36d45e5f9456026213b5356d3880a6bc22674a29
[Evergreen.git] / build / i18n / po / conify.js / hy-AM.po
1 msgid ""
2 msgstr ""
3 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
4 "Report-Msgid-Bugs-To: open-ils-dev@list.georgialibraries.org\n"
5 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
6 "PO-Revision-Date: 2013-04-01 14:26+0000\n"
7 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
8 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
9 "MIME-Version: 1.0\n"
10 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
11 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
12 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:36+0000\n"
13 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
14
15 #: conify.js:SURVEY_ID
16 msgid "Survey ID # ${0}"
17 msgstr "Հարցախույզի ID # ${0}"
18
19 #: conify.js:SUCCESS_NEW_PERM_MAP
20 msgid "New permission map created"
21 msgstr "Իրավասությունների նոր քարտեզը ստեղծված է"
22
23 #: conify.js:END_SURVEY
24 msgid "End Survey Now"
25 msgstr "Հիմա ավարտիր հարցախույզը"
26
27 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_DATA conify.js:SUCCESS_SAVE
28 msgid "Saved changes to ${0}"
29 msgstr "Պահված փոփոխություններ այստեղ ${0}"
30
31 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PHYSICAL
32 msgid "Problem fetching Physical Address for ${0}"
33 msgstr "Պրոբլեմ Ֆիզիկական Հասցեները ընտրելիս սրա համար ${0}"
34
35 #: conify.js:SURVEY_ADD_ANSWER
36 msgid "Add Answer"
37 msgstr "Ավելացրու պատասխան"
38
39 #: conify.js:CBHO_FIELD_DISPLAY
40 msgid "[${0}] ${1}"
41 msgstr "[${0}] ${1}"
42
43 #: conify.js:TRANSLATION conify.js:LABEL_TRANSLATION
44 msgid "Translation"
45 msgstr "Թարգմանություն"
46
47 #: conify.js:ACQ_DISTRIB_FORMULA_NAME_CLONE
48 msgid "${0} (Clone)"
49 msgstr "${0} (Կլոն)"
50
51 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOU
52 msgid "Cannot delete ${0}, you need at least one organization unit."
53 msgstr ""
54 "Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության միավոր։"
55
56 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOO
57 msgid "Hours of Operation updated for ${0}"
58 msgstr "Աշխատելու ժամերը թարմացված են սրա համար ${0}"
59
60 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOUT
61 msgid "New child Organization Type created for ${0}"
62 msgstr "Նոր երեխա Կազմակերպության Տեսակը ստեղծված է սրա համար ${0}"
63
64 #: conify.js:LABEL_VALUE
65 msgid "Value"
66 msgstr "Արժեք"
67
68 #: conify.js:ERROR_DELETING
69 msgid "Problem deleting ${0}"
70 msgstr "Պրոբլեմ սա ջնջելիս ${0}"
71
72 #: conify.js:SURVEY_SAVE_CHANGES
73 msgid "Save Changes"
74 msgstr "Հիշիր փոփոխությունները"
75
76 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_GROUP
77 msgid "Problem creating child Group"
78 msgstr "Պրոբլեմ Երեխա Խումբ ստեղծելիս"
79
80 #: conify.js:SUCCESS_SAVE_PERM
81 msgid "Saved permission changes to ${0}"
82 msgstr "Հիշված Իրավասությունների փոփոխություն այստեղ ${0}"
83
84 #: conify.js:SURVEY_DELETE_ANSWER
85 msgid "Delete Answer"
86 msgstr "Ջնջիր պատասխանը"
87
88 #: conify.js:ERROR_FETCHING_GROUPS
89 msgid "Problem fetching groups"
90 msgstr "Պրոբլեմ խմբերը ընտրելիս"
91
92 #: conify.js:ERROR_FETCHING_STATUSES
93 msgid "Problem fetching statuses"
94 msgstr "Պրոբլեմ վիճակները ընտրելիս"
95
96 #: conify.js:ERROR_SAVING_PERM_DATA
97 msgid "Problem saving permission data for ${0}"
98 msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունների տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
99
100 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_STATUS
101 msgid "New ${0} status created"
102 msgstr "Նոր ${0} կարգավիճակը ստեղծված է"
103
104 #: conify.js:SURVEY_DELETE_QUESTION
105 msgid "Delete Question & Answers"
106 msgstr "Ջնջիր հարցը և պատասխանները"
107
108 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERMISSION
109 msgid "Problem creating new Permission"
110 msgstr "Պրոբլեմ նոր Իրավասություններ ստեղծելիս"
111
112 #: conify.js:CBHO_EDITING_NEW
113 msgid "You are editing a new best-hold order."
