1a2f907ae4b9ca97e467a69c5dbdf8a7cb656bd3
[Evergreen.git] / build / i18n / po / conify / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2017 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2017
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2017.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2017-06-22 06:16+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-07-29 10:53+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-07-30 05:53+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18441)\n"
19
20 #. (i18n_vac)
21 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:54
22 msgid ""
23 "%1 (VAC) is essentially a sub-account designation, e.g. '0001'.  It can be "
24 "used with or without VAN."
25 msgstr ""
26 "%1 (VAC) իսկապես ենթահաշվի անվանում է, այսինքն '0001'։ Այն կարող է "
27 "օգտագործվել VAN-ի հետ միասին կամ առանց դրա։"
28
29 #. (i18n_van)
30 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:53
31 msgid ""
32 "%1 (VAN) is vendor-assigned, only needed if different than the org_unit SAN."
33 msgstr ""
34 "%1 (VAN) մատակարար ուղղորդված է, միայն պետք է, եթե տարբեր է քան org_unit SAN։"
35
36 #. (i18n_host)
37 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
38 msgid ""
39 "%1 is the full FTP/SSH hostname, including the protocol, e.g. "
40 "ftp://ftp1.somevendor.com"
41 msgstr ""
42 "%1 FTP/SSH հյուրընկալի լրիվ անունն է, ներառած համաձայնագիրը, այն է "
43 "ftp://ftp1.somevendor.com"
44
45 #. (i18n_account)
46 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:52
47 msgid ""
48 "%1 is unlikely to be used by modern systems and should typically be empty."
49 msgstr ""
50 "%1 ցանկալի չէ օգտագործել ժամանակակից համակարգերում, և որպես կանոն պետք է "
51 "լինի դատարկ։"
52
53 #. (i18n_username, i18n_password, i18n_account)
54 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:51
55 msgid "%1, %2 and %3 are (s)FTP/SSH parameters."
56 msgstr "%1, %2 և %3 (s)FTP/SSH պարամետրերն են։"
57
58 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:21
59 msgid "&#x2196; Return To Coded Value Maps"
60 msgstr "&#x2196; Վերադարձիր կոդավորված արժեքի քարտեզներին։"
61
62 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:97
63 msgid "&larr; Add"
64 msgstr "&larr; Ավելացրու"
65
66 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:21
67 msgid ""
68 "* Address Alert fields support regular expressions and are case-insensitive "
69 "by default."
70 msgstr ""
71 "* Հաասցեի ահազանգման դաշտերը աջակցում են սովորական արտահայտություններին և "
72 "որպես լռակյաց տառաձևին անտարբեր են։"
73
74 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:23
75 msgid "* Example case-sensitive match: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
76 msgstr "* Տառաձևին զգայուն համընկնման օրինակ: (?c)742 Evergr.*n Terrace"
77
78 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:22
79 msgid "* Example wildcard match:  742 Evergr.*n Terrace"
80 msgstr "* Ներդրվող նիշերով համընկնման օրինակ:  742 Evergr.*n Terrace"
81
82 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:24
83 msgid ""
84 "* If the billing or mailing address fields are selected, the tested address "
85 "must be a billing or mailing address to match."
86 msgstr ""
87 "* Եթե գումարի գանձման կամ փոստային հասցեի դաշտերը ընտրված են, փորձարկվող "
88 "հասցեն պետք է լինի գանձման կամ փոստային հասցեի համընկնում։"
89
90 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:63
91 msgid ""
92 "A relative number representing the impact of this expression on the score of "
93 "the overall record match"
94 msgstr ""
95 "Հարաբերական համար, որը ներկայացնում է արտահայտության ազդեցությունը գրառման "
96 "համընկնման ընդհանուր հաշվի վրա։"
97
98 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
99 msgid "Account"
100 msgstr "Հաշիվ"
101
102 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:62
103 msgid "Activate Tree"
104 msgstr "Ակտիվացրու ծառը"
105
106 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:37
107 msgid "Active"
108 msgstr "Գործուն"
109
110 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:5
111 msgid "Actor Stat Cat Sip Fields"
112 msgstr "Actor Stat Cat Sip Fields"
113
114 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:45 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:89 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:48
115 msgid "Add"
116 msgstr "Ավելացնել"
117
118 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:47
119 msgid "Add Child"
120 msgstr "Ավելացրու երեխա"
121
122 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:6
123 msgid "Add New Survey"
124 msgstr "Ավելացրու նոր հարցախույզ"
125
126 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:87
127 msgid "Add new"
128 msgstr "Ավելացրու նոր"
129
130 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:5
131 msgid "Address Alert"
132 msgstr "Հասցեի ահազանգ"
133
134 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:5
135 msgid "Age Hold Protect Rules"
136 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության օրենքներ"
137
138 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:73
139 msgid "Apply"
140 msgstr "Կիրառել"
141
142 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:81 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:18
143 msgid "Apply Changes"
144 msgstr "Կիրառել փոփոխությունները"
145
146 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:37
147 msgid "Apply Credentials"
148 msgstr "Կիրառիր լիազորությունները"
149
150 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:14
151 msgid "Array"
152 msgstr "Զանգված"
153
154 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:5
155 msgid "Asset Stat Cat Sip Fields"
156 msgstr "Asset Stat Cat Sip Fields"
157
158 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:102 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:104
159 msgid "Attribute Definitions"
160 msgstr "Հատկանիշի սահմանումներ"
161
162 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:63
163 msgid "Audio Tape"
164 msgstr "Ձայնա ժապավեն"
165
166 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:5
167 msgid "Authority Fields"
168 msgstr "Հեղինակավորի դաշտեր"
169
170 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:28
171 msgid "Axes"
172 msgstr "Առանցքներ"
173
174 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:157
175 msgid "Barcode"
176 msgstr "Գծակոդ"
177
178 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:5
179 msgid "Barcode Completion Configuration"
180 msgstr "Գծակոդի ձևավորման կարգաբերում"
181
182 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:63
183 msgid "Barcode of Circulating Copy"
184 msgstr "Սպասարկվող օրինակի գծակոդ"
185
186 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:67
187 msgid ""
188 "Because rtime, a high-precision timestamp, is essentially unique among "
189 "holds, no fields arranged after rtime really have any effect in determining "
190 "best-hold selection."
191 msgstr ""
192 "Because rtime, a high-precision timestamp, is essentially unique among "
193 "holds, no fields arranged after rtime really have any effect in determining "
194 "best-hold selection."
