f09ba1fa9443a846195fc55dab1a2cd56250d569
[Evergreen.git] / build / i18n / po / conify / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2017 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2017
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2018-03-02 19:42+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-07-29 10:53+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-03-03 05:33+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18566)\n"
19
20 #. (i18n_vac)
21 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:54
22 msgid ""
23 "%1 (VAC) is essentially a sub-account designation, e.g. '0001'.  It can be "
24 "used with or without VAN."
25 msgstr ""
26 "%1 (VAC) իսկապես ենթահաշվի անվանում է, այսինքն '0001'։ Այն կարող է "
27 "օգտագործվել VAN-ի հետ միասին կամ առանց դրա։"
28
29 #. (i18n_van)
30 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:53
31 msgid ""
32 "%1 (VAN) is vendor-assigned, only needed if different than the org_unit SAN."
33 msgstr ""
34 "%1 (VAN) մատակարար ուղղորդված է, միայն պետք է, եթե տարբեր է քան org_unit SAN։"
35
36 #. (i18n_host)
37 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
38 msgid ""
39 "%1 is the full FTP/SSH hostname, including the protocol, e.g. "
40 "ftp://ftp1.somevendor.com"
41 msgstr ""
42 "%1 FTP/SSH հյուրընկալի լրիվ անունն է, ներառած համաձայնագիրը, այն է "
43 "ftp://ftp1.somevendor.com"
44
45 #. (i18n_account)
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:52
47 msgid ""
48 "%1 is unlikely to be used by modern systems and should typically be empty."
49 msgstr ""
50 "%1 ցանկալի չէ օգտագործել ժամանակակից համակարգերում, և որպես կանոն պետք է "
51 "լինի դատարկ։"
52
53 #. (i18n_username, i18n_password, i18n_account)
54 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:51
55 msgid "%1, %2 and %3 are (s)FTP/SSH parameters."
56 msgstr "%1, %2 և %3 (s)FTP/SSH պարամետրերն են։"
57
58 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:21
59 msgid "&#x2196; Return To Coded Value Maps"
60 msgstr "&#x2196; Վերադարձիր կոդավորված արժեքի քարտեզներին։"
61
62 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:97
63 msgid "&larr; Add"
64 msgstr "&larr; Ավելացրու"
65
66 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:21
67 msgid ""
68 "* Address Alert fields support regular expressions and are case-insensitive "
69 "by default."
70 msgstr ""
71 "* Հաասցեի ահազանգման դաշտերը աջակցում են սովորական արտահայտություններին և "
72 "որպես լռակյաց տառաձևին անտարբեր են։"
73
74 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:23
75 msgid "* Example case-sensitive match: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
76 msgstr "* Տառաձևին զգայուն համընկնման օրինակ: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
77
78 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:22
79 msgid "* Example wildcard match:  742 Evergr.*n Terrace"
80 msgstr "* Ներդրվող նիշերով համընկնման օրինակ:  742 Evergr.*n Terrace"
81
82 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:24
83 msgid ""
84 "* If the billing or mailing address fields are selected, the tested address "
85 "must be a billing or mailing address to match."
86 msgstr ""
87 "* Եթե գումարի գանձման կամ փոստային հասցեի դաշտերը ընտրված են, փորձարկվող "
88 "հասցեն պետք է լինի գանձման կամ փոստային հասցեի համընկնում։"
89
90 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:63
91 msgid ""
92 "A relative number representing the impact of this expression on the score of "
93 "the overall record match"
94 msgstr ""
95 "Հարաբերական համար, որը ներկայացնում է արտահայտության ազդեցությունը գրառման "
96 "համընկնման ընդհանուր հաշվի վրա։"
97
98 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
99 msgid "Account"
100 msgstr "Հաշիվ"
101
102 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:62
103 msgid "Activate Tree"
104 msgstr "Ակտիվացրու ծառը"
105
106 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:37
107 msgid "Active"
108 msgstr "Գործուն"
109
110 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:5
111 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
112 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
113
114 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:48
115 msgid "Add"
116 msgstr "Ավելացնել"
117
118 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:47
119 msgid "Add Child"
120 msgstr "Ավելացրու երեխա"
121
122 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:6
123 msgid "Add New Survey"
124 msgstr "Ավելացրու նոր հարցախույզ"
125
126 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:87
127 msgid "Add new"
128 msgstr "Ավելացրու նոր"
129
130 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:5
131 msgid "Address Alert"
132 msgstr "Հասցեի ահազանգ"
133
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:5
135 msgid "Age Hold Protect Rules"
136 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
137
138 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:73
139 msgid "Apply"
140 msgstr "Կիրառել"
141
142 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:18
143 msgid "Apply Changes"
144 msgstr "Կիրառել փոփոխությունները"
145
146 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:37
147 msgid "Apply Credentials"
148 msgstr "Կիրառիր լիազորությունները"
149
150 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:14
151 msgid "Array"
152 msgstr "Զանգված"
153
154 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:5
155 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
156 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
157
158 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:104
159 msgid "Attribute Definitions"
160 msgstr "Հատկանիշի սահմանումներ"
161
162 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:63
163 msgid "Audio Tape"
164 msgstr "Ձայնա ժապավեն"
165
166 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:5
167 msgid "Authority Fields"
168 msgstr "Հեղինակավորի դաշտեր"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:28
171 msgid "Axes"
172 msgstr "Առանցքներ"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:157
175 msgid "Barcode"
176 msgstr "Գծակոդ"
177
178 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:5
179 msgid "Barcode Completion Configuration"
180 msgstr "Գծակոդի ձևավորման կարգաբերում"
181
182 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:63
183 msgid "Barcode of Circulating Copy"
184 msgstr "Սպասարկվող օրինակի գծակոդ"
185
186 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:67
187 msgid ""
188 "Because rtime, a high-precision timestamp, is essentially unique among "
189 "holds, no fields arranged after rtime really have any effect in determining "
190 "best-hold selection."
191 msgstr ""
192 "Because rtime, a high-precision timestamp, is essentially unique among "
193 "holds, no fields arranged after rtime really have any effect in determining "
194 "best-hold selection."
