356d8d4b0e93c5f2792e2000d91773e5f33ca780
[Evergreen.git] / build / i18n / po / acq.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2015-02-27 11:41-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-12-27 09:53+0000\n"
12 "Last-Translator: TZ <tigran@flib.sci.am>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2015-08-07 05:45+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 17656)\n"
19
20 #: acq.js:PRINT
21 msgid "Print"
22 msgstr "Տպել"
23
24 #: acq.js:CANCELED
25 msgid "Canceled"
26 msgstr "Չեղարկված է"
27
28 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlid
29 msgid "LID"
30 msgstr ""
31
32 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_LI_STATE
33 msgid ""
34 "The selected lineitem is not in a state that can be added to a purchase order"
35 msgstr ""
36 "Ընտրված գծային նյութը այն վիճակում չէ որ կարելի լինի ավելացնել գնման "
37 "պատվերում։"
38
39 #: acq.js:NO_LI_TO_CLAIM
40 msgid "You have not selected any line items to claim."
41 msgstr "Չես ընտրել նյութեր խարանելու համար"
42
43 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_WARNING
44 msgid ""
45 "One or more of the selected funds has a balance below its warning level.\n"
46 "Continue?"
47 msgstr ""
48 "Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն  բալանս որը ցածր է դրանց "
49 "զգուշացման մակարդակից:\n"
50 "Շառունակե՞լ:"
51
52 #: acq.js:ONE_LI_ATTR_SEARCH_AT_A_TIME
53 msgid ""
54 "You cannot both type in an attribute value search and search for an uploaded "
55 "file of terms at the same time."
56 msgstr ""
57 "Միևնույն ժամանակ դու չես կարող մուտք անել փնտրման արժեքը և որոնել "
58 "բեռնավորված ֆայլի տերմինները:"
59
60 #: acq.js:PREPAYMENT_REQUIRED_REMINDER
61 msgid ""
62 "This PO requires prepayment.  Are you certain you're ready to activate it?"
63 msgstr ""
64 "Այս PO պահանջում է կանխավճար: Վստա՞հ ես որ պատրաստ են այն ակտիվացնել:"
65
66 #: acq.js:DFA_NOT_ALL
67 msgid "Could not record all of your applications of distribution formulas."
68 msgstr "Չի կարող գրանցել բաշխված բանաձևերի բոլոր կիրառությունները։"
69
70 #: acq.js:INVOICE_EXTRA_COPIES
71 msgid ""
72 "You are attempting to invoice <b>${0}</b> more copies than originally "
73 "ordered.  <br/><br/>To add these items to the original order, select a fund "
74 "and choose 'Add New Items' below.  <br/>After saving the invoice, you may "
75 "finish editing and importing the new copies from the lineitem details page."
76 msgstr ""
77 "Դու փորձ ես անում հաշիվ դնել <b>${0}</b> ավել պատճենների վրա քանց իրական "
78 "պատվերում է: <br/><br/>Իրական պատվերում այս նյութերը ավելացնելու համար "
79 "ընտրիր բյուջեն ապա ստորև նշիր 'Ավելացրու նոր նյութեր': <br/>Հաշիվը հիշելուց "
80 "հետո, դու կարող ես ավարտել նոր գրառումների խմբագրումը և ներմուծումը գծային "
81 "նյութերի մանրամասների էջից:"
82
83 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqlia
84 msgid "LIA"
85 msgstr ""
86
87 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_CHOOSE_FILE
88 msgid "Select file with search terms"
89 msgstr "Ընտրիր ֆայլը որոնման տերմիններով;"
90
91 #: acq.js:ALERT_UNSELECTED
92 msgid "You must choose an alert code."
