Translation updates - po files
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-08-26 13:12-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2017-07-26 10:55+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2017-07-27 05:33+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 18439)\n"
19
20 #: acq.js:PRINT
21 msgid "Print"
22 msgstr "Տպել"
23
24 #: acq.js:CANCELED
25 msgid "Canceled"
26 msgstr "Չեղարկված է"
27
28 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
29 msgid "LID"
30 msgstr "LID"
31
32 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
33 msgid ""
34 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
35 msgstr ""
36 "Ընտրված գծային նյութը այն վիճակում չէ որ կարելի լինի ավելացնել գնման "
37 "պատվերում։"
38
39 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
40 msgid "You have not selected any line items to claim."
41 msgstr "Չես ընտրել նյութեր խարանելու համար"
42
43 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_LABEL
44 msgid ""
45 "<a href='${0}/acq/po/view/${1}'>PO #${2} ${3}</a><br/>Total Estimated Cost: "
46 "$${4}"
47 msgstr ""
48 "<a href='${0}/acq/po/view/${1}'>PO #${2} ${3}</a><br/>Ընդհանուր գնահատված "
49 "արժեք: $${4}"
50
51 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
52 msgid ""
53 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
54 "Continue?"
55 msgstr ""
56 "Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն  բալանս որը ցածր է դրանց "
57 "զգուշացման մակարդակից:\n"
58 "Շառունակե՞լ:"
59
60 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
61 msgid ""
62 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
63 "file of terms at the same time."
64 msgstr ""
65 "Միևնույն ժամանակ դու չես կարող մուտք անել փնտրման արժեքը և որոնել "
66 "բեռնավորված ֆայլի տերմինները:"
67
68 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
69 msgid ""
70 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
71 msgstr ""
72 "Այս PO պահանջում է կանխավճար: Վստա՞հ ես որ պատրաստ են այն ակտիվացնել:"
73
74 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
75 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
76 msgstr "Չի կարող գրանցել բաշխված բանաձևերի բոլոր կիրառությունները։"
77
78 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
79 msgid ""
80 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
81 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
82 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
83 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
84 msgstr ""
85 "Դու փորձ ես անում հաշիվ դնել <b>${0}</b> ավել պատճենների վրա քանց իրական "
86 "պատվերում է: <br/><br/>Իրական պատվերում այս նյութերը ավելացնելու համար "
87 "ընտրիր բյուջեն ապա ստորև նշիր 'Ավելացրու նոր նյութեր': <br/>Հաշիվը հիշելուց "
88 "հետո, դու կարող ես ավարտել նոր գրառումների խմբագրումը և ներմուծումը գծային "
89 "նյութերի մանրամասների էջից:"
90
91 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
92 msgid "LIA"
93 msgstr "LIA"
94
95 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
96 msgid "Select file with search terms"
97 msgstr "Ընտրիր ֆայլը որոնման տերմիններով;"
98
99 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
100 msgid "You must choose an alert code."
101 msgstr "Դու պետք է ընտրես ահազանգի կոդը:"
102
103 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
104 msgid ""
105 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
106 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
107 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
108 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
109 "${23} Delayed</div>\n"
110 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
111 "Paid $${17}</div>\n"
112 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
113 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
114 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
115 "${18}</a>\n"
116 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
117 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
118 "${15}</a></div>"
119 msgstr ""
120 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
121 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
122 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
123 "${3} Պատվիրված, ${4} Ստացված, ${7} Հաշիվ ներկայացված, ${8} Պիտակավորված, "
124 "${9} Չեղարկված, ${23} Ուշացված</div>\n"
125 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Գնահատվգած $${6}, Արգելված $${16}, "
126 "Վճարված $${17}</div>\n"
127 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
128 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
129 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
130 "${18}</a>\n"
131 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
132 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
133 "${15}</a></div>"
134
135 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
136 msgid ""
137 "Prorate charges?\n"
138 "\n"
139 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
140 "should be resolved manually."
141 msgstr ""
142 "Բաշխե՞լ ծախսերը:\n"
143 "\n"
144 "Ցանկացած ստորադրյալ ծախսերը որոնք կազդեն բաշխված գումարների վրա պետք է "
145 "լուծվեն ձեռքով:"
146
147 #: acq.js:LI_CREATING_ASSETS
148 msgid "Creating bib, call number, and copy records..."