195
196 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:17
197 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
198 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
199
200 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:9
201 msgid "Billing Types"
202 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
203
204 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:7
205 msgid "Book"
206 msgstr "Գիրք"
207
208 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:73
209 msgid "Book with CD"
210 msgstr "Գիրք պնակիտով"
211
212 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:75
213 msgid "Book with audio tape"
214 msgstr "Գիրք ձայնաժապավենով"
215
216 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:71
217 msgid "Book with diskette"
218 msgstr "Գիրք ճկուն պնակիտով"
219
220 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:7
221 msgid "Boolean"
222 msgstr "Բուլյան"
223
224 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:91
225 msgid "Boolean Operator"
226 msgstr "Բուլյան գործողություն"
227
228 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:60
229 msgid "Boolean: AND"
230 msgstr "Բուլյան։ ԵՎ"
231
232 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:69
233 msgid "Boolean: NOT"
234 msgstr "Բուլյան։ ՈՉ"
235
236 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:64
237 msgid "Boolean: OR"
238 msgstr "Բուլյան։ ԿԱՄ"
239
240 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:9
241 msgid "Bound Journal"
242 msgstr "Կազմած ամսագիր"
243
244 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:5
245 msgid "Browse Axes"
246 msgstr "Դիտիր առանցքները"
247
248 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:5
249 msgid "Browse Axis-Authority Field Maps"
250 msgstr "Browse Axis-Authority Field Maps"
251
252 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:67
253 msgid "CD/CDROM"
254 msgstr "CD/CDROM"
255
256 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:188
257 msgid "Call Number"
258 msgstr "Դասիչ"
259
260 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:9
261 msgid "Call Number Prefixes"
262 msgstr "Դասիչի նախածանց"
263
264 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:9
265 msgid "Call Number Suffixes"
266 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
267
268 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:56
269 msgid "Cancel"
270 msgstr "Չեղարկել"
271
272 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:2
273 msgid "Cancel Reasons"
274 msgstr "Չեղարկման պատճառներ"
275
276 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:28
277 msgid ""
278 "Changes to custom org trees may require web server (apache) reload before "
279 "taking effect"
280 msgstr ""
281 "Փոփոխությունները Հաճախորդի օրգ ծառում պահանջում են ոստայնի կայանի (ապաչ) "
282 "վերաբեռնում, մինչ ազդեցություն ունենալը"
283
284 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:75
285 msgid "Check Only?"
286 msgstr "Միայն ընդունե՞լ"
287
288 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:90
289 msgid "Choose a best-hold order"
290 msgstr "Ընտրիր լավագույն պահման կարգը"
291
292 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:5
293 msgid "Circ Duration Rules"
294 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
295
296 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:5
297 msgid "Circ Matrix Weights"
298 msgstr "Տացքի մատրիցայի քաշեր"
299
300 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:5
301 msgid "Circ Max Fine Rules"
302 msgstr "Տացքի մեծագույն տուգանքի օրենքներ"
303
304 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:154
305 msgid "Circ Modifier"
306 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
307
308 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:4
309 msgid "Circulation Limit Group"
310 msgstr "Տացքի սահմանափակման խումբ"
311
312 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:5
313 msgid "Circulation Limit Set"
314 msgstr "Տացքի սահմանափակման կարգաբերում"
315
316 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:21
317 msgid "Circulation Modifier"
318 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
319
320 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:5
321 msgid "Circulation Policy Configuration"
322 msgstr "Տացքի քաղաքականության ձևավորվում"
323
324 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:6
325 msgid "Claim Event Types"
326 msgstr "Դիմումի իրադարձության տեսակներ"
327
328 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:7
329 msgid "Claim Policies"
330 msgstr "Դիմումի քաղաքականություններ"
331
332 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:7
333 msgid "Claim Policy Actions"
334 msgstr "Դիմումի քաղաքականության գործողություններ"
335
336 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:7
337 msgid "Claim Types"
338 msgstr "Դիմումի տեսակներ"
339
340 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:8
341 msgid "Class:"
342 msgstr "Դաս։"
343
344 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:40
345 msgid "Clear Stored Credentials"
346 msgstr "Մաքրիր հիշված լիազորությունները"
347
348 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:15
349 msgid "Clone Attributes From Source"
350 msgstr "Կլոնավորի բաղկացուցիչները սկզբնաղբյուրից"
351
352 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:9
353 msgid "Clone Selected"
354 msgstr "Կլոնավորի ընտրվածները"
355
356 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:86
357 msgid "Code"
358 msgstr "Ծածկագիր"
359
360 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:26
361 msgid "Coded Value Maps"
362 msgstr "Կոդավորված արժեքների քարտեզներ"
363
364 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:17
365 msgid "Coded Value: "
366 msgstr "Կոդավորված արժեքներ։ "
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:56
369 msgid "Collapse"
370 msgstr "Փլուզում"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:194
373 msgid "Collection Code"
374 msgstr "Հավաքածուի կոդ"
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:13
377 msgid "Composite Attribute Entry Definitions"
378 msgstr "Բաղադրյալ բաղկացուցիչի մուտքի սահմանում"
379
380 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:24
381 msgid "Composite Data Expression"
382 msgstr "Բաղադրյալ տվյալի արտահայտություն"
383
384 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:28
385 msgid "Composite Data Tree"
386 msgstr "Բաղադրյալ տվյալի ծառ"
387
388 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:31
389 msgid "Composite Definition"
390 msgstr "Կոմպոզիտ սահմանում"
391
392 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:2
393 msgid "Configure Authority Authority Fields"
394 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի դաշտերը"
395
396 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:2
397 msgid "Configure Authority Browse Axes"
398 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի դիտման առանցքները"
399
400 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:2
401 msgid "Configure Authority Control Set Bib Fields"
402 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի վերահսկման բազմության մատեն դաշտերը"
403
404 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:2
405 msgid "Configure Authority Control Sets"
406 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի վերահսկման բազմությունները"
407
408 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:2
409 msgid "Configure Authority Thesauri"
410 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի տեզաուրուսը"
411
412 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:2