93 msgstr "Դու պետք է ընտրես ահազանգի կոդը:"
94
95 #: acq.js:LINEITEM_SUMMARY
96 msgid ""
97 "<div class='acq-lineitem-summary'><a "
98 "href='${19}?focus_li=${10}&source=${22}'>${0}</a>, by ${1} (${2})</div>\n"
99 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
100 "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} Cancelled, "
101 "${23} Delayed</div>\n"
102 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
103 "Paid $${17}</div>\n"
104 "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
105 "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
106 "href='${11}/acq/po/view/${12}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2318; ${13} "
107 "${18}</a>\n"
108 "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
109 "href='${11}/acq/picklist/view/${14}?focus_li=${10}&source=${22}'>&#x2756; "
110 "${15}</a></div>"
111 msgstr ""
112
113 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_PRORATE
114 msgid ""
115 "Prorate charges?\n"
116 "\n"
117 "Any subsequent changes to the invoice that would affect prorated amounts "
118 "should be resolved manually."
119 msgstr ""
120 "Բաշխե՞լ ծախսերը:\n"
121 "\n"
122 "Ցանկացած ստորադրյալ ծախսերը որոնք կազդեն բաշխված գումարների վրա պետք է "
123 "լուծվեն ձեռքով:"
124
125 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY
126 msgid "Fund Propagation &amp; Rollover Summary for Fiscal Year ${0}"
127 msgstr "Բյուջեի բազ &amp; Ընդհանրացում այս ընթացիկ տարվա համար ${0}"
128
129 #: acq.js:CONFIRM_FUNDS_AT_STOP
130 msgid ""
131 "One or more of the selected funds has a balance below its stop level.\n"
132 "You may not be able to activate purchase orders incorporating these copies.\n"
133 "Continue?"
134 msgstr ""
135 "Ընտրված բյուջեներից մեկը կամ մի քանիսը ունեն բալանս իրենց կանգի մակարդակից "
136 "ցածր:\n"
137 "Դու չես կարողանա ակտիվացնել գնման այս պատվերները այս պատճենների համար:\n"
138 "Շարունակե՞լ:"
139
140 #: acq.js:INVOICE_ITEM_DETAILS
141 msgid ""
142 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Estimated Price: $${3}. <br/> Lineitem ID: "
143 "${4} <br/> PO: ${5} <br/> Order Date: ${6}"
144 msgstr ""
145 "${0} <br/> ${1} <br/> ${2}. <br/> Գնահատված գին: $${3}. <br/> Գծային նյութի "
146 "ID: ${4} <br/> PO: ${5} <br/> Պատվերի ամսաթիվ: ${6}"
147
148 #: acq.js:XUL_RECORD_DETAIL_PAGE
149 msgid "Record Details"
150 msgstr "Գրառման մանրամասներ"
151
152 #: acq.js:INVOICE_IDENT_COLLIDE
153 msgid ""
154 "There is already an invoice in the system with the given combination of "
155 "'Vendor Invoice ID' and 'Provider,' which is not allowed."
156 msgstr ""
157 "Տրված համադրումով 'Մատակարարի վճարահաշվի ID' և 'Մատակարար' որը թույլատրված "
158 "չէ համակարգում արդեն կա նման  վճարահաշիվ։"
159
160 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_LINK
161 msgid "View PO"
162 msgstr ""
163
164 #: acq.js:CONFIRM_DELETE_MAPPING
165 msgid "Are you sure you want to remove this tag from this fund?"
166 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես հեռացնել այս ցուցիչը այս բյուջեից:"
167
168 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NOT_NEEDED
169 msgid ""
170 "The selected vendor does not necessarily require prepayment, according\n"
171 "to records. Require prepayment on this PO anyway?"
172 msgstr ""
173 "Ընտրված մատակարարը պարտադիր չէ որ պահանջի կանխավճար\n"
174 "գրանցումների: Պահանջե՞լ ինչևէ կանխավճար այս  PO-ի համար:"
175
176 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ITEM_DELETE
177 msgid "Remove this $${0} '${1}' charge from the invoice?"
178 msgstr "Հեռացնե՞լ այս $${0} '${1}' վճարը հաշվից:"
179
180 #: acq.js:PO_WARNING_NO_BLOCK_ACTIVATION
181 msgid "Yes; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its warning level."
