e110c11502b1db488a003b28c9e03277d15331ae
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-11 02:13-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:53+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2014-09-12 06:25+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17196)\n"
19
20 #: acq.js:PRINT
21 msgid "Print"
22 msgstr "Տպել"
23
24 #: acq.js:CANCELED
25 msgid "Canceled"
26 msgstr "Չեղարկված է"
27
28 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
29 msgid "LID"
30 msgstr ""
31
32 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
33 msgid ""
34 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
35 msgstr ""
36 "Ընտրված գծային նյութը այն վիճակում չէ որ կարելի լինի ավելացնել գնման "
37 "պատվերում։"
38
39 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
40 msgid "You have not selected any line items to claim."
41 msgstr "Չես ընտրել նյութեր խարանելու համար"
42
43 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
44 msgid ""
45 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
46 "Continue?"
47 msgstr ""
48 "Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն  բալանս որը ցածր է դրանց "
49 "զգուշացման մակարդակից:\n"
50 "Շառունակե՞լ:"
51
52 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
53 msgid ""
54 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
55 "file of terms at the same time."
56 msgstr ""
57 "Միևնույն ժամանակ դու չես կարող մուտք անել փնտրման արժեքը և որոնել "
58 "բեռնավորված ֆայլի տերմինները:"
59
60 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
61 msgid ""
62 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
63 msgstr ""
64 "Այս PO պահանջում է կանխավճար: Վստա՞հ ես որ պատրաստ են այն ակտիվացնել:"
65
66 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
67 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
68 msgstr "Չի կարող գրանցել բաշխված բանաձևերի բոլոր կիրառությունները։"
69
70 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
71 msgid ""
72 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
73 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
74 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
75 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
76 msgstr ""
77 "Դու փորձ ես անում հաշիվ դնել <b>${0}</b> ավել պատճենների վրա քանց իրական "
78 "պատվերում է: <br/><br/>Իրական պատվերում այս նյութերը ավելացնելու համար "
79 "ընտրիր բյուջեն ապա ստորև նշիր 'Ավելացրու նոր նյութեր': <br/>Հաշիվը հիշելուց "
80 "հետո, դու կարող ես ավարտել նոր գրառումների խմբագրումը և ներմուծումը գծային "
81 "նյութերի մանրամասների էջից:"
82
83 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
84 msgid "LIA"
85 msgstr ""
86
87 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
88 msgid "Select file with search terms"
89 msgstr "Ընտրիր ֆայլը որոնման տերմիններով;"
90
91 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
92 msgid "You must choose an alert code."
93 msgstr "Դու պետք է ընտրես ահազանգի կոդը:"
94
95 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
96 msgid ""
97 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
98 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
99 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
100 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
101 "${23} Delayed</div>\n"
102 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
103 "Paid $${17}</div>\n"
104 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
105 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
106 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
107 "${18}</a>\n"
108 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
109 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
110 "${15}</a></div>"
111 msgstr ""
112
113 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
114 msgid ""
115 "Prorate charges?\n"
116 "\n"
117 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
118 "should be resolved manually."
119 msgstr ""
120 "Բաշխե՞լ ծախսերը:\n"
121 "\n"
122 "Ցանկացած ստորադրյալ ծախսերը որոնք կազդեն բաշխված գումարների վրա պետք է "
123 "լուծվեն ձեռքով:"
124
125 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
126 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
127 msgstr "Բյուջեի բազ &amp; Ընդհանրացում այս ընթացիկ տարվա համար ${0}"
128
129 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
130 msgid ""
131 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
132 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
133 "Continue?"
134 msgstr ""
135 "Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն բալանս իրենց կանգի մակարդակից "
136 "ցածր:\n"
137 "Դու չես կարողանա ակտիվացնել գնման այս պատվերները այս պատճենների համար:\n"
138 "Շարունակե՞լ:"
139
140 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
141 msgid ""
142 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
143 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
144 msgstr ""
145 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Գնահատված գին: $${3}. <br/> Գծային նյութի "
146 "ID: ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Պատվերի ամսաթիվ: ${6}"
147
148 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
149 msgid "Record Details"
150 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
151
152 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
153 msgid ""
154 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
155 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
156 msgstr ""
157 "Տրված համադրումով 'Մատակարարի վճարահաշվի ID' և 'Մատակարար' որը թույլատրված "
158 "չէ համակարգում արդեն կա նման  վճարահաշիվ։"
159
160 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
161 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
162 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես հեռացնել այս ցուցիչը այս բյուջեից:"
163
164 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
165 msgid ""
166 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
167 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
168 msgstr ""
169 "Ընտրված մատակարարը պարտադիր չէ որ պահանջի կանխավճար\n"
170 "գրանցումների: Պահանջե՞լ ինչևէ կանխավճար այս  PO-ի համար:"
171
172 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
173 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
174 msgstr "Հեռացնե՞լ այս $${0} '${1}' վճարը հաշվից:"
175
176 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
177 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
178 msgstr "Այո, բյուջեն ${0} (${1}) կհավաքվի զգուշացման այս շեմից անդին"
179
180 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
181 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
182 msgstr "Չի կարող փոխանցել: Սկզբնաղբյուր և նպատակ բյուջեները նույնն են:"
183
184 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
185 msgid ""
186 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
187 "\n"
188 "Continue?"