413 msgid "Configure Browse Axis-Authority Field Maps"
414 msgstr "Ձևավորիր Browse Axis-Authority դաշտի քարտեզները"
415
416 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:2
417 msgid "Configure Monograph Parts"
418 msgstr "Ձևավորիր մենագրության մասերը"
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:83
421 msgid "Contact Address"
422 msgstr "Կապի հասցե"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:13
425 msgid "Context Org Unit"
426 msgstr "Բովանդակային Օրգ միավոր"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:5
429 msgid "Control Set Bib Fields"
430 msgstr "Control Set Bib Fields"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:5
433 msgid "Control Sets"
434 msgstr "Վերահսկման բազմություններ"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:26
437 msgid "Controlled Bib Fields"
438 msgstr "Վերահսկելի մատեն դաշտեր"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:193
441 msgid "Copy Location"
442 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխում"
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:2
445 msgid "Copy Location Group"
446 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման խումբ"
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:57
449 msgid "Copy Location Groups"
450 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման խմբերը"
451
452 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:7
453 msgid "Copy Location Order"
454 msgstr "Պատճեի տեղաբաշխման պատվեր"
455
456 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:98
457 msgid "Copy Locations"
458 msgstr "Պատճեի տեղաբաշխումներ"
459
460 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:7
461 msgid "Copy Templates"
462 msgstr "Պատճենի ձևանմուշներ"
463
464 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:89
465 msgid "Create Date"
466 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
467
468 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:28
469 msgid "Create New"
470 msgstr "Ստեղծիր նորը"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:26
473 msgid "Credentials for "
474 msgstr "Լիազորություններ "
475
476 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:10
477 msgid "Currency"
478 msgstr "Տարադրամ"
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:44
481 msgid "Custom Unit Tree: "
482 msgstr "Հաճախորդի միավորի ծառ "
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:9
485 msgid "Daily"
486 msgstr "Օրական"
487
488 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:22
489 msgid "Data Suppliers"
490 msgstr ""
491
492 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:12
493 msgid "Date"
494 msgstr "Ամսաթիվ"
495
496 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:63
497 msgid "Deactivate Tree"
498 msgstr "Ապաակտիվացրու ծառը"
499
500 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:45
501 msgid "Delete"
502 msgstr "Ջնջել"
503
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:10
505 msgid "Delete Selected"
506 msgstr "Ջնջիր ընտրվածները"
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:131
509 msgid "Delete Selected Metrics"
510 msgstr "Ջնջիր ընտրված Չափանիշները"
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:108
513 msgid "Delete Selected Node"
514 msgstr "Ջնջիր ընտրված հանգույցները"
515
516 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:32
517 msgid "Delete Tree"
518 msgstr "Ջնջիր ծառը"
519
520 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:70
521 msgid "Deleted Selected"
522 msgstr "Ջնջված ընտրվածներ"
523
524 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:40
525 msgid "Description"
526 msgstr "Նկարագրություն"
527
528 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:69
529 msgid "Diskette"
530 msgstr "Ճկուն պնակիտ"
531
532 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:68
533 msgid "Display in User Summary?"
534 msgstr "Արտածիր օգտվողի համառոտագրությունը"
535
536 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:7
537 msgid "Distribution Formulas"
538 msgstr "Տարածման ֆորմուլաներ"
539
540 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:2
541 msgid "EDI Accounts"
542 msgstr "EDI Հաշիվներ"
543
544 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:97
545 msgid "Edit"
546 msgstr "Խմբագրել"
547
548 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:30
549 msgid "Edit Existing"
550 msgstr "Խմբագրել առկան"
551
552 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:52
553 msgid "End Date"
554 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
555
556 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:8
557 msgid "End Selected Surveys"
558 msgstr "Ընտրված հարցախույզերի վերջ"
559
560 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:150
561 msgid "Estimated Price"
562 msgstr "Գնահատված գին"
563
564 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:51
565 msgid "Event Definition Tests"
566 msgstr "Իրադարձության սահմանման թեստեր"
567
568 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:2
569 msgid "Event Definitions"
570 msgstr "Իրադարձության սահմանում"
571
572 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:8
573 msgid "Event Environment"
574 msgstr "Իրադարձության միջավայր"
575
576 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:29
577 msgid "Event Parameters"
578 msgstr "Իրադարձության պարամետրեր"
579
580 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:4
581 msgid "Exchange Rates"
582 msgstr "Փոխարժեքներ"
583
584 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:32
585 msgid "Exclude"
586 msgstr "Բացառել"
587
588 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:55
589 msgid "Expand"
590 msgstr "Ընդարձակել"
591
592 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:36
593 msgid "Fallthrough"
594 msgstr "Գահավիժել"
595
596 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:6
597 msgid "Field Documentation"
598 msgstr "Դաշտային փաստաթղթեր"
599
600 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:9
601 msgid "Float"
602 msgstr "Սահող ստորակետով թիվ"
603
604 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:5
605 msgid "Floating Groups Configuration"
606 msgstr "Սահող խմբերի ձևավորում"
607
608 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:34
609 msgid "Full Org Unit Tree"
610 msgstr "Full Org Unit Tree"
611
612 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:53
613 msgid "Fund"
614 msgstr "Բյուջե"
615
616 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:189
617 msgid "Fund Code"
618 msgstr "Բյուջեի կոդ"
619
620 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:7
621 msgid "Fund Tags"
622 msgstr "Բյուջեի ցուցիչներ"
623
624 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:5
625 msgid "Global Flags"
626 msgstr "Համընդհանուր դրոշակներ"
627
628 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:67
629 msgid "Go"
630 msgstr "Գնա"
631
632 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:78
633 msgid "Group Entries"
634 msgstr "Խմբային մուտքեր"
635
636 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:2
637 msgid "Group Penalty Thresholds"
638 msgstr "Խմոբային տուգանքի նախաշեմ"
639
640 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:63
641 msgid "Hard Due Date Values"
642 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվերի արժեքներ"
643
644 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date.tt2:2
645 msgid "Hard Due Dates"
646 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվեր"
647
648 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:42
649 msgid "High"
