1896
1897 # id::clm.value__moh
1898 # id::moh
1899 #: 950.data.seed-values.sql:6442
1900 msgid "Mohawk"
1901 msgstr "Mohawk"
1902
1903 #: 950.data.seed-values.sql:720
1904 msgid "Allow a user to remove a closed date interval for a given location"
1905 msgstr ""
1906 "Թույլ տուր ընթերցողին տրված տեղաբաշխման համար հեռացնելու փակ տիրույթի "
1907 "ամսաթիվը"
1908
1909 #: 950.data.seed-values.sql:13260
1910 msgid "Upload Merge on Exact Match by Default"
1911 msgstr "Որպես լռակյաց բեռնավորի Ձուլիր Ճշգրիտ Համընկնման դեպքում"
1912
1913 #: 950.data.seed-values.sql:762
1914 msgid "Allow a user to place a hold on an age-protected item"
1915 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին պահում դնել տարիքային արգելված նյութի վրա"
1916
1917 #: 950.data.seed-values.sql:2724
1918 msgid "How long a persistent login lasts.  E.g. '2 weeks'"
1919 msgstr "Ինչքան երկար է տևում մշտական գրանցումը, ասենք '2 շաբաթ'"
1920
1921 #: 950.data.seed-values.sql:4669
1922 msgid "The prefix field will be required on the patron registration screen."
1923 msgstr "Կպահանջվի նախածանցի դաշտը ընթերցողի գրանցման պաստառում"
1924
1925 #: 950.data.seed-values.sql:3454
1926 msgid "Patron Registration: Cloned patrons get address copy"
1927 msgstr ""
1928 "Ընթերցողի գրանցում։ Կլոնավորված ընթերցողները ստանում են հասցեի պատճենը"
1929
1930 #: 950.data.seed-values.sql:4435
1931 msgid "The dob field will be required on the patron registration screen."
1932 msgstr "Ընթերցողի գրանցման պաստառում կպահանջվի ծննդյան ամսաթիվ դաշտը"
1933
1934 #: 950.data.seed-values.sql:710
1935 msgid ""
1936 "Allow a user to abort a copy transit if the user is at the transit "
1937 "destination or source"
1938 msgstr ""
1939 "Թույլ տուր ընթերցողին վիժեցնելու պատճենի տեղափոխումը եթե օգտվողը տեղափոխման "
1940 "նպատակակետում է կամ աղբյուրում"
1941
1942 #: 950.data.seed-values.sql:1324
1943 msgid "ADMIN_INVOICE"
1944 msgstr "ADMIN_INVOICE"
1945
1946 # id::clm.value__jav
1947 # id::jav
1948 #: 950.data.seed-values.sql:6356
1949 msgid "Javanese"
1950 msgstr "Javanese"
1951
1952 #: 950.data.seed-values.sql:1418
1953 msgid "UPDATE_COPY_BTYPE"
1954 msgstr "UPDATE_COPY_BTYPE"
1955
1956 #: 950.data.seed-values.sql:1098
1957 msgid "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1958 msgstr "UPDATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
1959
1960 #: 950.data.seed-values.sql:730
1961 msgid "Allow a user to remove someone from collections"
1962 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու ինչ որ մեկին հավաքածուից"
1963
1964 #: 950.data.seed-values.sql:11361
1965 msgid "Circulation Policy Configuration"
1966 msgstr "Տացքի քաղաքականության ձևավորվում"
1967
1968 # id::clm.value__kan
1969 # id::kan
1970 #: 950.data.seed-values.sql:6365
1971 msgid "Kannada"
1972 msgstr "Kannada"
1973
1974 # id::clm.value__dum
1975 # id::dum
1976 #: 950.data.seed-values.sql:6263
1977 msgid "Dutch, Middle (ca. 1050-1350)"
1978 msgstr "Հոլանդերեն, Միջին (մոտ. 1050-1350)"
1979
1980 #: 950.data.seed-values.sql:13266
1981 msgid "Merge records on exact match by default during ACQ file upload"
1982 msgstr ""
1983 "ACQ ֆայլի բեռնավորման դեպքում որպես լռակյաց ձուլիր գրառումները ճշգրիտ "
1984 "համընկնման դեպքում,"
1985
1986 # id::clm.value__per
1987 # id::per
1988 #: 950.data.seed-values.sql:6493
1989 msgid "Persian"
1990 msgstr "Ֆարսի"
1991
1992 #: 950.data.seed-values.sql:12680
1993 msgid "Apache Auth Proxy Login"
1994 msgstr "Apache Auth Proxy մուտքի գրանցում"
1995
1996 #: 950.data.seed-values.sql:818
1997 msgid "Allow a user to create a new provider"
1998 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին գրանցելու նոր մատակարարի"
1999
2000 #: 950.data.seed-values.sql:1452
2001 msgid "VIEW_MERGE_PROFILE"
2002 msgstr "VIEW_MERGE_PROFILE"
2003
2004 #: 950.data.seed-values.sql:732
2005 msgid "Allow a user to bar a patron"
2006 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին սառեցնելու ընթերցողին"
2007
2008 # id::clm.value__iku
2009 # id::iku
2010 #: 950.data.seed-values.sql:6342
2011 msgid "Inuktitut"
2012 msgstr "Inuktitut"
2013
2014 # id::cifm.value__c
2015 # id::c
2016 #: 950.data.seed-values.sql:6686
2017 msgid "Microopaque"
2018 msgstr "Microopaque"
2019
2020 #: 950.data.seed-values.sql:1268
2021 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2022 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.block_renews_for_holds"
2023
2024 #: 950.data.seed-values.sql:7584
2025 msgid ""
2026 "Tests to see if the corresponding Line Item has a state of \"cancelled\"."
2027 msgstr ""
2028 "Թեստավորում է արդյոքա համապատասխան գծային նյութը ունի \"չեղյալ արված\" "
2029 "կարգավիճակ։"
2030
2031 #: 950.data.seed-values.sql:748
2032 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"GlobalAdmin\" group"
2033 msgstr ""
2034 "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել օգտվողներին \"GlobalAdmin\" խմբից"
2035
2036 # id::clm.value__jpr
2037 # id::jpr
2038 #: 950.data.seed-values.sql:6358
2039 msgid "Judeo-Persian"
2040 msgstr "Judeo-Persian"
2041
2042 #: 950.data.seed-values.sql:3916
2043 msgid ""
2044 "Format Times with this pattern (examples: \"h:m:s.SSS a z\" for "
2045 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2046 msgstr ""
2047 "Ձևավորի Ժամանակը ըստ այս ձևանմուշի (օրինակ՝ \"h:m:s.SSS a z\" for "
2048 "\"2:07:20.666 PM Eastern Daylight Time\", \"HH:mm\" for \"14:07\")"
2049
2050 # id::clm.value__lus
2051 # id::lus
2052 #: 950.data.seed-values.sql:6414
2053 msgid "Lushai"
2054 msgstr "Lushai"
2055
2056 #: 950.data.seed-values.sql:634
2057 msgid "Allow a user to update a non-cataloged item type"
2058 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելչքարտագրված նյութի տեսակը"
2059
2060 # id::clm.value__tah
2061 # id::tah
2062 #: 950.data.seed-values.sql:6569
2063 msgid "Tahitian"
2064 msgstr "Tahitian"
2065
2066 #: 950.data.seed-values.sql:834
2067 msgid "Allows a user to create a picklist"
2068 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու ընտրացանկեր"
2069
2070 #: 950.data.seed-values.sql:1292
2071 msgid "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2072 msgstr "ADMIN_ACQ_LINEITEM_ALERT_TEXT"
2073
2074 # id::clfm.value__m
2075 # id::m
2076 #: 950.data.seed-values.sql:6677
2077 msgid "Mixed forms"
2078 msgstr "Խառը ձևաչափեր"
2079
2080 #: 950.data.seed-values.sql:894
2081 msgid "Allows staff to override the max claims returned value for a patron"
2082 msgstr ""
2083 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրել ընթերցողի մաքսիմում վերադարձված "
2084 "պահանջների արժեքը"
2085
2086 # id::clm.value__pra
2087 # id::pra
2088 #: 950.data.seed-values.sql:6500
2089 msgid "Prakrit languages"
2090 msgstr "Prakrit languages"
2091
2092 # id::clm.value__gay
2093 # id::gay
2094 #: 950.data.seed-values.sql:6299
2095 msgid "Gayo"
2096 msgstr "Gayo"
2097
2098 #: 950.data.seed-values.sql:3553
2099 msgid "Require patron password"
2100 msgstr "Պահանջում է ընթերցողի գաղտնաբառ"
2101
2102 # id::clfm.value__0
2103 # id::0
2104 #: 950.data.seed-values.sql:6668
2105 msgid "Not fiction (not further specified)"
2106 msgstr "Ոչ գեղարվեստական (սահմանված չէ)"
2107
2108 #: 950.data.seed-values.sql:3733 950.data.seed-values.sql:3736
2109 msgid "AuthorizeNet login"
2110 msgstr "AuthorizeNet մուտք"
2111
2112 #: 950.data.seed-values.sql:4513
2113 msgid "Regex for evening_phone field on patron registration"
2114 msgstr "Regex evening_phone դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս"
2115
2116 #: 950.data.seed-values.sql:674
2117 msgid "Allow a user to delete another user's title note"
2118 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ջնջել այլ օգտվողի նշումի վերնագիրը"
2119
2120 #: 950.data.seed-values.sql:552
2121 msgid "Allow a user to mark a user as deleted"
2122 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դարձնել ջնջված"
2123
2124 # id::clm.value__-gal id::clm.value__orm
2125 # id::-gal
2126 #: 950.data.seed-values.sql:6298 950.data.seed-values.sql:6480
2127 msgid "Oromo"
2128 msgstr "Oromo"
2129
2130 #: 950.data.seed-values.sql:4396
2131 msgid "Require day_phone field on patron registration"
2132 msgstr "Պահանջում է day_phone դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
2133
2134 #: 950.data.seed-values.sql:4426
2135 msgid ""
2136 "If set the calendar widget will appear when editing the dob field on the "
2137 "patron registration form."
2138 msgstr ""
2139 "Եթե կարգաբերված է օրացույցի մզկետ կհայտնվի երբ խմբագրվի ծննդյան օրվա դաշտը "
2140 "ընթերցողի գրանցման ձևում։"
2141
2142 #: 950.data.seed-values.sql:12701
2143 msgid ""
2144 "Normally, fines are not charged when a library is closed.  When set to True, "
2145 "fines will be charged during scheduled closings and normal weekly closed "
2146 "days."
2147 msgstr ""
2148 "Որպես կանոն, տուգանքներ չեն դրվում երբ գրադարանը փակ է։ Երբ դրված է Ճիշտ, "
2149 "տուգանքները կպահվեն պլանավորված փակումների ընթացքում և շաբաթվա ոչ "
2150 "աշխատանքային օրերի համար։"
2151
2152 #: 950.data.seed-values.sql:4028
2153 msgid "If enabled username changing via the OPAC will be disabled"
2154 msgstr ""
2155 "Եթե թույլատրված է, ապա օգտվողի անվան փոփոխությունը ՀՕԱՔից կարգելափակվի"
2156
2157 #: 950.data.seed-values.sql:150
2158 msgid "General Keywords"
2159 msgstr "Ընդհանուր վճռորոշ բառեր"
2160
2161 # id::clm.value__kho
2162 # id::kho
2163 #: 950.data.seed-values.sql:6375
2164 msgid "Khotanese"
2165 msgstr "Khotanese"
2166
2167 # id::clm.value__bem
2168 # id::bem
2169 #: 950.data.seed-values.sql:6199
2170 msgid "Bemba"
2171 msgstr "Bemba"
2172
2173 #: 950.data.seed-values.sql:960
2174 msgid "DELETE_CIRC_MOD"
2175 msgstr "DELETE_CIRC_MOD"
2176
2177 #: 950.data.seed-values.sql:3106
2178 msgid ""
2179 "How long to wait before allowing remote items to be opportunistically "
2180 "captured for a hold.  Example \"5 days\""
2181 msgstr ""
2182 "Ինչքան սպասել որից հետո թույլ կտրվի հեռավար նյութերին որսվալու պահման համար։ "
2183 "Օրինակ՝ \"5 օր\""
2184
2185 # id::clm.value__crp
2186 # id::crp
2187 #: 950.data.seed-values.sql:6248
2188 msgid "Creoles and Pidgins (Other)"
2189 msgstr "Creoles and Pidgins (այլ)"
2190
2191 # id::clm.value__est
2192 # id::est
2193 #: 950.data.seed-values.sql:6276
2194 msgid "Estonian"
2195 msgstr "Էստոներեն"
2196
2197 #: 950.data.seed-values.sql:3592
2198 msgid ""
2199 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2200 "%INCLUDE(alert_text)%"
2201 msgstr ""
2202 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացականի ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
2203 "%INCLUDE(alert_text)%"
2204
2205 #: 950.data.seed-values.sql:13977
2206 msgid "Show county field on patron registration"
2207 msgstr "Ընթերցողի գրանցման ընթացքում ցույց տուր համայնքի դաշտը"
2208
2209 #: 950.data.seed-values.sql:5174
2210 msgid "URL Verification Queue"
2211 msgstr "URL-ի նույնականացման հերթ"
2212
2213 # id::clm.value__gre
2214 # id::gre
2215 #: 950.data.seed-values.sql:6317
2216 msgid "Greek, Modern (1453- )"
2217 msgstr "Greek, Modern (1453- )"
2218
2219 # id::aout.name__3
2220 # id::3
2221 #: 950.data.seed-values.sql:453
2222 msgid "Branch"
2223 msgstr "Մասնաճյուղ"
2224
2225 #: 950.data.seed-values.sql:4444
2226 msgid ""
2227 "The dob field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
2228 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
2229 "field is required this setting is ignored."
