7c7e3d397edccce8e561084015cb872e4eefd89e
[Evergreen.git] / build / i18n / po / circ.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/circ.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2016-08-25 17:09-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2016-05-08 19:20+0000\n"
8 "Last-Translator: Serj Safarian <serjsafarian@gmail.com>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2016-08-26 05:18+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18179)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: staff.circ.alert
18 msgid "Alert"
19 msgstr "Զգուշացում"
20
21 #: staff.circ.item_no_circs
22 msgid "Item %1$s has never circulated."
23 msgstr "%1$s նյութը երբեք չի սպասարկվել:"
24
25 #: staff.circ.item_no_user
26 msgid "Item %1$s circulation is an aged circulation and has no linked user."
27 msgstr ""
28
29 #: staff.circ.aged_circ
30 msgid "<Aged Circulation>"
31 msgstr ""
32
33 #: staff.circ.invalid_date
34 msgid "Invalid Date"
35 msgstr "Սխալ ամսաթիվ:"
36
37 #: staff.circ.future_date
38 msgid "Future Date"
39 msgstr "Ապագա ամսաթիվ"
40
41 #: staff.circ.process_item
42 msgid "Check In / Process Item"
43 msgstr "Հետ ընդունում / Նյութի ակտիվացում"
44
45 #: staff.circ.backdated_checkin
46 msgid "Backdated %1$s Check In"
47 msgstr "Հետին թվով %1$s ընդունված"
48
49 #: staff.circ.backdate.exception
50 msgid "Problem setting backdate: %1$s"
51 msgstr "Պրոբլեմ հետին թվով ամսաթիվ դնելիս: %1$s"
52
53 #: staff.circ.unimplemented
54 msgctxt "staff.circ.unimplemented"
55 msgid "Not Yet Implemented"
56 msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
57
58 #: staff.circ.check_digit.bad
59 msgctxt "staff.circ.check_digit.bad"
60 msgid ""
61 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
62 "anyway?"
63 msgstr ""
64 "Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի արդյունք: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդե "
65 "(\"%1$s\")"
66
67 #: staff.circ.barcode.bad
68 msgid "Bad Barcode"
69 msgstr "Վատ շտրիխ կոդ"
70
71 #: staff.circ.cancel
72 msgctxt "staff.circ.cancel"
73 msgid "Cancel"
74 msgstr "Չեղյալ անել"
75
76 #: staff.circ.barcode.accept
77 msgid "Accept Barcode"
78 msgstr "Ընդունիր շտրիխ կոդը"
79
80 #: staff.circ.confirm
81 msgid "Check here to confirm this action"
82 msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
83
84 #: staff.circ.confirm.msg
85 msgid "Check here to confirm this message."
86 msgstr "Ընտրիր այստէղ հաղորդումը հաստատելու համար"
87
88 #. # If we know the name of the object, we could parameterize that as well
89 #: staff.circ.checkin.exception
90 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin: %1$s"
91 msgstr "Ինչ որ բան գնաց սխալ circ.util.checkin: %1$s"
92
93 #: staff.circ.checkin2.exception
94 msgid "Something went wrong in circ.util.checkin2: %1$s"
95 msgstr "Ինչ որ բան գնաց սխալ circ.util.checkin2: %1$s"
96
97 #: staff.circ.checkin.exception.external
98 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.external"
99 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
100 msgstr "circ.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
101
102 #: staff.circ.checkin2.exception.external
103 msgid "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
104 msgstr "circ.checkin2: Calling external .on_checkin()"
105
106 #: staff.circ.checkin.exception.no_external
107 msgctxt "staff.circ.checkin.exception.no_external"
108 msgid "circ.checkin: Calling external .on_checkin()"
109 msgstr "circ.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
110
111 #: staff.circ.checkin2.exception.no_external
112 msgid "circ.util.checkin2: No external .on_failure()"
113 msgstr "circ.util.checkin2: ոչ արտաքին .on_failure()"
114
115 #: staff.circ.util.checkin.exception.external
116 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.external"
117 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
118 msgstr "circ.util.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
119
120 #: staff.circ.util.checkin.exception.no_external
121 msgctxt "staff.circ.util.checkin.exception.no_external"
122 msgid "circ.util.checkin: Calling external .on_checkin()"
123 msgstr "circ.util.checkin: կանչվում է արտաքին .on_checkin()"
124
125 #: staff.circ.backdate.success
126 msgid "Circ ID %1$s backdated to %2$s"
127 msgstr "Սպասարկման ID %1$s գրվել է հետին ամսաթվով այստեղ %2$s"
128
129 #: staff.circ.backdate.failure
130 msgid "Circ ID %1$s failed backdating due to %2$s"
131 msgstr "Սպասարկման ID %1$s ձախողվեց գրել հետին ամսաթվով այս պատճառով %2$s"
132
133 #: staff.circ.backdate.circ_ids.prompt
134 msgid "Number of circulations selected: %1$s "
135 msgstr "Ընտրված տացքերի քանակը: %1$s "
136
137 #: staff.circ.backdate.circ_ids.failed
138 msgid "Number of circulations not backdated: %1$s "
139 msgstr "Հետին ամսաթվով չգրանցված տացքերի քանակը: %1$s "
140
141 #: staff.circ.checkout.sorting.exception
142 msgid "error in sorting non-cataloged items: %1$s"
143 msgstr "սխալ՝ չքարտագրվող նյութերի տեսակավորման ժամանակ: %1$s"
144
145 #: staff.circ.checkout.date.exception
146 msgid "Use this format: YYYY-MM-DD"
147 msgstr "Օգտագործիր այս ձևաչափը: ՏՏՏՏ-ԱԱ-ՕՕ"
148
149 #: staff.circ.checkout.unimplemented
150 msgctxt "staff.circ.checkout.unimplemented"
151 msgid "Not Yet Implemented"
152 msgstr "Դեռ ներդրված չէ"
153
154 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.msg
155 msgid "Enter the number of %1$s circulating:"
156 msgstr "Մուտք արա սպասարկումների %1$s քանակը:"
157
158 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.title
159 msgid "Non-cataloged Items"
160 msgstr "Չմուտքագրված նյութետ'ր"
161
162 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.msg
163 msgid "You tried to circulate %1$d %2$s.  The maximum is 99 per action."
164 msgstr "Փորձել ես սպասարկել %1$d %2$s.  Ամենաշատը 99 գործողության ընթացքում:"
165
166 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title
167 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.too_many.title"
168 msgid "Non-cataloged Circulation"
169 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
170
171 #: staff.circ.checkout.ok.btn
172 msgctxt "staff.circ.checkout.ok.btn"
173 msgid "OK"
174 msgstr "Լավ"
175
176 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.msg
177 msgid "Are you sure you want to circulate %1$d %2$s?"
178 msgstr "Վստա՞հ ես որ ուզում ես սպասակել %1$d %2$s"
179
180 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title
181 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.confirm.title"
182 msgid "Non-cataloged Circulation"
183 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
184
185 #: staff.circ.checkout.yes.btn
186 msgctxt "staff.circ.checkout.yes.btn"
187 msgid "Yes"
188 msgstr "Այո"
189
190 #: staff.circ.checkout.no.btn
191 msgctxt "staff.circ.checkout.no.btn"
192 msgid "No"
193 msgstr "Ոչ"
194
195 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.msg
196 msgid "Error with non-cataloged checkout.  %1$s is not a valid number."
197 msgstr "Սխալ՝ չսպասարկվող դուրս տրման հետ: %1$s իրավասու համար չէ:"
198
199 #: staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title
200 msgctxt "staff.circ.checkout.cmd_checkout_submit.non_numeric.title"
201 msgid "Non-cataloged Circulation"
202 msgstr "Չմուտքագրված սպասարկում"
203
204 #: staff.circ.checkout.disable.error
205 msgid "Error determining whether to disable checkout."
206 msgstr "Սխալ՝ որոշելիս երբ արգելել սպասարկումը"
207
208 #: staff.circ.checkout.date.too_early.error
209 msgid "Due date needs to be after today."
210 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվը պետք է լինի այսօրվանից հետո:"
211
212 #: staff.circ.checkout.barcode.failed
213 msgid "%1$s failed."
214 msgstr "%1$s ձախողվեց"
215
216 #: staff.circ.checkout.non_cataloged.pending
217 msgid "Non-cataloged checkout pending..."
218 msgstr "Չմուտքագրված տրումը սպասում է:"
219
220 #: staff.circ.checkout.barcode.pending
221 msgid "%1$s checkout pending..."
222 msgstr "%1$s տրումը սպասում է..."
223
224 #: staff.circ.checkout.barcode.failed.alert
225 msgid "Check Out Failed %1$s"
226 msgstr "Տրումը ձախողվեց %1$s"
227
228 #: staff.circ.checkout.override.confirm
229 msgid "Override Checkout Failure?"
230 msgstr "Վերագրե՞լ տրման ձախողումը"
231
232 #: staff.circ.checkout.override.item_deposit_required.warning
233 msgid ""
234 "A billing for an Item Deposit will be added to the patron's account if this "
235 "action is overrided."
236 msgstr ""
237 "Ընթերցողի հաշվեհամարին Նյութի Դեպոզիտի համար հաշիվ կավելացվի եթե այս "
238 "գործողությունը չեղյալ համարվի։"
239
240 #: staff.circ.checkout.override.item_rental_fee_required.warning
241 msgid ""
242 "A billing for an Item Rental Fee will be added to the patron's account if "
243 "this action is overrided."
244 msgstr ""
245 "Ընթերցողի հաշվեհամարին Նյութի Վարձավճարի Գումար կավելացվի եթե այս "
246 "գործողությունը չեղյալ համարվի։"
247
248 #: staff.circ.checkout.override.will_auto
249 msgid ""
250 "If overridden now, subsequent checkouts during this patron's session will "
251 "auto-override this event."
252 msgstr ""
253
254 #: staff.circ.checkout.error_retrieving_copy_status
255 msgid "Could not retrieve the name of the current status for the copy"
256 msgstr "Պատճենի համար չի կարող հետ բերել ընթացիկ վիճակի անունը"
257
258 #: staff.circ.checkout.not_cataloged.confirm
259 msgid ""
260 "Barcode %1$s was either mis-scanned or is a non-cataloged item.  Checkout as "
261 "a pre-cataloged item?"