650 msgstr "Բարձր"
651
652 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:5
653 msgid "Hold Matrix Weights"
654 msgstr "Պահման մատրիցայի քաշ"
655
656 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:4
657 msgid "Hold Policy Configuration"
658 msgstr "Պահման քաղաքականության ձևավորում"
659
660 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:131
661 msgid "Holding Subfield"
662 msgstr "Պահման ենթադաշտ"
663
664 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:46
665 msgid "Hooks"
666 msgstr "Ծուղակներ"
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
669 msgid "Host"
670 msgstr "Հյուրընկալող"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:8
673 msgid "Hourly"
674 msgstr "Ամենժամյա"
675
676 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:44
677 msgid "ID"
678 msgstr "ID"
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:62
681 msgid "Import Bib Trash Fields"
682 msgstr "Մուտք արա Մատեն մնացուկի դաշտերը"
683
684 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:2
685 msgid "Import Bib Trash Groups"
686 msgstr "Մուտք արա Մատեն մնացուկի խմբերը"
687
688 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:8
689 msgid "Integer"
690 msgstr "Ամբողջ թիվ"
691
692 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:22
693 msgid "Interface loading"
694 msgstr "Միջերեսի բեռնում"
695
696 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:11
697 msgid "Interval"
698 msgstr "Ընդմիջում"
699
700 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:4
701 msgid "Invoice Item Types"
702 msgstr "Ինվոյսի նյութի տեսակներ"
703
704 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:4
705 msgid "Invoice Payment Methods"
706 msgstr "Ինվոյսի վճարման մեթոդներ"
707
708 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:164
709 msgid "Invoices"
710 msgstr "Հաշիվներ"
711
712 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:64
713 msgid "Is Required?"
714 msgstr "Պահանջվու՞մ է"
715
716 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:56
717 msgid "Item Count"
718 msgstr "Նյութի հաշվիչ"
719
720 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:88
721 msgid "Label"
722 msgstr "Պիտակ"
723
724 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:9
725 msgid "Line Item Alert Text"
726 msgstr "Գծային նյութի ահազանգման տեքստ"
727
728 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:2
729 msgid "Line Item Alerts"
730 msgstr "Գծային նյութի ահազանգներ"
731
732 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:9
733 msgid "Line Item MARC Attribute Definition Editor"
734 msgstr "Գծային նյութի ՄԵԸՔ բաղկացուցիչների սահմանման խմբագրիչ"
735
736 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:2
737 msgid "Line Item MARC Attributes"
738 msgstr "Գծային նյութի ՄԵԸՔ բաղկացուցիչներ"
739
740 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:15
741 msgid "Link"
742 msgstr "Հղում"
743
744 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:28
745 msgid "Linked Circ Modifiers"
746 msgstr "Հղված տացքի ձևափոխիչներ"
747
748 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:49
749 msgid "Linked Copy Locations"
750 msgstr "Հղված պատճենի տեղաբաշխումներ"
751
752 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:25
753 msgid "Linked Group Members"
754 msgstr "Հղումով կապված խմբի անդամներ"
755
756 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:70
757 msgid "Linked Limit Groups"
758 msgstr "Հղումով սահմանափակ խմբեր"
759
760 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:31
761 msgid "Linked Limit Sets"
762 msgstr "Հղումով սահմանափակ բազմություններ"
763
764 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:190
765 msgid "Local Note"
766 msgstr "Տեղային նշում"
767
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:69
769 msgid "Location Groups"
770 msgstr "Տեղաբաշխման խմբեր"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:48
773 msgid "Long"
774 msgstr "Երկար"
775
776 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:40
777 msgid "Low"
778 msgstr "Ցածր"
779
780 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:2
781 msgid "MARC Record Attribute Definitions"
782 msgstr "ՄԵԸՔ գրառման բաղկացուցիչի սահմանումներ"
783
784 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:2
785 msgid "MARC Search Class FTS Config Maps"
786 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման դաս  FTS Config քարտեզներ"
787
788 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:2
789 msgid "MARC Search Classes"
790 msgstr "ՄԵԸՔ որոնման դասեր"
791
792 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:2
793 msgid "MARC Search and Facet Fields"
794 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրում և երեսակի դաշտեր"
795
796 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:2
797 msgid "MARC Search and Facet Fields FTS Configs"
798 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրում և երեսակի դաշտերի FTS Configs"
799
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:89
801 msgid "MARC Tag and Subfield"
802 msgstr "ՄԵԸՔ ցուցիչ և ենթադաշտ"
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:8
805 msgid "Magazine"
806 msgstr "Ամսագիր"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:43
809 msgid "Manage"
810 msgstr "Կառավարիր"
811
812 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:52
813 msgid ""
814 "Map Metabib Fields OR Bib Record Attributes to specific Z39.50 \n"
815 "Attributes OR generic Z39.50 Attribute types (by name)."
816 msgstr ""
817 "Map Metabib Fields OR Bib Record Attributes to specific Z39.50 \n"
818 "Attributes OR generic Z39.50 Attribute types (by name)."
819
820 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:64
821 msgid "Match Score"
822 msgstr "Համընկնման գնահատական"
823
824 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:34
825 msgid "Match set name:"
826 msgstr "Անվան բազմության համընկնում"
827
828 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:5
829 msgid "Matrix Weight Associations"
830 msgstr "Մատրիցաի քաշի ասոցիացիաներ"
831
832 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:31
833 msgid "Max Depth"
834 msgstr "Մաքս խորություն"
835
836 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:8
837 msgid "Merge Selected"
838 msgstr "Ձուլիր ընտրվածը"
839
840 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:5
841 msgid "Metabib Class"
842 msgstr "Metabib դաս"
843
844 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:5
845 msgid "Metabib Class FTS Config Maps"
846 msgstr "Metabib դաս FTS Config քարտեզներ"
847
848 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:40
849 msgid "Metabib Field"
850 msgstr "Metabib դաշտ"
851
852 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:5
853 msgid "Metabib Field FTS Configs"
854 msgstr "Metabib դաշտ FTS Configs"
855
856 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:6
857 msgid "Monograph Parts"
858 msgstr "Մենագրության ուղիներ"
859
860 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:11
861 msgid "Monthly"
862 msgstr "Ամսական"
863
864 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:59
865 msgid "Move Down"
866 msgstr "Տեղափոխել ներքև"
867
868 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:53
869 msgid "Move Up"
870 msgstr "Տեղափոխել վերև"
871
872 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:35
873 msgid "Name"
874 msgstr "Անվանում"
875
876 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:39
877 msgid "Name:"
878 msgstr "Անուն:"
879
880 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:74
881 msgid "Negate?"