182 msgstr "Այո, բյուջեն ${0} (${1}) կհավաքվի զգուշացման այս շեմից անդին"
183
184 #: acq.js:FUND_XFER_SAME_SOURCE_AND_DEST
185 msgid "Cannot transfer. The source and destination funds are the same."
186 msgstr "Չի կարող փոխանցել: Սկզբնաղբյուր և նպատակ բյուջեները նույնն են:"
187
188 #: acq.js:ROLLBACK_LI_RECEIVE_CONFIRM
189 msgid ""
190 "This will rollback receipt of selected line items from this purchase order.\n"
191 "\n"
192 "Continue?"
193 msgstr ""
194 "Սա կփոխարինի պատվերի այս հաշվի ընտրված տողերը։\n"
195 "\n"
196 "Շարունակե՞լ։"
197
198 #: acq.js:LOAD_TERMS_FIRST
199 msgid ""
200 "You can't retrieve records until you've loaded a CSV file\n"
201 "with bibliographic IDs in the first column."
202 msgstr ""
203 "Դու չես կարող կանչել գրառումներ քանի դեռ դու ֆիքսել ես CSV ֆայլը\n"
204 "իր մատենագիտական ID-ներով առաջին սյունակում:"
205
206 #: acq.js:LI_FORMAT_ERROR
207 msgid "Unexpected error retrieving formatted lineitem information."
208 msgstr "Չկանխատեսված սխալ տողային նյութի մասին տեղեկատվությունը կանչելիս"
209
210 #: acq.js:PO_STOP_BLOCKS_ACTIVATION
211 msgid "No; fund ${0} (${1}) would be encumbered beyond its stop level."
212 msgstr "Ոչ մի բյուջե ${0} (${1}) կծանրաբեռնվի արգելանքի այս սահմանից անդին:"
213
214 #: acq.js:NO_FIND_INVOICE
215 msgid ""
216 "Could not find that invoice.\n"
217 "Note that the Invoice # field is case-sensitive."
218 msgstr ""
219 "Չի կարող գտնել այդ հաշիվը:\n"
220 "Նկատի ունեցիր , որ հաշվի # դաշտը զգայուն է մեծատառերին:"
221
222 #: acq.js:ROLLBACK_PO_RECEIVE_CONFIRM
223 msgid ""
224 "This will rollback receipt of all copies for this purchase order.\n"
225 "\n"
226 "Continue?"
227 msgstr ""
228 "Սա հետ կբերի գնման այս պատվերի համար բոլոր օլլրինակները:\n"
229 "\n"
230 "Շարունակե՞լ:"
231
232 #: acq.js:PO_CANCEL_CONFIRM
233 msgid "Are you SURE you want to cancel this purchase order?"
234 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել գնման այս պատվերը:"
235
236 #: acq.js:INVOICE_ITEM_PO_DETAILS
237 msgid ""
238 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} ${4}</a><br/>Total "
239 "Estimated Cost: $${5}"
240 msgstr ""
241 "<b>${0}</b><br/><a href='${1}/acq/po/view/${2}'>PO #${3} "
242 "${4}</a><br/>Ընդհանուր գնահատված գին: $${5}"
243
244 #: acq.js:LI_CANCEL_CONFIRM
245 msgid "Are you SURE you want to cancel this line item?"
246 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս նյութերը:"
247
248 #: acq.js:SELECT_AN_LI_ATTRIBUTE
249 msgid "You must select an LI attribute."
250 msgstr "Դու պետք է ընտրես LI բնութագրիչը:"
251
252 #: acq.js:EXPLAIN_DFA_MGMT
253 msgid "Remove record of this distribution formula usage?"
254 msgstr "Հեռացնե՞լ տարածման այս բանաձևի օգտագործման գրառումը:"
255
256 #: acq.js:UNNAMED
257 msgid "Unnamed"
258 msgstr "Անանուն"
259
260 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpo
261 msgid "PO"
262 msgstr ""
263
264 #: acq.js:DEL_LI_FROM_PO
265 msgid ""
266 "That item has already been ordered!  Deleting it now will not revoke or "
267 "modify any order that has been placed with a vendor.  Deleting the item may "
268 "put the system's idea of your purchase order in a state that is inconsistent "
269 "with reality.  Are you sure you mean to do this?"