2230 msgstr ""
2231 "Ծննդյան ամսաթվի դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Դաշտի ցույց "
2232 "տալը թույլ է տալիս տեսանելի դարձնել պահանջվող դաշտերը, նույնիսկ եթե "
2233 "պահանջված չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է այս կարգաերումը կանտեսվի։"
2234
2235 #: 950.data.seed-values.sql:13725
2236 msgid "Leave transaction open when long overdue balance equals zero"
2237 msgstr ""
2238 "Թող տրանզակցիան բաց երբ երկարաժամկետ ուշացման հաշվեկշիռը հավասար է զրոի։"
2239
2240 #: 950.data.seed-values.sql:13654
2241 msgid ""
2242 "Long-overdue check-in processing (voiding fees, re-instating overdues, etc.) "
2243 "will not take place for items that have been overdue for (or have last "
2244 "activity older than) this amount of time"
2245 msgstr ""
2246 "Երկարաժամկետ ուշացած նյութերի հետ ընդունման պրոցես (դատարկել տուգանքները, "
2247 "վերագրել ուշացումները և այլն) տեղի չի ունենա նյութերի համար որոնք երկար "
2248 "ժամկետանց են (կամ ունեն վերջին ակտիվություն ավելի հին) ժամանակի այս "
2249 "մեծության համեմատ։"
2250
2251 #: 950.data.seed-values.sql:9630
2252 msgid "Canceled: Invalid ISBN"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: 950.data.seed-values.sql:12947
2256 msgid ""
2257 "Allow funds to be rolled over without bringing the money along.  This makes "
2258 "money left in the old fund disappear, modeling its return to some outside "
2259 "entity."
2260 msgstr ""
2261 "Թույլ տուր դրամագլուխներին պտտվել առանց գումար բերելու։ Սա թույլ է տալիս որ "
2262 "հին դրամագլխում մնացած գումարը անհետանա, մոդելավորելով դրա վերադարձը մեկ այլ "
2263 "մուտքի։"
2264
2265 # id::cbs.source__3
2266 # id::3
2267 #: 950.data.seed-values.sql:7
2268 msgid "Project Gutenberg"
2269 msgstr "Գուտենբերգ նախագիծ"
2270
2271 #: 950.data.seed-values.sql:1316
2272 msgid "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2273 msgstr "ADMIN_HOLD_MATRIX_MATCHPOINT"
2274
2275 #: 950.data.seed-values.sql:11838
2276 msgid "Element Mobile"
2277 msgstr "Element Mobile"
2278
2279 #: 950.data.seed-values.sql:3877 950.data.seed-values.sql:3880
2280 msgid "Enable Stripe payments"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: 950.data.seed-values.sql:728
2284 msgid "Allow a user to put someone into collections"
2285 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին դնելու որևէ մեկին հավաքածուում"
2286
2287 #: 950.data.seed-values.sql:4189
2288 msgid "Show billing tab first when bills are present"
2289 msgstr ""
2290 "Ցույց տուր գանձելու տաբը սկզբից , երբ վճարման հաշիվները ներկայացված են։"
2291
2292 #: 950.data.seed-values.sql:1647
2293 msgid "Can do anything at the System level"
2294 msgstr "Կարող է անեկ ամեն ինչ Համակարգի մակարդակով"
2295
2296 #: 950.data.seed-values.sql:13949
2297 msgid "Allow patrons to self-register, creating pending user accounts"
2298 msgstr ""
2299 "Թույլ տուր ընթերցողներին ինքնագրանցվել, ստեղծելով օգտվողների սպասող հաշիվներ"
2300
2301 #: 950.data.seed-values.sql:12669
2302 msgid "Verification via translator-v1"
2303 msgstr "Ստուգում translator-v1 միջոցով"
2304
2305 #: 950.data.seed-values.sql:9735 950.data.seed-values.sql:9906
2306 #: 950.data.seed-values.sql:9907
2307 msgid "Historical Hold Retention Age"
2308 msgstr "Պահման պատմության հիշոելու տարիք"
2309
2310 #: 950.data.seed-values.sql:6763 950.data.seed-values.sql:6764
2311 #: 950.data.seed-values.sql:6832 950.data.seed-values.sql:6833
2312 #: 950.data.seed-values.sql:6920 950.data.seed-values.sql:6921
2313 msgid "Music Score"
2314 msgstr ""
2315
2316 # id::clm.value__tig
2317 # id::tig
2318 #: 950.data.seed-values.sql:6583
2319 msgid "Tigré"
2320 msgstr "Tigré"
2321
2322 #: 950.data.seed-values.sql:3499
2323 msgid "Pop-up alert for errors"
2324 msgstr "Սխալների համար բացվող ահազանգեր"
2325
2326 #: 950.data.seed-values.sql:12721
2327 msgid ""
2328 "Sets the maxinum number of recent user activity entries to retrieve for "
2329 "display in the staff client.  0 means show none, -1 means show all.  Default "
2330 "is 1."
2331 msgstr ""
2332 "Կարգաբերում է վերջին օգտվողի մուտքերի ակտիվության մաքսիմում քանակը որպեսզի "
2333 "արտացոլվի աշխատակազմի հաճախորդում։ 0 նշանակում է ոչինչ ցույց մի տուր, -1 "
2334 "նշանակում է ցույց տուր բոլորը։ Լռակյաց արժեքն է 1։"
2335
2336 # id::clm.value__rar
2337 # id::rar
2338 #: 950.data.seed-values.sql:6506
2339 msgid "Rarotongan"
2340 msgstr "Rarotongan"
2341
2342 #: 950.data.seed-values.sql:3220
2343 msgid "Minimum Estimated Wait"
2344 msgstr "Գնահատված սպասման նվազագույն"
2345
2346 #: 950.data.seed-values.sql:4306
2347 msgid "Suggest alias field on patron registration"
2348 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս առաջարկի կեղծանուն դաշտ"
2349
2350 # id::clm.value__ipk
2351 # id::ipk
2352 #: 950.data.seed-values.sql:6351
2353 msgid "Inupiaq"
2354 msgstr "Inupiaq"
2355
2356 #: 950.data.seed-values.sql:4001
2357 msgid ""
2358 "If enabled, patrons can create and edit existing addresses.  Addresses are "
2359 "kept in a pending state until staff approves the changes"
2360 msgstr ""
2361 "Եթե թույլատրված է, հաճախորդները կարող են ստեղծել և խմբագել գոյություն "
2362 "ունեցող հասցենրը։ Հասցեները պահվում են սպասող վիճակում մինչ աշխատակազմը "
2363 "կհաստատի փոփոխությունները։"
2364
2365 #: 950.data.seed-values.sql:131
2366 msgid "Corporate Author"
2367 msgstr "Համատեղ մարմին"
2368
2369 #: 950.data.seed-values.sql:950
2370 msgid "CREATE_VR_FORMAT"
2371 msgstr "CREATE_VR_FORMAT"
2372
2373 #: 950.data.seed-values.sql:4147
2374 msgid ""
2375 "The main entry point for this interface is in Holdings Maintenance, Actions "
2376 "for Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes.  "
2377 "This setting changes the top and bottom panes for that interface into left "
2378 "and right panes."
2379 msgstr ""
2380 "Այս միջերեսի համար հիմնական մուտքի կետը  Holdings Maintenance է, Actions for "
2381 "Selected Rows, Edit Item Attributes / Call Numbers / Replace Barcodes։ Այս "
2382 "կարգաբերումը  այդ միջերեսի համար փոխում է վերին և ստորին տողերը ձախ և աջ "
2383 "տողերի։"
2384
2385 #: 950.data.seed-values.sql:1486
2386 msgid "Create/Retrieve/Update/Delete Serial Item"
2387 msgstr "Ստեղծիր/Կանչիր/Թարմացրու/Ջնջիր պարբերական միավորը"
2388
2389 #: 950.data.seed-values.sql:538
2390 msgid "Allow a user to delete a volume"
2391 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ջնջելու հատորը"
2392
2393 #: 950.data.seed-values.sql:3175
2394 msgid "Default hold shelf expire interval"
2395 msgstr "Պահման դարակի լռակյաց ժամկետի տիրույթ"
2396
2397 # id::clm.value__bis
2398 # id::bis
2399 #: 950.data.seed-values.sql:6206
2400 msgid "Bislama"
2401 msgstr "Bislama"
2402
2403 # id::clm.value__ach
2404 # id::ach
2405 #: 950.data.seed-values.sql:6156
2406 msgid "Acoli"
2407 msgstr "Acoli"
2408
2409 #: 950.data.seed-values.sql:6736 950.data.seed-values.sql:6737
2410 #: 950.data.seed-values.sql:6811 950.data.seed-values.sql:6812
2411 msgid "Book"
2412 msgstr ""
2413
2414 #: 950.data.seed-values.sql:808
2415 msgid "Allow a user to create a new fund allocation"
2416 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու նոր դրամագլխի բաշխում"
2417
2418 # id::crmf.name__2
2419 # id::2
2420 #: 950.data.seed-values.sql:281
2421 msgid "overdue_min"
2422 msgstr "overdue_min"
2423
2424 # id::crmf.name__3
2425 # id::3
2426 #: 950.data.seed-values.sql:283
2427 msgid "overdue_mid"
2428 msgstr "overdue_mid"
2429
2430 # id::clm.value__hat
2431 # id::hat
2432 #: 950.data.seed-values.sql:6323
2433 msgid "Haitian French Creole"
2434 msgstr "Haitian French Creole"
2435
2436 # id::clm.value__bik
2437 # id::bik
2438 #: 950.data.seed-values.sql:6204
2439 msgid "Bikol"
2440 msgstr "Bikol"
2441
2442 # id::clm.value__swe
2443 # id::swe
2444 #: 950.data.seed-values.sql:6565
2445 msgid "Swedish"
2446 msgstr "Շվեդերեն"
2447
2448 #: 950.data.seed-values.sql:1400
2449 msgid "DELETE_METABIB_CLASS"
2450 msgstr "DELETE_METABIB_CLASS"
2451
2452 #: 950.data.seed-values.sql:3385
2453 msgid ""
2454 "Skip offline checkin transaction (raise exception when processing) if item "
2455 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
2456 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
2457 msgstr ""
2458 "Բաց թող ցանցից անջատված տրանզակցիան (մեծացրու բացառումը երբ կատարվում է) եթե "
2459 "Նյութի Վիճակի Փոփոխման Ժամը ավելի նոր է քանց թե տրանցակցիայի գրանցված ժամը։ "
2460 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Վերադասավորման վիճակից Հասանելի վիճակի անցումը կբերի սրան։"
2461
2462 #: 950.data.seed-values.sql:3646
2463 msgid ""
2464 "If set to a non-empty value, Hold Transits will be suppressed between this "
2465 "OU and others with the same value. If set to an empty value, transits will "
2466 "not be suppressed."
2467 msgstr ""
2468 "Եթե դրված է ոչ դատարկ արժեքի, Պահման Տրանզիտները կճնշվեն նույն արժեքով այս "
2469 "OU և մյուսների միջև։ Եթե կարգաբերված է դատարկ արժեքի, տրանզիտները չեն չնշվի։"
2470
2471 #: 950.data.seed-values.sql:6787 950.data.seed-values.sql:6788
2472 #: 950.data.seed-values.sql:6853 950.data.seed-values.sql:6854
2473 #: 950.data.seed-values.sql:6944 950.data.seed-values.sql:6945
2474 msgid "Cassette audiobook"
2475 msgstr ""
2476
2477 # id::aout.name__2
2478 # id::2
2479 #: 950.data.seed-values.sql:450 950.data.seed-values.sql:2603
2480 msgid "System"
2481 msgstr "Համակարգ"
2482
2483 # id::clm.value__ewe
2484 # id::ewe
2485 #: 950.data.seed-values.sql:6278
2486 msgid "Ewe"
2487 msgstr "Ewe"
2488
2489 # id::clm.value__tup
2490 # id::tup
2491 #: 950.data.seed-values.sql:6599
2492 msgid "Tupi languages"
2493 msgstr "Tupi languages"
2494
2495 #: 950.data.seed-values.sql:12675
2496 msgid "OPAC Login (jspac)"
2497 msgstr "ՀՕԱՔ մուտք (jspac)"
2498
2499 # id::clm.value__dra
2500 # id::dra
2501 #: 950.data.seed-values.sql:6261
2502 msgid "Dravidian (Other)"
2503 msgstr "Dravidian (այլ)"
2504
2505 #: 950.data.seed-values.sql:9747
2506 msgid "Historical Hold Retention Age - Canceled (Untarged expiration)"
2507 msgstr "Պատմական պահման պահելու տարիք - Չեղյալ արված (չմակնանշված ժամկետանց)"
2508
2509 # id::clm.value__cpe
2510 # id::cpe
2511 #: 950.data.seed-values.sql:6243
2512 msgid "Creoles and Pidgins, English-based (Other)"
2513 msgstr "Creoles and Pidgins, English-based (այլ)"
2514
2515 # id::clm.value__zha
2516 # id::zha
2517 #: 950.data.seed-values.sql:6635
2518 msgid "Zhuang"
2519 msgstr "Zhuang"
2520
2521 #: 950.data.seed-values.sql:1210
2522 msgid "Allow a user to update trigger cleanup entries"
2523 msgstr "Թուլ տուր օգտվողին թարմացնելու տրիգերի մաքրման մուտքերը"
2524
2525 #: 950.data.seed-values.sql:7450
2526 msgid "Check Hold notification flag(s)"
2527 msgstr "Սեղմիր Պահման զգուշացման դրոշակը"
2528
2529 #: 950.data.seed-values.sql:10346
2530 msgid "Invalid value for \"status\""
2531 msgstr "Անիրական արժեք \"status\" համար"
2532
2533 # id::clm.value__slo
2534 # id::slo
2535 #: 950.data.seed-values.sql:6537
2536 msgid "Slovak"
2537 msgstr "Սլովակերեն"
2538
2539 #: 950.data.seed-values.sql:772
2540 msgid "Allow staff to override circulation copy range failure"
2541 msgstr ""
2542 "Թույլ է տալիս աշխատակազմին վերագրելու տացքի պատճենի տիրույթի ձախողումը"
2543
2544 # id::clm.value__gil
2545 # id::gil
2546 #: 950.data.seed-values.sql:6305
2547 msgid "Gilbertese"
2548 msgstr "Gilbertese"
2549
2550 #: 950.data.seed-values.sql:11424
2551 msgid "Rogers Wireless (Alternate)"
2552 msgstr "Rogers Wireless (Alternate)"
2553
2554 #: 950.data.seed-values.sql:2994
2555 msgid ""
2556 "When an item is marked damaged, overdue fines on the most recent circulation "
2557 "are voided."