195
196 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:17
197 msgid "Best-Hold Selection Sort Order"
198 msgstr "Best-Hold Selection Sort Order"
199
200 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:9
201 msgid "Billing Types"
202 msgstr "Հաշվի տեսակներ"
203
204 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:57 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:7
205 msgid "Book"
206 msgstr "Գիրք"
207
208 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:73
209 msgid "Book with CD"
210 msgstr "Գիրք պնակիտով"
211
212 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:75
213 msgid "Book with audio tape"
214 msgstr "Գիրք ձայնաժապավենով"
215
216 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:71
217 msgid "Book with diskette"
218 msgstr "Գիրք ճկուն պնակիտով"
219
220 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:7
221 msgid "Boolean"
222 msgstr "Բուլյան"
223
224 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:91
225 msgid "Boolean Operator"
226 msgstr "Բուլյան գործողություն"
227
228 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:60
229 msgid "Boolean: AND"
230 msgstr "Բուլյան։ ԵՎ"
231
232 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:69
233 msgid "Boolean: NOT"
234 msgstr "Բուլյան։ ՈՉ"
235
236 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:64
237 msgid "Boolean: OR"
238 msgstr "Բուլյան։ ԿԱՄ"
239
240 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:61 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:9
241 msgid "Bound Journal"
242 msgstr "Կազմած ամսագիր"
243
244 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:5
245 msgid "Browse Axes"
246 msgstr "Դիտիր առանցքները"
247
248 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:5
249 msgid "Browse Axis-Authority Field Maps"
250 msgstr "Browse Axis-Authority Field Maps"
251
252 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:67
253 msgid "CD/CDROM"
254 msgstr "CD/CDROM"
255
256 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:152 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:188
257 msgid "Call Number"
258 msgstr "Դասիչ"
259
260 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:9
261 msgid "Call Number Prefixes"
262 msgstr "Դասիչի նախածանց"
263
264 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:9
265 msgid "Call Number Suffixes"
266 msgstr "Դասիչի վերջածանց"
267
268 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:56
269 msgid "Cancel"
270 msgstr "Չեղարկել"
271
272 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:2
273 msgid "Cancel Reasons"
274 msgstr "Չեղարկման պատճառներ"
275
276 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:28
277 msgid ""
278 "Changes to custom org trees may require web server (apache) reload before "
279 "taking effect"
280 msgstr ""
281 "Փոփոխությունները Հաճախորդի օրգ ծառում պահանջում են ոստայնի կայանի (ապաչ) "
282 "վերաբեռնում, մինչ ազդեցություն ունենալը"
283
284 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:75
285 msgid "Check Only?"
286 msgstr "Միայն ընդունե՞լ"
287
288 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:87 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:90
289 msgid "Choose a best-hold order"
290 msgstr "Ընտրիր լավագույն պահման կարգը"
291
292 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:5
293 msgid "Circ Duration Rules"
294 msgstr "Տացքի տևողության օրենքներ"
295
296 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:5
297 msgid "Circ Matrix Weights"
298 msgstr "Տացքի մատրիցայի քաշեր"
299
300 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:5
301 msgid "Circ Max Fine Rules"
302 msgstr "Տացքի մեծագույն տուգանքի օրենքներ"
303
304 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:154
305 msgid "Circ Modifier"
306 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
307
308 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:4
309 msgid "Circulation Limit Group"
310 msgstr "Տացքի սահմանափակման խումբ"
311
312 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:5
313 msgid "Circulation Limit Set"
314 msgstr "Տացքի սահմանափակման կարգաբերում"
315
316 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:192 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:21
317 msgid "Circulation Modifier"
318 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
319
320 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:5
321 msgid "Circulation Policy Configuration"
322 msgstr "Տացքի քաղաքականության ձևավորվում"
323
324 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:6
325 msgid "Claim Event Types"
326 msgstr "Դիմումի իրադարձության տեսակներ"
327
328 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:7
329 msgid "Claim Policies"
330 msgstr "Դիմումի քաղաքականություններ"
331
332 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:7
333 msgid "Claim Policy Actions"
334 msgstr "Դիմումի քաղաքականության գործողություններ"
335
336 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:7
337 msgid "Claim Types"
338 msgstr "Դիմումի տեսակներ"
339
340 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:8
341 msgid "Class:"
342 msgstr "Դաս։"
343
344 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:40
345 msgid "Clear Stored Credentials"
346 msgstr "Մաքրիր հիշված լիազորությունները"
347
348 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:15
349 msgid "Clone Attributes From Source"
350 msgstr "Կլոնավորի բաղկացուցիչները սկզբնաղբյուրից"
351
352 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:9
353 msgid "Clone Selected"
354 msgstr "Կլոնավորի ընտրվածները"
355
356 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:86
357 msgid "Code"
358 msgstr "Ծածկագիր"
359
360 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:26
361 msgid "Coded Value Maps"
362 msgstr "Կոդավորված արժեքների քարտեզներ"
363
364 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:17
365 msgid "Coded Value: "
366 msgstr "Կոդավորված արժեքներ։ "
367
368 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:37 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:56
369 msgid "Collapse"
370 msgstr "Փլուզում"
371
372 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:158 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:194
373 msgid "Collection Code"
374 msgstr "Հավաքածուի կոդ"
375
376 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:13
377 msgid "Composite Attribute Entry Definitions"
378 msgstr "Բաղադրյալ բաղկացուցիչի մուտքի սահմանում"
379
380 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:24
381 msgid "Composite Data Expression"
382 msgstr "Բաղադրյալ տվյալի արտահայտություն"
383
384 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:28
385 msgid "Composite Data Tree"
386 msgstr "Բաղադրյալ տվյալի ծառ"
387
388 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:31
389 msgid "Composite Definition"
390 msgstr "Կոմպոզիտ սահմանում"
391
392 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:2
393 msgid "Configure Authority Authority Fields"
394 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի դաշտերը"
395
396 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:2
397 msgid "Configure Authority Browse Axes"
398 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի դիտման առանցքները"
399
400 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:2
401 msgid "Configure Authority Control Set Bib Fields"
402 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի վերահսկման բազմության մատեն դաշտերը"
403
404 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:2
405 msgid "Configure Authority Control Sets"
406 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի վերահսկման բազմությունները"
407
408 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:2
409 msgid "Configure Authority Thesauri"
410 msgstr "Ձևավորիր Հեղինակավորի տեզաուրուսը"
411
412 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:2
413 msgid "Configure Browse Axis-Authority Field Maps"
414 msgstr "Ձևավորիր Browse Axis-Authority դաշտի քարտեզները"
415
416 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:2
417 msgid "Configure Monograph Parts"
418 msgstr "Ձևավորիր մենագրության մասերը"
419
420 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:83
421 msgid "Contact Address"
422 msgstr "Կապի հասցե"
423
424 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:16 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:13
425 msgid "Context Org Unit"
426 msgstr "Բովանդակային Օրգ միավոր"
427
428 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:5
429 msgid "Control Set Bib Fields"
430 msgstr "Control Set Bib Fields"
431
432 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:5
433 msgid "Control Sets"
434 msgstr "Վերահսկման բազմություններ"
435
436 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:26
437 msgid "Controlled Bib Fields"
438 msgstr "Վերահսկելի մատեն դաշտեր"
439
440 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:156 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:193
441 msgid "Copy Location"
442 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխում"
443
444 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:2
445 msgid "Copy Location Group"