882 msgstr "Բացասակա՞ն"
883
884 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:13
885 msgid "New"
886 msgstr "Նոր"
887
888 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:13
889 msgid "New Account"
890 msgstr "Նոր Հաշիվ"
891
892 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:11
893 msgid "New Activity Type"
894 msgstr "Նոր ակտիվ տեսակ"
895
896 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:7
897 msgid "New Address Alert"
898 msgstr "Նոր հասցեի ահազանգ"
899
900 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:7
901 msgid "New Age Hold Protect Rule"
902 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության նոր օրենք"
903
904 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:8
905 msgid "New Attr. Definition"
906 msgstr "New Attr. Definition"
907
908 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:11
909 msgid "New Attribute"
910 msgstr "Նոր բաղադրիչ"
911
912 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:106
913 msgid "New Attribute Definition"
914 msgstr "Նոր բաղադրիչի սահմանում"
915
916 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:7
917 msgid "New Authority Field"
918 msgstr "Նոր Հեղինակավորի դաշտ"
919
920 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:11
921 msgid "New Billing Type"
922 msgstr "Գումարի գանձման նոր տեսակ"
923
924 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:7
925 msgid "New Browse Axis"
926 msgstr "Դիտման նոր առանցք"
927
928 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:7
929 msgid "New Browse Axis-Authority Field Map"
930 msgstr "Դիտման նոր առանցք-Հեղինակավորի դաշտի քարտեզ"
931
932 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:11
933 msgid "New Cancel Reason"
934 msgstr "Չեղյալ անելու նոր պատճառ"
935
936 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:11
937 msgid "New Carrier"
938 msgstr "Նոր սուրհանդակ"
939
940 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:23
941 msgid "New Circ Modifier"
942 msgstr "Տացքի նոր ձևափոխիչ"
943
944 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:9
945 msgid "New Claim Event Type"
946 msgstr "Պահանջի իրադարձության նոր տեսակ"
947
948 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:9
949 msgid "New Claim Policy"
950 msgstr "Պահանջի նոր քաղաքականություն"
951
952 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:10
953 msgid "New Claim Policy Action"
954 msgstr "Պահանջի նոր քաղաքականության գործողություն"
955
956 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:9
957 msgid "New Claim Type"
958 msgstr "Պահանջի նոր տեսակ"
959
960 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:66
961 msgid "New Contact"
962 msgstr "Նոր կոնտակտ"
963
964 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:85
965 msgid "New Contact Address"
966 msgstr "Կապի նոր հասցե"
967
968 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:7
969 msgid "New Control Set"
970 msgstr "Վերահսկման նոր բազմություն"
971
972 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:7
973 msgid "New Control Set Bib Field"
974 msgstr "Վերահսկման նոր բազմության մատեն դաշտ"
975
976 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:10
977 msgid "New Copy Template"
978 msgstr "Պատճենի նոր ձևաչափ"
979
980 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:7
981 msgid "New Duration Rule"
982 msgstr "Տևողության նոր օրենք"
983
984 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:79
985 msgid "New Entry"
986 msgstr "Նոր մուտք"
987
988 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:6
989 msgid "New Exchange Rate"
990 msgstr "Նոր փոխարժեք"
991
992 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:7
993 msgid "New FTS Config"
994 msgstr "Նոր FTS Config"
995
996 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:7
997 msgid "New FTS Map"
998 msgstr "Նոր FTS քարտեզ"
999
1000 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:20
1001 msgid "New Field"
1002 msgstr "Նոր դաշտ"
1003
1004 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:66
1005 msgid "New Field Group"
1006 msgstr "Դաշտի նոր խումբ"
1007
1008 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:9
1009 msgid "New Formula"
1010 msgstr "Նոր բանաձև"
1011
1012 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:10
1013 msgid "New Fund Tag"
1014 msgstr "Դրամագլխի նոր ցուցիչ"
1015
1016 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:67
1017 msgid "New Hard Due Date Value"
1018 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվի նոր արժեք"
1019
1020 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:133
1021 msgid "New Holding Subfield"
1022 msgstr "Պահման նոր ենթադաշտ"
1023
1024 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:6
1025 msgid "New Invoice Item Type"
1026 msgstr "Նյութի ապրանքագրի նոր տեսակ"
1027
1028 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:6
1029 msgid "New Invoice Payment Method"
1030 msgstr "Ապրանքագրի վճարման նոր մեթոդ"
1031
1032 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:6
1033 msgid "New Limit Group"
1034 msgstr "Սահմանափակման նոր խումբ"
1035
1036 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:11
1037 msgid "New Line Item Alert Text"
1038 msgstr "Դաշտային նյութի նոր ահազանգման տեքստ"
1039
1040 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:7
1041 msgid "New Map"
1042 msgstr "Նոր քարտեզ"
1043
1044 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:8
1045 msgid "New Match Set"
1046 msgstr "Համընկնման նոր բազմություն"
1047
1048 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:7
1049 msgid "New Max Fine Rule"
1050 msgstr "Մաքս տուգանքի նոր օրենք"
1051
1052 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:9
1053 msgid "New Monograph Part"
1054 msgstr "Մենագրության նոր մաս"