2558 msgstr ""
2559 "Երբ նյութը նշագրված է որպես վնասված, երկարաժամկետ տուգանքները վերջին տացքերի "
2560 "վրա արգելվում են։"
2561
2562 #: 950.data.seed-values.sql:1432
2563 msgid "user_request.create"
2564 msgstr "user_request.create"
2565
2566 #: 950.data.seed-values.sql:11239
2567 msgid "Canadian Subject Headings"
2568 msgstr "Կանադական խորագրեր"
2569
2570 #: 950.data.seed-values.sql:124
2571 msgid "Alternate Title"
2572 msgstr "Այլընտրանքային վերնագիր"
2573
2574 #: 950.data.seed-values.sql:1302
2575 msgid "ADMIN_CIRC_MOD"
2576 msgstr "ADMIN_CIRC_MOD"
2577
2578 #: 950.data.seed-values.sql:4723
2579 msgid ""
2580 "The suffix field will be suggested on the patron registration screen. "
2581 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
2582 "field is shown or required this setting is ignored."
2583 msgstr ""
2584 "Վերջածանցի դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառից։ Առաջարկելով դաշտ "
2585 "ստիպում է որ այն հայտնվի երբ առաջարկվող դաշտերը ցուցադրված են։նԵթե դաշտը "
2586 "ցուցադրված կամ պահանջված է, ապա կարգաբերումները անտեսվում են։"
2587
2588 #: 950.data.seed-values.sql:1134
2589 msgid "UPDATE_IMPORT_ITEM_ATTR_DEF"
2590 msgstr ""
2591
2592 #: 950.data.seed-values.sql:460
2593 msgid "Your Bookmobile"
2594 msgstr "Քո շարժական գրադարանը"
2595
2596 #: 950.data.seed-values.sql:750
2597 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"LocalAdmin\" group"
2598 msgstr ""
2599 "Թույլ տուր ընթերցողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողների  \"LocalAdmin\"  "
2600 "խմբին։"
2601
2602 #: 950.data.seed-values.sql:14066
2603 msgid "Default circulation modifier value for imported items"
2604 msgstr "Ներմուծված նյութերի համար տացքի լռակյաց ձևափոխիչ"
2605
2606 # id::clm.value__sah
2607 # id::sah
2608 #: 950.data.seed-values.sql:6515
2609 msgid "Yakut"
2610 msgstr "Յակուտերեն"
2611
2612 #: 950.data.seed-values.sql:3148
2613 msgid "Canceled holds display count"
2614 msgstr "Չեղյալ արված պահումների արտածման հաշվիչ"
2615
2616 #: 950.data.seed-values.sql:592
2617 msgid "Allow a user to remove other users from permission groups"
2618 msgstr ""
2619 "Թույլ տուր օգտվողին հեռացնելու այլ օգտվողների թույլատվությունների խմբերից"
2620
2621 #: 950.data.seed-values.sql:500
2622 msgid "Allow a user to log in to the OPAC"
2623 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին մուտք լինելու ՀՕԱՔ"
2624
2625 # id::clm.value__hup
2626 # id::hup
2627 #: 950.data.seed-values.sql:6335
2628 msgid "Hupa"
2629 msgstr "Hupa"
2630
2631 #: 950.data.seed-values.sql:1012
2632 msgid "UPDATE_CIRC_MOD"
2633 msgstr "UPDATE_CIRC_MOD"
2634
2635 # id::clm.value__ice
2636 # id::ice
2637 #: 950.data.seed-values.sql:6338
2638 msgid "Icelandic"
2639 msgstr "Իսլանդերեն"
2640
2641 #: 950.data.seed-values.sql:2757 950.data.seed-values.sql:2760
2642 msgid ""
2643 "Delete bib if all copies are deleted via Acquisitions lineitem cancellation."
2644 msgstr ""
2645 "Ջնջիր bib եթե բոլոր պատճենները ջնջված են Համալրման գծային նյութը չեղարկելուց։"
2646
2647 #: 950.data.seed-values.sql:3628
2648 msgid ""
2649 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
2650 "%INCLUDE(notice_text)%"
2651 msgstr ""
2652 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացման ձևանմուշներում սրա փոխարեն "
2653 "%INCLUDE(notice_text)%"
2654
2655 # id::clm.value__akk
2656 # id::akk
2657 #: 950.data.seed-values.sql:6164
2658 msgid "Akkadian"
2659 msgstr "Akkadian"
2660
2661 #: 950.data.seed-values.sql:1220
2662 msgid "Allow a user to create, update, and delete trigger hooks"
2663 msgstr ""
2664 "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու, թարմացնելու և ջնջելու տրիգերային կեռիկները"
2665
2666 # id::clm.value__snd
2667 # id::snd
2668 #: 950.data.seed-values.sql:6547
2669 msgid "Sindhi"
2670 msgstr "Sindhi"
2671
2672 #: 950.data.seed-values.sql:792
2673 msgid "Allow a user to create a new funding source"
2674 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու ֆինանսավորման նոր աղբյուր"
2675
2676 #: 950.data.seed-values.sql:1192
2677 msgid ""
2678 "Allow a user to override the circ.holds.hold_has_copy_at.block setting"
2679 msgstr ""
2680 "Թույլ տուր օգտվողին վերագրելու circ.holds.hold_has_copy_at.block "
2681 "կարգաբերումները"
2682
2683 #: 950.data.seed-values.sql:2802 950.data.seed-values.sql:2805
2684 msgid "Default Item Price"
2685 msgstr "Լռակյաց նյութի գին"
2686
2687 #: 950.data.seed-values.sql:13198
2688 msgid "Default provider to use during ACQ file upload"
2689 msgstr "Լռակյաց մատակարար ACQ ֆայլի բեռնավորման ընթացքում"
2690
2691 # id::clm.value__khi
2692 # id::khi
2693 #: 950.data.seed-values.sql:6373
2694 msgid "Khoisan (Other)"
2695 msgstr "Khoisan (այլ)"
2696
2697 #: 950.data.seed-values.sql:642
2698 msgid "Allow a user to update a copy location"
2699 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելու պատճենի տեղաբաշխումը"
2700
2701 #: 950.data.seed-values.sql:1562
2702 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete copy location groups"
2703 msgstr ""
2704 "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու/հետ կանչելու/ջնջելու խմբերի պատճենի "
2705 "տեղաբաշխումը"
2706
2707 #: 950.data.seed-values.sql:12981
2708 msgid "Warn when patron account is about to expire"
2709 msgstr "Զգուշացրու երբ ընթերցողի հաշվի ժամկետը լրանալու վրա է"
2710
2711 #: 950.data.seed-values.sql:10144
2712 msgid "Format holds pull list for printing"
2713 msgstr "Տպելու համար ձևավորի պահւոմների բացվող ցանկը"
2714
2715 # id::clm.value__son
2716 # id::son
2717 #: 950.data.seed-values.sql:6552
2718 msgid "Songhai"
2719 msgstr "Songhai"
2720
2721 #: 950.data.seed-values.sql:4801
2722 msgid "Regex for phone fields on patron registration"
2723 msgstr "Ընթերցող գրանցելիս Regex հեռախոսային դաշտերի համար"
2724
2725 #: 950.data.seed-values.sql:4813
2726 msgid ""
2727 "Enforces a requirement for having at least one address for a patron during "
2728 "registration."
2729 msgstr "Ստիպում է ունենալ առնվազն մեկ հասցե ընթերցող գրանցելիս"
2730
2731 #: 950.data.seed-values.sql:11262
2732 msgid "Vandelay Queue"
2733 msgstr "Vandelay հերթ"
2734
2735 #: 950.data.seed-values.sql:948
2736 msgid "CREATE_SURVEY"
2737 msgstr "CREATE_SURVEY"
2738
2739 # id::crahp.name__1
2740 # id::1
2741 #: 950.data.seed-values.sql:303
2742 msgid "3month"
2743 msgstr "3ամիս"
2744
2745 #: 950.data.seed-values.sql:882
2746 msgid "Allows a user to view all org settings at the specified level"
2747 msgstr ""
2748 "Թույլ տուր ընթերցողին դիտելու բոլոր org կարգաբերումները որոշակի մակարդակի վրա"
2749
2750 # id::clm.value__cze id::i18n_l.name__cs-CZ id::i18n_l.description__cs-CZ
2751 # id::cze
2752 #: 950.data.seed-values.sql:347 950.data.seed-values.sql:348
2753 #: 950.data.seed-values.sql:6250
2754 msgid "Czech"
2755 msgstr "Չեխերեն"
2756
2757 # id::clm.value__mni
2758 # id::mni
2759 #: 950.data.seed-values.sql:6440
2760 msgid "Manipuri"
2761 msgstr "Manipuri"
2762
2763 #: 950.data.seed-values.sql:1276
2764 msgid "Update org unit settings related to credit card processing"
2765 msgstr "Թարմացրու org միավորի կարգաբերումները կապված կրեդիտ քարտի տրման հետ"
2766
2767 #: 950.data.seed-values.sql:744
2768 msgid "Allow a user to add/remove users to/from the \"Circulator\" group"
2769 msgstr ""
2770 "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնելու/հեռացնելու օգտվողներ \"Circulator\" խմբից"
2771
2772 #: 950.data.seed-values.sql:12657
2773 msgid "Login via opensrf"
2774 msgstr "Մուտքի գրանցում opensrf օգնությամբ"
2775
2776 #: 950.data.seed-values.sql:3151
2777 msgid "How many canceled holds to show in patron holds interfaces"
2778 msgstr "Ընթերցողի պահման միջերեսում քանի չեղյալ արված պահումներ ցուցյց տալ"
2779
2780 #: 950.data.seed-values.sql:1322
2781 msgid "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2782 msgstr "ADMIN_INDEX_NORMALIZER"
2783
2784 #: 950.data.seed-values.sql:3259
2785 msgid ""
2786 "Recalls: A hold placed on an item with a circulation duration longer than "
2787 "this will trigger a recall. For example, \"14 days\" or \"3 weeks\"."
2788 msgstr ""
2789 "Հետ կանչեր։ Այս ժամկետից երկար ժամանակով սպասարկված նյութի վրա պահում "
2790 "դնելուց շղթայաձև կբերի հետ կանչի։ Օրինակ՝ \"14 օր\" կամ \"3 շաբաթ\"։"
2791
2792 #: 950.data.seed-values.sql:1058
2793 msgid "MERGE_BIB_RECORDS"
2794 msgstr "MERGE_BIB_RECORDS"
2795
2796 # id::clm.value__und
2797 # id::und
2798 #: 950.data.seed-values.sql:6610
2799 msgid "Undetermined"
2800 msgstr "Undetermined"
2801
2802 # id::clm.value__ter
2803 # id::ter
2804 #: 950.data.seed-values.sql:6577
2805 msgid "Terena"
2806 msgstr "Terena"
2807
2808 #: 950.data.seed-values.sql:128
2809 msgid "Title Proper"
2810 msgstr "Վերնագիր ուղիղ"
2811
2812 #: 950.data.seed-values.sql:2820
2813 msgid "Maximum Item Price"
2814 msgstr "Նյութի մաքսիմում գին"
2815
2816 # id::clm.value__rum
2817 # id::rum
2818 #: 950.data.seed-values.sql:6510
2819 msgid "Romanian"
2820 msgstr "Ռումիներեն"
2821
2822 # id::clm.value__srd
2823 # id::srd
2824 #: 950.data.seed-values.sql:6555
2825 msgid "Sardinian"
2826 msgstr "Սարդիներեն"
2827
2828 #: 950.data.seed-values.sql:506
2829 msgid "Allow a user to place a hold at the title level"
2830 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին դնել պահում վերնագրի մակարդակով"
2831
2832 #: 950.data.seed-values.sql:9648
2833 msgid "Canceled: Not Found"
2834 msgstr ""
2835
2836 #: 950.data.seed-values.sql:1188
2837 msgid "Allow a user to create/update/delete reasons for order cancellations"
2838 msgstr ""
2839 "Թույլ տուր ընթերցողին ստեղծել/թարմացնել/ջնջել պատվերը չեղյալ անելու "
2840 "պատճառները"
2841
2842 #: 950.data.seed-values.sql:2619
2843 msgid "Offline"
2844 msgstr "Ցանցից անջատված"
2845
2846 #: 950.data.seed-values.sql:1458
2847 msgid "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2848 msgstr "ADMIN_SERIAL_CAPTION_PATTERN"
2849
2850 #: 950.data.seed-values.sql:1310
2851 msgid "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2852 msgstr "ADMIN_GLOBAL_FLAG"
2853
2854 #: 950.data.seed-values.sql:4180 950.data.seed-values.sql:4183
2855 msgid "Patron circulation summary is horizontal"
2856 msgstr "Ընթերցողի տացքի համառոտագրությունը հորիզոնական է"
2857
2858 #: 950.data.seed-values.sql:1062
2859 msgid "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2860 msgstr "CREATE_ACQ_FUNDING_SOURCE"
2861
2862 #: 950.data.seed-values.sql:2796
2863 msgid ""
2864 "Default status when a copy is created using the normal volume/copy creator "
2865 "interface."