270 msgstr ""
271 "Այդ նյութը արդեն պատվիրված է։ Դրա ջնջումը չեղյալ չի անի կամ ձևափոխի որևէ "
272 "պատվեր որ կատարվել է մատակարարի հետ։ Նյութի ջնջումը քո ողջ պատվերի համակարգի "
273 "գաղափարը կդնի հակասության մեջ իրականության հետ։ Դու վստա՞հ ես որ ուզում ես "
274 "դա անել։"
275
276 #: acq.js:CREATE_PO_ASSETS_CONFIRM
277 msgid ""
278 "This will create bibliographic, call number, and copy records for this "
279 "purchase order in the ILS.\n"
280 "\n"
281 "Continue?"
282 msgstr ""
283 "Սա գնման այս պատվերի համար ՄԳԲ-ում կստեղծի մատենագիտություն, դասիչ, գրառման "
284 "պատճեն:\n"
285 "\n"
286 "Շարունակե՞լ:"
287
288 #: acq.js:LID_CANCEL_CONFIRM
289 msgid "Are you SURE you want to cancel this copy?"
290 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել այս օրինակը:"
291
292 #: acq.js:INVOICE_CONFIRM_ENTRY_DETACH
293 msgid "Remove $${0} charge for item '${1}, ${2} [${3}] from the invoice?"
294 msgstr "Հեռացնե՞լ $${0} վճարը այս նյութի համառ '${1}, ${2} [${3}] հաշվից:"
295
296 #: acq.js:SELECT_SEARCH_FIELD
297 msgid "Select Search Field"
298 msgstr "Ընտրիր փնտրման դաշտը:"
299
300 #: acq.js:VENDOR_PUBLIC
301 msgid "VENDOR PUBLIC"
302 msgstr "ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ"
303
304 #: acq.js:CONFIRM_SPLIT_PO
305 msgid ""
306 "Are you sure you want to split this purchase order into\n"
307 "one purchase order for every constituent line item?"
308 msgstr ""
309 "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես բաժանել գնման այս պատվերը\n"
310 "գնման մեկ պատվերի յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ գծային նյութի համար:"
311
312 #: acq.js:VENDOR_SAYS_PREPAY_NEEDED
313 msgid ""
314 "The selected vendor requires prepayment, according to records.\n"
315 "Proceed anyway without required prepayment on this PO?"
316 msgstr ""
317 "Ընտրված մատակարարը պահանջում է կանխավճար, համաձայն գրանցումների:\n"
318 "Կատարե՞լ ինչևէ առանց պահանջվող կանխավճառի այս PO-ի համար:"
319
320 #: acq.js:INVOICES
321 msgid "Invoices"
322 msgstr "հաշիվներ"
323
324 #: acq.js:PO_ALREADY_ACTIVATED
325 msgid "Activated"
326 msgstr "Ակտիվացված"
327
328 #: acq.js:INVOICE_NUMBER
329 msgid "Invoice #${0}"
330 msgstr "Ինվոյս #${0}"
331
332 #: acq.js:COULD_NOT_DELETE_MAPPING
333 msgid "Error removing tag from fund."
334 msgstr "Սխալ, երբ հեռացվում է ցուցիչը բյուջեից:"
335
336 #: acq.js:NEW_INVOICE
337 msgid "New Invoice"
338 msgstr "Նոր հաշիվ"
339
340 #: acq.js:YES
341 msgid "Yes"
342 msgstr "Այո"
343
344 #: acq.js:COPIES_TO_RECEIVE
345 msgid "Number of copies to receive: "
346 msgstr "Ստացման ենթակա պատճենների քանակ։ "
347
348 #: acq.js:PO_CHECKING
349 msgid "[One moment...]"
350 msgstr "[Մեկ րոպե...]"
351
352 #: acq.js:PO_COULD_ACTIVATE
353 msgid "Yes."
