Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / cat.properties / hy-AM.po
1 # extracted from ../../Open-ILS/xul/staff_client/server/locale/en-US/cat.properties
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6 "POT-Creation-Date: 2018-03-02 14:12-0400\n"
7 "PO-Revision-Date: 2017-08-20 08:04+0000\n"
8 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
9 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
10 "MIME-Version: 1.0\n"
11 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13 "X-Launchpad-Export-Date: 2018-03-03 05:22+0000\n"
14 "X-Generator: Launchpad (build 18566)\n"
15 "X-Accelerator-Marker: &\n"
16
17 #: bib.no_marc
18 msgid "No MARC Record"
19 msgstr "MARC գրառում չէ"
20
21 #: cat.barcode_for_item
22 msgid "The barcode for the item is %1$s"
23 msgstr "Նյութի շտրիխ կոդն է %1$s"
24
25 #: cat.batch_operation_failed
26 msgid "The whole batch operation failed. %1$s"
27 msgstr "Աշխատանքի ողջ փաթեթը ձախողվեց: %1$s"
28
29 #: cat.copy_buckets.tab
30 msgid "Copy Buckets"
31 msgstr "Պատճե փնջի"
32
33 #: cat.total_bucket_items_in_bucket
34 msgid "Contains %1$s bucket items"
35 msgstr "Պարունակում է %1$s փնջով նյութեր"
36
37 #: cat.results_returned
38 msgid "Returning %1$s hits"
39 msgstr "Վերադարձրել է  %1$s արդյունք"
40
41 #: staff.cat.bib_brief.record_id
42 msgid "Database ID = %1$s"
43 msgstr "Շտեմարանի ID = %1$s"
44
45 #: staff.cat.bib_brief.deleted
46 msgid "(Deleted)"
47 msgstr "(Հեռացված)"
48
49 #: staff.cat.bib_brief.inactive
50 msgid "(Inactive)"
51 msgstr "(Ոչ ակտիվ)"
52
53 #: staff.cat.bib_brief.noncat
54 msgid "(Not Cataloged)"
55 msgstr "(Չքարտագրված)"
56
57 #: staff.cat.bib_brief.noncat.alert
58 msgid "Item not cataloged."
59 msgstr "Նյութը քարտագրված չէ:"
60
61 #. # %1$s = Bib Record Database ID
62 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.tab_name
63 msgid "Manage Conjoined Items for Bib with DB ID %1$s"
64 msgstr "Կառավարի հետևյալ Bib-ի միացված նյութերը ըստ DB ID %1$s"
65
66 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.error
67 msgid "Error"
68 msgstr "Սխալ"
69
70 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.success
71 msgid "Success"
72 msgstr "Հաջողված"
73
74 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.failed
75 msgid "Failed"
76 msgstr "Տապալվեց"
77
78 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_linked_to_bib
79 msgid "Item linked to bib"
80 msgstr "Նյութը կապվել է մատենին"
81
82 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.item_native_to_bib
83 msgid "Item native to bib"
84 msgstr "Նյութը հարազատ է մատենին"
85
86 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.result.column.value.peer_type_updated
87 msgid "Peer Type updated"
88 msgstr "Զույգի տեսակը թարմացված է"
89
90 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.title
91 msgid "Change Peer Type"
92 msgstr "Փոխիր զույգի տեսակը"
93
94 #. # %1$s = Bib Record Database ID
95 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.singular
96 msgid "Unlink selected item from Bib with DB ID %1$s"
97 msgstr "Քանդիր ընտրված նյութի կապը Bib-ից ըստ DB ID %1$s"
98
99 #. # %1$s = Bib Record Database ID, %2$s = Number of selected items
100 #: staff.cat.manage_multi_bib_items.prompt.confirm.unlink_item_from_bib.plural
101 msgid "Unlink %2$s selected items from Bib with DB ID %1$s"
102 msgstr "Քանդիր կապը %2$s ընտրված նյութերի Bibժից ըստ DB ID %1$s"
103
104 #: staff.cat.copy_browser.add_item.title
105 msgid "Add Item"
106 msgstr "Ավելացրու նյութ"
107
108 #: staff.cat.copy_browser.add_item.error
109 msgid "copy browser -> add copies"
110 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ"
111
112 #: staff.cat.copy_browser.add_items_bucket.error
113 msgid "copy browser -> add copies to bucket"
114 msgstr "Դիտակի պատճե -> ավելացրու պատճեներ փնջին"
115
116 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed_silent
117 msgid "No response from server"
118 msgstr "Կայանից չկա արձագանք"
119
120 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.create_failed
121 msgid ""
122 "Error from server: %1$d %2$s\n"
123 "%3$s\n"
124 "%4$s"
125 msgstr ""
126 "Կայանից սխալ: %1$d %2$s\n"
127 "%3$s\n"
128 "%4$s"
129
130 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_failed
131 msgid "Could not open new tab"
132 msgstr "Չի կարող բացել նոր տաբ"
133
134 #: staff.cat.copy_browser.make_bookable.newtab_name
135 msgid "Resources"
136 msgstr "Պաշարներ"
137
138 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.failed
139 msgid "Barcode %1$s not likely replaced."
140 msgstr "Շտրիխ կոդ %1$s չի փոխարինվել:"
141
142 #: staff.cat.copy_browser.replace_barcode.error
143 msgid "copy browser -> replace barcode"
144 msgstr "Դիտակի պատճե -> փոխարինիր շտրիխ կոդը"
145
146 #: staff.cat.copy_browser.edit_items.error
147 msgid "Copy Browser -> Edit Items"
148 msgstr "Դիտակի պատճե -> Խմբագրիր նյութը"
149
150 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm.plural
151 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s items?"
152 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս %1$s նյութերը:"
153
154 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.confirm
155 msgid "Are you sure you would like to delete this item?"
156 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես ջնջել այս նյութը:"
157
158 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.title
159 msgid "Delete Items?"
160 msgstr "Ջնջե՞լ նյութերը:"
161
162 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.delete
163 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.delete"
164 msgid "Delete"
165 msgstr "Ջնջել"
166
167 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel
168 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.cancel"
169 msgid "Cancel"
170 msgstr "Չեղյալ անել"
171
172 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.override
173 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_items.override"
174 msgid "Override Delete Failure?"
175 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
176
177 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.complete
178 msgid "Action complete."
179 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
180
181 #: staff.cat.copy_browser.delete_items.error
182 msgid "copy browser -> delete items"
183 msgstr "Դիտակի պատճե -> ջնջիր նյութերը"
184
185 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.tab
186 msgctxt "staff.cat.copy_browser.print_spine.tab"
187 msgid "Spine Labels"
188 msgstr "Կողի պիտակներ"
189
190 #: staff.cat.copy_browser.print_spine.error
191 msgid "copy browser -> Spine Labels"
192 msgstr "Դիտակի պատճե -> Կողի պիտակներ"
193
194 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.permission_error
195 msgid "You do not have permission to add volumes to that library."
196 msgstr "Դու իրավասու չես ավելացնելու հատորներ այդ գրադարանին:"
197
198 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.title
199 msgid "Add Volume/Item"
200 msgstr "Ավելացնել հատոր/նյութ"
201
202 #: staff.cat.copy_browser.add_volume.error
203 msgid "copy browser -> add volumes"
204 msgstr "Դիտակի պատճե -> Ավելացնել հատորներ"
205
206 #: staff.cat.edit_volume.permission_error
207 msgid "You do not have permission to edit the volume or volumes selected."
208 msgstr "Դու չունես իրավասություններ խմբագրելու հատորը կամ ընտրված հատորները"
209
210 #: staff.cat.edit_volume.title
211 msgid "Volume"
212 msgstr "Հատոր"
213
214 #: staff.cat.edit_volume.title.plural
215 msgctxt "staff.cat.edit_volume.title.plural"
216 msgid "Volumes"
217 msgstr "Հատորներ"
218
219 #: staff.cat.edit_volumes.override.confirm
220 msgid "Override volume re-labeling collision and merge the volumes?"
221 msgstr "Վերագրե՞լ հատորի վերապիտակավորման սխալը և ձուլել հատորները։"
222
223 #: staff.cat.edit_volumes.label_exists.details
224 msgid "%1$s"
225 msgstr "%1$s"
226
227 #: staff.cat.edit_volume.exception
228 msgid "An error occurred while you were trying to edit these volumes."
229 msgstr "Երբ փորձում էիր խմբագրել այս հատորները հանդիպեցիր սխալի։"
230
231 #: staff.cat.copy_browser.can_have_copies.false
232 msgid "Records from %1$s cannot have copies."
233 msgstr "Գրառումները այստեղից %1$s չեն կարող ունենալ պատճեններ։"
234
235 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt
236 msgid "Are you sure you would like to delete this volume?"
237 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս հատորը:"
238
239 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.prompt.plural
240 msgid "Are you sure you would like to delete these %1$s volumes?"
241 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանոմ ես ջնջել այս %1$s հատորները:"
242
243 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.title
244 msgid "Delete Volumes?"
245 msgstr "Ջնջե՞լ հատորները:"
246
247 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete
248 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.delete"
249 msgid "Delete"
250 msgstr "Ջնջել"
251
252 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel
253 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.cancel"
254 msgid "Cancel"
255 msgstr "Չեղյալ անել"
256
257 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.override
258 msgctxt "staff.cat.copy_browser.delete_volume.override"
259 msgid "Override Delete Failure?"
260 msgstr "Վերակատարե՞լ Ջնջելու ձախողոմը:"
261
262 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain
263 msgid ""
264 "You must delete all the items on the volume before you may delete the volume "
265 "itself."
266 msgstr ""
267 "Մինչ հատորը ամբողջությամբ ջնջելը դու պետք է ջնջես այդ հատորի բոլոր մասերը։"
268
269 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.confirm
270 msgid "Delete Volume and Items"
271 msgstr "Ջնջիր Հատորը և մասերը"
272
273 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.copies_remain.cancel
274 msgid "Cancel Delete"
275 msgstr "Չեղյալ արա Ջնջելը"
276
277 #: staff.cat.copy_browser.delete_volume.exception
278 msgid "copy browser -> delete volumes"
279 msgstr "Դիտակի պատճե -> Հատորների ջնջում"
280
281 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.alert
282 msgid "Library + Record marked as Volume Transfer Destination"
283 msgstr "Գրադարան + Գրառում նշված են որպես Volume Transfer Destination"
284
285 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.prompt
286 msgid "Choose just one Library to mark as Volume Transfer Destination"
287 msgstr "Ընտրիր մեկ գրադարան նշելու որպես Volume Transfer Destination"
288
289 #: staff.cat.copy_browser.mark_library.title
290 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_library.title"
291 msgid "Limit Selection"
292 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
293
294 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.alert
295 msgid "Volume marked as Item Transfer Destination"
296 msgstr "Նյութը նշված է որպես Item Transfer Destination"
297
298 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.prompt
299 msgid "Choose just one Volume to mark as Item Transfer Destination"
300 msgstr "Ընտրիր միայն մեկ հատոր նշելու որպես Item Transfer Destination"
301
302 #: staff.cat.copy_browser.mark_volume.title
303 msgctxt "staff.cat.copy_browser.mark_volume.title"
304 msgid "Limit Selection"
305 msgstr "Սահմանափակիր ընտրությունը"
306
307 #: staff.cat.copy_browser.transfer_volume.alert
308 msgid ""
309 "Please mark a library as the destination from within holdings maintenance "
310 "and then try this again."