1055
1056 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:8
1057 msgid "New OU Proximity Adjustment"
1058 msgstr "Նոր OU մոտարկման հարմարեցում"
1059
1060 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:23
1061 msgid "New Org Setting Type"
1062 msgstr "Օրգ կարգաբերման նոր տեսակ"
1063
1064 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:7
1065 msgid "New Penalty Threshold"
1066 msgstr "Տուգանքի նոր շեմ"
1067
1068 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:11
1069 msgid "New Penalty Type"
1070 msgstr "Տուգանքի նոր տեսակ"
1071
1072 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:11
1073 msgid "New Prefix"
1074 msgstr "Նոր նախածանց"
1075
1076 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:9
1077 msgid "New Provider"
1078 msgstr "Նոր մատակարար"
1079
1080 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:45
1081 msgid "New Provider Address"
1082 msgstr "Նոր մատակարարի հասցե"
1083
1084 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:7
1085 msgid "New Recurring Fine Rule"
1086 msgstr "Կրկնվող տուգանքի նոր օրենք"
1087
1088 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:6
1089 msgid "New Resource"
1090 msgstr "Նոր պաշար"
1091
1092 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:6
1093 msgid "New Resource Attribute"
1094 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչ"
1095
1096 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:6
1097 msgid "New Resource Attribute Map"
1098 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչի քարտեզ"
1099
1100 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:6
1101 msgid "New Resource Attribute Value"
1102 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչի արժեք"
1103
1104 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:6
1105 msgid "New Resource Type"
1106 msgstr "Նոր պաշարի տեսակ"
1107
1108 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:7
1109 msgid "New Sip Field"
1110 msgstr "Նոր Sip դաշտ"
1111
1112 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:11
1113 msgid "New Suffix"
1114 msgstr "Նոր վերջածանց"
1115
1116 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:32
1117 msgid "New Survey"
1118 msgstr "Նոր հարցախույզ"
1119
1120 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:7
1121 msgid "New Thesaurus"
1122 msgstr "Նոր Տեզաուրուս"
1123
1124 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:30
1125 msgid "New Tree"
1126 msgstr "Նոր ծառ"
1127
1128 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:23
1129 msgid "New User Setting Type"
1130 msgstr "Նոր օգտվողի կարգաբերման տեսակ"
1131
1132 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:7
1133 msgid "New Weight Association"
1134 msgstr "Քաշի նոր ասսոցիացիա"
1135
1136 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:7
1137 msgid "New Weight Set"
1138 msgstr "Քաշի նոր բազմություն"
1139
1140 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:81
1141 msgid "New Z39.50 Server"
1142 msgstr "Նոր Z39.50 կայան"
1143
1144 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:57
1145 msgid "No tests for this type of event definition hook"
1146 msgstr "Այս տեսակի իրադարձության սահմանման որսման համար չկան թեստեր"
1147
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:47
1149 msgid "Normal"
1150 msgstr "Նորմալ"
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:90
1153 msgid "Normalized Authority Heading"
1154 msgstr "Նորմալացված Հեղինակավորի առաջնորդող"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:127
1157 msgid "Not Visible"
1158 msgstr "Անտեսանելի"
1159
1160 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:155
1161 msgid "Note"
1162 msgstr "Նշում"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:49
1165 msgid "OPAC"
1166 msgstr "ՀՕԱՔ"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:56
1169 msgid "OPAC Survey?"
1170 msgstr "ՀՕԱՔ հարցախու՞յզ"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:13
1173 msgid "Object"
1174 msgstr "Օբյեկտ"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:38
1177 msgid "Only one of \"prorate\" and \"blanket\" may be selected"
1178 msgstr "Միայն մեկը \"prorate\" և \"blanket\" կարող է ընտրվել"
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:44
1181 msgid "Order:"
1182 msgstr "Պատվեր"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:29
1185 msgid "Org Unit"
1186 msgstr "Կազմ միավոր"
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:25
1189 msgid "Org Unit Custom Tree"
1190 msgstr "Կազմ միավորի հաճախորդի ծառ"
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:2
1193 msgid "Org Unit Proximity Adjustments"
1194 msgstr "Org Unit Proximity Adjustments"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:21
1197 msgid "Org Unit Setting Types"
1198 msgstr "Կազմ միավորի կարգաբերման տեսակներ"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:6
1201 msgid "Other"
1202 msgstr "Այլ"
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:87
1205 msgid "Owner"
1206 msgstr "Տնօրինող"
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:44
1209 msgid "Owning Library"
1210 msgstr "Տնօրինող գրադարան"
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:38
1213 msgid "Owning Library:"
1214 msgstr "Տնօրինող գրադարան"
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:9
1217 msgid "PO / Item / Request Cancellation Reasons"
1218 msgstr "PO / Item / Request չեղյարկելու պատճառներ"
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:34
1221 msgid "Password"
1222 msgstr "Գաղտնաբառ"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:5
1225 msgid "Penalty Threshold"
1226 msgstr "Տուգանքի ժեմ"
1227
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:60
1229 msgid "Poll Style?"