149 msgstr "Ստեղծվում են մատեն, դասիչ և գրառումների պատճեններ․․․"
150
151 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
152 msgid ""
153 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
154 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
155 "Continue?"
156 msgstr ""
157 "Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն բալանս իրենց կանգի մակարդակից "
158 "ցածր:\n"
159 "Դու չես կարողանա ակտիվացնել գնման այս պատվերները այս պատճենների համար:\n"
160 "Շարունակե՞լ:"
161
162 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
163 msgid ""
164 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
165 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
166 msgstr ""
167 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Գնահատված գին: $${3}. <br/> Գծային նյութի "
168 "ID: ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Պատվերի ամսաթիվ: ${6}"
169
170 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
171 msgid "Record Details"
172 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
173
174 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
175 msgid ""
176 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
177 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
178 msgstr ""
179 "Տրված համադրումով 'Մատակարարի վճարահաշվի ID' և 'Մատակարար' որը թույլատրված "
180 "չէ համակարգում արդեն կա նման  վճարահաշիվ։"
181
182 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_LINK
183 msgid "View PO"
184 msgstr "Դիտիր PO"
185
186 #: acq.js:ACTIVATE_LI_PROCESSED
187 msgid "Lineitems Processed: ${0}"
188 msgstr "Գծային նյութերը իրականցված են: ${0}"
189
190 #: acq.js:ACTIVATE_DEBITS_ACCRUED_PROCESSED
191 msgid "Debits Encumbered: ${0}"
192 msgstr "Դեբիտնեռը հաշվարկված են: ${0}"
193
194 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
195 msgid ""
196 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
197 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
198 msgstr ""
199 "Ընտրված մատակարարը պարտադիր չէ որ պահանջի կանխավճար\n"
200 "գրանցումների: Պահանջե՞լ ինչևէ կանխավճար այս  PO-ի համար:"
201
202 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
203 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
204 msgstr "Հեռացնե՞լ այս $${0} '${1}' վճարը հաշվից:"
205
206 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
207 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
208 msgstr "Այո, բյուջեն ${0} (${1}) կհավաքվի զգուշացման այս շեմից անդին"
209
210 #: acq.js:ACTIVATE_BIBS_PROCESSED
211 msgid "Bib Records Merged/Imported: ${0}"
212 msgstr "Մատեն գրառումները միացված են/Ներմուծված են: ${0}"
213
214 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
215 msgid ""
216 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
217 "\n"
218 "Continue?"
219 msgstr ""
220 "Սա կփոխարինի պատվերի այս հաշվի ընտրված տողերը։\n"
221 "\n"
222 "Շարունակե՞լ։"
223
224 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
225 msgid ""
226 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
227 "with bibliographic IDs in the first column."
228 msgstr ""
229 "Դու չես կարող կանչել գրառումներ քանի դեռ դու ֆիքսել ես CSV ֆայլը\n"
230 "իր մատենագիտական ID-ներով առաջին սյունակում:"
231
232 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
233 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
234 msgstr "Չկանխատեսված սխալ տողային նյութի մասին տեղեկատվությունը կանչելիս"
235
236 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
237 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
238 msgstr "Ոչ մի բյուջե ${0} (${1}) կծանրաբեռնվի արգելանքի այս սահմանից անդին:"
239
240 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
241 msgid ""
242 "Could not find that invoice.\n"
243 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
244 msgstr ""
245 "Չի կարող գտնել այդ հաշիվը:\n"
246 "Նկատի ունեցիր , որ հաշվի # դաշտը զգայուն է մեծատառերին:"
247
248 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
249 msgid ""
250 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
251 "\n"
252 "Continue?"
253 msgstr ""
254 "Սա հետ կբերի գնման այս պատվերի համար բոլոր օլլրինակները:\n"
255 "\n"
256 "Շարունակե՞լ:"
257
258 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
259 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
260 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել գնման այս պատվերը:"
261
262 #: acq.js:PO_ACTIVATING
263 msgid "Activating purchase order..."
264 msgstr "Գնման պատվերը ակտիվացվում է․․․"
265
266 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
267 msgid ""
268 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
269 "Estimated Cost: $${5}"
270 msgstr ""
271 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
272 "${4}</a><br/>Ընդհանուր գնահատված գին: $${5}"
273
274 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
275 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
276 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս նյութերը:"
277
278 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
279 msgid "You must select an LI attribute."