311 msgstr "Նշիր գրադարան պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
312
313 #: staff.cat.copy_browser.transfer.prompt
314 msgid "Transfer volumes %1$s to library %2$s on the following record?"
315 msgstr "Տեղափոխե՞լ հատորները %1$s գրադարան %2$s այս գրառման համար:"
316
317 #: staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label
318 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.submit.label"
319 msgid "Transfer"
320 msgstr "Տեղափոխում"
321
322 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label
323 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.label"
324 msgid "Cancel"
325 msgstr "Չեղյալ անել"
326
327 #: staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey
328 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.cancel.accesskey"
329 msgid "C"
330 msgstr "C"
331
332 #: staff.cat.copy_browser.transfer.title
333 msgid "Volume Transfer"
334 msgstr "Հատորի տեղափոխում"
335
336 #: staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete
337 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer.incomplete"
338 msgid "Transfer Aborted"
339 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
340
341 #: staff.cat.copy_browser.transfer.override.failure
342 msgid "Override Volume Transfer Failure?"
343 msgstr "Վերակատարէ՞լ Հատորի տեղափոխման ձախողումը:"
344
345 #: staff.cat.copy_browser.transfer.ineligible_destination
346 msgid "That destination cannot have volumes."
347 msgstr "Այդ կետը չի կարող ունենալ հատորներ:"
348
349 #: staff.cat.copy_browser.transfer.success
350 msgid "Volumes transferred."
351 msgstr "Հատորները տեղափոխված են:"
352
353 #: staff.cat.copy_browser.transfer.unexpected_error
354 msgid "All volumes not likely transferred."
355 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր հատորների տեղափոխումը"
356
357 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume
358 msgctxt "staff.cat.copy_browser.transfer_items.missing_volume"
359 msgid ""
360 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
361 "then try this again."
362 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
363
364 #: staff.cat.copy_browser.transfer_items.unexpected_error
365 msgid "All copies not likely transferred."
366 msgstr "Ցանկալի չէ բոլոր օրինակների տեղափոխումը"
367
368 #: staff.cat.copy_browser.link_as_multi_bib.missing_bib
369 msgid ""
370 "Please Mark a bib record as a Target for Conjoined Items and try this again."
371 msgstr ""
372 "Նշիր մատեն գրառումը որպես թիրախ միացված նյութերի համար և փորձիր սա նորից։"
373
374 #: staff.cat.copy_browser.missing_library
375 msgid "Missing library list."
376 msgstr "Պակասող գրադարանի ցուցակ"
377
378 #: staff.cat.copy_browser.consortial_copy_count.error
379 msgid "Error retrieving consortial copy count."
380 msgstr "Սխալ կոնսորցիումի օրինակը կանչելիս:"
381
382 #: staff.cat.copy_browser.list_init.tree_location
383 msgid "Location/Barcode"
384 msgstr "Տեղաբաշխում/Շտրիխ կոդ"
385
386 #: staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count
387 msgctxt "staff.cat.copy_browser.list_init.volume_count"
388 msgid "Volumes"
389 msgstr "Հատորներ"
390
391 #: staff.cat.copy_browser.list_init.copy_count
392 msgid "Copies"
393 msgstr "Օրինակներ"
394
395 #: staff.cat.copy_browser.actions.error
396 msgid "Copy Browser Actions"
397 msgstr "Արտագրի Դիտակի գործողությունները"
398
399 #: staff.cat.copy_browser.refresh_list.error
400 msgid "Problem refreshing the volume/copy tree."
401 msgstr "Խոչընդոտ Հատորի/օրինակի ծառը թարմացնելիս:"
402
403 #: staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete
404 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.render_pending_copies.complete"
405 msgid "Action completed."
406 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
407
408 #: staff.cat.copy_buckets.retrieve_row.error
409 msgid "Error retrieving details for item with copy id = %1$s"
410 msgstr "id = %1$s համարի նյութի մանրամասները կանչելիս կա սխալ:"
411
412 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket
413 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.choose_bucket"
414 msgid "Choose a bucket..."
415 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
416
417 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket
418 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.render.retrieve_bucket"
419 msgid "Retrieve shared bucket..."
420 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
421
422 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt
423 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.prompt"
424 msgid "Enter bucket number:"
425 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
426
427 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined
428 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
429 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
430 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
431
432 #: staff.cat.copy_buckets.menulist.change_bucket.error
433 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket id?"
434 msgstr "Փնջի հետ կանչի սխալ: Արդյո՞ք ճիշտ է փնջի  id:"
435
436 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_batch_copy_delete.confirm
437 msgid "Are you sure you want to delete all items in bucket from catalog?"
438 msgstr "Վստա՞հ ես որ ցանկանում ես քարտարանից փաթեթով ջնջել բոլոր նյութերը։"
439
440 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error
441 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_add.error"
442 msgid "Addition likely failed."
443 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
444
445 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error
446 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_sel_add.error"
447 msgid "Addition likely failed."
448 msgstr "Ավելացումը ձախողվեց:"
449
450 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.error
451 msgid "Deletion likely failed."
452 msgstr "Հեռացումը ձախողվեց:"
453
454 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete
455 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_item.complete"
456 msgid "Action completed."
457 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
458
459 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm
460 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.confirm"
461 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
462 msgstr "Ջնչել փունջը այս անվանումով %1$s"
463
464 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete
465 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.complete"
466 msgid "Action completed."
467 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
468
469 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_delete_bucket.error
470 msgid "Bucket deletion likely failed."
471 msgstr "Փնջի ջնջումը ձախողվեց:"
472
473 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt
474 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.prompt"
475 msgid "What would you like to name the bucket?"
476 msgstr "Ի՞նչ անուն կտաք փնջին:"
477
478 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title
479 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.title"
480 msgid "Bucket Creation"
481 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
482
483 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists
484 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.container_exists"
485 msgid "You already have a bucket with that name."
486 msgstr "Դու այդ անունով փունջ արդեն ունէս:"
487
488 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.success
489 msgid "Bucket \"%1$s\" created."
490 msgstr "\"%1$s\" փունջը ստեղծված է:"
491
492 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error
493 msgctxt "staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_new_bucket.error"
494 msgid "Bucket creation failed."
495 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
496
497 #: staff.cat.copy_buckets.batch.error
498 msgid "Batch Item Deletion"
499 msgstr "Փաթեթի նյութի ջնջում:"
500
501 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.no_volume
502 msgid ""
503 "Please mark a volume as the destination from within the copy browser and "
504 "then try this again."
505 msgstr "Նշիր հատորը որպես Դիտակի պատճե և փորձիր նորից:"
506
507 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.confirm
508 msgid ""
509 "Transfer the items in bucket \"%1$s\" from their original volumes to the "
510 "volume labelled \"%2$s\" for the library \"%3$s\" on the following record?"
511 msgstr ""
512 "Տեղափոխե՞լ փնջի նյութերը \"%1$s\" իրենց իրական հատորներից դեպի հատորներ "
513 "նշված \"%2$s\" այս գրադարանի համար \"%3$s\" հետևյալ գրառումների համար:"
514
515 #: staff.cat.copy_buckets.copy_buckets_transfer_to_volume.error
516 msgid "Items not likely transferred."
517 msgstr "Նյութերը չեն տեղափոխվել:"
518
519 #: staff.cat.copy_buckets.cmd_export_to_copy_status.error
520 msgid "Copy Status from Copy Buckets"
521 msgstr "Պատճենի վիճակ փնջերի պատճեից:"
522
523 #: staff.cat.copy_buckets.prep_item_for_list.error
524 msgid "List building failed."
525 msgstr "Ցուցակի կառուցումը ձախողվեց:"
526
527 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt
528 msgid "Copy this item into which bucket?"
529 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս նյութը:"
530
531 #: staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural
532 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.bucket_prompt.plural"
533 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
534 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը:"
535
536 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt
537 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.prompt"
538 msgid "What would you like to name the bucket?"
539 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաք տալ փնջին:"
540
541 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title
542 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.title"
543 msgid "Bucket Creation"
544 msgstr "Փնջի ստեղծում"
545
546 #: staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error
547 msgctxt "staff.cat.copy_buckets_quick.copy_buckets_new_bucket.error"
548 msgid "Bucket creation failed."
549 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
550
551 #: staff.cat.copy_buckets_quick.addition.error
552 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and copy ID = %2$s."
553 msgstr "Ավելացումը տապալվըց փունջ = %1$s և պատճե ID = %2$s"
554
555 #: staff.cat.copy_editor.caption
556 msgid "Copy Editor"
557 msgstr "Պատճենահանման խմբագիր"
558
559 #: staff.cat.copy_editor.create_copies
560 msgid "Modify/Create Copies"
561 msgstr "Ձևափոխիր/Ստեղծիր պատճեններ"
562
563 #: staff.cat.copy_editor.create_copies.accesskey
564 msgid "M"
565 msgstr "M"
566
567 #: staff.cat.copy_editor.copy_notes
568 msgid "Copy Notes"
569 msgstr "Օրինակի նշումներ"
570
571 #: staff.cat.copy_editor.status
572 msgid "Status"
573 msgstr "Վիճակ"
574
575 #: staff.cat.copy_editor.retrieve_templates.error
576 msgid "Error retrieving templates"
577 msgstr "Ձևանմուշների ստացման սխալ"
578
579 #: staff.cat.copy_editor.apply_templates.error
580 msgid "Error applying template"
581 msgstr "Ձևանմուշների կիրառման սխալ"
582
583 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.prompt
584 msgid "Enter template name:"
585 msgstr "Մուտք արա ձևանմուշի անվանումը"
586
587 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.title
588 msgid "Save As Template"
589 msgstr "Հիշիր որպես ձևանմուշ"
590
591 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.success
592 msgid "Template \"%1$s\" saved."
593 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" հիշված է:"
594
595 #: staff.cat.copy_editor.save_as_template.error
596 msgid "Error saving template"
597 msgstr "Սխալ ձևանմուշը հիշելիս:"
598
599 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.confirm
600 msgid "Delete template \"%1$s\"?"
601 msgstr "Ջնջե՞լ ձևանմուշը \"%1$s\""
602
603 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.success
604 msgid "Template \"%1$s\" deleted."
605 msgstr "Ձևանմուշը \"%1$s\" ջնջված է:"
606
607 #: staff.cat.copy_editor.delete_template.error
608 msgid "Error deleting template"
609 msgstr "Սխալ ձևանմուշը ջնջելիս:"
610
611 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.title
612 msgid "Save Templates File As"
613 msgstr "Հիշիր ձևանմուշների ֆայլը որպես"
614
615 #: staff.cat.copy_editor.export_templates.error
616 msgid "Error exporting templates"
617 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
618
619 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.title
620 msgid "Import Templates File"
621 msgstr "Ներմուծիր ձևանմուշների ֆայլը:"
622
623 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.prompt
624 msgid "Replace the existing template with the imported template?"
625 msgstr "Փոխարինե՞լ առկա ձևանմուշը երմուծվածով:"
626
627 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.title
628 msgid "Template %1$s already exists."
629 msgstr "Ձևանմուշ %1$s արդեն առկա է:"
630
631 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes
632 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.yes"
633 msgid "Yes"
634 msgstr "Այո"
635
636 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no
637 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.no"
638 msgid "No"
639 msgstr "Ոչ"
640
641 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here
642 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.replace.click_here"
643 msgid "Click here"
644 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
645
646 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.prompt
647 msgid "Save all of these imported templates permanently to this account?"