2866 msgstr ""
2867 "Լռակյաց վիճակ երբ պատճենը ստեղծվում է օգտագործելով հատորի/պատճենի ստեղծման "
2868 "նորմալ միջերեսը։"
2869
2870 #: 950.data.seed-values.sql:684
2871 msgid "Allow a user to update an organization unit setting"
2872 msgstr ""
2873 "Թույլ է տալիս օգտվողին թարմացնելու կազմակերպչական միավորի կարգաբերումները։"
2874
2875 #: 950.data.seed-values.sql:12399
2876 msgid "Verizon Wireless"
2877 msgstr "Verizon Wireless"
2878
2879 # id::clm.value__oji
2880 # id::oji
2881 #: 950.data.seed-values.sql:6478
2882 msgid "Ojibwa"
2883 msgstr "Ojibwa"
2884
2885 #: 950.data.seed-values.sql:13054
2886 msgid ""
2887 "For URLs returning 3XX redirects, this is the maximum number of redirects we "
2888 "will follow before giving up."
2889 msgstr ""
2890 "URLի համար որ վերադարձնում են 3XX վերաուղղորդված, սա վերաուղղորդումների "
2891 "մաքսիմում քանակն է որ մենք կհետևենք մինչ հրաժարվելը։"
2892
2893 #: 950.data.seed-values.sql:6742 950.data.seed-values.sql:6743
2894 #: 950.data.seed-values.sql:6817 950.data.seed-values.sql:6818
2895 #: 950.data.seed-values.sql:6899 950.data.seed-values.sql:6900
2896 msgid "Software and video games"
2897 msgstr ""
2898
2899 # id::clm.value__wal
2900 # id::wal
2901 #: 950.data.seed-values.sql:6619
2902 msgid "Walamo"
2903 msgstr "Walamo"
2904
2905 #: 950.data.seed-values.sql:3250
2906 msgid ""
2907 "Recalls: When a recall is triggered, this defines the adjusted loan period "
2908 "for the item. For example, \"4 days\" or \"1 week\"."
2909 msgstr ""
2910 "Հետկանչեր։ երբ հետ կանչը կապակցված է, սա նյութի համար սահմանում է կապակցված "
2911 "տրման ժամկետը։ Օրինակ՝ \"4 օր\" կամ \"1 շաբաթ\"։"
2912
2913 # id::clm.value__nde
2914 # id::nde
2915 #: 950.data.seed-values.sql:6457
2916 msgid "Ndebele (Zimbabwe)  "
2917 msgstr "Ndebele (Zimbabwe)  "
2918
2919 # id::clm.value__lub
2920 # id::lub
2921 #: 950.data.seed-values.sql:6409
2922 msgid "Luba-Katanga"
2923 msgstr "Luba-Katanga"
2924
2925 #: 950.data.seed-values.sql:1082
2926 msgid "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2927 msgstr "DELETE_AUTHORITY_IMPORT_IMPORT_FIELD_DEF"
2928
2929 # id::clfm.value__c
2930 # id::c
2931 #: 950.data.seed-values.sql:6670
2932 msgid "Comic strips"
2933 msgstr "Շարժեր"
2934
2935 # id::clm.value__ido
2936 # id::ido
2937 #: 950.data.seed-values.sql:6339
2938 msgid "Ido"
2939 msgstr "Ido"
2940
2941 #: 950.data.seed-values.sql:357
2942 msgid "Canadian French"
2943 msgstr "Կանադական ֆրանսերեն"
2944
2945 #: 950.data.seed-values.sql:864
2946 msgid "Allow a user to mark an item status as 'reshelving'"
2947 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին նշել նյութի վիճակը որպես 'reshelving'"
2948
2949 #: 950.data.seed-values.sql:9774
2950 msgid "Cat: Maintain 001/003/035 according to the MARC21 specification"
2951 msgstr "Cat: Կառավարի 001/003/035 համաձայն MARC21 հատկավորման"
2952
2953 # id::clm.value__fiu
2954 # id::fiu
2955 #: 950.data.seed-values.sql:6286
2956 msgid "Finno-Ugrian (Other)"
2957 msgstr "Finno-Ugrian (այլ)"
2958
2959 #: 950.data.seed-values.sql:1520
2960 msgid "Allows a user to reopen an Acquisitions invoice"
2961 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին վերաբացելու Համալրման վճարահաշիվը։"
2962
2963 #: 950.data.seed-values.sql:12025
2964 msgid "Cingular (GoPhone prepaid)"
2965 msgstr "Cingular (GoPhone prepaid)"
2966
2967 #: 950.data.seed-values.sql:12161
2968 msgid "Edge Wireless"
2969 msgstr "Edge Wireless"
2970
2971 #: 950.data.seed-values.sql:5182
2972 msgid "Checkout Items"
2973 msgstr "Դուրս տրված նյութեր"
2974
2975 # id::clm.value__ath
2976 # id::ath
2977 #: 950.data.seed-values.sql:6181
2978 msgid "Athapascan (Other)"
2979 msgstr "Athapascan (այլ)"
2980
2981 #: 950.data.seed-values.sql:2886
2982 msgid ""
2983 "Set the default line width for spine labels in number of characters. This "
2984 "specifies the boundary at which lines must be wrapped."
2985 msgstr ""
2986 "Տեղադրի կողային պիտակի տողի լռակյաց լայնությունը նիշերի քանակին հավասար։ Սա "
2987 "բնութագրում է այն սահմանը որի չափով տողերը պետք է հավասարվեն։"
2988
2989 # id::clm.value__ndo
2990 # id::ndo
2991 #: 950.data.seed-values.sql:6458
2992 msgid "Ndonga"
2993 msgstr "Ndonga"
2994
2995 #: 950.data.seed-values.sql:6138
2996 msgid "OPAC Format Icons"
2997 msgstr ""
2998
2999 #: 950.data.seed-values.sql:3985
3000 msgid "Telephony: Arbitrary line(s) to include in each notice callfile"
3001 msgstr "Հեռախոս։ Իրավական տողեր որ ներառվեն ծանուցման ամեն ֆայլում"
3002
3003 #: 950.data.seed-values.sql:9635
3004 msgid "Delivered but not received; presumed lost"
3005 msgstr "Առաքված բայց չստացված. ենթադրվում է կորած։"
3006
3007 #: 950.data.seed-values.sql:99 950.data.seed-values.sql:389
3008 #: 950.data.seed-values.sql:410 950.data.seed-values.sql:429
3009 #: 950.data.seed-values.sql:13556
3010 msgid "Title"
3011 msgstr "Վերնագիր"
3012
3013 #: 950.data.seed-values.sql:3742 950.data.seed-values.sql:3745
3014 msgid "AuthorizeNet password"
3015 msgstr "AuthorizeNet գաղտնաբառ"
3016
3017 #: 950.data.seed-values.sql:2559
3018 msgid "Default location for holds pickup"
3019 msgstr "Պահումների վերցման լռակյաց վայր"
3020
3021 #: 950.data.seed-values.sql:2784
3022 msgid "Default copy status (fast add)"
3023 msgstr "Լռակյաց պատճենի վիճակ (արագ ավելացեում)"
3024
3025 #: 950.data.seed-values.sql:12841
3026 msgid "Warn patrons when adding to a temporary book list"
3027 msgstr ""
3028 "Զգուշացրու հաճախորդներին երբ ավելացվում է գրքերի ժամանակավոր ցուցակին"
3029
3030 #: 950.data.seed-values.sql:4765
3031 msgid "Example for post_code field on patron registration"
3032 msgstr "Օրինակ post_code դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս"
3033
3034 #: 950.data.seed-values.sql:718
3035 msgid ""
3036 "Allow a user to create duplicate holds (two or more holds on the same title)"
3037 msgstr ""
3038 "Թույլ տուր ընթերցողին ստեղծելու կրկնվող պահումներ (նույն վերնագրի համար "
3039 "երկու կամ ավել պահումներ)"
3040
3041 #: 950.data.seed-values.sql:12212
3042 msgid "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3043 msgstr "Straight Talk / PagePlus Cellular"
3044
3045 #: 950.data.seed-values.sql:3841 950.data.seed-values.sql:3844
3046 msgid "PayPal login"
3047 msgstr "PayPal մուտք"
3048
3049 #: 950.data.seed-values.sql:600
3050 msgid "User may create a new patron statistical category"
3051 msgstr "Օգտվողը կարող է ստեղծել նոր հաճախորդի վիճակագրական դաս"
3052
3053 # id::clm.value__fat
3054 # id::fat
3055 #: 950.data.seed-values.sql:6283
3056 msgid "Fanti"
3057 msgstr "Fanti"
3058
3059 # id::clm.value__tet
3060 # id::tet
3061 #: 950.data.seed-values.sql:6578
3062 msgid "Tetum"
3063 msgstr "Tetum"
3064
3065 #: 950.data.seed-values.sql:4025
3066 msgid "Lock Usernames"
3067 msgstr "Կողպված օգտվողի անուններ"
3068
3069 #: 950.data.seed-values.sql:2621
3070 msgid "SMS Text Messages"
3071 msgstr "SMS տեքստային հաղորդագրություն"
3072
3073 #: 950.data.seed-values.sql:12777
3074 msgid "circ"
3075 msgstr "circ"
3076
3077 # id::clm.value__mas
3078 # id::mas
3079 #: 950.data.seed-values.sql:6426
3080 msgid "Masai"
3081 msgstr "Masai"
3082
3083 # id::clm.value__bam
3084 # id::bam
3085 #: 950.data.seed-values.sql:6192
3086 msgid "Bambara"
3087 msgstr "Bambara"
3088
3089 #: 950.data.seed-values.sql:6643
3090 msgid "The item is intended for children, approximate ages 6-8 years."
3091 msgstr "Նյութը նախատեսված է երեխաների համար, մոտավոր տարիքը 6-8։"
3092
3093 # id::clm.value__sat
3094 # id::sat
3095 #: 950.data.seed-values.sql:6522
3096 msgid "Santali"
3097 msgstr "Santali"
3098
3099 #: 950.data.seed-values.sql:1404
3100 msgid "DELETE_USER_BTYPE"
3101 msgstr "DELETE_USER_BTYPE"
3102
3103 # id::clm.value__vot
3104 # id::vot
3105 #: 950.data.seed-values.sql:6617
3106 msgid "Votic"
3107 msgstr "Votic"
3108
3109 #: 950.data.seed-values.sql:972
3110 msgid "DELETE_LASSO"
3111 msgstr "DELETE_LASSO"
3112
3113 #: 950.data.seed-values.sql:11104
3114 msgid "See From Tracing -- General Subdivision"
3115 msgstr "Տես հետագծից -- Ընդհանուր ենթաբաժին"
3116
3117 #: 950.data.seed-values.sql:1632 950.data.seed-values.sql:2602
3118 msgid "Acquisitions"
3119 msgstr "Համալրում"
3120
3121 #: 950.data.seed-values.sql:572
3122 msgid "Allow a user to create a new billable transaction"
3123 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին ստեղծելու նոր վճարահաշվի տրանզակցիա"
3124
3125 #: 950.data.seed-values.sql:10425
3126 msgid "An email has been requested for records in an Importer Bib Queue."
3127 msgstr "Պահանջվել է էլ. փոստ գրառումների համար ներմուծիչի Bib հերթում"
3128
3129 #: 950.data.seed-values.sql:862
3130 msgid "Allow a user to mark an item status as 'in transit'"
3131 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին նշելու նյութի վիճակը որպես ՛տրանզիտ՛"
3132
3133 #: 950.data.seed-values.sql:3583
3134 msgid ""
3135 "Disable automatic print attempts from staff client interfaces for the "
3136 "receipt types in this list.  Possible values: \"Checkout\", \"Bill Pay\", "
3137 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\".  This is "
3138 "different from the Auto-Print checkbox in the pertinent interfaces in that "
3139 "it disables automatic print attempts altogether, rather than encouraging "
3140 "silent printing by suppressing the print dialog.  The Auto-Print checkbox in "
3141 "these interfaces have no effect on the behavior for this setting.  In the "
3142 "case of the Hold, Transit, and Hold/Transit slips, this also suppresses the "
3143 "alert dialogs that precede the print dialog (the ones that offer Print and "
3144 "Do Not Print as options)."
3145 msgstr ""
3146 "Այս ցուցակի ստացակաների համար արգելափակիր աշխատակազմի հաճախորդի միջերեսից "
3147 "ավտոմատ տպելու հնարավորությունը։ Հնարավոր արժեքներն են՝  \"Bill Pay\", "
3148 "\"Hold Slip\", \"Transit Slip\", and \"Hold/Transit Slip\"։ Սա տարբեր է Ավտո-"
3149 "Տպելու ընտրավանդակից որը միանգամից արգելափակում է բոլոր ավտոմատ տպելու "
3150 "հնարավորությունները, քանց թե խրախուսելով լուռ տպումը ճնշելով տպման "
3151 "երկխոսությունը։ Այս միջերեսի ավտո- տպելու ընտրավանդակը չունի ազդեցություն "
3152 "այս կարգաբերման պահվածքի վրա։ Պահման, Տրանզիտի, և Պահում/Տրանզիտ թերթիկների "
3153 "պարագայում սա նաև ճնշում է ահազանգի երկխոսությունները որ նախորդում են տպելու "
3154 "երկխոսությունը (դրանք որ առաջարկում են Տպել և Չտպել որպես ընտրություն)։"
3155
3156 #: 950.data.seed-values.sql:19
3157 msgid "Barred"
3158 msgstr "Կասեցված"
3159
3160 # id::clm.value__hil
3161 # id::hil
3162 #: 950.data.seed-values.sql:6328
3163 msgid "Hiligaynon"
3164 msgstr "Hiligaynon"
3165
3166 #: 950.data.seed-values.sql:3018
3167 msgid "Include Lost circulations in lump sum tallies in Patron Display."