114 msgstr "Դու խմբարում ես նոր լավագույն պահման պատվեր։"
115
116 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PERM_MAP
117 msgid "Problem calling method to create new permission map"
118 msgstr "Պորբլեմ մեթոդը կանչելիս որպեսզի ստեղծվի իրավասությունների նոր քարտեզ"
119
120 #: conify.js:SURVEY_QUESTION
121 msgid "Question:"
122 msgstr "Հարց"
123
124 #: conify.js:ERROR_FETCHING_MAILING
125 msgid "Problem fetching Mailing Address for ${0}"
126 msgstr "Պրոբլեմ Փոստային Հասցեն կաչելիս համար ${0}"
127
128 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_AOU
129 msgid ""
130 "There are unsaved changes to one or more organizational units. Click OK to "
131 "save these changes, or Cancel to abandon them."
132 msgstr ""
133 "Կամակերպչական միավորներ ընտրելիս կան մեկ կամ ավել չհիշված փոփոխություններ։ "
134 "Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
135
136 #: conify.js:SURVEY_SAVE_ADD
137 msgid "Save Question & Add Answer"
138 msgstr "Հիշիր հարցը և ավելացրու պատասխանը"
139
140 #: conify.js:LABEL_NEW_BRANCH
141 msgid "New Branch"
142 msgstr "Նոր մասնաճյուղ"
143
144 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CHILD_AOU
145 msgid "New child Organizational Unit created for ${0}"
146 msgstr "Նոր երեխա կազմակերպչական միավոր է ստեղծվել սրա համար ${0}"
147
148 #: conify.js:ERROR_ORPHANS
149 msgid "Cannot delete ${0}, ${1} subordinates still exist."
150 msgstr "Չի կարող ջնջել ${0}, ${1} ենթակաները դեռ առկա են։"
151
152 #: conify.js:CBHO_EDITING_EXISTING
153 msgid "You are editing best-hold order #${0}: ${1}."
154 msgstr "ու խմբարում ես նոր լավագույն պահման պատվեր։ #${0}: ${1}."
155
156 #: conify.js:ERROR_DELETING_LAST_AOUT
157 msgid "Cannot delete ${0}. You need at least one organization type."
158 msgstr ""
159 "Չի կարող ջնջել ${0}։ Պետք է ունենաս առնվազն մեկ կազմակերպության տեսակ։"
160
161 #: conify.js:SURVEY_ANSWER
162 msgid "Answer:"
163 msgstr "Պատասխան"
164
165 #: conify.js:SUCCESS_NEW_CHILD_GROUP
166 msgid "New child Group created for ${0}"
167 msgstr "Նոր Երեխա խումբ է ստեղծվել սրա համար ${0}"
168
169 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_PHYSICAL
170 msgid "Saved changes to the Physical Address of ${0}"
171 msgstr "Հիշված փոփոխություններ Ֆիզիկական Հասցեում սրա համար ${0}"
172
173 #: conify.js:LABEL_NEW_GROUP
174 msgid "New Group"
175 msgstr "Նոր խումբ"
176
177 #: conify.js:CBHO_NO_LOAD
178 msgid "Unable to load selected item."
179 msgstr "Չի կարող բեռնավորել ընտրված նյութը։"
180
181 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PGT
182 msgid ""
183 "There are unsaved modified permission maps. Click OK to save these changes, "
184 "or Cancel to abandon them."
185 msgstr ""
186 "Կան չհիշված ձևափոխված իրավասությունների քարտեզներ։ Սեղմիր ԼԱՎ "
187 "փոփոխությունները հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք լքելու համար։"
188
189 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_MAILING
190 msgid "Saved changes to the Mailing Address of ${0}"
191 msgstr "Հիշված փոփոխություններ Փոստային հասցեում այստեղ ${0}"
192
193 #: conify.js:ERROR_SAVING_STATUS
194 msgid "Problem saving ${0}"
195 msgstr "Պրոբլեմ հիշելիս ${0}"
196
197 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CAM
198 msgid "Problem calling method to create new ${0}"
199 msgstr "Պրոբլեմ երբ կանչվում է մեթոդը նորը ստեղծելիս ${0}"
200
201 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PPL
202 msgid "Problem calling method to create new permission"
203 msgstr "Նոր իրավասություն ստեղծելիս կանչման մեթոդի սխալ"
204
205 #: conify.js:CONFIRM_DELETE
206 msgid "Are you sure you want to delete ${0}?"
207 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել ${0}"
208
209 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_PPL
210 msgid ""
211 "There are unsaved modified permissions. Click OK to save these changes, or "
212 "Cancel to abandon them."