354 msgstr "Այո"
355
356 #: acq.js:CONFIRM_LI_ALERT
357 msgid ""
358 "An alert has been placed on the lineitem titled,\n"
359 "\"${0}\":\n"
360 "\n"
361 "${1}\n"
362 "${2}\n"
363 "${3}\n"
364 "Choose OK if you wish to acknowledge this alert."
365 msgstr ""
366 "Ահազանգ է դրվել վերնագրի վրա,\n"
367 "\"${0}\":\n"
368 "\n"
369 "${1}\n"
370 "${2}\n"
371 "${3}\n"
372 "Ընտրիր Լավ եթե ցանկանում ես հաստատել այս ահազանգը:"
373
374 #: acq.js:NO
375 msgid "No"
376 msgstr "Ոչ"
377
378 #: acq.js:NO_RESULTS
379 msgid "No results."
380 msgstr "Անարդյունք։"
381
382 #: acq.js:NO_LID_TO_CLAIM
383 msgid "You have not selected any line item details to claim."
384 msgstr "Պահանջում չես ընտրել տողային նյութի մանրամասներ։"
385
386 #: acq.js:RECVD
387 msgid "Recv'd"
388 msgstr "Ստացված:"
389
390 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_FUNDS
391 msgid "${1} funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
392 msgstr ""
393 "${1} ենթաբյուջե է քարոզվել ընթացիկ տարվա համար ${0} ընտրված տեղաբաշխումների "
394 "համար"
395
396 #: acq.js:NUM_CLAIMS_EXISTING
397 msgid "Claims (${0} existing)"
398 msgstr "Դրված պահանջներ (${0} առկա են)"
399
400 #: acq.js:FUND_LIST_ROLLOVER_SUMMARY_ROLLOVER_AMOUNT
401 msgid ""
402 "<b>$${1}</b> unspent money rolled over to fiscal year ${0} for the selected "
403 "locations"
404 msgstr "<b>$${1}</b> չծախսված գումար ընթացիկ տարվա համար"
405
406 #: acq.js:DFA_TIP
407 msgid "<strong>Applied by</strong>: ${0}<br /><strong>When</strong>: ${1}"
408 msgstr ""
409 "<strong>Կիրառված կողմից</strong>: ${0}<br /><strong>Երբ</strong>: ${1}"
410
411 #: acq.js:OUT_OF_COPIES
412 msgid "You have applied distribution formulas to every copy."
413 msgstr "Դու կիրառել ես տարածման բանաձևը ամեն օրինակի վրա:"
414
415 #: acq.js:NO_LI_TO_UPDATE
416 msgid "You have not selected any line items to update."
417 msgstr "Թարմացման համար չես ընտրել տողային նյութի մանրամասներ։"
418
419 #: acq.js:CREATE_PO_INVALID
420 msgid "A purchase order must have an ordering agency and a provider."
421 msgstr "Գնման պատվերը պետք է ունենա պատվերի գործակալ և ուղեկցող"
422
423 #: acq.js:LI_ATTR_SEARCH_TOO_LARGE
424 msgid "That file is too large for this operation."
425 msgstr "Այդ ֆայլը շատ մեծ է այս գործողության համար:"
426
427 #: acq.js:PO_HEADING_ERROR
428 msgid "Unexpected problem building virtual combined PO"
429 msgstr "Չնախատեսված սխալ վիրտուալ կոմբինացված PO ստեղծելիս:"
430
431 #: acq.js:PO_NAME_OPTIONAL
432 msgid "${0} (optional)"
433 msgstr ""
434
435 #: acq.js:DELETE_LI_COPIES_CONFIRM
436 msgid "This will delete the last ${0} copies in the table.  Proceed?"
437 msgstr "Սա աղյուսակից կջնջի վերջին ${0} օրինակները: Կատարե՞լ:"
438
439 #: acq.js:FUND_XFER_CONFIRM
440 msgid "Are you sure you're ready to commit this transfer?"
441 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ պատրաստ ես աջակցել այս փոխանցմանը:"
442
443 #: acq.js:PO_FUND_WARNING_CONFIRM
444 msgid "Are you sure? Did you see the warning about over-encumbering a fund?"