446 msgstr "Օրինակի տեղաբաշխման խումբ"
447
448 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:57
449 msgid "Copy Location Groups"
450 msgstr "Պատճենի տեղաբաշխման խմբերը"
451
452 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:7
453 msgid "Copy Location Order"
454 msgstr "Պատճեի տեղաբաշխման պատվեր"
455
456 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:98
457 msgid "Copy Locations"
458 msgstr "Պատճեի տեղաբաշխումներ"
459
460 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:7
461 msgid "Copy Templates"
462 msgstr "Պատճենի ձևանմուշներ"
463
464 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:89
465 msgid "Create Date"
466 msgstr "Ստեղծիր ամսաթիվ"
467
468 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:28
469 msgid "Create New"
470 msgstr "Ստեղծիր նորը"
471
472 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:26
473 msgid "Credentials for "
474 msgstr "Լիազորություններ "
475
476 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:10
477 msgid "Currency"
478 msgstr "Տարադրամ"
479
480 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:44
481 msgid "Custom Unit Tree: "
482 msgstr "Հաճախորդի միավորի ծառ "
483
484 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:9
485 msgid "Daily"
486 msgstr "Օրական"
487
488 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:12
489 msgid "Date"
490 msgstr "Ամսաթիվ"
491
492 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:63
493 msgid "Deactivate Tree"
494 msgstr "Ապաակտիվացրու ծառը"
495
496 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:45
497 msgid "Delete"
498 msgstr "Ջնջել"
499
500 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:107 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:134 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:86 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:98 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:34 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:67 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:14 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:82 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:10
501 msgid "Delete Selected"
502 msgstr "Ջնջիր ընտրվածները"
503
504 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:131
505 msgid "Delete Selected Metrics"
506 msgstr "Ջնջիր ընտրված Չափանիշները"
507
508 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:108
509 msgid "Delete Selected Node"
510 msgstr "Ջնջիր ընտրված հանգույցները"
511
512 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:32
513 msgid "Delete Tree"
514 msgstr "Ջնջիր ծառը"
515
516 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:50
517 msgid "Deleted Selected"
518 msgstr "Ջնջված ընտրվածներ"
519
520 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:40
521 msgid "Description"
522 msgstr "Նկարագրություն"
523
524 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:69
525 msgid "Diskette"
526 msgstr "Ճկուն պնակիտ"
527
528 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:26 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:68
529 msgid "Display in User Summary?"
530 msgstr "Արտածիր օգտվողի համառոտագրությունը"
531
532 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:7
533 msgid "Distribution Formulas"
534 msgstr "Տարածման ֆորմուլաներ"
535
536 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:2
537 msgid "EDI Accounts"
538 msgstr "EDI Հաշիվներ"
539
540 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:97
541 msgid "Edit"
542 msgstr "Խմբագրել"
543
544 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:30
545 msgid "Edit Existing"
546 msgstr "Խմբագրել առկան"
547
548 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:22 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:52
549 msgid "End Date"
550 msgstr "Ավարտի ամսաթիվ"
551
552 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:8
553 msgid "End Selected Surveys"
554 msgstr "Ընտրված հարցախույզերի վերջ"
555
556 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:150
557 msgid "Estimated Price"
558 msgstr "Գնահատված գին"
559
560 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:51
561 msgid "Event Definition Tests"
562 msgstr "Իրադարձության սահմանման թեստեր"
563
564 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:2
565 msgid "Event Definitions"
566 msgstr "Իրադարձության սահմանում"
567
568 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:8
569 msgid "Event Environment"
570 msgstr "Իրադարձության միջավայր"
571
572 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:29
573 msgid "Event Parameters"
574 msgstr "Իրադարձության պարամետրեր"
575
576 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:4
577 msgid "Exchange Rates"
578 msgstr "Փոխարժեքներ"
579
580 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:32
581 msgid "Exclude"
582 msgstr "Բացառել"
583
584 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:55
585 msgid "Expand"
586 msgstr "Ընդարձակել"
587
588 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:36
589 msgid "Fallthrough"
590 msgstr "Գահավիժել"
591
592 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:6
593 msgid "Field Documentation"
594 msgstr "Դաշտային փաստաթղթեր"
595
596 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:9 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:9
597 msgid "Float"
598 msgstr "Սահող ստորակետով թիվ"
599
600 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:5
601 msgid "Floating Groups Configuration"
602 msgstr "Սահող խմբերի ձևավորում"
603
604 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:34
605 msgid "Full Org Unit Tree"
606 msgstr "Full Org Unit Tree"
607
608 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:53
609 msgid "Fund"
610 msgstr "Բյուջե"
611
612 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:153 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:189
613 msgid "Fund Code"
614 msgstr "Բյուջեի կոդ"
615
616 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:7
617 msgid "Fund Tags"
618 msgstr "Բյուջեի ցուցիչներ"
619
620 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/global_flag.tt2:5
621 msgid "Global Flags"
622 msgstr "Համընդհանուր դրոշակներ"
623
624 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:67
625 msgid "Go"
626 msgstr "Գնա"
627
628 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:78
629 msgid "Group Entries"
630 msgstr "Խմբային մուտքեր"
631
632 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:2
633 msgid "Group Penalty Thresholds"
634 msgstr "Խմոբային տուգանքի նախաշեմ"
635
636 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:43
637 msgid "Hard Due Date Values"
638 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվերի արժեքներ"
639
640 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date.tt2:2
641 msgid "Hard Due Dates"
642 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվեր"
643
644 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:42
645 msgid "High"
646 msgstr "Բարձր"
647
648 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:5
649 msgid "Hold Matrix Weights"
650 msgstr "Պահման մատրիցայի քաշ"
651
652 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:4
653 msgid "Hold Policy Configuration"
654 msgstr "Պահման քաղաքականության ձևավորում"
655
656 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:129 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:131
657 msgid "Holding Subfield"
658 msgstr "Պահման ենթադաշտ"
659
660 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:46
661 msgid "Hooks"
662 msgstr "Ծուղակներ"
663
664 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
665 msgid "Host"
666 msgstr "Հյուրընկալող"
667
668 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:8
669 msgid "Hourly"
670 msgstr "Ամենժամյա"
671
672 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:44
673 msgid "ID"
674 msgstr "ID"
675
676 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:62
677 msgid "Import Bib Trash Fields"
678 msgstr "Մուտք արա Մատեն մնացուկի դաշտերը"
679
680 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:2
681 msgid "Import Bib Trash Groups"
682 msgstr "Մուտք արա Մատեն մնացուկի խմբերը"
683
684 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:8 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:8
685 msgid "Integer"
686 msgstr "Ամբողջ թիվ"
687
688 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:22
689 msgid "Interface loading"
690 msgstr "Միջերեսի բեռնում"
691
692 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:11
693 msgid "Interval"
694 msgstr "Ընդմիջում"
695
696 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:4
697 msgid "Invoice Item Types"
698 msgstr "Ինվոյսի նյութի տեսակներ"
699
700 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:4
701 msgid "Invoice Payment Methods"
702 msgstr "Ինվոյսի վճարման մեթոդներ"
703
704 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:163 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:164
705 msgid "Invoices"
706 msgstr "Հաշիվներ"
707
708 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:25 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:64
709 msgid "Is Required?"