213 msgstr ""
214 "Կան չհիշված ձևափոխված իրավասություններ։ Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու, "
215 "կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
216
217 #: conify.js:CONFIRM_UNSAVED_CHANGES
218 msgid ""
219 "There are unsaved changes to one or more organization types. Click OK to "
220 "save these changes, or Cancel to abandon them."
221 msgstr ""
222 "Մեկ կամ ավել կազմակերպությունների տեսակների համար կան չհիշված "
223 "փոփոխություններ։ Սեղմիր ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու համար, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ "
224 "կասեցնելու համար։"
225
226 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOURS
227 msgid "Problem fetching hours of operation for ${0}"
228 msgstr "Պրոբլեմ աշխատաժամերի ընտրության ընթացքում սրա համար ${0}"
229
230 #: conify.js:LABEL_NEW_TYPE
231 msgid "New Type"
232 msgstr "Նոր տեսակ"
233
234 #: conify.js:CBHO_NEEDS_NAME
235 msgid "You need to enter a name for the best-hold order."
236 msgstr "Քեզ պետք է մուտք անել լավագույն պահման պատվերի անունը։"
237
238 #: conify.js:ACQ_DISTRIB_FORMULA_NAME_PROMPT
239 msgid "Enter new formula name"
240 msgstr "Մուտք արա նոր բանաձևի անունը"
241
242 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOU
243 msgid "Problem creating child organizational unit"
244 msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
245
246 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOLDS
247 msgid "Problem saving Holds Address data for ${0}"
248 msgstr "Պրոբլեմ Պահուների Հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
249
250 #: conify.js:ERROR_CREATING_CHILD_AOUT
251 msgid "Problem creating child organization type"
252 msgstr "Պրոբլեմ երեխա կազմակերպչական միավոր ստեղծելիս"
253
254 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA
255 msgid "Problem saving data for ${0}"
256 msgstr "Տվյալը հիշելու պրոբլեմ սրա համար ${0}"
257
258 #: conify.js:ERROR_FETCHING_TYPES_AOUT
259 msgid "Problem fetching organizational unit types"
260 msgstr "Կազմակերպչական միավորի տեսակների ընտրության պրոբլեմ"
261
262 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_CCS
263 msgid "Problem calling method to create new copy status"
264 msgstr "Կանչման մեթոդի պրոբլեմ պատճենի նոր վիճակ ստեղծելիս"
265
266 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_CODE
267 msgid "New ${0} ${1} created"
268 msgstr "Նոր ${0} ${1} ստեղծված է"
269
270 #: conify.js:LABEL_CODE
271 msgid "Code"
272 msgstr "Կոդ"
273
274 #: conify.js:SURVEY_FOOT_LABEL
275 msgid "Questions & Answers"
276 msgstr "Հարցեր և պատասխաններ"
277
278 #: conify.js:STATUS_EDITING
279 msgid "Now editing ${0}"
280 msgstr "Հիմա խմբագրում եմ ${0}"
281
282 #: conify.js:SUCCESS_DELETED_PERM_MAP
283 msgid "Permission mapping deleted"
284 msgstr "Իրավասությունների քարտեզավորումը ջնջված է"
285
286 #: conify.js:ERROR_SAVING_ILL
287 msgid "Problem saving ILL Address data for ${0}"
288 msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
289
290 #: conify.js:ERROR_FETCHING_HOLDS
291 msgid "Problem fetching Holds Address for ${0}"
292 msgstr "Պրոբլեմ պահումների հասցեի ընտրության ընթացքում սրա համար ${0}"
293
294 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_ILL
295 msgid "Saved changes to the ILL Address of ${0}"
296 msgstr "Պահված փոփոխություններ ՄԳԲ հասցեում համար ${0}"
297
298 #: conify.js:HOLDABLE
299 msgid "Holdable"
300 msgstr "Պահվող"
301
302 #: conify.js:STATUS_DELETED
303 msgid "${0} deleted"
304 msgstr "${0} ջնջված"
305
306 #: conify.js:LABEL_GRANTABLE
307 msgid "Grantable"
308 msgstr "Շնորհվող"
309
310 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERMS
311 msgid "Problem fetching perms"
312 msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունները կանչելիս"
313
314 #: conify.js:COPY_ACTIVE
315 msgid "Sets copy active"
316 msgstr "Պատճեն դնում է որպես ակտիվ"
317
318 #: conify.js:LABEL_DESCRIPTION
319 msgid "Description"
320 msgstr "Description"
321
322 #: conify.js:ERROR_CREATING_PERM_MAP
323 msgid "Problem creating new Permission Map"
324 msgstr "Պրոբլեմ իրավասությունների նոր քարտեզ ստեղծելիս"
325
326 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ILL
327 msgid "Problem fetching ILL Address for ${0}"
328 msgstr "Պրոբլեմ ՄԳԲ հասցեին հասնելիս սրա համար ${0}"
329
330 #: conify.js:ERROR_FETCHING_PERM_MAPS
331 msgid "Problem fetching perm maps"
332 msgstr "Պրոբհեմ իրավասությունների քարտեզին հասնելիս"
333
334 #: conify.js:ERROR_FETCHING_ORGS
335 msgid "Problem fetching organizational unit data"
336 msgstr "Պրոբլեմ կազմակերպչական միավորի տվյալները ընտրելիս"
337
338 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CCS
339 msgid ""
340 "There are unsaved changes to one or more copy statuses. Click OK to save "
341 "these changes, or Cancel to abandon them."