189 msgstr ""
190 "Սա կփոխարինի պատվերի այս հաշվի ընտրված տողերը։\n"
191 "\n"
192 "Շարունակե՞լ։"
193
194 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
195 msgid ""
196 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
197 "with bibliographic IDs in the first column."
198 msgstr ""
199 "Դու չես կարող կանչել գրառումներ քանի դեռ դու ֆիքսել ես CSV ֆայլը\n"
200 "իր մատենագիտական ID-ներով առաջին սյունակում:"
201
202 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
203 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
204 msgstr "Չկանխատեսված սխալ տողային նյութի մասին տեղեկատվությունը կանչելիս"
205
206 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
207 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
208 msgstr "Ոչ մի բյուջե ${0} (${1}) կծանրաբեռնվի արգելանքի այս սահմանից անդին:"
209
210 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
211 msgid ""
212 "Could not find that invoice.\n"
213 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
214 msgstr ""
215 "Չի կարող գտնել այդ հաշիվը:\n"
216 "Նկատի ունեցիր , որ հաշվի # դաշտը զգայուն է մեծատառերին:"
217
218 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
219 msgid ""
220 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
221 "\n"
222 "Continue?"
223 msgstr ""
224 "Սա հետ կբերի գնման այս պատվերի համար բոլոր օլլրինակները:\n"
225 "\n"
226 "Շարունակե՞լ:"
227
228 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
229 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
230 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել գնման այս պատվերը:"
231
232 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
233 msgid ""
234 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
235 "Estimated Cost: $${5}"
236 msgstr ""
237 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
238 "${4}</a><br/>Ընդհանուր գնահատված գին: $${5}"
239
240 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
241 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
242 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս նյութերը:"
243
244 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
245 msgid "You must select an LI attribute."
246 msgstr "Դու պետք է ընտրես LI բնութագրիչը:"
247
248 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
249 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
250 msgstr "Հեռացնե՞լ տարածման այս բանաձևի օգտագործման գրառումը:"
251
252 #: acq.js:UNNAMED
253 msgid "Unnamed"
254 msgstr "Անանուն"
255
256 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
257 msgid "PO"
258 msgstr ""
259
260 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
261 msgid ""
262 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
263 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
264 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
265 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
266 msgstr ""
267 "Այդ նյութը արդեն պատվիրված է։ Դրա ջնջումը չեղյալ չի անի կամ ձևափոխի որևէ "
268 "պատվեր որ կատարվել է մատակարարի հետ։ Նյութի ջնջումը քո ողջ պատվերի համակարգի "
269 "գաղափարը կդնի հակասության մեջ իրականության հետ։ Դու վստա՞հ ես որ ուզում ես "
270 "դա անել։"
271
272 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
273 msgid ""
274 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
275 "purchase order in the ILS.\n"
276 "\n"
277 "Continue?"
278 msgstr ""
279 "Սա գնման այս պատվերի համար ՄԳԲ-ում կստեղծի մատենագիտություն, դասիչ, գրառման "
280 "պատճեն:\n"
281 "\n"
282 "Շարունակե՞լ:"
283
284 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
285 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
286 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս օրինակը:"
287
288 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
289 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
290 msgstr "Հեռացնե՞լ $${0} վճարը այս նյութի համառ '${1}, ${2} [${3}] հաշվից:"
291
292 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
293 msgid "Select Search Field"
294 msgstr "Ընտրիր փնտրման դաշտը:"
295
296 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
297 msgid "VENDOR PUBLIC"
298 msgstr "ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ"
299
300 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
301 msgid ""
302 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
303 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
304 msgstr ""
305 "Ընտրված մատակարարը պահանջում է կանխավճար, համաձայն գրանցումների:\n"
306 "Կատարե՞լ ինչևէ առանց պահանջվող կանխավճառի այս PO-ի համար:"
307
308 #: acq.js:INVOICES
309 msgid "Invoices"
310 msgstr "հաշիվներ"
311
312 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
313 msgid "Activated"
314 msgstr "Ակտիվացված"
315
316 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
317 msgid "Invoice #${0}"
318 msgstr "Ինվոյս #${0}"
319
320 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
321 msgid "Error removing tag from fund."