280 msgstr "Դու պետք է ընտրես LI բնութագրիչը:"
281
282 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
283 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
284 msgstr "Հեռացնե՞լ տարածման այս բանաձևի օգտագործման գրառումը:"
285
286 #: acq.js:UNNAMED
287 msgid "Unnamed"
288 msgstr "Անանուն"
289
290 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
291 msgid "PO"
292 msgstr "PO"
293
294 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
295 msgid ""
296 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
297 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
298 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
299 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
300 msgstr ""
301 "Այդ նյութը արդեն պատվիրված է։ Դրա ջնջումը չեղյալ չի անի կամ ձևափոխի որևէ "
302 "պատվեր որ կատարվել է մատակարարի հետ։ Նյութի ջնջումը քո ողջ պատվերի համակարգի "
303 "գաղափարը կդնի հակասության մեջ իրականության հետ։ Դու վստա՞հ ես որ ուզում ես "
304 "դա անել։"
305
306 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
307 msgid ""
308 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
309 "purchase order in the ILS.\n"
310 "\n"
311 "Continue?"
312 msgstr ""
313 "Սա գնման այս պատվերի համար ՄԳԲ-ում կստեղծի մատենագիտություն, դասիչ, գրառման "
314 "պատճեն:\n"
315 "\n"
316 "Շարունակե՞լ:"
317
318 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
319 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
320 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս օրինակը:"
321
322 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
323 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
324 msgstr "Հեռացնե՞լ $${0} վճարը այս նյութի համառ '${1}, ${2} [${3}] հաշվից:"
325
326 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
327 msgid "Select Search Field"
328 msgstr "Ընտրիր փնտրման դաշտը:"
329
330 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
331 msgid "VENDOR PUBLIC"
332 msgstr "ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ"
333
334 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
335 msgid ""
336 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
337 "one purchase order for every constituent line item?"
338 msgstr ""
339 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես բաժանել գնման այս պատվերը\n"
340 "գնման մեկ պատվերի յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ գծային նյութի համար:"
341
342 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
343 msgid ""
344 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
345 "locations"
346 msgstr "<b>$${1}</b> չծախսված գումար ընթացիկ տարվա համար"
347
348 #: acq.js:ACTIVATE_VQBR_PROCESSED
349 msgid "Vandelay Records Processed: ${0}"
350 msgstr "Vandelay գրառումները կատարված են: ${0}"
351
352 #: acq.js:INVOICES
353 msgid "Invoices"
354 msgstr "հաշիվներ"
355
356 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
357 msgid "Activated"
358 msgstr "Ակտիվացված"
359
360 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
361 msgid "Invoice #${0}"
362 msgstr "Ինվոյս #${0}"
363
364 #: acq.js:FINALIZE_PO
365 msgid ""
366 "Finalize this blanket PO?\n"
367 "This will disencumber all blanket charges and mark the PO as received"
368 msgstr ""
369 "Ավարտե՞լ այս ծածկոցային PO-ն։\n"
370 "Սա չեղյալ կհամարի բոլոր ծածկոցային ծախսերը և կնշի PO-ն որպես սըտցված։"
371
372 #: acq.js:NEW_INVOICE
373 msgid "New Invoice"
374 msgstr "Նոր հաշիվ"
375
376 #: acq.js:YES
377 msgid "Yes"
378 msgstr "Այո"
379
380 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
381 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
382 msgstr "Չի կարող փոխանցել: Սկզբնաղբյուր և նպատակ բյուջեները նույնն են:"
383
384 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
385 msgid "Number of copies to receive: "
386 msgstr "Ստացման ենթակա պատճենների քանակ։ "
387
388 #: acq.js:PO_CHECKING
389 msgid "[One moment...]"
390 msgstr "[Մեկ րոպե...]"
391
392 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
393 msgid "Yes."
394 msgstr "Այո"
395
396 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
397 msgid ""
398 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
399 "\"${0}\":\n"
400 "\n"
401 "${1}\n"
402 "${2}\n"
403 "${3}\n"
404 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
405 msgstr ""
406 "Ահազանգ է դրվել վերնագրի վրա,\n"
407 "\"${0}\":\n"
408 "\n"
409 "${1}\n"
410 "${2}\n"
411 "${3}\n"
412 "Ընտրիր Լավ եթե ցանկանում ես հաստատել այս ահազանգը:"
413
414 #: acq.js:NO
415 msgid "No"
416 msgstr "Ոչ"
417
418 #: acq.js:NO_RESULTS
419 msgid "No results."