262 msgstr ""
263 "Այս շտրիխկոդը %1$s կամ սխալ է սկանավորվել քամ չքարտագրված նյութ է։ Դուրս "
264 "տա՞լ որպես նախապես քարտագրված նյութ։"
265
266 #: staff.circ.pre_cataloged
267 msgid "Pre-cataloged"
268 msgstr "Նախնական քարտագրված"
269
270 #: staff.circ.non_cataloged
271 msgid "Non-cataloged"
272 msgstr "Չմուտքագրված"
273
274 #: staff.circ.checkout.cancelled
275 msgid "Checkout cancelled"
276 msgstr "Դուրս տրումը չեղյալ արվեց"
277
278 #: staff.circ.checkout.card.inactive
279 msgid ""
280 "The card used to retrieve this account is inactive and may not be used to "
281 "circulate items."
282 msgstr ""
283 "Այս հաշվից աշխատելու տոմսը ակտիվ չէ, և չի կարող օգտագործվել սպասարկման համար"
284
285 #: staff.circ.checkout.barcode.check_out_failed
286 msgid "Check Out Failed"
287 msgstr "Դուրս տրումը ձախողվեց"
288
289 #: staff.circ.checkout.account.inactive
290 msgid "This account is inactive and may not circulate items."
291 msgstr "Այս հաշիվը պասիվ է և չի կարող նյութ սպասարկել"
292
293 #: staff.circ.checkout.account.expired
294 msgid "This account has expired and may not circulate items."
295 msgstr "Այս հաշիվը ժամկետանց է և չի կարող նյութ սպասարկել"
296
297 #: staff.circ.checkout.item_due
298 msgid "This item was due on %1$s."
299 msgstr "Նյութը պետք է վերդարձվիn %1$s"
300
301 #: staff.circ.checkout.normal_checkin_then_checkout
302 msgid "Normal Checkin then Checkout"
303 msgstr "Սկզբից ընդունիր ապա դուրս տուր"
304
305 #: staff.circ.checkout.forgiving_checkin_then_checkout
306 msgid "Forgiving Checkin then Checkout"
307 msgstr "Մարվում ե հանձնումը ապա դուրս տրում"
308
309 #: staff.circ.checkout.abort_transit_then_checkout
310 msgid "Abort Transit then Checkout"
311 msgstr "Վիժեցրու տրանզիտը ապա դուրս տուր"
312
313 #: staff.circ.checkout.offer_renewal
314 msgid "Renew Item"
315 msgstr "Թարմացրու նյութը"
316
317 #: staff.circ.checkout.network_failure
318 msgid "There was a network failure."
319 msgstr "Աօկա էր ցանցի սխալ"
320
321 #: staff.circ.checkout.copy_status
322 msgid "Copy status = %1$s"
323 msgstr "Պատճեի կարգավիճակ = %1$s"
324
325 #: staff.circ.checkout.alert_message
326 msgid "Alert Message = %1$s"
327 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում = %1$s"
328
329 #: staff.circ.checkout.permission_denied
330 msgid "Permission Denied = %1$s"
331 msgstr "Իրավունքը արգելված է = %1$s"
332
333 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
334 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
335 #: staff.circ.checkout.suggest_offline
336 msgid ""
337 "Check Out Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
338 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
339 msgstr ""
340 "Դուրս տրումը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործըլ ոֆլայն միջերեսը, մէնյուի "
341 "վերին մսում ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
342
343 #: staff.circ.checkout.barcode
344 msgctxt "staff.circ.checkout.barcode"
345 msgid "Barcode:"
346 msgstr "Շտրիխ կոդ"
347
348 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_other
349 msgid "This copy was checked out by another patron on %1$s."
350 msgstr "Այս պատճենը սպասարկվել է մեկ այլ հաճախորդի կողմից %1$s."
351
352 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_renew
353 msgid "This copy is already checked out to this patron."
354 msgstr "Այս պատճենը սպասարկվել է այս հաճախորդին"
355
356 #: staff.circ.checkout.failed_to_patron_today
357 msgid "This copy was already checked out to this patron today."
358 msgstr "Այս պատճենը այսօր արդեն սպասարկվել է այս հաճախորդին։"
359
360 #: staff.circ.circ_brief.staff_out_id
361 msgid "Check Out Staff ID = %1$s"
362 msgstr "Դուրս տրման աշխատակազմի ID = %1$s"
363
364 #: staff.circ.circ_brief.staff_in_id
365 msgid "Check In Staff ID = %1$s"
366 msgstr "Հետ ընդունման աշխատակազմի ID = %1$s"
367
368 #: staff.circ.circ_brief.failure
369 msgid "Failure rendering circulation."
370 msgstr "Ձախողում սպասարկում կատարելիս"
371
372 #: staff.circ.copy_details.hold
373 msgid "Hold ID = %1$s"
374 msgstr "պահման ID = %1$s"
375
376 #: staff.circ.copy_details.transit
377 msgid "Transit ID = %1$s"
378 msgstr "Տրանզիտի ID = %1$s"
379
380 #: staff.circ.copy_details.circ
381 msgid "Circulation ID = %1$s"
382 msgstr "Սպասարկման ID = %1$s"
383
384 #: staff.circ.copy_details.last_circ
385 msgid "Last Circulation"
386 msgstr "Վերջին սպասարկում"
387
388 #: staff.circ.copy_details.current_circ
389 msgid "Current Circulation"
390 msgstr "Ընթացիկ սպասարկում"
391
392 #: staff.circ.copy_details.no_circ
393 msgid "This item has yet to circulate."
394 msgstr "Այս նյութը դեռ պետք է սպասարկվի"
395
396 #: staff.circ.copy_details.not_transit
397 msgid "This item is not in transit."
398 msgstr "Այս նյութը տրանզիտում չէ"
399
400 #: staff.circ.copy_details.desk_renewal
401 msgid "Desk"
402 msgstr "Դարակ"
403
404 #: staff.circ.copy_details.opac_renewal
405 msgid "OPAC"
406 msgstr "ՀՕԱՔ"
407
408 #: staff.circ.copy_details.phone_renewal
409 msgid "Phone"
410 msgstr "Հեռախոս"
411
412 #. # Displays user info: "Family name, First name : Barcode"
413 #: staff.circ.copy_details.user_details
414 msgid "%1$s, %2$s : %3$s"
415 msgstr "%1$s, %2$s : %3$s"
416
417 #: staff.circ.copy_details.bad_hold_status
418 msgid ""
419 "This item is not captured for a hold, however its status is incorrectly set "
420 "to \"On Holds Shelf\".  Please check this item in to correct the status."
421 msgstr ""
422 "Այս նյութը նախնական պահելու համար չէ, ինչևէ դրա կարգավիճակը սխալմամբ դրվել է "
423 "\"Պահումների դարակ\":  Հետ ընդունիր նյութը վիճակը շտկելու համար:"
424
425 #: staff.circ.copy_details.no_hold
426 msgid "This item is not captured for a hold."
427 msgstr "Այս նյութը նախնական պահելու համար չէ:"
428
429 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year
430 msgid "%1$s : %2$s"
431 msgstr "%1$s : %2$s"
432
433 #: staff.circ.copy_details.circ_count_by_year.legacy_label
434 msgid "Legacy/Not Dated"
435 msgstr "Ժառանգություն/առանց ամսաթվի"
436
437 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
438 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_format
439 msgctxt "staff.circ.copy_details.duration_rule_format"
440 msgid "%1$s"
441 msgstr "%1$s"
442
443 #. # From Config::rules::circ_duration, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Short, 4 - Normal, 5 - Extended, 6 - Max Renewals
444 #: staff.circ.copy_details.duration_rule_tooltip_format
445 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s renewals"
446 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s թարմացումներ"
447
448 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
449 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format
450 msgctxt "staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_format"
451 msgid "%1$s"
452 msgstr "%1$s"
453
454 #. # From Config::rules::recurring_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Low, 4 - Normal, 5 - High, 6 - Recurrence Interval
455 #: staff.circ.copy_details.recurring_fine_rule_tooltip_format
456 msgid "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
457 msgstr "%3$s/%4$s/%5$s - %6$s"
458
459 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
460 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format
461 msgctxt "staff.circ.copy_details.max_fine_rule_format"
462 msgid "%1$s"
463 msgstr "%1$s"
464
465 #. # From Config::rules::max_fine, 1 - Name, 2 - ID, 3 - Amount, 4 - Is Percent
466 #: staff.circ.copy_details.max_fine_rule_tooltip_format
467 msgid "%3$s Is Percent? %4$s"
468 msgstr "%3$s տոկո՞ս է %4$s"
469
470 #. # From asset::copy_location: 1 - Can Circulate?  2 - Is Holdable?  3 - Hold Capture Requires Verification?  4 - Is OPAC Visible?
471 #: staff.circ.copy_details.location_tooltip
472 msgid ""
473 "Circulate? %1$s  Holdable? %2$s  Hold Verify? %3$s  OPAC Visible? %4$s"
474 msgstr ""
475 "Սպասարկե՞լ:1$s Պահվո՞ղ է: %2$s Համեմատե՞լ պահումը: %3$s ՀՕԱՔ-ը տեսանելի՞ է: "
476 "%4$s"
477
478 #. # From config::copy_status: 1 - OPAC Visible?  2 - Is Holdable?
479 #: staff.circ.copy_details.copy_status_tooltip
480 msgid "OPAC Visible? %1$s  Holdable? %2$s"
481 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի՞ է: %1$s Պահվո՞ղ է: %2$s"
482
483 #: staff.circ.copy_status.tab_name
484 msgid "Item Status"
485 msgstr "Նյութի վիճակ"
486
487 #: staff.circ.copy_status.action.complete
488 msgid "Action complete."
489 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
490
491 #: staff.circ.copy_status.sel_checkin.error
492 msgid "Checkin did not likely happen."
493 msgstr "Հետ ընդունումը չի կայացել:"
494
495 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcode.error
496 msgid "Barcode %1$s was not likely replaced."
497 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
498
499 #: staff.circ.copy_status.cmd_replace_barcodes.error
500 msgid "Barcode replacements did not likely happen."
501 msgstr "Շտրիխ կոդերի փոխարինումները չեն կայացել:"
502
503 #: staff.circ.copy_status.sel_edit.error
504 msgid "with copy editor"
505 msgstr "օրինակի խմբագրի հետ"
506
507 #: staff.circ.copy_status.sel_renew.not_circulating
508 msgid "Item with barcode %1$s is not circulating."
509 msgstr "Նյութը այս շտրիխ կոդով %1$s չի սպասսարկվում:"
510
511 #: staff.circ.copy_status.upload_file.title
512 msgid "Import Barcode File"
513 msgstr "Ներմուծիր ծտրիխ կոդի ֆայլը"
514
515 #: staff.circ.copy_status.upload_file.complete
516 msgid "File uploaded."