3168 msgstr ""
3169 "Ներառում է կորած տացքերը մեկ ընդհանուր գումարով Հաճախորդի արտածման տեսքում"
3170
3171 #: 950.data.seed-values.sql:12670
3172 msgid "Verification via xmlrpc"
3173 msgstr "Ստուգում xmlrpc օգնությամբ"
3174
3175 #: 950.data.seed-values.sql:814
3176 msgid "Allow a user to update a fund allocation"
3177 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին թարմացնելու դրամագլխի բաշխումը"
3178
3179 #: 950.data.seed-values.sql:1252
3180 msgid "Enables the user to create/update/delete booking resource attributes"
3181 msgstr ""
3182 "Թույլ է տալիս օգտվողին ստեղծելու/թարմացնելու/ջնջելու պատվիրվող պաշարի "
3183 "բնութագրիչները"
3184
3185 #: 950.data.seed-values.sql:4318
3186 msgid ""
3187 "The barred field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3188 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3189 "field is required this setting is ignored."
3190 msgstr ""
3191 "Արգելված դաշտը ցույց կտրվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Ցույց տալով դաշտը "
3192 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերի հետ եթե նույնիսկ պահանջված "
3193 "չէ։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
3194
3195 #: 950.data.seed-values.sql:804
3196 msgid "Allow a user to view a fund"
3197 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին դիտելու դրամագլուխը"
3198
3199 #: 950.data.seed-values.sql:11562
3200 msgid "SaskTel"
3201 msgstr "SaskTel"
3202
3203 #: 950.data.seed-values.sql:2613
3204 msgid "Global"
3205 msgstr "Ընդհանուր"
3206
3207 #: 950.data.seed-values.sql:9619
3208 msgid "Tax"
3209 msgstr "Տուրք"
3210
3211 #: 950.data.seed-values.sql:1332
3212 msgid "ADMIN_MARC_CODE"
3213 msgstr "ADMIN_MARC_CODE"
3214
3215 # id::clm.value__-eth id::clm.value__gez
3216 # id::-eth
3217 #: 950.data.seed-values.sql:6277 950.data.seed-values.sql:6304
3218 msgid "Ethiopic"
3219 msgstr "Եթովպերեն"
3220
3221 # id::clm.value__ijo
3222 # id::ijo
3223 #: 950.data.seed-values.sql:6341
3224 msgid "Ijo"
3225 msgstr "Ijo"
3226
3227 # id::ccs.name__14
3228 # id::14
3229 #: 950.data.seed-values.sql:322
3230 msgid "Damaged"
3231 msgstr "Վնասված"
3232
3233 #: 950.data.seed-values.sql:786
3234 msgid "Allow a user to checkout an item that is marked as non-circ"
3235 msgstr "Թույլ տուր ընթերցողին դուրս տալու նյութը որ նշված է չսպասարկվող"
3236
3237 # id::clm.value__nau
3238 # id::nau
3239 #: 950.data.seed-values.sql:6454
3240 msgid "Nauru"
3241 msgstr "Nauru"
3242
3243 #: 950.data.seed-values.sql:830
3244 msgid "Allow a user to view/credit/debit a funding source"
3245 msgstr ""
3246 "Թույլ է տալիս օգտվողին դիտել/կրեդիտ/դեբիտ դնել ֆինանսավորման աղբյուրի վրա"
3247
3248 #: 950.data.seed-values.sql:14198
3249 msgid "Disable Patron Credit"
3250 msgstr "Արգելափակիր հաճախորդի կրեդիտը"
3251
3252 #: 950.data.seed-values.sql:846
3253 msgid "Allow a user to mark a transaction as bad (unrecoverable) debt"
3254 msgstr ""
3255 "Թույլ է տալիս օգտվողին նշելու տրանզակցիան որպես վատ (չվերականգնվող) պարտք"
3256
3257 #: 950.data.seed-values.sql:3625
3258 msgid "Content of notice_text include"
3259 msgstr "notice_text բովանդակությունը ներառում է"
3260
3261 # id::clm.value__geo
3262 # id::geo
3263 #: 950.data.seed-values.sql:6302
3264 msgid "Georgian"
3265 msgstr "Վրացերեն"
3266
3267 #: 950.data.seed-values.sql:2982
3268 msgid "Claim Return Copy Status"
3269 msgstr "Պահանջի վերադարձի պատճենի վիճակ"
3270
3271 # id::clm.value__chk id::clm.value__-tru
3272 # id::chk
3273 #: 950.data.seed-values.sql:6230 950.data.seed-values.sql:6592
3274 msgid "Truk"
3275 msgstr "Truk"
3276
3277 #: 950.data.seed-values.sql:558
3278 msgid "Allow a user to place an item in transit"
3279 msgstr "Թույլ է տալիս օգտվողին դնել նյութը տրանզիտում"
3280
3281 #: 950.data.seed-values.sql:1436
3282 msgid "user_request.update"
3283 msgstr "user_request.update"
3284
3285 #: 950.data.seed-values.sql:14153
3286 msgid "Items Out Lost display setting"
3287 msgstr "Կորած Նյութերի արտածման կարգաբերում"
3288
3289 # id::clm.value__grn id::clm.value__-gua
3290 # id::grn
3291 #: 950.data.seed-values.sql:6318 950.data.seed-values.sql:6319
3292 msgid "Guarani"
3293 msgstr "Guarani"
3294
3295 #: 950.data.seed-values.sql:4858
3296 msgid ""
3297 "If true combines the Volume/Copy Creator and Item Attribute Editor in some "
3298 "instances."
3299 msgstr ""
3300 "Եթե ճիշտ է համադրի հատորի/պատճենի ստեղծողը և նյութի բնութագրիչի խմբագրիչը"
3301
3302 # id::clm.value__sga
3303 # id::sga
3304 #: 950.data.seed-values.sql:6528
3305 msgid "Irish, Old (to 1100)"
3306 msgstr "Irish, Old (to 1100)"
3307
3308 #: 950.data.seed-values.sql:11089
3309 msgid "Established Heading Linking Entry -- Geographic Name"
3310 msgstr "Սահմանված Վերնախորագրի կապի մուտք -- Աշխարհագրական անուն"
3311
3312 # id::clm.value__her
3313 # id::her
3314 #: 950.data.seed-values.sql:6327
3315 msgid "Herero"
3316 msgstr "Herero"
3317
3318 # id::clm.value__roa
3319 # id::roa
3320 #: 950.data.seed-values.sql:6507
3321 msgid "Romance (Other)"
3322 msgstr "Ռոմաներեն (այլ)"
3323
3324 #: 950.data.seed-values.sql:770
3325 msgid "Allow staff to override fine amount checkout failure"
3326 msgstr ""
3327 "Թույլ տուր որ աշխատակազմը վերագրի դւորս տրման ձախողման տուգանքի մեծությունը"
3328
3329 # id::clm.value__eng
3330 # id::eng
3331 #: 950.data.seed-values.sql:6271
3332 msgid "English"
3333 msgstr "Անգլերեն"
3334
3335 #: 950.data.seed-values.sql:1490
3336 msgid "Create Bibliographic Record Peer Type"
3337 msgstr "Ստեղծիր մատենագիտական գրառման զույգի տեսակը"
3338
3339 # id::cam.value__j
3340 # id::j
3341 #: 950.data.seed-values.sql:6649
3342 msgid "Juvenile"
3343 msgstr "Պատանեկան"
3344
3345 #: 950.data.seed-values.sql:11241
3346 msgid "Art and Architecture Thesaurus"
3347 msgstr "Արվեստի և ճարտարապետության տեզաուրուս"
3348
3349 #: 950.data.seed-values.sql:12672
3350 msgid "SIP2 User Verification"
3351 msgstr "SIP2 Օգտվողի ստուգում"
3352
3353 #: 950.data.seed-values.sql:6716
3354 msgid "8 mm."
3355 msgstr "8 մմ"
3356
3357 # id::clm.value__iro
3358 # id::iro
3359 #: 950.data.seed-values.sql:6354
3360 msgid "Iroquoian (Other)"
3361 msgstr "Iroquoian (այլ)"
3362
3363 # id::clm.value__nyn
3364 # id::nyn
3365 #: 950.data.seed-values.sql:6474
3366 msgid "Nyankole"
3367 msgstr "Nyankole"
3368
3369 #: 950.data.seed-values.sql:11065
3370 msgid "Heading -- Chronological Subdivision"
3371 msgstr "Վերնախորագիր --Ժամանակագրական ենթաբաժին"
3372
3373 #: 950.data.seed-values.sql:2620
3374 msgid "Receipt Template"
3375 msgstr "Ստացման ձևանմուշ"
3376
3377 #: 950.data.seed-values.sql:3421
3378 msgid ""
3379 "When a user has more than this number of concurrently active self-serve "
3380 "password reset requests for their account, prevent the user from creating "
3381 "any new self-serve password reset requests until the number of active "
3382 "requests for the user drops back below this number."
3383 msgstr ""
3384 "Երբ օգտվողը ունի այս թվից ավել մրցակից ակտիվ ինքնագրվող գաղտնաբառի վերագրման "
3385 "հարցում, կանխարգելիր օգտվողին ինքնագրվող նոր գաղտնաբառի հարցում անելուց, "
3386 "քանի դեռ ակտիվ հարցումների քանակը այս օգտվողի համար չի նվազել այս թվից ցածր:"
3387
3388 #: 950.data.seed-values.sql:4252 950.data.seed-values.sql:4255
3389 msgid "Default level of patrons' internet access"
3390 msgstr "Ընթերցողի ինտերնետի մուտքի լռակյաց մակարդակ"
3391
3392 #: 950.data.seed-values.sql:766
3393 msgid "Allow staff to override checkout count failure"
3394 msgstr "Թույլ տուր աշխատակազմին վերագրել դուրս տրման հաշվիչի ձախողումը"
3395
3396 # id::clm.value__hun
3397 # id::hun
3398 #: 950.data.seed-values.sql:6334
3399 msgid "Hungarian"
3400 msgstr "Հունգարերեն"
3401
3402 #: 950.data.seed-values.sql:6668
3403 msgid ""
3404 "The item is not a work of fiction and no further identification of the "
3405 "literary form is desired"
3406 msgstr ""
3407 "Նյութը ֆանտաստիկա չէ, և նյութի գրական ժանրի հետագա մասնավորեցման կարիք չկա։"
3408
3409 #: 950.data.seed-values.sql:956
3410 msgid "DELETE_BIB_LEVEL"
3411 msgstr "DELETE_BIB_LEVEL"
3412
3413 # id::clm.value__mdr
3414 # id::mdr
3415 #: 950.data.seed-values.sql:6429
3416 msgid "Mandar"
3417 msgstr "Mandar"
3418
3419 #: 950.data.seed-values.sql:1034
3420 msgid "UPDATE_METABIB_FIELD"
3421 msgstr "UPDATE_METABIB_FIELD"
3422
3423 #: 950.data.seed-values.sql:34
3424 msgid "Note, no blocks"
3425 msgstr "Նշում, բլոկներ չկան"
3426
3427 #: 950.data.seed-values.sql:3178
3428 msgid ""
3429 "The amount of time an item will be held on the shelf before the hold "
3430 "expires. For example: \"2 weeks\" or \"5 days\""
3431 msgstr ""
3432 "Ժամանակի այն մեծությունը որի ընթացքում նյութը կպահվի դարակի վրա մինչ ժամկետի "
3433 "լրանալը։ Օրինակ \"2 շաբաթ\" \"5 օր\""
3434
3435 #: 950.data.seed-values.sql:14097
3436 msgid "Patron Exceeds Max Long-Overdue Threshold"
3437 msgstr "Հաճախորդը գերազանցում է երկար ժամկետանցի մեծագույն սահմանը"
3438
3439 #: 950.data.seed-values.sql:3715
3440 msgid "Allow Credit Card Payments"
3441 msgstr "Թույլատրիր վճարումներ կրեդիտ քարտով"
3442
3443 #: 950.data.seed-values.sql:3574
3444 msgid ""
3445 "When scanning barcodes into Checkout auto-detect if a new patron barcode is "
3446 "scanned and auto-load the new patron."
3447 msgstr ""
3448
3449 #: 950.data.seed-values.sql:1370
3450 msgid "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3451 msgstr "CREATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3452
3453 #: 950.data.seed-values.sql:3124
3454 msgid ""
3455 "When calculating age protection rules use the active date instead of the "
3456 "creation date."