648 msgstr "Հիշե՞լ բոլոր այս ներմուծված ձևանմուշները այս հաշվի մեջ:"
649
650 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.title
651 msgid "Final warning"
652 msgstr "Վերջնական զգուշացում:"
653
654 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes
655 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.yes"
656 msgid "Yes"
657 msgstr "Այո"
658
659 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no
660 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.no"
661 msgid "No"
662 msgstr "Ոչ"
663
664 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here
665 msgctxt "staff.cat.copy_editor.import_templates.save.click_here"
666 msgid "Click here"
667 msgstr "Սեղմիր այստեղ"
668
669 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.success
670 msgid "All templates saved."
671 msgstr "Բոլոր ձևանմուշները հիշված են:"
672
673 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.save.error
674 msgid "Error saving templates"
675 msgstr "Սխալ ձևանմուշները հիշելիս:"
676
677 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.note
678 msgid ""
679 "Note: These imported templates will get saved along with any new template "
680 "you try to create, but if that does not happen, then these templates will "
681 "disappear with the next invocation of the item attribute editor."
682 msgstr ""
683 "Նշում: Ներմուծված այս ձևանմուշները կհիշվեն քո կողմից ստեղծված բոլոր նոր "
684 "ձևանմուշների հետ: Բայց եթե սա չպատահի, ապա այս ձևանմուշները կանհետանան երբ "
685 "հաջորդ անգամ նյութի խմբագիրը կաշխատի:"
686
687 #: staff.cat.copy_editor.import_templates.error
688 msgid "Error importing templates"
689 msgstr "Սխալ ձևանմուշները ներմուծելիս:"
690
691 #: staff.cat.copy_editor.apply_unsafe_field
692 msgid ""
693 "Template tried to change field '%1$s', which is not allowed currently."
694 msgstr "Ձևանմուշը փորձեց փոխել դաշտը '%1$s', որը այս պահին արգելված է։"
695
696 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.undefined_volume.error
697 msgid ""
698 "Error retrieving Volume information for copy %1$s.  The owning library for "
699 "this copy will not be changed."
700 msgstr ""
701 "Սխալ %1$s պատճեի Հատորի ինֆորմացիան կանչելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
702 "փոխվի:"
703
704 #: staff.cat.copy_editor.apply_owning_lib.call_number.error
705 msgid ""
706 "Error changing owning library for copy %1$s.  The owning library for this "
707 "copy will not be changed."
708 msgstr ""
709 "Սխալ %1$s օրինակը տնօրինող գրադարանը փոխելիս: Պատճեն տնօրինող գրադարանը չի "
710 "փոխվի:"
711
712 #: staff.cat.copy_editor.copy_count
713 msgid "1 copy"
714 msgstr "1 օրինակ"
715
716 #: staff.cat.copy_editor.copy_count.plural
717 msgid "%1$s copies"
718 msgstr "%1$s օրինակներ"
719
720 #: staff.cat.copy_editor.apply.label
721 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.label"
722 msgid "Apply"
723 msgstr "Կիրառել"
724
725 #: staff.cat.copy_editor.apply.accesskey
726 msgctxt "staff.cat.copy_editor.apply.accesskey"
727 msgid "A"
728 msgstr "A"
729
730 #: staff.cat.copy_editor.cancel.label
731 msgctxt "staff.cat.copy_editor.cancel.label"
732 msgid "Cancel"
733 msgstr "Չեղյալ անել"
734
735 #: staff.cat.copy_editor.handle_update.error
736 msgid "copy update error:"
737 msgstr "պատճեի թարմացման սխալ"
738
739 #: staff.cat.copy_editor.add_stat_cat.error
740 msgid "Error adding statistical category to display definition"
741 msgstr "Սխալ՝ Արտածման սահմանմանը վիճակագրական դաս ավելացնելիս"
742
743 #: staff.cat.copy_editor.populate_stat_cat.error
744 msgid "Error populating statistical categories for display"
745 msgstr "Սխալ՝ արտածման վիճակագրական դասերը բազմացնելիս"
746
747 #: staff.cat.copy_editor.remove_stat_cat_entry
748 msgid "<Remove Stat Cat>"
749 msgstr "<Հեռացրու Stat Cat>"
750
751 #: staff.cat.copy_editor.remove_age_based_hold_protection
752 msgid "<Remove Protection>"
753 msgstr "<Հեռացրու պաշտպանությունը>"
754
755 #: staff.cat.copy_editor.remove_circulate_as_type
756 msgid "<Remove Circulate as Type>"
757 msgstr "<Հեռացրու սպասարկումը որպես տեսակ>"
758
759 #: staff.cat.copy_editor.remove_floating
760 msgid "<Remove Floating>"
761 msgstr "<Հեռացրու լողացողը>"
762
763 #: staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null
764 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.unset_or_null"
765 msgid "<Unset>"
766 msgstr "<Unset>"
767
768 #: staff.cat.copy_editor.field.owning_library.label
769 msgid "Owning Lib : Call Number"
770 msgstr "Տնօրինող գրադարան ։ Դասիչ"
771
772 #: staff.cat.copy_editor.field.creator.label
773 msgid "Creator"
774 msgstr "Ստեղծող"
775
776 #: staff.cat.copy_editor.field.last_editor.label
777 msgid "Last Editor"
778 msgstr "Վերջին խմբագիր"
779
780 #: staff.cat.copy_editor.field.barcode.label
781 msgid "Barcode"
782 msgstr "Շտրիխ կոդ"
783
784 #: staff.cat.copy_editor.field.creation_date.label
785 msgid "Creation Date"
786 msgstr "Ստեղծման ամսաթիվ"
787
788 #: staff.cat.copy_editor.field.active_date.label
789 msgid "Active Date"
790 msgstr "Ակտիվ ամսաթիվ"
791
792 #: staff.cat.copy_editor.field.last_edit_date.label
793 msgid "Last Edit Date"
794 msgstr "Վերջին խմբագրման ամսաթիվ"
795
796 #: staff.cat.copy_editor.field.location.label
797 msgid "Location/Collection"
798 msgstr "Տեղաբաշխում/հավաքածու"
799
800 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_library.label
801 msgid "Circulation Library"
802 msgstr "Սպասարկող գրադարան"
803
804 #: staff.cat.copy_editor.field.copy_number.label
805 msgid "Copy Number"
806 msgstr "Պատճենի համար"
807
808 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.label
809 msgid "Circulate?"
810 msgstr "Սպասարկե՞լ"
811
812 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true
813 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.yes_or_true"
814 msgid "Yes"
815 msgstr "Այո"
816
817 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false
818 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.circulate.no_or_false"
819 msgid "No"
820 msgstr "Ոչ"
821
822 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.label
823 msgid "Holdable?"
824 msgstr "Պահվո՞խ"
825
826 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true
827 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.yes_or_true"
828 msgid "Yes"
829 msgstr "Այո"
830
831 #: staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false
832 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.holdable.no_or_false"
833 msgid "No"
834 msgstr "Ոչ"
835
836 #: staff.cat.copy_editor.field.floating.label
837 msgid "Floating?"
838 msgstr "Սահո՞ղ"
839
840 #: staff.cat.copy_editor.field.age_based_hold_protection.label
841 msgid "Age-based Hold Protection"
842 msgstr "Տարիքի հետ կապված պահման պաշտպանություն"
843
844 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.label
845 msgid "Loan Duration"
846 msgstr "Տրման տևողություն"
847
848 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.short
849 msgid "Short"
850 msgstr "Կարճ"
851
852 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal
853 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.normal"
854 msgid "Normal"
855 msgstr "Նորմալ"
856
857 #: staff.cat.copy_editor.field.loan_duration.extended
858 msgid "Long"
859 msgstr "Երկար"
860
861 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.label
862 msgid "Fine Level"
863 msgstr "Տուգանքի մակարդակ"
864
865 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.low
866 msgid "Low"
867 msgstr "Ցածր"
868
869 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal
870 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.fine_level.normal"
871 msgid "Normal"
872 msgstr "Նորմալ"
873
874 #: staff.cat.copy_editor.field.fine_level.high
875 msgid "High"
876 msgstr "Բարձր"
877
878 #: staff.cat.copy_editor.field.circulate_as_type.label
879 msgid "Circulate as Type"
880 msgstr "Սպասարկիր որպես Տեսակ"
881
882 #: staff.cat.copy_editor.field.circulation_modifier.label
883 msgid "Circulation Modifier"
884 msgstr "Տացքի ձևափոխիչ"
885
886 #: staff.cat.copy_editor.field.alert_message.label
887 msgid "Alert Message"
888 msgstr "Ահազանգող հաղորդում"
889
890 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.label
891 msgid "Deposit?"
892 msgstr "Դեպոզիտ անե՞լ"
893
894 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true
895 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.yes_or_true"
896 msgid "Yes"
897 msgstr "Այո"
898
899 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false
900 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.deposit.no_or_false"
901 msgid "No"
902 msgstr "Ոչ"
903
904 #: staff.cat.copy_editor.field.deposit_amount.label
905 msgid "Deposit Amount"
906 msgstr "Դեպոզիտ գումար"
907
908 #: staff.cat.copy_editor.field.price.label
909 msgid "Price"
910 msgstr "Գին"
911
912 #: staff.cat.copy_editor.field.cost.label
913 msgid "Acquisition Cost"
914 msgstr "Համալրման գին"
915
916 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.label
917 msgid "OPAC Visible?"
918 msgstr "ՀՕԱՔ-ը տեսանելի է՞"
919
920 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true
921 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.yes_or_true"
922 msgid "Yes"
923 msgstr "Այո"
924
925 #: staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false
926 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.opac_visible.no_or_false"
927 msgid "No"
928 msgstr "Ոչ"
929
930 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.label
931 msgid "Reference?"
932 msgstr "Տեղեկատու՞"
933
934 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true
935 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.yes_or_true"
936 msgid "Yes"
937 msgstr "Այո"
938
939 #: staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false
940 msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.reference.no_or_false"
941 msgid "No"
942 msgstr "Ոչ"
943
944 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.label
945 msgid "Quality"
946 msgstr "Որակ"
947
948 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.yes_or_true
949 msgid "Good"
950 msgstr "Լավ"
951
952 #: staff.cat.copy_editor.field.mint_condition.no_or_false
953 msgid "Mediocre"
954 msgstr "Mediocre"
955
956 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.label
957 msgid "Add New Note"
958 msgstr "Ավելացրու նոր նշում"
959
960 #: staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey
961 msgctxt "staff.cat.copy_notes.render_notes.accesskey"
962 msgid "A"
963 msgstr "A"
964
965 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.note_id
966 msgid "Note ID:"
967 msgstr "Նշումի ID:"
968
969 #: staff.cat.copy_notes.widgets_apply.creator_id
970 msgid "Creator ID:"
971 msgstr "Ստեղծողի ID:"
972
973 #: staff.cat.copy_notes.widgets.public
974 msgid "Public"
975 msgstr "Հանրային"
976
977 #: staff.cat.copy_notes.widgets.private
978 msgid "Private"
979 msgstr "Մասնավոր"
980
981 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.label
982 msgid "Delete This Note"
983 msgstr "Ջնջիր այս նշումը"
984
985 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.msg
986 msgid "Delete the note titled \"%1$s\" created on %2$s?"
987 msgstr "Ջնջե՞լ այս նշումը \"%1$s\" ստեղծված %2$s"
988
989 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.title
990 msgid "Delete Note"
991 msgstr "Նշումը ջնջել:"
992
993 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes
994 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.yes"
995 msgid "Yes"
996 msgstr "Այո"
997
998 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no
999 msgctxt "staff.cat.copy_notes.delete_note.prompt.no"
1000 msgid "No"
1001 msgstr "Ոչ"
1002
1003 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.success
1004 msgid "Note deleted."
