5760e015d97e6a0e4530b1ca38a59ccf0202c1df
[Evergreen.git] / build / i18n / po / Searcher.js / hy-AM.po
1 # Armenian translation for evergreen
2 # Copyright (c) 2011 Rosetta Contributors and Canonical Ltd 2011
3 # This file is distributed under the same license as the evergreen package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2011.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: evergreen\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-04-18 21:45-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-07-13 17:13+0000\n"
12 "Last-Translator: Serj Safarian <serjsafarian@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Armenian <hy@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-07-14 04:33+0000\n"
18 "X-Generator: Launchpad (build 13405)\n"
19
20 #: Searcher.js:site
21 msgid "Site"
22 msgstr "Կայք"
23
24 #: Searcher.js:before
25 msgid "Published Before"
26 msgstr "Հրատարակված մինչեւ"
27
28 #: Searcher.js:lit_form
29 msgid "Literary Form"
30 msgstr "Գեղարվեստական ձեւը"
31
32 #: Searcher.js:metabib
33 msgid "Metarecord Search"
34 msgstr "Մետագրառման որոնում"
35
36 #: Searcher.js:contains
37 msgid "Contains"
38 msgstr "Պարունակում է"
39
40 #: Searcher.js:more
41 msgid "More..."
42 msgstr "Ավելին..."
43
44 #: Searcher.js:after
45 msgid "Published After"
46 msgstr "Հրատարակված հետո"
47
48 #: Searcher.js:basic
49 msgid "Basic"
50 msgstr "Հիմնական"
51
52 #: Searcher.js:modifiers
53 msgid "Modifiers"
54 msgstr "Ձեւափոխիչներ"
55
56 #: Searcher.js:item_type
57 msgid "Type"
58 msgstr "Տեսակը"
59
60 #: Searcher.js:depth
61 msgid "Search Depth"
62 msgstr "Որոնման խորությունը"
63
64 #: Searcher.js:available
65 msgid "Available"
66 msgstr "Մատչելի"
67
68 #: Searcher.js:classed_searches
69 msgid "Classed Searches"
70 msgstr "Դասային որոնումներ"
71
72 #: Searcher.js:item_form
73 msgid "Form"
74 msgstr "Ձեւ"
75
76 #: Searcher.js:new_modifier
77 msgid "New Modifier"
78 msgstr "Նոր ձեւափոխիչ"
79
80 #: Searcher.js:less
81 msgid "...Less"
82 msgstr "...Պակաս"
83
84 #: Searcher.js:modifier_default
85 msgid "-- Select a Modifier --"
86 msgstr "-- Ընտրե՛ք ձեւափոխիչը --"
87
88 #: Searcher.js:during
89 msgid "In Publication"
90 msgstr "Հրատարակման մեջ"
91
92 #: Searcher.js:exact
93 msgid "Exactly Matches"
94 msgstr "Ճշգրտորեն համընկնում է"
95
96 #: Searcher.js:advanced
97 msgid "Advanced"
98 msgstr "Խորացված"
99
100 #: Searcher.js:between
101 msgid "Published Between"
102 msgstr "Հրատարակված միջեւ"
103
104 #: Searcher.js:new_filter
105 msgid "New Filter"
106 msgstr "Նոր զտիչ"
107
108 #: Searcher.js:faceted_searches
109 msgid "Facets"
110 msgstr "Նիստեր"
111
112 #: Searcher.js:perform_search
113 msgid "Go!"
114 msgstr "Առա՛ջ"
115
116 #: Searcher.js:remove
117 msgid "Remove"
118 msgstr "Հեռացնել"
119
120 #: Searcher.js:audience
121 msgid "Audience"
122 msgstr "Լսարան"
123
124 #: Searcher.js:format
125 msgid "Type and Form"
126 msgstr "Ձեւի տեսակը"
127
128 #: Searcher.js:descending
129 msgid "Sort Descending"
130 msgstr "Տեսակավորել ըստ նվազման"
131
132 #: Searcher.js:new_facet
133 msgid "New Facet"
134 msgstr "Նոր նիստը"
135
136 #: Searcher.js:and
137 msgid "AND"
138 msgstr "AND"
139
140 #: Searcher.js:vr_format
141 msgid "Videorecording Format"
142 msgstr "Տեսագրման ձեւաչափը"
143
144 #: Searcher.js:staff
145 msgid "Staff Search"
146 msgstr "Աշխատակազմի որոնում"
147
148 #: Searcher.js:notcontains
149 msgid "Does Not Contain"
150 msgstr "Չի պարունակում"
151
152 #: Searcher.js:sort
153 msgid "Sort Axis"
154 msgstr "Տեսակավորման առանցք"
155
156 #: Searcher.js:filters
157 msgid "Filters"
158 msgstr "Զտիչներ"
159
160 #: Searcher.js:bib_level
161 msgid "Bibliographic Level"
162 msgstr "Մատենագիտական մակարդակ"
163
164 #: Searcher.js:filter_default
165 msgid "-- Select a Filter --"
166 msgstr "-- Ընտրե՛ք զտիչը --"
167
168 #: Searcher.js:ascending
169 msgid "Sort Ascending"
170 msgstr "Տեսակավորել ըստ աճման"
171
172 #: Searcher.js:or
173 msgid "OR"
174 msgstr "ԿԱՄ"
175
176 #: Searcher.js:statuses
177 msgid "Statuses"
178 msgstr "Կարգավիճակները"