517 msgstr "Ֆայլը բեռնավորվել է:"
518
519 #: staff.circ.copy_status.upload_file.no_barcodes
520 msgid "No barcodes found in file."
521 msgstr "Ֆայլում շտրիխ կոդեր չեն հայտնաբերվել"
522
523 #: staff.circ.copy_status.add_items.title
524 msgid "Add Item for record # %1$s"
525 msgstr "Ավելացրու նյութը # %1$s գրառման համար"
526
527 #: staff.circ.copy_status.del_items.confirm
528 msgid "Are you sure you want to delete these items? %1$s"
529 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութերը %1$s"
530
531 #: staff.circ.copy_status.del_items.title
532 msgctxt "staff.circ.copy_status.del_items.title"
533 msgid "Override Delete Failure?"
534 msgstr "Վերագրել ջնջելու ձախողումը"
535
536 #: staff.circ.copy_status.del_items.success
537 msgid "Items Deleted"
538 msgstr "Նյութեր ջնջված"
539
540 #: staff.circ.copy_status.del_items.success.error
541 msgid "Batch Item Deletion"
542 msgstr "Փաթեթով նյութի ջնջում"
543
544 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.mark_destination
545 msgid "Please mark a volume as the destination and then try this again."
546 msgstr "Նշիր հատորը որպես նպատակակետ և փորձիր նորից"
547
548 #: staff.circ.copy_status.transfer_items.problem
549 msgid "All copies not likely transferred."
550 msgstr "Ոչ բոլոր պատճեներն են տեղափոխվել"
551
552 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.perm_failure
553 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
554 msgstr "Դու չունես իրավասություն ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանում"
555
556 #: staff.circ.copy_status.add_volumes.title
557 msgid "Add Volume/Item for Record # %1$s"
558 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ գրառման համար # %1$s"
559
560 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.perm_failure
561 msgid "You do not have permission to edit this volume."
562 msgstr "Դու չունես իրավասություն խմբագրելու այս հատորը"
563
564 #: staff.circ.copy_status.edit_volume.title
565 msgid "Volume for record # %1$s"
566 msgstr "Հատոր # %1$s գրառման համար"
567
568 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.title
569 msgid "Volumes for record # %1$s"
570 msgstr "Հատորներ # %1$s գրառման համար"
571
572 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.duplicate
573 msgid ""
574 "Edit failed:  You tried to change a volume's callnumber to one that is "
575 "already in use for the given library.  You should transfer the items to the "
576 "desired callnumber instead."
577 msgstr ""
578 "Խմբագրումը ձախողվեց: Դու փորձեցիր փոխել հատորի դասիչը մեկ ուրիշով, որն արդեն "
579 "օգտագործվում է այդ գրադարանում: Դասիչը փոխելու փոխարեն պետք է տեղափոխես այդ "
580 "նյութերը:"
581
582 #: staff.circ.copy_status.edit_volumes.success
583 msgid "Volumes modified."
584 msgstr "Հատորները ձևափոխված են"
585
586 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.singular
587 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
588 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հատորը"
589
590 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.plural
591 msgid "Are you sure you would like to delete these volumes?"
592 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս հատորները"
593
594 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.title
595 msgid "Delete Volumes?"
596 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները"
597
598 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete
599 msgid "Delete"
600 msgstr "Ջնջել"
601
602 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel
603 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.cancel"
604 msgid "Cancel"
605 msgstr "Չեղարկել"
606
607 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.override
608 msgctxt "staff.circ.copy_status.delete_volumes.override"
609 msgid "Override Delete Failure?"
610 msgstr "Վերագրե՞լ ջնջելու ձախողումը"
611
612 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies
613 msgid ""
614 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
615 "itself."
616 msgstr ""
617 "Մինչ հատորը ամբողջությամբ ջնջելը դու պետք է ջնջես այդ հատորի բոլոր մասերը։"
618
619 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.confirm
620 msgid "Delete Volume and Items"
621 msgstr "Ջնջիր Հատորը և մասերը"
622
623 #: staff.circ.copy_status.delete_volumes.delete_copies.cancel
624 msgid "Cancel Delete"
625 msgstr "Չեղյալ արա Ջնջելը"
626
627 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.status
628 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
629 msgstr "Հատորը նշված է որպես Item Transfer Destination"
630
631 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.prompt
632 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
633 msgstr ""
634 "Ընտրիր պարզապես մեկ հատոր որպեսզի նշես որպես Item Transfer Destination"
635
636 #: staff.circ.copy_status.mark_volume.title
637 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_volume.title"
638 msgid "Limit Selection"
639 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
640
641 #: staff.circ.copy_status.ok
642 msgctxt "staff.circ.copy_status.ok"
643 msgid "OK"
644 msgstr "Լավ"
645
646 #: staff.circ.copy_status.mark_library
647 msgid "Library and Record marked as Volume Transfer Destination"
648 msgstr "Գրադարանը և գրառումը նշված են որպես Volume Transfer Destination"
649
650 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one
651 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
652 msgstr ""
653 "Ընտրիր պարզապես մեկ գրադարան որպեսզի նշես որպես Volume Transfer Destination"
654
655 #: staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title
656 msgctxt "staff.circ.copy_status.mark_library.limit_one.title"
657 msgid "Limit Selection"
658 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
659
660 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.none
661 msgid ""
662 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
663 "and then try this again."
664 msgstr ""
665 "Պահումների կառավարման ճյուղից նշիր գրադարանը որպես նպատակակետ և փորձիր նորից"
666
667 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.confirm
668 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
669 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s դեպի գրադարան %2$s այս գրառման համար"
670
671 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.transfer.label
672 msgid "Transfer"
673 msgstr "Տեղափոխում"
674
675 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label
676 msgctxt "staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.label"
677 msgid "Cancel"
678 msgstr "Չեղյալ անել"
679
680 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cancel.accesskey
681 msgid "C"
682 msgstr "C"
683
684 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.title
685 msgid "Volume Transfer"
686 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
687
688 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.aborted
689 msgid "Transfer Aborted"
690 msgstr "Տեղափոխումը կասեցված է"
691
692 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.override_failure
693 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
694 msgstr "Վերագրե՞լ հատորի տեղափոխման ձախողումը"
695
696 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.cannot_have_vols
697 msgid "That destination cannot have volumes."
698 msgstr "Այդ նպատակակետը չի կարող ունենալ հատորներ"
699
700 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.success
701 msgid "Volumes transferred."
702 msgstr "Հատորները տեղափոխված են"
703
704 #: staff.circ.copy_status.transfer_volume.error
705 msgid "All volumes not likely transferred."
706 msgstr "Ոչ բոլոր հատորներն են տեղափոխվել"
707
708 #: staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt
709 msgctxt "staff.circ.copy_status.test_barcode.prompt"
710 msgid ""
711 "Bad check digit, possibly due to a bad scan.  Use this barcode (\"%1$s\") "
712 "anyway?"
713 msgstr ""
714 "Վատ ստուգիչ նիշ, հավանաբար վատ սկանի պատճառով: Օգտագործե՞լ այս շտրիխ կոդը՝ "
715 "(\"%1$s\"):"
716
717 #: staff.circ.copy_status.status.null_result
718 msgid "Something weird happened.  Result was null."
719 msgstr "Պատահել է սխալ: Դատարկ արդյունք:"
720
721 #: staff.circ.copy_status.status.copy_not_found
722 msgid "%1$s was either mis-scanned or is not cataloged."
723 msgstr "%1$s կամ սխալ սկանավորված է և կամ չի քարտագրված:"
724
725 #: staff.circ.copy_status.status.not_cataloged
726 msgctxt "staff.circ.copy_status.status.not_cataloged"
727 msgid "Not Cataloged"
728 msgstr "Չի քարտագրված:"
729
730 #: staff.circ.copy_status.status.pre_cat
731 msgid "Item is a pre-cataloged item."
732 msgstr "Նյութը նախնական քարտագրված նյութ է:"
733
734 #: staff.circ.copy_status.status.hold
735 msgid "Item is captured for a Hold."
736 msgstr "Նյութը պահման համար է:"
737
738 #: staff.circ.copy_status.status.transit
739 msgid "Item is in Transit."
740 msgstr "Նյութը տրանզիտում է:"
741
742 #: staff.circ.copy_status.status.circ
743 msgid "Item is circulating."
744 msgstr "Նյութը սպասարկվւոմ է:"
745
746 #: staff.circ.copy_status.alt_view.label
747 msgid "Alternate View"
748 msgstr "Այլընտրանքային դիտում"
749
750 #: staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey
751 msgctxt "staff.circ.copy_status.alt_view.accesskey"
752 msgid "V"
753 msgstr "V"
754
755 #: staff.circ.copy_status.list_view.label
756 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.label"
757 msgid "List View"
758 msgstr "Ցանկի տեսաբերում"
759
760 #: staff.circ.copy_status.list_view.accesskey
761 msgctxt "staff.circ.copy_status.list_view.accesskey"
762 msgid "V"
763 msgstr "V"
764
765 #: staff.circ.hold_capture.print.to_printer
766 msgid "To Printer"
767 msgstr "Դեպի Տպիչ"
768
769 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
770 #: staff.circ.hold_capture.print.barcode
771 msgctxt "staff.circ.hold_capture.print.barcode"
772 msgid "Barcode:"
773 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
774
775 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
776 #: staff.circ.hold_capture.print.title
777 msgid "Title:"
778 msgstr "Վերնագիր:"
779
780 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
781 #: staff.circ.hold_capture.print.author
782 msgid "Author:"
783 msgstr "Հեղինակ:"
784
785 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
786 #: staff.circ.hold_capture.print.route_to
787 msgid "Route to:"
788 msgstr "Ուղարկիր դեպի:"
789
790 #. # pad this with whitespace to align with the rest of the staff.circ.hold_capture.print.* entries
791 #: staff.circ.hold_capture.print.patron
792 msgid "Patron:"
793 msgstr "Ընթերցող:"
794
795 #: staff.circ.hold_capture.calling_external
796 msgid "circ.hold_capture: Calling external .on_hold_capture()"
797 msgstr "circ.hold_capture: կանչում է արտաքին .on_hold_capture()"
798
799 #: staff.circ.hold_capture.no_external
800 msgid "circ.hold_capture: No external .on_hold_capture()"
801 msgstr "circ.hold_capture: Չկա արտաքին .on_hold_capture()"
802
803 #: staff.circ.hold_capture.capture_failed
804 msgid "Could not capture hold."