1005 msgstr "Նշումը ջնջված է:"
1006
1007 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window
1008 msgid "Close Window"
1009 msgstr "Փակել պատուհանը"
1010
1011 #: staff.cat.copy_notes.delete_note.close_window.accesskey
1012 msgid "W"
1013 msgstr "W"
1014
1015 #: staff.cat.copy_notes.new_note.label
1016 msgid "New Note"
1017 msgstr "Նոր նշում"
1018
1019 #: staff.cat.copy_notes.new_note.public
1020 msgid "Public?"
1021 msgstr "Հանրայի՞ն"
1022
1023 #: staff.cat.copy_notes.new_note.title
1024 msgid "Title"
1025 msgstr "Վերնագիր"
1026
1027 #: staff.cat.copy_notes.new_note.note
1028 msgid "Note"
1029 msgstr "Նշում"
1030
1031 #: staff.cat.copy_notes.new_note.initials
1032 msgid "Initials"
1033 msgstr "սկզբնատառեր"
1034
1035 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label
1036 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.label"
1037 msgid "Cancel"
1038 msgstr "Չեղյալ անել"
1039
1040 #: staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey
1041 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.cancel.accesskey"
1042 msgid "C"
1043 msgstr "C"
1044
1045 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.label
1046 msgid "Add Note"
1047 msgstr "Ավելացնել նշում"
1048
1049 #: staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey
1050 msgctxt "staff.cat.copy_notes.new_note.add_note.accesskey"
1051 msgid "A"
1052 msgstr "A"
1053
1054 #: staff.cat.copy_notes.new_note.error
1055 msgid "The note was not likely created."
1056 msgstr "Նշումը կարծես չի ստեղծվել:"
1057
1058 #: staff.cat.copy_summary.copy_id
1059 msgid "Copy ID = %1$s"
1060 msgstr "Պատճեի ID = %1$s"
1061
1062 #: staff.cat.copy_summary.total_circs.label
1063 msgid "Total Circs"
1064 msgstr "Գումարաճին Circs"
1065
1066 #: staff.cat.copy_summary.yes
1067 msgctxt "staff.cat.copy_summary.yes"
1068 msgid "Yes"
1069 msgstr "Այո"
1070
1071 #: staff.cat.copy_summary.no
1072 msgctxt "staff.cat.copy_summary.no"
1073 msgid "No"
1074 msgstr "Ոչ"
1075
1076 #: staff.cat.copy_summary.unset
1077 msgctxt "staff.cat.copy_summary.unset"
1078 msgid "<Unset>"
1079 msgstr "<Unset>"
1080
1081 #: staff.cat.copy_summary.not_cataloged
1082 msgid "Not Cataloged"
1083 msgstr "Քարտագրված չէ"
1084
1085 #: staff.cat.marcedit.authority_see_also
1086 msgid "See also: %1$s"
1087 msgstr "Տես նաև: %1$s"
1088
1089 #: staff.cat.marcedit.authority_see_from
1090 msgid "See from: %1$s"
1091 msgstr "Տես այստեղից: %1$s"
1092
1093 #: staff.cat.marcedit.help.add_row
1094 msgid "Add Row: CTRL+Enter"
1095 msgstr "Ավելացրու տող: CTRL+Enter"
1096
1097 #: staff.cat.marcedit.help.insert_row
1098 msgid "Insert Row: CTRL+Shift+Enter"
1099 msgstr "Ներդնել տող: CTRL+Shift+Enter"
1100
1101 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_up
1102 msgid "Copy Current Row Above: CTRL+Up"
1103 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը վերևում: CTRL+Up"
1104
1105 #: staff.cat.marcedit.help.copy_row_down
1106 msgid "Copy Current Row Below: CTRL+Down"
1107 msgstr "Արտագրել ընթացիկ տողը ներքևում: CTRL+Down"
1108
1109 #: staff.cat.marcedit.help.add_subfield
1110 msgid "Add Subfield: CTRL+D (CTRL+I on Mac OS X)"
1111 msgstr "Ավելացրու ենթադաշտ: CTRL+D (CTRL+I Mac OS X համար)"
1112
1113 #: staff.cat.marcedit.help.remove_row
1114 msgid "Remove Row: CTRL+Del"
1115 msgstr "Հեռացրու տողը: CTRL+Del"
1116
1117 #: staff.cat.marcedit.help.remove_subfield
1118 msgid "Remove Subfield: SHIFT+Del"
1119 msgstr "Հեռացրու ենթադաշտը: SHIFT+Del"
1120
1121 #: staff.cat.marcedit.help.replace_006
1122 msgid "Create/Replace 006: CTRL+F6"
1123 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 006: CTRL+F6"
1124
1125 #: staff.cat.marcedit.help.replace_007
1126 msgid "Create/Replace 007: CTRL+F7"
1127 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 007: CTRL+F7"
1128
1129 #: staff.cat.marcedit.help.replace_008
1130 msgid "Create/Replace 008: CTRL+F8"
1131 msgstr "Ստեղծիր/Փոխարինիր 008: CTRL+F8"
1132
1133 #: staff.cat.marcedit.save.label
1134 msgid "Save Record"
1135 msgstr "Հիշիր գրառումը"
1136
1137 #: staff.cat.marcedit.marcTag.LDR.label
1138 msgid "MARC Leader"
1139 msgstr "MARC առաջատար"
1140
1141 #: staff.cat.marcedit.add_row.label
1142 msgid "Add Row"
1143 msgstr "Ավելացրու տող"
1144
1145 #: staff.cat.marcedit.insert_row.label
1146 msgid "Insert Row"
1147 msgstr "Ներդիր տող"
1148
1149 #: staff.cat.marcedit.remove_row.label
1150 msgid "Remove Row"
1151 msgstr "Հեռացրու տողը"
1152
1153 #: staff.cat.marcedit.replace_006.label
1154 msgid "Add/Replace 006"
1155 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 006"
1156
1157 #: staff.cat.marcedit.replace_007.label
1158 msgid "Add/Replace 007"
1159 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 007"
1160
1161 #: staff.cat.marcedit.replace_008.label
1162 msgid "Add/Replace 008"
1163 msgstr "Ավելացրու/Փոխարինիր 008"
1164
1165 #: staff.cat.marcedit.not_authority_field.label
1166 msgid "Not a controlled subfield"
1167 msgstr "Չկառավարվող ենթադաշտ"
1168
1169 #: staff.cat.marcedit.apply_full.label
1170 msgid "Apply Full Authority (1XX)"
1171 msgstr "Կիրառիր լրիվ հեղինակայինը (1XX)"
1172
1173 #: staff.cat.marcedit.apply_selected.label
1174 msgid "Apply Selected"
1175 msgstr "Կիրառիր ընտրվածները"
1176
1177 #: staff.cat.marcedit.no_authority_match.label
1178 msgid "No matching authority records found"
1179 msgstr "Համընկնող հեղինակավոր գրառումնէր չեն գտնվել"
1180
1181 #: staff.cat.marcedit.next_page.label
1182 msgid "Next page"
1183 msgstr "Հաջորդ էջ"
1184
1185 #: staff.cat.marcedit.previous_page.label
1186 msgid "Previous page"
1187 msgstr "Նախորդ էջ"
1188
1189 #: staff.cat.marcedit.create_authority.label
1190 msgid "Create New Authority from this Field"
1191 msgstr "Ստեղծիր նոր Հեղինակավոր գրառում այս դաշտից"
1192
1193 #: staff.cat.marcedit.create_authority_now.label
1194 msgid "Create Immediately"
1195 msgstr "Ստեղծիր անմիջապես"
1196
1197 #: staff.cat.marcedit.create_authority_success.label
1198 msgid "Created new authority record"
1199 msgstr "Նոր հեղինակավոր գրառումը ստեղծված է"
1200
1201 #: staff.cat.marcedit.create_authority_edit.label
1202 msgid "Create and Edit..."
1203 msgstr "Ստեղծիր և խմբագրի"
1204
1205 #: staff.cat.marc_new.tab_name
1206 msgid "MARC Template"
1207 msgstr "MARC ձևանմուշ"
1208
1209 #: staff.cat.marc_new.create_record.label
1210 msgid "Create Record"
1211 msgstr "Ստեղծիր գրառում"
1212
1213 #: staff.cat.marc_new.system_local.label
1214 msgid "System Local"
1215 msgstr "Համակարգի տեղային"
1216
1217 #: staff.cat.marc_new.retrieving.label
1218 msgctxt "staff.cat.marc_new.retrieving.label"
1219 msgid "Retrieving title..."
1220 msgstr "Վերնագրի կանչում"
1221
1222 #: staff.cat.marc_new.creating_record.error
1223 msgid "Error creating MARC record."
1224 msgstr "MARCգրառման ստեղծման սխալ:"
1225
1226 #: staff.cat.marc_new.loading_template.error
1227 msgid "Error loading MARC template: %1$s"
1228 msgstr "MARC ձևաչափի %1$s բեռնավորման սխալ"
1229
1230 #: staff.cat.marc_new.set_default.error
1231 msgid "Error setting default MARC template: %1$s"
1232 msgstr "Սխալ լռակյաց ՄԵԸՔ ձևանմուշի կարգաբերման ժամանակ: %1$s"
1233
1234 #: staff.cat.marc_new.set_default.success
1235 msgid "Default template set to %1$s"
1236 msgstr "Լռակյաց ձևանմուշը կարգաբերված է որպես %1$s"
1237
1238 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.alert
1239 msgid "Record successfully saved."
1240 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ հիշված է:"
1241
1242 #: staff.cat.opac.set_marc_edit.std_unexpected_error
1243 msgid "Record not likely updated."
1244 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի թարմացվել:"
1245
1246 #: staff.cat.opac.refresh.function_not_implemented.alert
1247 msgid "Not yet implemented.  Work around: Choose Duplicate in New Tab option"
1248 msgstr "Դեռ չի ներդրված: Ընտրիր Պատճենել New Tab ընտրանքից:"
1249
1250 #: staff.cat.opac.set_tab_name
1251 msgid "Record DB ID: %1$s"
1252 msgstr "Գրառման DB ID: %1$s"
1253
1254 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.destination_needed.label
1255 msgid "Need to mark a record as a Title Hold Transfer Destination first."
1256 msgstr ""
1257 "Սկզբից հարկավոր է գրառումը նշել որպես Վերնագրի Պահման Տարանցման Նպատակակետ"
1258
1259 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.success.label
1260 msgid "All holds not available for pickup have been transferred."
1261 msgstr "Վերցնելու համար ոչ հասանելի բոլոր պահումները տեղափոխվել են։"
1262
1263 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.failure.label
1264 msgid "Holds not transferred."
1265 msgstr "Պահումները փոխանցված չեն"
1266
1267 #: staff.cat.opac.title_for_hold_transfer.many_bibs.warning
1268 msgid ""
1269 "WARNING: Move selected holds from multiple bibs to single targeted bib?"
1270 msgstr ""
1271 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ։ Տեղափոխե՞լ ընտրված պահումները բազմակի մատեններից դեպի թիրախային "
1272 "մեկ մատեն։"
1273
1274 #: staff.cat.record_buckets.tab_name
1275 msgid "Record Buckets"
1276 msgstr "Գրանցիր փնջերը"
1277
1278 #: staff.cat.record_buckets.save_file_as
1279 msgid "Save File As"
1280 msgstr "Հիշիր ֆայլը որպես"
1281
1282 #: staff.cat.record_buckets.export_records.alert
1283 msgid "File not downloaded."