1230 msgstr "Ընտրացուցակի՞ ոճ"
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:53
1233 msgid "Position"
1234 msgstr "Դիրք"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:191
1237 msgid "Price"
1238 msgstr "Արժեք"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:7
1241 msgid "Provider"
1242 msgstr "Մատակարար"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:43
1245 msgid "Provider Address"
1246 msgstr "Մատակարարի հասցե"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:64
1249 msgid "Provider Contact"
1250 msgstr "Մատակարարի կոնտակտ"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:2
1253 msgid "Providers"
1254 msgstr "Մատակարարներ"
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:121
1257 msgid "Quality Metrics for this Match Set"
1258 msgstr "Համընկնման այս բազմության համար որակի չափորոշիչներ"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:187
1261 msgid "Quantity"
1262 msgstr "Քանակ"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:52
1265 msgid "Query"
1266 msgstr "Հերթ"
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:41
1269 msgid "Query Text"
1270 msgstr "Հարցման տեքստ"
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:68
1273 msgid "Reactors"
1274 msgstr "Ռեակտոր"
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:88
1277 msgid "Record Attribute"
1278 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ"
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:6
1281 msgid "Record Attribute Definitions"
1282 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչի սահմանումներ"
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:14
1285 msgid "Record Attribute Type: "
1286 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչի տեսակ "
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:16
1289 msgid "Record Attribute: "
1290 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ "
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:5
1293 msgid "Recurring Fine Rules"
1294 msgstr "Տուգանքի օրենքների կրկնում"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:2
1297 msgid "Remote Accounts"
1298 msgstr "Հեռավար հաշիվներ"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:42
1301 msgid "Remove"
1302 msgstr "Հեռացնել"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:79
1305 msgid "Remove &rarr;"
1306 msgstr "Հեռացնել &rarr;"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:4
1309 msgid "Resource Attribute Maps"
1310 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի քարտեզ"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:4
1313 msgid "Resource Attribute Values"
1314 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի արժեքներ"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:4
1317 msgid "Resource Attributes"
1318 msgstr "Պաշարի բնութագրիչներ"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:4
1321 msgid "Resource Types"
1322 msgstr "Պաշարների տեսակներ"
1323
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:4
1325 msgid "Resources"
1326 msgstr "Պաշարներ"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:24
1329 msgid "Return to Filter Groups"
1330 msgstr "Վերադարձիր զտման խմբերին"
1331
1332 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:30
1333 msgid "Return to Groups"
1334 msgstr "Վերադարձիր խմբերին"
1335
1336 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:20
1337 msgid "Return to Sources"
1338 msgstr "Վերադարձիր աղբյուրներին"
1339
1340 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:9
1341 msgid "SMS Carriers"
1342 msgstr "SMS կրողներ"
1343
1344 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:55
1345 msgid "Save"
1346 msgstr "Հիշել"
1347
1348 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:34
1349 msgid "Save Changes"
1350 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
1351
1352 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:115
1353 msgid "Save Changes To Expression"
1354 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները արտահայտությունում"
1355
1356 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:64
1357 msgid "Search Filter Group"
1358 msgstr "Փնտրման զտիչի խումբ"
1359
1360 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:79
1361 msgid "Select Attribute Type: "
1362 msgstr "Ընտրիր բաղկացուցիչի տեսակը։ "
1363
1364 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:83
1365 msgid "Select Value: "
1366 msgstr "Ընտրիր արժեքը։ "
1367
1368 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:71
1369 msgid "Select a source to clone"
1370 msgstr "Կլոնավորման համար ընտրիր սկզբնաղբյուրը"
1371
1372 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:46
1373 msgid "Short"
1374 msgstr "Կարճ"
1375
1376 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:14
1377 msgid "Show adjustments involving this branch or deeper:"
1378 msgstr "Ցույց տուր այս մասնաճյուղը կամ ավելի խոր ներառման ճշգրտումները"
1379
1380 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:15
1381 msgid "Show claim event types available to"
1382 msgstr "Ցույց տուր պահանջի իրադարձության տեսակները որ հասանելի են"
1383
1384 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:14
1385 msgid "Show claim policies available to"
1386 msgstr "Ցույց տուր պահանջի քաղաքականությունները որ հասանելի են"
1387
1388 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:14
1389 msgid "Show claim types available to"
1390 msgstr "Ցույց տուր պահանջի տեսակները որ հասանելի են"
1391
1392 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:14
1393 msgid "Show sets owned at or below:"
1394 msgstr "Ցույց տուր տնօրինած բազմությունները"
1395
1396 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:16
1397 msgid "Show tags available to"
1398 msgstr "Ցույց տուր հասանելի ցուցիչները"
1399
1400 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:16
1401 msgid "Show templates available at or above"
1402 msgstr "Ցույց տուր այստեղ կամ վերևում հասանելի ձևանմուշները"
1403
1404 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:12
1405 msgid "Showing only authority fields linked to control set:"
1406 msgstr ""
1407 "ցույց են տրվում միայն հեղինակավոր դաշտերը հղումով կապված վերահսկման "
1408 "բազմությանը։"
1409
1410 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:12
1411 msgid ""
1412 "Showing only browse axis-authority field maps linked to authority field:"
1413 msgstr ""
1414 "Ցույց են տրվում միայն դիտման առանցք-հեղինակավոր դաշտի քարտեզները, հղումով "
1415 "կապված հեղինակավորի դաշտին։"
1416
1417 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:12
1418 msgid "Showing only control set bib fields linked to authority field:"
1419 msgstr ""
1420 "Ցույց են տրվում միայն վերահսկման բազմության մատեն դաշտերը, հղումով կապված "
1421 "հեղինակավորի դաշտին։"
1422
1423 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:74
1424 msgid "Showing only hard due date values related to hard due date object"
1425 msgstr ""
1426 "Ցույց են տրվում միայն կոշտ վերադարձի ամսաթվի արժեքները առնչվող կոշտ "
1427 "վերադարձի ամսաթվի օբյեկտին"
1428
1429 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:12
1430 msgid "Showing only thesauri linked to control set:"
1431 msgstr ""
1432 "Ցույց են տրվում միայն տեզաուրուսը հղումով կապված վերահսկման բազմությանը"
1433
1434 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:42
1435 msgid "Sort Position"
1436 msgstr "Տեսակավորման դիրք"
1437
1438 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:9
1439 msgid "Standing Penalty Types"
1440 msgstr "Տուգանքի ստանդարտ տեսակներ"
1441
1442 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:48
1443 msgid "Start Date"
1444 msgstr "Սկսելու ամսաթիվ"
1445
1446 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:30
1447 msgid "Stop Depth"
1448 msgstr "Կանգի խորություն"
1449
1450 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:6
1451 msgid "String"
1452 msgstr "Տող"
1453
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:25
1455 msgid "Subfield"
1456 msgstr "Ենթադաշտ"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:90
1459 msgid "Submit"
1460 msgstr "Հաստատել"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:17
1463 msgid "Survey ID"
1464 msgstr "Հարցախույզի ID"
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:4
1467 msgid "Survey List"
1468 msgstr "Հարցախույզի ցուցակ"
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:21
1471 msgid "Survey Start Date"
1472 msgstr "Հարցախույզի սկսման ամսաթիվ"
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:24
1475 msgid "Tag"
1476 msgstr "Ցուցիչ"
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:49
1479 msgid "Test"
1480 msgstr "Փորձարկում"
1481
1482 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:60
1483 msgid "Test Circulation"
1484 msgstr "Տացքի Փորձարկում"
1485
1486 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:55
1487 msgid ""
1488 "The location of codes in the EDI message itself may vary according to vendor-"
1489 "specific semantics."