805 msgstr "Չի կարող որսալ պահումը"
806
807 #: staff.circ.hold_capture.error
808 msgid "FIXME: need special alert and error handling"
809 msgstr "FIXME: կարիք ունի հատուկ զգուշացման և սխալի որսման"
810
811 #: staff.circ.route_to.hold_shelf
812 msgid "HOLD SHELF"
813 msgstr "ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
814
815 #: staff.circ.route_to.public_hold_shelf
816 msgid "PUBLIC HOLD SHELF"
817 msgstr "ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
818
819 #: staff.circ.route_to.private_hold_shelf
820 msgid "PRIVATE HOLD SHELF"
821 msgstr "ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՊԱՀՄԱՆ ԴԱՐԱԿ"
822
823 #: staff.circ.in_house_use.tab_name
824 msgid "In-House Use"
825 msgstr "Ներքին օգտագործման համար"
826
827 #: staff.circ.in_house_use.barcode
828 msgctxt "staff.circ.in_house_use.barcode"
829 msgid "Barcode:"
830 msgstr "Շտրիխ կոդ:"
831
832 #: staff.circ.in_house_use.noncat_sort_error
833 msgid "error in noncat sorting:"
834 msgstr "սխալ ոչ քարտ տեսակավորման ընթացքում"
835
836 #: staff.circ.in_house_use.noncataloged
837 msgid "Non-Cataloged"
838 msgstr "Չքարտագրված"
839
840 #: staff.circ.in_house_use.items_dump
841 msgid "items = "
842 msgstr "միավորներ = "
843
844 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple
845 msgid "Are you sure you want to mark %1$s as having been used %2$s times?"
846 msgstr "Վստա՞հ ես ցանկանում ես նշել %1$s որպես օգտագործված %2$s անգամ:"
847
848 #: staff.circ.in_house_use.confirm_multiple.title
849 msgid "In-House Use Verification"
850 msgstr "Ներքին օգտագործման ստուգում"
851
852 #: staff.circ.in_house_use.yes
853 msgctxt "staff.circ.in_house_use.yes"
854 msgid "Yes"
855 msgstr "Այո"
856
857 #: staff.circ.in_house_use.no
858 msgctxt "staff.circ.in_house_use.no"
859 msgid "No"
860 msgstr "Ոչ"
861
862 #. # adjust Circulation -> Offline Interface to match your translation in lang.dtd
863 #: staff.circ.in_house_use.failed.verbose
864 msgid ""
865 "In House Use Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
866 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
867 msgstr ""
868 "Ներքին օգտագործումը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործել օֆլայն միջերեսը, "
869 "վերին ընտրացանկից ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
870
871 #: staff.circ.in_house_use.failed
872 msgid "In House Use Failed"
873 msgstr "Ներքին օգտագործումը ձախողվեց:"
874
875 #: staff.circ.in_house_use.ok
876 msgctxt "staff.circ.in_house_use.ok"
877 msgid "OK"
878 msgstr "Լավ"
879
880 #: staff.circ.in_house_use.external
881 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_in_house_use()"
882 msgstr "circ.in_house_use: կանչում է արտաքին .on_in_house_use()"
883
884 #: staff.circ.in_house_use.no_external
885 msgid "circ.in_house_use: No external .on_in_house_use()"
886 msgstr "circ.in_house_use: Չկա արտաքին.on_in_house_use()"
887
888 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.external
889 msgid "circ.in_house_use: Calling external .on_failure()"
890 msgstr "circ.in_house_use: կանչում է արտաքին .on_failure()"
891
892 #: staff.circ.in_house_use.on_failure.no_external
893 msgid "circ.in_house_use: No external .on_failure()"
894 msgstr "circ.in_house_use: Չկա արտաքին .on_failure()"
895
896 #: staff.circ.print_list_template.window.title
897 msgid "Template Macros"
898 msgstr "Ձևանմուշի մակրոս"
899
900 #: staff.circ.print_list_template.window.heading
901 msgid "General:"
902 msgstr "Ընդհանուր:"
903
904 #: staff.circ.print_list_template.window.template_type
905 msgid "For type: %1$s"
906 msgstr "%1$s տէսակի համար"
907
908 #: staff.circ.print_list_template.window.close
909 msgid "Close Window"
910 msgstr "Փակիր պատուհանը"
911
912 #: staff.circ.print_list_template.preview
913 msgid "preview: "
914 msgstr "նախնական դիտել: "
915
916 #: staff.circ.print_list_template.save
917 msgid "Template Saved"
918 msgstr "Ձևանմուշը հիշված է"
919
920 #: staff.circ.print_list_template.save_as
921 msgid "Save Templates File As"
922 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
923
924 #: staff.circ.print_list_template.export.error
925 msgctxt "staff.circ.print_list_template.export.error"
926 msgid "Error exporting templates"
927 msgstr "Սխալ ձևանմուշները արտահանելիս"
928
929 #: staff.circ.print_list_template.import
930 msgid "Import Templates File"
931 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը"
932
933 #: staff.circ.print_list_template.import_results
934 msgid "Imported these templates: %1$s"
935 msgstr "Ներմուծված ձևանմուշներ: %1$"
936
937 #: staff.circ.print_list_template.reload
938 msgid "Please reload this interface."
939 msgstr "Վերաբեռնավորիր այս միջերեսը"
940
941 #: staff.circ.print_list_template.import.error
942 msgctxt "staff.circ.print_list_template.import.error"
943 msgid "Error exporting templates"
944 msgstr "Սխալ ձևանմուշները արտահանելիս"
945
946 #: staff.circ.print_list_template.tab_name
947 msgid "Receipt Template Editor"
948 msgstr "Ձևանմուշի խմբագրիչի ստացական"
949
950 #: staff.circ.utils.abort_transits.confirm
951 msgid "Are you sure you would like to abort transits for copies: %1$s?"
952 msgstr "Վստա՞հ ես որ կցանկանաիր վիժեցնել այս օրինակների տեղափոխումը"
953
954 #: staff.circ.utils.abort_transits.title
955 msgid "Aborting Transits"
956 msgstr "Տեղափոխումների վիժեցում"
957
958 #: staff.circ.utils.yes
959 msgctxt "staff.circ.utils.yes"
960 msgid "Yes"
961 msgstr "Այո"
962
963 #: staff.circ.utils.no
964 msgctxt "staff.circ.utils.no"
965 msgid "No"
966 msgstr "Ոչ"
967
968 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_allowed
969 msgid "Copy ID = %1$s"
970 msgstr "Օրինակի ID = %1$s"
971
972 #: staff.circ.utils.abort_transits.not_found
973 msgid ""
974 "This item was no longer in transit at the time of the abort.  Perhaps this "
975 "happened from a stale display?"
976 msgstr ""
977 "Վիժեցման ժամանակ այս նյութը արդեն տեղափոխման մեջ չեր: Հավանաբար սա պատահել է "
978 "սառեցված արտածման արդյունքում:"
979
980 #: staff.circ.utils.abort_transits.unexpected_error
981 msgid "Transit not likely aborted."
982 msgstr "Ցանկալի չէ դադարեցնել տեխափոխումը"
983
984 #: staff.circ.utils.retrieve_patron.failure
985 msgid "Problem retrieving patron."
986 msgstr "Պրոբլեմ ընթերցողի կանչման ժամանակ"
987
988 #: staff.circ.utils.retrieve_copy.failure
989 msgid "Problem retrieving copy details."
990 msgstr "Պրոբլեմ օրինակի մանրամասների կանչման ժամանակ"
991
992 #: staff.circ.utils.retrieve_circs.failure
993 msgid "Problem retrieving circulations."
994 msgstr "Պրոբլեմ սպասարկման կանչման ժամանակ"
995
996 #: staff.circ.utils.offline.timestamp
997 msgid "Timestamp"
998 msgstr "Ժամանակի կնիք"
999
1000 #: staff.circ.utils.offline.checkout_time
1001 msgid "Check Out Time"
1002 msgstr "Դուրս տրման ժամ"
1003
1004 #: staff.circ.utils.offline.type
1005 msgid "Transaction Type"
1006 msgstr "Տրանզակցիայի տեսակ"
1007
1008 #: staff.circ.utils.offline.noncat
1009 msgid "Non-Cataloged?"
1010 msgstr "Չքարտագրվո՞ղ"
1011
1012 #: staff.circ.utils.offline.noncat_type
1013 msgid "Non-Cataloged Type ID"
1014 msgstr "Չքարտագրվող տեսակի ID"
1015
1016 #: staff.circ.utils.offline.count
1017 msgid "Count"
1018 msgstr "Հաշիվ"
1019
1020 #: staff.circ.utils.offline.patron_barcode
1021 msgid "Patron Barcode"
1022 msgstr "Ընթերցողի շտրիխ կոդ"
1023
1024 #: staff.circ.utils.offline.item_barcode
1025 msgid "Item Barcode"
1026 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդ"
1027
1028 #: staff.circ.utils.offline.due_date
1029 msgid "Due Date"
1030 msgstr "Սպասվող Վերադարձի ամսաթիվ"
1031
1032 #: staff.circ.utils.offline.backdate
1033 msgid "Back Date"
1034 msgstr "Վերադարձի ամսաթիվ"
1035
1036 #: staff.circ.utils.offline.use_time
1037 msgid "Use Time"
1038 msgstr "Օգտագործման ժամ"
1039
1040 #: staff.circ.utils.not_cataloged
1041 msgctxt "staff.circ.utils.not_cataloged"
1042 msgid "Not Cataloged"
1043 msgstr "Չի քարտագրված"
1044
1045 #: staff.circ.utils.retrieving
1046 msgid "Retrieving..."
1047 msgstr "Կանչվում է..."