3457 msgstr ""
3458 "Երբ հաշվարկվում են տարիքային պաշտպանության օրենքները ստեղծման ամսաթվի "
3459 "փոխարեն օգտագործիր ակտիվ ամսաթիվը"
3460
3461 #: 950.data.seed-values.sql:1156
3462 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3463 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.void_overdue_on_lost"
3464
3465 # id::clm.value__bra
3466 # id::bra
3467 #: 950.data.seed-values.sql:6210
3468 msgid "Braj"
3469 msgstr "Braj"
3470
3471 #: 950.data.seed-values.sql:13249
3472 msgid "Import non-matching records by default during ACQ file upload"
3473 msgstr ""
3474 "Որպես լռակյաց ներմուծիր չհամընկնող գրառումները ACQ ֆայլի բեռնավորման "
3475 "ընթացքում"
3476
3477 # id::clm.value__ger
3478 # id::ger
3479 #: 950.data.seed-values.sql:6303
3480 msgid "German"
3481 msgstr "Գերմաներեն"
3482
3483 #: 950.data.seed-values.sql:10334
3484 msgid "Import failed due to barcode collision"
3485 msgstr "ներմուծումը տապալվեց կապված շտրիխ կոդի կոլլիզիայի հետ"
3486
3487 #: 950.data.seed-values.sql:12778
3488 msgid "cat"
3489 msgstr "cat"
3490
3491 #: 950.data.seed-values.sql:1226
3492 msgid "Allow a user to update trigger hooks"
3493 msgstr "Թույլլ տուր օգտվողին թարմացնել տրիգերի կեռիկները"
3494
3495 #: 950.data.seed-values.sql:1398
3496 msgid "DELETE_MERGE_PROFILE"
3497 msgstr "DELETE_MERGE_PROFILE"
3498
3499 #: 950.data.seed-values.sql:9071
3500 msgid "An email has been requested for a hold request history."
3501 msgstr "Պահման պահանջի պատմության համար ուղարկվել է էլ փոստի հարցում։"
3502
3503 #: 950.data.seed-values.sql:1438
3504 msgid "user_request.view"
3505 msgstr "user_request.view"
3506
3507 #: 950.data.seed-values.sql:6748 950.data.seed-values.sql:6749
3508 #: 950.data.seed-values.sql:6905 950.data.seed-values.sql:6906
3509 msgid "E-book"
3510 msgstr ""
3511
3512 #: 950.data.seed-values.sql:3601
3513 msgid ""
3514 "Text/HTML/Macros to be inserted into receipt templates in place of "
3515 "%INCLUDE(event_text)%"
3516 msgstr ""
3517 "Text/HTML/Macros պետք է ներդրվեն ստացման ձևանմուշներում սրա "
3518 "փոխարեն%INCLUDE(event_text)%"
3519
3520 # id::clm.value__vie
3521 # id::vie
3522 #: 950.data.seed-values.sql:6615
3523 msgid "Vietnamese"
3524 msgstr "Վիետնամերեն"
3525
3526 #: 950.data.seed-values.sql:1374
3527 msgid "CREATE_MERGE_PROFILE"
3528 msgstr "CREATE_MERGE_PROFILE"
3529
3530 #: 950.data.seed-values.sql:1016
3531 msgid "UPDATE_COPY_STATUS"
3532 msgstr "UPDATE_COPY_STATUS"
3533
3534 # id::clm.value__nzi
3535 # id::nzi
3536 #: 950.data.seed-values.sql:6476
3537 msgid "Nzima"
3538 msgstr "Nzima"
3539
3540 # id::clm.value__dut
3541 # id::dut
3542 #: 950.data.seed-values.sql:6264
3543 msgid "Dutch"
3544 msgstr "Հոլանդերեն"
3545
3546 #: 950.data.seed-values.sql:2510 950.data.seed-values.sql:2511
3547 msgid "OPAC Font Size"
3548 msgstr "ՀՕԱՔ ֆոնտի չափ"
3549
3550 #: 950.data.seed-values.sql:2614
3551 msgid "Finances"
3552 msgstr "Ֆինանսներ"
3553
3554 #: 950.data.seed-values.sql:2618
3555 msgid "Booking"
3556 msgstr "Ամրագրում"
3557
3558 # id::clm.value__nap
3559 # id::nap
3560 #: 950.data.seed-values.sql:6453
3561 msgid "Neapolitan Italian"
3562 msgstr "Neapolitan Italian"
3563
3564 #: 950.data.seed-values.sql:12314
3565 msgid "Qwest Wireless"
3566 msgstr "Qwest Wireless"
3567
3568 #: 950.data.seed-values.sql:4867
3569 msgid ""
3570 "URL for remote directory containing list column settings.  The format and "
3571 "naming convention for the files found in this directory match those in the "
3572 "local settings directory for a given workstation.  An administrator could "
3573 "create the desired settings locally and then copy all the tree_columns_for_* "
3574 "files to the remote directory."
3575 msgstr ""
3576 "URL հեռավար թղթապանակի համար որ պարունակում է սյունակի կարգաբերումների "
3577 "ցանկը։ Ձևաչափի և անվանման համաձայնությունները աշխատանքային կայանի այս "
3578 "թղթապանակում գտնավծ ֆայլերի համար համընկնում են տեղային կարգաբերումների "
3579 "թղթապանակին։ Կառավարիչը կարող է ստեղծել ցանկալի կարգաբերումները տեղային ձևով "
3580 "ապա պատճենել բոլոր tree_columns_for_* ֆայլերը հեռավար թղթապանակում։"
3581
3582 # id::ccs.name__4
3583 # id::4
3584 #: 950.data.seed-values.sql:312
3585 msgid "Missing"
3586 msgstr "Բացակա"
3587
3588 # id::clm.value__ota
3589 # id::ota
3590 #: 950.data.seed-values.sql:6483
3591 msgid "Turkish, Ottoman"
3592 msgstr "Թուրքերեն, Օտոման"
3593
3594 #: 950.data.seed-values.sql:9678
3595 msgid "Holds: Allow holds on empty issuances"
3596 msgstr "Պահումներ։ Թույլ տուր պահումներ դատարկ տաքէերի համար։"
3597
3598 #: 950.data.seed-values.sql:1420
3599 msgid "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3600 msgstr "UPDATE_INVOICE_ITEM_TYPE"
3601
3602 # id::clm.value__sun
3603 # id::sun
3604 #: 950.data.seed-values.sql:6561
3605 msgid "Sundanese"
3606 msgstr "Sundanese"
3607
3608 #: 950.data.seed-values.sql:628
3609 msgid "User may delete a patron statistical category entry map"
3610 msgstr "Օգտվողը կարղ է ջնջել հաճախորդի վիճակագրական դասի մուտքի քարտեզը"
3611
3612 #: 950.data.seed-values.sql:712
3613 msgid ""
3614 "Allow a user to abort a copy transit if the user is not at the transit "
3615 "source or dest"
3616 msgstr ""
3617 "Թույլ տուր օգտվողին վիժեցնել պատճենի տրանզիտը եթե օգտվողը տրանզիտի "
3618 "աղբյուրում կամ նպատակակետում չէ։"
3619
3620 #: 950.data.seed-values.sql:9082
3621 msgid "A hold request history needs to be formatted for printing."
3622 msgstr "Պահման հարցման պատմություը կարիք ունի տպելու համար ձևավորման։"
3623
3624 #: 950.data.seed-values.sql:5183
3625 msgid "View Holds"
3626 msgstr "Դիտիր պահումները"
3627
3628 #: 950.data.seed-values.sql:4198 950.data.seed-values.sql:4201
3629 msgid "Suppress popup-dialogs during check-in."
3630 msgstr "Հետ ընդունման ժամանակ ճնշիր բացվող երկխոսությունները"
3631
3632 #: 950.data.seed-values.sql:12348
3633 msgid "Unicel"
3634 msgstr "Unicel"
3635
3636 #: 950.data.seed-values.sql:365
3637 msgid "Spanish (Mexico)"
3638 msgstr "Իսպաներեն (Մեքսիկա)"
3639
3640 # id::citm.value__i
3641 # id::i
3642 #: 950.data.seed-values.sql:6663
3643 msgid "Nonmusical sound recording"
3644 msgstr "Ոչ երաժշտական ձայներիզներ"
3645
3646 #: 950.data.seed-values.sql:1624
3647 msgid "Patrons"
3648 msgstr "Ընթերցողներ"
3649
3650 #: 950.data.seed-values.sql:1052
3651 msgid "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3652 msgstr "UPDATE_VOLUME_NOTE"
3653
3654 #: 950.data.seed-values.sql:9621
3655 msgid "Shipping Charge"
3656 msgstr "Առաքման ծախս"
3657
3658 # id::clm.value__nbl
3659 # id::nbl
3660 #: 950.data.seed-values.sql:6456
3661 msgid "Ndebele (South Africa)"
3662 msgstr "Ndebele (Հարաֆային Աֆրիկա)"
3663
3664 #: 950.data.seed-values.sql:928
3665 msgid "CREATE_LASSO_MAP"
3666 msgstr "CREATE_LASSO_MAP"
3667
3668 # id::clm.value__pro
3669 # id::pro
3670 #: 950.data.seed-values.sql:6501
3671 msgid "Provençal (to 1500)"
3672 msgstr "Provençal (to 1500)"
3673
3674 #: 950.data.seed-values.sql:102
3675 msgid "Series"
3676 msgstr "Մատենաշար"
3677
3678 #: 950.data.seed-values.sql:9690
3679 msgid "Authority Automation: Disable bib-authority link tracking"
3680 msgstr "Հեղինակավորի ավտոմատացում։ Արգելի bib-authority կապի հետևումը"
3681
3682 # id::clm.value__bin
3683 # id::bin
3684 #: 950.data.seed-values.sql:6205
3685 msgid "Edo"
3686 msgstr "Edo"
3687
3688 # id::clm.value__ile
3689 # id::ile
3690 #: 950.data.seed-values.sql:6343
3691 msgid "Interlingue"
3692 msgstr "Interlingue"
3693
3694 #: 950.data.seed-values.sql:9613
3695 msgid "Canadian Dollars"
3696 msgstr "Կանադական դոլարներ"
3697
3698 #: 950.data.seed-values.sql:1434
3699 msgid "user_request.delete"
3700 msgstr "user_request.delete"
3701
3702 # id::clm.value__epo id::clm.value__-esp
3703 # id::epo
3704 #: 950.data.seed-values.sql:6273 950.data.seed-values.sql:6275
3705 msgid "Esperanto"
3706 msgstr "Էսպերանտո"
3707
3708 #: 950.data.seed-values.sql:14114
3709 msgid "Patron Self-Reg. Display Timeout"
3710 msgstr "Հաճախորդի ինքն գրանցման արտածման ժամանակի լրացում"
3711
3712 #: 950.data.seed-values.sql:556
3713 msgid "Allow a user to check in a copy"
3714 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին հետ ընդունելու պատճեն"
3715
3716 #: 950.data.seed-values.sql:100 950.data.seed-values.sql:387
3717 #: 950.data.seed-values.sql:408 950.data.seed-values.sql:427
3718 #: 950.data.seed-values.sql:13557
3719 msgid "Author"
3720 msgstr "Հեղինակ"
3721
3722 #: 950.data.seed-values.sql:13118 950.data.seed-values.sql:13124
3723 msgid "Link Checker's Review Attempt interface's saved columns"
3724 msgstr "Կապրի Ստուգողի գրախոսման փորձի միջերեսի հիշված սյունակը"
3725
3726 # id::crcd.name__5
3727 # id::5
3728 #: 950.data.seed-values.sql:263
3729 msgid "2_months_2_renew"
3730 msgstr "2_months_2_renew"
3731
3732 #: 950.data.seed-values.sql:6781 950.data.seed-values.sql:6782
3733 #: 950.data.seed-values.sql:6847 950.data.seed-values.sql:6848
3734 #: 950.data.seed-values.sql:6938 950.data.seed-values.sql:6939
3735 msgid "CD Audiobook"
3736 msgstr ""
3737
3738 #: 950.data.seed-values.sql:43
3739 msgid "Patron has been referred to a collections agency"
3740 msgstr "Հաճախորդը ուղղորդվել է դեպի հավաքածուների գործակալություն"
3741
3742 #: 950.data.seed-values.sql:4714
3743 msgid ""
3744 "The suffix field will be shown on the patron registration screen. Showing a "
3745 "field makes it appear with required fields even when not required. If the "
3746 "field is required this setting is ignored."
3747 msgstr ""
3748 "Վերջածանցի դաշտը ցույց կտրվի հաճախորդի գրանցման պաստառում։ Դաշտի ցույց տալը "
3749 "թույլ է տալիս որ այն հայտնվի պահանջվող դաշտերով, եթե նույնիսկ նույնիսկ "
3750 "պահանջված չեն։ Եթե դաշտը պահանջված է, այս կարգաբերումը անտեսվում է։"
3751
3752 #: 950.data.seed-values.sql:610
3753 msgid "User may update a copy statistical category"
3754 msgstr "Օգտվողը կարող է թարմացնել պատճենի վիճակագրական դասը։"
3755
3756 # id::cifm.value__a
3757 # id::a
3758 #: 950.data.seed-values.sql:6684
3759 msgid "Microfilm"
3760 msgstr "Միկրոֆիլմ"
3761
3762 #: 950.data.seed-values.sql:1472
3763 msgid "Create prefix label definition."
3764 msgstr "Ստեղծիր նախածանցի պիտակի սահմանումը"
3765
3766 #: 950.data.seed-values.sql:2546 950.data.seed-values.sql:2547
3767 msgid "Copy Editor Template"
3768 msgstr "Պատճենի խմաբրիչի ձևանմուշ"
3769
3770 #: 950.data.seed-values.sql:3754
3771 msgid "Required if using a developer/test account with AuthorizeNet"
3772 msgstr ""
3773 "Պահանջված է, եթե օգտագործվում է նախագծողի/թեստավորողի հաշիվը AuthorizeNet-ի "
3774 "հետ"
3775
3776 #: 950.data.seed-values.sql:13300
3777 msgid "Merge records on single match by default during ACQ file upload"
3778 msgstr ""
3779 "Որպես լռակյաց ձուլիր գրառումները մկ համընկնման դեպքում ACQ ֆայլ բեռնավորելիս"
3780
3781 #: 950.data.seed-values.sql:9480
3782 msgid "One or more biblio record entries need to be formatted for printing."