710 msgstr "Պահանջվու՞մ է"
711
712 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:56
713 msgid "Item Count"
714 msgstr "Նյութի հաշվիչ"
715
716 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:40 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:88
717 msgid "Label"
718 msgstr "Պիտակ"
719
720 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:9
721 msgid "Line Item Alert Text"
722 msgstr "Գծային նյութի ահազանգման տեքստ"
723
724 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:2
725 msgid "Line Item Alerts"
726 msgstr "Գծային նյութի ահազանգներ"
727
728 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:9
729 msgid "Line Item MARC Attribute Definition Editor"
730 msgstr "Գծային նյութի ՄԵԸՔ բաղկացուցիչների սահմանման խմբագրիչ"
731
732 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:2
733 msgid "Line Item MARC Attributes"
734 msgstr "Գծային նյութի ՄԵԸՔ բաղկացուցիչներ"
735
736 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:15 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:15
737 msgid "Link"
738 msgstr "Հղում"
739
740 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:28
741 msgid "Linked Circ Modifiers"
742 msgstr "Հղված տացքի ձևափոխիչներ"
743
744 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:49
745 msgid "Linked Copy Locations"
746 msgstr "Հղված պատճենի տեղաբաշխումներ"
747
748 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:25
749 msgid "Linked Group Members"
750 msgstr "Հղումով կապված խմբի անդամներ"
751
752 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:70
753 msgid "Linked Limit Groups"
754 msgstr "Հղումով սահմանափակ խմբեր"
755
756 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:31
757 msgid "Linked Limit Sets"
758 msgstr "Հղումով սահմանափակ բազմություններ"
759
760 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:190
761 msgid "Local Note"
762 msgstr "Տեղային նշում"
763
764 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:69
765 msgid "Location Groups"
766 msgstr "Տեղաբաշխման խմբեր"
767
768 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:48
769 msgid "Long"
770 msgstr "Երկար"
771
772 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:40
773 msgid "Low"
774 msgstr "Ցածր"
775
776 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:2
777 msgid "MARC Record Attribute Definitions"
778 msgstr "ՄԵԸՔ գրառման բաղկացուցիչի սահմանումներ"
779
780 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:2
781 msgid "MARC Search Class FTS Config Maps"
782 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրման դաս  FTS Config քարտեզներ"
783
784 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:2
785 msgid "MARC Search Classes"
786 msgstr "ՄԵԸՔ որոնման դասեր"
787
788 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:2
789 msgid "MARC Search and Facet Fields"
790 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրում և երեսակի դաշտեր"
791
792 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:2
793 msgid "MARC Search and Facet Fields FTS Configs"
794 msgstr "ՄԵԸՔ փնտրում և երեսակի դաշտերի FTS Configs"
795
796 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:128 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:89
797 msgid "MARC Tag and Subfield"
798 msgstr "ՄԵԸՔ ցուցիչ և ենթադաշտ"
799
800 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:59 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:8
801 msgid "Magazine"
802 msgstr "Ամսագիր"
803
804 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:43
805 msgid "Manage"
806 msgstr "Կառավարիր"
807
808 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:52
809 msgid ""
810 "Map Metabib Fields OR Bib Record Attributes to specific Z39.50 \n"
811 "Attributes OR generic Z39.50 Attribute types (by name)."
812 msgstr ""
813 "Map Metabib Fields OR Bib Record Attributes to specific Z39.50 \n"
814 "Attributes OR generic Z39.50 Attribute types (by name)."
815
816 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:64
817 msgid "Match Score"
818 msgstr "Համընկնման գնահատական"
819
820 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:34
821 msgid "Match set name:"
822 msgstr "Անվան բազմության համընկնում"
823
824 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:5
825 msgid "Matrix Weight Associations"
826 msgstr "Մատրիցաի քաշի ասոցիացիաներ"
827
828 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:31
829 msgid "Max Depth"
830 msgstr "Մաքս խորություն"
831
832 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:8
833 msgid "Merge Selected"
834 msgstr "Ձուլիր ընտրվածը"
835
836 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class.tt2:5
837 msgid "Metabib Class"
838 msgstr "Metabib դաս"
839
840 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:5
841 msgid "Metabib Class FTS Config Maps"
842 msgstr "Metabib դաս FTS Config քարտեզներ"
843
844 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:40
845 msgid "Metabib Field"
846 msgstr "Metabib դաշտ"
847
848 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:5
849 msgid "Metabib Field FTS Configs"
850 msgstr "Metabib դաշտ FTS Configs"
851
852 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:6
853 msgid "Monograph Parts"
854 msgstr "Մենագրության ուղիներ"
855
856 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:11
857 msgid "Monthly"
858 msgstr "Ամսական"
859
860 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:59
861 msgid "Move Down"
862 msgstr "Տեղափոխել ներքև"
863
864 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:53
865 msgid "Move Up"
866 msgstr "Տեղափոխել վերև"
867
868 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:18 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:36 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:32 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:53 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:74 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:35
869 msgid "Name"
870 msgstr "Անվանում"
871
872 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:39
873 msgid "Name:"
874 msgstr "Անուն:"
875
876 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:74
877 msgid "Negate?"