420 msgstr "Անարդյունք։"
421
422 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
423 msgid "You have not selected any line item details to claim."
424 msgstr "Պահանջում չես ընտրել տողային նյութի մանրամասներ։"
425
426 #: acq.js:RECVD
427 msgid "Recv'd"
428 msgstr "Ստացված:"
429
430 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
431 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
432 msgstr ""
433 "${1} ենթաբյուջե է քարոզվել ընթացիկ տարվա համար ${0} ընտրված տեղաբաշխումների "
434 "համար"
435
436 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
437 msgid "Claims (${0} existing)"
438 msgstr "Դրված պահանջներ (${0} առկա են)"
439
440 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
441 msgid ""
442 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
443 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
444 msgstr ""
445 "Ընտրված մատակարարը պահանջում է կանխավճար, համաձայն գրանցումների:\n"
446 "Կատարե՞լ ինչևէ առանց պահանջվող կանխավճառի այս PO-ի համար:"
447
448 #: acq.js:DFA_TIP
449 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
450 msgstr ""
451 "<strong>Կիրառված կողմից</strong>: ${0}<br /><strong>Երբ</strong>: ${1}"
452
453 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
454 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
455 msgstr "Բյուջեի բազ &amp; Ընդհանրացում այս ընթացիկ տարվա համար ${0}"
456
457 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
458 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
459 msgstr "Դու կիրառել ես տարածման բանաձևը ամեն օրինակի վրա:"
460
461 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
462 msgid "You have not selected any line items to update."
463 msgstr "Թարմացման համար չես ընտրել տողային նյութի մանրամասներ։"
464
465 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
466 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
467 msgstr "Գնման պատվերը պետք է ունենա պատվերի գործակալ և ուղեկցող"
468
469 #: acq.js:ACTIVATE_LID_PROCESSED
470 msgid "ACQ Copies Processed: ${0}"
471 msgstr "ACQ պատճենները կատարված են: ${0}"
472
473 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
474 msgid "That file is too large for this operation."
475 msgstr "Այդ ֆայլը շատ մեծ է այս գործողության համար:"
476
477 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
478 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
479 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես հեռացնել այս ցուցիչը այս բյուջեից:"
480
481 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
482 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
483 msgstr "Չնախատեսված սխալ վիրտուալ կոմբինացված PO ստեղծելիս:"
484
485 #: acq.js:PO_NAME_OPTIONAL
486 msgid "${0} (optional)"
487 msgstr "${0} (ոչ պարտադիր)"
488
489 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
490 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
491 msgstr "Սա աղյուսակից կջնջի վերջին ${0} օրինակները: Կատարե՞լ:"
492
493 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
494 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
495 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես աջակցել այս փոխանցմանը:"
496
497 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
498 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
499 msgstr ""
500 "Դու վստա՞հ ես: Դու տեսե՞լ ես զգուշացումը բյուջեի վերածանրաբեռնման մասին:"
501
502 #: acq.js:ACTIVATE_COPIES_PROCESSED
503 msgid "Real Copies Processed: ${0}"
504 msgstr "Կատարված իրական պատճեններ: ${0}"
505
506 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
507 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
508 msgstr ""
509 "Մուտք արա id գծային նյութի համար (կամ թող դատարկ զտիչը հետ վերականգնելու "
510 "համար):"
511
512 #: acq.js:JUST_NOW
513 msgid "Just now"
514 msgstr "հենց հիմա"
515
516 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
517 msgid "SL"
518 msgstr "SL"
519
520 #: acq.js:CANCEL
521 msgid "Cancel"
522 msgstr "Չեղյալ անել"
523
524 #: acq.js:UR_FILTER_USER
525 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
526 msgstr ""
527 "Օգտվողի համար մուտք արա շտրիխ կոդը (կամ թող դատարկ զտիչը հետ վերականգնելու "
528 "համար)"
529
530 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
531 msgid "Change claim policy"
532 msgstr "Փոխիր խարանման քաղաքականությունը"
533
534 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
535 msgid "Activated ${0}"
536 msgstr "Ակտիվացված ${0}"
537
538 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
539 msgid "The selected PO has already been activated"
540 msgstr "Ընտրված PO-ն արդեն ակտիվացված է"
541
542 #: acq.js:LI_EXISTING_COPIES
543 msgid ""
544 "There are ${0} existing copies for this bibliographic record at this location"
545 msgstr ""
546 "Առկա են ${0} պատճեններ այս տեղաբշխման այս մատենագիտական գրառման համար"
547
548 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
549 msgid "Save field values to a file"
550 msgstr "Հիշիր դաշտի արժեքները ֆայլում"
551
552 #: acq.js:NOT_RECVD
553 msgid "Not recv'd"
554 msgstr "Չի ստացված"
555
556 #: acq.js:ITS_YOU
557 msgid "You"
558 msgstr "Դու"
559
560 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
561 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
562 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել օգտվողի այս հարցումը:"
563
564 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
565 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
566 msgstr "Դու չես ընտրել նյութերի համար որևէ (սազական) տող։"
567
568 #: acq.js:RESET_FORMULAE
569 msgid "Reset Formulas"
570 msgstr "Վերագրի բանաձևերը"
571
572 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
573 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
574 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես նշել այս գծային նյութը որպես չստացված:"
575
576 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_MSG
577 msgid "This name is already in use by another PO"
578 msgstr "Այս անունը արդեն օգտագործվում է մեկ այլ PO-ի կողմից"
579
580 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
581 msgid "LI"
582 msgstr "LI"
583
584 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
585 msgid "Error tagging fund."