1048
1049 #: staff.circ.utils.owning_lib
1050 msgid "Owning Library"
1051 msgstr "Սէփականատեր գրադարան"
1052
1053 #: staff.circ.utils.prefix
1054 msgid "CN Prefix"
1055 msgstr "CN նախածանց"
1056
1057 #: staff.circ.utils.suffix
1058 msgid "CN Suffix"
1059 msgstr "CN վերջածանց"
1060
1061 #: staff.circ.utils.label_class
1062 msgid "Classification"
1063 msgstr "Դասակարգում"
1064
1065 #: staff.circ.utils.loan_duration.short
1066 msgid "Short"
1067 msgstr "Կարճ"
1068
1069 #: staff.circ.utils.loan_duration.normal
1070 msgctxt "staff.circ.utils.loan_duration.normal"
1071 msgid "Normal"
1072 msgstr "Նորմալ"
1073
1074 #: staff.circ.utils.loan_duration.long
1075 msgid "Long"
1076 msgstr "Երկար"
1077
1078 #: staff.circ.utils.fine_level.low
1079 msgid "Low"
1080 msgstr "Ցածր"
1081
1082 #: staff.circ.utils.fine_level.normal
1083 msgctxt "staff.circ.utils.fine_level.normal"
1084 msgid "Normal"
1085 msgstr "Նորմալ"
1086
1087 #: staff.circ.utils.fine_level.high
1088 msgid "High"
1089 msgstr "Բարձր"
1090
1091 #: staff.circ.utils.circulate
1092 msgid "Circulate?"
1093 msgstr "Սպասարկե՞լ"
1094
1095 #: staff.circ.utils.deleted
1096 msgid "Deleted?"
1097 msgstr "Ջնջվա՞ծ"
1098
1099 #: staff.circ.utils.holdable
1100 msgid "Holdable?"
1101 msgstr "Պահվո՞խ"
1102
1103 #: staff.circ.utils.age_protect
1104 msgid "Age-based Hold Protection"
1105 msgstr ""
1106
1107 #: staff.circ.utils.floating
1108 msgid "Floating?"
1109 msgstr "Սահո՞ղ"
1110
1111 #: staff.circ.utils.hold_note
1112 msgid "Hold Note(s) Count"
1113 msgstr "Պահման նշում(ներ)ի հաշվիչ"
1114
1115 #: staff.circ.utils.hold_note_text
1116 msgid "Hold Note(s) Text"
1117 msgstr "Պահման նշում(ներ)ի տեքստ"
1118
1119 #: staff.circ.utils.staff_hold
1120 msgid "Staff Hold?"
1121 msgstr "Աշխատակազմի պահու՞մ"
1122
1123 #: staff.circ.utils.opac_visible
1124 msgid "OPAC Visible?"
1125 msgstr "ՀՈԱՔ-ը տեսանելի է"
1126
1127 #: staff.circ.utils.status_changed_time
1128 msgid "Status Changed Time"
1129 msgstr "Կարգավիճակի փոփոխման ժամ"
1130
1131 #: staff.circ.utils.reference
1132 msgid "Reference?"
1133 msgstr "Տեղեկատու՞"
1134
1135 #: staff.circ.utils.deposit
1136 msgid "Deposit?"
1137 msgstr "Դեպոզի՞տ"
1138
1139 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition
1140 msgid "Quality"
1141 msgstr "Որակ"
1142
1143 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.true
1144 msgctxt "staff.circ.utils.acp_mint_condition.true"
1145 msgid "Good"
1146 msgstr "Լավ"
1147
1148 #: staff.circ.utils.acp_mint_condition.false
1149 msgid "Mediocre"
1150 msgstr "Mediocre"
1151
1152 #. # The < and > highlight that the value is not set; translate Unset and change the delimiters as needed
1153 #: staff.circ.utils.unset
1154 msgid "<Unset>"
1155 msgstr "<Unset>"
1156
1157 #: staff.circ.utils.checkout_lib
1158 msgid "Checkout or Renew Library"
1159 msgstr "Դուրս տրման կամ թարմացման գրադարան"
1160
1161 #: staff.circ.utils.checkout_workstation
1162 msgid "Circ or Renewal Workstation"
1163 msgstr "Տացքի կամ Թարմացման աշխատանքային կայան"
1164
1165 #: staff.circ.utils.checkout_workstation_top_of_chain
1166 msgid "Checkout Workstation"
1167 msgstr "Դուրս տրման աշխատանքային կայան"
1168
1169 #: staff.circ.utils.xact_start
1170 msgid "Checkout Date"
1171 msgstr "Դուրս տրման ամսաթիվ"
1172
1173 #: staff.circ.utils.checkin_time
1174 msgid "Checkin Date"
1175 msgstr "Հետ ընդունման ամսաթիվ"
1176
1177 #: staff.circ.utils.xact_finish
1178 msgid "Transaction Finished"
1179 msgstr "Տրանզակցիան ավարտվեց"
1180
1181 #: staff.circ.utils.checkin_scan_time
1182 msgid "Checkin Scan Date"
1183 msgstr "Հետ ընդունման սկանի ամսաթիվ"
1184
1185 #: staff.circ.utils.checkin_workstation
1186 msgid "Checkin Workstation"
1187 msgstr "Հետ ընդունման աշխատանքային կայան"
1188
1189 #: staff.circ.utils.create_date
1190 msgid "Date Created"
1191 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
1192
1193 #: staff.circ.utils.edit_date
1194 msgid "Date Last Edited "
1195 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ "
1196
1197 #: staff.circ.utils.bre.create_date
1198 msgid "Date Record Created"
1199 msgstr "Գրառման ստեղծման ամսաթվ"
1200
1201 #: staff.circ.utils.bre.edit_date
1202 msgid "Date Record Last Edited "
1203 msgstr "Գրառման վերջին խմբագրման ամսաթիվ "
1204
1205 #: staff.circ.utils.edition
1206 msgid "Edition"
1207 msgstr "Հրատարակում"
1208
1209 #: staff.circ.utils.isbn
1210 msgid "ISBN"
1211 msgstr "ISBN"
1212
1213 #: staff.circ.utils.pubdate
1214 msgid "Publication Date"
1215 msgstr "Հրատարալման ամսաթիվ"
1216
1217 #: staff.circ.utils.publisher
1218 msgid "Publisher"
1219 msgstr "Հրատարակիչ"
1220
1221 #: staff.circ.utils.creator
1222 msgid "Created By"
1223 msgstr "Ստէղծված է"
1224
1225 #: staff.circ.utils.owner
1226 msgid "Owned By"
1227 msgstr "Տնորինվում է"
1228
1229 #: staff.circ.utils.editor
1230 msgid "Edited By"
1231 msgstr "Խմբագրված է"
1232
1233 #. # TCN is an acronym for Title Control Number
1234 #: staff.circ.utils.tcn
1235 msgid "TCN"
1236 msgstr "TCN"
1237
1238 #: staff.circ.utils.tcn_source
1239 msgid "TCN Source"
1240 msgstr "TCN աղբյուր"
1241
1242 #: staff.circ.utils.stop_fines
1243 msgid "Fines Stopped"
1244 msgstr "Տուգանքները կանգնեցված են"
1245
1246 #: staff.circ.utils.stop_fines_time
1247 msgid "Fines Stopped Time"
1248 msgstr "Տուգանքների կանգնեցման ժամ"
1249
1250 #: staff.circ.utils.route_to
1251 msgid "Route To"
1252 msgstr "Ուղարկիր դեպի"
1253
1254 #: staff.circ.utils.message
1255 msgctxt "staff.circ.utils.message"
1256 msgid "Message"
1257 msgstr "Հաղորդում"
1258
1259 #: staff.circ.utils.uses
1260 msgid "# of Uses"
1261 msgstr "Օգտվողների քանակ#"
1262
1263 #: staff.circ.utils.alert_message
1264 msgid "Alert Message"
1265 msgstr "Զգուշացնող հաղորդում"
1266
1267 #: staff.circ.utils.barcode
1268 msgid "Barcode"
1269 msgstr "Շտրիխ կոդ"
1270
1271 #: staff.circ.utils.title
1272 msgid "Title"
1273 msgstr "Վերնագիր"
1274
1275 #: staff.circ.utils.author
1276 msgid "Author"
1277 msgstr "Հեղինակ"
1278
1279 #: staff.circ.utils.callnumber
1280 msgid "Call Number"
1281 msgstr "Դասիչ"
1282
1283 #: staff.circ.utils.transit_id
1284 msgid "Transit ID"
1285 msgstr "Տրանզիտի ID"
1286
1287 #: staff.circ.utils.transit_source
1288 msgid "Transit Source"
1289 msgstr "Տրանզիտի աղբյուր"
1290
1291 #: staff.circ.utils.transit_source_send_time
1292 msgid "Transit Send Time"
1293 msgstr "Տրանզիտի առախման ժամ"
1294
1295 #: staff.circ.utils.transit_dest
1296 msgid "Transit Destination"
1297 msgstr "Տրանզիտի նպատակակետ"
1298
1299 #: staff.circ.utils.transit_dest_recv_time
1300 msgid "Transit Completion Time"
1301 msgstr "Տրանզիտի ավարտի ժամ"
1302
1303 #: staff.circ.utils.transit_target_copy
1304 msgid "Transit Copy ID"
1305 msgstr "Տրանզիտի օրինակի ID"
1306
1307 #: staff.circ.utils.transit_copy_status
1308 msgid "Transit Copy Status"
1309 msgstr "Տրանզիտ պատճենի վիճակ"
1310
1311 #: staff.circ.utils.request_lib
1312 msgid "Request Library (Full Name)"
1313 msgstr "Հարցրու գրադարան (լրիվ անուն)"
1314
1315 #: staff.circ.utils.request_lib_shortname
1316 msgid "Request Library"
1317 msgstr "Հարցրու գրադարան"
1318
1319 #: staff.circ.utils.request_time
1320 msgctxt "staff.circ.utils.request_time"
1321 msgid "Request Date"
1322 msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
1323
1324 #. # Date the hold became available
1325 #: staff.circ.utils.available_time
1326 msgid "Available On"
1327 msgstr "Մատչելի է"
1328
1329 #. # Date the hold was captured
1330 #: staff.circ.utils.capture_time
1331 msgid "Capture Date"
1332 msgstr "Որսալու ամսաթիվ"
1333
1334 #. # Date the hold was cancelled
1335 #: staff.circ.utils.hold_cancel_time
1336 msgid "Cancel Time"
1337 msgstr "Չեղյալ անելու ժամ"
1338
1339 #: staff.circ.utils.hold.behind_desk
1340 msgid "Behind Desk"
1341 msgstr "Դարակի հետևում"
1342
1343 #. # Controlled entry for why the hold was cancelled
1344 #: staff.circ.utils.hold_cancel_cause
1345 msgid "Cancel Cause"
1346 msgstr "Չեղյալ անելու պատճառ"
1347
1348 #. # Freetext note pertaining to the cancelled hold
1349 #: staff.circ.utils.hold_cancel_note
1350 msgid "Cancel Note"
1351 msgstr "Չեղյալ անելու նշում"
1352
1353 #: staff.circ.utils.hold_status.1
1354 msgid "Waiting for copy"
1355 msgstr "Սպասում է օրինակին"
1356
1357 #: staff.circ.utils.hold_status.2
1358 msgid "Waiting for capture"
1359 msgstr "Սպասում է որսվելուն"
1360
1361 #: staff.circ.utils.hold_status.3
1362 msgid "In-Transit"
1363 msgstr "Տեղափոխման մեջ"
1364
1365 #: staff.circ.utils.hold_status.4
1366 msgid "Ready for pickup"
1367 msgstr "Պատրաստ վերցվելու համար"
1368
1369 #: staff.circ.utils.hold_status.5
1370 msgid "Reserved/Pending"
1371 msgstr "Ռեզերվացված/Սպասող"
1372
1373 #: staff.circ.utils.hold_status.6
1374 msgid "Canceled"
1375 msgstr "Չեղյալ անել"
1376
1377 #: staff.circ.utils.hold_status.7
1378 msgid "Suspended"
1379 msgstr "Կասեցված"
1380
1381 #: staff.circ.utils.hold_status.8
1382 msgctxt "staff.circ.utils.hold_status.8"
1383 msgid "Wrong Shelf"
1384 msgstr "Սխալ դարակ"
1385
1386 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.label
1387 msgid "Post-Clear"
1388 msgstr "Մաքրել հետո"
1389
1390 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.hold
1391 msgid "Need for Hold"
1392 msgstr "Կարիք կա պահման"
1393
1394 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.transit
1395 msgid "Need for Transit"
1396 msgstr "Կարիք կա տրանզիտի"
1397
1398 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.shelf
1399 msgid "Reshelve"
1400 msgstr "Վերադասավորիր"
1401
1402 #: staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed
1403 msgctxt "staff.circ.utils.hold_post_clear_shelf_action.pl_changed"
1404 msgid "Wrong Shelf"
1405 msgstr "Սխալ դարակ"
1406
1407 #: staff.circ.utils.frozen
1408 msgid "Frozen?"