878 msgstr "Բացասակա՞ն"
879
880 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:50 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:72 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:97 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:12 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:19 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:66 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:70 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/barcode_completion.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_matchpoint.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/idl_field_doc.tt2:10 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:13
881 msgid "New"
882 msgstr "Նոր"
883
884 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:13
885 msgid "New Account"
886 msgstr "Նոր Հաշիվ"
887
888 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:11
889 msgid "New Activity Type"
890 msgstr "Նոր ակտիվ տեսակ"
891
892 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/address_alert.tt2:7
893 msgid "New Address Alert"
894 msgstr "Նոր հասցեի ահազանգ"
895
896 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_age_hold_protect.tt2:7
897 msgid "New Age Hold Protect Rule"
898 msgstr "Տարիքի պահման պաշտպանության նոր օրենք"
899
900 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:8
901 msgid "New Attr. Definition"
902 msgstr "New Attr. Definition"
903
904 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:11
905 msgid "New Attribute"
906 msgstr "Նոր բաղադրիչ"
907
908 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:106
909 msgid "New Attribute Definition"
910 msgstr "Նոր բաղադրիչի սահմանում"
911
912 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:7
913 msgid "New Authority Field"
914 msgstr "Նոր Հեղինակավորի դաշտ"
915
916 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/billing_type.tt2:11
917 msgid "New Billing Type"
918 msgstr "Գումարի գանձման նոր տեսակ"
919
920 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis.tt2:7
921 msgid "New Browse Axis"
922 msgstr "Դիտման նոր առանցք"
923
924 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:7
925 msgid "New Browse Axis-Authority Field Map"
926 msgstr "Դիտման նոր առանցք-Հեղինակավորի դաշտի քարտեզ"
927
928 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:11
929 msgid "New Cancel Reason"
930 msgstr "Չեղյալ անելու նոր պատճառ"
931
932 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:11
933 msgid "New Carrier"
934 msgstr "Նոր սուրհանդակ"
935
936 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:23
937 msgid "New Circ Modifier"
938 msgstr "Տացքի նոր ձևափոխիչ"
939
940 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:9
941 msgid "New Claim Event Type"
942 msgstr "Պահանջի իրադարձության նոր տեսակ"
943
944 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:9
945 msgid "New Claim Policy"
946 msgstr "Պահանջի նոր քաղաքականություն"
947
948 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy_action.tt2:10
949 msgid "New Claim Policy Action"
950 msgstr "Պահանջի նոր քաղաքականության գործողություն"
951
952 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:9
953 msgid "New Claim Type"
954 msgstr "Պահանջի նոր տեսակ"
955
956 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:66
957 msgid "New Contact"
958 msgstr "Նոր կոնտակտ"
959
960 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:85
961 msgid "New Contact Address"
962 msgstr "Կապի նոր հասցե"
963
964 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set.tt2:7
965 msgid "New Control Set"
966 msgstr "Վերահսկման նոր բազմություն"
967
968 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:7
969 msgid "New Control Set Bib Field"
970 msgstr "Վերահսկման նոր բազմության մատեն դաշտ"
971
972 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:10
973 msgid "New Copy Template"
974 msgstr "Պատճենի նոր ձևաչափ"
975
976 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_circ_duration.tt2:7
977 msgid "New Duration Rule"
978 msgstr "Տևողության նոր օրենք"
979
980 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:79
981 msgid "New Entry"
982 msgstr "Նոր մուտք"
983
984 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/exchange_rate.tt2:6
985 msgid "New Exchange Rate"
986 msgstr "Նոր փոխարժեք"
987
988 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field_ts_map.tt2:7
989 msgid "New FTS Config"
990 msgstr "Նոր FTS Config"
991
992 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_class_ts_map.tt2:7
993 msgid "New FTS Map"
994 msgstr "Նոր FTS քարտեզ"
995
996 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/metabib_field.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:20
997 msgid "New Field"
998 msgstr "Նոր դաշտ"
999
1000 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:66
1001 msgid "New Field Group"
1002 msgstr "Դաշտի նոր խումբ"
1003
1004 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:9
1005 msgid "New Formula"
1006 msgstr "Նոր բանաձև"
1007
1008 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:10
1009 msgid "New Fund Tag"
1010 msgstr "Դրամագլխի նոր ցուցիչ"
1011
1012 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:47
1013 msgid "New Hard Due Date Value"
1014 msgstr "Կոշտ վերադարձի ամսաթվի նոր արժեք"
1015
1016 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:133
1017 msgid "New Holding Subfield"
1018 msgstr "Պահման նոր ենթադաշտ"
1019
1020 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:6
1021 msgid "New Invoice Item Type"
1022 msgstr "Նյութի ապրանքագրի նոր տեսակ"
1023
1024 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_payment_method.tt2:6
1025 msgid "New Invoice Payment Method"
1026 msgstr "Ապրանքագրի վճարման նոր մեթոդ"
1027
1028 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_group.tt2:6
1029 msgid "New Limit Group"
1030 msgstr "Սահմանափակման նոր խումբ"
1031
1032 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_alert.tt2:11
1033 msgid "New Line Item Alert Text"
1034 msgstr "Դաշտային նյութի նոր ահազանգման տեքստ"
1035
1036 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:7
1037 msgid "New Map"
1038 msgstr "Նոր քարտեզ"
1039
1040 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:8
1041 msgid "New Match Set"
1042 msgstr "Համընկնման նոր բազմություն"
1043
1044 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_max_fine.tt2:7
1045 msgid "New Max Fine Rule"
1046 msgstr "Մաքս տուգանքի նոր օրենք"
1047
1048 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/biblio/monograph_part.tt2:9
1049 msgid "New Monograph Part"
1050 msgstr "Մենագրության նոր մաս"
1051
1052 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:8
1053 msgid "New OU Proximity Adjustment"
1054 msgstr "Նոր OU մոտարկման հարմարեցում"
1055
1056 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:23
1057 msgid "New Org Setting Type"
1058 msgstr "Օրգ կարգաբերման նոր տեսակ"
1059
1060 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:7
1061 msgid "New Penalty Threshold"
1062 msgstr "Տուգանքի նոր շեմ"
1063
1064 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:11
1065 msgid "New Penalty Type"
1066 msgstr "Տուգանքի նոր տեսակ"
1067
1068 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_prefix.tt2:11
1069 msgid "New Prefix"
1070 msgstr "Նոր նախածանց"
1071
1072 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:9
1073 msgid "New Provider"
1074 msgstr "Նոր մատակարար"
1075
1076 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:45
1077 msgid "New Provider Address"
1078 msgstr "Նոր մատակարարի հասցե"
1079
1080 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:7
1081 msgid "New Recurring Fine Rule"
1082 msgstr "Կրկնվող տուգանքի նոր օրենք"
1083
1084 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:6
1085 msgid "New Resource"
1086 msgstr "Նոր պաշար"
1087
1088 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:6
1089 msgid "New Resource Attribute"
1090 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչ"
1091
1092 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:6
1093 msgid "New Resource Attribute Map"