445 msgstr ""
446 "Դու վստա՞հ ես: Դու տեսե՞լ ես զգուշացումը բյուջեի վերածանրաբեռնման մասին:"
447
448 #: acq.js:UR_FILTER_LINEITEM
449 msgid "Enter id for lineitem (or leave blank to unset the filter):"
450 msgstr ""
451 "Մուտք արա id գծային նյութի համար (կամ թող դատարկ զտիչը հետ վերականգնելու "
452 "համար):"
453
454 #: acq.js:JUST_NOW
455 msgid "Just now"
456 msgstr "հենց հիմա"
457
458 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqpl
459 msgid "SL"
460 msgstr ""
461
462 #: acq.js:CANCEL
463 msgid "Cancel"
464 msgstr "Չեղյալ անել"
465
466 #: acq.js:UR_FILTER_USER
467 msgid "Enter barcode for user (or leave blank to unset the filter):"
468 msgstr ""
469 "Օգտվողի համար մուտք արա շտրիխ կոդը (կամ թող դատարկ զտիչը հետ վերականգնելու "
470 "համար)"
471
472 #: acq.js:CHANGE_CLAIM_POLICY
473 msgid "Change claim policy"
474 msgstr "Փոխիր խարանման քաղաքականությունը"
475
476 #: acq.js:PO_ACTIVATED_ON
477 msgid "Activated ${0}"
478 msgstr "Ակտիվացված ${0}"
479
480 #: acq.js:ADD_LI_TO_PO_BAD_PO_STATE
481 msgid "The selected PO has already been activated"
482 msgstr "Ընտրված PO-ն արդեն ակտիվացված է"
483
484 #: acq.js:LI_EXISTING_COPIES
485 msgid ""
486 "There are ${0} existing copies for this bibliographic record at this location"
487 msgstr ""
488
489 #: acq.js:EXPORT_SAVE_DIALOG_TITLE
490 msgid "Save field values to a file"
491 msgstr "Հիշիր դաշտի արժեքները ֆայլում"
492
493 #: acq.js:NOT_RECVD
494 msgid "Not recv'd"
495 msgstr "Չի ստացված"
496
497 #: acq.js:ITS_YOU
498 msgid "You"
499 msgstr "Դու"
500
501 #: acq.js:UR_CANCEL_CONFIRM
502 msgid "Are you SURE you want to cancel this user request?"
503 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես չեղյալ անել օգտվողի այս հարցումը:"
504
505 #: acq.js:NO_LI_GENERAL
506 msgid "You have not selected any (suitable) line items."
507 msgstr "Դու չես ընտրել նյութերի համար որևէ (սազական) տող։"
508
509 #: acq.js:RESET_FORMULAE
510 msgid "Reset Formulas"
511 msgstr "Վերագրի բանաձևերը"
512
513 #: acq.js:UNRECEIVE_LI
514 msgid "Are you sure you want to mark this lineitem as UN-received?"
515 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես նշել այս գծային նյութը որպես չստացված:"
516
517 #: acq.js:DUPE_PO_NAME_MSG
518 msgid "This name is already in use by another PO"
519 msgstr ""
520
521 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_jub
522 msgid "LI"
523 msgstr ""
524
525 #: acq.js:COULD_NOT_CREATE_MAPPING
526 msgid "Error tagging fund."
527 msgstr "Սխալ բյուջեն նշելուց"
528
529 #: acq.js:UNRECEIVE_LID
530 msgid "Are you sure you want to mark this copy as UN-received?"
531 msgstr "Դու վստա՞հ ես որ ցանկանում ես այս օրինակը նշել որպես չստացված:"
532
533 #: acq.js:CANCEL_REASON
534 msgid "Cancel reason"
535 msgstr "Անտեսման պատճառը:"
536
537 #: acq.js:NO_PO_RESULTS
538 msgid "No results"
539 msgstr "Անարդյունք"
540
541 #: acq.js:ACQ_SEARCH_CLASS_ABBR_acqinv
542 msgid "I"
543 msgstr ""
544
545 #: acq.js:FUND_NOT_YET_LOADED
546 msgid "Fund not yet loaded. Try coming back to this display later."