1284 msgstr "Ֆայլը չի բեռնաթափվել:"
1285
1286 #: staff.cat.record_buckets.export_records.std_unexpected_error
1287 msgid "Records could not be exported."
1288 msgstr "Գրառումները հնարավոր չէ արտահանել:"
1289
1290 #: staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert
1291 msgctxt "staff.cat.record_buckets.rednder_pending_records.alert"
1292 msgid "Action completed."
1293 msgstr "Գործողությունը ավարտված է:"
1294
1295 #: staff.cat.record_buckets.retrieve_row.std_unexpected_error
1296 msgid "Error retrieving mvr for record with ID = %1$s"
1297 msgstr "Սխալ երբ կանչվում է mvr գրառման համարորի ID = %1$s"
1298
1299 #: staff.cat.record_buckets.buckets.std_unexpected_error
1300 msgid "Could not retrieve your buckets."
1301 msgstr "Չի կարողանում բերել փնջերը:"
1302
1303 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1
1304 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item1"
1305 msgid "Choose a bucket..."
1306 msgstr "Ընտրիր փունջը..."
1307
1308 #: staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2
1309 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist_placeholder.item2"
1310 msgid "Retrieve shared bucket..."
1311 msgstr "Կանչիր համատեղ փունջը..."
1312
1313 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id
1314 msgctxt "staff.cat.record_buckets.change_bucket.bucket_id"
1315 msgid "Enter bucket number:"
1316 msgstr "Մուտք արա փնջի համարը:"
1317
1318 #: staff.cat.record_buckets.change_bucket.error
1319 msgid "Error retrieving bucket.  Did you use a valid bucket ID?"
1320 msgstr "Սխալ՝ փնջի կանչի ընթացքում: Արդյո՞ք օգտագործում ես թույլատեված ID:"
1321
1322 #: staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named
1323 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_bucket_named"
1324 msgid "Delete the bucket named %1$s?"
1325 msgstr "Ջնջե՞լ %1$s անունով բուկլետը:"
1326
1327 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt
1328 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt"
1329 msgid "What would you like to name the bucket?"
1330 msgstr "Ի՞նչ անուն կուզենաս տալ այս բուկլետին:"
1331
1332 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title
1333 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_prompt_title"
1334 msgid "Bucket Creation"
1335 msgstr "Փնջի ստեղծում:"
1336
1337 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert
1338 msgctxt "staff.cat.record_buckets.new_bucket.same_name_alert"
1339 msgid "You already have a bucket with that name."
1340 msgstr "Այդ անունւվ փունջ արդեն ունես:"
1341
1342 #: staff.cat.record_buckets.new_bucket.bucket_created
1343 msgid "Bucket %1$s created."
1344 msgstr "Փունջը %1$s տեղծված է:"
1345
1346 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.fancy_prompt_title
1347 msgid "Record Merging"
1348 msgstr "Գրառման միաձուլում"
1349
1350 #: staff.cat.record_buckets.merge_records.catch.std_unex_err
1351 msgid "Records were not likely merged."
1352 msgstr "Գրառումները կարծես թե չեն միաձուլվել:"
1353
1354 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml1
1355 msgid "Delete these records?"
1356 msgstr "Ջնջե՞լ այս գրառումները:"
1357
1358 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label
1359 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.button.label"
1360 msgid "Delete"
1361 msgstr "Ջնջել"
1362
1363 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label
1364 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.label"
1365 msgid "Cancel"
1366 msgstr "Չեղյալ անել"
1367
1368 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey
1369 msgctxt "staff.cat.record_buckets.delete_records.cancel_button.accesskey"
1370 msgid "C"
1371 msgstr "C"
1372
1373 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.xml2
1374 msgid "Record? # %1$s"
1375 msgstr "Գրառու՞մ # %1$s"
1376
1377 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt_title
1378 msgid "Record Purging"
1379 msgstr "Record Purging"
1380
1381 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.fancy_prompt.alert
1382 msgid "Delete Aborted"
1383 msgstr "Ջնջելը կասեցված է:"
1384
1385 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s1
1386 msgid "Error deleting these records:\n"
1387 msgstr "Սխալ՝ այս գրառումները ջնջելիս:\n"
1388
1389 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.s2
1390 msgid "Record #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1391 msgstr "Գրառում #%1$s : %2$s  : %3$s\n"
1392
1393 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.delete_success.alert
1394 msgid "Records deleted."
1395 msgstr "Գրառումները ջնջված են:"
1396
1397 #: staff.cat.record_buckets.delete_records.catch.std_unex_err
1398 msgid "Records were not likely deleted."
1399 msgstr "Կարծես թե գրառումները ջնջված չեն:"
1400
1401 #: staff.cat.record_buckets.cmd_broken.alert
1402 msgid "Not Yet Implemented"
1403 msgstr "Դեռ ներդրված չէ:"
1404
1405 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name
1406 msgctxt "staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.tab_name"
1407 msgid "Retrieving title..."
1408 msgstr "Վերնագիրը կանչվում է..."
1409
1410 #: staff.cat.record_buckets.cmd_sel_opac.catch.std_unex_err
1411 msgid "Showing in OPAC"
1412 msgstr "Ցույց է տրվում ՀՕԱՔ-ում"
1413
1414 #: staff.cat.record_buckets.submit.query_status
1415 msgctxt "staff.cat.record_buckets.submit.query_status"
1416 msgid "Searching..."
1417 msgstr "Որոնում..."
1418
1419 #: staff.cat.record_buckets.prep_record_for_list.std_unex_err
1420 msgid "Could not retrieve this record: %1$s"
1421 msgstr "Չի կարող կանչել այս գրառումը: %1$s"
1422
1423 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_one_record
1424 msgid "Copy this record into which bucket?"
1425 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս գրառումը:"
1426
1427 #: staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records
1428 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.copy_multiple_records"
1429 msgid "Copy these %1$s items into which bucket?"
1430 msgstr "Ո՞ր փնջում արտագրել այս %1$s նյութերը"
1431
1432 #: staff.cat.record_buckets_quick.initing_record_buckets_quick_xul
1433 msgid "Trying to init record_buckets_quick.xul"
1434 msgstr "Աշխատում է ակտիվացնել record_buckets_quick.xul"
1435
1436 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket
1437 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket"
1438 msgid "What would you like to name the bucket?"
1439 msgstr "Ի՞նչ անուն տալ փնջին:"
1440
1441 #: staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title
1442 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.name_of_bucket.title"
1443 msgid "Bucket Creation"
1444 msgstr "Փնջի ստեղծում"
1445
1446 #: staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure
1447 msgctxt "staff.cat.record_buckets_quick.bucket_creation_failure"
1448 msgid "Bucket creation failed."
1449 msgstr "Փնջի ստեղծումը ձախողվեց:"
1450
1451 #: staff.cat.record_buckets_quick.add_to_bucket.addition_failed
1452 msgid "Addition likely failed for bucket = %1$s and record ID = %2$s"
1453 msgstr ""
1454 "Հավանաբար փունջը = %1$s և գրառում  ID = %2$s համար հավելումը ձախողվեց:"
1455
1456 #: staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined
1457 msgctxt "staff.cat.record_buckets.menulist.change_bucket.undefined"
1458 msgid "Could not find a bucket with ID = %1$s"
1459 msgstr "Չի կարող գտնել փունջը ID = %1$s"
1460
1461 #: staff.cat.spine_labels.copy
1462 msgid "copy"
1463 msgstr "օրինակ"
1464
1465 #: staff.cat.spine_labels.copies
1466 msgid "copies"
1467 msgstr "օրինակներ"
1468
1469 #: staff.cat.spine_labels.generate.std_unexpeceted_err
1470 msgid "Generate"
1471 msgstr "Գեներացնել"
1472
1473 #: staff.cat.spine_labels.preview.title
1474 msgctxt "staff.cat.spine_labels.preview.title"
1475 msgid "Spine Labels"
1476 msgstr "Կողային պիտակ"
1477
1478 #: staff.cat.spine_labels.preview.std_unexpected_err
1479 msgid "Preview and Print"
1480 msgstr "Նախնական դիտում և տպում"
1481
1482 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.prompt
1483 msgid "Enter original barcode for the copy:"
1484 msgstr "Օրինակի համար մուտք արա իսկական շտրիխ կոդը:"
1485
1486 #: staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title
1487 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.old_bc_window_prompt.title"
1488 msgid "Replace Barcode"
1489 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1490
1491 #: staff.cat.util.replace_barcode.error_alert
1492 msgid "We were unable to retrieve an item with barcode \"%1$s\"."
1493 msgstr "Հնարավոր չէ կանչել նյութը որի շտրիխ կոդն է \"%1$s\":"
1494
1495 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.prompt
1496 msgid "Enter the replacement barcode for the copy:"
1497 msgstr "Պատճեի համար մուտք արա փոխարինման շտրիխ կոդը:"
1498
1499 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title
1500 msgctxt "staff.cat.util.replace_barcode.new_bc_window_prompt.title"
1501 msgid "Replace Barcode"
1502 msgstr "Փոխարինիր շտրիխ կոդը"
1503
1504 #: staff.cat.util.replace_barcode.new_bc.failed
1505 msgid "Rename aborted.  Blank barcodes are not allowed."
1506 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Դատարկ շտրիխ կոդերը արգելված են:"
1507
1508 #: staff.cat.util.replace_barcode.testing_error
1509 msgid "Error testing replacement barcode \"%1$s\"."
1510 msgstr "Սխալ՝ փոխարինման շտրիխ կոդի տեստավորման ժամանակ \"%1$s\":"
1511
1512 #: staff.cat.util.replace_barcode.insufficient_permission_for_rename
1513 msgid "Rename aborted.  Insufficient permission."
1514 msgstr "Անվանափոխումը կասեցված է: Անբավարար իրավասություններ:"
1515
1516 #: staff.cat.util.replace_barcode.item_rename_error
1517 msgid "Error renaming item."
1518 msgstr "Նյութի անվանափոխման սխալ:"
1519
1520 #: staff.cat.util.replace_barcode.rename_error
1521 msgid "Rename did not likely occur."
1522 msgstr "Անվանափոխումը կարծես չի կայացել:"
1523
1524 #: staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert
1525 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.unmarked_volume_alert"
1526 msgid ""
1527 "Please mark a volume as the destination from within holdings maintenance and "
1528 "then try this again."
1529 msgstr "Նշիր հատորը պահումների կառավարման համար, և փորձիր նորից:"
1530
1531 #: staff.cat.util.transfer_copies.params_message
1532 msgid ""
1533 "Transfer items from their original volumes to %1$s's volume labelled %2$s on "
1534 "the following record (and change their circulation libs to match)?"
1535 msgstr ""
1536 "Տեղափոխե՞լ նյութերը իրենց իրական հատորներից դեպի %1$s հատոր նշագրված %2$s "
1537 "հետևյա գրառումում (և փոխիր սպասարկման գրադարանը համընկնելու համար):"
1538
1539 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label
1540 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.transfer.label"
1541 msgid "Transfer"
1542 msgstr "Տեղափոխում"
1543
1544 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label
1545 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.label"
1546 msgid "Cancel"
1547 msgstr "Չեղյալ անել"
1548
1549 #: staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey
1550 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.cancel.accesskey"
1551 msgid "C"
1552 msgstr "C"
1553
1554 #: staff.cat.util.transfer_copies.window_title
1555 msgid "Item Transfer"
1556 msgstr "Նյութի տեղափոխում"
1557
1558 #: staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer
1559 msgctxt "staff.cat.util.transfer_copies.aborted_transfer"
1560 msgid "Transfer Aborted"
1561 msgstr "Տեղափոխումը վիժեցված է"
1562
1563 #: staff.cat.util.transfer_copies.override_transfer_failure
1564 msgid "Override Transfer Failure?"