1094 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչի քարտեզ"
1095
1096 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:6
1097 msgid "New Resource Attribute Value"
1098 msgstr "Նոր պաշարի բաղկացուցիչի արժեք"
1099
1100 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:6
1101 msgid "New Resource Type"
1102 msgstr "Նոր պաշարի տեսակ"
1103
1104 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/actor_sip_fields.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/asset_sip_fields.tt2:7
1105 msgid "New Sip Field"
1106 msgstr "Նոր Sip դաշտ"
1107
1108 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/acn_suffix.tt2:11
1109 msgid "New Suffix"
1110 msgstr "Նոր վերջածանց"
1111
1112 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:32
1113 msgid "New Survey"
1114 msgstr "Նոր հարցախույզ"
1115
1116 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:7
1117 msgid "New Thesaurus"
1118 msgstr "Նոր Տեզաուրուս"
1119
1120 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:30
1121 msgid "New Tree"
1122 msgstr "Նոր ծառ"
1123
1124 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:23
1125 msgid "New User Setting Type"
1126 msgstr "Նոր օգտվողի կարգաբերման տեսակ"
1127
1128 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/weight_assoc.tt2:7
1129 msgid "New Weight Association"
1130 msgstr "Քաշի նոր ասսոցիացիա"
1131
1132 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_weights.tt2:7 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hold_matrix_weights.tt2:7
1133 msgid "New Weight Set"
1134 msgstr "Քաշի նոր բազմություն"
1135
1136 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:81
1137 msgid "New Z39.50 Server"
1138 msgstr "Նոր Z39.50 կայան"
1139
1140 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:57
1141 msgid "No tests for this type of event definition hook"
1142 msgstr "Այս տեսակի իրադարձության սահմանման որսման համար չկան թեստեր"
1143
1144 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:47
1145 msgid "Normal"
1146 msgstr "Նորմալ"
1147
1148 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:90
1149 msgid "Normalized Authority Heading"
1150 msgstr "Նորմալացված Հեղինակավորի առաջնորդող"
1151
1152 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:127
1153 msgid "Not Visible"
1154 msgstr "Անտեսանելի"
1155
1156 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:155
1157 msgid "Note"
1158 msgstr "Նշում"
1159
1160 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:49
1161 msgid "OPAC"
1162 msgstr "ՀՕԱՔ"
1163
1164 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:23 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:56
1165 msgid "OPAC Survey?"
1166 msgstr "ՀՕԱՔ հարցախու՞յզ"
1167
1168 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:13 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:13
1169 msgid "Object"
1170 msgstr "Օբյեկտ"
1171
1172 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/invoice_item_type.tt2:38
1173 msgid "Only one of \"prorate\" and \"blanket\" may be selected"
1174 msgstr "Միայն մեկը \"prorate\" և \"blanket\" կարող է ընտրվել"
1175
1176 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:44
1177 msgid "Order:"
1178 msgstr "Պատվեր"
1179
1180 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:29
1181 msgid "Org Unit"
1182 msgstr "Կազմ միավոր"
1183
1184 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:25
1185 msgid "Org Unit Custom Tree"
1186 msgstr "Կազմ միավորի հաճախորդի ծառ"
1187
1188 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:2
1189 msgid "Org Unit Proximity Adjustments"
1190 msgstr "Org Unit Proximity Adjustments"
1191
1192 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:21
1193 msgid "Org Unit Setting Types"
1194 msgstr "Կազմ միավորի կարգաբերման տեսակներ"
1195
1196 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:55 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:6
1197 msgid "Other"
1198 msgstr "Այլ"
1199
1200 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:87
1201 msgid "Owner"
1202 msgstr "Տնօրինող"
1203
1204 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/distribution_formula.tt2:51 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:151 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:186 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:20 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:44
1205 msgid "Owning Library"
1206 msgstr "Տնօրինող գրադարան"
1207
1208 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:38
1209 msgid "Owning Library:"
1210 msgstr "Տնօրինող գրադարան"
1211
1212 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/cancel_reason.tt2:9
1213 msgid "PO / Item / Request Cancellation Reasons"
1214 msgstr "PO / Item / Request չեղյարկելու պատճառներ"
1215
1216 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:34
1217 msgid "Password"
1218 msgstr "Գաղտնաբառ"
1219
1220 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/permission/grp_penalty_threshold.tt2:5
1221 msgid "Penalty Threshold"
1222 msgstr "Տուգանքի ժեմ"
1223
1224 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:24 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:60
1225 msgid "Poll Style?"
1226 msgstr "Ընտրացուցակի՞ ոճ"
1227
1228 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:53
1229 msgid "Position"
1230 msgstr "Դիրք"
1231
1232 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:191
1233 msgid "Price"
1234 msgstr "Արժեք"
1235
1236 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:7
1237 msgid "Provider"
1238 msgstr "Մատակարար"
1239
1240 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:41 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:43
1241 msgid "Provider Address"
1242 msgstr "Մատակարարի հասցե"
1243
1244 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:62 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:64
1245 msgid "Provider Contact"
1246 msgstr "Մատակարարի կոնտակտ"
1247
1248 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:2
1249 msgid "Providers"
1250 msgstr "Մատակարարներ"
1251
1252 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:121
1253 msgid "Quality Metrics for this Match Set"
1254 msgstr "Համընկնման այս բազմության համար որակի չափորոշիչներ"
1255
1256 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:149 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/provider.tt2:187
1257 msgid "Quantity"
1258 msgstr "Քանակ"
1259
1260 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:52
1261 msgid "Query"
1262 msgstr "Հերթ"
1263
1264 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:41
1265 msgid "Query Text"
1266 msgstr "Հարցման տեքստ"
1267
1268 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:68
1269 msgid "Reactors"
1270 msgstr "Ռեակտոր"
1271
1272 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:75 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:42 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:125 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:88
1273 msgid "Record Attribute"
1274 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ"
1275
1276 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:3 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/record_attr_definition.tt2:6
1277 msgid "Record Attribute Definitions"
1278 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչի սահմանումներ"
1279
1280 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/coded_value_map.tt2:14
1281 msgid "Record Attribute Type: "
1282 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչի տեսակ "
1283
1284 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:16
1285 msgid "Record Attribute: "
1286 msgstr "Գրառման բաղկացուցիչ "
1287
1288 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/rule_recurring_fine.tt2:5
1289 msgid "Recurring Fine Rules"
1290 msgstr "Տուգանքի օրենքների կրկնում"
1291
1292 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/remote_account.tt2:2
1293 msgid "Remote Accounts"
1294 msgstr "Հեռավար հաշիվներ"
1295