547 msgstr "Բյուջեն դեռ սևեռված չէ: Փորձիր վերադառնալ այս արտածմանը ավելի ուշ:"
548
549 #: acq.js:LI_BATCH_UPDATE
550 msgid "Line item batch update"
551 msgstr "Տողային նյութի փաթեթով թարմացում։"
552
553 #: acq.js:LIBRARY_INITIATED
554 msgid "Library Initiated"
555 msgstr "Գրադարանը նախաձեռնեց"
556
557 #: acq.js:EXPORT_SHORT_LIST
558 msgid ""
559 "Not all of the selected items had the attribute '${0}'.\n"
560 "Choose OK to save those values that could be found."
561 msgstr ""
562 "Ընտրված նյութերից ոչ բոլորը ունեն բնութագրիչ '${0}'.\n"
563 "Ընտրիր ԼԱՎ այդ արժեքները հիշելու համար որոնք կարող են գտնվել:"
564
565 #: acq.js:INVOICE_COPY_COUNT_INFO
566 msgid "Copies received on this invoice: ${0} out of ${1}."
567 msgstr "Այս ինվոյսով ստացված օրինակներ: ${0} ընդամենը ${1}."
568
569 #: acq.js:EXPORT_EMPTY_LIST
570 msgid "No values for attribute '${0}' found."
571 msgstr "Չկան գտնված արժեքներ '${0}' բաղադրիչի համար:"
572
573 #: acq.js:APPLY
574 msgid "Apply"
575 msgstr "Կիրառիր"
576
577 #~ msgid ""
578 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
579 #~ "(${2})</div>\n"
580 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
581 #~ "${3} Ordered, ${4} Received, ${7} Invoiced, ${8} Claimed, ${9} "
582 #~ "Cancelled</div>\n"
583 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>Estimated $${6}, Encumbered $${16}, "
584 #~ "Paid $${17}</div>\n"
585 #~ "<div class='acq-lineitem-summary-extra'>\n"
586 #~ "# ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}'  "
587 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a>\n"
588 #~ "<a style='padding-right: 10px;' class='hidden${21}' "
589 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
590 #~ msgstr ""
591 #~ "<div class='acq-lineitem-summary'><a href='${19}'>${0}</a>, by ${1} "
592 #~ "(${2})</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>${3} Պատվիրված, ${4} "
593 #~ "Ստացված, ${7} Հաշիվ ներկայացված, ${8} Թիրախավորված, ${9} Չեղյալ "
594 #~ "արված</div><div class='acq-lineitem-summary-extra'>Գնահատված $${6}, "
595 #~ "Խոչընդոտած $${16}, Վճարված $${17}</div><div class='acq-lineitem-summary-"
596 #~ "extra'># ${10} <a style='padding-right: 10px;' class='hidden${20}' "
597 #~ "href='${11}/acq/po/view/${12}'>&#x2318; ${13} ${18}</a><a style='padding-"
598 #~ "right: 10px;' class='hidden${21}' "
599 #~ "href='${11}/acq/picklist/view/${14}'>&#x2756; ${15}</a></div>"
600
601 #~ msgid "You have not selected any lineitem details to claim."
602 #~ msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծային  նյութի մանրամասներ պահանջ դնելու համառ:"
603
604 #~ msgid ""
605 #~ "<b>${1}</b> funds propagated for fiscal year ${0} for the selected locations"
606 #~ msgstr ""
607 #~ "<b>${1}</b> բյուջե տրամադրված հաշվարկային տրվա համար ${0} ընտրված "
608 #~ "տեղաբաշխումների համար"
609
610 #~ msgid "Could not record all of your applications of distribution forumulas."
611 #~ msgstr "Չի կարող գրանցել բաշխված բանաձևերի քո բոլոր կիրառումները:"
612
613 #~ msgid "You have not selected any lineitems to claim."
614 #~ msgstr "Դու չես ընտրել որևէ գծծային նյութ պահանջ դնելու համառ:"