3783 msgstr ""
3784 "Մեկ կամ ավել մատեն գրառումների մուտքեր կարիք ունեն տպելու համար ձևավորման"
3785
3786 # id::clm.value__ita
3787 # id::ita
3788 #: 950.data.seed-values.sql:6355
3789 msgid "Italian"
3790 msgstr "Իտալերեն"
3791
3792 # id::clm.value__aus
3793 # id::aus
3794 #: 950.data.seed-values.sql:6182
3795 msgid "Australian languages"
3796 msgstr "Ավստրալիական լեզուներ"
3797
3798 # id::clm.value__roh
3799 # id::roh
3800 #: 950.data.seed-values.sql:6508
3801 msgid "Raeto-Romance"
3802 msgstr "Raeto-Romance"
3803
3804 #: 950.data.seed-values.sql:1524
3805 msgid "Allows a user to manually adjust a patron's active cards"
3806 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին ձեռքով հավասարեցնել հաճախորդի ակտիվ քարտերը"
3807
3808 #: 950.data.seed-values.sql:10436
3809 msgid ""
3810 "Print output has been requested for records in an Importer Authority Queue."
3811 msgstr ""
3812 "Տպելու ելքը պահանջվել է Ներմուծման Հեղինակավորի Հերթի գրառումների համար"
3813
3814 #: 950.data.seed-values.sql:3463
3815 msgid "Invalid patron address penalty"
3816 msgstr "Սխալ հաճախորդի հասցեի տուգանք"
3817
3818 #: 950.data.seed-values.sql:934
3819 msgid "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3820 msgstr "CREATE_NET_ACCESS_LEVEL"
3821
3822 #: 950.data.seed-values.sql:4225
3823 msgid "Idle timeout"
3824 msgstr "Իդեալական ժամանակի դադար"
3825
3826 #: 950.data.seed-values.sql:1564
3827 msgid "Allows a user to create/retrieve/update/delete user activity types"
3828 msgstr ""
3829 "Թույլ տուր օգտվողին ստեղծելու/կանչելու/թարմացնելու/ջնջելու օգտվողի "
3830 "ակտիվության տեսակները"
3831
3832 #: 950.data.seed-values.sql:1014
3833 msgid "UPDATE_COPY_NOTE"
3834 msgstr "UPDATE_COPY_NOTE"
3835
3836 # id::clm.value__chu
3837 # id::chu
3838 #: 950.data.seed-values.sql:6236
3839 msgid "Church Slavic"
3840 msgstr "Church Slavic"
3841
3842 #: 950.data.seed-values.sql:378
3843 msgid "‡biblios.net"
3844 msgstr "‡biblios.net"
3845
3846 #: 950.data.seed-values.sql:1460
3847 msgid "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3848 msgstr "ADMIN_SERIAL_DISTRIBUTION"
3849
3850 #: 950.data.seed-values.sql:3535
3851 msgid "Patron Login Timeout (in seconds)"
3852 msgstr "Հաճախորդի մուտքի ժամանակի դադար (վայրկյաններ)"
3853
3854 #: 950.data.seed-values.sql:2658 950.data.seed-values.sql:2661
3855 msgid "Default copy location"
3856 msgstr "Լռակյաց պատճենի տեղաբաշխում"
3857
3858 #: 950.data.seed-values.sql:23
3859 msgid "Patron exceeds fine threshold"
3860 msgstr "Հաճախորդը գերազանցեց տուգանքի շեմը"
3861
3862 #: 950.data.seed-values.sql:11099
3863 msgid "See From Tracing -- Corporate Name"
3864 msgstr "Տես Այնտեղից հետագիծ -- Համատեղ մարմին"
3865
3866 #: 950.data.seed-values.sql:13192
3867 msgid "Upload Default Provider"
3868 msgstr "Բեռնավորի լռակյաց ուղեկցողին"
3869
3870 #: 950.data.seed-values.sql:9786
3871 msgid ""
3872 "Circ: Use original circulation library on opac renewal instead of user home "
3873 "library"
3874 msgstr ""
3875 "Տացք։ Օգտագործի բնօրինակ տացքի գրադարանը ՀՕԱՔի թարմացումներում, օգտվողի "
3876 "տնային գրադարանի փոխարեն"
3877
3878 #: 950.data.seed-values.sql:1380
3879 msgid "CREATE_USER_BTYPE"
3880 msgstr "CREATE_USER_BTYPE"
3881
3882 # id::clm.value__mar
3883 # id::mar
3884 #: 950.data.seed-values.sql:6425
3885 msgid "Marathi"
3886 msgstr "Marathi"
3887
3888 #: 950.data.seed-values.sql:1386
3889 msgid "DELETE_BIB_SOURCE"
3890 msgstr "DELETE_BIB_SOURCE"
3891
3892 #: 950.data.seed-values.sql:3313
3893 msgid ""
3894 "Enabling this setting causes retroactive creation of not-yet-existing "
3895 "overdue fines on lost item checkin, up to the point of checkin time (or max "
3896 "fines is reached).  This is different than \"restore overdue on lost\", "
3897 "because it only creates new overdue fines.  Use both settings together to "
3898 "get the full complement of overdue fines for a lost item"
3899 msgstr ""
3900 "Թույլատրելով այս կարգաբերումները հանգեցնում է ռետրոակտիվ դեռ չստեղծված "
3901 "ժամկետանց տուգանքների կամ կորած նյութի հետ ընդունման, մինչև հետ ընդունման "
3902 "ժամը (կամ մեծագույն տուգանքներին են հասել)։ Սա տարբեր է քան \"վերականգնի "
3903 "ժամկետանցը կորելու դեպքում\", քանի որ այն միայն ստեղծում է նոր ժամկետանց "
3904 "տուգանքներ։ Օգտագործի երկու կարգաբերումներն էլմիասին որ կորած նյութի համար "
3905 "ստանաս ամբողջական լրացում ժամկետանց տուգանքի համար։"
3906
3907 #: 950.data.seed-values.sql:3484
3908 msgid ""
3909 "Amount of time to wait before changing an item from \"reshelving\" status to "
3910 "\"available\".  Examples: \"1 day\", \"6 hours\""
3911 msgstr ""
3912 "Այն ժամանակը որ հարկավոր է սպասել մինչ նյութԻ վիճակը կփոխվի "
3913 "\"վերադասավորումից\" \"հասանելիի\"։ Օրինակ՝ \"1 օր\", \"6 ժամ\""
3914
3915 #: 950.data.seed-values.sql:12676
3916 msgid "OPAC Login (tpac)"
3917 msgstr "ՀՕԱՔ մուտք (tpac)"
3918
3919 #: 950.data.seed-values.sql:1026
3920 msgid "UPDATE_LANGUAGE"
3921 msgstr "UPDATE_LANGUAGE"
3922
3923 #: 950.data.seed-values.sql:12416
3924 msgid "USA Mobility"
3925 msgstr "USA Mobility"
3926
3927 #: 950.data.seed-values.sql:451
3928 msgid "Local Library System"
3929 msgstr "Տեղային գրադարանային համակարգ"
3930
3931 # id::clm.value__kor
3932 # id::kor
3933 #: 950.data.seed-values.sql:6383
3934 msgid "Korean"
3935 msgstr "Կորեերեն"
3936
3937 #: 950.data.seed-values.sql:11269 950.data.seed-values.sql:11275
3938 msgid "Default SMS/Text Carrier"
3939 msgstr "Լռակյաց SMS/Text կրիչ"
3940
3941 #: 950.data.seed-values.sql:3511
3942 msgid "Use audio alerts for selfcheck events"
3943 msgstr "Ինքնաստուգվող պատահարների համար ընտրիր ձայնային զգուշացում"
3944
3945 # id::clm.value__elx
3946 # id::elx
3947 #: 950.data.seed-values.sql:6270
3948 msgid "Elamite"
3949 msgstr "Elamite"
3950
3951 #: 950.data.seed-values.sql:3400
3952 msgid "Skip offline renewal if newer item Status Changed Time."
3953 msgstr ""
3954 "Բաց թող ցանցից անջատված թարմացումը եթե ավելի նոր նյութի իճակը փոխեց ժամը"
3955
3956 #: 950.data.seed-values.sql:4037
3957 msgid ""
3958 "This will hide certain org units in the public OPAC if the Physical Location "
3959 "(url param \"physical_loc\") for the OPAC inherits this setting.  This "
3960 "setting specifies an org unit depth, that together with the OPAC Physical "
3961 "Location determines which section of the Org Hierarchy should be visible in "
3962 "the OPAC.  For example, a stock Evergreen installation will have a 3-tier "
3963 "hierarchy (Consortium/System/Branch), where System has a depth of 1 and "
3964 "Branch has a depth of 2.  If this setting contains a depth of 1 in such an "
3965 "installation, then every library in the System in which the Physical "
3966 "Location belongs will be visible, and everything else will be hidden.  A "
3967 "depth of 0 will effectively make every org visible.  The embedded OPAC in "
3968 "the staff client ignores this setting."
3969 msgstr ""
3970
3971 #: 950.data.seed-values.sql:1040
3972 msgid "UPDATE_ORG_TYPE"
3973 msgstr "UPDATE_ORG_TYPE"
3974
3975 # id::clm.value__mak
3976 # id::mak
3977 #: 950.data.seed-values.sql:6420
3978 msgid "Makasar"
3979 msgstr "Makasar"
3980
3981 #: 950.data.seed-values.sql:2829
3982 msgid "Spine and pocket label font family"
3983 msgstr "Կողային և գրպանի պիտակի ֆոնտի ընտանիք"
3984
3985 #: 950.data.seed-values.sql:2919
3986 msgid "Booking elbow room"
3987 msgstr "պատվիրվում է արմունկի սենյակը"
3988
3989 #: 950.data.seed-values.sql:734
3990 msgid "Allow a user to un-bar a patron"
3991 msgstr "Թույլ տւոր օգտվողին հետ բերել ընթերցողին"
3992
3993 # id::clm.value__lug
3994 # id::lug
3995 #: 950.data.seed-values.sql:6410
3996 msgid "Ganda"
3997 msgstr "Ganda"
3998
3999 #: 950.data.seed-values.sql:13226
4000 msgid "Upload Default Merge Profile"
4001 msgstr "Բեռնավորի լռակյաց ձուլման պրոֆայլը"
4002
4003 # id::clm.value__hit
4004 # id::hit
4005 #: 950.data.seed-values.sql:6331
4006 msgid "Hittite"
4007 msgstr "Հեթիթերեն"
4008
4009 #: 950.data.seed-values.sql:1050
4010 msgid "UPDATE_TRANSIT"
4011 msgstr "UPDATE_TRANSIT"
4012
4013 #: 950.data.seed-values.sql:9661
4014 msgid "The quantity of goods that is on back-order."
4015 msgstr "Ապրանքների որակը որոնք հետին պատվերում են։"
4016
4017 #: 950.data.seed-values.sql:3319
4018 msgid "Lost items usable on checkin"
4019 msgstr "կորած նյութերը պետքական են հետ ընդունելուց"
4020
4021 # id::cifm.value__f
4022 # id::f
4023 #: 950.data.seed-values.sql:6688 950.data.seed-values.sql:6739
4024 #: 950.data.seed-values.sql:6740 950.data.seed-values.sql:6814
4025 #: 950.data.seed-values.sql:6815 950.data.seed-values.sql:6896
4026 #: 950.data.seed-values.sql:6897
4027 msgid "Braille"
4028 msgstr "Բրայլ"
4029
4030 #: 950.data.seed-values.sql:892
4031 msgid ""
4032 "Allows a user to add/remove/edit users in the \"Acquisitions "
4033 "Administrators\" group"
4034 msgstr ""
4035 "Թույլ տուր օգտվողին ավելացնել/հեռացնել/խմբագրել օգտվողներին \"Համալրման "
4036 "կառավարում\" խմբում"
4037
4038 # id::citm.value__p
4039 # id::p
4040 #: 950.data.seed-values.sql:6658
4041 msgid "Mixed materials"
4042 msgstr "Խառը նյութեր"
4043
4044 #: 950.data.seed-values.sql:3142
4045 msgid "Show all canceled holds that were canceled within this amount of time"
4046 msgstr ""
4047 "Ցույց տուր բոլոր չեղյալ արված պահումները որոնք չեղյալ են արվել որոշակի "
4048 "ժամանակահատվածում"
4049
4050 #: 950.data.seed-values.sql:1148
4051 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
4052 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.org.bounced_emails"
4053
4054 #: 950.data.seed-values.sql:2606
4055 msgid "Security"
4056 msgstr "Անվտանգություն"
4057
4058 # id::ccs.name__8
4059 # id::8
4060 #: 950.data.seed-values.sql:316
4061 msgid "On holds shelf"
4062 msgstr "Պահված դարակի վրա"
4063
4064 #: 950.data.seed-values.sql:3436
4065 msgid "Maximum concurrently active self-serve password reset requests"
4066 msgstr "Մեծագույն մրցակցող ակտիվ ինքնասապարակվող գաղտնաբառի վերագրման պահանջ"
4067
4068 #: 950.data.seed-values.sql:10354
4069 msgid "Invalid value for \"circ_lib\""
4070 msgstr "Անիրական արժեք \"circ_lib\" համար"
4071
4072 # id::clm.value__ypk
4073 # id::ypk
4074 #: 950.data.seed-values.sql:6632
4075 msgid "Yupik languages"
4076 msgstr "Yupik languages"
4077
4078 # id::clm.value__tvl
4079 # id::tvl
4080 #: 950.data.seed-values.sql:6602
4081 msgid "Tuvaluan"
4082 msgstr "Tuvaluan"
4083
4084 #: 950.data.seed-values.sql:12663
4085 msgid "SIP2 Proxy Login"
4086 msgstr "SIP2 միջնորդավորված գրանցում"
4087
4088 # id::clm.value__nso
4089 # id::nso
4090 #: 950.data.seed-values.sql:6470
4091 msgid "Northern Sotho"
4092 msgstr "Northern Sotho"
4093
4094 #: 950.data.seed-values.sql:3799
4095 msgid "Often \"PayPal\" or \"VeriSign\", sometimes others"
4096 msgstr "Հաճախ \"PayPal\" կամ \"VeriSign\", հաճախ այլ"
4097
4098 # id::clm.value__kab
4099 # id::kab
4100 #: 950.data.seed-values.sql:6361
4101 msgid "Kabyle"
4102 msgstr "Kabyle"
4103
4104 #: 950.data.seed-values.sql:522
4105 msgid "Allow a user to renew items"
4106 msgstr "Թույլ տուր օգտվողին թարմացնելու նյութերը"
4107
4108 #: 950.data.seed-values.sql:996
4109 msgid "DELETE_TRANSIT"
4110 msgstr "DELETE_TRANSIT"
4111
4112 #: 950.data.seed-values.sql:11043
4113 msgid "See From Tracing -- Uniform Title"
4114 msgstr "Տես Այնտեղից հետագիծ -- Հանընդհանուր վերնագիր"
4115
4116 #: 950.data.seed-values.sql:456
4117 msgid "Sub-library"
4118 msgstr "Ենթագրադարան"
4119
4120 #: 950.data.seed-values.sql:4543
4121 msgid ""
4122 "The evening_phone field will be suggested on the patron registration screen. "
4123 "Suggesting a field makes it appear when suggested fields are shown. If the "
4124 "field is shown or required this setting is ignored."