1296 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:39 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:54 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:60 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:76 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_limit_set.tt2:83 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:38 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_matrix_matchpoint.tt2:46 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:33 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:42
1297 msgid "Remove"
1298 msgstr "Հեռացնել"
1299
1300 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:79
1301 msgid "Remove &rarr;"
1302 msgstr "Հեռացնել &rarr;"
1303
1304 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_map.tt2:4
1305 msgid "Resource Attribute Maps"
1306 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի քարտեզ"
1307
1308 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr_value.tt2:4
1309 msgid "Resource Attribute Values"
1310 msgstr "Պաշարի բնութագրիչի արժեքներ"
1311
1312 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_attr.tt2:4
1313 msgid "Resource Attributes"
1314 msgstr "Պաշարի բնութագրիչներ"
1315
1316 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource_type.tt2:4
1317 msgid "Resource Types"
1318 msgstr "Պաշարների տեսակներ"
1319
1320 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/booking/resource.tt2:4
1321 msgid "Resources"
1322 msgstr "Պաշարներ"
1323
1324 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:24
1325 msgid "Return to Filter Groups"
1326 msgstr "Վերադարձիր զտման խմբերին"
1327
1328 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/import_bib_trash_group.tt2:30
1329 msgid "Return to Groups"
1330 msgstr "Վերադարձիր խմբերին"
1331
1332 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:20
1333 msgid "Return to Sources"
1334 msgstr "Վերադարձիր աղբյուրներին"
1335
1336 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/sms_carrier.tt2:9
1337 msgid "SMS Carriers"
1338 msgstr "SMS կրողներ"
1339
1340 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:55
1341 msgid "Save"
1342 msgstr "Հիշել"
1343
1344 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:73 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:78 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:34
1345 msgid "Save Changes"
1346 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
1347
1348 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:115
1349 msgid "Save Changes To Expression"
1350 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները արտահայտությունում"
1351
1352 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:1 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:17 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:64
1353 msgid "Search Filter Group"
1354 msgstr "Փնտրման զտիչի խումբ"
1355
1356 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:79
1357 msgid "Select Attribute Type: "
1358 msgstr "Ընտրիր բաղկացուցիչի տեսակը։ "
1359
1360 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:83
1361 msgid "Select Value: "
1362 msgstr "Ընտրիր արժեքը։ "
1363
1364 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:71
1365 msgid "Select a source to clone"
1366 msgstr "Կլոնավորման համար ընտրիր սկզբնաղբյուրը"
1367
1368 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:46
1369 msgid "Short"
1370 msgstr "Կարճ"
1371
1372 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_proximity_adjustment.tt2:14
1373 msgid "Show adjustments involving this branch or deeper:"
1374 msgstr "Ցույց տուր այս մասնաճյուղը կամ ավելի խոր ներառման ճշգրտումները"
1375
1376 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_event_type.tt2:15
1377 msgid "Show claim event types available to"
1378 msgstr "Ցույց տուր պահանջի իրադարձության տեսակները որ հասանելի են"
1379
1380 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_policy.tt2:14
1381 msgid "Show claim policies available to"
1382 msgstr "Ցույց տուր պահանջի քաղաքականությունները որ հասանելի են"
1383
1384 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/claim_type.tt2:14
1385 msgid "Show claim types available to"
1386 msgstr "Ցույց տուր պահանջի տեսակները որ հասանելի են"
1387
1388 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:14
1389 msgid "Show sets owned at or below:"
1390 msgstr "Ցույց տուր տնօրինած բազմությունները"
1391
1392 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/fund_tag.tt2:16
1393 msgid "Show tags available to"
1394 msgstr "Ցույց տուր հասանելի ցուցիչները"
1395
1396 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_template.tt2:16
1397 msgid "Show templates available at or above"
1398 msgstr "Ցույց տուր այստեղ կամ վերևում հասանելի ձևանմուշները"
1399
1400 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_authority_field.tt2:12
1401 msgid "Showing only authority fields linked to control set:"
1402 msgstr ""
1403 "ցույց են տրվում միայն հեղինակավոր դաշտերը հղումով կապված վերահսկման "
1404 "բազմությանը։"
1405
1406 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/browse_axis_authority_field_map.tt2:12
1407 msgid ""
1408 "Showing only browse axis-authority field maps linked to authority field:"
1409 msgstr ""
1410 "Ցույց են տրվում միայն դիտման առանցք-հեղինակավոր դաշտի քարտեզները, հղումով "
1411 "կապված հեղինակավորի դաշտին։"
1412
1413 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/control_set_bib_field.tt2:12
1414 msgid "Showing only control set bib fields linked to authority field:"
1415 msgstr ""
1416 "Ցույց են տրվում միայն վերահսկման բազմության մատեն դաշտերը, հղումով կապված "
1417 "հեղինակավորի դաշտին։"
1418
1419 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/hard_due_date_values.tt2:54
1420 msgid "Showing only hard due date values related to hard due date object"
1421 msgstr ""
1422 "Ցույց են տրվում միայն կոշտ վերադարձի ամսաթվի արժեքները առնչվող կոշտ "
1423 "վերադարձի ամսաթվի օբյեկտին"
1424
1425 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:12
1426 msgid "Showing only thesauri linked to control set:"
1427 msgstr ""
1428 "Ցույց են տրվում միայն տեզաուրուսը հղումով կապված վերահսկման բազմությանը"
1429
1430 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:42
1431 msgid "Sort Position"
1432 msgstr "Տեսակավորման դիրք"
1433
1434 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:5 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/standing_penalty.tt2:9
1435 msgid "Standing Penalty Types"
1436 msgstr "Տուգանքի ստանդարտ տեսակներ"
1437
1438 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:48
1439 msgid "Start Date"
1440 msgstr "Սկսելու ամսաթիվ"
1441
1442 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/floating_groups.tt2:30
1443 msgid "Stop Depth"
1444 msgstr "Կանգի խորություն"
1445
1446 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/org_unit_setting_type.tt2:6 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:6
1447 msgid "String"
1448 msgstr "Տող"
1449
1450 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:25
1451 msgid "Subfield"
1452 msgstr "Ենթադաշտ"
1453
1454 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/composite_attr_entry_definition.tt2:90
1455 msgid "Submit"
1456 msgstr "Հաստատել"
1457
1458 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:17
1459 msgid "Survey ID"
1460 msgstr "Հարցախույզի ID"
1461
1462 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:4
1463 msgid "Survey List"
1464 msgstr "Հարցախույզի ցուցակ"
1465
1466 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action/survey.tt2:21
1467 msgid "Survey Start Date"
1468 msgstr "Հարցախույզի սկսման ամսաթիվ"
1469
1470 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/lineitem_marc_attr_def.tt2:24
1471 msgid "Tag"
1472 msgstr "Ցուցիչ"
1473
1474 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:49
1475 msgid "Test"
1476 msgstr "Փորձարկում"
1477
1478 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:60
1479 msgid "Test Circulation"
1480 msgstr "Տացքի Փորձարկում"
1481
1482 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:55
1483 msgid ""
1484 "The location of codes in the EDI message itself may vary according to vendor-"
1485 "specific semantics."