1565 msgstr "Վերագրե՞լ տեխափոխման ձախողումը:"
1566
1567 #: staff.cat.util.transfer_copies.successful_transfer
1568 msgid "Items transferred."
1569 msgstr "Տեղափոխված նյութեր:"
1570
1571 #: staff.cat.util.transfer_copies.transfer_error
1572 msgid "All items not likely transferred."
1573 msgstr "Ոչ բոլոր նյութերն են տեղափոխվել:"
1574
1575 #: staff.cat.util.spine_editor.tab_name
1576 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.tab_name"
1577 msgid "Spine Labels"
1578 msgstr "Կողային պիտակներ"
1579
1580 #: staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error
1581 msgctxt "staff.cat.util.spine_editor.spine_editor_error"
1582 msgid "Spine Labels"
1583 msgstr "Կողային պիտակներ"
1584
1585 #: staff.cat.util.show_in_opac.unknown_barcode
1586 msgid "%1$s is not cataloged"
1587 msgstr "%1$s քարտագրված չէ:"
1588
1589 #: staff.cat.util.show_in_opac.catalog_error_for_doc_id
1590 msgid "Error opening catalog for document ID = %1$s"
1591 msgstr "Սխալ՝ երբ բաշվում է քարտարանը այս փաստաթղթի համար ID = %1$s"
1592
1593 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_in_title
1594 msgid "Batch "
1595 msgstr "Փաթեթ "
1596
1597 #: staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title
1598 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit_in_title"
1599 msgid "Edit"
1600 msgstr "Խմբագրել"
1601
1602 #: staff.cat.util.copy_editor.view_in_title
1603 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view_in_title"
1604 msgid "View"
1605 msgstr "Դիտել"
1606
1607 #: staff.cat.util.copy_editor.copy_attributes_in_title
1608 msgid "Copy Attributes"
1609 msgstr "Պատճենահանման բաղադրիչներ"
1610
1611 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_edit
1612 msgid "Batch Edit"
1613 msgstr "Խմբագրել փաթեթով"
1614
1615 #: staff.cat.util.copy_editor.batch_view
1616 msgid "Batch View"
1617 msgstr "Դիտում փաթեթով"
1618
1619 #: staff.cat.util.copy_editor.edit
1620 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.edit"
1621 msgid "Edit"
1622 msgstr "Խմբագրել"
1623
1624 #: staff.cat.util.copy_editor.view
1625 msgctxt "staff.cat.util.copy_editor.view"
1626 msgid "View"
1627 msgstr "Դիտել"
1628
1629 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_message
1630 msgid ""
1631 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1632 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Damaged "
1633 "status."
1634 msgstr ""
1635 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1636 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1637 "կարգավիճակը փոխել Վնասվածի:"
1638
1639 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title
1640 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_title"
1641 msgid "Action failed."
1642 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1643
1644 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label
1645 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_ok_label"
1646 msgid "OK"
1647 msgstr "Լավ"
1648
1649 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action
1650 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.af_confirm_action"
1651 msgid "Check here to confirm this message"
1652 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1653
1654 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_message
1655 msgid "Change the status for these items to Damaged?  Barcodes: %1$s"
1656 msgstr "Այս նյութերի համար փոխե՞լ կարգավիճակը վնասվածի։  Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1657
1658 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_title
1659 msgid "Mark Damaged"
1660 msgstr "Նշիր որպես վնասված:"
1661
1662 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label
1663 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_ok_label"
1664 msgid "OK"
1665 msgstr "Լավ"
1666
1667 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label
1668 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_cancel_label"
1669 msgid "Cancel"
1670 msgstr "Չեղյալ անել"
1671
1672 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action
1673 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.md_confirm_action"
1674 msgid "Check here to confirm this action"
1675 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1676
1677 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.title
1678 msgid "Checkin Item Before Marking Damaged?"
1679 msgstr "Հետ ընդունե՞լ նյութը մինչ այն վնասված նշելը։"
1680
1681 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.normal_checkin
1682 msgid "Normal Checkin"
1683 msgstr "Նորմալ հետ ընդունում"
1684
1685 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin
1686 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.no_checkin"
1687 msgid "Cancel"
1688 msgstr "Չեղյալ անել"
1689
1690 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.forgiving_checkin
1691 msgid "Forgiving Checkin"
1692 msgstr "Հետ ընդունման ներում"
1693
1694 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action
1695 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_damaged.checkin.confirm_action"
1696 msgid "Check here to confirm this action"
1697 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
1698
1699 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_circulating_to_patron
1700 msgid "Item %1$s is checked out to patron, %2$s, and is due on %3$s. "
1701 msgstr ""
1702 "Այս նյութը %1$s տրվել է այս ընթերցողին, %2$s, և պետք է վերադարձվի %3$s. "
1703
1704 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.item_no_linked_patron
1705 msgid ""
1706 "Item %1$s is no longer associated with an active circulation.  Please "
1707 "resolve charges manually."
1708 msgstr ""
1709 "Այս նյութը %1$s այլևս կապված չէ ակտիվ տացքի հետ։ Լուծիր գանձումները ձեռքով։"
1710
1711 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.message
1712 msgid ""
1713 "Item %1$s will be marked damaged.  Was returned on %3$s for %2$s.  Charge "
1714 "this patron $%4$s for the damage? "
1715 msgstr ""
1716 "Այս նյութը %1$s կնշվի որպես վնասված։ Վերադարձված է %3$s համար %2$s։  Գանձե՞լ "
1717 "այս ընթերցողից $%4$s վնասի համար։ "
1718
1719 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.title
1720 msgid "Charge Patron For Damaged Item? "
1721 msgstr "Գանձե՞լ ընթերցողից վնասված նյութի համար։ "
1722
1723 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.ok_label
1724 msgid "OK "
1725 msgstr "Լավ "
1726
1727 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.change_amount_label
1728 msgid "Change Amount "
1729 msgstr "Փոխել գումարը "
1730
1731 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.cancel_label
1732 msgid "No Charge"
1733 msgstr "Գանձում չկա։"
1734
1735 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.charge_patron_prompt.confirm_action
1736 msgid "Check here to confirm this action "
1737 msgstr "Նշիր այստեղ, այս գործողությունը հաստատելու համար "
1738
1739 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.marking_error
1740 msgid "Error marking item %1$s damaged."
1741 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է վնասված:"
1742
1743 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.one_item_damaged
1744 msgid "Item marked Damaged"
1745 msgstr "Նյութը նշված է վնասված:"
1746
1747 #: staff.cat.util.mark_item_damaged.multiple_item_damaged
1748 msgid "%1$s items marked Damaged."
1749 msgstr "%1$s նյութեր նշված են վնասված:"
1750
1751 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_message
1752 msgid ""
1753 "Action failed.  One or more of these items is in a special status such as "
1754 "\"Checked Out\" or \"In Transit\" and cannot be changed to the Missing "
1755 "status."
1756 msgstr ""
1757 "Գործողությունը տապալվեց: Այս նյութերից մեկը կամ մի քանիսը գտնվում են հատուկ "
1758 "կարգավիճակում, ասենք \"Սպասարկված\" կամ \"Տեղափոխման մեջ\" և հնարավոր չէ "
1759 "կարգավիճակը փոխել Կորածի:"
1760
1761 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_title
1762 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_title"
1763 msgid "Action failed."
1764 msgstr "Գործողությունը տապալվեց:"
1765
1766 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label
1767 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_ok_label"
1768 msgid "OK"
1769 msgstr "Լավ"
1770
1771 #: staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action
1772 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.af_confirm_action"
1773 msgid "Check here to confirm this message"
1774 msgstr "Հաղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1775
1776 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_message
1777 msgid "'Change the status for these items to Missing? Barcodes: %1$s"
1778 msgstr "Փոխէ՞լ այս նյութերի վիճակը Կորածի: Շտրիխ կոդն է՝ %1$s:"
1779
1780 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_title
1781 msgid "Mark Missing"
1782 msgstr "Նշիր կորած:"
1783
1784 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label
1785 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_ok_label"
1786 msgid "OK"
1787 msgstr "Լավ"
1788
1789 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label
1790 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_cancel_label"
1791 msgid "Cancel"
1792 msgstr "Չեղյալ անել"
1793
1794 #: staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action
1795 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing.ms_confirm_action"
1796 msgid "Check here to confirm this action"
1797 msgstr "Գործողությունը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1798
1799 #: staff.cat.util.mark_item_missing.marking_error
1800 msgid "Error marking item %1$s missing."
1801 msgstr "Սխալ՝ երբ %1$s նյութը նշվում է կորած:"
1802
1803 #: staff.cat.util.mark_item_missing.one_item_missing
1804 msgid "Item marked Missing"
1805 msgstr "Նյութը նշված է կորած:"
1806
1807 #: staff.cat.util.mark_item_missing.multiple_item_missing
1808 msgid "%1$s items marked Missing."
1809 msgstr "%1$s նյութերը նշված են կորած:"
1810
1811 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_message
1812 msgid "Mark these items as missing pieces?  Barcodes: %1$s"
1813 msgstr "Նշե՞լ այս նյութերը ոռպես կորած մասեր: Շտրիխ կոդեր: %1$s"
1814
1815 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_title
1816 msgid "Mark Missing Pieces"
1817 msgstr "Նշիր կորած մասերը:"
1818
1819 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label
1820 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_ok_label"
1821 msgid "OK"
1822 msgstr "Լավ"
1823
1824 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label
1825 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_cancel_label"
1826 msgid "Cancel"
1827 msgstr "Չեղյալ անել"
1828
1829 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action
1830 msgctxt "staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.ms_confirm_action"
1831 msgid "Check here to confirm this action"
1832 msgstr "Ընտրիր այստէղ գործողությունը հաստատելու համար"
1833
1834 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.marking_error
1835 msgid "Error marking item %1$s as missing pieces."
1836 msgstr "Սխալ երբ նշում ենք այս նյութը %1$s որպես կորած մասեր:"
1837
1838 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.one_item_missing_pieces
1839 msgid "Item marked as missing pieces."
1840 msgstr "Նյութը նշված է որպես կորած մասեր"
1841
1842 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.multiple_item_missing_pieces
1843 msgid "%1$s items marked as missing pieces."
1844 msgstr "%1$s նյութերը նշված են որպես կորած կտորներ"
1845
1846 #: staff.cat.util.mark_item_missing_pieces.circ_not_found
1847 msgid ""
1848 "No circulation found for item with barcode %1$s.  Item left unmodified."
1849 msgstr ""
1850 "Չի գտնվել սպասարկում նյութի համար հետևյալ շտրիխ կոդով %1$s: Նյութը թողնված է "
1851 "չփոփոխված:"
1852
1853 #: staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title
1854 msgctxt "staff.cat.util.show_in_opac.retrieving_title"
1855 msgid "Retrieving title..."
1856 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
1857
1858 #: staff.cat.util.add_titles_to_bucket.number_of_precats_skipped
1859 msgid "Skipping %1$s pre-cat records..."
1860 msgstr "Բաց է թողնվում %1$s նախն. քարտագրամն գրառումներ..."