1409 msgstr "Սառեցվա՞ծ"
1410
1411 #: staff.circ.utils.active
1412 msgid "Active?"
1413 msgstr "Ակտի՞վ"
1414
1415 #: staff.circ.utils.thaw_date
1416 msgctxt "staff.circ.utils.thaw_date"
1417 msgid "Activation Date"
1418 msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
1419
1420 #: staff.circ.utils.thaw_date.none
1421 msgid "No Date"
1422 msgstr "Ամսաթիվ շկա"
1423
1424 #: staff.circ.utils.pickup_lib
1425 msgid "Pickup Library (Full Name)"
1426 msgstr "Ստանալու գրադարան (Լրիվ անուն)"
1427
1428 #: staff.circ.utils.current_shelf_lib
1429 msgid "Current Shelf Library (Full Name)"
1430 msgstr "Ընթացիկ դարակային գրադարան (լրիվ անուն)"
1431
1432 #: staff.circ.utils.current_copy.none
1433 msgid "No Copy"
1434 msgstr "Օրինակ չկա"
1435
1436 #: staff.circ.utils.title.none
1437 msgid "No Title?"
1438 msgstr "Անվերնագի՞ր"
1439
1440 #: staff.circ.utils.author.none
1441 msgid "No Author?"
1442 msgstr "Անհեղճնա՞կ"
1443
1444 #: staff.circ.utils.notify_time
1445 msgid "Last Notify Time"
1446 msgstr "Վերջին նշումի ժամանակ"
1447
1448 #: staff.circ.utils.notify_count
1449 msgid "Notices"
1450 msgstr "Նշումներ"
1451
1452 #: staff.circ.utils.patron_alias
1453 msgid "Patron Alias"
1454 msgstr "Ընթերցողի կեղծանուն"
1455
1456 #: staff.circ.utils.patron_family_name
1457 msgid "Patron Last Name"
1458 msgstr "Ընթերցողի ազգանուն"
1459
1460 #: staff.circ.utils.patron_first_given_name
1461 msgid "Patron First Name"
1462 msgstr "Ընթերցողի անուն"
1463
1464 #: staff.circ.utils.checkin.override
1465 msgid "Override Checkin Failure?"
1466 msgstr "Վերագրե՞լ հետ ընդունելու ձախողումը"
1467
1468 #: staff.circ.utils.checkin.override.item_deposit_paid.warning
1469 msgid ""
1470 "A paid deposit will be owed to this patron if this action is overrided."
1471 msgstr ""
1472 "Եթե գործողությունը չեղյալ արվի ապա այս ընթերցողին վճարովի դեպոզիտ գումար "
1473 "պարտք կմնաք"
1474
1475 #: staff.circ.utils.billable.amount
1476 msgid "Transaction for %1$s billable $%2$s"
1477 msgstr "Տեղափոխում համար %1$s գանձվող $%2$s"
1478
1479 #: staff.circ.utils.fine_tally_text
1480 msgid "Fine Tally: $%1$s"
1481 msgstr "Տուգանքի հաշվարկ: $%1$s"
1482
1483 #: staff.circ.utils.transit_hold_cancelled
1484 msgid "Original hold for transit cancelled."
1485 msgstr "Տեղափոխման համար իսկական պահումը չեղյալ ե արված"
1486
1487 #: staff.circ.utils.item_checked_in
1488 msgid "%1$s was already checked in."
1489 msgstr "%1$s արդեն ընդունված է:"
1490
1491 #: staff.circ.utils.item_not_cataloged
1492 msgid "ITEM_NOT_CATALOGED event but copy status is %1$s"
1493 msgstr "ITEM_NOT_CATALOGED իրադարձություն, սակայն վիճակն է %1$s"
1494
1495 #: staff.circ.utils.route_to.msg
1496 msgid "This item needs to be routed to %1$s"
1497 msgstr "Այս նյութը հարկ է ուղղորդել դեպի %1$s"
1498
1499 #: staff.circ.utils.route_item_error
1500 msgid "We should have received a ROUTE_ITEM"
1501 msgstr "Մենք պետք է ստացած լինենք ROUTE_ITEM"
1502
1503 #: staff.circ.utils.route_item_status_error
1504 msgid "status of Holds Shelf, but no actual hold found."
1505 msgstr "Վիճակն է Պահում Դարակի վրա, բայց իրական պահում չի գտնված"
1506
1507 #: staff.circ.utils.reservation_status_error
1508 msgid "status of Reservation Shelf, but no actual hold found."
1509 msgstr "Նախնական պահման դարակի վիճակ, բայց ընթացիկ պահումմներ չեն գտնված"
1510
1511 #: staff.circ.utils.payload.hold.barcode
1512 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.barcode"
1513 msgid "Barcode: %1$s"
1514 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
1515
1516 #: staff.circ.utils.payload.hold.title
1517 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.title"
1518 msgid "Title: %1$s"
1519 msgstr "Վերնագիր: %1$s"
1520
1521 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition
1522 msgid "Copy Quality"
1523 msgstr "Օրինակի որակ"
1524
1525 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true
1526 msgctxt "staff.circ.utils.ahr_mint_condition.true"
1527 msgid "Good"
1528 msgstr "Լավ"
1529
1530 #: staff.circ.utils.ahr_mint_condition.false
1531 msgid "Any"
1532 msgstr "Որևէ"
1533
1534 #: staff.circ.utils.holds.shelf_time
1535 msgid "Shelf Time"
1536 msgstr "Դարակի ժամ"
1537
1538 #: staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time
1539 msgctxt "staff.circ.utils.holds.shelf_expire_time"
1540 msgid "Shelf Expire Time"
1541 msgstr "Դարակի ժամկետի սպառում"
1542
1543 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1544 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron
1545 msgid "Hold for patron %1$s, %2$s %3$s"
1546 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s, %2$s %3$s"
1547
1548 #: staff.circ.utils.payload.hold.patron_alias
1549 msgid "Hold for patron %1$s"
1550 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s"
1551
1552 #: staff.circ.utils.payload.hold.phone_notify
1553 msgid "Notify by phone: %1$s"
1554 msgstr "Հիշեցում հեռախոսով: %1$s"
1555
1556 #: staff.circ.utils.payload.hold.sms_notify
1557 msgid "Notify by text: %1$s"
1558 msgstr "Զգուշացրու տեքստով։ %1$s"
1559
1560 #: staff.circ.utils.payload.hold.email_notify
1561 msgid "Notify by email: %1$s"
1562 msgstr "Հիշեցում էլ փոստով: %1$s"
1563
1564 #: staff.circ.utils.payload.hold.request_date
1565 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.request_date"
1566 msgid "Request Date: %1$s"
1567 msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
1568
1569 #: staff.circ.utils.payload.hold.slip_date
1570 msgctxt "staff.circ.utils.payload.hold.slip_date"
1571 msgid "Slip Date: %1$s"
1572 msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
1573
1574 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.staff_note
1575 msgid "Staff Note: %1$s : %2$s"
1576 msgstr "Աշխատակազմի նշում: %1$s : %2$s"
1577
1578 #: staff.circ.utils.payload.hold.notes.patron_note
1579 msgid "Patron Note: %1$s : %2$s"
1580 msgstr "Ընթերցողի նշում: %1$s : %2$s"
1581
1582 #: staff.circ.utils.hold_slip
1583 msgid "Hold Slip"
1584 msgstr "Պահիր կտրոնը"
1585
1586 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.yes
1587 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.yes"
1588 msgid "Print"
1589 msgstr "Տպիր"
1590
1591 #: staff.circ.utils.hold_slip.print.no
1592 msgctxt "staff.circ.utils.hold_slip.print.no"
1593 msgid "Do Not Print"
1594 msgstr "Մի տպիր"
1595
1596 #: staff.circ.utils.payload.reservation.barcode
1597 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.barcode"
1598 msgid "Barcode: %1$s"
1599 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
1600
1601 #: staff.circ.utils.payload.reservation.title
1602 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.title"
1603 msgid "Title: %1$s"
1604 msgstr "Վերնագիր: %1$s"
1605
1606 #. # Hold for patron familyName, firstName secondName
1607 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron
1608 msgid "Reservation for patron %1$s, %2$s %3$s"
1609 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s, %2$s %3$s"
1610
1611 #: staff.circ.utils.payload.reservation.patron_alias
1612 msgid "Reservation for patron %1$s"
1613 msgstr "Պահում ընթերցողի համար %1$s"
1614
1615 #: staff.circ.utils.payload.reservation.request_date
1616 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.request_date"
1617 msgid "Request Date: %1$s"
1618 msgstr "Հարցման ամսաթիվ: %1$s"
1619
1620 #: staff.circ.utils.payload.reservation.start_date
1621 msgid "Start Date: %1$s"
1622 msgstr "Սկսելու ամսաթիվ: %1$s"
1623
1624 #: staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date
1625 msgctxt "staff.circ.utils.payload.reservation.slip_date"
1626 msgid "Slip Date: %1$s"
1627 msgstr "Կտրոնի ամսաթիվ: %1$s"
1628
1629 #: staff.circ.utils.reservation_slip
1630 msgid "Reservation Slip"
1631 msgstr "Պահման կտրոն"
1632
1633 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes
1634 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.yes"
1635 msgid "Print"
1636 msgstr "Տպել"
1637
1638 #: staff.circ.utils.reservation_slip.print.no
1639 msgctxt "staff.circ.utils.reservation_slip.print.no"
1640 msgid "Do Not Print"
1641 msgstr "Մի տպիր"
1642
1643 #: staff.circ.utils.transit_slip
1644 msgid "Transit Slip"
1645 msgstr "Տրանզիտի թերթիկ"
1646
1647 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.yes
1648 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.yes"
1649 msgid "Print"
1650 msgstr "Տպիր"
1651
1652 #: staff.circ.utils.transit_slip.print.no
1653 msgctxt "staff.circ.utils.transit_slip.print.no"
1654 msgid "Do Not Print"
1655 msgstr "Մի տպիր"
1656
1657 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.description
1658 msgid ""
1659 "This item could fulfill a hold request but capture has been delayed by "
1660 "policy."