1486 msgstr ""
1487 "EDI հաղորդագրությունում կոդի տեղաբաշխումը կարող է տարբերվել կախված "
1488 "մատակարարի սեմանտիկայից։"
1489
1490 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/cat/authority/thesaurus.tt2:5
1491 msgid "Thesauri"
1492 msgstr "Տեզաուրուս"
1493
1494 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/org_unit_custom_tree.tt2:27
1495 msgid ""
1496 "To add new nodes to the custom tree, drag them from the full tree on the left"
1497 msgstr ""
1498 "Հաճախորդի ծառին նոր հանգույցներ ավելացնելու համար, քաշիր դրանք ձախ կողմի "
1499 "լրիվ ծառից"
1500
1501 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:72
1502 msgid ""
1503 "To choose which Best-Hold Selection Sort Order will be used by Evergreen at "
1504 "copy capture time, see the Library Settings interface."
1505 msgstr ""
1506 "Ընտրելու համար թե Էվերգրինի կողմից պատճենի որսման որ Best-Hold ընտրության "
1507 "տեսակավորման կարգը կօգտագործվի, տես Գրադարանի Կարգաբերումներ միջերեսը։"
1508
1509 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_order.tt2:19
1510 msgid "To move an item, drag it up or down with the mouse."
1511 msgstr "Նյութը տեղաշարժելու համար, մկնիկով այն քարշ տուր վեր կամ վար։"
1512
1513 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/actor/search_filter_group.tt2:95
1514 msgid "To view groups for a different location, use the \"Filter\" option"
1515 msgstr ""
1516 "Տարբեր տեղաբաշխումների համար խմբերը դիտելու համար, օգտագործիր \"Զտիչ\" "
1517 "ընտրանքը։"
1518
1519 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:21
1520 msgid "Trigger Event Definitions"
1521 msgstr "Տրիգերի իրադարձության սահմանումներ"
1522
1523 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:10
1524 msgid "Trigger Event Environment"
1525 msgstr "Տրիգերի իրադարձության միջավայր"
1526
1527 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition_data.tt2:31
1528 msgid "Trigger Event Parameters"
1529 msgstr "Տրիգերի իրադարձության պարամետրեր"
1530
1531 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:48
1532 msgid "Trigger Hooks"
1533 msgstr "Տրիգերի թակարդներ"
1534
1535 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:70
1536 msgid "Trigger Reactors"
1537 msgstr "Տրիգերի ռեակտորներ"
1538
1539 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:95
1540 msgid "Trigger Validators"
1541 msgstr "Տրիգերի վավերացումներ"
1542
1543 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:42
1544 msgid "Type:"
1545 msgstr "Տեսակ"
1546
1547 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_activity_type.tt2:2
1548 msgid "User Activity Type"
1549 msgstr "Օգտվողի գործողության տեսակ"
1550
1551 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/usr_setting_type.tt2:21
1552 msgid "User Setting Types"
1553 msgstr "Օգտվողի կարգաբերումների տեսակներ"
1554
1555 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:32
1556 msgid "Username"
1557 msgstr "Օգտատիրոջ անուն"
1558
1559 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:93
1560 msgid "Validators"
1561 msgstr "Վավերացումներ"
1562
1563 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:54
1564 msgid "Value:"
1565 msgstr "Արժեք"
1566
1567 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:2
1568 msgid "Vandelay Match Set Editor"
1569 msgstr "Վանդելայ համընկնման բազմության խմբագրիչ"
1570
1571 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:2
1572 msgid "Vandelay Match Sets"
1573 msgstr "Վանդելայ համընկնման բազմություն"
1574
1575 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1576 msgid "Vendor Account Number"
1577 msgstr "Մատակարարի հաշվի համար"
1578
1579 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/acq/edi_account.tt2:44
1580 msgid "Vendor Assigned Code"
1581 msgstr "Մատակարարի նշանակած կոդ"
1582
1583 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:11 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/circ_modifier.tt2:65
1584 msgid "Video Tape"
1585 msgstr "Տեսաժապավեն"
1586
1587 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/asset/copy_location_group.tt2:126
1588 msgid "Visible"
1589 msgstr "Տեսանելի"
1590
1591 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:10
1592 msgid "Weekly"
1593 msgstr "Շաբաթական"
1594
1595 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:96
1596 msgid "Working Match Point"
1597 msgstr "Աշխատանքային համընկնման կետ"
1598
1599 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/action_trigger/event_definition.tt2:12
1600 msgid "Yearly"
1601 msgstr "Տարեկան"
1602
1603 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:36
1604 msgid "You have unsaved changes."
1605 msgstr "Ունես չհիշված փոփոխություններ"
1606
1607 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:104
1608 msgid "Your Expression"
1609 msgstr "Քո արտահայտությունը"
1610
1611 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set_tree.tt2:83
1612 msgid "Your Expression:"
1613 msgstr "Քո արտահայտությունը։"
1614
1615 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:44
1616 msgid "Z39.50 Attribute"
1617 msgstr "Z39.50 բաղադրիչ"
1618
1619 #. (source_code)
1620 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:11
1621 msgid "Z39.50 Attributes for %1"
1622 msgstr "Z39.50 բաղկացուցիչներ %1"
1623
1624 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_index_field_map.tt2:9
1625 msgid "Z39.50 Index Field Maps"
1626 msgstr "Z39.50 ցուցիչի դաշտի քարտեզներ"
1627
1628 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:2 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/z3950_source.tt2:79
1629 msgid "Z39.50 Servers"
1630 msgstr "Z39.50 կայաններ"
1631
1632 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:41
1633 msgid "authority"
1634 msgstr "հեղինակավոր"
1635
1636 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:40
1637 msgid "biblio"
1638 msgstr "biblio"
1639
1640 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:58 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:60
1641 msgid "j"
1642 msgstr "j"
1643
1644 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:52 ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:54
1645 msgid "k"
1646 msgstr "k"
1647
1648 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/vandelay/match_set.tt2:42
1649 msgid "mfhd"
1650 msgstr "mfhd"
1651
1652 #: ../../Open-ILS/src/templates/conify/global/config/best_hold_order.tt2:29
1653 msgid "or"
1654 msgstr "կամ"