322 msgstr "Սխալ, երբ հեռացվում է ցուցիչը բյուջեից:"
323
324 #: acq.js:NEW_INVOICE
325 msgid "New Invoice"
326 msgstr "Նոր հաշիվ"
327
328 #: acq.js:YES
329 msgid "Yes"
330 msgstr "Այո"
331
332 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
333 msgid "Number of copies to receive: "
334 msgstr "Ստացման ենթակա պատճենների քանակ։ "
335
336 #: acq.js:PO_CHECKING
337 msgid "[One moment...]"
338 msgstr "[Մեկ րոպե...]"
339
340 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
341 msgid "Yes."
342 msgstr "Այո"
343
344 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
345 msgid ""
346 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
347 "\"${0}\":\n"
348 "\n"
349 "${1}\n"
350 "${2}\n"
351 "${3}\n"
352 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
353 msgstr ""
354 "Ահազանգ է դրվել վերնագրի վրա,\n"
355 "\"${0}\":\n"
356 "\n"
357 "${1}\n"
358 "${2}\n"
359 "${3}\n"
360 "Ընտրիր Լավ եթե ցանկանում ես հաստատել այս ահազանգը:"
361
362 #: acq.js:NO
363 msgid "No"
364 msgstr "Ոչ"
365
366 #: acq.js:NO_RESULTS
367 msgid "No results."
368 msgstr "Անարդյունք։"
369
370 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
371 msgid "You have not selected any line item details to claim."
372 msgstr "Պահանջում չես ընտրել տողային նյութի մանրամասներ։"
373
374 #: acq.js:RECVD
375 msgid "Recv'd"
376 msgstr "Ստացված:"
377
378 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
379 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
380 msgstr ""
381 "${1} ենթաբյուջե է քարոզվել ընթացիկ տարվա համար ${0} ընտրված տեղաբաշխումների "
382 "համար"
383
384 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
385 msgid "Claims (${0} existing)"
386 msgstr "Դրված պահանջներ (${0} առկա են)"
387
388 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
389 msgid ""
390 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
391 "locations"
392 msgstr "<b>$${1}</b> չծախսված գումար ընթացիկ տարվա համար"
393
394 #: acq.js:DFA_TIP
395 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
396 msgstr ""
397 "<strong>Կիրառված կողմից</strong>: ${0}<br /><strong>Երբ</strong>: ${1}"
398
399 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
400 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
401 msgstr "Դու կիրառել ես տարածման բանաձևը ամեն օրինակի վրա:"
402
403 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
404 msgid "You have not selected any line items to update."
405 msgstr "Թարմացման համար չես ընտրել տողային նյութի մանրամասներ։"
406
407 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
408 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
409 msgstr "Գնման պատվերը պետք է ունենա պատվերի գործակալ և ուղեկցող"
410
411 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
412 msgid "That file is too large for this operation."
413 msgstr "Այդ ֆայլը շատ մեծ է այս գործողության համար:"
414
415 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
416 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
417 msgstr "Չնախատեսված սխալ վիրտուալ կոմբինացված PO ստեղծելիս:"
418
419 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
420 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
421 msgstr "Սա աղյուսակից կջնջի վերջին ${0} օրինակները: Կատարե՞լ:"
422
423 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
424 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
425 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես աջակցել այս փոխանցմանը:"
426
427 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
428 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
429 msgstr ""
430 "Դու վստա՞հ ես: Դու տեսե՞լ ես զգուշացումը բյուջեի վերածանրաբեռնման մասին:"
431
432 #: acq.js:UR_FILTER_USER
433 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
434 msgstr ""
435 "Օգտվողի համար մուտք արա շտրիխ կոդը (կամ թող դատարկ զտիչը հետ վերականգնելու "
436 "համար)"
437
438 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
439 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
440 msgstr ""
441 "Մուտք արա id գծային նյութի համար (կամ թող դատարկ զտիչը հետ վերականգնելու "
442 "համար):"
443
444 #: acq.js:JUST_NOW
445 msgid "Just now"
446 msgstr "հենց հիմա"
447
448 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
449 msgid "SL"
450 msgstr ""
451
452 #: acq.js:CANCEL
453 msgid "Cancel"
454 msgstr "Չեղյալ անել"
455
456 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
457 msgid ""
458 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
459 "one purchase order for every constituent line item?"