1661 msgstr ""
1662 "այս նյութը կարող է պահման պահանջ իրականացնել, սակայն որսալը հետաձգվել է "
1663 "ելնելով կանոնակարգից։"
1664
1665 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.titlebar
1666 msgid "Hold Capture Delayed"
1667 msgstr "Պահման որսումը հետաձգվել է"
1668
1669 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_nocapture
1670 msgid "Do Not Capture "
1671 msgstr "Մի որսա "
1672
1673 #: staff.circ.utils.hold_capture_delayed.prompt_for_capture
1674 msgid "Capture"
1675 msgstr "Որսալ"
1676
1677 #: staff.circ.utils.reservation_capture
1678 msgid "%1$s has been captured for a reservation."
1679 msgstr "%1$s բռնվել է պահման համառ"
1680
1681 #: staff.circ.utils.capture
1682 msgid "%1$s has been captured for a hold."
1683 msgstr "%1$s որսված է պահման համար:"
1684
1685 #: staff.circ.utils.needs_cataloging
1686 msgid "%1$s needs to be cataloged."
1687 msgstr "%1$s հարկավոր է մուտքագրել:"
1688
1689 #: staff.circ.utils.copy_status.error
1690 msgid "FIXME -- this case \"%1$s\" is unhandled."
1691 msgstr "FIXME -- այս դեպքե \"%1$s\" չի ուսումնասիրվում"
1692
1693 #: staff.circ.utils.msg.ok
1694 msgctxt "staff.circ.utils.msg.ok"
1695 msgid "OK"
1696 msgstr "Լավ"
1697
1698 #: staff.circ.utils.route_to.destination
1699 msgid "Destination: %1$s."
1700 msgstr "Նպատակակետ: %1$s."
1701
1702 #: staff.circ.utils.route_to.no_address
1703 msgid "We do not have a holds address for this library."
1704 msgstr "Այս գրադարանի համար չունենք պահման հասցէ"
1705
1706 #: staff.circ.utils.route_to.no_address.error
1707 msgid "Unable to retrieve mailing address."
1708 msgstr "Չի կարողանում կանչել փոստային հասցեն"
1709
1710 #: staff.circ.utils.payload.author
1711 msgid "Author: %1$s"
1712 msgstr "Հեղինակ: %1$s"
1713
1714 #: staff.circ.utils.payload.in_transit
1715 msgid "%1$s is in transit."
1716 msgstr "%1$s տեղափոխման մեջ է:"
1717
1718 #: staff.circ.utils.estimated_wait
1719 msgid "Estimated Wait Time"
1720 msgstr "Սպասման գնահատվողժամանակ"
1721
1722 #: staff.circ.utils.potential_copies
1723 msgid "Potential Copies "
1724 msgstr "Հավանական պատճեններ "
1725
1726 #: staff.circ.utils.queue_position
1727 msgid "Queue Position"
1728 msgstr "Հերթի դիրք"
1729
1730 #: staff.circ.utils.total_holds
1731 msgid "Total Number of Holds"
1732 msgstr "Պահումների ընդհանուր քանակ"
1733
1734 #: staff.circ.utils.find_acq_po.no_po
1735 msgid "Lineitem found (%1$s), but without purchase order"
1736 msgstr "Գտնվել է գծային նյութ (%1$s), բայց առանց գնման պատվերի"
1737
1738 #: staff.circ.work_log_column.message
1739 msgctxt "staff.circ.work_log_column.message"
1740 msgid "Message"
1741 msgstr "Հաղորդում"
1742
1743 #: staff.circ.work_log_column.when
1744 msgid "When"
1745 msgstr "Երբ"
1746
1747 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1748 #: staff.circ.work_log_checkout.message
1749 msgid "%1$s circulated %4$s to %3$s (%2$s)"
1750 msgstr "%1$s հաշվված է %4$s մինչև %3$s (%2$s)"
1751
1752 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode
1753 #: staff.circ.work_log_renew.message
1754 msgid "%1$s renewed %4$s for %3$s (%2$s)"
1755 msgstr "%1$s թարմացված %4$s համարr %3$s (%2$s)"
1756
1757 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1758 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit.message
1759 msgid ""
1760 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in transit.  Route To = %5$s"
1761 msgstr ""
1762 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը հանգեցնում է տրանզիտի: Ուղարկիր = "
1763 "%5$s"
1764
1765 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1766 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.transit_for_hold.message
1767 msgid ""
1768 "%1$s attempted checkin of %4$s, resulting in a hold-transit.  Route To = %5$s"
1769 msgstr ""
1770 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը հանգեցնում է պահման տրանզիտի: "
1771 "Ուղարկիր = %5$s"
1772
1773 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1774 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.no_change.message
1775 msgid ""
1776 "%1$s attempted checkin of %4$s, but nothing happened.  Route To = %5$s"
1777 msgstr ""
1778 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, բայց ոչինչ չի պատահել:Ուղարկիր = %5$s"
1779
1780 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1781 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.error.message
1782 msgid ""
1783 "%1$s attempted checkin of %4$s, and an error occurred.  Route To = %5$s"
1784 msgstr ""
1785 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, և պատահել է սխալ;Ուղարկիր = %5$s"
1786
1787 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1788 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.success.message
1789 msgid "%1$s attempted checkin of %4$s, which succeeded.  Route To = %5$s"
1790 msgstr "%1$s փորձ է արվել ընդունել %4$s, ոռը հաջողվեց: Ուղարկի դեպի = %5$s"
1791
1792 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1793 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.hold_shelf.message
1794 msgid ""
1795 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Holds Shelf.  "
1796 "Route To = %5$s"
1797 msgstr ""
1798 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը ուղարկել է նյութը Պահման "
1799 "դարակ;Ուղարկիր = %5$s"
1800
1801 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1802 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.reservation_shelf.message
1803 msgid ""
1804 "%1$s attempted checkin of %4$s, which routed the item to the Reservations "
1805 "Shelf.  Route To = %5$s"
1806 msgstr ""
1807 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը ուղարկել է նյութը Նախնական պահման "
1808 "դառակ: Ուղարկիր = %5$s"
1809
1810 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1811 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.cataloging.message
1812 msgid ""
1813 "%1$s attempted checkin of %4$s, which is a pre-cat and was routed to "
1814 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1815 msgstr ""
1816 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը նախնական քարտագրում է և ուղարկվել "
1817 "է Մուտքագրման: Ուղարկիր = %5$s"
1818
1819 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Item Barcode  5 - Route To text
1820 #: staff.circ.work_log_checkin_attempt.not_found.message
1821 msgid ""
1822 "%1$s attempted checkin of %4$s, which was not found, and so was routed to "
1823 "Cataloging.  Route To = %5$s"
1824 msgstr ""
1825 "%1$s փորձ է արել ընդունել սրանք %4$s, որը չի գտնվել, և այսպիսով ուղարկվել է "
1826 "Քարտագրման: Ուղարկիր = %5$s"
1827
1828 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1829 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1830 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.success.message
1831 msgid "%1$s received %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s)."
1832 msgstr "%1$s ստացված %6$s (%11$s) համար %3$s (%2$s)."
1833
1834 #. # 1 - Staff Username  2 - Patron Family  3 - Patron Barcode  4 - Original Balance  5 - Voided Balance  6 - Payment Received  7 - Payment Applied
1835 #. # 8 - Change Given  9 - Credit Given  10 - New Balance  11 - Payment Type  12 - Note  13 - API call result
1836 #: staff.circ.work_log_payment_attempt.failure.message
1837 msgid ""
1838 "%1$s attempted receipt of %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), which failed for "
1839 "this reason: %13$s"
1840 msgstr ""
1841 "%1$s փորձ արած ստացականներ ընդամենը %6$s (%11$s) for %3$s (%2$s), որոնք "
1842 "ձախողվել են այս պատճառով: %13$s"
1843
1844 #: staff.circ.checkin.hold_capture
1845 msgid "Hold Capture"
1846 msgstr "Պահումը որսվում է"
1847
1848 #: staff.circ.checkin.check_in.tab
1849 msgid "Item Check In"
1850 msgstr "Նյութի հետ ընդունում"
1851
1852 #: staff.circ.renew.tab.label
1853 msgid "Renew Items"
1854 msgstr "Թարմացրու նյութերը"
1855
1856 #: staff.circ.checkin.error
1857 msgid "Check In Failed (in circ.util.checkin) (%1$s): "
1858 msgstr "Ստուգիր Ձախողվածներում (circ.util.checkin) (%1$s): "
1859
1860 #. # "Circulation" - check &staff.main.menu.circ.label; in lang.dtd
1861 #. # "Offline Interface" - check &staff.main.menu.circ.offline.label; in lang.dtd
1862 #: staff.circ.checkin.suggest_offline
1863 msgid ""
1864 "Check In Failed.  If you wish to use the offline interface, in the top "
1865 "menubar select Circulation -> Offline Interface"
1866 msgstr ""
1867 "Հետ ընդունւոմը ձախողվեց: Եթե ցանկանում ես օգտագործել օֆլայն միջերեսը, վերին "
1868 "ընտրացանկից ընտրիր Սպասարկում -> Օֆլայն միջերես"
1869
1870 #: staff.circ.checkin.possible_dupe_scan
1871 msgid ""
1872 "Check In May Have Failed.  Possible double-scan of the barcode.  Use Item "
1873 "Status to confirm Check In and possible Hold capture."