1861
1862 #: staff.cat.volume_buckets.window_tab_name
1863 msgid "Volume Buckets"
1864 msgstr "Հատորի փնջեր"
1865
1866 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label
1867 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.label"
1868 msgid "Apply"
1869 msgstr "Կիրառել"
1870
1871 #: staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey
1872 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.my_init.btn.accesskey"
1873 msgid "A"
1874 msgstr "A"
1875
1876 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_part.btn.label
1877 msgid "Create Part Designator"
1878 msgstr "Ստեղծիր մասի ցուցիչ"
1879
1880 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.label
1881 msgid "Edit then Create"
1882 msgstr "Խմբագրի և Ստեղծի"
1883
1884 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey
1885 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_create.btn.accesskey"
1886 msgid "C"
1887 msgstr "C"
1888
1889 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.label
1890 msgid "Create with Defaults"
1891 msgstr "Ստեղծիր լռակյացներով"
1892
1893 #: staff.cat.volume_copy_creator.create_with_defaults.btn.accesskey
1894 msgid "D"
1895 msgstr "D"
1896
1897 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.label
1898 msgid "Create Volumes/Items"
1899 msgstr "Ստեղծիր հատոր/նյութ"
1900
1901 #: staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey
1902 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.create.btn.accesskey"
1903 msgid "C"
1904 msgstr "C"
1905
1906 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.label
1907 msgid "Edit then Re-barcode"
1908 msgstr "Խմբագրի և վերա գռի շտրիխ կոդը"
1909
1910 #: staff.cat.volume_copy_creator.edit_then_rebarcode.btn.accesskey
1911 msgid "E"
1912 msgstr "E"
1913
1914 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.label
1915 msgid "Re-barcode / Update Items"
1916 msgstr "Վերա շտրիխավորի / Թարմացրու նյութը"
1917
1918 #: staff.cat.volume_copy_creator.rebarcode.btn.accesskey
1919 msgid "R"
1920 msgstr "R"
1921
1922 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.message
1923 msgid ""
1924 "You may not add more than %1$s items at a time for a given volume in this "
1925 "interface."
1926 msgstr ""
1927 "Այս միջերեսով տրված հատորի համար չես կարող ավելացնել ավելի քան %1$s նյութ:"
1928
1929 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.title
1930 msgid "Maximum items exceeded."
1931 msgstr "Ամենաշատ նյութի քանակը անցել է:"
1932
1933 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_volume_count_entry.ok_label
1934 msgid "Ok"
1935 msgstr "Լավ"
1936
1937 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.classification
1938 msgid "Classification"
1939 msgstr "Դասակարգում"
1940
1941 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.prefix
1942 msgid "Prefix"
1943 msgstr "Նախածանց"
1944
1945 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.call_nums
1946 msgid "Call Number"
1947 msgstr "Դասիչ"
1948
1949 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.suffix
1950 msgid "Suffix"
1951 msgstr "Վերջածանց"
1952
1953 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.num_of_copies
1954 msgid "# of Copies"
1955 msgstr "Օրինակների #"
1956
1957 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_callnumber_copy_count_entry.barcodes_and_parts
1958 msgid "Barcode / Part Designation"
1959 msgstr "Շտրիխ կոդ/Մասի նշանակում"
1960
1961 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_message
1962 msgid "\"%1$s\" is an invalid barcode."
1963 msgstr "\"%1$s\" սխալ շտրիխ կոդ է"
1964
1965 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_title
1966 msgid "Invalid Barcode"
1967 msgstr "Սխալ շտրիխ կոդ"
1968
1969 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button
1970 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_ok_button"
1971 msgid "OK"
1972 msgstr "Լավ"
1973
1974 #: staff.cat.volume_copy_creator.render_barcode_entry.alert_confirm
1975 msgid "Check here to confirm this message."
1976 msgstr "աղորդումը հաստատէլու համարթ ընտրիր սա:"
1977
1978 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.problem_with_volume
1979 msgid ""
1980 "Problem finding or creating %1$s.  We will skip item creation for this "
1981 "volume."
1982 msgstr ""
1983 "Խոչընդոտ %1$s փնտրելիս կամ ստեղծելիս: Այս հատորի համար նյութի ստեղծումը բաց "
1984 "կթողնէնք:"
1985
1986 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err2
1987 msgid "volume tree update 2"
1988 msgstr "հատորի ծառի թարմացում 2"
1989
1990 #: staff.cat.volume_copy_creator.stash_and_close.tree_err3
1991 msgid "volume tree update 3"
1992 msgstr "հատորի ծառի թարմացում  3"
1993
1994 #: staff.cat.volume_copy_creator.load_prefs.err_retrieving_prefs
1995 msgid "Error retrieving stored preferences"
1996 msgstr "Սխալ՝ երբ կանչվում էն հիշված նախապատվությունները"
1997
1998 #: staff.cat.volume_copy_creator.save_prefs.err_storing_prefs
1999 msgid "Error storing preferences"
2000 msgstr "Սխալ՝ երբ հիշվում են նախապատվությունները"
2001
2002 #. # %1$s = Call Number Prefix Label, %2$s = Call Number Prefix Owning Lib Shortname
2003 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label
2004 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_prefix.menuitem_label"
2005 msgid "%2$s : %1$s"
2006 msgstr "%2$s : %1$s"
2007
2008 #. # %1$s = Call Number Suffix Label, %2$s = Call Number Suffix Owning Lib Shortname
2009 #: staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label
2010 msgctxt "staff.cat.volume_copy_creator.call_number_suffix.menuitem_label"
2011 msgid "%2$s : %1$s"
2012 msgstr "%2$s : %1$s"
2013
2014 #: staff.cat.z3950.native_catalog
2015 msgid "Native Catalog"
2016 msgstr "Հիմնական քարտարան"
2017
2018 #: staff.cat.z3950.obj_list_init.list_construction_error
2019 msgid "Failure during list construction."
2020 msgstr "Ձախողում ցուցակի ձևավորման ընթացքում:"
2021
2022 #: staff.cat.z3950.results_view.label
2023 msgid "Results View"
2024 msgstr "Արդյունքների դիտում"
2025
2026 #: staff.cat.z3950.results_view.accesskey
2027 msgctxt "staff.cat.z3950.results_view.accesskey"
2028 msgid "V"
2029 msgstr "V"
2030
2031 #: staff.cat.z3950.marc_view.label
2032 msgid "MARC View"
2033 msgstr "MARC Դիտում"
2034
2035 #: staff.cat.z3950.marc_view.accesskey
2036 msgctxt "staff.cat.z3950.marc_view.accesskey"
2037 msgid "V"
2038 msgstr "V"
2039
2040 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.label
2041 msgid "Hide Top Pane"
2042 msgstr "Թաքցրու վերին պատուհանիկը"
2043
2044 #: staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey
2045 msgctxt "staff.cat.z3950.hide_top_pane.accesskey"
2046 msgid "T"
2047 msgstr "T"
2048
2049 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.label
2050 msgid "Show Top Pane"
2051 msgstr "Ցույց տուր վերին պատուհանիկը"
2052
2053 #: staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey
2054 msgctxt "staff.cat.z3950.unhide_top_pane.accesskey"
2055 msgid "T"
2056 msgstr "T"
2057
2058 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.record_id.label
2059 msgid "Record with ID %1$s marked for overlay."
2060 msgstr "Այս ID-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
2061
2062 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.tcn.label
2063 msgid "Record with TCN %1$s marked for overlay."
2064 msgstr "Այս TCN-ով գրառումը %1$s նշված է վերադրման համար։"
2065
2066 #: staff.cat.z3950.marked_record_for_overlay_indicator.no_record.label
2067 msgid "No record marked for overlay."
2068 msgstr "Վերադրման համար չկան նշված գրառումներ"
2069
2070 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_view_error
2071 msgid "Failure during MARC view."
2072 msgstr "Ձախողում՝ MARC դիտման ընթացքում:"
2073
2074 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_error
2075 msgid "Failure during MARC import."
2076 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման ընթացքում:"
2077
2078 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.marc_import_overlay_error
2079 msgid "Failure during MARC import overlay."
2080 msgstr "Ձախողում՝ MARC ներմուծման վերածածկման ընթացքում:"
2081
2082 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.search_fields_error
2083 msgid "Error setting up search fields."
2084 msgstr "Սխալ՝ որոնման դաշտերի կարգաբերման ընթացքում:"
2085
2086 #: staff.cat.z3950.obj_controller_init.z39_service_error
2087 msgid "Z39.50 services not likely retrieved."
2088 msgstr "Z39.50 ծառայությունները չեն կանչվել:"
2089
2090 #: staff.cat.z3950.initial_search.no_search_selection
2091 msgid "No services selected to search."
2092 msgstr "Որոնման համար չկա ընտրված ծառայություն:"
2093
2094 #: staff.cat.z3950.initial_search.too_many_selections
2095 msgid "Only one service can be used with raw search at a time."
2096 msgstr ""
2097 "Միայն մեկ ծառայություն է կարելի օգտագործել տվյալ պահին կոպիտ փնտրում "
2098 "կատարելու հետ միասին"
2099
2100 #: staff.cat.z3950.initial_search.searching
2101 msgctxt "staff.cat.z3950.initial_search.searching"
2102 msgid "Searching..."
2103 msgstr "Որոնում..."
2104
2105 #: staff.cat.z3950.initial_search.failed_search
2106 msgid "Failure during initial search."
2107 msgstr "Ձախողում՝ սկզբնական որոնման ժամանակ"
2108
2109 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.title
2110 msgid "Raw Z39.50 PQN Search"
2111 msgstr "Մոտավոր Z39.50 PQN փնտրում"
2112
2113 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_prompt.msg
2114 msgid ""
2115 "WARNING: This is not a simple keyword search.  Enter raw z39.50 PQN search "
2116 "string: "
2117 msgstr ""
2118 "ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: Սա պարզ որոնում չէ ըստ վճռորոշ բառի։  Մուտք արա z39.50 PQN "
2119 "փնտրման տողը: "
2120
2121 #: staff.cat.z3950.initial_search.raw_search_unsupported_for_native_catalog
2122 msgid "Raw z39.50 PQN search not yet implemented for native catalog."
2123 msgstr ""
2124 "Մոտավոր z39.50 PQN փնտրումը դեռ ներդրված չէ հիմնական քարտարանի համար։"
2125
2126 #: staff.cat.z3950.page_next.more_results
2127 msgid "Retrieving more results..."
2128 msgstr "Ավելի արդյունքների հետ կանչ"
2129
2130 #: staff.cat.z3950.page_next.subsequent_search_error
2131 msgid "Failure during subsequent search."
2132 msgstr "Ձախողում՝ որոնման ժամանակ"
2133
2134 #: staff.cat.z3950.search.search_error
2135 msgid "Failure during actual search."
2136 msgstr "Ձախողում՝ իրական որոնման ժամանակ"
2137
2138 #: staff.cat.z3950.handle_results.null_server_error
2139 msgid "Server Error: request returned null"
2140 msgstr "Կայանի սխալ: հարցումը վերադարձրել է դատարկ արդյունք"
2141
2142 #: staff.cat.z3950.handle_results.server_error
2143 msgid "Server Error: %1$s : %2$s"
2144 msgstr "Կայանի սխալ: %1$s : %2$s"
2145
2146 #: staff.cat.z3950.handle_results.raw_query
2147 msgid "Raw query: %1$s"
2148 msgstr "Հարցում ըստ տողի: %1$s"
2149
2150 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_results
2151 msgid "Showing %1$s of %2$s for %3$s"
2152 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s of %2$s սրա համար %3$s"
2153
2154 #: staff.cat.z3950.handle_results.showing_total_results
2155 msgid "Showing %1$s of %2$s "
2156 msgstr "Ցույց է տալիս %1$s ընդամենը %2$s "
2157
2158 #: staff.cat.z3950.handle_results.num_of_results
2159 msgid "%1$s records found"
2160 msgstr "%1$s գտնված գրառումներ"
2161
2162 #: staff.cat.z3950.handle_results.result_error
2163 msgid "Error retrieving results."