460 msgstr ""
461 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես բաժանել գնման այս պատվերը\n"
462 "գնման մեկ պատվերի յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ գծային նյութի համար:"
463
464 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
465 msgid "Change claim policy"
466 msgstr "Փոխիր խարանման քաղաքականությունը"
467
468 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
469 msgid "Activated ${0}"
470 msgstr "Ակտիվացված ${0}"
471
472 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
473 msgid "The selected PO has already been activated"
474 msgstr "Ընտրված PO-ն արդեն ակտիվացված է"
475
476 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
477 msgid "Save field values to a file"
478 msgstr "Հիշիր դաշտի արժեքները ֆայլում"
479
480 #: acq.js:NOT_RECVD
481 msgid "Not recv'd"
482 msgstr "Չի ստացված"
483
484 #: acq.js:ITS_YOU
485 msgid "You"
486 msgstr "Դու"
487
488 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
489 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
490 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել օգտվողի այս հարցումը:"
491
492 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
493 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
494 msgstr "Դու չես ընտրել նյութերի համար որևէ (սազական) տող։"
495
496 #: acq.js:RESET_FORMULAE
497 msgid "Reset Formulas"
498 msgstr "Վերագրի բանաձևերը"
499
500 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
501 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
502 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես նշել այս գծային նյութը որպես չստացված:"
503
504 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
505 msgid "LI"
506 msgstr ""
507
508 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
509 msgid "Error tagging fund."
510 msgstr "Սխալ բյուջեն նշելուց"
511
512 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
513 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
514 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես այս օրինակը նշել որպես չստացված:"
515
516 #: acq.js:CANCEL_REASON
517 msgid "Cancel reason"
518 msgstr "Անտեսման պատճառը:"
519
520 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
521 msgid "No results"
522 msgstr "Անարդյունք"
523
524 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
525 msgid "I"
526 msgstr ""
527
528 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
529 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
530 msgstr "Բյուջեն դեռ սևեռված չէ: Փորձիր վերադառնալ այս արտածմանը ավելի ուշ:"
531
532 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
533 msgid "Line item batch update"
534 msgstr "Տողային նյութի փաթեթով թարմացում։"
535
536 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
537 msgid "Library Initiated"
538 msgstr "Գրադարանը նախաձեռնեց"
539
540 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
541 msgid ""
542 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
543 "Choose OK to save those values that could be found."
544 msgstr ""
545 "Ընտրված նյութերից ոչ բոլորը ունեն բնութագրիչ '${0}'.\n"
546 "Ընտրիր ԼԱՎ այդ արժեքները հիշելու համար որոնք կարող են գտնվել:"
547
548 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
549 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
550 msgstr "Այս ինվոյսով ստացված օրինակներ: ${0} ընդամենը ${1}."
551
552 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
553 msgid "No values for attribute '${0}' found."
554 msgstr "Չկան գտնված արժեքներ '${0}' բաղադրիչի համար:"
555
556 #: acq.js:APPLY
557 msgid "Apply"
558 msgstr "Կիրառիր"
559
560 #~ msgid ""
561 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
562 #~ "(${2})</div>\n"
563 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
564 #~ "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} "
565 #~ "Cancelled</div>\n"
566 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
567 #~ "Paid $${17}</div>\n"
568 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
569 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
570 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
571 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
572 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
573 #~ msgstr ""
574 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
575 #~ "(${2})</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>${3} Պատվիրված, ${4} "
576 #~ "Ստացված, ${7} Հաշիվ ներկայացված, ${8} Թիրախավորված, ${9} Չեղյալ "
577 #~ "արված</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>Գնահատված $${6}, "
578 #~ "Խոչընդոտած $${16}, Վճարված $${17}</div><div class='acq-lineitem-summary-"
579 #~ "extra'># ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}' "
580 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a><a style='padding-"
581 #~ "right: 10px;' class='hidden${21}' "
582 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
583
584 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
585 #~ msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծային  նյութի մանրամասներ պահանջ դնելու համառ:"
586
587 #~ msgid ""
588 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
589 #~ msgstr ""
590 #~ "<b>${1}</b> բյուջե տրամադրված հաշվարկային տրվա համար ${0} ընտրված "
591 #~ "տեղաբաշխումների համար"
592
593 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
594 #~ msgstr "Չի կարող գրանցել բաշխված բանաձևերի քո բոլոր կիրառումները:"
595
596 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
597 #~ msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծծային նյութ պահանջ դնելու համառ:"