1874 msgstr ""
1875
1876 #: staff.circ.checkin.renew_failed.error
1877 msgid "Renew Failed for %1$s"
1878 msgstr "Թարմացումը ձախողվեց %1$s"
1879
1880 #: staff.circ.checkin.renew_failed.override
1881 msgid "Override Renew Failure?"
1882 msgstr "Վերագրե՞լ թարմացման ձախողումը"
1883
1884 #: staff.circ.renew.barcode
1885 msgctxt "staff.circ.renew.barcode"
1886 msgid "Barcode: %1$s"
1887 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s"
1888
1889 #: staff.circ.renew.barcode.status
1890 msgid "Barcode: %1$s Status: %2$s"
1891 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s Վիճակ: %2$s"
1892
1893 #: staff.circ.renew.barcode.msg
1894 msgid "Barcode: %1$s Message: %2$s"
1895 msgstr "Շտրիխ կոդ: %1$s Հաղորդում: %2$s"
1896
1897 #: staff.circ.renew.override.item_deposit_required.warning.barcode
1898 msgid ""
1899 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Deposit will be added to "
1900 "the patron's account if this action is overrided."
1901 msgstr ""
1902 "Այս շտրիխ կոդով նյութի համար %1$s, Նյութի Դեպոզիտի համար ընթերցողի հաշիվ "
1903 "կավելացվի հաշվին, եթե այս գործողությունը չեղյալ արվի"
1904
1905 #: staff.circ.renew.override.item_rental_fee_required.warning.barcode
1906 msgid ""
1907 "For item with barcode %1$s, a billing for an Item Rental Fee will be added "
1908 "to the patron's account if this action is overrided."
1909 msgstr ""
1910 "Այս շտրիխ կոդով նյութի համար %1$s, Նյութի Վարձակալման Վճարին ընթերցողի հաշիվ "
1911 "կավելացվի, եթե այս գործողությունը չեղյալ արվի"
1912
1913 #: staff.circ.holds.activate.prompt
1914 msgid "Are you sure you would like to activate hold %1$s?"
1915 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ակտիվացնել պահումը %1$s"
1916
1917 #: staff.circ.holds.activate.prompt.plural
1918 msgid "Are you sure you would like to activate holds %1$s?"
1919 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ակտիվացնել պահումները %1$s"
1920
1921 #: staff.circ.holds.suspend.prompt
1922 msgid "Are you sure you would like to suspend hold %1$s?"
1923 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կասեցնել պահումը %1$s"
1924
1925 #: staff.circ.holds.suspend.prompt.plural
1926 msgid "Are you sure you would like to suspend holds %1$s?"
1927 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես կասեցնել պահումները %1$s"
1928
1929 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt
1930 msgid ""
1931 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s.  "
1932 "This will also Suspend the hold."
1933 msgstr ""
1934 "Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) %1$s "
1935 "պահման համար: Սա նաև կկասեցնի Պահումը:"
1936
1937 #: staff.circ.holds.activation_date.prompt.plural
1938 msgid ""
1939 "Please enter an Activation Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s.  "
1940 "This will also Suspend the holds."
1941 msgstr ""
1942 "Մուտք արա Ակտիվացման ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) %1$s "
1943 "պահման համար: Սա նաև կկասեցնի Պահումները:"
1944
1945 #: staff.circ.holds.activation_date.dialog.description
1946 msgctxt "staff.circ.holds.activation_date.dialog.description"
1947 msgid "Activation Date"
1948 msgstr "Ակտիվացման ամսաթիվ"
1949
1950 #: staff.circ.holds.request_date.prompt
1951 msgid ""
1952 "Please enter a new Request Date for hold %1$s.  WARNING: This effectively "
1953 "reorders the holds queue."
1954 msgstr ""
1955 "Մուտք արա առաջարկի նոր ամսաթիվ %1$s պահման համար: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա արդյունավետ "
1956 "կերպով վերադասավորում է պահման հարցումը:"
1957
1958 #: staff.circ.holds.request_date.prompt.plural
1959 msgid ""
1960 "Please enter a new Request Date for holds %1$s.  WARNING: This effectively "
1961 "reorders the holds queue."
1962 msgstr ""
1963 "Մուտք արա առաջարկի նոր ամսաթիվ %1$s պահման համար: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա արդյունավետ "
1964 "կերպով վերադասավորում է պահման հարցումը:"
1965
1966 #: staff.circ.holds.request_date.dialog.description
1967 msgctxt "staff.circ.holds.request_date.dialog.description"
1968 msgid "Request Date"
1969 msgstr "Հարցրու ամսաթիվ"
1970
1971 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt
1972 msgid ""
1973 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for hold %1$s."
1974 msgstr ""
1975 "Մուտք արա ժամկետի լրանալու ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) "
1976 "%1$s պահման համար:"
1977
1978 #: staff.circ.holds.expire_time.prompt.plural
1979 msgid ""
1980 "Please enter an Expiration Date (or choose Remove to unset) for holds %1$s."
1981 msgstr ""
1982 "Մուտք արա Ժամկետի լրանալու ամսաթիվը (կամ ընտրիր Հեռացնել հետ բերելու համար) "
1983 "%1$s պահումների համար:"
1984
1985 #: staff.circ.holds.expire_time.dialog.description
1986 msgid "Expiration Date"
1987 msgstr "Ժամկետը լրանալու ամսաթիվ"
1988
1989 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt
1990 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for hold %1$s."
1991 msgstr "Մուտք արա Դարակի ժամկետը լրանալու ամսաթիվը այս պահման համար %1$s."
1992
1993 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.prompt.plural
1994 msgid "Please enter a Shelf Expiration Date for holds %1$s."
1995 msgstr ""
1996 "Մուտք արա Դարակի ժամկետը լրանալու ամսաթիվը այս պահումների համար %1$s."
1997
1998 #: staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description
1999 msgctxt "staff.circ.holds.shelf_expire_time.dialog.description"
2000 msgid "Shelf Expire Time"
2001 msgstr "Դարակի ժամկետի լրանալու ժամ"
2002
2003 #: staff.circ.holds.modifying_holds
2004 msgid "Modifying Holds"
2005 msgstr "Պահումների ձևափոխում"
2006
2007 #: staff.circ.holds.modifying_holds.yes
2008 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.yes"
2009 msgid "Yes"
2010 msgstr "Այո"
2011
2012 #: staff.circ.holds.modifying_holds.no
2013 msgctxt "staff.circ.holds.modifying_holds.no"
2014 msgid "No"
2015 msgstr "Ոչ"
2016
2017 #: staff.circ.hold_update.hold_ids.failed
2018 msgid "Number of holds not updated: %1$s "
2019 msgstr "Չթարմացված պահումների քանակը: %1$s "
2020
2021 #: staff.circ.holds.already_activated
2022 msgid "Hold %1$s was already activated."
2023 msgstr "Պահումը %1$s արդեն ակտիվացված է:"
2024
2025 #: staff.circ.holds.already_activated.plural
2026 msgid "Holds %1$s were already activated."
2027 msgstr "Պահումները %1$s արդեն ակտիվացված են:"
2028
2029 #: staff.circ.holds.already_suspended
2030 msgid "Hold %1$s was already suspended."
2031 msgstr "Պահումը %1$s արդեն կասեցված է:"
2032
2033 #: staff.circ.holds.already_suspended.plural
2034 msgid "Holds %1$s were already suspended."
2035 msgstr "Պահումները %1$s արդեն կասեցված են:"
2036
2037 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_modified
2038 msgid "Holds not likely modified."
2039 msgstr "Պահումները ձևափոխված չեն:"
2040
2041 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_activated
2042 msgid "Holds not likely activated."
2043 msgstr "Պահումները ցանկալի չէ ակտիվացնել:"
2044
2045 #: staff.circ.holds.unexpected_error.not_likely_suspended
2046 msgid "Holds not likely suspended."
2047 msgstr "Պահումները ցանկալի չէ կասեցնել:"
2048
2049 #: staff.circ.holds.alt_view.label
2050 msgid "Detail View"
2051 msgstr "Մանրամասն դիտում"
2052
2053 #: staff.circ.holds.alt_view.accesskey
2054 msgctxt "staff.circ.holds.alt_view.accesskey"
2055 msgid "V"
2056 msgstr "V"
2057
2058 #: staff.circ.holds.list_view.label
2059 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.label"
2060 msgid "List View"
2061 msgstr "Ցանկի տեսաբերում"
2062
2063 #: staff.circ.holds.list_view.accesskey
2064 msgctxt "staff.circ.holds.list_view.accesskey"
2065 msgid "V"
2066 msgstr "V"
2067
2068 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.prompt
2069 msgid "Enter barcode for item missing pieces:"
2070 msgstr "Մուտք արա շտրիխ կոդը նյութի պակասող մասերի համար"
2071
2072 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.title
2073 msgid "Missing Pieces"
2074 msgstr "Պակասող մասեր"
2075
2076 #: staff.circ.missing_pieces.scan_item.error_alert
2077 msgid "No item with barcode \"%1$s\""
2078 msgstr "Չկա նյութ այս շտրիխ կոդով \"%1$s\""
2079
2080 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message.label
2081 msgid "Transit Copy Status Message"
2082 msgstr ""
2083
2084 #: staff.circ.utils.transit.copy_status_message
2085 msgid "This item is in status %1$s, additional staff action may be required."
2086 msgstr ""
2087
2088 #~ msgid "Mis-scan or non-cataloged item.  Checkout as a pre-cataloged item?"
2089 #~ msgstr "Սխալ սկան կամ չմուտքագրված նյութ: Սպասարկե՞լ որպես քարտագրված նյութ:"
2090
2091 #~ msgid "Are you sure sure you want to delete these items? %1$s"
2092 #~ msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութերը %1$s"
2093
2094 #~ msgid ""
2095 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2096 #~ "volume itself."
2097 #~ msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, մինչ հատորը ջնջելը:"
2098
2099 #~ msgid "Volumes deleted."
2100 #~ msgstr "Հատորները ջնջվել են"
2101
2102 #~ msgid "Hold Note(s)"
2103 #~ msgstr "Պահման նշում(ներ)"