2164 msgstr "Սխալ՝ արդյունքների կանչի ժամանակ"
2165
2166 #: staff.cat.z3950.handle_results.search_result_error
2167 msgid "Failure during search result handling."
2168 msgstr "Ձախողում՝ որոնման արդյունքների տրամադրման ժամանակ"
2169
2170 #: staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name
2171 msgctxt "staff.cat.z3950.replace_tab_with_opac.tab_name"
2172 msgid "Retrieving title..."
2173 msgstr "Վերնագրի կանչում..."
2174
2175 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.save_button_label
2176 msgid "Import Record"
2177 msgstr "Ներմուծիր գրառում"
2178
2179 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn
2180 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.same_tcn"
2181 msgid ""
2182 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2183 "FIXME: add record summary here"
2184 msgstr ""
2185 "Գրառումը այս TCN %1$s գոյություն ունի:\n"
2186 "FIXME: այստեղ ավելացրու գրառման ընդհանրացումը"
2187
2188 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title
2189 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.title"
2190 msgid "Import Collision"
2191 msgstr "Մուտք արա կոլիզիան"
2192
2193 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay
2194 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn1_overlay"
2195 msgid "Overlay"
2196 msgstr "Վերածածկում"
2197
2198 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn2_import
2199 msgid "Import with alternate TCN %1$s"
2200 msgstr "Մուտքագրէլ այլընտրանքային TCN-ով %1$s"
2201
2202 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error
2203 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.permission_error"
2204 msgid "check permission"
2205 msgstr "ընտրիր իրավասությունը"
2206
2207 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import
2208 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.btn3_cancel_import"
2209 msgid "Cancel Import"
2210 msgstr "Չեղյալ անել ներմուծումը"
2211
2212 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action
2213 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.confirm_action"
2214 msgid "Check here to confirm this action"
2215 msgstr "Ընտրիր այստեղ գործողությունը հաստատելու համար"
2216
2217 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay
2218 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_overlay"
2219 msgid "Record successfully overlaid."
2220 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2221
2222 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import_with_new_tcn
2223 msgid "Record successfully imported with alternate TCN."
2224 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է այլընտրանքային TCN-ով:"
2225
2226 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_cancelled
2227 msgid "Record import cancelled"
2228 msgstr "Գրառման ներմուծումը չեղյալ է արված"
2229
2230 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.successful_import
2231 msgid "Record successfully imported."
2232 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ ներմուծված է:"
2233
2234 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor.import_error
2235 msgid "Record not likely imported."
2236 msgstr "Գրառումը կարծես թե չի ներմուծված"
2237
2238 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.description
2239 msgid "Overlay this record?"
2240 msgstr "Վերածածկե՞լ այս գրառումը:"
2241
2242 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label
2243 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.label"
2244 msgid "Overlay"
2245 msgstr "Վերածածկում"
2246
2247 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.lead.accesskey
2248 msgid "O"
2249 msgstr "O"
2250
2251 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label
2252 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.label"
2253 msgid "Cancel"
2254 msgstr "Չեղյալ անել"
2255
2256 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey
2257 msgctxt "staff.cat.z3950.confirm_overlay.cancel.accesskey"
2258 msgid "C"
2259 msgstr "C"
2260
2261 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.title
2262 msgid "Record Overlay"
2263 msgstr "Գրառման վերածածկում"
2264
2265 #: staff.cat.z3950.confirm_overlay.aborted
2266 msgid "Overlay Aborted"
2267 msgstr "Վերածածկումը վիժեցված է"
2268
2269 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.try_again
2270 msgid ""
2271 "Please mark a record for overlay from within the catalog and try this again."
2272 msgstr "Նշիր վերածածկման ենթակա գրառումը քարտարանից և փորձիր նորից:"
2273
2274 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.tab_name
2275 msgid "MARC Editor"
2276 msgstr "MARC խմբագրիչ"
2277
2278 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_record_label
2279 msgid "Overlay Record"
2280 msgstr "Վերածածկիր գրառումը"
2281
2282 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn
2283 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.same_tcn"
2284 msgid ""
2285 "A record with TCN %1$s already exists.\n"
2286 "FIXME: add record summary here"
2287 msgstr ""
2288 "Գրառումը հետևյալ TCN %1$s գոյություն ունի: \n"
2289 "FIXME: ավելացրու գրառման համառոտագրումը այստեղ:"
2290
2291 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision
2292 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.import_collision"
2293 msgid "Import Collision"
2294 msgstr "Ներմուծման կոլիզիա"
2295
2296 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn1_overlay
2297 msgid "Overlay with alternate TCN %1$s"
2298 msgstr "Վերածածկում այլընտրանքային TCN %1$s"
2299
2300 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error
2301 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.permission_error"
2302 msgid "check permission"
2303 msgstr "ստուգիր արտոնությունները"
2304
2305 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel
2306 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.btn2_cancel"
2307 msgid "Cancel Import"
2308 msgstr "Չեղյալ արա ներմուծումը"
2309
2310 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action
2311 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.confirm_action"
2312 msgid "Check here to confirm this action"
2313 msgstr "Ստուգիր այստեղ հաստատելու գործողությունը"
2314
2315 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.successful_overlay_with_new_TCN
2316 msgid "Record successfully overlaid with alternate TCN."
2317 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է այլընտրանքային TCN"
2318
2319 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.cancelled_overlay
2320 msgid "Record overlay cancelled"
2321 msgstr "Գրառման վերածածկումը չեղյալ է արված"
2322
2323 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay
2324 msgctxt "staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.success_overlay"
2325 msgid "Record successfully overlaid."
2326 msgstr "Գրառումը հաջողությամբ վերածածկված է"
2327
2328 #: staff.cat.z3950.spawn_marc_editor_for_overlay.overlay_error
2329 msgid "Record not likely overlaid."
2330 msgstr "Գրառումը չի վերածածկված:"
2331
2332 #: staff.cat.z3950.load_creds.z3950_cred_error
2333 msgid "Error retrieving stored z39.50 credentials"
2334 msgstr "Սխալ հիշված z39.50 կրէդենտալները կանչելիս"
2335
2336 #: staff.cat.z3950.save_creds.z3950_cred_error
2337 msgid "Problem storing z39.50 credentials."
2338 msgstr "Պրոբլեմ z39.50 կրեդենտալները հիշելիս:"
2339
2340 #: staff.cat.bib_brief.title.label
2341 msgid "Title:"
2342 msgstr "Վերնագիր։"
2343
2344 #: staff.cat.bib_brief.author.label
2345 msgid "Author:"
2346 msgstr "Հեղինակ:"
2347
2348 #: staff.cat.bib_brief.edition.label
2349 msgid "Edition:"
2350 msgstr "Հրատարակություն։"
2351
2352 #: staff.cat.bib_brief.pubdate.label
2353 msgid "Pub Date:"
2354 msgstr "Հրատարակման ամսաթիվ։"
2355
2356 #: staff.cat.bib_brief.bib_call_number.label
2357 msgid "Bib Call #:"
2358 msgstr "Bib Call #:"
2359
2360 #: staff.cat.bib_brief.call_number.label
2361 msgid "Item Call #:"
2362 msgstr "Նյութի դասիչ #:"
2363
2364 #: staff.cat.bib_brief.tcn.label
2365 msgid "TCN:"
2366 msgstr "TCN:"
2367
2368 #: staff.cat.bib_brief.mvr_doc_id.label
2369 msgid "Bib DB ID:"
2370 msgstr "մատեն DB ID:"
2371
2372 #: staff.cat.bib_brief.owner.label
2373 msgid "Record Owner:"
2374 msgstr "Գրառման տեր։"
2375
2376 #: staff.cat.bib_brief.creator.label
2377 msgid "Created By:"
2378 msgstr "Ստեղծված է։"
2379
2380 #: staff.cat.bib_brief.create_date.label
2381 msgid "Created On:"
2382 msgstr "Ստեղծվել է։"
2383
2384 #: staff.cat.bib_brief.editor.label
2385 msgid "Last Edited By:"
2386 msgstr "Վերջինը խմբագրված է՝"
2387
2388 #: staff.cat.bib_brief.edit_date.label
2389 msgid "Last Edited On:"
2390 msgstr "Վերջինը խմբագրվել է՝"
2391
2392 #: staff.cat.bib_brief.holds.label
2393 msgid "Holds:"
2394 msgstr "Պահումներ"
2395
2396 #: staff.cat.bib_brief.items.label
2397 msgid "Items:"
2398 msgstr "Նյութեր։"
2399
2400 #: staff.cat.bib_brief.items.available.tooltip
2401 msgid "%1$s available"
2402 msgstr "%1$sմատչելի"
2403
2404 #~ msgid "Record ID = %1$s"
2405 #~ msgstr "Գրառման ID = %1$s"
2406
2407 #~ msgid ""
2408 #~ "You must delete all the copies on the volume before you may delete the "
2409 #~ "volume itself."
2410 #~ msgstr "Պետք է ջնջես հատորի բոլոր օրինակները, ապա նոր կարող ես ջնջել հատորը:"
2411
2412 #~ msgid "Volumes deleted."
2413 #~ msgstr "Հատորները ջնջված են:"
2414
2415 #~ msgid "Record: %1$s"
2416 #~ msgstr "Գրառում: %1$s"
2417
2418 #~ msgid "Merge these records? (Select the \"lead\" record first)"
2419 #~ msgstr "Միացնե՞լ այս գրառումները: (Ընտրիր սկզբից \"lead\" գրառումը)"
2420
2421 #~ msgid "Merge"
2422 #~ msgstr "Միաձուլել"
2423
2424 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.label"
2425 #~ msgid "Cancel"
2426 #~ msgstr "Չեղյալ անել"
2427
2428 #~ msgctxt "staff.cat.record_buckets.merge_records.cancel_button.accesskey"
2429 #~ msgid "C"
2430 #~ msgstr "C"
2431
2432 #~ msgid "Lead Record? # %1$s"
2433 #~ msgstr "Առաջատա՞ր գրառում # %1$s"
2434
2435 #~ msgid "Lead"
2436 #~ msgstr "Առաջատար"
2437
2438 #~ msgid "Merge Aborted"
2439 #~ msgstr "Միաձուլւոմը կասեցվեց"
2440
2441 #~ msgid "Records were successfully merged."
2442 #~ msgstr "Գրառումները հաջողությամբ միաձուլվել են:"
2443
2444 #~ msgid "Call Numbers"
2445 #~ msgstr "Դասիչներ"
2446
2447 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.yes_or_true"
2448 #~ msgid "Yes"
2449 #~ msgstr "Այո"
2450
2451 #~ msgctxt "staff.cat.copy_editor.field.floating.no_or_false"
2452 #~ msgid "No"
2453 #~ msgstr "Ոչ"
2454
2455 #~ msgid "Holds transferred."
2456 #~ msgstr "Պահումները փոխանցված են"
2457
2458 #~ msgid "Cancel "
2459 #~ msgstr "Չեղյալ անել "