342 msgstr ""
343 "Մեկ կամ ավել պատճեններիի վիճակների համար կան չհիշված փոփոխություններ։ Սեղմիր "
344 "ԼԱՎ փոփոխությունները հիշելու համար, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ կասեցնելու համար։"
345
346 #: conify.js:OPAC_VISIBLE
347 msgid "OPAC Visible"
348 msgstr "ՀՕԱՔը տեսանելի է"
349
350 #: conify.js:ERROR_SAVING_PHYSICAL
351 msgid "Problem saving Physical Address data for ${0}"
352 msgstr "Պրոբլեմ Ֆիզիկական Հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
353
354 #: conify.js:ERROR_SAVING_MAILING
355 msgid "Problem saving Mailing Address data for ${0}"
356 msgstr "Պրոբլեմ փոստային առաքման հասցեի տվյալները հիշելիս սրա համար ${0}"
357
358 #: conify.js:NAME
359 msgid "Name"
360 msgstr "Անուն"
361
362 #: conify.js:ERROR_SAVING_DATA_CAM
363 msgid "Problem saving data for ${0} ${1}"
364 msgstr "Պրոբլեմ տվյալները հիշելիս սրա համար ${0} ${1}"
365
366 #: conify.js:SUCCESS_CREATING_PERMISSION
367 msgid "New ${0} permission created"
368 msgstr "Նոր ${0} իրավասությունը ստեղծված է"
369
370 #: conify.js:ERROR_CREATING_STATUS
371 msgid "Problem creating new Status"
372 msgstr "Պրոբլեմ նոր կարգավիճակ ստեղծելիս"
373
374 #: conify.js:LABEL_DEPTH
375 msgid "Depth"
376 msgstr "Խորություն"
377
378 #: conify.js:ID
379 msgid "ID"
380 msgstr "ID"
381
382 #: conify.js:SUCCESS_SAVING_HOLDS
383 msgid "Saved changes to the Holds Address of ${0}"
384 msgstr "Հիշված փոփոխություններ Պահումների այս Հասցեում ${0}"
385
386 #: conify.js:ERROR_DELETING_PERM_MAPPING
387 msgid "Problem deleting permission mapping ${0}"
388 msgstr "Պրոբլեմ Իրավասությունների քարտեզավորումը ջնջելիս ${0}"
389
390 #: conify.js:EVENT_DEF_LABEL
391 msgid "${0}: ${1}"
392 msgstr "${0}: ${1}"
393
394 #: conify.js:CONFIRM_EXIT_CAM
395 msgid ""
396 "There are unsaved changes to one or more ${0} codes. Click OK to save these "
397 "changes, or Cancel to abandon them."
398 msgstr ""
399 "Կան չհիշված փոփոխություններ մեկ կամ ավել ${0} կոդերում։ Սեղմիր ԼԱՎ դրանք "
400 "հիշելու, կամ ԱՆՏԵՍԵԼ դրանք մերժելու համար։"
401
402 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_PGT
403 msgid "Problem calling method to create child Group"
404 msgstr "Կանչող մեթոդի պրոբլեմ երեխա խումբ ստեղծելիս"
405
406 #: conify.js:ERROR_CALLING_METHOD_AOUT
407 msgid "Problem calling method to create child organization type"
408 msgstr "Պրոբլեմ մեթոդը կանչելիս երբ ստեղծվում է երեխա կազմակերպության տեսակ"
409
410 #: conify.js:ERROR_SAVING_HOO
411 msgid "Problem saving Hours of Operation data for ${0}"
412 msgstr "Պրոբլեմ աշխատաժամերը հիշելիս սրա համար ${0}"