586 msgstr "Սխալ բյուջեն նշելուց"
587
588 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
589 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
590 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես այս օրինակը նշել որպես չստացված:"
591
592 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
593 msgid "Error removing tag from fund."
594 msgstr "Սխալ, երբ հեռացվում է ցուցիչը բյուջեից:"
595
596 #: acq.js:CANCEL_REASON
597 msgid "Cancel reason"
598 msgstr "Անտեսման պատճառը:"
599
600 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
601 msgid "No results"
602 msgstr "Անարդյունք"
603
604 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
605 msgid "I"
606 msgstr "I"
607
608 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
609 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
610 msgstr "Բյուջեն դեռ սևեռված չէ: Փորձիր վերադառնալ այս արտածմանը ավելի ուշ:"
611
612 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
613 msgid "Line item batch update"
614 msgstr "Տողային նյութի փաթեթով թարմացում։"
615
616 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
617 msgid "Library Initiated"
618 msgstr "Գրադարանը նախաձեռնեց"
619
620 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
621 msgid ""
622 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
623 "Choose OK to save those values that could be found."
624 msgstr ""
625 "Ընտրված նյութերից ոչ բոլորը ունեն բնութագրիչ '${0}'.\n"
626 "Ընտրիր ԼԱՎ այդ արժեքները հիշելու համար որոնք կարող են գտնվել:"
627
628 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
629 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
630 msgstr "Այս ինվոյսով ստացված օրինակներ: ${0} ընդամենը ${1}."
631
632 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
633 msgid "No values for attribute '${0}' found."
634 msgstr "Չկան գտնված արժեքներ '${0}' բաղադրիչի համար:"
635
636 #: acq.js:APPLY
637 msgid "Apply"
638 msgstr "Կիրառիր"
639
640 #~ msgid ""
641 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
642 #~ "(${2})</div>\n"
643 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
644 #~ "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} "
645 #~ "Cancelled</div>\n"
646 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
647 #~ "Paid $${17}</div>\n"
648 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
649 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
650 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
651 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
652 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
653 #~ msgstr ""
654 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
655 #~ "(${2})</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>${3} Պատվիրված, ${4} "
656 #~ "Ստացված, ${7} Հաշիվ ներկայացված, ${8} Թիրախավորված, ${9} Չեղյալ "
657 #~ "արված</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>Գնահատված $${6}, "
658 #~ "Խոչընդոտած $${16}, Վճարված $${17}</div><div class='acq-lineitem-summary-"
659 #~ "extra'># ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}' "
660 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a><a style='padding-"
661 #~ "right: 10px;' class='hidden${21}' "
662 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
663
664 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
665 #~ msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծային  նյութի մանրամասներ պահանջ դնելու համառ:"
666
667 #~ msgid ""
668 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
669 #~ msgstr ""
670 #~ "<b>${1}</b> բյուջե տրամադրված հաշվարկային տրվա համար ${0} ընտրված "
671 #~ "տեղաբաշխումների համար"
672
673 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
674 #~ msgstr "Չի կարող գրանցել բաշխված բանաձևերի քո բոլոր կիրառումները:"
675
676 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
677 #~ msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծծային նյութ պահանջ դնելու համառ:"