4125 msgstr ""
4126 "evening_phone դաշտը կառաջարկվի ընթերցողի գրանցման պաստառում։ Առաջարկելով "
4127 "դաշտ թույլ է տալիս որ այն տեսանելի դառնա։ Եթե դաշտը ցույց է տրված կամ "
4128 "պահանջված էայս կարգաբերումը անտեսվում է։"
4129
4130 #: 950.data.seed-values.sql:11246
4131 msgid "Alternate no attempt to code"
4132 msgstr "Այլընտրանք չկա կոդի փորձ"
4133
4134 #: 950.data.seed-values.sql:4010
4135 msgid "Regular expression defining the patron barcode format"
4136 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդի ձևաչափը սահմանող կանոնավոր արտահայտություն"
4137
4138 #: 950.data.seed-values.sql:932
4139 msgid "CREATE_METABIB_FIELD"
4140 msgstr "CREATE_METABIB_FIELD"
4141
4142 #: 950.data.seed-values.sql:37
4143 msgid "Alerting block on Circ and Renew"
4144 msgstr "Զգուշացման բլոկ Տացքում և Պահումներում"
4145
4146 #: 950.data.seed-values.sql:3769
4147 msgid "Name default credit processor"
4148 msgstr "Անվան կռակյաց կրեդիտի պրոցեսոր"
4149
4150 #: 950.data.seed-values.sql:4684
4151 msgid "Suggest prefix field on patron registration"
4152 msgstr "Առաջարկի նախածանցի դաշտ ընթերցող գրանցելիս"
4153
4154 #: 950.data.seed-values.sql:3394
4155 msgid ""
4156 "Skip offline checkout transaction (raise exception when processing) if item "
4157 "Status Changed Time is newer than the recorded transaction time.  WARNING: "
4158 "The Reshelving to Available status rollover will trigger this."
4159 msgstr ""
4160 "Բաց թող ցանցից անջատված դուրս տրման տրանզակցիան (թույլ տուր բացառություն երբ "
4161 "կատարվում է) եթե Նյութի Վիճակի Փոփոխման Ժամը ավելի նոր է քան գրանցված "
4162 "տրանզակցիայի ժամը։ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Վերադասավորումը հասանելիի վիճակի կիրականացնի "
4163 "սա։"
4164
4165 # id::clm.value__-mla id::clm.value__mlg
4166 # id::-mla
4167 #: 950.data.seed-values.sql:6436 950.data.seed-values.sql:6437
4168 msgid "Malagasy"
4169 msgstr "Malagasy"
4170
4171 #: 950.data.seed-values.sql:1046
4172 msgid "UPDATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
4173 msgstr "UPDATE_RELEVANCE_ADJUSTMENT"
4174
4175 #: 950.data.seed-values.sql:12647
4176 msgid "Full Overlay"
4177 msgstr ""
4178
4179 # id::clm.value__lad
4180 # id::lad
4181 #: 950.data.seed-values.sql:6393
4182 msgid "Ladino"
4183 msgstr "Ladino"
4184
4185 #: 950.data.seed-values.sql:6706
4186 msgid "EIAJ"
4187 msgstr "EIAJ"
4188
4189 # id::clm.value__phn
4190 # id::phn
4191 #: 950.data.seed-values.sql:6495
4192 msgid "Phoenician"
4193 msgstr "Phoenician"
4194
4195 #: 950.data.seed-values.sql:1008
4196 msgid "UPDATE_BIB_LEVEL"
4197 msgstr "UPDATE_BIB_LEVEL"
4198
4199 #: 950.data.seed-values.sql:1006
4200 msgid "UPDATE_AUDIENCE"
4201 msgstr "UPDATE_AUDIENCE"
4202
4203 #: 950.data.seed-values.sql:3139
4204 msgid "Canceled holds display age"
4205 msgstr "Չեղյալ արված պահումների արտածման տարիք"
4206
4207 #: 950.data.seed-values.sql:3544
4208 msgid "Require Patron Password"
4209 msgstr "Պահանջում է Հաճախորդի գաղտնաբառ"
4210
4211 #: 950.data.seed-values.sql:3943
4212 msgid "Regular expression defining the password format"
4213 msgstr "Կանոնավոր արտահայտություն որ սահմանում է գաղտնաբառի ձևաչափը"
4214
4215 #: 950.data.seed-values.sql:6710
4216 msgid "CED videodisc"
4217 msgstr "CED տեսասկավառակ"
4218
4219 # id::clm.value__pan
4220 # id::pan
4221 #: 950.data.seed-values.sql:6489
4222 msgid "Panjabi"
4223 msgstr "Panjabi"
4224
4225 # id::clm.value__raj
4226 # id::raj
4227 #: 950.data.seed-values.sql:6504
4228 msgid "Rajasthani"
4229 msgstr "Rajasthani"
4230
4231 #: 950.data.seed-values.sql:1118
4232 msgid "VIEW_AUTHORITY_RECORD_NOTES"
4233 msgstr "VIEW_AUTHORITY_RECORD_NOTES"
4234
4235 #: 950.data.seed-values.sql:11511
4236 msgid "Bell Mobility & Solo Mobile (Alternate)"
4237 msgstr "Bell Mobility & Solo Mobile (Այլընտրանք)"
4238
4239 #: 950.data.seed-values.sql:4423
4240 msgid "Show calendar widget for dob field on patron registration"
4241 msgstr "Ցույց տուր օրացույցը Ծննդ տարեթիվ դաշտի համար ընթերցող գրանցելիս"
4242
4243 #: 950.data.seed-values.sql:5104
4244 msgid "TCN Value"
4245 msgstr "TCN արժեք"
4246
4247 #: 950.data.seed-values.sql:13243
4248 msgid "Upload Import Non Matching by Default"
4249 msgstr "Բեռնավորի Ներմուծիր չհամընկնողը որպես լռակյաց"
4250
4251 #: 950.data.seed-values.sql:1170
4252 msgid "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.reshelving_complete.interval"
4253 msgstr "UPDATE_ORG_UNIT_SETTING.circ.reshelving_complete.interval"
4254
4255 # id::clm.value__lol
4256 # id::lol
4257 #: 950.data.seed-values.sql:6405
4258 msgid "Mongo-Nkundu"
4259 msgstr "Mongo-Nkundu"
4260
4261 # id::clm.value__kum
4262 # id::kum
4263 #: 950.data.seed-values.sql:6389
4264 msgid "Kumyk"
4265 msgstr "Kumyk"
4266
4267 #: 950.data.seed-values.sql:13
4268 msgid "Back-to-back"
4269 msgstr "Հետ-առ-հետ"
4270
4271 # id::clm.value__ava
4272 # id::ava
4273 #: 950.data.seed-values.sql:6183
4274 msgid "Avaric"
4275 msgstr "Avaric"
4276
4277 #: 950.data.seed-values.sql:27
4278 msgid "Patron exceeds max checked out item threshold"
4279 msgstr "Հաճախորդը գերազանցում է ամենաշատ դուրս տրված նյութերի շեմը"
4280
4281 #: 950.data.seed-values.sql:1488
4282 msgid "Create/Update/Delete SVF Record Attribute Defintion"
4283 msgstr "Ստեղծիր/Թարմացրու/Ջնջիր SVF գրառման բաղադրիչի սահմանումը"
4284
4285 #: 950.data.seed-values.sql:1244
4286 msgid "Allow a user to delete trigger validators"
4287 msgstr "Թույլ տւոր օգտվողին ջնջելու տրիգերի փոխճանաչողները"
4288
4289 #: 950.data.seed-values.sql:944
4290 msgid "CREATE_PERM"
4291 msgstr "CREATE_PERM"
4292
4293 # id::clm.value__tpi
4294 # id::tpi
4295 #: 950.data.seed-values.sql:6591
4296 msgid "Tok Pisin"
4297 msgstr "Tok Pisin"
4298
4299 #: 950.data.seed-values.sql:25
4300 msgid "Patron exceeds max overdue item threshold"
4301 msgstr "Հաճախորդը գերազանցում է ամենամեծ ժամկետանցի շեմը"
4302
4303 #: 950.data.seed-values.sql:12695
4304 msgid "Charge fines on overdue circulations when closed"
4305 msgstr "Գանձիր տուգանքներ ժամկետանց տացքիերից երբ փակված է"
4306
4307 #: 950.data.seed-values.sql:2516 950.data.seed-values.sql:2517
4308 msgid "OPAC Search Depth"
4309 msgstr "ՀՕԱՔ որոնման խորություն"
4310
4311 #: 950.data.seed-values.sql:2640
4312 msgid "Set copy creator as receiver"
4313 msgstr "Դիր պատճենի ստեղծողին որպես ստացող"
4314
4315 # id::clm.value__ban
4316 # id::ban
4317 #: 950.data.seed-values.sql:6193
4318 msgid "Balinese"
4319 msgstr "Balinese"
4320
4321 # id::clm.value__tkl
4322 # id::tkl
4323 #: 950.data.seed-values.sql:6586
4324 msgid "Tokelauan"
4325 msgstr "Tokelauan"
4326
4327 #: 950.data.seed-values.sql:964
4328 msgid "DELETE_HOURS_OF_OPERATION"
4329 msgstr "DELETE_HOURS_OF_OPERATION"
4330
4331 #: 950.data.seed-values.sql:12795
4332 msgid "GUI: Hide these fields within the Item Attribute Editor"
4333 msgstr "GUI: Թաքցրու այս դաշտերը Նյութի Բնութագրիչների Խմբագրիչի ներսում"
4334
4335 #: 950.data.seed-values.sql:135
4336 msgid "Conference Author"
4337 msgstr "Կոնֆերանսի հեղինակ"
4338
4339 #: 950.data.seed-values.sql:12961
4340 msgid "Leave transaction open when lost balance equals zero"
4341 msgstr "Թող տրանզակցիան բաց երբ կորած հաշվեկշիռը հավասար է զրոի։"
4342
4343 #: 950.data.seed-values.sql:6729
4344 msgid "78 rpm"
4345 msgstr ""
4346
4347 #: 950.data.seed-values.sql:966
4348 msgid "DELETE_ITEM_FORM"
4349 msgstr "DELETE_ITEM_FORM"
4350
4351 # id::clm.value__mul
4352 # id::mul
4353 #: 950.data.seed-values.sql:6446
4354 msgid "Multiple languages"
4355 msgstr "Բազմաթիվ լեզուներ"
4356
4357 # id::clm.value__mlt
4358 # id::mlt
4359 #: 950.data.seed-values.sql:6438
4360 msgid "Maltese"
4361 msgstr "Maltese"
4362
4363 #: 950.data.seed-values.sql:4585
4364 msgid "Show juvenile field on patron registration"
4365 msgstr "Ցույց տուր պատանեկան դաշտը հաճախորդ գրանցելիս"
4366
4367 #: 950.data.seed-values.sql:1574
4368 msgid "Allows staff to edit displayed copy editor fields"
4369 msgstr ""
4370 "Թույլ տուր աշխատակազմին խմբագրելու արտածված պատճենի խմբագրիչի դաշտերը"
4371
4372 #: 950.data.seed-values.sql:8328
4373 msgid ""
4374 "Build and transfer a file to a remote server.  Required parameter "
4375 "\"remote_host\" specifying target server.  Optional parameters: remote_user, "
4376 "remote_password, remote_account, port, type (FTP, SFTP or SCP), and debug."
4377 msgstr ""
4378 "Կառուցիր և հաղորդիր ֆայլը հեռավար կայան։ Պահանջվող պարամետրը \"remote_host\" "
4379 "բնութագրում է թիրախ կայանը։ կամայական պարամետրերն են՝ remote_user, "
4380 "remote_password, remote_account, port, type (FTP, SFTP or SCP), և debug."
4381
4382 #: 950.data.seed-values.sql:2670
4383 msgid ""
4384 "When the amount remaining in the fund, including spent money and "
4385 "encumbrances, goes below this percentage, attempts to spend from the fund "
4386 "will be blocked."
4387 msgstr ""
4388</