1490 msgstr ""
1491 "EDI հաղորդագրությունում կոդի տեղաբաշխումը կարող է տարբերվել կախված "
1492 "մատակարարի սեմանտիկայից։"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:5
1495 msgid "Thesauri"
1496 msgstr "Տեզաուրուս"
1497
1498 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:27
1499 msgid ""
1500 "To add new nodes to the custom tree, drag them from the full tree on the left"
1501 msgstr ""
1502 "Հաճախորդի ծառին նոր հանգույցներ ավելացնելու համար, քաշիր դրանք ձախ կողմի "
1503 "լրիվ ծառից"
1504
1505 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:72
1506 msgid ""
1507 "To choose which Best-Hold Selection Sort Order will be used by Evergreen at "
1508 "copy capture time, see the Library Settings interface."
1509 msgstr ""
1510 "Ընտրելու համար թե Էվերգրինի կողմից պատճենի որսման որ Best-Hold ընտրության "
1511 "տեսակավորման կարգը կօգտագործվի, տես Գրադարանի Կարգաբերումներ միջերեսը։"
1512
1513 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:19
1514 msgid "To move an item, drag it up or down with the mouse."
1515 msgstr "Նյութը տեղաշարժելու համար, մկնիկով այն քարշ տուր վեր կամ վար։"
1516
1517 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:95
1518 msgid "To view groups for a different location, use the \"Filter\" option"
1519 msgstr ""
1520 "Տարբեր տեղաբաշխումների համար խմբերը դիտելու համար, օգտագործիր \"Զտիչ\" "
1521 "ընտրանքը։"
1522
1523 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:21
1524 msgid "Trigger Event Definitions"
1525 msgstr "Տրիգերի իրադարձության սահմանումներ"
1526
1527 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:10
1528 msgid "Trigger Event Environment"
1529 msgstr "Տրիգերի իրադարձության միջավայր"
1530
1531 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:31
1532 msgid "Trigger Event Parameters"
1533 msgstr "Տրիգերի իրադարձության պարամետրեր"
1534
1535 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:48
1536 msgid "Trigger Hooks"
1537 msgstr "Տրիգերի թակարդներ"
1538
1539 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:70
1540 msgid "Trigger Reactors"
1541 msgstr "Տրիգերի ռեակտորներ"
1542
1543 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:95
1544 msgid "Trigger Validators"
1545 msgstr "Տրիգերի վավերացումներ"
1546
1547 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:42
1548 msgid "Type:"
1549 msgstr "Տեսակ"
1550
1551 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:2
1552 msgid "User Activity Type"
1553 msgstr "Օգտվողի գործողության տեսակ"
1554
1555 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:21
1556 msgid "User Setting Types"
1557 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումների տեսակներ"
1558
1559 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:32
1560 msgid "Username"
1561 msgstr "Օգտատիրոջ անուն"
1562
1563 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:93
1564 msgid "Validators"
1565 msgstr "Վավերացումներ"
1566
1567 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:54
1568 msgid "Value:"
1569 msgstr "Արժեք"
1570
1571 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:2
1572 msgid "Vandelay Match Set Editor"
1573 msgstr "Վանդելայ համընկնման բազմության խմբագրիչ"
1574
1575 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:2
1576 msgid "Vandelay Match Sets"
1577 msgstr "Վանդելայ համընկնման բազմություն"
1578
1579 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1580 msgid "Vendor Account Number"
1581 msgstr "Մատակարարի հաշվի համար"
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1584 msgid "Vendor Assigned Code"
1585 msgstr "Մատակարարի նշանակած կոդ"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:65
1588 msgid "Video Tape"
1589 msgstr "Տեսաժապավեն"
1590
1591 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_virtual_map.tt2:5
1592 msgid "Virtual Field Data Providers"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:126
1596 msgid "Visible"
1597 msgstr "Տեսանելի"
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:10
1600 msgid "Weekly"
1601 msgstr "Շաբաթական"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:96
1604 msgid "Working Match Point"
1605 msgstr "Աշխատանքային համընկնման կետ"
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:12
1608 msgid "Yearly"
1609 msgstr "Տարեկան"
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:36
1612 msgid "You have unsaved changes."
1613 msgstr "Ունես չհիշված փոփոխություններ"
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:104
1616 msgid "Your Expression"
1617 msgstr "Քո արտահայտությունը"
1618
1619 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:83
1620 msgid "Your Expression:"
1621 msgstr "Քո արտահայտությունը։"
1622
1623 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:44
1624 msgid "Z39.50 Attribute"
1625 msgstr "Z39.50 բաղադրիչ"
1626
1627 #. (source_code)
1628 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:11
1629 msgid "Z39.50 Attributes for %1"
1630 msgstr "Z39.50 բաղկացուցիչներ %1"
1631
1632 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:9
1633 msgid "Z39.50 Index Field Maps"
1634 msgstr "Z39.50 ցուցիչի դաշտի քարտեզներ"
1635
1636 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:79
1637 msgid "Z39.50 Servers"
1638 msgstr "Z39.50 կայաններ"
1639
1640 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:41
1641 msgid "authority"
1642 msgstr "հեղինակավոր"
1643
1644 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:40
1645 msgid "biblio"
1646 msgstr "biblio"
1647
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:60
1649 msgid "j"
1650 msgstr "j"
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:54
1653 msgid "k"
1654 msgstr "k"
1655
1656 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:42
1657 msgid "mfhd"
1658 msgstr "mfhd"
1659
1660 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:29
1661 msgid "or"
1662 msgstr "կամ"